ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011"

Transcript

1 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ (CPV ), (Αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηέο) κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτόσ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ Συμφερότερθ προςφορά ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ θμζρα Ρζμπτθ και ώρα 10:00 πρωινι ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ , θμζρα Τετάρτθ και ώρα 15:00 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο Ρρομθκειών Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΟΝΗ ΡΑΑΧΩΗΣΗ ΣΥΝΟΣΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ ,00 ευρώ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ Σφνολο εξετάςεων ανά Ραράρτθμα Μζρουσ Β ΡΟΣΟΤΗΤΑ Ππωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΜΕΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο ΜΕΟΣ Β ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα τρίμθνθσ παράταςθσ ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ Ππωσ ςτο άρκρο 34 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ Σφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. (ΑΘΟ 24 Ν. 2198/94) 2198/94 ΗΜΕ. ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΗΣΙΟ ΤΥΡΟ

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1.1. Σνπ Π.Α. 63/05 (Φ.Β.Κ. 98/Ώ/05) «Κσδηθνπνέεζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηελ ΚπβΫξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθϊ φξγαλα» Σνπ Ν. 3329/2005 «Βζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Β.Κ. Ώ 81 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Β.Κ. Ώ 134 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλϊδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΒΚ Ώ 256 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.Α. 496/1974 «Πεξέ Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Αεκνζένπ Αηθαένπ» (ΦΒΚ Ώ 204 / ) 1.6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Β.Κ. 43/α/ ) Ϊξζξν 24 «Ώχμεζε απνδνρψλ Αεκνζέσλ ππαιιάισλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Β.Κ. 247/Ώ/95) Ϊξζξν 84 «Πεξέ Αεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειϋγρνπ ησλ Ααπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Β.Κ. 19/Ώ/95) «Πξνκάζεηεο ηνπ Αεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Β.Κ.145 /Ώ/95)«Τπαέζξην Βκπφξην θαη Ϊιιεο ΑηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 2328/95 (Φ.Β.Κ. 159 /Ώ/95) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.2372/1996 (Φ.Β.Κ. 29/Ώ/96) Ϊξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (Φ.Β.Κ. 135/Ώ/96) Ϊξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Α. 82/96 (Φ.Β.Κ. 66/Ώ/96) «Πεξέ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ Ώ.Β. πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα», φπσο απηϋο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΒΚ 30/Ώ/2005) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΒΚ 279/Ώ/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σν Π.Α. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα» (ΦΒΚ Ώ 66 / ), φπσο ηζρχεη κεηϊ θαη ηελ ηξνπνπνέεζά ηνπ κε ην Ϊξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην Ϊξζξν 8 Ν. 3414/ Σνπ Ν / 2002 ( Φ.Β.Κ. 143 / Ώ / 2002 ) «Πεξέ ππαγσγάο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεέ ζηε δηαδηθαζέα δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ, πνπ πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηνχ». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΒΚ 30/Ώ/2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθϊιηζε ηεο δηαθϊλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΒΚ 279/Ώ/2005) «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν. 3310/2005.». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3614/07 (ΦΒΚ 267/Ώ/2007) Ϊξζξν 25 «ΒπηηΪρπλζε ηεο πινπνέεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξϊμεσλ». [αθνξϊ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ επξψ] Σνπ Π.Α. 60/2007 (ΦΒΚ 64/Ώ/ ) «Πξνζαξκνγά ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΒΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο Σνπ Ν. 2741/99 ( Φ.Β.Κ. 199/Ώ/99) Ϊξζξν 8 «Βληαένο ΦνξΫαο ΒιΫγρνπ Σξνθέκσλ, Ϊιιεο Ρπζκέζεηο ζεκϊησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΏΝ». φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΒΚ 30/Ώ/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ ά ησλ επξψ εθφζνλ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ ά Α ΚΠ] Σνπ Π.Α. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζένπ», (Φ.Β.Κ. 150/Ώ/2007). [αθνξϊ 2

3 δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ κε πξνυπνινγηζκφ θϊησ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] πκπιεξσκαηηθϊ ηνπ Π.Α. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζένπ» (Φ.Β.Κ. 150/Ώ/2007). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Π.Α. 166/2003 (Φ.Β.Κ. 138/Ώ/2003 ) «Πξνζαξκνγά ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο ΒκπνξηθΫο πλαιιαγϋο» Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Αεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΒΚ Ώ 68 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΒΚ Ώ 202/ ) «ΏξρΫο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ηνκϋσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξϊο ΘΫκαηα ππνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο», Ϊξζξν Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλέαο πεξέ Αεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΒΚ Ώ 139/ ) Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΒΚ Ώ 66/ ) πεξέ εγγπάζεσλ γηα ηελ εξγαζηαθά αζθϊιεηα θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο, Ϊξζξν Σνπ Ν. 3863/2010 (ΦΒΚ Ώ 115/ ) «ΝΫν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηϊμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθϋο ζρϋζεηο» Σνπ Ν. 3867/2010 (ΦΒΚ Ώ 128/ ) «Βπνπηεέα ηδησηηθάο αζθϊιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαένπ ηδησηηθάο αζθϊιηζεο δσάο, νξγαληζκνέ πηζηνιεπηηθάο ηθαλφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ» Σνπ Ν. 3868/2010 (ΦΒΚ Ώ 129/ ) «ΏλαβΪζκηζε ηνπ Βζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο» Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΒΚ Ώ 141/ ) «Αεκνζηνλνκηθά Αηαρεέξηζε θαη επζχλε» Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΒΚ Ώ 173/ ) «Αηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε Αεκφζησλ ζπκβϊζεσλ Βλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ενπλένπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Αεθεκβξένπ 2007 (L 335).» Σνπ Π.Α. 113/2010 (ΦΒΚ Ώ 194/ ) «ΏλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΑηαηΪθηεο» Σνπ Ν.3897/2010 (ΦΒΚ Ώ 208/ ) «χζηαζε Βζληθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιιεο ΑηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΒΚ Ώ 31/ ) «ΑηαξζξσηηθΫο αιιαγϋο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 3919/2011 (ΦΒΚ Ώ 32/ ) «Ώξρά ηεο επαγγεικαηηθάο ειεπζεξέαο, θαηϊξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη Ϊζθεζε επαγγεικϊησλ» Σνπ Ν.3984/2011 (ΦΒΚ Ώ 150/ ) «ΑσξεΪ θαη κεηακφζρεπζε νξγϊλσλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΒΚ Ώ 204/ ) «χζηαζε εληαέαο ΏλεμΪξηεηεο Ώξράο Αεκνζέσλ πκβϊζεσλ-ώληηθαηϊζηαζε ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ Ν.3588/2011 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο.» Σνπ Ν.4052/2012 (ΦΒΚ Ώ 41/ ) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο θαη Βξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΏζθΪιηζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο». 2. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Σελ κε αξηζ /2565/ΑΟ (ΦΒΚ 1590/ΐ/2005) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζϋκα «Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξεέεο» Tελ κε αξηζ / (ΦΒΚ 1673/ΐ/2007) Κ.Τ.Ώ ησλ Τπνπξγψλ ΏλΪπηπμεο θαη Βπηθξαηεέαο «ΑηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3414/2005» Σελ κε αξηζ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βπηθξαηεέαο «Καζνξηζκφο εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), 3

4 εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Ώηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο) πνπ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Αεκνζένπ» (ΦΒΚ ΐ 1226/ ) Την με απιθ. Π1/3306/ (ΦΕΚ Β 1789/ ) «Εξαίπεση Ππομηθειών από ένταξη τοςρ στο ΕΠΠ» Σελ κε αξηζ. ΑΤ7/2480/94 Κνηλά Τπνπξγηθά Ώπφθαζε «Πεξέ Βλαξκφληζεο ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 93/42/ΒΟΚ/ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ αθνξϊ ηα ΕαηξνηερλνινγηθΪ Πξντφληα» (ΦΒΚ 679/ΐ/ , ΦΒΚ ΐ 755/ & ΦΒΚ ΐ 757/ ) Σελ ππ αξηζκ 35130/739 Τπνπξγηθά Ώπφθαζε «Ώχμεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκάζεηα πξντφλησλ, παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηϋιεζε Ϋξγσλ.» (ΦΒΚ ΐ 1291/ ) 2.7. Σελ ππ αξηζκ. πξση. 8414/ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε-Βγθχθιην κε ηελ νπνέα ηϋζεθε ζε εθαξκνγά ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγεέαο (Π.Π.Τ.Τ.) Σν ππ αξηζκ. πξση / Ϋγγξαθν ηεο 4εο Τ.Πε ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ & ΘΡΏΚΔ κε ην νπνέν καο δηαβέβαζαλ ηελ κε αξηζκφ 693/ απφθαζε Αηνηθεηά ηνπο, κε ηελ νπνέα νξέζζεθε ην Ννζνθνκεέν καο σο θνξϋαο δηελϋξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ ζε εθαξκνγά ηνπ ΠΠΤΤ 2011 γηα ην Ϋηνο Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ θαηϊ ηελ 25 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 54ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθε ε δηελϋξγεηα ηνπ δηεζλά ηαθηηθνχ πξψηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξϊ, γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (CPV ), (Ώληηδξαζηάξηα θαη Ώλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηϋο) Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ θαηϊ ηελ 15 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 58ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθαλ νη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ παξαπϊλσ δηαγσληζκνχ. 4

5 ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1.Αηεζλά ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξϊ, γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (CPV ), (Ώληηδξαζηάξηα θαη Ώλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηϋο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξνληαη ζηα ζπλεκκϋλα ΜΒΡΔ θαη ζηα ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο. 2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ χζηεξα απφ πξνζεζκέα ηνπιϊρηζηνλ ζαξϊληα πϋληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο απνζηνιάο ηεο πξνθάξπμεο ηνπ ζηελ Τπεξεζέα Βπηζάκσλ Βθδφζεσλ ηεο Β.Β. ζχκθσλα κε φζα κεηαμχ Ϊιισλ νξέδνληαη ζηελ παξϊγξαθν 5 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ Π.Α. 60/ ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ , εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00 ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 πξστλή ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα θαη ψξα εέλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 4. Αηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο/ θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. 5. ΚαηΪ ηα ινηπϊ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ηκάκαηα πνπ επηζπλϊπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο : ΜΒΡΟ Ώ : «ΓΒΝΕΚΟΕ ΒΕΑΕΚΟΕ ΟΡΟΕ» ΜΒΡΟ ΐ : «ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΒΥΝΕΚΒ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ» «ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ» Ε & ΕΕ 6. Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηνλ Βιιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Ννζνθνκεέν. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΔΡΓΟΤΛΑ 5

6 ΜΔΡΟ Α : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Ώληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο εέλαη ε πξνκάζεηα ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (CPV ), (Ώληηδξαζηάξηα θαη Ώλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηϋο) κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θϊιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο δηαθάξπμεο ( ΜΒΡΟ ΐ «ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ - ΣΒΥΝΕΚΒ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ). Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, αλά δεηνχκελν ζχλνιν εμεηάζεσλ φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ Μέξνπο Β ηεο παξνχζεο. Οη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο θαη νη απαηηάζεηο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνκάζεηα νξέδνληαη ζην ΜΫξνο ΐ ηεο παξνχζεο. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλϊζεζε πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν ΠαξΪξηεκα ρσξηζηϊ, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλνληαη ζην ΜΒΡΟ ΐ ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΗΜΟΗ Αλαζέηνπζα Αξρή Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε θαη ην νπνέν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε Αξκφδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ο θ. Φνπληνπθέδεο ΕσΪλλεο πνπ παξϋρεη ζρεηηθϋο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειϋθσλν επηθνηλσλέαο , Fax: , φιεο ηηο εξγϊζηκεο εκϋξεο 10:00-14:00). Γηαθήξπμε Δ παξνχζα Αηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Ώ: Γεληθνέ θαη Βηδηθνέ ξνη, ην ΜΫξνο ΐ: Ώληηθεέκελν ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο θαη ηα Παξαξηάκαηα : Τπνδεέγκαηα Βγγπεηηθψλ Βπηζηνιψλ θαη ΕΕ: ρϋδην ζχκβαζεο. Πξνκήζεηα Δ πξνκάζεηα ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (CPV ), (Ώληηδξαζηάξηα θαη Ώλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηϋο) κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θϊιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, φπσο αλαιπηηθϊ πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο ΐ ηεο παξνχζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξϊγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (Ννζνθνκεένπ), ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθϊ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ ηεο δηνέθεζεο. Πξνζθέξσλ Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκϊδα πξνζψπσλ ζπκκεηϋρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβϊιιεη πξνζθνξϊ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (Ννζνθνκεέν). Δθπξφζσπνο Ο ππνγξϊθσλ ηελ πξνζθνξϊ - ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά δελ ππνγξϊθεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ ΠξνζθΫξνληα - πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ά πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ά ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ φια ηα κϋιε ηεο Ϋλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθϋξσλ κε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβϊλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξέδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλϊγθεο επηθνηλσλέαο ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο κε ηνλ πξνζθϋξνληα. 6

7 Πξνκεζεπηήο (-ηέο) Ο πξνζθϋξσλ (-ληεο) πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα ζπλϊςνπλ χκβαζε κε ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηελ παξνχζα. Καηαθχξσζε Δ απφθαζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πξνκάζεηα ζηνλ Πξνκεζεπηά (-ηϋο). χκβαζε Δ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ηνπ πξνκεζεπηά (-ησλ), ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηϊ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δ γιψζζα ηεο εέλαη ε Βιιεληθά. Βπέζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε Βιιεληθά. Δ παξνχζα δηαθάξπμε, ηα Ϋληππα ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ε ζχκβαζε εέλαη ζπληαγκϋλα ζηελ Βιιεληθά γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθϊ θαη νη πξνζθνξϋο ησλ δηαγσληδνκϋλσλ / ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εέλαη ππνρξεσηηθϊ ζπληαγκϋλα ζηελ Βιιεληθά γιψζζα. πκβαηηθά ηεχρε Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηνλ πξνκεζεπηά (- ηϋο) θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβϊλνπλ θαηϊ ζεηξϊ ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ δηαθάξπμε κε ηνπο φξνπο γ. ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά θαη δ. ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. Πξνυπνινγηζκφο Δ εθηηκψκελε απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (Ννζνθνκεέν) σο πηζαλά δαπϊλε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκάζεηαο. πκβαηηθφ Σίκεκα Δ ηηκά πξνζθνξϊο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα. Δπηηξνπή Παξαιαβήο Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (Ννζνθνκεέν) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβά απφ ηνλ πξνκεζεπηά ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ (ζην εμάο: ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά) πξνθεξχζζεη δηεζλά ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (CPV ), (Ώληηδξαζηάξηα θαη Ώλαιψζηκα γηα απηφκαηνπο βηνρεκηθνχο αλαιπηϋο) πξνυπνινγηζκνχ δαπϊλεο ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ Φ.Π.Ώ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξϊ, αλϊ δεηνχκελν ζχλνιν εμεηϊζεσλ φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζηα Παξαξηάκαηα ζην ΜΒΡΟ ΐ ηεο παξνχζεο. Γέλνληαη δεθηϋο πξνζθνξϋο γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλϊζεζε πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν ΠαξΪξηεκα ρσξηζηϊ, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλνληαη ζην ΜΒΡΟ ΐ ηεο παξνχζεο. ΏλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο θαη νη δεηνχκελεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο, πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο ΐ «ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΒΥΝΕΚΒ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ» ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ πξνκάζεηα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθϊ Ϋμνδα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη βαξχλνπλ ηνλ ΚΏΒ 1359 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλϋξρεηαη ζην πνζφ ,00 Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Ώ. ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά εέλαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ. Αηεχζπλζε ΏλαζΫηνπζαο : η. Κπξηαθέδε αξηζκ. 1, Θεζζαινλέθε ΣειΫθσλν : Φαμ : Πιεξνθνξέεο : Ε. Φνπληνπθέδεο 7

8 A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 6 : ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο δηαγσληζκφο δηϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζην πξννέκην ηεο απφθαζεο ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο γηα ηελ πξνθάξπμά ηνπ. ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΠξνζθπγΫο ππνβϊιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ην Ν.3886/2010. ΑΡΘΡΟ 8 : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ Δ Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο ηνπ Αηαγσληζκνχ ζηϊιζεθε γηα δεκνζέεπζε : 1. ηελ Τπεξεζέα Βπηζάκσλ Βθδφζεσλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηηο ην «Σεχρνο Αηαθεξχμεσλ Αεκνζέσλ πκβϊζεσλ» ηεο Βθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο ζηηο ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο ΏλΪξηεζε ζηνπο Πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ (ΣνπηθΪ Βπηκειεηάξηα θαη ινηπνέ θνξεέο) ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Αηαθάξπμεο θαη φια ηα απαξαέηεηα γηα ην δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ (www.ahepahosp.gr Ώλαθνηλψζεηο Αεκφζηνη Αηαγσληζκνέ).ε πεξέπησζε αδπλακέαο ιάςεο ζρεηηθψλ εγγξϊθσλ κε ηνλ παξαπϊλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθϊ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Αηαθάξπμεο απφ ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ, νδφο η. Κπξηαθέδε Θεζζαινλέθε θαζεκεξηλϊ, 10:00-14:00. Δ ειεθηξνληθά δηϊζεζε ησλ ηεπρψλ ηεο δηαθάξπμεο εέλαη δσξεϊλ. ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο Αηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζϋλ αληέγξαθν δελ εέλαη πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκϋλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ απφ ηελ Τπεξεζέα ΑηελΫξγεηαο, λϋν πιάξεο αληέγξαθν. ΒλζηΪζεηο θαηϊ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζϋληνο αληηγξϊθνπ ηεο Αηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθϋο κε φξνπο ηεο δηαθάξπμεο κϋρξη θαη νθηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΑ 118/07, απηϋο παξϋρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο δπλϊκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Α.118/2007. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζζεέ πξνθνξηθϋο απαληάζεηο εθ κϋξνπο ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο. ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο πξϋπεη λα θαηαζϋζνπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Αηαθάξπμε ην αξγφηεξν κϋρξη ηηο εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00 ζηελ Ϋδξα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, νδφο η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε. ε πεξέπησζε απνζηνιάο ησλ πξνζθνξψλ, πξϋπεη λα ιεθζεέ ππφςηλ ε εκεξνκελέα πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξεηαη ζην Ϊξζξν 16 παξ. β ηεο παξνχζεο, άηνη κϋρξη εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00. ΠξνζθνξΫο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιϊ επηζηξϋθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΏΥΒΠΏ επέ ηεο νδνχ η. Κπξηαθέδε. 1, ΣΚ Θεζζαινλέθε, ζηηο , εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 8

9 A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Αηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο /θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθεέκελν ηνπ ππφ αλϊζεζε Ϋξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΒιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνο κϋινο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο (ΒΒ) ά ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΒΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηε πκθσλέα Αεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Βκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο ΟπξνπγνπΪεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΒΚ (Ϊξ. 4 Π.Α. 60/2007) ά πξνεξρφκελα απφ ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλϊςεη επξσπατθϋο ζπκθσλέεο κε ηελ Β.Β. θαη ηα νπνέα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξϊο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξέπησζε πνπ ε πξνκάζεηα θαηαθπξσζεέ ζε Ϋλσζε πξνζψπσλ, ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξάζεη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηϋιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε λα πεξηβιεζεέ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά θαη ε Ϋλσζε, ζηελ πεξέπησζε απηά, ππνρξενχηαη λα ην πξϊμεη. Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, ζχκθσλα κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, ειϋγρεη, επέ πνηλά απαξαδϋθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εϊλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζπκκεηϋρεη εμσρψξηα εηαηξεέα θαηϊ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξαγξϊθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ έδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.3414/2005. Σα εγθαηεζηεκϋλα ζηελ ΒιιΪδα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα πξϋπεη λα εέλαη εγγεγξακκϋλα ζηα νηθεέα επαγγεικαηηθϊ ά εκπνξηθϊ κεηξψα θαη λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςάθηνη πνπ δελ Ϋρνπλ εγθαηϊζηαζε ζηελ ΒιιΪδα πξϋπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθά ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξϊηνπο εγθαηϊζηαζάο ηνπο ά λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 44 ηνπ Π.Α. 60/2007. ΑΡΘΡΟ 13 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηϋρνληεο, νθεέινπλ λα θαηαζϋζνπλ, ππνρξεσηηθϊ καδέ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ζην θϊθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο, ΒΠΕ ΠΟΕΝΔ ΏΠΟΚΛΒΕΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, φπσο απηϊ πεξηγξϊθνληαη ζην Π.Α. 118/2007 θαη ζην Π.Α. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα: Α. Έιιελεο Πνιίηεο α.α ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΏ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ά ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ/ησλ παξαξηάκαηνο/ησλ, ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα παξϊξηεκα/ηα φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Α. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Α. 118/2007). 3. Ώπφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΒΡΟ ΐ ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Α 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ 9

10 πκβνπιένπ ηεο 26εο ΜαΎνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΒΠΠΏ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ενπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Ώ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Ώ 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Ώγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΑηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Α.118/ Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Αεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Α.Α ά Ν.Π.Ε.Α ά Ώ.Β ηνπ Αεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Α 118/07. ΒΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΏπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 10

11 2. Δ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Β. Αιινδαπνί α.α ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΏ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ά ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ/ησλ παξαξηάκαηνο/ησλ, ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα παξϊξηεκα/ηα φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Α. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Α. 118/2007). 3. Ώπφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΒΡΟ ΐ ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Α 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο ΜαΎνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΒΠΠΏ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ενπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Ώ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Ώ 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Ώγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη 11

12 β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΑηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Α.118/ Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Αεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Α.Α ά Ν.Π.Ε.Α ά Ώ.Β ηνπ Αεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Α 118/07. ΒΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΏπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 2. Δ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά α.α ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΟΤ 1. ια ηα παξαπϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ αλσηϋξσ παξαγξϊθσλ Ώ. Έιιελεο πνιέηεο θαη ΐ. Ώιινδαπνέ, αληηζηνέρσο. Αηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηϋο, ζηηο πεξηπηψζεηο Β.Π.Β., Ο.Β. θαη Β.Β. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Αηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Ώ.Β. 2. ια ηα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θϊζε ζπκκεηϋρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηϋξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκϋλα: 2Ώ. Γηα ΔκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά Ώλσλχκνπ Βηαηξεέαο (Ώ.Β.) ά Βηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο Βπζχλεο (Β.Π.Β.): ΦΒΚ εθπξνζσπάζεσο ηεο εηαηξέαο (ελ ηζρχ) ΐεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο, πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. Πξαθηηθφ απφθαζεο Α.. ά Γεληθάο πλϋιεπζεο αληέζηνηρα, πεξέ εγθξέζεσο ζπκκεηνράο ζην Αηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκϋλν πξφζσπν λα θαηαζϋζεη ηελ πξνζθνξϊ 12

13 2ΐ. Γηα ΔκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (Ο.Β. ά Β.Β.): Βπέζεκν αληέγξαθν ά επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν ηνπ ηειεπηαένπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξέαο. Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κεηαβνιψλ ηεο εηαηξεέαο απφ ηελ αξκφδηα αξρά 2Γ. Γηα ΏιινδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα: ΏλΪινγα κε ηε κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθϊ κε απηϊ πνπ αλαθϋξνληαη αλσηϋξσ ππφ παξαγξϊθνπο 2Ώ ά 2ΐ, ηα νπνέα πξνβιϋπνληαη απφ ην δέθαην ηεο ρψξαο ηεο Ϋδξαο ά ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπϋο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα, πνπ δεηνχληαη αλσηϋξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξέπησζε πνπ ε ρψξα πξνϋιεπζεο δελ εθδέδεη θϊπνην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδέδεηαη ηϋηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Γ. πλεηαηξηζκνί α.α ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΟΤ 1. ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνβιϋπνληαη αληηζηνέρσο αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Ώ, ΐ θαη Γ. Αηεπθξηλέδεηαη φηη : ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξϊ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Α.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απ απηφλ. Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά α.α ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΟΤ 1. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, γηα ηνλ θϊζε πξνκεζεπηά, πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε. Βπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. 2. Αάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κϋξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. ινη νη ζπκκεηϋρνληεο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζα πξϋπεη ππνρξεσηηθϊ ζηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξϊηνο δελ εθδέδεη θϊπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξϊηε κϋιε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. Δ ππνρξϋσζε αθνξϊ φιεο ηηο παξαπϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 13

14 ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ (Ϊξζξν 6, παξ. 2, ΠΑ 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Ώ 290), νθεέιεη λα ππνβϊιεη, ζε ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθϊ πνπ αλαθϋξνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο, παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ε νπνέα πξνβαέλεη ζηελ απνζθξϊγηζά ηνπ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά πξφζθιεζε. ζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξϊγηζεο ηνπ θαθϋινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβϊλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηϋζεθαλ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη δπλαηφ: α. λα ππνβιεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (Ννζνθνκεένπ), θαηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ, β. λα απνζηαιεέ ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεέ κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρεη παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ. Βθφζνλ ν θϊθεινο απνζηαιεέ ζην Ννζνθνκεέν κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». ηνλ πξναλαθεξφκελν θϊθειν πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: «ΦΏΚΒΛΟ ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΐΏΛΛΟΝΣΏΕ ΚΏΣΏ ΣΟ ΣΏΑΕΟ ΣΔ ΚΏΣΏΚΤΡΩΔ». Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα Δ Τπεξεζέα ΑηελΫξγεηαο δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ηνπ θαθϋινπ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιιεηαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Ο θϊθεινο πνπ εέηε ππνβιάζεθε, κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζε Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΑηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ ΠξνζθΫξνληα ρσξέο λα Ϋρεη απνζθξαγηζζεέ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ-ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 1. Ώπφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα: α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο ΜαΎνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΒΠΠΏ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), γ) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ενπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Ώ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Ώ 305), ε) θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απϊηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ 14

15 Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα ζϋζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηϊ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηϊζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαπϊλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδέδνληαη κε βϊζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Βπηπξφζζεηα, ν ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ππεχζπλε δάισζε λνκέκσο ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζηελ νπνέα λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππνρξεσκϋλνο, θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, λα θαηαβϊιεη αζθαιηζηηθϋο εηζθνξϋο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Βπηκειεηεξένπ ά ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθάο νξγϊλσζεο, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηϋξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο ησλ αλσηϋξσ λνκνζεηεκϊησλ ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα). Βπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθϊ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ θνηλά εθθαζϊξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Ώπηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκϋλε ε ζπκκεηϋρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Βθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζϊξηζε. Βπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηϋρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 7. Οη ζπλεηαηξηζκνέ, βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. ε πεξέπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά νξηζκϋλα απφ ηα πην πϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ δελ εθδέδνληαη ά δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο, πξϋπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε ΐεβαέσζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά, ζηα θξϊηε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη Έλνξθε ΐεβαέσζε, κε Τπεχζπλε Αάισζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθά αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκϋλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκϋλα Ϋγγξαθα θαη φηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηϊζηαζε. 8. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη: α) Δ επηρεέξεζά ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο, β) Αελ Ϋρεη απνθιεηζζεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηϊθιεηε απφθαζε, γ) Αελ Ϋρνπλ ππνπϋζεη ζε ζνβαξφ παξϊπησκα θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δ) Δ επηρεέξεζε εέλαη ζπλεπάο ζηελ εθπιάξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γϋλεη πξνο ην Αεκφζην ηνκϋα, ε) Αελ Ϋρνπλ θϊλεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο δειψζεηο θαηϊ ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζέα. Βθφζνλ ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεέ Ϋλσζε /θνηλνπξαμέα ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππϋβαιιαλ θνηλά πξνζθνξϊ, πξνζθνκέδνληαη ηα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ ησλ ζεκεέσλ 1 Ϋσο θαη 8 γηα θϊζε κϋινο πνπ 15

16 ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη : - ΑηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε ΚξΪηνο εθηφο ΒιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Βιιεληθά γιψζζα. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΒΪλ ζε θϊπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπϊλσ πηζηνπνηεηηθϊ ά Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηϋο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιϋπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε βεβαέσζε, απηά κπνξεέ λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνπο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. ε πεξέπησζε κε θαηϊζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεέ. ια ηα αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο θαη δελ ζα δεηεζνχλ απηεπϊγγειηα απφ ηελ Τπεξεζέα (ππ αξηζκ. 231/2009 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο). A.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξϋο εέλαη δπλαηφ: α. λα θαηαηέζεληαη ζηα γξαθεέα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, κϋρξη ηεο θαη ψξα 15:00. β. λα απνζηϋιινληαη ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβϊλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Α. 118/2007), άηνη θαη ψξα 15:00. Βθφζνλ ε πξνζθνξϊ απνζηαιεέ ζηελ Τπεξεζέα ΑηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 2. Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξϋο πνπ εέηε ππνβιάζεθαλ κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΑηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθνληαη ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ρσξέο λα Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. ΑΡΘΡΟ 17 : ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθϋξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθϋο εκϋξεο, πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξϊο δχλαηαη λα παξαηαζεέ (Ϊξζξν 13, παξ. 3, ΠΑ 118/07), εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. Ώλαθνέλσζε επηινγάο πξνκεζεπηά κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηϊ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεέ. Οη Τπνςάθηνη πξνκεζεπηϋο δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπο, ά κϋξνο ηεο, κεηϊ ηελ θαηϊζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ ά κϋξνο ηεο απνζπξζεέ ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θϊζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. ΚαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ρσξέο Ϊιιε δηαηχπσζε ά δηθαζηηθά ελϋξγεηα. ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΒλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο δελ γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ΒΪλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθϋο πξνζθνξϋο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο, ν νπνένο ζα ππνβϊιιεη ηϋηνηαο θχζεο πξνηϊζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηϊ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηϊζεσλ απηψλ. 16

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα