ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. (Απνθ.2/2013 Δ.ΠΟΗ.ΕΧ.). ηα πάηα ζήκεξα 18 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 08:00 ην βξάδπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο ζπλήιζε ζε Σαθηηθή Γεκφζηα πλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πάησλ Αξηέκηδνο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση.5859/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γθίθα Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). Παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Υξήζηνπ Μάξθνπ ηνπ Αλησλίνπ, δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα αξρηθά ηα 19 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Μαξγέηεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 1. εξέηεο Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 2. Μάξθνπ Υξίζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 2. Μπέθαο Γεψξγηνο ηνπ ππξίδσλ 3. Πνπιάθεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε 3. Ληαλφο Κσλζηαληίλνο ηνπ Θενδψξνπ 4. Κνπινρέξεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ 4. Νηνπξληνπξέθα Καινκνίξα (Έκκπ) ηνπ Γεκ. 5. Γθηλνζάηεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ 5. Ραθαήι Νηθφιανο ηνπ Άγγεινπ 6. Μάξθνπ Παλαγηψηα ηνπ ππξίδσλα 6. Μάξθνπ Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλα 7. Γθίθαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεκεηξίνπ 7. Καηξακάδνο ηαχξνο ηνπ Ησάλλε 8. Απνζπφξεο Δπάγγεινο ηνπ Μηραήι 8. Γαλέδεο Δπάγγεινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 9. Γεσξγάθεο Αληψληνο ηνπ Ησάλλε 10. Μαξγέηε Αθξνδίηε ηνπ Ησάλλε 11. Κξφθνο Νηθφιανο ηνπ Γεκεηξίνπ 12. σηεξφπνπινο Αιθηβηάδεο ηνπ Γεσξγίνπ 13. Εήζε Μαξία ηνπ Αλδξέα 14. Καζίκεο Γεψξγηνο ηνπ Αζαλαζίνπ 15. Μπνηδηνιήο Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλα 16. Σζαληήιαο Υξήζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 17. Σνχληαο Αληψληνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 18. Ραθηνπνχινπ Άλλα ηνπ Ησάλλε 19. ηάκνπ Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ: Καηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο πξνζήιζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Ραθαήι Νηθφιανο. Πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1 νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Ραθαήι Νηθφιανο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θα Μπφηζαξε Υξπζάλζε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ειίδα 1 απφ 5

2 Δηζεγνχκελνο επί ηνπ 5 νπ Θέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ν Αληηδήκαξρνο θ. Γθηλνζάηεο Γεψξγηνο είπε: Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο σο απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν, απφ ηελ ζχζηαζε ηεο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα βειηίσζε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο δεκφηεο, ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έιαβε 56 απνθάζεηο ζε 9 ζπλεδξηάζεηο εληφο ηνπ έηνπο 2012 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010, ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. θαη αλαιπηηθφηεξα: Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 άξζξν 73 παξ. 2 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ πληάζζεη Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ γηα ην έηνο 2012 ε νπνία έρεη σο εμήο: ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Ζ παξνχζα Έθζεζε πεπξαγκέλσλ απνηππψλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο γηα ην έηνο 2012, αλά ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηεο, σο εμήο: Α. Άδεηεο θαηαζηεκάησλ- ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 1. i. Αλάθιεζε /νξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ δήκνπ. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ αλάθιεζε ή/θαη νξηζηηθή αθαίξεζε ησλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο, έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο: 1. Απφθαζε ππ αξηζ.02/2012 κε Θέκα: Αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.30/2007 Άδεηαο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο (είδνο) θαθεηέξηα κπαξ εζηηαηφξην ηεο εηαηξίαο Π. Πνπιάθεο Υ. Καξαβαζίιεο Ο.Δ. 2. Απφθαζε ππ αξηζ.52/2012 κε Θέκα: Αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.13/2009 Άδεηαο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο (είδνο) ςεηνπσιείν ηαβέξλα θαθεηέξηα ηεο εηαηξίαο Η. Σδαληδάθεο Μ. Σδαληδάθε Ο.Δ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία έθιεηζαλ θαη ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε Πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο «σο θαηάζηεκα θαπληδφλησλ», έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο: 1. Απφθαζε ππ αξηζ.04/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.341/2001 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Καηζηάδα Αζαλαζίνπ. 2. Απφθαζε ππ αξηζ.05/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.3241/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο θαο Μπέιηα Αξηεκηζίαο. 3. Απφθαζε ππ αξηζ.06/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.291/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο θαο Παπαγεσξγίνπ Γεσξγίαο. 4. Απφθαζε ππ αξηζ.07/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.2059/2008 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο Μ. Κνπινρέξε Α. Πηνηνγηαλλάθεο & ΗΑ Ο.Δ. 5. Απφθαζε ππ αξηζ.08/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.7376/2009 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο: «ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΛΟΤΚΗΑ & ΗΑ Δ.Δ. 6. Απφθαζε ππ αξηζ.09/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.5033/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. 7. Απφθαζε ππ αξηζ.16/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.9631/2007 Άδεηαο Ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ΑΟΤΣΟΓΚΡΗΛΛ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. 8. Απφθαζε ππ αξηζ.17/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.7047/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο 9. Απφθαζε ππ αξηζ.18/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.7048/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο 10. Απφθαζε ππ αξηζ.19/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.7523/2006 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ειίδα 2 απφ 5

3 11. Απφθαζε ππ αξηζ.25/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.24/2010 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Καιακπάθα Υξήζηνπ 12. Απφθαζε ππ αξηζ.26/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.05/2010 Άδεηαο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο θα Μειίδνπ Γεσξγίαο 13. Απφθαζε ππ αξηζ.27/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.10437/2007 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Μπάηξε Υξήζηνπ. 14. Απφθαζε ππ αξηζ.34/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.25/2009 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηεο θαο Νηθνιατδνπ Μαξίαο 15. Απφθαζε ππ αξηζ.35/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.13/2008 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Γήκνπ Κσλζηαληίλνπ. 16. Απφθαζε ππ αξηζ.36/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.πξση.5192/ Απφθαζε ππ αξηζ.37/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.πξση.5206/ Απφθαζε ππ αξηζ.38/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.πξση.5236/ Απφθαζε ππ αξηζ.39/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.πξση.5345/ Απφθαζε ππ αξηζ.45/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.5672/2003 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Ησάλλε Γηαλλάθε. 21. Απφθαζε ππ αξηζ.51/2012 κε Θέκα: Οξηζηηθή αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ.7725/ Άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Μεξηίξε Αλδξέα. ii. αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ άδεησλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ, έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο: 1. Απφθαζε ππ αξηζ.44/2012 κε Θέκα: Αλάθιεζε ή αθαίξεζε ηεο ππ αξηζκ.01/2012 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηελ επσλπκία RIVIERA ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο ΣΟΛΗΑ ΠΑΡΑΥΟ & ΗΑ Δ.Δ. φπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηε. Β. Δηζήγεζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεδίνπ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ. Καηά ην έηνο 2012 θαηέζηε επηηαθηηθή αλάγθε ε ιήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο ηηο νπνίεο εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 1. Απφθαζε ππ αξηζ.12/2012 κε Θέκα: Έγθξηζε απφηκηζεο πεδνδξνκίνπ ζε πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ εθκεηάιιεπζεο ΔΚΟ ζην φλνκα ΚΡΑΛΗΔΒΗΣ ΝΔΟ ΣΑΤΡΟ & ΗΑ ΔΔ επί ηεο Λ. Καξακαλιή 135, Ο.Σ.937, Αξηέκηδα. 2. Απφθαζε ππ αξηζ.14/2012 κε Θέκα: Παξαρψξεζε κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο, ζην Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο Ακεα «ΚΑΡΗΜΠΟΤ», ζηελ νδφ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Πιάησλνο 1 (Ο.Σ.22) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 3. Απφθαζε ππ αξηζ.15/2012 κε Θέκα: Πεξί πξνζδηνξηζκνχ ρψξσλ θίλεζεο δσήιαησλ νρεκάησλ. 4. Απφθαζε ππ αξηζ.21/2012 κε Θέκα: Πξνζδηνξηζκφο ρψξσλ πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εκπνξνπαλεγχξεσλ ζηα πιαίζηα ησλ ηνπηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ησλ Ηεξψλ Ναψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο πάησλ θαη Αξηέκηδνο, γηα ην έηνο Απφθαζε ππ αξηζ.22/2012 κε Θέκα: Πεξί θαζνξηζκνχ ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαησλ θαληηλψλ ζηελ παξαιία Αξηέκηδνο θαη έγθξηζεο ησλ φξσλ πξνθήξπμεο απηψλ. 6. Απφθαζε ππ αξηζ.23/2012 κε Θέκα: Πεξί θαζνξηζκνχ ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζηελ παξαιία Αξηέκηδνο θαη έγθξηζεο ησλ φξσλ πξνθήξπμεο απηψλ. 7. Απφθαζε ππ αξηζ.24/2012 κε Θέκα: Παξαρψξεζε παξαιηαθψλ ρψξσλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξνβνιή ζηνπο ρψξνπο απηνχο θαη θαζνξηζκφο φξσλ παξαρψξεζεο απηψλ. 8. Απφθαζε ππ αξηζ.28/2012 κε Θέκα: Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κνλνδξφκεζεο ησλ νδψλ Νηθ. Γθηλνζάηε θαη Αιθηβ. Μαξγέηε πεξηνρήο Αζπξκάηνπ πάησλ. 9. Απφθαζε ππ αξηζ.32/2012 κε Θέκα: Πξνζδηνξηζκφο 30 ζέζεσλ, ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ έθαζηε, επί ηεο Βαζ. Παχινπ ηεο Γεκ. Δλφηεηαο πάησλ, ζε ρψξνπο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ, γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαηά ηνλ ενξηαζκφ ησλ πνιηνχρσλ Αγίσλ Απνζηφισλ Πέηξνπ θαη Παχινπ, επηπιένλ ησλ ήδε εγθξηζέλησλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (106/2012 Α.Γ..). ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ειίδα 3 απφ 5

4 10. Απφθαζε ππ αξηζ.33/2012 κε Θέκα: Καζνξηζκφο Θέζεσλ ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξσλ ζε Κνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πάησλ. 11. Απφθαζε ππ αξηζ.42/2012 κε Θέκα: Έγθξηζε απαγφξεπζεο αξηζηεξψλ ζηξνθψλ θφκβνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο Λεσθ. πάησλ - Αξηέκηδνο, Γεκάξρνπ Υξ. Μπέθα & Μαθεδνλίαο ζηα πάηα. 12. Απφθαζε ππ αξηζ.43/2012 κε Θέκα: Έγθξηζε ηεο λέαο εηζφδνπ εμφδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο SEFCO ZEELANDIA Α.Β.Δ.Δ., ζηε ζέζε «Γπαινχ» επί ηεο νδνχ Εήλσλνο ζηα πάηα. 13. Απφθαζε ππ αξηζ.50/2012 κε Θέκα: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 ε Γεθεκβξίνπ έσο ηελ 30 ε Γεθεκβξίνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ. Γ. Θέκαηα θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο, ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηώλ πόιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, αλάπιαζεο πεξηνρώλ, πνιενδνκηθώλ επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδόηεζεο πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνύκελσλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα, πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.) θαη έγθξηζεο πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. Ζ επηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ιακβάλνληαο ηηο θάησζη απνθάζεηο: 1. Απφθαζε ππ αξηζ.10/2012 κε Θέκα: Δπέθηαζε ζρεδίνπ πφιεσο ζε αλνηθηά Ο.Σ. παξαξεκάηησλ πεξηνρψλ ζηα φξηα ηεο 12 εο Π.Δ.(Β θαηνηθίαο) Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο. 2. Απφθαζε ππ αξηζ.11/2012 κε Θέκα: Οξηζκφ πεδφδξνκνπ πιάηνπο 4.00 κ. ζηελ πιαηεία Ξελνθψληνο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα πάησλ. 3. Απφθαζε ππ αξηζ.20/2012 κε Θέκα: Αλαζχληαμε πξάμεσο εθαξκνγήο ζην Ο.Σ.224 Π.Δ.1-4 πεξηνρήο Μπθελατθψλ Σάθσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πάησλ ηνπ Γήκνπ πάησλ-αξηέκηδνο. 4. Απφθαζε ππ αξηζ.29/2012 κε Θέκα: Δηζήγεζε γηα έγθξηζε φξσλ δφκεζεο ζην Ο.Σ.Γ11 Υξηζηνχπνιεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πάησλ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 5. Απφθαζε ππ αξηζ.30/2012 κε Θέκα: Δηζήγεζε γηα έγθξηζε φξσλ δφκεζεο ζην Ο.Σ.Γ1152 ησλ Π.Δ ε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 6. Απφθαζε ππ αξηζ.31/2012 κε Θέκα: Δηζήγεζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηα Ο.Σ.1531, 1532, 1634 ηεο 14 εο Π.Δ. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο. 7. Απφθαζε ππ αξηζ.40/2012 κε Θέκα: Έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο Π.Δ.5 πεξηνρήο «Μπνχξα» ηνπ πξψελ Γήκνπ πάησλ 8. Απφθαζε ππ αξηζ.41/2012 κε Θέκα: Γηάζεζε νηθνπέδσλ απφ ηελ ηξάπεδα γεο, ηεο Π.Δ.5, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο, γηα απνδεκίσζε ηδηνθηεζηψλ ζε ρψξν ζρνιείνπ ζηελ Π.Δ Απφθαζε ππ αξηζ.47/2012 κε Θέκα: Αλάξηεζε ηεο εθπνλνχκελεο Μεκνλσκέλεο Πξάμεο Δθαξκνγήο ζην Ο.Σ.1152 Π.Δ (Υψξνο ρνιείνπ) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 10. Απφθαζε ππ αξηζ.48/2012 κε Θέκα: Δπαλέγθξηζε κειέηεο ζε ηκήκα ηεο δψλεο ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ ζηε ζέζε Μαδαξέθν πάησλ. 11. Απφθαζε ππ αξηζ.49/2012 κε Θέκα: Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Α.Γ..137/98 & 159/07 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζην Ο.Σ.1415 ηεο Π.Δ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο. 12. Απφθαζε ππ αξηζ.54/2012 κε Θέκα: Μειέηε ηξνπνπνίεζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ γηα αιιαγή ρξήζεσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο. 13. Απφθαζε ππ αξηζ.55/2012 κε Θέκα: Έγθξηζε φξσλ δφκεζεο ζην Ο.Σ.Γ.1486 ηεο Π.Δ.14 ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 14. Απφθαζε ππ αξηζ.56/2012 κε Θέκα: Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ κε κεηαβνιή ηνπ ρψξνπ ηνπ Η.Ν. Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζην Ο.Σ.Γ.228 ζε ρψξν Η.Ν. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη πλεπκαηηθνχ θέληξνπ κε θνηηψλεο θαη γξαθεία θαη ηε δεκηνπξγία πεδνδξφκσλ ζηα Ο.Σ.Γ.227 Ο.Σ.Γ.228 θαη ζηα Ο.Σ.Γ.228 Ο.Σ.Γ.229 θαη θαζνξηζκφο νηθνδνκηθψλ γξακκψλ ζην Ο.Σ.Γ.228 ηεο Π.Δ.1,4 (Μπθ. ηάθσλ γήπεδν) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πάησλ Λνχηζαο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο. 15. Απφθαζε ππ αξηζ.01/2012 κε ζέκα: Γηφξζσζε ηνπ πίλαθα ελζηάζεσλ ηεο 4 εο Π.Δ. ηνπ πξψελ Γήκνπ Αξηέκηδνο. 16. Απφθαζε ππ αξηζ.53/2012 κε ζέκα: Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Ο.Σ.Γ.218 ησλ Π.Δ.1-4 Μπθελατθνί Σάθνη- Γήπεδν ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ειίδα 4 απφ 5

5 Γ. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα θάησζη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: 1. Απφθαζε ππ αξηζ.46/2012 κε Θέκα: Αδεηνδφηεζε βάζεσλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 2. Απφθαζε ππ αξηζ.13/2012 κε Θέκα: Καηεδάθηζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Ν. Πιαζηήξα θαη Καξχηαηλαο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηέκηδνο. Δ. ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ - ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Απφθαζε ππ αξηζ.03/2012 κε ζέκα: χληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο έηνπο Ζ αλσηέξσ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. Η απόυαση αυτή έλαβε αριθμό 02/2013 ΓΗΑΛΟΓΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα αλσηέξσ θαη έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο γηα ην έηνο 2012 (αξ.απφθ.02/2013), φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Μεηνςήθεζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Καζίκεο Γεψξγηνο, Μπνηδηνιήο Γεκήηξηνο θαη Σζαληήιαο Υξήζηνο νη νπνίνη δήισζαλ «παξψλ», γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο. Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αξηζκό 028/2013. πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΖ Μαξγέηεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μάξθνπ Υξίζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Πνπιάθεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΓΚΗΚΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κνπινρέξεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ (απώλ) Γθηλνζάηεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ Μάξθνπ Παλαγηψηα ηνπ ππξίδσλα Απνζπφξεο Δπάγγεινο ηνπ Μηραήι Γεσξγάθεο Αληψληνο ηνπ Ησάλλε Μαξγέηε Αθξνδίηε ηνπ Ησάλλε Αθξηβέο Απφζπαζκα Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΓΚΗΚΑ Κξφθνο Νηθφιανο ηνπ Γεκεηξίνπ σηεξφπνπινο Αιθηβηάδεο ηνπ Γεσξγίνπ Εήζε Μαξία ηνπ Αλδξέα Καζίκεο Γεψξγηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Μπνηδηνιήο Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλα Σζαληήιαο Υξήζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Σνχληαο Αληψληνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ραθηνπνχινπ Άλλα ηνπ Ησάλλε ηάκνπ Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ειίδα 5 απφ 5