ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία : Γεπηέξα, 3 Ινπλίνπ 2013 Ώπα εξέηαζηρ : 7:30 10:00 ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά) ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) Δ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ πιηθνύ.

2 ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 4 μονάδερ. Για ηιρ επωηήζειρ 1-6 να βάλεηε ζε κύκλο ηην οπθή απάνηηζη. 1. ην δηπιό πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο δύν ηξνρώλ, ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ε πέδεζε εμαζθαιίδεηαη κε (α) ηνπο δύν κπξνζηηλνύο ηξνρνύο (β) ηνπο δύν πηζηλνύο ηξνρνύο (γ) έλα κπξνζηηλό θαη έλα πηζηλό ηξνρό (δ) ηνπο δύν κπξνζηηλνύο ηξνρνύο θαη έλα πηζηλό. Απάληεζε: (β) ηνπο δύν πηζηλνύο ηξνρνύο 2. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνύ ζπκπιέθηε ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο βαζίδεηαη πάλσ (α) ζηνπο κνρινύο (β) ζηε ξνπή ζηξέςεο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα (γ) ζην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο (δ) ζηε θπγόθεληξν δύλακε. Απάληεζε: (γ) ζην θαηλόκελν ηεο ηξηβήο 3. Υακειή πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ζε έλα θηλνύκελν όρεκα πξνθαιεί θζνξά (α) ζηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ (β) ζην θέληξν ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ (γ) κόλν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ (δ) κόλν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ. Απάληεζε: (α) ζηα δύν άθξα ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ 4. Σν ζύζηεκα/ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παζεηηθή αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη (α) ηα θώηα πνξείαο (β) ην ζύζηεκα πξόζθπζεο κε ειεθηξνληθό έιεγρν (Traction Control System) (γ) νη πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο (δ) ην ζύζηεκα πέδεζεο απμεκέλεο αζθάιεηαο BAS (Brake Assistance System). Απάληεζε: (γ) νη πξνεληαηήξεο δσλώλ αζθαιείαο 5. Η αύμεζε ηεο θιίζεο ηνπ βαζηιηθνύ πίξνπ (α) δηεπθνιύλεη ην ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ (β) πξνθαιεί νκνηόκνξθε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ (γ) πξνθαιεί ππεξζηξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ (δ) δπζθνιεύεη ην ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ. ειίδα 2 από 9

3 Απάληεζε: (δ) δπζθνιεύεη ην ζηξίςηκν ηνπ ηηκνληνύ 6. Σν κε αλεμάξηεην ζύζηεκα αλάξηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε βαξένπ ηύπνπ νρήκαηα δηόηη (α) δηαζέηεη πνιιά θηλνύκελα κέξε (β) αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία (γ) παξέρεη ζθιεξή αλάξηεζε (δ) κεηώλεη ηε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ. Απάληεζε: (β) αληέρεη ζηα κεγάια θνξηία Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος. 7. Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πεξίπησζε ππνζηξνθήο. Σε πεξίπησζε ππνζηξνθήο ε γσλία νιίζζεζεο ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία νιίζζεζεο ησλ πηζηλώλ ηξνρώλ κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα ηείλεη λα παίξλεη πην αλνηθηά ηηο ζηξνθέο. 8. Να εμεγήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά γξάκκαηα θαη αξηζκό P, R, 3, D ζηηο ζέζεηο επηινγήο ηνπ κνρινύ ηαρπηήησλ ζην απηόκαην θηβώηην. P: Θέζε ζηάζκεπζεο (Parking) R: Πηζηλή ηαρύηεηα (Reverse) 3: Απηόκαηε επηινγή 1 εο, 2 εο θαη 3 εο ηαρύηεηαο D: Απηόκαηε επηινγή όισλ ησλ ηαρπηήησλ εθηόο ηεο πηζηλήο 9. Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ ηειεζθνπηθνύ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ αξζξσηνύ ζπλδέζκνπ ηνπ θεληξηθνύ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Σειεζθνπηθόο ζύλδεζκνο: Σθνπόο ηνπ είλαη ε απμνκείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο Αξζξσηόο ζύλδεζκνο: Σθνπόο ηνπ είλαη ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ππό γσλία 10. ην ζρήκα 1 θαίλνληαη δύν ηύπνη ηξνρώλ ζε ηνκή Α θαη Β. ρήκα 1 ειίδα 3 από 9

4 (α) Να επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηξνρνύ ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless). Σρήκα Β (β) Να εμεγήζεηε ην ζπκβνιηζκό 4PR πνπ ππάξρεη πάλσ ζην πιατλό ηνίρσκα ελόο ειαζηηθνύ. Σπκβνιίδεη αθηηληθό ειαζηηθό κε 4 ζηξώκαηα εληζρπηηθώλ πιεγκάησλ (Ply Ratings). 11. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπκπιέθηε κε ειαηεξησηό δηάθξαγκα (ρηεληά) έλαληη ηνπ ζπκπιέθηε κε κνρινύο απνζύκπιεμεο. Απάληεζε: α) Η δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα εμαζθήζεη ν νδεγόο ζην παηίδη είλαη πην κηθξή β) Γελ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε γ) Η πίεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο πάλσ ζην δίζθν παξακέλεη ζηαζεξή αλεμάξηεηα από ηε θζνξά ησλ επηθαλεηώλ ηξηβήο δ) Απνηειείηαη από ιηγόηεξα εμαξηήκαηα ε) Δίλαη θαηάιιεινο γηα ηηο πνιύ ςειέο ζηξνθέο ηεο κεραλήο. 12. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο έλαληη ηνπ κεραληθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. Απάληεζε: α) Άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πέδεζε β) Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πέδεζε γ) Απιή θαηαζθεπή δ) Δπρέξεηα αύμεζεο ή κείσζεο ηεο δύλακεο πνπ θαηαβάιιεη ν νδεγόο. ΜΔΡΟ Β: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 8 μονάδερ. 13. ηα ζρήκαηα 2Α θαη 2Β θαίλνληαη δύν (2) ζηηγκηαίεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο δίδπκεο θεληξηθήο αληιίαο θξέλσλ ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, νρήκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θίλεζε. ρήκα 2A ρήκα 2B (α) Να επηιέμεηε ην ζρήκα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξξνή ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ. Απάληεζε: Σρήκα 2Β (β) Να γξάςεηε δύν (2) ζπκπηώκαηα θαηά ηελ πέδεζε όηαλ ππάξρεη δηαξξνή ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ. Απάληεζε: 1 - Απμεκέλε δηαδξνκή ηνπ παηηδηνύ ησλ θξέλσλ 2 - Αλεπάξθεηα ησλ θξέλσλ 3 - Απμεκέλε απόζηαζε πέδεζεο. ειίδα 4 από 9

5 (γ) Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ δηπιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο. Απάληεζε: Η ρξήζε ησλ δηπιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζην ζύζηεκα πέδεζεο έιπζε ην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο νιηθήο απώιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Με ηνλ ηξόπν απηό κε ηελ απώιεηα ηνπ ελόο θπθιώκαηνο ην άιιν ιεηηνπξγεί κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 14. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη κεηαηξνπέαο ξνπήο ηνπ απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. ρήκα 3 (α) Να θαηνλνκάζεηε ηα έμη (6) αξηζκεκέλα κέξε ηνπ. Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 1 Αληιία 2 ηάηεο 3 Άμνλαο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 4 θόλδπινο 5 ηξνθαινθόξνο άμνλαο 6 ηξόβηινο (β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ηνπ κεηαηξνπέα ξνπήο. Ο κεηαηξνπέαο ξνπήο ζπλδέεη θαη απνζπλδέεη απηόκαηα ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο από ηε κεραλή θαη πνιιαπιαζηάδεη ηε ξνπή ζηξέςεο ηεο κεραλήο. (γ) Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Η αληιία πεξηζηξέθεηαη από ηε κεραλή θαη κεηαηξέπεη ηελ ηζρύ ηεο ζε πδξνθηλεηηθή ελέξγεηα. Τν ιάδη πνπ ππάξρεη κέζα ζην κεηαηξνπέα ξνπήο εθηηλάζζεηαη από ηα πηεξύγηα ηεο αληιίαο ζηα πηεξύγηα ηνπ ζηξνβίινπ θαη επηζηξέθεη ζηελ αληιία κέζσ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηάηε. ειίδα 5 από 9

6 Ο ζηάηεο εθηξέπεη ηε ξνή ηνπ ιαδηνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο. Τν ιάδη ρηππά πάλσ ζηα πηεξύγηα ηνπ ηα νπνία είλαη θπξηά θαη εθηξέπεηαη ζε γσλία 90. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζηίζεηαη ξνπή ζηξέςεο πάλσ ζηε ξνπή πνπ παίξλεη ε αληιία από ηε κεραλή. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ηεο ηαρύηεηαο ηεο αληιίαο από εθείλε ηνπ ζηξνβίινπ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε αύμεζε ηεο ξνπήο ζηξέςεο. Όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζηξνβίινπ πιεζηάδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληιίαο ηόηε ε αύμεζε ηεο ξνπήο κεηώλεηαη. 15. Μεραλή απηνθηλήηνπ ιεηηνπξγεί κε 3000 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Όηαλ ν ιόγνο ηαρύηεηαο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ είλαη 2:1, ν αξηζκόο δνληηώλ θνξώλαο Z K = 39 θαη ν αξηζκόο δνληηώλ ηνπ πηληνύ Z Π = 13, λα ππνινγίζεηε ηηο ζηξνθέο (α) ηνπ θύξηνπ άμνλα ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ΣΡΟΦΔ KT = 3000 = 1500 ζηξνθέο αλά ιεπηό 2 (β) ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ. 39 ΛΣ K = = 3 13 ΣΡΟΦΔ. = 1500 = 500 ζηξνθέο αλά ιεπηό ηα ζρήκαηα 4Α θαη 4Β θαίλνληαη δύν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο. ρήκα 4A ρήκα 4B (α) Να θαηνλνκάζεηε ηνπο δύν ηύπνπο ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο. ρήκα 4A: Αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε δηπιά ςαιίδηα ρήκα 4B: Αλεμάξηεηε αλάξηεζε ηύπνπ Μαθθέξζνλ.. (β) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο. Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 1 Άλσ ςαιίδη ειίδα 6 από 9

7 2 Διηθνεηδέο ειαηήξην 3 Γόλαην κε ελζσκαησκέλν απνζβεζηήξα ηαιαληώζεσλ 4 Κάησ ςαιίδη (γ) Να θαηνλνκάζεηε άιια δύν (2) είδε ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό Ηκηειιεηπηηθά ειαηήξηα 2. Διαηήξηα κε ζηξεπηηθέο ξάβδνπο 3. Διαηήξηα κε αέξην 4. Διαηήξηα από ειαζηηθό. (δ) Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξηήκαηνο κε αξηζκό Με ηθαλνπνηεηηθή πέδεζε 2. Μεησκέλν θξάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ 3. Κιίλεη ην απηνθίλεην πξνο ηε κία πιεπξά. ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 17. ην ζρήκα 5 θαίλεηαη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS). ρήκα 5 (α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ. Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 1 Σύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο νδεγνύ (ιπρλία) 2 Σεξβνκεραληζκόο ειίδα 7 από 9

8 3 Υδξαπιηθόο ξπζκηζηήο πίεζεο (HCU) 4 Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) 5 Κεληξηθή αληιία θξέλσλ 6 Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο (β) Να γξάςεηε ην ζθνπό ησλ αξηζκεκέλσλ εμαξηεκάησλ κε αξηζκνύο 4 θαη 6. Δμάξηεκα 4: Λακβάλεη ζήκαηα από ηνπο αηζζεηήξεο ηξνρώλ θαη ειέγρεη ηελ πδξαπιηθό ξπζκηζηή πίεζεο. Δμάξηεκα 6: Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ. (γ) Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 1) Απνθπγή κπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ θαηά ηελ πέδεζε 2) Έιεγρνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε 3) Πην γξήγνξν θαη αζθαιέο ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο. (δ) Να εμεγήζεηε κε απιά ιόγηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Οη αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο ησλ ηξνρώλ δίλνπλ ζπλερώο ζήκα ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) γηα ηηο ζηξνθέο ησλ ηξνρώλ. Όηαλ έλαο από ηνπο ηξνρνύο ηείλεη λα κπινθάξεη, ην ECU γηα λα πξνιάβεη ην κπινθάξηζκα δίλεη εληνιή γηα κείσζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο πίεζεο ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ, έηζη νη ζηξνθέο ηνπ ηξνρνύ απμάλνληαη. Σηε ζπλέρεηα όηαλ απμεζνύλ νη ζηξνθέο πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο ηξνρνύο ηόηε ην ECU δίλεη εληνιή θαη απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ηξνρνύ. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην. 18. ην ζρήκα 6 θαίλεηαη ην ηεηξάπιεπξν Άθεξκαλ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο. ρήκα 6 ειίδα 8 από 9

9 (α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Αξηζκόο Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 1 Βξαρίνλαο ηξνρνύ 2 Μπξνζηηλόο άμνλαο (πξαγκαηηθόο ή λνεηόο) 3 Βξαρίνλαο ηξνρνύ. 4 Σπλδεηηθή ξάβδνο (β) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ην ηεηξάπιεπξν. Δμαζθαιίδεη ην γεγνλόο όηη νη ηξνρνί ηνπ απηνθηλήηνπ δηαγξάθνπλ ηξνρηέο γύξσ από άληζεο αθηίλεο κε ην ίδην θέληξν πεξηζηξνθήο, ώζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ θαη λα απνθεύγεηε ε θζνξά ησλ ειαζηηθώλ. (γ) ην ζρήκα 7 λα ζρεδηάζεηε ηηο αθηίλεο ηξνρηώλ όισλ ησλ ηξνρώλ θαη λα θαζνξίζεηε ην θέληξν ζηξνθήο ηνπο. ρήκα 7 (δ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 7 λα αηηηνινγήζεηε γηαηί ε ζηάζκεπζε ζε ρώξνπο πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο είλαη πην εύθνιε κε ηελ πξώηε θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηα πίζσ. Καηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο πξνο ηα πίζσ, ην ζηξίςηκν ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ επηηξέπεη ζηνπο πίζσ ηξνρνύο λα έρνπλ δηαγξάθνπλ κηθξόηεξεο ηξνρηέο από ηηο αληίζηνηρεο ησλ κπξνζηηλώλ επηηξέπνληαο έηζη κεγαιύηεξε επειημία θαηά ηε ζηάζκεπζε ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ειίδα 9 από 9

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ Αιέμαλδξνο Μέηηαο Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο Παξαζθεπή 4/2/2011- Δηζαγσγή ζηελ ελόηεηα ησλ κεραληζκώλ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Σξίηε 8/2/2011 Γλσξηκία κε ην βηβιίν ηεο Β γπκλαζίνπ, κεραληζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα