Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400"

Transcript

1 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας λόγω της προηγούµενης κατάστασης της υγείας του, η οποία όµως δεν τον εµπόδιζε να εργάζεται µέχρι τότε. Όταν όµως από το εργατικό ατύχηµα δεν έµεινε ανάπηρος σε συντάξιµο ποσοστό, αλλά τούτο συνέβη αργότερα λόγω νόσου, δικαιούται σύνταξης αναπηρίας χωρίς να συντρέχει ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης, µόνον αν η προέχουσα αιτία της αναπηρίας είναι το εργατικό ατύχηµα. Απόφαση ικαστηρίου Πρόεδρος: κ. ΗΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Εισηγητής: κ. ΝΙΚ. ΣΤΑΘΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Ι. Μπερδεµπέ, Αντ. Καραγιαννάκη Επειδή, δια της υπό κρίσιν αιτήσεως, το ΙΚΑ ζητεί την αναίρεσιν της υπ'αριθµ. 1470/1989 αποφάσεως του ιοικ. Πρωτ. Πειραιώς, δια της οποίας εγένετο δεκτή προσφυγή της αναιρεσιβλήτου, κατά της υπ' αριθµ. 589/48/ αποφάσεως της Τ Ε του Υπ/τος ΙΚΑ Πειραιώς. ια της τελευταίας ταύτης αποφάσεως είχεν απορριφθή ένστασις αυτής κατά της υπ'αριθµ. 6623/1986 αποφάσεως του /ντού του ως άνω Υπ/τος, ο οποίος διέκοψε από την περαιτέρω καταβολήν εις ταύτην των παροχών κλάδου συντάξεως αναπηρίας. Επειδή, κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1β, 2 του Α.Ν. 1846/1951 (φ. 179, α), ως ετροποποιήθησαν δια των αρθρ. 5 παρ.1 του ν.δ. 4104/1960 (φ. 147, Α) και 6 παρ. 1 του Ν. 4476/1965 (φ. 103, Α), αντιστοίχως, ο ησφαλισµένος δικαιούται υπό ωρισµένας χρονικάς προϋποθέσεις, συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν συνεπεία παθήσεως ή βλάβης εξαµήνου τουλάχιστον διαρκείας, δεν δύναται να κερδίζει, δι' εργασίας ανταποκρινοµένης εις τας δυνάµεις, µόρφωσιν και συνήθη επαγγελµατικήν του απασχόλησιν, πλέον του ενός τρίτου των όσων κερδίζει συνήθως εις την

2 αυτήν περιφέρειαν και επαγγελµατικήν κατηγορίαν υγιής άνθρωπος της αυτής µορφώσεως. Εάν ο ησφαλισµένος δύναται να κερδίζη πλέον του ενός τρίτου, όχι όµως και των δύο τρίτων εκείνων τα οποία κερδίζει, αντιστοίχως, ο υγιής άνθρωπος, δικαιούται επιδόµατος αναπροσαρµογής επί µίαν διετίαν, µετά την πάροδον της οποίας εφ' όσον δεν δύναται να κερδίζη πλέον του ηµίσεος εκείνων τα οποία κερδίζει ο υγιής άνθρωπος, δικαιούται συντάξεως µερικής αναπηρίας ίσης προς τα 75% της αναλογούσης συντάξεως. Περαιτέρω, κατά το αυτό άρθρον 28 παρ.2 του Α.Ν. 1846/1951, εν συνδυασµώ προς το άρθρον 34 παρ.1 αυτού, ο ησφαλισµένος εις το ΙΚΑ δικαιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας εξ εργατικού ατυχήµατος, άνευ ανάγκης συνδροµής χρονικών προϋποθέσεων, εφ' όσον κατά την περί τούτου ιατρικήν κρίσιν των υγειονοµικών οργάνων του Ιδρύµατος, υπέστη, συνεπεία βιαίου συµβάντος, επελθόντος κατά την εκτέλεσιν της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, βλάβην της υγείας του, επαγοµένην, εν όψει των κριτηρίων του νόµου, βιοποριστικήν του ανικανότητα εις ποσοστόν δικαιολογούν την παροχήν. Κατά την έννοιαν δε των διατάξεων τούτων ο ησφαλισµένος εις το ΙΚΑ δικαιούται ασφαλιστικής παροχής λόγω αναπηρίας εξ ατυχήµατος όχι µόνον εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η εκ του ατυχήµατος βλάβη επέφερε, αυτή καθ' εαυτήν, την αναπηρίαν του εις ποσοστόν δικαιολογούν την χορήγησιν της παροχής, αλλά και όταν η εκ του ατυχήµατος βλάβη επέφερε το αυτό αποτέλεσµα, λόγω της προηγουµένης γενικωτέρας καταστάσεως της υγείας του ησφαλισµένυ, εκ της οποίας ούτος δεν εκωλύετο εις την εργασίαν του µέχρι του ατυχήµατος. Οσάκις, όµως, ο ησφαλισµένος, υποστάς ατύχηµα, είναι µεν εκ τούτου ανάπηρος, όχι όµως και εις βαθµόν καθιστώντα αυτόν ανίκανον προς εργασίαν, και, βραδύτερον, εξ άλλης αιτίας οφειλοµένης εις νοσηράν κατάστασιν του οργανισµού του µη δυναµένης να συσχετισθή προς το ατύχηµα, κατέστη οριστικώς ανίκανος προς εργασίαν, δικαιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας εξ ατυχήµατος ή εκ κοινής νόσου, αναλόγως του εάν η ανικανότης του προς εργασίαν προεκλήθη προεχόντως εκ του ατυχήµατος ή εκ της ασθενείας. Ούτως, εν περιπτώσει συνδροµής πλειόνων αιτίων της αναπηρίας, αύτη χαρακτηρίζεται εις το σύνολόν της ως οφειλοµένη εις το ατύχηµα ή εις την κοινήν νόσον, κατά τας ανωτέρω διακρίσεις, τα δε ασφαλιστικά όργανα ως και τα κατόπιν προσφυγής (αρθρ.7 παρ. 1, 2 Ν. 702/1977) επιλαµβανόµενα διοικητικά πρωτοδικεία οφείλουν να αποφαίνονται

3 περί του θέµατος τούτου, κατά τα κριτήρια και τας διακρίσεις του νόµου. Εξ άλλου, αι υγειονοµικαί επιτροπαί του Ιδρύµατος είναι αρµόδιαι δια την υπό ιατρικής απόψεως διαπίστωσιν της φύσεως, των αιτίων, της εκτάσεως και της διαρκείας της σωµατικής και πνευµατικής παθήσεως ή βλάβης του ησφαλισµένου, αι δε γνωµατεύσεις αυτών, είναι, ως προς τα ανήκοντα εις την αρµοδιότητα αυτών τεχνικής φύσεως θέµατα, δεσµευτικαί δια τα αρµόδια προς απονοµήν της σχετικής παροχής ασφαλιστικά όργανα και περαιτέρω δια τα διοικητικά δικαστήρια, συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1, 14 παρ. 4, 27 και επ. του Καν. Ασφ. Αρµοδιότητος του ΙΚΑ - ΑΥΕ 57440/1938, 33 Β (ΣΕ 3147/1989 κ.α.). Επειδή, εν προκειµένω, δια της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως εγένοντο δεκτά τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: η αναιρεσίβλητος, γεννηθείσα το έτος 1930 και έχουσα γραµµατικάς γνώσεις ηµοτικού Σχολείου επραγµατοποίησεν εις την ασφάλισιν του Ιδρύµατος 913 ηµέρας εργασίας κατά την χρονικήν περίοδον 1971 έως 1974, εργαζόµενη ως καθαρίστρια εις το εκπαιδευτήριον "Π". Εν συνεχεία, δια της από αιτήσεώς της προς το Υπ/µα ΙΚΑ Πειραιώς, εζήτησε την χορήγησιν εις αυτήν συντάξεως αναπηρίας εξ εργατικού ατυχήµατος, το οποίον συνέβη την και συνίστατο εις θλάσιν της δεξιάς χειρός και πηχεοκαρπικήν αρθροπάθειαν, ενώ κατά τα χρονικά διαστήµατα έως , έως , έως , έως και έως επεδοτήθη υπό του Ιδρύµατος δια το ως άνω ατύχηµα. Ακολούθως, δια των υπ' αριθµ. 280/1976, 892/1977 και 1114/1979 αποφάσεων του /ντού του ως άνω Υπ/τος απερρίφθη τρις το αίτηµα της δια την απονοµήν συντάξεως, ελλείψει συνταξίµου ποσοστού αναπηρίας. Μετά ταύτα, δια της υπ'αριθµ / αιτήσεως της προς το ίδιο Υπ/µα, εζήτησε την χορήγησιν εις αυτήν συντάξεως αναπηρίας εξ εργατικού ατυχήµατος λόγω επιδεινώσεως της καταστάσεως της υγείας της, εις εκτέλεσιν δε της υπ'αριθµ. 1939/1985 αποφάσεως του ιοικ. Πρωτ. Πειραιώς, δια της υπ'αριθµ. 4326/1986 αποφάσεως του /ντού του Υπ/τος ΙΚΑ έλαβεν επίδοµα αναπροσαρµογής δια την ως άνω αιτίαν από έως Εν συνεχεία, προκειµένου να περατωθή η καταβολή εις αυτήν των παροχών κλάδου συντάξεως του Ιδρύµατος, παρεπέµφθη αύτη εις την Α/θµιο και κατόπιν προσφυγής της εις την Β/θµιο Υγειον. Επιτροπήν, η οποία,

4 δια της υπ'αριθµ. 427/1986 γνωµατεύσεώς της, απεφάνθη ότι αύτη παρουσιάζει "1) Παλαιόν πορωθέν κάταγµα αρ. κνήµης ως και παλαιόν κάταγµα κάτω επιφύσεως ( ) κερκίδος πορωθέντος σε καλή θέση χωρίς αξιόλογες λειτουργικές διαταραχές, 2) ελαφρά σύγκαµψη δείκτου, µέσου και παραµέσου δακτύλων ( ) άκρας χειρός συνεπεία αρχοµένης ρικνώσεως παλαµιαίας απονευρώσεως, 3) εκφυλιστική σπονδυλοαθροπάθεια και οστεοαρθρίτιδα γονάτων" και προσδιόρισε το ποσοστόν ανατοµοφυσιολογικής της βλάβης δια το χρονικόν διάστηµα έως εις 20% (εξ εργατικού ατυχήµατος 5%) Επί τη βάσει της γνωµατεύσεως ταύτης ο /ντής του ως άνω Υπ/τος, δια της υπ'αριθµ. 6623/1986 αποφάσεώς του, διέκοψεν από την περαιτέρω καταβολήν παροχών κλάδου συντάξεως αναπηρίας εις την ησφαλισµένην, ελλείψει συνταξίµου ποσοστού αναπηρίας, τα αυτά δε έκρινεν αντιστοίχως και η Τ Ε του αυτού Υπ/τος, απορρίψασα, δια της υπ'αριθµ. 589/ 48/ αποφάσεώς της, σχετικήν ένστασιν. Το ιοικ. Πρωτοδικείον, εις το οποίον προσέφυγεν η αναιρεσίβλητος, εδέχθη εν µέρει την προσφυγήν και έκρινεν ότι αύτη δικαιούται επιδόµατος αναπροσαρµογής κατά το χρονικόν διάστηµα από µέχρι , ότε ηδύνατο να αποκερδαίνη εκ της ασκήσεως του επαγγέλµατός της πλέον του 1/2, όχι όµως και των 2/3 εκείνου το οποίον θα εκέρδιζεν, αντιστοίχως, υγιές άτοµον εις την αυτήν περιφέρειαν και επαγγελµατικήν κατηγορίαν και ότι, ως εκ τούτου, αύτη ήτο ανάπηρος εις ποσοστό δικαιολογούν κατά τον νόµον την απονοµήν επιδόµατος αναπροσαρµογής, ενώ, αντιθέτως, έκρινεν ότι κατά το χρονικόν διάστηµα από µέχρι η ησφαλισµένη ηδύνατο να αποκερδαίνη, ασχολουµένη εις την αυτήν ή παρεµφερή εργασίαν πλέον των 2/3 εκείνου το οποίον αποκερδαίνη εις την αυτήν περιφέρειαν και επαγγελµατικήν κατηγορίαν σωµατικώς και πνευµατικώς υγιής άνθρωπος, µη δικαιουµένη συνεπώς κατά το τελευταίον τούτο χρονικόν διάστηµα παροχών κλάδου συντάξεως παρά του Ιδρύµατος. Προς τούτο δε εξετίµησε ειδικώτερον, το ποσοστόν της ανατοµοφυσιολογικής βλάβης της αναιρεσιβλήτου, όπως τούτο προσδιορίσθη από την Β/θµια Υγειον. Επιτροπήν δια το χρονικόν διάστηµα της τετραετίας µέχρι (20% εκ του οποίου 5% οφείλεται εις το εργατικόν ατύχηµα), το είδος και την φύσιν των παθήσεών της, αι οποίαι επηρεάζουν σηµαντικώς την αποδοσίν της εις την αυτήν ή άλλην παρεµφερή

5 εργασίαν, εφ' όσον πρέπει να χρησιµοποιή πολύ τας χείρας της και να καταπονήται σωµατικώς, το είδος και την φύσιν της εργασίας της ως καθαριστρίας, η οποία είναι χειρωνακτική και επηρεάζεται εκ των παθήσεων της χειρός της ένεκα του εργατικού ατυχήµατος, την ηλικίαν της (52-56 ετών) και τας περιωρισµένας γραµµατικάς της γνώσεις ( ηµοτικού). Ούτως όµως κρίναν το δικάσαν δικαστήριον εσφαλµένως τον νόµον εφήρµοσε και πληµµελώς ητιολόγησε την απόφασίν του, διότι υπεχρέωσε το αναιρεσείον Ίδρυµα να απονείµη εις την αναιρεσίβλητον επίδοµα αναπροσαρµογής, χωρίς προηγουµένως να εξετάση, εν όψει της διαπιστώσεως τη Β/θµίου Υγειον. Επιτροπής περί της συνδροµής αναπηρίας, οφειλοµένης τόσον εις το εργατικόν ατύχηµα όσον και εις κοινήν νόσον, εάν η προέχουσα αιτία της αναπηρίας της είναι το εργατικόν ατύχηµα, οπότε και µόνον δεν θα ήτο αναγκαία κατ' αρθρον 34 παρ.1 του Α.Ν. 1846/1951 η συνδροµή των χρονικών προϋποθέσεων του άρθρου 28 παρ. 1β του ιδίου Α.Ν. Συνεπώς, δια τον λόγον τούτον, προβαλλόµενον βασίµως υπό του αναιρεσείοντος Ιδρύµατος, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίσιν αίτησις και να αναιρεθή η προσβαλλοµένη απόφασις, η δε υπόθεσις, ως χρήζουσα διευκρινίσεως κατά το πραγµατικόν, να παραπεµφθή προς νέαν κρίσιν εις το δικάσαν ικαστήριον. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικές µε την εφαρµογή της αρχής της προέχουσας αιτίας: Ε ΚΑ 1993 Σ.Ε. 2663/1992 σελ. 102, Ε ΚΑ 1985 Σ.Ε. 4431/84 σελ. 209, Ε ΚΑ 1982 Σ.Ε. 116/1982 σελ. 399 κ.α.

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008. Περίληψη

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008. Περίληψη ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008 Περίληψη Ασφάλιση ΙΚΑ - Ασφάλιση απασχολούµενων σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, η αναπηρία είναι ένας από τους τρεις βασικούς ασφαλιστικούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Εξ ορισμού η αναπηρία ως ασφαλιστικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Κοινωνική Ασφάλιση με ιδιαίτερη μέριμνα. Προέχοντα στοιχεία αποτελούν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights

«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights «Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights Επώνυµο: Μπενέκη Όνοµα: Νικολέττα Α.Μ.: 1340200200331 Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6 1.1 Η προνοιακή προστασία ως απόρροια του κοινωνικού κράτους δικαίου 6 2. Η έννοια της αναπηρίας 8-10 3. Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1111 Έτος: 2010 - Ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα