4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14)"

Transcript

1 4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14) Si, Ge, Sn, Pb Χημεία οργανοπυριτίου: ένα από τα εκτενέστερα κεφάλαια της ΟΧ Ιστορικό Πρώτες ενώσεις Si C: Friedel Crafts 1863 Μέχρι 1930: Εργασίες Kipping ~ Si, C Andrianov, Hyde, Rochow πολυμερή οργανοπυριτίου (σιλικόνες) 1

2 4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4A (14) Ποιες είναι οι σημαντικότερες εφαρμογές αυτών των ΟΕ; Ενώσεις οργανοπυριτίου Σιλικόνες: υλικά με μοναδικές ιδιότητες Παγκόσμια παραγωγή σιλικονών. Ενώσεις του οργανοκασσιτέρου: ως σταθεροποιητές του PVC (αποικοδόμηση από φως και θερμότητα) σε προστατευτικές βαφές που παρεμποδίζουν την προσκόλληση θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα των πλοίων, ως συντηρητικά ξύλου ως παρασιτοκτόνα. Ο τετρααιθυλομόλυβδος χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως αντκτυπητικό μέσο στη μολυβδωμένη βενζίνη. 2

3 4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14) Ποιες είναι οι γενικές ιδιότητες των ΟΕ των στοιχείων της Ομάδας 4Α; (α) Στις περισσότερες ΟΕ τα στοιχεία αυτά είναι τετρασθενή. (β) Οι δεσμοί Ε C είναι γενικά χαμηλής πολικότητας. (γ) Η σταθερότητά τους προς όλα τα αντιδραστήρια ελαττώνεται από το Si προς τον Pb. (δ) Είναι λιγότερο επιρρεπείς σε πυρηνόφιλες προσβολές σε σχέση με τις ΟΕ των στοιχείων της Ομάδας 3Α (13). 3

4 Με ποιους τρόπους μπορούμε να συνθέσουμε ΟΕ του Si; SiCl 4 + 4LiR SiR 4 + 4LiCl SiCl 4 + LiR RSiCl 3 + LiCl SiCl 4 + 2RMgCl R 2 SiCl 2 + 2MgCl 2 n MeCl + Si/Cu Me n SiCl 4 n (n = 1 3) (Rochow Müller) Σε όλα τα μονομερή του Si με α.σ. 4 (SiR 4, RSiCl 3, R 2 SiCl 2, κ.λπ.) η γεωμετρίαγύρωαπότοsi είναι τετραεδρική. (Αναλογία προς C) εσμοί Si C ιδιαίτερα σταθεροί ( Η = 318 kj/mol) Απόδειξη: με χλωρίωση του SiEt 4 Si(ClCH 2 CH 2 ) 4 4

5 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Rochow Müller; (απευθείας σύνθεση, 1945, για τη βιομηχανική παρασκευή μεθυλοχλωροσιλανίων, πρώτων υλών για την παραγωγή σιλικονών) oC nrx + Si R n SiX Cu 4-n Σύσταση προϊόντος μέγεθος κόκκων, καθαρότητα Si, παρουσία καταλυτών, Τ, μάζα επαφής, χρόνος Για RX = MeCl, T = o C SiCl 4 (57,6 o C), MeSiCl 3 (66,0 o C, 10 40%), Me 2 SiCl 2 (70,0 o C, 30 80%), Me 3 SiCl (57,7 o C), MeSiHCl 2 (40,7 o C), HSiCl 3 (31,8 o C) δύσκολος ο διαχωρισμός του μίγματος 5

6 Ποια τα προϊόντα της υδρόλυσης των οργανοχλωροσιλανίων; 2Me 3 SiCl + 2H 2 O 2Me 3 SiOH + 2HCl 2Me 3 SiOH Me 3 Si O SiMe 3 + H 2 O Si O Si σιλοξανικός σκελετός Me 2 SiCl 2 + H 2 Ο ΗΟ[SiMe 2 O] n H+ (Me 2 SiO) m (m=3, 4, 5, 6, ) αλυσίδες κυκλικά MeSiCl 3 + H 2 O πολυκυκλικά (ενώσεις κλωβοί, cage compounds) 6

7 Τι κοινό έχουν όλα τα προϊόντα υδρόλυσης των R n SiCl 4 n ; Περιέχουν τετραεδρικά ενωμένο πυρίτιο και την ομάδα O Si O. 7

8 Πώς γίνεται η βιομηχανική παραγωγή ακατέργαστων σιλικονών; Υδρόλυση οργανοχλωροσιλανίων και επακόλουθη θερμική επεξεργασία παρουσία καταλυτικών ποσοτήτων Η 2 SΟ 4, συνήθως μετά από προσθήκη ορισμένων αντιδραστηρίων διακλάδωσης. Ποια είναι η σύσταση του λαμβανόμενου από την αντίδραση Rochow Müller μίγματος των οργανοχλωροσιλανίων και πώς χρησιμοποιείται καθένα από αυτά; 8

9 Ποιες αντιδράσεις περιγράφουν τη βιομηχανική παραγωγή σιλικονών; Θερμική επεξεργασία σε όξινο περιβάλλον Σιλικόνες 9

10 Από πού εξαρτάται η υφή των σιλικονών; Ανάλογα με τη δομή του σιλοξανικού σκελετού, λαμβάνονται λάδια, ελαστομερή ή ρητίνες σιλικόνης. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των σιλικονών; Εξαιρετική θερμική σταθερότητα Αντοχή στην οξείδωση Ελάχιστη θερμική εξάρτηση ιξώδους (εφαρμογή ως λιπαντικά) Καλέςδιηλεκτρικέςιδιότητες Υδρόφοβες ιδιότητες Φυσιολογικά αβλαβείς (εφαρμογή στην πλαστική χειρουργική) 10

11 Ποια κυκλοπενταδιενυλικά παράγωγα είναι γνωστά από το Si; Me 3 SiCl + NaCp Me 3 SiCp + NaCl Me 2 SiCl 2 + 2NaCp Me 2 SiCp 2 + 2NaCl R 3 SiCl + NaCp R 3 SiCp + NaCl (R = Et, Ph, Bu, ) η 1 -κυκλοπενταδιενυλοτριμεθυλοσιλάνιο 11

12 (η 1 -C 5 Me 5 ) 2 SiBr 2 + ανθρακένιο/κ (η 5 -C 5 Me 5 ) 2 Si (σιλυλένιο) ομή σε στερεά κατάσταση: δύο ανεξάρτητα μόρια με διαφορετικό προσανατολισμό δακτυλίων (μικρή Ε) (α) Cp παράλληλοι διαβαθμισμένοι (β) Cp κεκλιμένοι λόγω μονήρους ζεύγους e 12

13 Υπάρχουν ενώσεις με δ.δ. Si=Si ; Όταν ογκώδεις ομάδες R εμποδίζουν τον διμερισμό ή πολυμερισμό των ενώσεων με δεσμούς Si=Si δισιλααιθένια Μήκη δεσμών: Si Si 2,36 Å Si=Si 2,16 Å 13

14 Ποιους τύπους οργανομεταλλικών ενώσεων σχηματίζει το γερμάνιο; Τύποι ενώσεων Οργανομεταλλικές ενώσεις του Ge Ενώσεις τετρασθενούς γερμανίου (α) GeR 4 (τετραοργανογερμανάνια) (β) R n GeX 4 n (οργανοαλογονογερμανάνια) (γ) R(GeR 2 ) n R, (GeR) m, (GeR 2 ) n (οργανοπολυγερμανάνια) (δ) R n GeΗ 4 n (υδρίδια οργανογερμανίου) Ενώσεις δισθενούς γερμανίου (ε) GeR 2 (διοργανογερμυλένια) (στ) Ενώσεις με δ.δ. Ge=Ge (ζ) GeR 3 (ελεύθερες ρίζες) 14

15 Οργανομεταλλικές ενώσεις του Ge Πώς παρασκευάζονται οι ΟΕ του Ge; Κατ' αναλογία προς τις ΟΕ του Si, π.χ. GeCl 4 + 4RMgCl GeR 4 + 4MgCl 2 (σε Et 2 O) nrcl + Ge/Cu R n GeCl 4 n GeCl 4 + LiR RGeCl 3 + LiCl R 3 GeCl + LiCp R 3 Ge(η 1 -Cp) + LiCl Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες αυτών των ενώσεων; GeR 4 : Θερμικάσταθεράκαιχημικάαδρανή. Οι αλογονώσεις απαιτούν καταλύτη. R n GeCl 4 n Αύξηση δραστικότητας στα αλογονοπαράγωγα συνθετικά χρήσιμα αντιδραστήρια. Υδρολύονται 15

16 Οργανομεταλλικές ενώσεις του Ge Πώς διατυπώνονται με χημικές εξισώσεις οι παραπάνω ιδιότητες των ΟΕ του Ge; AlCl 3 2GeR 4 + SnCl 4 2Me 3 GeCl + Me 2 SnCl 2 2GeR 4 + X 2 AlCl 3 R 3 GeCl + RCl R 3 GeX KOH/EtOH, H 2 O R 3 GeOH (γερμανόλες: σταθερά μονομερή αν R ογκώδης L) Ph 3 GeH + CH 2 =CHPh Ph 3 GeCH 2 CH 2 Ph (υδρογερμανίωση) 16

17 Οργανομεταλλικές ενώσεις του Ge Υπάρχουν ΟΕ του δισθενούς Ge; Υπάρχουν αλογονίδια του Ge(II) και GeR 2 (διοργανογερμυλένια) Me 2 GeCl 2 + 2Li GeMe 2 + 2LiCl GeX 2 + 2NaC 5 R 5 Ge(η 5 -C 5 R 5 ) 2 + 2NaX (X = Cl, Br) Ποιες είναι οι δομές των ενώσεων Ge(η 5 -C 5 R 5 ) 2 και Ge{(Me 3 Si) 2 HC} 2 ; μονομερές σε διάλυμα, στερεά και αέρια φάση 107 o 17

18 Οργανομεταλλικές ενώσεις του Sn Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ενώσεων του οργανοκασσιτέρου; Πιο προσιτή η οξειδωτική κατάσταση +2 Περισσότεροι πιθανοί αριθμοί σύνταξης Παρουσία γεφυρών αλογόνων Πώς παρασκευάζονται οι ΟΕ του Sn; SnCl 4 + 4RMgBr SnR 4 + 4MgClBr (σε Et 2 O) 3SnCl 4 + 4AlR 3 3SnR 4 + 4AlCl 3 SnR 4 + SnCl K 500 K R 3 SnCl + RSnCl 3 2R 2 SnCl 2 SnCl 2 + HgPh 2 Ph 2 SnCl 2 + Hg 18

19 Οργανομεταλλικές ενώσεις του Sn Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες αυτών των ενώσεων; SnR 4 : Άχρωμα υγρά ή στερεά, σταθερά σε νερό και αέρα. R n SnCl 4 n Αύξηση δραστικότητας στα αλογονοπαράγωγα συνθετικά χρήσιμα αντιδραστήρια. 19

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Χηµείας apm@chem.auth.gr, aggeliki_tsi@yahoo.gr Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Χ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Χ H H Χηµεία του άνθρακα τάξη Γ γυµνασίου Οι οργανικές ενώσεις και η χηµεία τους Η µεγάλη πλειοψηφία των ενώσεων του άνθρακα αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και µερικά άλλα στοιχεία και καλούνται οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου

Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr. Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Γ Γυμνασίου Οξέα Οξέα (κατά Arrhenius) ονομάζονται οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή

Η Χηµεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση. 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Ενώ η Χηµεία και η Τεχνολογία προσέφεραν πολλά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωή του ανθρώπου ταυτόχρονα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Λύση στα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΖΕΟΛΙΘΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΙ ΖΕΟΛΙΘΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΔΙΧΗΝΕΤ) ΟΙ ΖΕΟΛΙΘΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 146 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Αναφέρει με συντομία, τα αίτια που οδήγησαν στην επινόηση και παρασκευή των πρώτων συνθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 1-1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Τα πολυµερή, όπως π.χ. τα πλαστικά και το ελαστικό (ή καουτσούκ), είναι χηµικές ουσίες που τα µόρια τους σχηµατίζουν µακρές αλυσίδες, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση 8.1 Εισαγωγή Η στερεοποίηση και η σταθεροποίηση (Σ/Σ, Solidification/Stabilization) αποτελούν τεχνικές κατεργασίας οι οποίες μειώνουν την κινητικότητα των ρύπων

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα