Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση του απαιτεί χρόνοκαιθέληση.θαπρέπειπέραντουβοηθήματοςαυτούοιφοιτητέςνα δώσουνμεγάληπροσοχήσταλεγόμενατουδιδάσκοντατουεργαστηριακού μαθήματοςπουθααφορούνστηχρήσητουπαλμογράφου. Όπως είδαμε η γεννήτρια είναι ένα όργανο που παράγει κυματομορφές, δηλαδήχρονικάμεταβαλλόμενουμέτρουτάσεις.οπαλμογράφοςείναιένα όργανο ικανό να μετατρέψει σε ζωντανή εικόνα μια κυματομορφή και όχι μόνο.αυτήηικανότητατουμαςεπιτρέπεινακάνουμεμετρήσειςσεφυσικά μεγέθηπουαφορούνστηνπροβαλλόμενηκυματομορφή,όπωςτοσυνολικό πλάτοςτηςτοοποίοεκφράζουμεσεvκαιτηχρονικήτηςεξέλιξημετρώντας την περίοδο, σε S, αν πρόκειται για περιοδικά μεταβαλλόμενη τάση, ή το πλάτος της για οποιαδήποτε χρονική στιγμή της εξέλιξης της. Άρα ένας παλμογράφος είναι και ένα θαυμάσιο μετρητικό όργανο το οποίο εξασφαλίζει μετρήσεις τάσης και χρόνου. Για να απεικονίσει μια χρονικά μεταβαλλόμενου μέτρου τάση χρησιμοποιεί μια οθόνη όπως αυτή που συναντούμε στους Η.Υ. στις τηλεοράσεις και αλλού. Στους παλμογράφους του εργαστηρίου οι οθόνες τους είναι τύπου καθοδικών αχτίνων CRT s, Cathode Ray Tubes. Στο εσωτερικό του, ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα εξασφαλίζουν την επεξεργασία μιας κυματοφορφής με τέτοιο τρόποώστεαυτήναπροβληθείστηνοθόνητουωςέναγραμμικάκινούμενο φωτεινό στίγμα, το οποίο δημιουργείται από μια επιταχυνόμενη δέσμη ηλεκτρονίων η οποία προσπίπτει στην εσωτερική πλευρά τις οθόνης που είναιεπιστρωμένημεμιαφωσφορίζουσαουσία. ΣτοεσωτερικότηςCRTοθόνηςενόςπαλμογράφου,κατάλληληηλεκτρονική διάταξη,φροντίζειγιατηνπαραγωγή,εστίασηκαιεπιτάχυνσηηλεκτρονίων ταοποίαυπόμορφήδέσμηςπροσπίπτουνστηνφωσφορίζουσαεπιφάνεια και προκαλούν έκκληση φωτονίων, στο σημείο πρόσπτωσης, τα οποία γίνονται ορατά από τον χειριστή του οργάνου. Αν η δέσμη παραμείνει ακίνητη σε ένα σημείο επί της οθόνης, θα έχουμε ένα ακίνητο φωτεινό στίγμα αντίστοιχα. Αντιθέτως, αν με κάποιο τρόπο κινήσουμε την δέσμη, δημιουργώντας απόκλιση των ηλεκτρονίων από την αρχική τους κατεύθυνση,θαπαρατηρήσουμεκαιαντίστοιχημετακίνησητουφωτεινού Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

2 στίγματος. Αν η μετακίνηση αυτή είναι χρονικά αργή, θα προκαλεί αντίστοιχα αργή κίνηση του φωτεινού στίγματος επί της οθόνης και αν επιταχύνουμε την διαδικασία αυτή, μετά από κάποιο όριο, το φωτεινό στίγμα θα μετατραπεί σε μια φωτεινή γραμμή.στον παλμογράφο η δέσμη τωνηλεκτρονίωνείναιικανήνακινηθείτόσοοριζοντίωςόσοκαικαθέτως επί της οθόνης εξασφαλίζοντας την σάρωση της, όπως συνήθως αποκαλείται. Έναςπαλμογράφοςόπωςόλαταηλεκτρικάόργαναδιαθέτειέναδιακόπτη, τοποθετημένο συνήθως στην πρόσοψη του, μέσω του οποίου τίθεται σε λειτουργία. Μια φωτεινή ένδειξη επί της οθόνης του θα εμφανιστεί μετά απόμερικάδευτερόλεπτακαιόχιάμεσα. Οιπαλμογράφοιτουεργαστηρίουηλεκτρισμούείναιδυοκαναλιώνπράγμα πουσημαίνειότιείναιικανοίναδεχθούνκαιναπροβάλουνδυοανεξάρτητες μεταξύ τους κυματομορφές. Για το σκοπό αυτό έχουν δυο εισόδους μέσω θηλυκών βυσμάτων τύπου BNC. Τα δυο κανάλια του οργάνου χαρακτηρίζονται ως CH1ή Xκαι CH2ή Y.Κάθε ένα από αυτά τα κανάλια είναιεξοπλισμένομεταπαρακάτωβοηθήματα. ΒύσμαεισόδουτύπουBNC,INPUT Διακόπτητριώνθέσεωνεπιλογήςτουτρόπουμετονοποίοοπαλμογράφος συνδέεταιήόχιμεμιαπηγήκυματομορφών.υπάρχουνοιεξήςεπιλογές:ac, GNDκαιDC,κάθεμιααπόαυτέςτιςεπιλογέςαφοράσταεξής:Ηεπιλογή GND γείωση, διατηρεί την είσοδο του οργάνου σε μηδενικό δυναμικό, όσο είναι εξ ορισμού το δυναμικό της γείωσης. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει καθόλου την μετρούμενη κυματομορφή ή τάση και άρα το μετρούμενο εξωτερικό κύκλωμα ή γεννήτρια. Η επιλογή DC, Direct Current, επιτρέπει στον παλμογράφο να απεικονίζει και συνεχείς συνιστώσες τάσεως ή να εμφανίζει επί της οθόνης του με ξεκάθαρο τρόπο την υπέρθεση μιας κυματομορφής και μιας συνεχούς τάσης. Τέλος η επιλογή AC, Alternate Current γίνεται με σκοπό να αποκοπεί οποιαδήποτε συνεχή συνιστώσα επιτρέποντας στον παλμογράφο να απεικονίζει μόνο χρονικά μεταβαλλόμενες τάσεις. Στην περίπτωση της υπέρθεσης συνεχούς τάσεως καικυματομορφήςηεπιλογήαυτήθαέχειωςαποτέλεσμαναπροβληθείεπί τηςοθόνηςμόνοηκυματομορφή. Περιστροφικό επιλογέα 10 θέσεων για την επιλογή της κλίμακας τάσεως, που αφορά στο τρόπο με τον οποίο ο παλμογράφος προβάλει την κυματομορφή.volts/div Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 12

3 Περιστροφικό χειριστήριο με το οποίο μπορούμε να μετακινήσουμε την δέσμη και άρα την προβαλλόμενη κυματομορφή κατακόρυφα επί της οθόνης,positionvertical. Παρατηρούμε ότι η οθόνη του παλμογράφου διαθέτει χάραξη η οποία δημιουργεί πανομοιότυπα τετράγωνα. Το μήκος της πλευράς ενός τέτοιου τετραγώνου, τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως, ονομάζεται DIVISION. Υπάρχουν δυο έντονα σχεδιασμένες γραμμές οι οποίες διασταυρώνονται στοκέντροτηςεπιφάνειαςτηςοθόνης.οιγραμμέςαυτέςέχουνεπιπρόσθετη χάραξηηοποίαδημιουργεί5υποδιαιρέσειςανάμήκοςπλευράςτετραγώνου. Η οριζόντια γραμμή, όπως βλέπουμε την οθόνη, αφορά σε χρόνο ενώ η κάθετη γραμμή σε τάση. Το μήκος της πλευράς των τετραγώνων αυτών αποτελείτηνβασικήμονάδαμέτρησηςτουχρόνουστονοριζόντιοάξονακαι της τάσης στον κατακόρυφο άξονα, κατά αυθαίρετο τρόπο αρχικά. Οι αυθαίρετες αυτές μονάδες χρόνου και τάσης γίνονται συγκεκριμένες χρησιμοποιώνταςτουςπεριστροφικούςεπιλογείςtime/divκαιvolts/div αντίστοιχα. Ένα από τα βασικότερα εσωτερικά ηλεκτρονικά κυκλώματα του παλμογράφου καλείτε γεννήτρια οριζοντίου σάρωσης η οποία φροντίζει ώστεηδέσμητωνηλεκτρονίωνστοεσωτερικότηςοθόνης,ναμετακινείται οριζοντίωςμεταξύτωνδυοάκρωντης.αυτήηδιαδικασίαγίνεταιαυτόματα καιδενεπηρεάζεταιαπότηνκυματομορφήπουθέλουμενααπεικονίσουμε. Επηρεάζει όμως σημαντικά την μορφή και την ορθότητα της προβαλλόμενης εικόνας της κυματομορφής. Η αυτόματη αυτή σάρωση γίνεται βάση χρόνου τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε με τον περιστροφικόεπιλογέαtime/div,οπαλμογράφοςδε,είναιμετέτοιοτρόπο σχεδιασμένοςκαιρυθμισμένοςώστεηεπιλογήαυτήναμαςδίνειάμεσατην αντιστοιχία ενός οριζοντίου Division και χρόνου. Αν περιστρέψουμε το TIME/DIV στη θέση 1mS τότε κάθε ένα οριζόντιο Division αντιστοιχεί σε χρόνοενόςμιλισεκόντκαικάθεμιααπότις5επιπρόσθετεςυποδιαιρέσεις του,στο1/5τουμιλισεκόντ. Ανάλογηλογικήισχύεικαιγιατονκατακόρυφοάξοναπουαφοράσετάση. Εδώ το χειριστήριο VOLTS/DIVείναι αυτό που θα καθορίσει το μέτρο της τάσης ανά ένα Division επί της οθόνης. Αν περιστρέψουμε το χειριστήριο αυτό στη θέση 0,2V τότε κάθε ένα κατακόρυφο Division της οθόνης θα αντιστοιχείσετάσηίσημε0,2βολτή200μιλιβόλτκαικάθεμιααπότις5 επίμέρουςυποδιαιρέσειςτου,στο1/5των200μιλιβόλτάρασε40μιλιβόλτ. Για να απεικονίσουμε μια κυματομορφή στην οθόνη του παλμογράφου πρέπειναακολουθήσουμεαρχικάταακόλουθαβήματα. Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 13

4 Πριντονθέσουμεσελειτουργίακαισυνδέσουμεσεκάποιαείσοδοτουμια γεννήτρια κυματομορφών επιλέγουμε γείωση στις εισόδους του, περιστρέφουμε τα VOLTS/DIV τελείως αριστερά επιλέγοντας 5V/DIV. Περιστρέφουμε το TIME/DIV στο μέσον περίπου των δυνατών επιλογών του. Στην πάνω δεξιά γωνία της πρόσοψης του οργάνου, υπάρχουν δυο διακόπτεςπουαφορούνστηνλειτουργίακαιστιςεπιλογέςτουtrigger.στον διακόπτη με σήμανση MODE επιλέγουμε τη θέση Auto και σε εκείνον με σήμανση SOURCE την θέση Internal, περιστρέφουμε δε το χειριστήριο LEVELστομέσονπερίπουτηςσυνολικήςδιαδρομήςτου.Όσαπεριστροφικά χειριστήρια έχουν την σήμανση CAL τα περιστρέφουμε τελείως προς τα δεξιά, δηλαδή στη θέση CAL. Όλα τα περιστροφικά χειριστήρια που αφορούνσεμετακίνησητηςκυματομορφήςεπίτηςοθόνης,τόσοοριζοντίως όσοκαικαθέτως,πουέχουντηνσήμανσηposition,ταπεριστρέφουμεστο μέσονπερίπουτηςσυνολικήςτουςδιαδρομής. Γιααπεικόνισημιαςκυματομορφήςμαςχρειάζεταιέναμόνοκανάλι,έστωτο κανάλι 1. Συνδέουμε στην είσοδο του καναλιού 1 την γεννήτρια χρησιμοποιώντας καλώδια του εργαστηρίου και το ειδικό βοήθημα σύνδεσης. Επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη MODE την θέση CH1 και ακριβώς από κάτω, στον μοχλοτό διακόπτη INT TRIGGER επιλέγουμε επίσηςτηνθέσηch1. Θέτουμετονπαλμογράφοσελειτουργία. ΘέτουμετηνγεννήτριασελειτουργίαρυθμίζονταςαρχικάτοVolumeστην ελάχιστη θέση, περιστρέφοντας το τελείως προς τα αριστερά. Επιλέγουμε ημιτονικήκυματομορφήκαισυχνότητα1000hz. ΕπιλέγουμεζεύξηεισόδουτύπουACστηνείσοδοCH1τουπαλμογράφου. Περιστρέφοντας τώρα το Volumeτης γεννήτριας προς τα δεξιά θα πρέπει να δούμε κάτι φωτεινό στην οθόνη του παλμογράφου. Μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα της ημιτονικής κυματομορφής αλλάζοντας την θέσητουvolts/divκαιτουtime/div.ανηπαρατηρούμενηκυματομορφή δενείναισταθερήαλλάομοιάζεισαννακινείταιπροςταδεξιάήτααριστερά επίτηςοθόνηςμπορούμεναπεριστρέψουμετοlevelστοtriggerέωςότου τηνσταθεροποιήσουμε. Γιατηναπεικόνισηδυοκαναλιώνακολουθούμετηνποιοπάνωδιαδικασίαη οποία τώρα θα αφορά και στο κανάλι 2, CH2, στην είσοδο του οποίου θα Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 14

5 πρέπει να συνδέσουμε μια δεύτερη γεννήτρια ή οποιαδήποτε άλλη πηγή κυματομορφής. Επιλέγουμε με τον περιστροφικό διακόπτη MODE, την θέση ALT και ακριβώς από κάτω, τον μοχλοτό διακόπτη INT TRIGGER διατηρούμε στην θέση CH1. Αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως προηγουμένως, μόνο το CH2 του παλμογράφου θα έπρεπε να επιλέξουμε με τον περιστροφικό διακόπτη MODE την θέση CH2 και στον διακόπτη INT TRIGGER την θέση CH2επίσης. Όπωςαναφέρθηκεπιοπάνωγιανασταθεροποιηθείμιακυματομορφήστην οθόνη του παλμογράφου ίσως χρειαστεί να μεταβάλουμε το LEVEL του Trigger. Επειδή σε μια κυματομορφή έχουμε μεταβολή του πλάτους μιας τάσηςσεσυνάρτησημετονχρόνο,οπαλμογράφοςδιαθέτειτηνδιάταξητου Trigger με τα αντίστοιχα χειριστήρια ρυθμίσεων, ώστε η εσωτερική γεννήτρια οριζοντίου σάρωσης να μπορεί να συγχρονιστεί με τις χρονικές αυτές μεταβολές. Η διάταξη του Trigger είναι ικανή να συγχρονίσει τον παλμογράφο χρησιμοποιώντας ένα κανάλι εισόδου κάθε φορά, όχι και τα δυο ταυτοχρόνως. Για τον λόγο αυτό διαθέτει τον διακόπτη επιλογής INT Trigger με τον οποίο επιλέγουμε σε ποιο από τα δυο κανάλια θα γίνει ο συγχρονισμός. Με τις επιλογές του Trigger για τον συγχρονισμό του παλμογράφουγίνεταιεύκοληηδιαδικασίαμέτρησηςτηςδιαφοράςχρόνου πουμπορείναυπάρχειστηνεμφάνισηδυοκυματομορφώνοιοποίεςείναι μεταξύτουςσχετικές.σανπαράδειγμααναφέρουμετηνμέτρησηδιαφοράς φάσης μεταξύ δυο ημιτονικών κυματομορφών που αφορούν στη μελέτη ενός κυκλώματος αντίστασης πυκνωτή ή αντίστασης πηνίου ή κυκλώματος RLC συντονισμού, σαν αυτά στα οποία οι φοιτητές θα ασκηθούνστοεργαστήριο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία υπενθυμίζοντας σας ότι κανένα παρόμοιο βοήθημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία και τα λεγόμενατουδιδάσκοντατουεργαστηριακούμαθήματος. Χ.Γ.ΜπαχαρίδηςΑύγουστος2013 Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 15

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ Τηλεοπτικοί δέκτες ονομάζονται οι συσκευές με τις οποίες κάνουμε λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα τηλεοπτικά προγράμματα περιέχουν εικόνες και ήχους, και γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ Τίτλος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CAD-CAM Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Τζίφας Αρ. Μητρώου: 36230 Εξάμηνο: Η Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Μαστοράκος Αρ. Μητρώου: 35212 Εξάμηνο: Ι 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα