تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند"

Transcript

1 No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا باد امور نگهداري پست ها معاونت اجراي ي شركت ا ذرخش انتقال نيرو پاژ (A.P.T.C) امير طاهرپور كلانتري دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان چكيده هم زمان با برق دار كردن ترانسفورماتور از سمت ثانويه در اسفندماه T1 پست بيرجند 1391 در حالي كه ترانسفورماتور T راكتورهاي 0 كيلوولت و خطوط 400 كيلوولت پست بيرجند از مدار خارج بودند به دليل كاهش شديد ولتاژ شبكه در زمان گذرا ناشي از جريان هجومي با عملكرد خودكار رله حفاظتي ديستانس در پست بيرجند و قطع مدارات سربيشه چهار پست مجاور پست بيرجند از مدار خارج و بلك اوت شدند. در اين مقاله پس از بررسي كامل حادثه از طريق شكل موج هاي ثبت شده در رله هاي ديفرانسيل ترانسفورماتور و ديستانس خطوط پست بيرجند و شبيه سازي در نرم افزار EMTP-RV راه حل مناسبي براي برق دار كردن ترانسفورماتورهاي قدرت و جلوگيري از خاموشي پست هاي مجاور اراي ه شده است. واژههاي كليدي پست بيرجند ترانسفورماتور جريان هجومي رله حفاظتي ديستانس EMTP-RV مقدمه 1. جريان هجومي ترانسفورماتور يك جريان گذرا با اعوجاج زياد حاوي مقدار بسيار زيادي هارمونيك دوم است كه در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بدليل اشباع هسته به وجود مي ا يد ] 1]. جريان مغناطيسي ترانسفورماتورهاي قدرت در حالت مانا حدود 1 تا درصد جريان نامي ترانسفورماتور مي باشد در حالي كه در هنگام برق دار كردن ترانسفورماتور مقدار اين جريان 10 تا 0 برابر جريان نامي ميرسد []. مقدار پيك جريان هجومي تابعي از مقاومت اوليه سيم پيچ هاي ترانسفورماتور مقدار شار پسماند و مشخصات هسته مطابق منحني هيسترزيس مقدار و زمان ولتاژ اعمالي ميباشد [3]. تقريبا حدود 5 تا 10 سيكل و ميتواند تا يك دقيقه در مورد ترانسفورماتورهاي بزرگ طول بكشد تا مولفه هاي فركانس بالا در اين جريان كاهش يافته و جريان هجومي به حالت پايدار برسد [4]. چنانچه سمت ستاره ترانسفورماتور سه فاز زمين نشده باشد به دليل عدم امكان برقراري جريان از مسير زمين همواره مجموع جريان هاي سه فاز در حالت راه اندازي بدون بار جريان هجومي صفر خواهد بود اما چنانچه نقطه نوترال ترانسفورماتورهاي قدرت مانند ا ن چه در پست هاي انتقال نيروي ايران وجود دارد زمين شده باشد ا نگاه جمع جريان هاي سه فاز صفر نخواهد بود ] 5]. بطور كلي تمام روشهاي موجود براي تشخيص جريان هجومي از ديگر حالت هاي گذار مبتني بر ا ناليز شكل موج هاي جريان يا ولتاژ ثبت شده در رله هاي حفاظتي مي باشد [6]. مرجع [7] با محاسبه نسبت هارمونيك دوم جريان اوليه به مولفه اصلي جريان و مقايسه ا ن با مقدار حداقل نسبت هارمونيك دوم به پيك جريان هجومي كه جزء داده هاي كارخانه سازنده مي باشد عمل تميز بين جريان هجومي و جريان خطا را صورت داده است. تشابه در وجود هارمونيك دوم در خطوط انتقال شامل

2 خازن متصل به ترانسفورماتور و در نتيجه تاخير يا عدم تشخيص خطا توسط رله حفاظتي از معايب اين روش است. مرجع ] 8] با اضافه كردن يك مقاومت بهينه به نقطه نول ستاره ترانسفورماتور با اتصال ستاره زمين شده مثلث و با تنظيم فاصله زماني مناسب جهت بستن كنتاكت هاي بريكر (تكنيك سوي يچينگ ترتيبي) در حالي كه ترانسفورماتور از سمت ستاره برق دار مي شود جريان هجومي ترانسفورماتور به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است. تعيين مقاومت بهينه و تنظيم فاصله زماني مناسب جهت بستن پل هاي بريكر از معايب اين روش مي باشد. نتايج نشان مي دهد در هنگام برق دار كردن فاز سوم بعد از رسيدن جريان هجومي فاز دوم به مقدار داي مي با افزايش مقاومت خنثي جريان هجومي بيشتر مي شود. بنابراين در هنگام برق دار كردن فاز سوم مطلوب است كه مقاومت خنثي صفر باشد. مرجع [9] برقدار كردن ترانسفورماتورهاي با اتصال مثلث ستاره زمين شده از سمت مثلث را به منظور كاهش دامنه جريان هجومي اراي ه داده است. روش پيشنهادي استفاده از مقاومت بهينه خارجي به صورت سري در خطوط در طرف مثلث و بسته شدن پل هاي بريكر دقيقا در يك زمان ترجيحا در زمان پيك ولتاژ مي باشد. عدم بسته شدن كنتاكت ها در يك لحظه بخاطر فرسودگي كنتاكت هاي بريكر و نياز به بريكرهاي سه قطبي قوي گران قيمت جهت اتصال كوتاه كردن مقاومت هاي خارجي از معايب اين روش مي باشد. قرار دادن مقاومت هاي خارجي در سمت ثانويه ترانس هاي اندازه گيري جريان با وجود اينكه ديگر نيازي به تجهيزات گران قيمت جهت اتصال كوتاه كردن اين مقاومت ها نمي باشد به دليل افزايش بردن (ولت ا مپر) ترانس هاي جريان امري غير ممكن مي باشد. مرجع [10] استفاده از ادوات الكترونيك قدرت و يك مقاومت در نقطه نوترال ترانسفورماتور را براي كاهش جريان هجومي پيشنهاد داده است. در اين روش نيازي به محاسبه شار پسماند در هسته نبوده و مستقل از ميزان شار جريان هجومي را كاهش مي دهد. مرجع ] از سه روش سوي يچينگ ترتيبي قرار دادن يك مقاومت در نوترال تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند [11 ترانسفورماتور و استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت به طور هم زمان براي كاهش جريان هجومي استفاده كرده است. نتايج نشان مي دهد جريان هجومي به حد قابل قبولي كاهش يافته است. در اين مقاله ابتدا مفهوم جريان هجومي در يك ترانسفورماتور و مضراتي كه به دنبال دارد بيان شده است. در ادامه پس از معرفي سيستم مورد مطالعه كه بخشي از شبكه برق خراسان مي باشد شرح حادثه به وسيله شكل موج هاي ثبت شده در رله ها صورت گرفته است. در نهايت با انجام شبيه سازي در نرم افزار EMTP-RV براي جلوگيري از عملكرد رله حفاظتي و از مدار خارج شدن پست هاي مجاور راهكار مناسب اراي ه شده است..جريان هجومي ترانسفورماتور از ديد مغناطيس كنندگي هسته اتصال كوتاه با جريان هجومي كاملا متفاوت است. در شرايط اتصال كوتاه جريان زيادي از تمامي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور مي گذرد لذا هسته به اشباع نمي رود. در حالي كه جريان هجومي تنها از سيم پيچي مي گذرد كه ولتاژ به ا ن اعمال شده است و بقيه سيم پيچ ها مدار باز مي باشند و باعث اشباع هسته مي شود. رابطه ميان ولتاژ اعمالي به سيم پيچ ترانسفورماتور و شار مغناطيسي هسته در ).[1] 1) ا مده است e(t) = dλ(t)/dt, λ(t) = e ( t) dt + λ(0) ( 1) در رابطه فوق vrmrcos(ωt+φ) e(t) = ولتاژ اعمالي به ترانسفورماتور بدون بار و (0)λ شار پسماند ميباشد. چنانچه ولتاژ e(t) سينوسي باشد شار پيوندي λ(t) با اختلاف فاز 90 درجه سينوسي خواهد بود. با تعريف vm و رابطه انتگرالي (1) رابطه كلي شار پيوندي به صورت رابطه () λm = ω بدست ميا يد. λ(t) = λrmrsin(ωt+ φ)+ λ(0) λrmrsin φ ( ) مطابق ) ) حداكثر مقدار شار پيوندي كه ميتواند در موقع برقداري ترانسفورماتور بدون بار ظاهر شود برابر با (0)λ λrmr + مي باش د. «معادله (3)» مقدار اولين پيك جريان هجومي بر حسب ا مپر به طور تقريبي به دست مي ا يد. مقدار اين جريان براي تنظيم سيستم حفاظتي ترانسفورماتور مهم ميباشد [1]. I peak = V ( ω. L) m + R. B ( N + B B N R B S ) ( 3) در رابطه فوق VRmR حداكثر ولتاژ اعمالي به ترانسفورماتور بر حسب ولت L اندوكتانس هوايي هسته بر حسب هانري سيم پيچ هاي ترانسفورماتور بر حسب اهم ترانس در حالت عادي بر حسب تسلا ترانسفورماتور و DC مجموع مقاومت R BRNR چگالي شار نامي هسته BRRR چگالي شار پسماند هسته BRSR چگالي شار اشباع ماده سازنده هسته ترانسفورماتور مي باش د. يكي از پارامترهاي مهم ترانسفورماتور كه براي تشخيص جريان هجومي از جريان خطا استفاده مي شود حداقل نسبت هارمونيك دوم به پيك جريان هجومي بر حسب درصد است. حداكثر جريان هجومي زماني روي

3 مي دهد كه اين مقدار حداقل باشد. مقدار حداقل در لحظه اي كه در ترانسفورماتور در لحظه صفر تحريك مي شود روي مي دهد. «شكل 1» نمونهاي از شكل موج جريان هجومي يك ترانسفورماتور را در حوزه زمان نشان ميدهد []. تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند اطلاعات مربوط به بار باس هاي شبكه و تعداد فيدرهاي 0 كيلوولت خروجي در زمان حادثه برگرفته از دفاتر ثبت شده در پست ها و فلوشيت ديسپاچينگ شمال شرق در «جدول 1» نمايش داده شده است. جدول 1: اطلاعات بار پستهاي سيستم مورد مطالعه پست توان اكتيو MW) ( توان راكتيو Mvar) ( تعداد فيدر نهبندان سهل ا باد سربيشه اسديه باقران حكيمنزاري خوسف شكل 1 : نمونهاي از شكل موج جريان هجومي [] جريان هجومي اثرات نامطلوبي چون عملكرد كاذب رلههاي حفاظتي وارد شدن نيروهاي الكترومكانيكي به سيمپيچهاي ترانسفورماتور و در نتيجه كوتاه شدن عمر ترانسفورماتور مشكلات كيفيت توان و خاموشي پستهاي مجاور را به دنبال دارد [3]. در اين مقاله با اراي ه راهكار مناسب از قطع و وصل مكرر ترانسفورماتور و اثرات مخرب ا ن جلوگيري ميشود. مشخصات هادي هاي شبكه مورد مطالعه در درجه سانتيگراد نمايش داده شده است. جدول «جدول» در دماي : اطلاعات هاديهاي خطوط شبكه مورد مطالعه [13] 3.سيستم مورد مطالعه و شرح حادثه در «شكل» شبكه مورد مطالعه كه قسمتي از شبكه برق خراسان جنوبي مي باشد در نرم افزار EMTP-RV نشان داده شده است. شبكه مورد مطالعه پست 400/13 كيلو ولت بيرجند و 7 پست 13 كيلوولت را شامل ميش ود. در لحظه بروز حادثه ترانسفورماتور T راكتورهاي 0 كيلوولت و راكتور 400 كيلو ولت پست بيرجند (خط سفيدابه) از مدار خارج بوده از اينرو نقشي در توليد جريان هجومي ندارند. در زمان حادثه پستهاي بيرجند حكيمنزاري خوسف باقران سربيشه اسديه سهل ا باد و نهبندان از طريق خطوط 13 كيلو ولت (مدار 708 و 709) پست نيروگاهي قاين برقدار بودهاند. توان تزريقي به شبكه مورد مطالعه در هنگام حادثه 81 مگاوات بوده است. با برقدار نمودن ترانسفورماتور T1 با مجوز ديسپاچينگ از سمت 13 كيلوولت خطوط 13 كيلوولت ورودي به پست بيرجند (مدار 710 و 711) با عملكرد خودكار رله Under»در Voltage» U/V پست بيرجند از مدار خارج شده در نتيجه باسبار 13 كيلو ولت بيبرق شده و به دنبال ا ن با قطع مدارات سربيشه (مدار 719 و 718) پستهاي سربيشه نهبندان سهلا باد و اسديه بيبرق شدند. مشخصات/ نوع هادي الف شاهين Hawk مرغ انجيرخوار Oriole جريان نامي (A) مقاومت (Ω/km) راكتانس سلفي (Ω/km) XRL راكتانس خازني (µω/km) XRF الف. تمامي خطوط شبكه به استثناي خط دومداره سربيشه- اسديه (مدارEY716 ) اطلاعات امپدانسي خطوط شبكه مورد مطالعه با استفاده از طول خطوط «شكل» و اطلاعات هادي خطوط مورد استفاده قرار مي گيرد. اطلاعات ترانسفورماتورهاي «جدول» محاسبه و در شبيهسازي 13/0 kv شبكه مورد مطالعه با گروه برداري YNd11 و اتصال ستاره زمين شده مثلث در «جدول 3» نمايش داده شده است. پست جدول 3: اطلاعات ترانسفورماتورهاي شبكه مورد مطالعه تعداد توان نامي تلفات مسي ( kw) تپ URKR% URr R% (MVA) نهبندان * سهلا باد * سربيشه * اسديه *

4 1 3 3 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند تلفات مسي ( kw) تپ URKR% URr R% توان نامي (MVA) پست تعداد تلفات مسي ( kw) تپ URKR% URr R% توان نامي (MVA) پست تعداد نهبندان * سهلا باد * خوسف * نهبندان * سهلا باد * باقران * حكيمنزاري * YNd11 30MVA 1 هشيب رسE EH714 10KM EH715 80KM 40KM J ي ر ا زن ميک ح B 1 BN708 فس وخF 1 YNd11 30MVA 1 BN KM 1 YNd11 15MVA 1 BF705 30KM BG71 8KM BD710 5KM 1 YNd11 15MVA 1 YNd11 15MVA 1 دن ج ريب د اب آ ل هسA ن ا دنب هنH YNd11 15MVA EY716 51KM 1 Y دن ج ريب DG711 18KM DS90 4KM DE911 13KM هواک فرط هب هب آ ديفس ف رط هب هي دس ا DE719 43KM DE718 43KM D 5Mvar T1 1 نئاق يزاگ فرط هب ن ا رق اب G 1 YNd11 30MVA 1 400/13/0 T 5Mvar شكل : شبكه مورد مطالعه در نرمافزار EMTP-RV il-m/ka t/s شكل 3: شكل موج جريان ثبت شده در رله ديفرانسيل بر حسب كيلوا مپر شكل موجهاي ثبت شده در رلههاي ديفرانسيل ترانسفورماتور و ديستانس خطوط پست بيرجند بيانگر بالا بودن جريان هجومي ترانسفورماتور T1 و كاهش ولتاژ از مقدار تنظيم شده در زمان برقدار كردن ترانسفورماتور T1 از سمت 13 كيلوولت ميباشد. مقادير ثبت شده در رلهها نشان ميدهد در فاز b و C بيشترين ميزان جريان هجومي در نتيجه بيشترين ميزان كاهش ولتاژ وجود داشته است. با توجه به همزماني حادثه با 4

5 برق دار نمودن ترانسفورماتور T1 از سمت تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند 13 كيلو ولت و تنظيم زمان عملكرد رله U/V برابر 5 ثانيه و مقدار ولتاژ تنظيمي ا ن در 85 درصد ولتاژ نامي جريان هجومي ترانسفورماتور كاهش ولتاژ و در نتيجه عملكرد رله حفاظتي ديستانس را به دنبال داشته است. شكل موج ثبت شده در رله ديفرانسيل ترانسفورماتور «شكل 3» مشابه نمونه اي از شكل موج جريان هجومي يك «شكل 1» مي باش د. محور عمودي نمودار جريان فاز b سمت ثانويه ترانسفورماتور (كيلو ا مپر) و محور افقي زمان (ثانيه) مي باش د. اطلاعات ذخيره شده در رله هاي ديستانس خطوط كه مقدار ولتاژ به مقداري كمتر از مقدار تنظيمي رله ) است. ولتاژ فاز C و B در فاصله زماني 0. تا ترانسفورماتور ولتاژ فاز B بين 60 تا 64 و ولتاژ فاز كيلوولت فاز به زمين ثبت شده است. «شكل 4» نشان ميدهد 65 كيلوولت) رسيده 1.8 ثانيه پس از وصل C بين 55.6 تا 6. ul1/kv t/s ul/kv ul3/kv t/s t/s شكل 4: شكل موج ولتاژ فاز به زمين ثبت شده در رله ديستانس خطوط پست بيرجند il-m/a % % % % % %.%.5% DC Harmonics/Hz شكل 5: هارمونيكهاي جريان 0 ميلي ثانيه پس از وصل بريكر مقدار موثر جريان هجومي ثبت شده در رله حدود 300 ا مپر ميباشد كه معادل حدود 70 مگاوار توان راكتيو است. اين مقدار با تغييرات توان راكتيو عبوري از خطوط 13 كيلوولت مطابقت دارد. وجود درصد بالاي هارمونيك دوم (فركانس 100 هرتز) در جريان فاز b سمت ثانويه ترانسفورماتور ثبت 5

6 P شده در رله ديفرانسيل 0 ميلي ثانيه پس از وصل كليد «شكل 5» نيز بيانگر عملكرد رله ديستانس خطوط ناشي از جريان هجومي مي باشد. نسبت هارمونيك دوم جريان به مولفه اصلي جريان (مقدار پيك) تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند 51. درصد «جدول 4» مي باش د. جدول 4: مقادير هارمونيكهاي جريان 0 ميلي ثانيه پس از وصل كليد b 1 ( 1 µ r max = ( 6) B S ) مرتبه هارمونيكي جريان (ا مپر) با داشتن منحني B-H منحني اشباع ترانسفورماتور (i- φ) با استفاده از برنامه كمكي b-h.dat نرمافزار EMTP بصورت «شكل 6» نمايش داده شده است. 4.شبيه سازي شبيهسازي شبكه مورد مطالعه در نرمافزار EMTP-RV انجام شده است. مشخصات ترانسفورماتور T1 پست بيرجند در «جدول 5» نمايش داده شده است. جدول 5: مشخصات ترانسفورماتور T1 پست بيرجند نوع ترانس سه فاز- سه سيم پيچه سطح ولتاژ گروه برداري 400/13/0 كيلوولت Ynyn0 d11 00/00/40 مگا ولت ا مپر توان نامي (ODAF) Uk% (HV-MV) Uk% (MV-LV) Uk% (LV-HV) Ur% (HV-MV) Ur% (MV-LV) Ur% (LV-HV) در نرمافزار از مدل هايبريد «xfmr» مدلسازي ترانسفورماتورها استفاده شده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات سازنده منحني اشباع ترانسفورماتور «B-H» بطور تقريبي از طريق معادله مي ا يد. ) Frolich (4 بدست H B = ( 4) c + bh با در نظر گرفتن چگالي شار اشباع ماده سازنده هسته ضريب نفوذپذيري نسبي ماكزيمم BRSR=. T ضرايب b و µr0r= 4π*10 P -7 H/m µrrmaxr= 9600 و ضريب نفوذ پذيري خلاء c معادله از (5) و (6) تعيين مي شوند. شكل 6: منحني هيسترزيس ترانسفورماتور (شار - جريان) با توجه به عدم اطلاع از ميزان شار پسماند در فازهاي مختلف ترانسفورماتور در زمان حادثه و عوامل مختلف تاثير گذار در پيك و مدت زمان ماندگاري جريان هجومي شبيه سازي جريان هجومي در حالت هاي مختلف انجام شده است. جريان هجومي ترانسفورماتور از سمت كيلوولت در 13 «شكل 7» در زاويه صفر ولتاژ بدون در نظر گرفتن شار پسماند نمايش داده شده است. مشاهده مي گردد ميزان پيك جريان هجومي حدود 600 ا مپر مي باشد. با توجه به برقدار بودن ترانسفورماتور قبل از حادثه با در نظر گرفتن شار پسماند در فاز صفر ولتاژ در b جريان هجومي ترانسفورماتور در زاويه «شكل 7» نمايش داده شده است. با شبيهسازي جريان هجومي ترانسفورماتور در حادثه مشخص گرديد ميزان شار پسماند در فاز بوده است و خروجي شكل موج جريان فاز b نشان مي دهد 0.7pu b ميزان پيك جريان هجومي بيش از كيلوا مپر ميباشد. مشاهده ميگردد در «شكل 8» با تغيير زاويه كليدزني به 90 درجه بدون در نظر گرفتن شار پسماند جريان هجومي به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. در ادامه با در نظر گرفتن شار پسماند به ميزان 100 ا مپر كاهش مي يابد. 0.7pu مشابه حادثه مشاهد مي گردد جريان هجومي تا با مقايسه ميزان جريان هجومي در 4 حالت شبيه سازي شده مشخص گرديد شار پسماند و لحظه وصل كليد در مقدار 1 جريان هجومي نقش به سزايي دارند كه ترانسفورماتور با شار پسماند داراي C = ( 5 ) µ µ 0 r max 6

7 جريان هجومي بالاتر نسبت به بدون شار پسماند مي باشد. با توجه به شبيه سازي هاي انجام گرفته مشخص گرديد شبيه سازي در زاويه صفر ولتاژي با شار پسماند مشابه ا نچه كه در حادثه پست بيرجند روي داده است تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند ميباشد از اينرو شكل موجهاي ولتاژ باس 13 كيلوولت پست بيرجند در «شكل 10» مشاهده ميگردد. بعد از زمان 1 ميلي ثانيه با وصل بريكر ترانسفورماتور ولتاژ فازها به كمتر از 0.85 درصد مقدار نامي رسيده است. شكل 6: جريان هجومي فاز b ترانسفورماتور سمت 13 كيلوولت در زاويه صفر ولتاژ شكل 7: جريان هجومي فاز b ترانسفورماتور سمت 13 كيلوولت در زاويه صفر ولتاژ با در نظر گرفتن شار پسماند در فاز b شكل 8: جريان هجومي فاز b ترانسفورماتور سمت 13 كيلوولت در لحظه پيك ولتاژ فاز b 7

8 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند شكل 9: جريان هجومي فاز b ترانسفورماتور سمت 13 كيلوولت در لحظه پيك ولتاژ فاز b با در نظر گرفتن شار پسماند شكل 10: شكل موجهاي ولتاژ فاز به زمين باس 13 كيلوولت پست بيرجند در زاويه صفر ولتاژي فاز b با در نظر گرفتن شار پسماند 5.نتيجه گيري براي بريكر ترانسفورماتور زمان بسته شدن به گونه اي كنترل گردد كه كاهش جريان هجومي تا حد مجاز را به دنبال داشته باشد. امكان بروز حوادث مشابه به خصوص در مواردي كه ترانسفورماتور 400/13/0 كيلوولت از سمت 13 كيلوولت از سمت فشار متوسط و از طريق يك شبكه ضعيف برقدار شود وجود دارد. در اينصورت امكان بروز كاهش ولتاژ در شبكه افزايش مييابد. براي جلوگيري از بروز هرگونه خاموشي بدون توجه به لحظه وصل كليد و ميزان شار پسماند در فازهاي ترانسفورماتور لازم است تا حد ممكن ترانسفورماتور از سمت فشارقوي برقدار گردد. در مواردي كه سمت 400 كيلوولت باز و نياز به برقدار كردن ترانسفورماتور از سمت 13 كيلوولت ميباشد دقت شود كه هنگام برقدار كردن ترانسفورماتور كليد تنظيم ولتاژ بر روي پلهاي قرار گيرد كه حداكثر دور سيم پيچ در مدار باشد. همچنين درصورت وجود رله سنكرون چك منابع [1] M.A. Rahman and B.A. Jeyasurya, state of the art review of transformer protection algorithms, IEEE Trans Power Delivery, pp , [] J. Jesus Rico, Enrique Acha and Manuel Madrigal, The Study of Inrush Current Phenomenon Using Operational Matrice, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No., April 001, pp [3] B.Kovan, F.De leon, D.Czarkowski and Z.Zabar, Mitigation of Inrush Currents in Network Transformers by Reducing the Residual Flux With an Ultra-Low-Frequency Power Source, IEEE Trans Power Delivery, pp , 001. [4] P.L. Mao and R.K. Aggarwal, A novel approach to the classification of the transient phenomena in power transformers using combined wavelet transform and neural network, IEEE Trans Power Delivery, pp1-8,

9 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند حيدري ف. ميرزاي ي م. گرگاني خ. و شيخ الاسلامي ع.ر. تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از هم زماني جريان و شار بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق 008. [۵] [6] M. Delshad, B.Fani, A New Method for Discriminating Between Internal Faults and Inrush Current Conditions in Power Transformers Based on Neuro Fuzzy, in proc. IEEE, POWERENG, pp , Apr [۷] مرادي ع. عباديان م. و درياباري م.ك. تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي مجله علمي پژوهشي سيستمهاي هوشمند در مندسي برق سال اول شماره اول زمستان 89. [8] Y.Cui, G. Abdulsalam, C. Shiuming and X. Wilsun, A Sequential Phase Energization Technique for Transformer Inrush Current Reduction-Part I: Simulation and Experimental Results, IEEE Trans. Power Delivery, vol. 0, pp , April 005. [9] K.P. Basu and A. Asghar, Reduction of Magnetizing Inrush Current in a Delta Connected Transformerfor, th Conference IEEE, Power and Energy, Malaysia, 008. [10] J.L. Shyu and K. Yuan, A Novel Control Strategy to Reduce Transformer Inrush Currents by Series Compensator, Conference IEEE, PEDS 005. [۱۱] پورمند ب. و بناءشريفيان م.ب. روش تركيبي جديد جهت كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور اولين كنفرانس ملي ايدههاي نو در مهندسي برق دانشگاه ا زاد واحد خوراسگان اصفهان ا ذر [1] M.Jamali, M. Mirzaie and S. Asghar Gholamian, calculation and analysis of transformer inrush current based on parameters of transformer and operating conditions, electronic and electrical engineering. ISSN , No.3(109), 011. [۱۳] مشخصات فني عمومي و اجرايي پستها خطوط فوق توزيع و انتقال هاديهاي خطوط انتقال نيرو نشريه 47- وزارت نيرو

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα