Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα Εργασία"

Transcript

1 Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα Εργασία Α. Ντελόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4 Δεκεμβρίου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρακάτω εργασία αποτελεί προαιρετικό μέρος του μαθήματος 987Η-Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα και η εκτέλεσή της συνεισφέρει 1, 3 ή 4 επιπλέον μονάδες στην τελική βαθμολογία. Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί σε ομάδες των δύο ατόμων. Η εργασία αποτελείται από 3 ενότητες. Η υλοποίηση της εργασίας μπορεί κατ' επιλογή να περιλάβει την πρώτη ενότητα, την πρώτη και τη δεύτερη, κ.ο.κ. συνεισφέροντας τις αντίστοιχες μονάδες για κάθε ενότητα. Δεν μπορεί όμως να εκτελεστεί μία ενότητα χωρίς να έχει ορθά εκτελεστεί η προηγούμενή της. Η προτεινόμενη εργασία στοχεύει στην υλοποίηση ενός κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή φωνής κατά το πρότυπο ETSI GSM που χρησιμοποιεί την τεχνοτροπία Regular Pule Excitation. 2 Κωδικοποίηση Φωνής σύμφωνα με το πρότυπο ETSI GSM Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή που θα υλοποιηθεί. Όποτε είναι εφικτό δίνεται παραπομπή στο κείμενο του αντίστοιχου προτύπου (ETSI EN V "GSM Digital cellular telecommunication ytem (Phae 2+); Full rate peech; Trancoding.'' Sophia Antipoli Cedex-France.) 2.1 Ο Κωδικοποιητής Σύμφωνα με το πρότυπο ο κωδικοποιητής επεξεργάζεται το σήμα φωνής (δειγματοληπτημένο στα 8000 δείγματα/ec) κατά τμήματα (frame) μήκους 160 δειγμάτων. Επιπλέον κάθε frame υποδιαιρείται σε 4 ubframe μήκους 40 δειγμάτων. Όπως αναλύεται στη συνέχεια κάποια στάδια της κωδικοποίησης εκτελούνται σε επίπεδο frame και κάποια άλλα σε επίπεδο ubframe. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι υψηλού επιπέδου λειτουργίες του κωδικοποιητή. M c PreProceing Sort Term Analyi d Long Term Analyi x maxc x mc Compoe Frame b c N c LAR c Σχήμα 1: Υψηλού επιπέδου διάγραμμα λειτουργίας του κωδικοποιητή 1

2 2.1.1 Preproceing Τα αρχικά δείγματα φωνής ενός frame περνούν από δύο διαδοχικά φίλτρα που υλοποιούν τις διαδικασίες Offet compenation και Pre-emphai όπως προδιαγράφονται στις Ενότητες και του προτύπου. Για το επεξεργασμένο σήμα φωνής θα χρησιμοποιούμε το σύμβολο (n) Short Term Analyi Η διαδικασία αυτή εκτελείται στο επίπεδο του frame. Στόχοι της είναι: (α) Να υπολογιστούν οι συντελεστές του βέλτιστου γραμμικού hort term προβλέπτη τάξης 8, αυτού δηλαδή του προβλέπτη που μπορεί να εξουδετερώσει την ημιτονοειδή εξάρτηση των φωνημάτων. (β) Να χρησιμοποιήσει τον προβλέπτη αυτόν ώστε να μειώσει την hort term συσχέτιση των δειγμάτων φωνής παράγοντας ένα σήμα "σφαλμάτων πρόβλεψης'' d(n). Βήμα (α) - Εκτίμηση βέλτιστου hort term προβλέπτη: Για λόγους απλούστευσης ο τροποποιημένος κωδικοποιητής της παρούσας εργασίας υλοποιεί το βήμα (α) με τρόπο διαφορετικό από το πρότυπο. Συγκεκριμένα οι συντελεστές a k (k = ) του προβλέπτη: ŝ(n) = που χρησιμοποιούνται για να παράγουν το "σφάλμα πρόβλεψης'' (reidual) υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση του κριτηρίου 8 a k (n k), (1) k=1 d(n) = (n) ŝ(n), (2) J w = E{d(n) 2 } = E{((n) ŝ(n)) 2 } (3) ως προς w = [a 1,..., a 8 ] T. Η βέλτιστη τιμή των συντελεστών προκύπτει ως λύση των Κανονικών Εξισώσεων, Rw = r (4) όπου ο 8 8 πίνακας R και το 8 1 διάνυσμα στήλης r αποτελούνται από συντελεστές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του σήματος (n). Συγκεκριμένα, r (0) r (1) r (6) r (7) r (1) r (0) r (5) r (6) R =.., r = r (7) r (6) r (1) r (0) r (1) r (2). r (8). (5) Στην πράξη δεν είναι διαθέσιμες οι τιμές της αυτοσυσχέτισης r(k) αλλά χρησιμοποιούνται εκτιμήτριες όπως αυτή που περιγράφεται στην Ενότητα του προτύπου. Θέτουμε συνεπώς r (k) ACF (k). Μετά τον υπολογισμό του w και συνεπώς των συντελεστών πρόβλεψης που αυτό περιέχει, οι συντελεστές a k κβαντίζονται και κωδικοποιούνται. Για λόγους συμβατότητας με το πρότυπο αντί των συντελεστών πρόβλεψης ο κβαντισμός και η κωδικοποίηση θα εφαρμοστούν σε ένα σύνολο (1-1) ισοδύναμων ποσοτήτων που ονομάζονται Log-Area Ratio (LAR). Στην πραγματικότητα οι τελευταίες παράγονται ως εκφράσεις των Συντελεστών Ανάκλασης (Reflection Coefficient) r(i) οι οποίοι με τη σειρά τους εκφράζονται σα συνάρτηση των a k. Ισχύει δηλαδή το σχήμα: a k, k = r(i), i = LAR(i), i = (6) Ο αλγόριθμος μετατροπής {a k, k = } {r(i), i = } θα σας δοθεί έτοιμος. Η μετατροπή {r(i), i = } {LAR(i), i = } υλοποιείται σύμφωνα με τις Ενότητες και του προτύπου. Για τον κβαντισμό και την κωδικοποίηση των παραγόμενων LAR(i) θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές της Ενότητα του προτύπου. 2

3 Prediction egmentation tanalyifilter d lpcanalyi LAR larquantizer LARc Etimation LARc Σχήμα 2: Διάγραμμα λειτουργίας της διαδικασίας hort term analyi στον κωδικοποιητή. Το Βήμα (α) αντιστοιχεί στις βαθμίδες που χαρακτηρίζονται Etimation και το Βήμα (β) στη βαθμίδα που χαρακτηρίζεται prediction. Βήμα (β) - hort term πρόβλεψη: Οι συντελεστές a k που υπολογίστηκαν στο Βήμα (α) χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το reidual d(n) σύμφωνα με την εξίσωση (2). Ορισμένες παρατηρήσεις διαφωτίζουν τη διαδικασία: 1. Ο συνδυασμός των εξισώσεων (2) και(1) επιτρέπει τον υπολογισμό του d(n) από το (n) με τη χρήση ενός FIR φίλτρου μήκους 9 με συντελεστές [1, a 1,..., a 8]. 2. Οι ανωτέρω συντελεστές a k δεν είναι ακριβώς αυτοί που πρωτογενώς προκύπτουν από τη λύση της Εξίσωσης (4). Αντί αυτών, ο κωδικοποιητής μιμούμενος τον αποκωδικοποιητή χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες αλλά ελαφρώς τροποποιημένες τιμές που προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση των κβαντισμένων LAR(i). 3. Τέλος, σύμφωνα με την Ενότητα του προτύπου προτείνεται η χρήση διαφορετικών τιμών των a k για 4 διαφορετικές περιοχές κάθε frame. Οι τιμές αυτές προκύπτουν από παρεμβολή μεταξύ των συντελεστών του τρέχοντος και του προηγούμενου frame. Στόχος αυτής της παρεμβολής είναι να αποφευχθούν απότομες αλλαγές των formant στα όρια των frame. Πάντως για λόγους απλούστευσης η μέριμνα αυτή μπορεί να παραληφθεί. Στο Σχήμα απεικονίζονται σχηματικά οι παραπάνω διεργασίες Long Term Analyi Η διαδικασία αυτή εκτελείται μια φορά για κάθε ubframe και μπορεί να χωριστεί σε 4 διαφορετικές υπολειτουργίες: (α) Εκτίμηση (Etimation) των παραμέτρων long term πρόβλεψης. (β) Πρόβλεψη (Prediction) του (τελικού) σφάλματος πρόβλεψης (long term prediction reidual). (γ) Σχηματισμό της ακολουθίας διέγερσης που θα σταλεί στον αποκωδικοποιητή (excitation computation). (δ) Σύνθεση (Synthei) των hort term reidual προηγούμενων ubframe με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία εκτίμησης (των υπολειτουργιών (α) και (β)). Υπολειτουργία (α) - Εκτίμηση (Etimation): Στην ενότητα αυτή εκτιμώνται οι παράμετροι long term πρόβλεψης δηλαδή το pitch period, N και ο παράγοντας ενίσχυσης/απόσβεσης, b, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πρόβλεψη ενός δείγματος της ακολουθίας d(n) από ένα απομακρυσμένο προηγούμενο δείγμα: ˆd(n) = b d(n N). (7) Η διαδικασία εκτίμησης στηρίζεται στην παρατήρηση ότι το σήμα φωνής (όταν είναι έμφωνη) παρουσιάζει μία περιοδικότητα (pitch) που αντιστοιχεί στην περιοδικότητα της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών. Η αντίστοιχη περίοδος είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την περίοδο της ημιτονοειδούς ταλάντωσης με την οποία καταπιάνεται η προηγούμενη διαδικασία hort term prediction και ως εκ τούτου συνεχίζει να υπάρχει στο σήμα d(n). Για το δεδομένο ρυθμό δειγματοληψίας (8000 δείγματα/ec) το πρότυπο θεωρεί ότι η περίοδος αυτή (δηλαδή το N) 3

4 κυμαίνεται στο διάστημα [40,..., 120] δειγμάτων. Για την εκτίμηση του επιχειρείται το ταίριασμα των δειγμάτων d(n) του τρέχοντος ubframe με μια ισομήκη περιοχή δειγμάτων των προηγούμενων ubframe. Ακριβέστερα αντί να χρησιμοποιηθούν τα παλαιότερα δείγματα d(n) όπως πρωτογενώς είχαν παραχθεί από τη βαθμίδα του hort term prediction χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένες εκδοχές τους d (m) που δημιουργούνται από τη λειτουργία Σύνθεσης που θα περιγραφεί παρακάτω. Έτσι αν επεξεργαζόμαστε το j th ubframe του τρέχοντος frame και k 0 είναι ο δείκτης του πρώτου δείγματος αυτού του frame, θα χρειαστεί να ταιριάξουμε τα δείγματα [d(k j),..., d(k j + 39)]] σε μία περιοχή 40 δειγμάτων από το παρελθόν, της μορφής [d (k j λ),..., d (k j + 39 λ)], λ [40,..., 120] Το N θα πάρει τιμή ίση προς εκείνο το λ για το οποίο παρουσιάστηκε το καλύτερο ταίριασμα. Ως κριτήριο ταιρίασματος χρησιμοποιείται η εταιροσυσχέτιση των δύο σημάτων: και τότε 39 R(λ) = d(k j + i)d (k j + i λ) (8) i=0 N = maximizer R(λ) (9) λ [40,...,120] Έχοντας εκτιμήσει το N η παράμετρος ενίσχυσης/απόσβεσης b υπολογίζεται ως b = 39 i=0 d(k j + i)d (k j + i N) 39 i=0 d (k j + i N) 2 (10) Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε ubframe δηλαδή για j = 0,..., 3. Μετά την εκτίμησή τους, οι τιμές των και b κβαντίζονται και κωδικοποιούνται όπως περιγράφεται στις Ενότητες και του προτύπου. Υπολειτουργία (β) - Πρόβλεψη (Prediction): Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί τις παραμέτρους N και b (για την ακρίβεια τις κβαντισμένες εκδοχές τους N c και b c αντίστοιχα για να σχηματίσει το σφάλμα (reidual, e(n) της long term πρόβλεψης: e(n) = d(n) d(n) ˆ (11) όπου η πρόβλεψη d(n) ˆ έχει περιγραφεί στην Εξίσωση (7). Για την ακρίβεια αντί του προβλέπτη της Εξίσωσης (7) χρησιμοποιείται ο d (n) = b c d (n N c ). (12) ο οποίος χρησιμοποιεί τις κβαντισμένες παραμέτρους N c και b c και δείγματα της ανακατασκευασμένης ακολουθίας d (n) αντί δειγμάτων της πρωτογενούς d(n). Κατ' αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη στηρίζεται στην ίδια πληροφορία με αυτή που θα είναι διαθέσιμη στον αποκωδικοποιητή. Δικαιολογείται έτσι η κατηγοριοποίηση της μεθόδου στην οικογένεια των κωδικοποιητών Analyi by Synthei. Και στην περίπτωση αυτή τα δείγματα της d (n) προκύπτουν από αποκωδικοποίηση παλαιότερων ubframe που υλοποιείται στην Υπολειτουργία της Σύνθεσης (βλ. (δ)). Υπολειτουργία (γ) - Σχηματισμός της ακολουθίας διέγερσης (excitation computation): Τα δείγματα των σφαλμάτων πρόβλεψης, e(n), που δημιουργήθηκαν για κάθε ubframe από την προηγούμενη διαδικασία υποδειγματολειπτούνται και κβαντίζονται. Η παραγόμενη ακολουθία αποτελεί το σήμα διέγερσης που θα σταλεί στο αποκωδικοποιητή. Αναλυτικότερα τα 40 δείγματα του σφάλματος πρόβλεψης e(n) που αντιστοιχούν στο j th ubframe φιλτράρονται από ένα FIR φίλτρο με κρουστική απόκριση H(k) (weighting filter) που προσεγγίζει αδρά τη συμπεριφορά του ανθρώπινου αυτιού. Οι τιμές της κρουστικής απόκρισης και η διαδικασία φιλτραρίσματος περιγράφεται στην Ενότητα του προτύπου. 4

5 Στη συνέχεια, από τα 40 δείγματα του παραγόμενου σήματος x(n) εξετάζονται οι ακόλουθες υπακολουθίες μήκους 13 x(k j + 0), x(k j + 3),..., x(k j + 36) x(k j + 1), x(k j + 4),..., x(k j + 37) x(k j + 2), x(k j + 5),..., x(k j + 38) x(k j + 3), x(k j + 6),..., x(k j + 39) και επιλέγεται αυτή με τη μεγαλύτερη ισχύ (έστω x M (i)) σύμφωνα με την περιγραφή της Ενότητας του ίδιου προτύπου. Η εν λόγω επιλογή καταγράφεται στην παράμετρο M c με προφανείς τιμές 0, 1, 2 ή 3. Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέγιστη τιμή x max της επιλεχθείσας υπακολουθίας και κβαντίζονται (i) η x max και (ii) οι 13 λόγοι x (i) = x M (i)/x max όπου x max είναι η αποκβαντισμένη εκδοχή της x max. H διαδικασία κβαντισμού προδιαγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα του προτύπου. Υπολειτουργία (δ) - Σύνθεση (Synthei): Η υπολειτουργία αυτή είναι υπεύθυνη για την (ανα)σύνθεση των ακολουθιών d (n) που χρησιμοποιούνται στις υπολειτουργίες (α) και (β). Μιμείται απολύτως τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή και παράγει την d (n) ως ακολούθως: 1. Υπολογίζει προσεγγίσεις των x M (i) από τη σχέση x M(i) = x c (i) x max όπου x c(i) είναι η αποκβαντισμένη εκδοχή των x (i) 2. Παρεμβάλλει μηδενικά σε κατάλληλες θέσεις της υπακολουθίας x M (i) ανάλογα με την τιμή του M c. Η ακολουθία, e (n), 40 δειγμάτων που προκύπτει θεωρείται η διέγερση του φίλτρου long term σύνθεσης. 3. Τα 40 δείγματα της ακολουθίας d (n) του τρέχοντος ubframe υπολογίζονται μέσω της σχέσης: d (n) = e (n) + b d (n) (13) d (n) d (n N ), (14) όπου οι παράμετροι b και N είναι οι αποκβαντισμένες εκδοχές των b και N του τρέχοντος ubframe. Σημειώστε ότι τα δείγματα d (n N ) που χρησιμοποιούνται στον αναδρομικό υπολογισμό ανήκουν με βεβαιότητα στα 3 προηγούμενα ubframe καθώς ισχύει ότι 40 N 120. Συνεπώς είναι ήδη διαθέσιμα. (Τί γίνεται με τα τρία πρώτα ubframe?) Compoe Frame Η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση ενός binary block 260 bit που θα περιέχει το σύνολο της κωδικοποιημένης πληροφορίας ενός frame. Το πλήθος και η διάταξη των bit ανα παράμετρο φαίνεται στο Table 6.1b της σελίδας 47 του προτύπου. 2.2 Ο Αποκωδικοποιητής Η διαδικασία αποκωδικοποίησης είναι αρκετά απλούστερη από αυτήν της κωδικοποίησης. Για κάθε frame επαναλαμβάνεται η ακόλουθη σειρά βημάτων: 1. Από τα 260 bit του αντίστοιχου binary block αναπαράγονται: (α) Μία φορά για ολόκληρο το frame οι αποκβαντισμένες τιμές των 8 συντελεστών LAR, (β)για κάθε ubframe οι αποκβαντισμένες τιμές των παραμέτρων N, b, M, x max και οι 13 τιμές των x M (i). 2. Υπολογίζονται για κάθε ubframe οι 40 τιμές των ακολουθιών d (n) ακριβώς όπως περιγράφηκε στην Υπολειτουργία Σύνθεσης του Κωδικοποιητή. 3. Υπολογίζονται οι αποκωδικοποιημένες τιμές των συντελεστών ανάκλασης από τις αντίστοιχες τιμές των LAR(i) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ενοτήτων έως του προτύπου (και εδώ η παρεμβολή που προδιγράφεται στην Ενότητα μπορεί να θεωρηθεί προαιρετική). 4. Από τους συντελεστές ανάκλασης υπολογίζονται οι συντελεστές πρόβλεψης a k. Για λόγους ευκολίας θα σας δοθεί ο αντίστοιχος αλγόριθμος έτοιμος. 5

6 5. Σχηματίζεται η ακολουθία όλων των d (n) από τα 4 ubframe (μήκους 160 δειγμάτων) και χρησιμοποιείται για να διεγείρει το φίλτρο hort time ynthei H (z) = k=1 a kz k (15) Η παραγόμενη έξοδος είναι η αποκωδικοποιημένη εκδοχή, (n) του σήματος (n). 6. Ακολουθεί μετεπεξεργασία του σήματος (n) αντίστροφη της πρώτης βαθμίδας του κωδικοποιητή που προδιαγράφεται στην Ενότητα του προτύπου (εκεί χρησιμοποιείται το σύμβολο r αντί για ). 3 Διάρθρωση και Παραδοτέα της Εργασίας Ο πυρήνας της εργασίας είναι η κατασκευή ενός κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή ενός frame φωνής της μορφής [FrmBitStrm,CurrFrmRed]=RPE_frame_coder(0,PrevFrmRed) και [0,CurrFrmRed]=RPE_frame_decoder(FrmBitStrm, PrevFrmRed) όπου 0 : διάνυσμα με 160 δείγματα φωνής PrevFrmRed : οι τιμές της ακολουθίας d (n) μήκους 160 δειγμάτων του προηγούμενου frame FrmBitStrm : Τα 260 bit που αναπαριστούν το τρέχον frame CurrFrmRed : οι τιμές της ακολουθίας d (n) μήκους 160 δειγμάτων του τρέχοντος frame Για την επίδειξη της λειτουργίας των παραπάνω είναι αναγκαία η κατασκευή ενός προγράμματος-περίβλημα που διαβάζει/γράφει ανά τμήματα των 160 δειγμάτων αρχεία τύπου wav. Η κατασκευή των δύο παραπάνω συναρτήσεων πρέπει να γίνει με δομημένο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή και η αξιολόγηση των ενδιάμεσων βαθμίδων. Είναι μάλιστα δυνατή η τμηματική εκτέλεση της εργασίας εφόσον ακολουθηθούν οι παρακάτω σχεδιαστικές συμβάσεις. 3.1 Παραδοτέα Παραδοτέο Επιπέδου 1: (1 μονάδα) [LARc,(CurrFrmRed)]=RPE_frame_ST_coder(0,(PrevFrmRed)) και [0,(CurrFrmRed)]=RPE_frame_ST_decoder(LARc,(PrevFrmRed)) όπου 0 : διάνυσμα με 160 δείγματα φωνής PrevFrmRed : οι τιμές της ακολουθίας d (n) μήκους 160 δειγμάτων του προηγούμενου frame LARc : Οι 8 κβαντισμένες-αποκβαντισμένες τιμές των συντελεστων LAR του το τρέχοντος frame CurrFrmRed : οι τιμές της ακολουθίας d (n) μήκους 160 δειγμάτων του τρέχοντος frame Σημείωση: Οι μεταβλητές που σημειώνονται εντός (...) δεν είναι πραγματικά χρήσιμες στο Επίπεδο 1 αλλά περιλαμβάνονται για λόγους ομοιομορφίας προς τον πλήρη κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή. Η πρώτη από τις δύο συναρτήσεις υλοποιεί πλήρως τις διαδικασίες Preproceing και Short Term Analyi όπως περιγράφηκαν στην προηγούμενη θεωρητική ενότητα για τον κωδικοποιητή. Η δεύτερη υλοποιεί την αντίστροφη ακριβώς διαδικασία όπως περιγράφηκε για τον αποκωδικοπιητή Παραδοτέο Επιπέδου 2: (+2 μονάδες) [LARc,Νc,bc,CurrFrmExFull,CurrFrmRed]=RPE_frame_SLT_coder(0,PrevFrmRed) και [0,CurrFrmRed]=RPE_frame_SLT_decoder(LARc,Nc,bc,CurrFrmExFull,PrevFrmRed) όπου CurrFrmExFull : διάνυσμα με 160 δείγματα του ολικού σφάλματος πρόβλεψης e(n). και οι λοιπές μεταβλητές όπως αυτές του Επιπέδου 1. Στην πρώτη από τις δύο παραπάνω υλοποιείται (σε εξέλιξη της αντίστοιχης του Επιπέδου 1) και μέρος της βαθμίδας Long Term Analyi και συγκεκριμένα οι Υπολειτουργίες (α), (β) και (δ). Παραλείπεται η Υπολειτουργία 6

7 (γ) και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η μεταβλητη CurrFrmExFull περιέχει τις τιμές της ακολουθίας e(n) και των 4 ubframe χωρίς κβαντισμό και χωρίς κωδικοποίηση. Η δεύτερη από τις παραπάνω συναρτήσεις υλοποιεί την αντίστροφη διαδικασία (αποκωδικοποίηση). Απαραίτητο συστατικό του Παραδοτέου 2 είναι επίσης η συνάρτηση [Ν,b]=RPE_ubframe_LTE(d,Prevd) που δέχεται σαν είσοδο τα διανύσματα d (τυπικά μήκους 40) και Prevd (τυπικά μήκους 120), τα χειρίζεται αντίστοιχα προς τα σήματα d(n) και d (n) της Υπολειτουργίας (α) και εκτιμά τις παραμέτρους N (το pitch period) και b (συντελεστής ενίσχυσης/απόσβεσης). Η RPE_frame_SLT_coder(...) πρέπει να χρησιμοποιεί προφανώς την RPE_ubframe_LTE(...) Παραδοτέο Επιπέδου 3: (+1 μονάδα) Οι συνολικοί κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές όπως περιγράφηκαν στην αρχή της Ενότητας Μορφή Παραδοτέων Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα πρέπει να συνοδεύονται (α) από ένα κείμενο επεξήγησης του τρόπου υλοποίησης, (β) κατάλληλο πρόγραμμα επίδειξης της διαδικασίας κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης ώστε να είναι άμεσα δυνατός ο έλεγχος ορθής λειτουργίας, (γ) οδηγίες για τον τρόπο κλήσης του προγράμματος επίδειξης. Κάθε παραδιδόμενη εργασία θα πρέπει να δηλώνει ρητά το επίπεδο παραδοτέων που στοχεύει. Παραδοτέα του Επιπέδου 2 (3) δεν θα αξιολογηθούν αν δεν εκτελούνται με επιτυχία αυτά του Επιπέδου 1 (1 και 2). Τα παραδοτέα προγράμματα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε Matlab προκειμένου να υποστηρίζονται με βοηθητικές συναρτήσεις που θα σας δοθούν (για τη μετατροπή απο συντελεστές πρόβλεψης σε συντελεστές ανάκλασης και αντίστροφα). 7

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Κωδικοποίησης Πηγής Η Περίπτωση της Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

Ακαδηµαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΕΣ 6: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 26 27, Εαρινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Συμπίεση Εικόνας ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ 1

Μάθημα 7 ο. Συμπίεση Εικόνας ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ 1 Μάθημα 7 ο Συμπίεση Εικόνας ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ 1 Εισαγωγή (1) Οι τεχνικές συμπίεσης βασίζονται στην απόρριψη της πλεονάζουσας πληροφορίας Ανάγκες που καλύπτονται Εξοικονόμηση μνήμης Ελάττωση χρόνου και εύρους

Διαβάστε περισσότερα

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 12: Δειγματοληψία και ανακατασκευή (IV) Παρεμβολή (Interpolation) Γενικά υπάρχουν πολλοί τρόποι παρεμβολής, π.χ. κυβική παρεμβολή (cubic spline

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Διαφορική Παλμοκωδική Διαμόρφωση + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ +

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 007-008 ιδάσκων: Ν. Παπανδρέου (Π.. 407/80) Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 1η Εργαστηριακή Άσκηση Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ.

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Αρμονική ταλάντωση και επειδή Ω=2πF Περιοδικό με βασική περίοδο Τ p =1/F Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. 1 Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Σύμφωνα με την ταυτότητα του Euler Το ημιτονοειδές σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙςΤΗΜΗς & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑς ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΔΕ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα Διάλεξη 2 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst233

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Εισαγωγή Αναλογικό σήμα (analog signal): συνεχής συνάρτηση στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή και η εξαρτημένη μεταβλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 5 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2)

Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2) Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2) Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει: Φιλτράρισμα και δειγματοληψία Κβαντισμό και κωδικοποίηση Φιλτράρισμα και δειγματοληψία Κβαντισμός και κωδικοποίηση Κβαντισμός Τα αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων Ι

Αναγνώριση Προτύπων Ι Αναγνώριση Προτύπων Ι Ενότητα 1: Μέθοδοι Αναγνώρισης Προτύπων Αν. Καθηγητής Δερματάς Ευάγγελος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλιξη Κρουστική απόκριση

Συνέλιξη Κρουστική απόκριση Συνέλιξη Κρουστική απόκριση Το εργαστήριο αυτό ασχολείται με τα «διασημότερα συστήματα στην επεξεργασία σήματος. Αυτά δεν είναι παρά τα γραμμικά χρονικά αμετάβλητα (ΓΧΑ) συστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Ενότητα 7: Βέλτιστο Φίλτρο Wiener και Γραμμικά Περιορισμένο Φίλτρο Ελάχιστης Διασποράς Εφαρμογή στις Έξυπνες Κεραίες Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή διαχείρισης λογιστικών φύλλων Microsoft Excel ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης

Η εφαρμογή διαχείρισης λογιστικών φύλλων Microsoft Excel ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Νέες Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Η εφαρμογή διαχείρισης λογιστικών φύλλων Microsoft Excel ως εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων & Εικονική Πραγματικότητα Εργασία

Συστήματα Πολυμέσων & Εικονική Πραγματικότητα Εργασία Συστήματα Πολυμέσων & Εικονική Πραγματικότητα Εργασία 2015-2016 Α. Ντελόπουλος, Β. Παπαπαναγιώτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 7 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

E [ -x ^2 z] = E[x z]

E [ -x ^2 z] = E[x z] 1 1.ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε αυτήν την διάλεξη θα πάμε στο φίλτρο με περισσότερες λεπτομέρειες, και θα παράσχουμε μια νέα παραγωγή για το φίλτρο Kalman, αυτή τη φορά βασισμένο στην ιδέα της γραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε αυτό το μέρος της πτυχιακής θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με το φίλτρο kalman και θα δούμε μια καινούρια έκδοση του φίλτρου πάνω στην εφαρμογή της γραμμικής εκτίμησης διακριτού

Διαβάστε περισσότερα

E[ (x- ) ]= trace[(x-x)(x- ) ]

E[ (x- ) ]= trace[(x-x)(x- ) ] 1 ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε αυτό το μέρος της πτυχιακής θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με το φίλτρο kalman και θα δούμε μια καινούρια έκδοση του φίλτρου πάνω στην εφαρμογή της γραμμικής εκτίμησης διακριτού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµοστικοί Αλγόριθµοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Ο αναδροµικός αλγόριθµος ελάχιστων τετραγώνων (RLS Recursive Least Squares)

Προσαρµοστικοί Αλγόριθµοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Ο αναδροµικός αλγόριθµος ελάχιστων τετραγώνων (RLS Recursive Least Squares) ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Προσαρµοστικοί Αλγόριθµοι Υλοποίησης Βέλτιστων Ψηφιακών Φίλτρων: Ο αναδροµικός αλγόριθµος ελάχιστων τετραγώνων RLS Rcrsiv Last Sqars 27 iclas sapatslis

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 6 η : Συμπίεση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 6 η : Συμπίεση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 6 η : Συμπίεση Εικόνας Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στη συμπίεση εικόνας Μη απωλεστικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) 3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι η μελέτη της παλμοκωδικής διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 7: Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό Είδη Δειγματοληψίας: Ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Ποσοτική εκτίμηση σφάλματος απωλεστικής συμπίεσης ηχητικών δεδομένων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα κωδικοποίησης πηγής

Θεώρημα κωδικοποίησης πηγής Κωδικοποίηση Kωδικοποίηση πηγής Θεώρημα κωδικοποίησης πηγής Καθορίζει ένα θεμελιώδες όριο στον ρυθμό με τον οποίο η έξοδος μιας πηγής πληροφορίας μπορεί να συμπιεσθεί χωρίς να προκληθεί μεγάλη πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: ΣΥΝΕΛΙΞΗ

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: ΣΥΝΕΛΙΞΗ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Κωδικοποίηση Κυματομορφής

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Κωδικοποίηση Κυματομορφής Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Κωδικοποίηση Κυματομορφής Σύνδεση με τα Προηγούμενα Οι τεχνικές κωδικοποίησης αναλογικής πηγής διακρίνονται σε τεχνικές κωδικοποίησης κυματομορφής τεχνικές ανάλυσης σύνθεσης Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Συμπληρωματικό υλικό Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Προσαρμοστικοί Ισοσταθμιστές Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές του ισοσταθμιστή MMSE, απαιτείται να λύσουμε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Καθηγητής Ι. Τίγκελης itigelis@phys.uoa.gr ΚΒΑΝΤΙΣΗ Διαδικασία με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 6 ο Μάθημα. Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ. url:

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 6 ο Μάθημα. Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ.   url: στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 6 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ email: leo@mail.ntua.gr url: http://users.ntua.gr/leo Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μικρότερος ρυθµός µετάδοσης Μεγαλύτερη χωρητικότητα. Νοε-06 Γ.Ι.Στεφάνου 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μικρότερος ρυθµός µετάδοσης Μεγαλύτερη χωρητικότητα. Νοε-06 Γ.Ι.Στεφάνου 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Μικρότερος ρυθµός µετάδοσης Μεγαλύτερη χωρητικότητα Νοε-06 Γ.Ι.Στεφάνου 1 WAVEFORM CODERS Ανεξάρτητοι από το είδος της πηγής Ελάχιστα σύνθετοι Μεγάλοι ρυθµοί ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2014-2015 Κβάντιση Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Άσκηση 5.1 Για ένα σήμα που έχει τη σ.π.π. του σχήματος να υπολογίσετε: μήκος του δυαδικού κώδικα για Ν επίπεδα κβάντισης για σταθερό μήκος λέξης;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 7: Κβάντιση και Κωδικοποίηση Σημάτων Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ. Ηρακλής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Κατηγορίες προβλημάτων (σε μια διάσταση) Προβλήματα εύρεσης μεγίστου. Συμβολισμοί

Εισαγωγικές έννοιες. Κατηγορίες προβλημάτων (σε μια διάσταση) Προβλήματα εύρεσης μεγίστου. Συμβολισμοί Κατηγορίες προβλημάτων (σε μια διάσταση) Εισαγωγικές έννοιες Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 2 Βασικά μέρη συστήματος ΨΕΣ Φίλτρο αντι-αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Εκτίµηση Τυχαίων Σηµάτων FIR φίλτρα: Ορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

MATLAB. Εισαγωγή στο SIMULINK. Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

MATLAB. Εισαγωγή στο SIMULINK. Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής MATLAB Εισαγωγή στο SIMULINK Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής Εισαγωγή στο Simulink - Βιβλιοθήκες - Παραδείγματα Εκκίνηση BLOCKS click ή Βιβλιοθήκες Νέο αρχείο click ή Προσθήκη block σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 9 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Εργαστήριο 3 Εισαγωγή στα Σήματα Αλέξανδρος Μανουσάκης Τι είναι σήμα; Ως σήμα ορίζουμε το σύνολο των τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα (εξαρτημένη μεταβλητή) όταν αυτή μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 15 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών

Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών Κεφ. 6Β: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) - προβλήματα αρχικών τιμών. Εισαγωγή (ορισμός προβλήματος, αριθμητική ολοκλήρωση ΣΔΕ, αντικατάσταση ΣΔΕ τάξης n με n εξισώσεις ης τάξης). Μέθοδος Euler 3. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 11: Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 11: Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 11: Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Μη γραμμικός προγραμματισμός: μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Θετικών Επιστημών ΤμήμαΠληροφορικής Διάλεξη 6 η /2017 Τι παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 10: Κωδικοποίηση ήχου Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 014-015 Μοναδικά Αποκωδικοποιήσιμοι Κώδικες Δρ. Ν. Π. Σγούρος Έλεγος μοναδικής Αποκωδικοποίησης Γενικοί ορισμοί Έστω δύο κωδικές λέξεις α,β με μήκη,m και

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 8 ο Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Βασική Θεωρία Σε ένα σύστημα μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής: Κβάντιση Εισαγωγή Αναλογική πηγή: μετά από δειγματοληψία γίνεται διακριτού χρόνου άπειρος αριθμός bits/έξοδο για τέλεια αναπαράσταση Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 4: Κβάντιση και Κωδικοποίηση Σημάτων Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM) I + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ + Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων Σεραφείμ Καραμπογιάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων Τα σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 004 005, Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις για το µάθηµα Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων

Επαναληπτικές Ασκήσεις για το µάθηµα Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων Άσκηση η α) Πώς θα µετρήσετε πρακτικά πόσο κοντά είναι ένα σήµα σε λευκό θόρυβο; Αναφέρατε 3 διαφορετικές µεθόδους (κριτήρια) για την απόφαση: "Ναι, πρόκειται για σήµα που είναι πολύ κοντά σε λευκό θόρυβο"

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Ένα συνδυαστικό λογικό κύκλωμα συντίθεται από λογικές πύλες, δέχεται εισόδους και παράγει μία ή περισσότερες εξόδους. Στα συνδυαστικά λογικά κυκλώματα οι έξοδοι σε κάθε χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 6: Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 10: Παλμοκωδική Διαμόρφωση, Διαμόρφωση Δέλτα και Πολύπλεξη Διαίρεσης Χρόνου Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακός Προγραμματισμός 2008 Λύσεις στο Πρώτο Φύλλο Ασκήσεων

Συναρτησιακός Προγραμματισμός 2008 Λύσεις στο Πρώτο Φύλλο Ασκήσεων Συναρτησιακός Προγραμματισμός 2008 Λύσεις στο Πρώτο Φύλλο Ασκήσεων 1. Χρησιμοποιείστε λ-εκφράσεις και τη συνάρτηση sumf στις Σημ.1, Ενότ.3.5, για να εκφράσετε το P 10 i=1p i j=1 (i + j)2, χωρίς να ορίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 5

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 5 Πάτρα 2008 Χρονικά μεταβαλλόμενες παράμετροι Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2014-2015 Κβάντιση Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Αναλογικά Ψηφιακά Σήματα Αναλογικό Σήμα x t, t [t min, t max ], x [x min, x max ] Δειγματοληψία t n, x t x n, n = 1,, N Κβάντιση x n x(n) 3 Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορική εντροπία Σεραφείµ Καραµπογιάς

ιαφορική εντροπία Σεραφείµ Καραµπογιάς ιαφορική εντροπία Σεραφείµ Καραµπογιάς Για πηγές διακριτού χρόνου µε συνεχές αλφάβητο, των οποίων οι έξοδοι είναι πραγµατικοί αριθµοί, ορίζεται µια άλλη ποσότητα που µοιάζει µε την εντροπία και καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2014-2015 Στοιχεία Επεξεργασίας Σήματος Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Εργοδικές Διαδικασίες Η μέση τιμή διαφόρων στιγμιότυπων της διαδικασίας (στατιστική μέση τιμή) ταυτίζεται με τη χρονική μέση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές

Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές x h γραµµική εξίσωση διαφορών µε σταθερούς συντελεστές της µορφής x µπορεί να θεωρηθεί ως ένας αλγόριθµος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 13: Ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων (Ι) Περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων Έχουμε δει τις παρακάτω πλήρεις περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων: 1. Κρυστική απόκριση (impulse

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2013-2014 Κωδικοποίηση ζωνών συχνοτήτων Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Φαινόμενο Μπλόκ (Blocking Artifact) Η χρήση παραθύρων για την εφαρμογή των μετασχηματισμών δημιουργεί το φαινόμενο μπλόκ Μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 10 : Κωδικοποίηση καναλιού Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Απόσταση και βάρος Hamming Τεχνικές και κώδικες ανίχνευσης &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

Αρχές Τηλεπικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ενότητα #12: Δειγματοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση Χ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 22: Ανάπτυξη Κώδικα σε Matlab για την επίλυση Γραμμικών Προβλημάτων με τον Αναθεωρημένο Αλγόριθμο Simplex Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 10: Ψηφιακή Μετάδοση Βασικής Ζώνης Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πινάκων αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές http://courseware.mech.ntua.gr/ml23021/ 6 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leo 1 Στα προηγούμενα μaθήματα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο μετασχηματισμός Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier είναι από τα διαδεδομένα εργαλεία μετατροπής δεδομένων και συναρτήσεων (μιας ή περισσοτέρων διαστάσεων) από αυτό που ονομάζεται περιοχή χρόνου (time domain) στην περιοχή συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι» 4 o Φροντιστήριο

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι» 4 o Φροντιστήριο Ασκήσεις Φροντιστηρίου 4 o Φροντιστήριο Πρόβλημα 1 ο Ο πίνακας συσχέτισης R x του διανύσματος εισόδου x( στον LMS αλγόριθμο 1 0.5 R x = ορίζεται ως: 0.5 1. Ορίστε το διάστημα των τιμών της παραμέτρου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα