15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002767314 2015-05-12"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο ΚαζηνξηΪ Σ.Κ.: ΣΖΛ.: ,621 FAX : Πιεξνθνξέεο: ΣνιηΪδνπ Διεπζεξέα ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡIΘΜ. 2909/2015 Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο Αλάζεζεο ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ (εθηόο από κεηαθνξά απνβιήησλ) κε θσδηθό CPV ( ), ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα έλα έηνο, από ην ΠΠΤΤ 2013 ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Πξφρεηξνο Ζ ρακειφηεξε ηηκά ΚΧΓΗΚΟ KATA CPV: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) 3/06/2015 θαη ψξα π.κ. Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ (Κηέξην Γηνέθεζεο) Τπεξεζέεο κεηαθνξϊο (εθηφο απφ κεηαθνξϊ απνβιάησλ) {Τπεξεζέεο κεηαθνξϊο αέκαηνο, βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ππεξεζέεο κεηαθνξϊο αέκαηνο γηα κνξηαθφ Ϋιεγρν } ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ Δηάζηα Οη ηηκϋο ππφθεηληαη ζηηο ππϋξ ηνπ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ λφκηκεο θξαηάζεηο ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 1

2 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ Α 19/ ) Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α 150/ ) Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134/ ) Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α 43/ ), Ϊξζξν 24 (ΠαξαθξΪηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθϋο επηρεηξάζεηο) Σνπ Ν. 3861/2010, (Ϊξζξν 2), «Δλέζρπζε ηεο δηαθϊλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλϊξηεζε λφκσλ θαη πξϊμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγϊλσλ ζην δηαδέθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» 1.7. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξέ αλαιάςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο Σνπ Ν. 4152/13 παξ. δ14, Ϊξζξν 1 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθϋο ζπλαιιαγϋο» 1.9. Σνπ Ν.4281/ Σηο θάησζη απνθάζεηο: 2.1. Σελ ππ αξηζ. 6311/ (ΦΔΚ 390/Β / ) Τπνπξγηθά Απφθαζε Έγθξηζε ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη ΦαξκΪθσλ ησλ ΜνλΪδσλ Τγεέαο θαη ΔπνπηεπνκΫλσλ ΦνξΫσλ, Ϋηνπο Σελ ππ αξηζ. 1974/ (ΦΔΚ 1053/ Β/ ) Τπνπξγηθά Απφθαζε «Οξηζκφο ΦνξΫσλ δηελϋξγεηαο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη ΦαξκΪθσλ Τγεέαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) Ϋηνπο Σελ ππ αξηζκ. 883/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο 3εο Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο Μαθεδνλέαο κε ηελ νπνέα ρνξεγάζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην Ννζνθνκεέν ΚαζηνξηΪο γηα ηε δηελϋξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκάζεηαο πιηθψλ θαη αλϊζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2013, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκϋλν θσδηθφ εέδνπο 2.4. Σηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ θαηϊ ηελ αξηζκ. 11/ (ζϋκα 2 ν ) ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο 2.5. Σελ ππ' αξηζ. 214/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο, πεξέ Ϋγθξηζεο δηελϋξγεηαο ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ (εθηόο απνβιήησλ) κε θσδηθό CPV , ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ήηνη αλάζεζε ππεξεζηώλ κεηαθνξάο αίκαηνο, παξαγώγσλ ηνπ θαη ινηπνύ βηνινγηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη κεηαθνξά αίκαηνο γηα κνξηαθό έιεγρν, γηα έλα έηνο. Ο δηαγσληζκφο ζα γέλεη ηελ Σεηάξηε 3 Ηνπλίνπ θαη ώξα π.κ. ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ. ΚαηΪ ηελ δηελϋξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη πξνζθϋξνληεο ά νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ εέλαη εθνδηαζκϋλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Ζ δαπϊλε γηα ηελ αλϊζεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα θαιπθζεέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκεένπ. 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηϊζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξϋπεη λα ππνβϊιινπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπο κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθϊ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ (Μαπξησηέζζεο, ΚαζηνξηΪ Σ.Κ ηει ,621, κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδά κϋρξη ηελ Σξίηε 2 Ηνπλίνπ 2015 θαη ώξα κ.κ. (κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν θαη αλ απηϊ θαηαηέζεληαη ά απνζηϋιινληαη). Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθϊ θαη νη πξνζθνξϋο ζα πξϋπεη λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ην δηαγσληζκφ γέλνληαη δεθηνέ Έιιελεο ά αιινδαπνέ (θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκϋα ηνπ ππφ αλϊζεζε Ϋξγνπ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. ΚΪζε πξνζθνξϊ ππνβϊιιεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, κϋζα ζε θαιϊ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ζηνλ νπνέν ζα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιϋμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαέα γξϊκκαηα. β. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. γ Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο. δ. Ζ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα. 2. Οη πξνζθϋξνληεο ππνβϊιινπλ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ζηνλ θπξέσο θϊθειν, θαηϊ ηελ δηαδηθαζέα ησλ Ϊξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθεέεο δηαηϊμεηο: α. Σα παξαθϊησ δηθαηνινγεηηθϊ (επέ πνηλά απφξξηςεο): i. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπϊλεο, ρσξέο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο. ii. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνέα: α) Να αλαγξϊθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηϋρνπλ. β) Να δειψλεηαη φηη, κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο, - δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε γηα θϊπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, - εέλαη θνξνινγηθϊ θαη αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξέπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, - εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, - δελ ηεινχλ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηϊζηαζε. γ) Να αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β Π.Γ. 118/2007). iii. Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη i) δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο θαη ii) φηη δελ Ϋρεη επηβιεζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο iv. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηϋο ζπκκεηϋρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 3

4 β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηνχληαη 15PROC ζε δχν αληέηππα (Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν) ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ε νπνέα ζα ζπληαρζεέ ιακβϊλνληαο ππφςε ηνλ ζπλεκκϋλν πέλαθα ησλ πξνο δηαθέλεζε βηνινγηθψλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηηο ζπλεκκϋλεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ησλ ππφ αλϊζεζε ππεξεζηψλ, νη νπνέεο εέλαη εγθεθξηκϋλεο απφ ηελ ΔΠΤ θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγάζεθε απφ ην Ννζνθνκεέν καο ζε εθηϋιεζε ηνπ ΠΠΤΤ γ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ (Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν) ε νπνέα ζα ζπληαρζεέ ιακβϊλνληαο ππφςε ηνπο πέλαθεο κε ηηο -πξνο δηαθέλεζε- εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ηνπ Ννζνθνκεένπ θαζψο ηηο ηηκϋο ησλ ππφ αλϊζεζε ππεξεζηψλ ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο, θαηϊ ηελ ηειεπηαέα εκεξνκελέα θαηϊζεζεο ηεο πξνζθνξϊο. ηελ πξνζθνξϊ ζα αλαγξϊθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ ζην νπνέν ππϊγεηαη ε ζπγθεθξηκϋλε ππεξεζέα θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. Οη ηηκϋο ηεο πξνζθνξϊο εέλαη δεζκεπηηθϋο γηα ηνλ αλϊδνρν θαζ φιε ηε δηϊξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ελδερφκελεο παξϊηαζεο απηάο. 4. Ο πξνζθϋξσλ, ζε πεξέπησζε ππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξϊ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο Ϊιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθϋξνληα ηνπ, νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα». ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβϊλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνέ δηαγσληδφκελνη. Ζ Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα αθνξϊ κφλν ζηελ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθϊ ά εκπνξηθϊ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 5. Οη πξνζθνξϋο, επέ πνηλά απφξξηςεο, δελ πξϋπεη λα Ϋρνπλ μϋζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππϊξρεη ζηελ πξνζθνξϊ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξϋπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκϋλε θαη κνλνγξακκϋλε απφ ηνλ πξνζθϋξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο θαη απνζθξϊγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξϋπεη θαηϊ ηνλ Ϋιεγρν λα θαζαξνγξϊςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξϊςεη θαη λα ζθξαγέζεη απηάλ. Ζ πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη φηαλ ππϊξρνπλ ζ απηάλ δηνξζψζεηο νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθά θαηϊ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 6. Ο πξνζθϋξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζϋζκσο ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηϊ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηϋξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδϋρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιϊθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζϋσο ά εκκϋζσο, ηνπο αλσηϋξσ φξνπο. ΜεηΪ ηελ θαηϊζεζε ηεο πξνζθνξϊο, επέ λνκέκσο ππνβιεζϋλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξϋρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηϋο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηϊ ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξϊθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηϊ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγϊλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξϋρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπϊλσ, ιακβϊλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθϋξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 7. Οη πξνζθνξϋο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηϋο γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα ηνπιϊρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) κϋξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδϋρνληαη λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, απνξξέπηεηαη ζαλ απαξϊδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξϊο κπνξεέ λα παξαηαζεέ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθάξπμε. ΠεξαηηΫξσ παξϊηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο κπνξεέ λα ιϊβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/ Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Σπρφλ ππνβιεζεέζεο ελαιιαθηηθϋο πξνζθνξϋο απνξξέπηνληαη. 9. Ζ αλϊδεημε ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεη κε θξηηάξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεέ ππφςε απνθιεηζηηθϊ ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκϋο. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηε ρακειφηεξε ηηκά, απφ εθεέλνπο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξϋο ζα Ϋρνπλ θξηζεέ σο απνδεθηϋο κε βϊζε ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 10. ΠξνζθνξΫο αφξηζηεο, αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο ά ππφ αέξεζε απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. Δπέζεο, απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο νη πξνζθνξϋο πνπ παξνπζηϊδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ηεο δηαθάξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξϊβαηνπο φξνπο (Ϊξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 118/2007). 4

5 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβϊιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, ε νπνέα αλαθνηλψλεηαη εγγξϊθσο ζηνλ αλαθεξπρζϋληα πξνκεζεπηά. Απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζϋιζεη κϋζα ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηελ πξνζάθνπζα εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηϋιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε πνπ ν αλαθεξπρζεέο πξνκεζεπηάο δελ πξνζϋιζεη κϋζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε λα ππνγξϊςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθϊ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θϊζε δηθαέσκα πνπ απνξξϋεη απφ απηάλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κεηϊ απφ εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο, ελψ ηνπ επηβϊιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. Άξζξν 4o ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλϊδνρν πνπ ζα επηιεγεέ ζα Ϋρεη δηϊξθεηα ελφο (1) Ϋηνπο, αξρέδνληαο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο. Άξζξν 5o ΠΛΖΡΩΜΖ 5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ ( ), κεηϊ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικϊησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκϋλε ηεο ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ παξνράο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλϊδνρν Ζ εμφθιεζε γέλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθϊ πιεξσκάο θαη ηα ινηπϊ ζηνηρεέα πνπ πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθϊ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) Σηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ ΚαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα αλαιχνληαη φιεο νη θηλάζεηο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηε δηϊξθεηα ηνπ κάλα κε παξϊζεζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ φπσο εκεξνκελέα, πξννξηζκφο, βϊξνο ηνπ δϋκαηνο θαη ρξϋσζε ηεο θέλεζεο. Ζ θαηϊζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδάπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θϊζε θέλεζε ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηϊ ηελ πην πϊλσ πξνζεζκέα, ην Ννζνθνκεέν θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν.4152/12 ΤπνπαξΪγξαθνο Ε.5: πλαιιαγϋο κεηαμχ επηρεηξάζεσλ θαη Γεκνζέσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγέαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβϊιιεηαη Ϋληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεέ ζρεηηθά αέηεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην Ϊζξνηζκα ηνπ επηηνθένπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξϊμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθάο Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο (επηηφθην αλαθνξϊο) πξνζαπμεκϋλν θαηϊ δχν (2,00) πνζνζηηαέεο κνλϊδεο (πεξηζψξην) Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηϋιιεηαη α) θαηϊ ην ρξνληθφ δηϊζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ απνζηνιά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληϊικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κϋρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηϊ ην ρξνληθφ δηϊζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελϋμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπϋο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζην Ϊξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξεέηαη ν ρξφλνο θαζπζηϋξεζεο ηεο πιεξσκάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.) Οη θξαηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη εέλαη νη αθφινπζεο: i) ΤπΫξ ηξέησλ (Ϊξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% ii) ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011): 1 5

6 5.8. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο 8% επέ ησλ θξαηάζεσλ Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. Άξζξν 6o ΔΓΓΤΖΔΗ 6.1. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθϊ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθϊ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξϊηε-κϋιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαέσκα απηφ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκϋλα ζηελ Διιεληθά, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζε, Ϊιισο ε πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη. ε πεξέπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπάζεηο πεξηιακβϊλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. Σν πνζφ ησλ εγγπάζεσλ ζα δέλεηαη ζε επξψ ( ) α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ΚΪζε πξνζθνξϊ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθϊ απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππϋξ ηνπ ζπκκεηϋρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπϊλεο ρσξέο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε πξϋπεη λα ηζρχεη ηνπιϊρηζηνλ επέ Ϋλα (1) κάλα κεηϊ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξϊο πνπ δεηϊεη ε δηαθάξπμε β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο Γηα ηελ θαιά εθηϋιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηάο εέλαη ππoρξεσκϋvoο vα θαηαζϋζεη Ϋσο ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθά επηζηνιά πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ έζν κε πνζνζηφ δϋθα ηνηο εθαηφ (10%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ πνπ ηνπ αλαηϋζεθε, ρσξέο Φ.Π.Α Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξϋπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηϊ δχν (2) ηνπιϊρηζηνλ κάλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξϊδνζεο ησλ πιηθψλ Ζ αλσηϋξσ εγγχεζε επηζηξϋθεηαη ζηνλ αλϊδνρν κεηϊ ηελ νξηζηηθά εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ Οη εγγπάζεηο πξϋπεη λα πξνβιϋπνπλ φηη, ζε πεξέπησζε θαηϊπησζάο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθϊζηνηε ηζρχνλ πϊγην ηϋινο ραξηνζάκνπ ΚαηΪ ηα ινηπϊ, σο πξνο φ,ηη αθνξϊ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαέλεηαη φηη: 6.5. Οη εγγπάζεηο πξϋπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκϋλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκϋλα ππνδεέγκαηα ηνπ παξαξηάκαηνο Γ. Γηαθνξεηηθά δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ιφγσ ρξάζεο ηππνπνηεκϋλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθϊ ηδξχκαηα, δελ θαζηζηϊ ηελ εγγχεζε απαξϊδεθηε, εθφζνλ απηά Ϋρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξέδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Γηα φ,ηη δελ πξνβιϋπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηϊμεηο πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηδέσο δε νη δηαηϊμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ Ϊξζξσλ ηνπ Ν. 2362/1995. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Γηα ηελ επέιπζε νπνηαζδάπνηε δηαθνξϊο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ κεηϊ ηελ νινθιάξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα εέλαη ηα ΔιιεληθΪ Γηθαζηάξηα. Σα παξαξηήκαηα: Α (ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ), Β (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ) θαη Γ (ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ), πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηα απηήο. Ο Γηνηθεηήο α.α. Σδηάκαιεο Μάξηνο Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Α ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΡΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΠΟ ΠΡΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 1. ΑΚΟΗ ΑΗΜΑΣΟ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ, ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & ΘΔΛΟΝΗΚΖ 2. ΠΛΑΜΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 3. ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 4. ΦΑΡΤΓΓΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 5. Δ.Ν.Τ. ΠΣΤΔΛΑ, ΟΤΡΑ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ & ΑΛΛΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΓΡΑ 6. ΒΗΟΦΗΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 7. ΚΟΛΠΟΣΡΑΥΖΛΗΚΑ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 8. ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΚΚΡΗΜΑΣΟ ΜΑΣΟΤ 9. ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΔΟΓΝΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΛΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ & ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 700 ΑΚΟΗ 70 ΑΚΟΗ 50 ΑΚΟΗ 100 ΑΚΟΗ 10 ΑΠΟΣΟΛΔ 20 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 280 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 100 ΑΠΟΣΟΛΔ 10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 10 ΑΠΟΣΟΛΔ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΡΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΠΟ ΠΡΟ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΓΔΗΓΜΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ 250 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ CPV «ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΔΚΣΟ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ)» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ µεηαμχ ησλ ΜνλΪδσλ Τγεέαο ζπµπεξηιαµβαλνµϋλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Αηµνδνζέαο, ζπλνςέδεηαη ζηελ δηαθέλεζε αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα µεηϊγγηζε θαη ζηε δηαθέλεζε αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα µεηϊγγηζε θαη ζηε δηαθέλεζε βηνινγηθψλ δεηγµϊησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πέλαθαο Η). Οη 7

8 ππνςάθηνη αλϊδνρνη Ϋρνπλ απαξϊβαηε ππνρξϋσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο µεηαθνξϊο ησλ παξαπϊλσ πιηθψλ, γηα: 15PROC Σελ εμαζθϊιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηάο ζπληάξεζεο ηνπ µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, Σελ δεµηνπξγέα ζπγθεθξηµϋλεο δηαδηθαζέαο µεηαθνξϊο αλϊινγα µε ην εέδνο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληέζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο θαη Σνλ ζεβαζµφ ηεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο δεµφζηαο Τγεέαο θαη ηνπ ΠεξηβΪιινληνο, αθνχ ηα πιηθϊ πνπ δηαθηλνχληαη εέλαη ηφζν µνιπζµαηηθϊ φζν θαη δπλεηηθϊ µνιπζµαηηθϊ (δηαγλσζηηθϊ). Ζ ζϋζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιά µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηϋπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζάο πξαθηηθάο (GMOs), ηελ αλαθεξφµελε σο ςπθηηθά αιπζέδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζµηνπ Οξγαληζµνχ Τγεέαο (W.H.O.) θαη Ϊιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζµψλ (DGR, ADR /νδηθά µεηαθνξϊ, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθά µεηαθνξϊ, Code IMDG/ ζαιϊζζηα µεηαθνξϊ). ΠΙΝΑΚΑ Ι.: ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Οιηθφ αέκα Δξπζξνθχηηαξα ΑηκνπεηΪιηα- Κνθθηνθχηηαξα ΠιΪζκα πξφζθαηα θαηεςπγκϋλν Γεέγκαηα πιϊζκαηνο / νξνχ Μπειφο ησλ νζηψλ ΠξνγνληθΪ αηκνπνηεηηθϊ θχηηαξα Γεέγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αέκαηνο ΚαιιηΫξγεηεο Βηνςέεο Φαξπγγηθφ επέρξηζκα Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη Ϊιια βηνινγηθϊ πγξϊ ΝνπθιετθΪ νμϋα (DNA RNA) ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠξνθεηµΫλνπ µεηαθνξηθά εηαηξεέα λα αλαιϊβεη ηελ µεηαθνξϊ ησλ παξαπϊλσ πιηθψλ ζα πξϋπεη: Ζ µεηαθνξϊ λα γέλεηαη ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζέα (Π.Ο.Τ. Blood Cold Chain, ADR 1999 µε ηηο αλϊ δηεηέα αλαζεσξάζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ µε ηηο αλαζεσξάζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/ ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθάο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σµάµαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη µε απφιπηε ζπλϋπεηα θαη αμηνπηζηέα ζηελ ηάξεζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ ζπλζεθψλ µεηαθνξϊο. Σα νράµαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθϋο δηαηϊμεηο ηνπ νπνένπ λα αλαθϋξνληαη ζηε ζχµβαζε. Να δηαζϋηεη απνδεδεηγµϋλε εµπεηξέα ζηελ µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπµϋλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεµϋλν εμνπιηζµφ (λα θαηαηεζεέ πειαηνιφγην) Ζ δηϊξθεηα ηεο µεηαθνξϊο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηµϋλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο µεηαθεξφµελεο νπζέαο θαη ην ιφγν ηεο µεηαθνξϊο (π.ρ.επεέγνπζα µεηϊγγηζε) Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νράµαηνο θαη ηνπ εμνπιηζµνχ Ζ µεηαθνξϊ λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηµϋλα Ϋγγξαθα µεηαθνξϊο Να δηαζϋηεη πηζηνπνέεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ µεηαθνξϋο (λα θαηαηεζεέ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ) 8

9 Να πξαγµαηνπνηεέ ηελ µεηαθνξϊ µε βϊζε ηηο εηδηθϋο απαηηάζεηο /πξνδηαγξαθϋο θϊζε θαηεγνξέαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πέλαθαο ΗΗ) Να αζθαιέδεη ηα εέδε πνπ µεηαθϋξεη γηα νπνηαδάπνηε θζνξϊ ά αιινέσζε θαη λα θϋξεη απνθιεηζηηθϊ ηελ επζχλε γηα θϊζε δεµηϊ πνπ ηπρφλ ππνζηεέ ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηϊ ηε µεηαθνξϊ ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνδεµέσζεο λα πξνθχπηεη µεηϊ απφ ππνινγηζµφ ηνπ ειϊρηζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνέν θπµαέλεηαη αλϊινγα µε ηελ επεμεξγαζέα ηνπ θαηεζηξαµµϋλνπ αέµαηνο ά παξαγψγνπ. ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ.: ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθφ πνπ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηϋο δηαζϋζηκεο δνθηκαζέεο θαη δελ πεξηϋρεη παζνγφλνπο παξϊγνληεο. Π.ρ. ΜνλΪδεο εξπζξψλ πξνο κεηϊγγηζε Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ Τιηθφ πνπ δελ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηϋο δηαζϋζηκεο ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ δνθηκαζέεο φηη πεξηϋρεη παζνγφλνπο παξϊγνληεο. Π.ρ. Γεέγκα (ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ) αέκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ Ϋιεγρν Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθφ πνπ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηϋο δηαζϋζηκεο δνθηκαζέεο φηη πεξηϋρεη παζνγφλνπο παξϊγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιϋζνπλ κεηϊ απφ Ϋθζεζε ζε απηνχο κφληκε αληθαλφηεηα, απεηιά θαηϊ ηεο δσάο ά ζαλαηεθφξα αζζϋλεηα ζε θαηϊ ηα Ϊιια πγηεέο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξφο θνξϋα HIV εµεέσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηϋξσ θαηεγνξέεο απαηηεέηαη Ϋλα ζηνηρεέν επαγγειµαηηθάο θξέζεο. Ζ θξέζε ζα πξϋπεη λα βαζέδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπµπηψµαηα, ελδεµηθϋο ηνπηθϋο ζπλζάθεο θαη µεµνλσµϋλεο ζπλζάθεο ηεο πεγάο πξνϋιεπζεο ηνπ πιηθνχ. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1.Πεξηγξαθή έξγνπ Έξγν ηνπ αλαδφρνπ εέλαη ε αζθαιάο µεηαθνξϊ αέµαηνο, πιϊζµαηνο θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ µε βϊζε πξνθαζνξηζµϋλν πξφγξαµµα πνπ ζα εθδέδεηαη απφ ηελ Αηµνδνζέα ηνπ Ηδξχµαηνο θαη θαηφπηλ γξαπηάο ζπλελλνάζεσο ηνπ αλαδφρνπ µε ηελ Αηµνδνζέα ζρεηηθϊ µε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεµεέα παξαιαβάο/ παξϊδνζεο. ε πεξέπησζε επεέγνπζαο µεηαθνξϊο (πρ. δηαθέλεζε αέµαηνο γηα επεέγνπζα µεηϊγγηζε) ν αλϊδνρνο ζα εηδνπνηεέηαη Ϋγθαηξα απφ ηελ ππεξεζέα. Πην ζπγθεθξηµϋλα: Ο πξνµεζεπηάο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζε ζϋζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλϊγθεο ηνπ Ννζνθνµεένπ ζε µεηαθνξϋο αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ, βιαζηνθπηηϊξσλ, µνιπζµαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγµϊησλ θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ. Πην αλαιπηηθϊ ην Ϋξγν ηεο δηαθέλεζεο ζα πεξηιαµβϊλεη: α)απζεµεξφλ δηαθέλεζε, εληφο ιέγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ (αζθψλ αέµαηνο παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη µνιπζµαηηθψλ δεηγµϊησλ), απφ θαη πξνο ην Γ.Ν. ΚαζηνξηΪο θαη ΜνλΪδεο Τγεέαο Θεζζαινλέθεο, Μαθεδνλέαο, Ζπεέξνπ θαη Θεζζαιέαο. β) Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο µεηαθνξϊο ζε ηϋζζεξηο ζεξµνθξαζέεο, (2ν-6ν)C, -20 ν C Ϋσο -35 ν C, +20 ν C Ϋσο +24 ν C θαη -70 ν C ά +37 C. 2.Όρεµα µεηαθνξάο Ο αλϊδνρνο πξϋπεη λα δηαζϋηεη νράµαηα µεηαθνξϊο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη ηα νπνέα ζα ρξεζηµνπνηνχληαη απνθιεηζηηθϊ γηα ηελ µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ. Σν φρεµα λα εέλαη θιηµαηηδφµελν, ε δε θαζαξηφηεηα /απνιχµαλζε λα γέλεηαη ζε ηαθηϊ ρξνληθϊ δηαζηάµαηα θαη µε βϊζε ηηο νδεγέεο γηα ηελ δηαρεέξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε δηαξξνάο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεµα πξϋπεη λα θαζαξηζηεέ θαη λα απνιπµαλζεέ Ϊµεζα πξηλ ηελ επφµελε ρξάζε. 9

10 Δληφο ηνπ νράµαηνο απαγνξεχεηαη: Ζ µηθηά θφξησζε µε Ϊιια εέδε 15PROC Ζ εέζνδνο θαη παξαµνλά ζην φρεµα Ϊιισλ αηφµσλ πιελ ηνπ νδεγνχ Σν παξθϊξηζµα ζε αθχιαρηα ζεµεέα Ζ ρξάζε ζπζθεπψλ µε θιφγα 3.Δμνπιηζµόο νρήµαηνο Ο εμνπιηζµφο ηνπ νράµαηνο πξϋπεη λα εέλαη ηνπνζεηεµϋλνο µε ηϋηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεϊδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθϊιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ µεηαθεξφµελνπ πιηθνχ θαη δελ ζα παξεµπνδέδεη ηελ ηαθηηθά απνιχµαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ. 3.1 Θάιαµνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ Ο ζϊιαµνο ζπληάξεζεο πξϋπεη λα επηηπγρϊλεη ηα ελδεδεηγµϋλα επέπεδα ζεξµνθξαζέαο γηα θϊζε εέδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πέλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζϋηεη ηελ θαηϊιιειε µφλσζε πνπ ζα επηηξϋπεη ηελ δηαηάξεζε ηεο ζεξµνθξαζέαο γηα µεγϊια ρξνληθϊ δηαζηάµαηα αλεμϊξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθϋο πεξηβαιινληνινγηθϋο ζπλζάθεο. Ζ νξζά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζµνχ πξϋπεη λα επηθπξψλεηαη µε ηαθηηθνχο ειϋγρνπο θαη δηαδηθαζέεο ζπληάξεζεο. ΔΪλ θαη εθφζνλ γέλεηαη ρξάζε ςπθηηθψλ µϋζσλ γηα ηελ επέηεπμε ηεο ζεξµνθξαζέαο ηα µϋζα απηϊ δελ πξϋπεη λα Ϋξρνληαη ζε επαθά µε ην µεηαθεξφµελν βηνινγηθφ πιηθφ. Ο ζϊιαµνο πξϋπεη λα εέλαη πηζηνπνηεµϋλνο: Απφ ηνλ W.H.O. (Π.Ο.Τ.) γηα ηελ µεηαθνξϊ θαη απνζάθεπζε ζεξµν-επαέζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ ΚαηΪ ADR γηα ηε µεηαθνξϊ µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθϊ µνιπζµαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ (Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθϊ) Γηα ηε µεηαθνξϊ ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεµα - πξνθεηµϋλνπ ε ςπθηηθά αιπζέδα λα παξαµεέλεη ζηαζεξά ν αλϊδνρνο πξϋπεη λα θϊλεη ρξάζε µφλν εηδηθψλ θνξεηψλ µϋζσλ θαηϊιιεισλ γηα ηε µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ µε ραξαθηεξηζηηθϊ (ζηαζεξφηεηα, µφλσζε) αλϊινγα ηνπ ζαιϊµνπ ζπληάξεζεο. 3.2 Παξαθνινύζεζε ζεξµνθξαζίαο Οη ζπλζάθεο ζεξµνθξαζέαο πξϋπεη λα παξαθνινπζνχληαη µε πηζηνπνηεµϋλεο ζπζθεπϋο θαηαγξαθάο ησλ δεδνµϋλσλ ηεο ζεξµνθξαζέαο ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν. Σν θαηαγξαθηθφ πξϋπεη εέλαη ηνπνζεηεµϋλν ζε ζεµεέν πξνζβϊζηµν γηα ζπλερά παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νράµαηνο, µε νζφλε ςεθηαθψλ ελδεέμεσλ, ζπλαγεξµφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθάο. Σα δεδνµϋλα ηεο ζεξµνθξαζέαο πξϋπεη λα εέλαη δηαζϋζηµα ζηελ Τπεξεζέα Ϊµεζα θαη αλαδξνµηθϊ φπνηε απηϊ δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ. ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Οιηθφ αέκα 2 ν 6 ν C Δξπζξνθχηηαξα 2 ν 6 ν C ΑηκνπεηΪιηα- Κνθθηνθχηηαξα 20 ν -24 ν C ΠιΪζκα πξφζθαηα θαηεςπγκϋλν -20 ν Ϋσο 35 ν C Γεέγκαηα πιϊζκαηνο / νξνχ 2-8 ν C / -20 Ϋσο 35 ν C / -70 ν C Μπειφο ησλ νζηψλ 15 ν -25 ν C ΠξνγνληθΪ αηκνπνηεηηθϊ θχηηαξα 2 ν -8 ν C Γεέγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αέκαηνο 2 ν - 8 ν C ΚαιιηΫξγεηεο 15 ν -25 ν C/ 37 ν C Βηνςέεο 15 ν -25 ν C/ 37 ν C Φαξπγγηθφ επέρξηζκα 2 ν -8 ν C Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη Ϊιια βηνινγηθϊ πγξϊ 2 ν -8 ν C / 15 ν -25 ν C ΝνπθιετθΪ νμϋα (DNA RNA) 15 ν -25 ν C 10

11 ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο ην επέπεδν ζεξµνθξαζέαο θαζνξέδεηαη απφ ην εέδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεµνληθάο δνθηµαζέαο. 3.3 Δηδηθόο εμνπιηζµόο Γηα ηελ αληηµεηψπηζε Ϋθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνά) ην φρεµα πξϋπεη λα δηαζϋηεη: Ππξνζβεζηάξαο 2kg μεξϊο ζθφλεο, ν νπνένο πξϋπεη λα ζπληεξεέηαη εηεζέσο θαη λα δηαζϋηεη εµεξνµελέα ιάμεο ζε δηαθξηηφ ζεµεέν ΠξνεηδνπνηεηηθΫο πηλαθέδεο ΓηιΫθν µε θσζθνξέδνληα ζηνηρεέα Υηνλναιπζέδεο Κνπηέ πξψησλ βνεζεηψλ Απνξξνθεηηθφ πιηθφ Νεξφ Απνιπµαληηθφ µε βϊζε ην ριψξην Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ Κνιιχξην µαηηψλ ΓΪληηα µηαο ρξάζεσο ΓΪληηα γηα ρξάζε ζε ραµειϋο ζεξµνθξαζέεο ΠξνζηαηεπηηθΪ γπαιηϊ ΜΪζθα µηαο ρξάζεο Γνρεέν θιηληθψλ απνξξηµµϊησλ Γηα µεγαιχηεξε αζθϊιεηα ζηελ δηαθέλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ Ϊµεζε αληηµεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλέζηαηαη ε ρξάζε ζπζηάµαηνο GPS µε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθάο ζϋζεο φζν θαη ηεο ζεξµνθξαζέαο εζσηεξηθϊ ησλ ζαιϊµσλ ζεξµνζπληεξάζεο. (Εεηεέηαη ε ζρεηηθά εθηχπσζε GPS) 4. πζθεπαζία 4.1 Αζθνί αίµαηνο θαη παξάγσγα απηνύ Όηαλ απαηηεέηαη ε ζπζθεπαζέα αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ πξϋπεη λα γέλεηαη ε ρξάζε εηδηθψλ πηζηνπνηεµϋλσλ δνρεέσλ µεηαθνξϊο αέµαηνο/πιϊζµαηνο/αηµνπεηαιέσλ µε ηζρπξά µφλσζε γηα δηαηάξεζε ζηαζεξάο ηεο ζεξµνθξαζέαο αλεμϊξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθϋο ζπλζάθεο. Σν ρξεζηµνπνηνχµελν ςπθηηθφ πιηθφ γηα ηηο µνλϊδεο νιηθνχ αέµαηνο/εξπζξψλ/πιϊζµαηνο δελ πξϋπεη λα Ϋξρεηαη ζε Ϊµεζε επαθά µε ηνπο µεηαθεξφµελνπο αζθνχο. εµεέσζε: H ρξάζε θνξεηψλ ςπγεέσλ απφ θνηλφ θειηδφι δελ ζπλέζηαηαη απφ ηνλ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αζθαιά µεηαθνξϊ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ. Σα παξαζθεπϊζµαηα αηµνπεηαιέσλ εέλαη ηδηαέηεξα επαέζζεηα ζηηο ζπλζάθεο απνζάθεπζεο θαη µεηαθνξϊο. ΚαηΪ ηε δηϊξθεηα ηεο µεηαθνξϊο, ε ζεξµνθξαζέα ησλ αηµνπεηαιέσλ πξϋπεη λα δηαηεξεέηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηϋζηεξα ζηε ζπληζηψµελε ζεξµνθξαζέα απνζάθεπζεο πνπ εέλαη +20 C Ϋσο +24 C (µϋζε ζπληζηψµελε ζεξµνθξαζέα +22 C) θαη ν ρξφλνο µεηαθνξϊο ζα πξϋπεη λα µελ ππεξβαέλεη ηηο 24 ψξεο. ρεηηθϊ µε ηε ζπζθεπαζέα θαη µεηαθνξϊ ησλ αξρϋγνλσλ αηµνπνηεηηθψλ θπηηϊξσλ, ζα πξϋπεη λα ηζρχνπλ νη γεληθϋο ζπλζάθεο πξνζαξµνζµϋλεο ζηηο αλϊγθεο ηνπ θϊζε µεηαθεξφµελνπ αλζξσπέλνπ ηζηνχ. 4.2 Γείγµα α. Πξσηνηαγάο ζπζθεπαζέα / πεξηϋθηεο α.1 Μνιπζµαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηϋθηεο ηνπνζεηεέηαη ζε πηζηνπνηεµϋλν ζϊθν µηαο ρξάζεσο, µε εξµεηηθφ θαη µφληµν θιεέζηµν, πνπ αλνέγεη µφλν µε ζρέζηµν πξνθεηµϋλνπ λα ρξεζηµνπνηεζεέ ην δεέγµα. Ο ζϊθνο λα Ϋρεη δχν ζάθεο µηα γηα ην δεέγµα θαη µηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεµπηηθφ. εµεέσζε: To παξαπεµπηηθφ δελ πξϋπεη λα Ϋξρεηαη ζε Ϊµεζε επαθά µε ηνλ πεξηϋθηε α.2 ΓπλεηηθΪ µνιπζµαηηθφ: Aο Ϊλσ. Πνιινέ πεξηϋθηεο µπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλά ζπζθεπαζέα εϊλ θαη εθφζνλ εέλαη µεξηθψο απνµνλσµϋλνη µεηαμχ ηνπο. α.3 ε πεξέπησζε µεηαθνξϊο πγξνχ δεέγµαηνο, ν πεξηϋθηεο (εέηε πξφθεηηαη γηα µνιπζµαηηθφ πιηθφ εέηε γηα δπλεηηθϊ µνιπζµαηηθφ) πξϋπεη λα ηπιέγεηαη αξρηθϊ µε επαξθά πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλά λα απνξξνθάζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ µεηαθεξφµελνπ πγξνχ δεέγµαηνο θαη λα ην µεηαηξϋςεη ζε γϋιε, ζε πεξέπησζε ξάμεο ηνπ πεξηϋθηε. β. Γεπηεξνηαγάο ζπζθεπαζέα 11

12 ηε ζπλϋρεηα ν πεξηϋθηεο ά νη πεξηϋθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεµϋλν δνρεέν µεηαθνξϊο πνιιαπιψλ ρξάζεσλ, µε εξµεηηθφ θιεέζηµν θαη θαηϊιιειε αληνρά γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. Όιεο νη αλσηϋξσ ζπζθεπαζέεο πξϋπεη λα εέλαη πηζηνπνηεµϋλεο γηα ηελ µεηαθνξϊ µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθϊ µνιπζµαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθϊ) λα Ϋρνπλ αληνρά ζε ζεξµνθξαζέεο -40 ν C Ϋσο 55 ν C θαη πέεζε Ϋσο 95kPa θαη λα θϋξνπλ εμσηεξηθϊ ζάµαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθϊ επηθέλδπλν). (Εεηνχληαη ηα ζρεηηθϊ πηζηνπνηεηηθϊ) 5. Έγγπαθα µεηαθοπάρ Ζ εηαηξεέα µεηαθνξϊο λα εθδέδεη µε επζχλε ηεο νπνηαδάπνηε παξαζηαηηθϊ, θνξησηηθϋο θαη Ϊιια απαξαέηεηα Ϋγγξαθα γηα ηε µεηαθνξϊ. Απαξαέηεηα Ϋγγξαθα γηα ηελ αζθαιά δηαθέλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ: Δηδηθφ ηξηπιφηππν Ϋγγξαθν µεηαθνξϊο, ζην νπνέν λα αλαθϋξνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα απνζηνιϋα θαη παξαιάπηε, εέδνο/ πνζφηεηα/ φγθνο/ ζεξµνθξαζέα ηνπ µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξέπησζε µεηαθνξϊο µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθϊ µνιπζµαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξϋπεη λα αλαθϋξεη ηελ ζπζθεπαζέα θαη ηελ θαηεγνξηνπνέεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ µε βϊζε ηελ λνµνζεζέα πεξέ επηθηλδπλφηεηαο. Γειηέν αηπράµαηνο ΓξαπηΫο νδεγέεο θφξησζεο, µεηαθνξϊο θαη εθθφξησζεο Πηζηνπνηεηηθφ εθπαέδεπζεο θαηϊ ADR ηνπ νδεγνχ (Εεηνχληαη ηα ζρεηηθϊ απνδεηθηηθϊ) 6. Πξνζσπηθό µεηαθνξάο Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ µεηαθνξϊ βηνινγηθνχ πιηθνχ λα εέλαη Ϋµπεηξν θαη εμεηδηθεπµϋλν ζηηο µεηαθνξϋο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ εθπαέδεπζε ηνπ πξϋπεη λα πεξηιαµβϊλεη: Σελ ζπλερά ηνπ επηµφξθσζε µε βϊζε ηελ ηζρχνπζα Ννµνζεζέα γηα ηε µεηαθνξϊ επηθέλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθά πηζηνπνέεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγεέν Μεηαθνξψλ Σηο ζπλζάθεο ρεηξηζµνχ, µεηαθνξϊο θαη ζεξµνθξαζέαο αλϊ εέδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ Σνπο θαλφλεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο πνπ πξϋπεη λα ηεξνχλ Σνπο εθηηµψµελνπο θηλδχλνπο θαηϊ ηελ µεηαθνξϊ θϊζε θαηεγνξέαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζέα αληηµεηψπηζεο Ϋθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Δπέ πνηλά απνθιεηζµνχ ζα πξϋπεη λα θαηαηεζνχλ ηα παξαθϊησ δηθαηνινγεηηθϊ-πηζηνπνηεηηθϊ - δεέγµαηα (λφµηµα επηθπξσµϋλα θαη µεηαθξαζµϋλα, ηα μελφγισζζα) 1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ηελ ζπµµφξθσζε ησλ ζαιϊµσλ µεηαθνξϊο µε ηα πξφηππα ηνπ WHO 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ηελ ζπµµφξθσζε ησλ ζαιϊµσλ µεηαθνξϊο µε ηνλ θαλνληζµφ ADR 3. Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξµνθξαζέαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε µεηαθνξϊ ζε ηϋζζεξηο δηαθνξεηηθϋο ζεξµνθξαζέεο ( 2-8 C, C, -20ν Ϋσο -35 C, +37 C ά/θαη -70 C) 4. Λέζηα νρεµϊησλ πνπ ζα αλαιϊβνπλ ην Ϋξγν θαη βεβαέσζε θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεµϊησλ απφ ην ΤΤΚΑ 5. Γειηέν αηπράµαηνο 6. Σξηπιφηππν µεηαθνξϊο 7. Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001: 2000 γηα ηελ µεηαθνξϊ βηνινγηθψλ νπζηψλ 8. Γεέγµα ζϊθνπ φπσο πεξηγξϊθεηαη ζηελ παξϊγξαθν 4.2 /α1 θαη 4.2/α2 9. Γεέγµα απνξξνθεηηθάο ζάθεο φπσο πεξηγξϊθεηαη ζηελ παξϊγξαθν 4.2/α3 10. Πηζηνπνηεηηθφ ζπµµφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ µε ηνλ θαλνληζµφ ADR 11. Αληέγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγειµαηηθάο θαηϊξηηζεο θαηϊ ADR ησλ νδεγψλ µεηαθνξϊο θαη ηνπ πµβνχινπ Αζθαιεέαο 12. Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνέα ζα εµθαλέδεηαη ε γεσγξαθηθά ζϋζε ηνπ νράµαηνο θαη νη 4 ζεξµνθξαζέεο µεηαθνξϊο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 12

13 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ ην παξϊξηεκα απηφ παξνπζηϊδνληαη ππνδεέγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξϋπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηϋο. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ ΔΚΓΟΣΖ. Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Δγγχεζά καο ππ αξηζ.. γηα πνζφ ΔΤΡΧ Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο αο γλσξέδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζϊο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιϊθησο, παξαηηνχκελνη ησλ ελζηϊζεσλ δηδάζεσο θαη δηαηξϋζεσο, κϋρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ. γηα ηελ Δηαηξέα.. νδφο.. αξηζκφο. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Δηαιπία 1)... και 2). αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών), γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο.. ά ηπρφλ επαλϊιεςά ηνπ, γηα ηελ αλϊζεζε.... ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. δηαθάξπμά ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ παξαπϊλσ δηαγσληζκφ απνξξϋνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξϊο δεζκεχζεψο ηεο θαη κϋρξη ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη θαηϊζεζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηϋιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ζηελ πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ζε απηάλ. Σν παξαπϊλσ πνζφ βξέζθεηαη ζηε δηϊζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ, νιηθϊ ά κεξηθϊ, ρσξέο νπνηαδάπνηε εθ κϋξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βϊζηκνπ ά κε ηεο απαηηάζεσο ζαο κϋζα ζε ηξεηο (3) κϋξεο κεηϊ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. ε πεξέπησζε θαηϊπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηϊπησζεο ππφθεηηαη ζε πϊγην ηϋινο ραξηνζάκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κϋρξη ηελ Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεψλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ, καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο. (ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 13

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΔΚΓΟΣΖ. Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Δγγχεζε καο ππ αξηζ.. γηα πνζφ ΔΤΡΧ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο Πιεξνθνξεζάθακε φηη ε Δηαηξέα (ή η Ένωζη Δηαιπιών.) νδφο.. αξηζ.. σο αλϊδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλϊςεη καδέ ζαο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο, ζπλνιηθάο αμέαο (εθηεινχκελε δπλϊκεη ηεο ππ αξηζ. δηαθάξπμεο ηνπ Γ.Ν.) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηά ε εηαηξέα (ά ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζϋζεη εγγχεζε θαιάο εθηϋιεζεο, πνζνχ έζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ δειαδά γηα ΔΤΡΧ... ΜεηΪ ηα παξαπϊλσ, ε ΣξΪπεδα.. παξϋρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππϋξ ηεο εηαηξέαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Δηαιπιών 1)... και 2).. αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπϊηαη πξνο εζϊο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιϊθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξϋζεσο θαη δηδάζεσο, λα θαηαβϊιιεη κϋζα ζε ηξεηο (3) εκϋξεο, αλεμϊξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηάζεηο, αληηξξάζεηο ά ελζηϊζεηο ηεο εηαηξέαο θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βϊζηκνπ ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κεηϊ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε θαη δάισζά ζαο φηη ε εηαηξέα παξϋβε ά παξϋιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδάπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θϊζε πνζφ πνπ ζα νξέδεηε ζηε δάισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλϊ ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηά. ε πεξέπησζε θαηϊπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηϊπησζεο ππφθεηηαη ζε πϊγην ηϋινο ραξηφζεκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κϋρξη ηελ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεσλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ, καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο. (ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 14

15 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ηελ ΚαζηνξηΪ, ζάκεξα.. 201, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκϋλσλ: αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ», πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρά Μαπξησηέζζεο ζηελ ΚαζηνξηΪ (Α.Φ.Μ..., Γ.Ο.Τ. ΚαζηνξηΪο), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηϊ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η., ην νπνέν ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρϊξηλ ζπληνκέαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο.. εηαηξέαο κε ηελ επσλπκέα.. (Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ...) [ή, ενδεσομένωρ, ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)...., β)... κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη. (νδφο αξηζ.,), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηϊ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η....., ε νπνέα ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρϊξηλ ζπληνκέαο «Αλάδνρνο», ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ ακνηβαέα απνδεθηϊ ηα αθφινπζα: Α. Σελ. δηελεξγάζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, γηα ηελ αλϊζεζε... γηα Ϋλα Ϋηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ../2014 δηαθάξπμε απηνχ. Σν απνηϋιεζκα ηνπ αλσηϋξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ ΑλΪδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε νπνέα ιάθζεθε θαηϊ ηελ ππ αξηζ... ζπλεδξέαζά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκϊησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Β. Σελ αξηζκ.. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε αλϊιεςε ππνρξϋσζεο θαη δϋζκεπζεο πέζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚΑΔ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ αμέα ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ Ϋλαξμεο ηζρχνο απηάο θαη κϋρξη , θαζψο θαη ε Ϋγθξηζε Ϋθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθάο ππνρξϋσζεο γηα ηελ δϋζκεπζε πέζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, φηαλ απηφο εγθξηζεέ. Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. απφθαζε αλϊιεςεο ππνρξϋσζεο θαη ηνλ α/α.. ηνπ βηβιένπ εγθξέζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκάο (ΑΓΑ:.) κε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πέζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2015, ΚΑΔ 0419 ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηνπ πνζνχ ησλ.. γηα ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκάζεηαο.., γηα ην δηϊζηεκα απφ Ϋσο Σν ππφινηπν πνζφ ησλ. πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ πξνκάζεηα απφ κϋρξη ζα δεζκεπηεέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2016 ηνπ Ννζνθνκεένπ ζηνλ Κ.Α.Δμφδσλ,., φηαλ απηφο εγθξηζεέ. Γ. ΜεηΪ ηα παξαπϊλσ, ην Ννζνθνκεέν, φπσο ελ πξνθεηκϋλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαζϋηεη, θαη ν ΑλΪδνρνο, φπσο αληηζηνέρσο ελ πξνθεηκϋλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαιακβϊλεη ηελ ππνρξϋσζε λα εθηειϋζεη ην ελ ιφγσ Ϋξγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηϋξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλέεο: ΑΡΘΡΟ 1 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 1.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλϊδνρν πνπ ζα επηιεγεέ ζα Ϋρεη δηϊξθεηα ελφο (1) Ϋηνπο, αξρέδνληαο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 2.1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε παξνρά Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο Σν ππφ εθηϋιεζε Ϋξγν ζα βξέζθεηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηνπο εηδηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κϋξε ηεο παξνχζαο. 15

16 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΖΡΩΜΖ 3.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ ( ), κεηϊ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικϊησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκϋλε ηεο ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ παξνράο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλϊδνρν Ζ εμφθιεζε γέλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθϊ πιεξσκάο θαη ηα ινηπϊ ζηνηρεέα πνπ πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθϊ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) Σηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ ΚαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα αλαιχνληαη φιεο νη θηλάζεηο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηε δηϊξθεηα ηνπ κάλα κε παξϊζεζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ φπσο εκεξνκελέα, πξννξηζκφο, βϊξνο ηνπ δϋκαηνο θαη ρξϋσζε ηεο θέλεζεο. Ζ θαηϊζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδάπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θϊζε θέλεζε ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηϊ ηελ πην πϊλσ πξνζεζκέα, ην Ννζνθνκεέν θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν.4152/12 ΤπνπαξΪγξαθνο Ε.5: πλαιιαγϋο κεηαμχ επηρεηξάζεσλ θαη Γεκνζέσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγέαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβϊιιεηαη Ϋληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεέ ζρεηηθά αέηεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην Ϊζξνηζκα ηνπ επηηνθένπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξϊμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθάο Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο (επηηφθην αλαθνξϊο) πξνζαπμεκϋλν θαηϊ δχν (2,00) πνζνζηηαέεο κνλϊδεο (πεξηζψξην) Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηϋιιεηαη α) θαηϊ ην ρξνληθφ δηϊζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ απνζηνιά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληϊικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κϋρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηϊ ην ρξνληθφ δηϊζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελϋμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπϋο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζην Ϊξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξεέηαη ν ρξφλνο θαζπζηϋξεζεο ηεο πιεξσκάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.) Οη θξαηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη εέλαη νη αθφινπζεο: i) ΤπΫξ ηξέησλ (Ϊξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% ii) ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011): ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο 8% επέ ησλ θξαηάζεσλ Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΓΓΤΖΔΗ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 16

17 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν αλϊδνρνο, γηα ηελ θαιά εθηϋιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηϋζεζε ηελ ππ αξηζ. / -201 εγγπεηηθά επηζηνιά η., πνζνχ επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ δϋθα ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο Ϋσο ηελ.-201 Ζ αλσηϋξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεέ ζηνλ αλϊδνρν κεηϊ ηελ νξηζηηθά εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζϊξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκϋλσλ. ΑΡΘΡΟ 5 ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 5.1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιϋπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ αξηζ.. δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζϋληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ δηαηϊμεηο, φπσο ηζρχνπλ θϊζε θνξϊ (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, Ϊξζξα Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ απηψλ δελ απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ δηθαησκϊησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξϋνπλ απφ ηηο ζπλαθεέο κε ηε ζχκβαζε δηαηϊμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνέεζε απηψλ κπνξεέ λα γέλεη κφλνλ εγγξϊθσο, ζε αληηθεηκεληθϊ δηθαηνινγεκϋλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηϊ απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ. ε επηβεβαέσζε φισλ ησλ παξαπϊλσ ζπληϊρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληέγξαθα, ηα νπνέα, αθνχ δηαβϊζηεθαλ, ππνγξϊθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ννζνθνκεέν Ϋιαβε Ϋλα αληέγξαθν, ελψ ην δεχηεξν Ϋιαβε ν Πξνκεζεπηάο. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 17

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

«ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 «ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα