ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 2362/ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ ,00 ΤΜ/ΝΟΤ ΦΠΑ ΘΔΜΑ: «Δπαναληπηικός Πρότειρος διαγωνιζμός για ηην προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ππόςε: 1/ Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 2286/95, πεξέ «πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα θαη Ν.Π.Γ.Γ.» 2/ Σν Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζένπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α / ). 3/ Σε κε αξηζκ. πξση. 55/ (ζϋκα 6 ν ) Ϋγθξηζε ηεο ΔΠΤ 4/ Σν κε αξηζκ. πξση /26157/ Ϋγγξαθν ηεο 2 εο ΓΤΠε Πεηξαηώο & Αηγαένπ 5/ Σελ ππ αξηζ.απόθαζε Γ εο / ηνπ Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκϋλεο πξνζθνξϋο, κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο ηε ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, γηα ηελ πξνκάζεηα ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ (θσδηθόο θαηεγνξέαο Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ 1261 και 1899) όπσο αλαιπηηθϊ αλαθϋξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α και ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α1, πνπ απνηειεέ αλαπόζπαζην κϋξνο ηεο δηαθάξπμεο απηάο. ΣΟΠΟ- ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Φ.Ν.Α. ΦΝΑ «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» 06/03/2012 «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» 07/03/2012 ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΙ ΧΡΑ 13:00 μ.μ. ΥΑΨΓΑΡΙ ΣΜΗΜΑ ΓΔΙΓΜΑ :NAI ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΧΡΑ 10: 00 π.μ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα θαη ώξα, εέλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη. Ζ απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξώλ γέλεηαη Γεκόζηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07.θαη κε ηνπο παξαθϊησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 Ο Οι ζσμμεηέτονηες ζηο διαγωνιζμό πρέπει να καηαθέζοσν : 1) Κιεηζηά Ϋγγξαθε πξνζθνξϊ, θαζαξνγξακκϋλε θαη ζπληαγκϋλε ζηελ Διιεληθά γιώζζα. ΔΪλ ζηε πξνζθνξϊ ππϊξρεη νπνηαδάπνηε πξνζζάθε ά δηόξζσζε, πξϋπεη απηά λα εέλαη κνλνγξακκϋλε από ηνλ πξνζθϋξνληα. Οη πξνζθνξϋο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκάκα Γξακκαηεέαο θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 2) Τπεύζπλε δάισζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο εθϊζηνηε ηζρύεη, με θεώρηζη γνηζίοσ σπογραθής, ζηελ νπνέα ζα δειώλεηαη ξεηϊ όηη : α) δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ από Ϊιινπο δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζένπ ά Ν.Π.Γ.Γ., δελ Ϋρνπλ ππνπϋζεη ζε ζνβαξό παξϊπησκα, θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, θαη γεληθϊ ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ππόθεηηαη ζε ηπρόλ λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγέαο θαη εέλαη ζπλεπάο ζηελ εθπιάξσζε, ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο, ελ γϋλεη πξνο ηνλ Γεκόζην ηνκϋα β) ε πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθάξπμεο, ηεο νπνέαο Ϋιαβε γλώζε θαη όηη ηνπο απνδϋρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθύιαθηα γ) ε πξνζθνξϊ ηζρύεη γηα εκαηόν είκοζι (120) εκϋξεο, από ηελ επόκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δ) δελ Ϋρνπλ θϊλεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο δειώζεηο, θαηϊ ηελ παξνρά πιεξνθνξηώλ, πνπ δεηνύληαη από ηελ ππεξεζέα. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ην δηαγσληζκό γέλνληαη δεθηϋο επηρεηξάζεηο πνπ αζθνύλ εκπνξηθό, βηνκεραληθό θαη βηνηερληθό επϊγγεικα ζηελ ΔιιΪδα ά ζην Δμσηεξηθό. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Ζ ηηκά ζα δνζεέ θαηϊ κνλϊδα εέδνπο θαη ζα αλαιύεηαη σο εμάο: α) Καζαξά ηηκά κνλϊδαο ζε Δπξώ (ρσξέο ΦΠΑ) β) ΔπηβΪξπλζε κε ΦΠΑ (πληειεζηάο) ΑΡΘΡΟ 4 Ο ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν ζα θαηαθπξσζεέ ε αλσηϋξσ πξνκάζεηα, απνζηϋιιεηαη ζρεηηθά αλαθνέλσζε. ΜΫζα ζε ρξνληθό δηϊζηεκα δϋθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αλαθνέλσζεο, ν πξνκεζεπηάο ππνρξενύηαη λα πξνζϋιζεη ζηελ ππεξεζέα καο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζρεηηθάο ζύκβαζεο. ΔΪλ δελ πξνζϋιζεη λα ππνγξϊςεη ηε ζρεηηθά ζύκβαζε κϋζα ζηελ ζπκθσλεζεέζα πξνζεζκέα, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθϊ Ϋθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ά αλϊζεζε πνπ Ϋγηλε ζην όλνκϊ ηνπ θαη από θϊζε δηθαέσκα πνπ απνξξϋεη απ απηά κε απόθαζε ηνπ αξκνδένπ γηα ηε δηνέθεζε ηνπ θνξϋα ζπιινγηθνύ νξγϊλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγϊλνπ. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ: ΑλΪινγα κε ηηο αλϊγθεο ησλ Τπεξεζηώλ, θαζ όιε ηε δηϊξθεηα ηνπ Ϋηνπο θαη κε δηθαέσκα παξαηϊζεσο ηεο ζπκβϊζεσο, κϋρξη ηξεηο κάλεο, κε κνλνκεξά απόθαζε ηνπ. 2

3 Ζ παξϊδνζε ησλ εηδώλ πνπ ζα παξαγγϋιινληαη ζα γέλεηαη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ θαη όρη πϋξαλ ησλ ηεζζϊξσλ εκεξώλ από ηεο παξαγγειέαο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Ζ εμόθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη κε ηαθηηθό ρξεκαηηθό Ϋληαικα, ην νπνέν ζεσξεέηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζέα ηεο ΠαξΫδξνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξένπ, αθνύ πξνεγνπκϋλσο απηόο εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθϋο ηνπ ππνρξεώζεηο. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη εληόο εμάληα (60) εκεξώλ από ηελ παξαιαβά θαη ηελ πξνζθόκηζε ζηελ ππεξεζέα καο ηνπ ηηκνινγένπ πώιεζεο Για ηην έκδοζη ενηάλμαηος πληρωμής απαιηούνηαι: α)τιμολόγιο τοσ προμηθεστή, β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής γ) ΚΪζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθό,πνπ ηπρόλ άζειε δεηεζεέ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον προμηθεσηή βαρύνοσν οι παρακάηω κραηήζεις: 1. ΤπΫξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% πιϋνλ ραξηνζάκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζάκνπ 2,4% (Π.Γ. 422/1981). 2. Φόξνο εηζνδάκαηνο 4% επέ ηεο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο (Ϊξζξν 55 Ν.2238/94). 3. ΤπΫξ ηεο Φπρηθάο Τγεέαο θξϊηεζε 2% ζύκθσλα κε ην αξ. 3 ηνπ Ν. 3580/07 ΑΡΘΡΟ 8 Ο Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπϊλεο ηνπ παξαπϊλσ δηαγσληζκνύ αλϋξρεηαη ζην πνζόλ ησλ πελάληα ρηιηϊδσλ επξώ (50.000,00) ζπκ/λνπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Όηη δελ αλαγξϊθεηαη ζηελ παξνύζα δηαθάξπμε ξπζκέδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζένπ θαη Ν.Π.Γ.Γ.). Σν παξϊξηεκα Α (Πνζόηεηα θαη ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο) απνηειεέ αλαπόζπαζην ηκάκα ηεο παξνύζαο δηαθάξπμεο κε ΚΑΔ ην παξϊξηεκα Α1 ηα κειϊληα πξϋπεη λα εέλαη απζεληηθϊ ά λα εέλαη λόκηκα αληέγξαθα ά αληέγξαθα πνπ πξϋπεη λα Ϋρνπλ ηηο λόκηκεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο (ΚΑΔ 1899). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΗΚΖ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Όλνκα ΜνλΪδαο Καηεγνξέα Δηδώλ (cpv) sap Πνζόηεηα ΜΫηξεζεο ΑλΪγιπθν ά δηϊηξεην εθηππσηηθό ραξηέ ( ) ΦΤΛΛΑ Απηνθόιιεηα ζεκεησκαηϊξηα ( ) ηεκϊρην Απηνθόιιεηεο εηηθϋηεο ( ) ΦΤΛΛΑ ΓνκνιΪζηηρεο (192-2) ηεκϊρην ρόιηα ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΛΔΤΚΟ ΜΟΝΟ 11Υ9,5 ΥΖΜΗΚΟ ΥΑΡΣΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΛΔΤΚΟ ΣΡΗΠΛΟ 11Υ9,5 ΥΖΜΗΚΟ ΜΠΛΟΚ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ (75*125)mm ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ (32mm *72mm) ΠΑΚΔΣΟ 40 ΦΤΛΛΧΝ ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ (ΚΟΚΚΗΝΖ-ΜΠΛΔ) BR 40 ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ ΛΔΤΚΔ ΚΟΦΣΔ (ΚΟΠΗΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ )Νν 5 ΚΑΡΦΗΣΔ (ΛΔΠΣΔ-ΜΑΚΡΗΔ) Πνζόηεηα Δέδνπο ΒΑΔΗ ΔΛΟΣΔΗΠ ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ ΟΤΜΔΝ 5 ΔΣΣΗΚΔΣΔ 800 ΓηΪθνξα εέδε (444-1) ηεκϊρην ΚΛΔΗΓΗΧΝ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ 40 ΓηνξζσηηθΫο κεκβξϊλεο ά ηαηλέεο ( ) ηεκϊρην Γηνξζσηηθό πγξό ( ) ηεκϊρην Δθηππσηηθό ραξηέ (1976-1) Θάθεο εγγξϊθσλ ( ) δεζκέδα ηεκϊρην 0 ΚιαζΫξ ( ) ηεκϊρην ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ (ΜΠΛΑΝΚΟ) ΔΣ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Α4 ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Α3 ΘΖΚΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΓΗΑ ΚΛΑΔΡ ΘΖΚΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΚΟΦΣΔ ΥΡΧΜΑΣΗΣΔ (ΚΟΚ- ΚΗΣΡ ΚΛΠ) ΚΛΑΔΡ ΜΔ ΕΔΛΑΣΗΝΔ (Α4)

5 ΚΛΑΔΡ ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΛΑΔΡ ΜΔ ΕΔΛΑΣΗΝΖ (Α3) 60 ΚΟΛΛΔ LOGO ΣΗΓΜΖ ΚΟΛΛΔ STICK ΚΟΛΛΔ 250 Κόιιεο ( ) ηεκϊρην ΚνιιεηηθΫο ηαηλέεο ( ) ηεκϊρην (ΧΛΖΝΑΡΗΟ cc) ΣΑΗΝΗΔ ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ ΛΪζηηρα αληέζηαζεο ( ) θηιό ΛΑΣΗΥΑ Μαξθαδόξνη ( ) ηεκϊρην Μαξθαδόξνη επηζάκαλζεο ( ) ηεκϊρην ΜεραληθΪ ζηπιό ( ) ηεκϊρην ΜΑΡΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΟΗ ΑΝΔΞΗΣΖΛΟΗ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΛΔΠΣΟΗ (ΚΟΚΚΗΝΟΗ- ΠΡΑΗΝΟΗ) ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΣΤΛΟ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΠΛΔ-ΚΟΚΚΗΝΑ 00 ΜΟΛΤΒΗΑ (ΚΟΚΚΗΝΟ- Μνιύβηα (1921-1) ηεκϊρην ΜΠΛΔ) ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΔ (5 Μνιπβνζάθεο ( ) ηεκϊρην ΘΔΔΧΝ) 10 Μπινθ ( ) ηεκϊρην ΜΠΛΟΚ ΡΗΓΔ 400 ΜΠΛΟΚ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΖΜΔΗΧΔΧΝ POST Μπινθ ζεκεηώζεσλ IT 75*75cm ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΑ Α4 500 ( ) ηεκϊρην ΜΠΛΟΚ ΛΔΤΚΑ Α5 700 Ξύζηξεο κνιπβηώλ ( ) ηεκϊρην ΞΤΣΡΔ 150 Πέλαθεο αλαθνηλώζεσλ ΠΗΝΑΚΔ ( ) ηεκϊρην ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ 10 ΠηλΫδεο (1971-6) Ϊιιν... ΠΗΝΔΕΔ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΜΔΓ.Νν θνπηηϊ ησλ ΤΝΓΔΣΖΡΔ πλδεηάξεο ( ) ηεκ. ΤΡΡΑΠΣΗΚΟΤ 0 ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΑ ΜΗΚΡΑ 00 9,5Υ12 ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΑ ΜΑΓΑΛΑ ,5Υ15,5 ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Σαρπδξνκηθνέ θϊθεινη κε πξνζηαηεπηηθά επϋλδπζε ΣΔΜ. ΜΑΚΡΟΣΔΝΑ 11,4*23 ΜΔΓΑΛΑ Α4 23*32 00 ( ) ηεκϊρην ΜΔΑΗΑ Β4 18,7*

6 ΣεηξΪδηα ( ) ΦΪθεινη (1992-1) ηεκϊρην ηεκϊρην ΥΪξαθεο ( ) ηεκϊρην Υαξηνθόπηεο ( ) Ϊιιν... Υαξηνθόπηεο, ζπξξαπηηθϊ θαη δηαηξεηάξεο (1970-9) ηεκϊρην Υαξηνηαηλέεο αξηζκνκεραλώλ (145-8) Ϊιιν... Φαιέδηα ( ) ηεκϊρην ΚΗΣΡΗΝΑ ΜΔΓΑΛΑ Α4 23*32 ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΠΗΡΑΛ 50 ΜΔΓΑΛΑ ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ (ΥΟΝΓΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ) ΦΤΛΛΧΝ ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ (ΥΟΝΓΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ) ΦΤΛΛΧΝ ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΠΗΡΑΛ 5 ΘΔΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΑ ΦΔΚΔΛΟΗ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΥΑΡΑΚΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΟΠΗΓΗΧΝ L ΤΡΡΑΠΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΖ Νν64 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΧΝ ΦΑΛΗΓΗΑ ΚΟΠΖ ΥΑΡΣΟΤ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΕΚΣΤΠΩΣΗ ΜΑΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΥΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ Cannon PIXMA ip Cannon PIXMA ip Cannon PIXMA ip Cannon PIXMA ip6000d 10 6 Epson LX 0+ 4 HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet 895 Cxi 5 3 HP Desk Jet D HP DeskJet HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet HP Desk Jet D HP Desk Jet D HP Laserjet 1 series 6 HP Laserjet 10n 12 HP Laserjet M2727nf 4 HP Officejet HP Officejet J HP Office Jet K7 8 4 HP Officejet J4680 All in One HP 901 Black XL: ΣΕΜΑΥΙΑ 6 HP Officejet 4500 Desktop 3 3 HP Photosmart Konica Minolta PagePro 1350w 6 Lexmark C500 Lexmark T4 24 OKI Microline OKI Microline OKI Microline OKI Microline Konica Minolta PagePro 1350w 6 Panasonic KX- P Panasonic KX- P STAR LC STAR LC24-0 Colour 2 XEROX PHASER 8560 (σνδεδεμένος με μητάνημα σπερήτων ) 1SET Black 8560/8560 MFP: 4 Σριάδες HP 901 Έγτρωμο : ΣΕΜΑΥΙΑ 3 YELLOW 8560/8560 MFP: 1 Σριάδα + CYAN 8560/8560 MFP: 1 7

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΘΑΘΟ ΣΑΜΕΘΟ ΑΦΑΛΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Σαχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα