ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO"

Transcript

1 ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο πηζαλόηεηαο ύπαξμεο πςειώλ επηπέδσλ πγξαζίαο,ηδηαίηεξα ζε παιαηόηεξα νρήκαηα,ζπληζηάηαη πξώηα λα αληηθαζίζηαηαη ην θίιηξν ζπιιέθηεο πξνηνύ εγθαηαζηήζεηε ην SUPER SEAL PRO. ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 1. Kάλεηε αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ από ην θύθισκα. 2. Κάλεηε θελό ζην ζύζηεκα γηα 5 ιεπηά κόλν. Δαλ δελ κπνξείηε ζηηο 25 ίληζεο θελό κέζα ζε 5 ιεπηά λα θξαηήζεηε πάλσ από 23 ίληζεο γηα 5 ιεπηά,ηόηε κπνξεί λα ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηξύπα πνπ λα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξέζεη λα ην ζθξαγίζεη ην SUPER SEAL PRO. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ππάξρεη κηα ίζε πεξηνρή από κηθξόηεξεο ηξύπεο ηηο νπνίεο λα κπνξεί λα ζθξαγίζεη ην SUPER SEAL PRO. 3. Σξαβήμηε θαη θξαηήζηε έλα βαζύ θελό 29 ίληζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά. 4. Γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- αληίζεηα από ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, κέρξη ε αθίδα δηάηξεζεο λα είλαη θάησ από ηε ξνδέια (ζεκείν Β- ζην ζρέδην). 5. Πξνζερηηθά βηδώζηε ην δνρείν (C) ζηε βάλα δηαηξήζεσο (Β). 6. Βγάιηε ην ιάζηηρν ηνπ θελνύ από ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο πίεζεο θαη ηνπνζεηήζηε ην άθξν (D) ζηε βαιβίδα εηζόδνπ ηεο ρακειήο πίεζεο. ΗΜΔΙΩΗ :Γηα ζπζηήκαηα θξένλ 12 ή R22 πξνζσξηλά ηνπνζεηήζηε έλαλ αληάπηνξα ρακειήο κεηαηξνπήο ζε R134, ζηε βαιβίδα εηζόδνπ ρακειήο πίεζεο. 7. πλερίζηε ην θελό γηα 1 ιεπηό γηα λα εμνπδεηεξώζηε ηνλ αέξα ζην ζσιελάθη. 8. Κάλεηε πιήξσζε κε θξένλ ζην ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. 9. Βάιηε ζε ιεηηνπξγία ην θιηκαηηζηηθό θαη εθθηλήζηε ηε κεραλή. Πάληνηε ηζεθάξεηε ηηο πηέζεηο πςειήο θαη ρακειήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηνύ ρξεζηκνηεζεηε ην SUPER SEAL PRO. 1

2 10. ηακαηήζηε ηε κεραλή θαη μαλαηνπνζεηήζηε ην άθξν (D) ζηελ είζνδν ηεο ρακειήο πίεζεο. 11. Γπξίζηε ην ρεξνύιη (A) CW = ζύκθσλα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα ζηακαηήζεη. 12. Γπξίζηε ην ρεξνύιη (A) CW = αληίζεηα από ηε θνξά ηνπ δείθηε ηνπ ξνινγηνύ γηα λα γεκίζεη ην θηαιάθη. 13. Γπξίζηε ην ρεξνύιη (A) CW = ζύκθσλα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ γηα λα θιείζεη ε βαιβίδα. 14. Ξεθηλήζηε ηε κεραλή κε αλνηρηό ην θιηκαηηζηηθό. 15. Κξαηώληαο ην θηαιάθη αλάπνδα, γπξίζηε ην ρεξνύιη (A) CW = αληίζεηα από ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ γηα λα αλνίμεη ε βαιβίδα. Κνπλήζηε ην θηαιάθη γηα λα δείηε αλ άδεηαζε. 16. Βγάιηε θαη πεηάμηε ην ζσιελάθη. Μελ ην μαλαρξεζηκνπνηήζηε. 17. Λεηηνπξγήζηε ην θιηκαηηζηηθό γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά γηα λα επηηξέςεηε ζην SUPER SEAL PRO λα θπθινθνξήζεη. 2

3 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 1. Κιείζηε ην ςπθηηθό κεράλεκα ή ην θιηκαηηζηηθό γηα όζν ρξόλν ρξεηάδεηαη έηζη ώζηε λα εμηζνξξνπεζνύλ νη πηέζεηο κέζα ζην θύθισκα. 2. Γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- αληίζεηα από ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ,κέρξη ε αθίδα δηάηξεζεο λα είλαη θάησ από ηε ξνδέια (ζεκείν Β-) 3. Πξνζερηηθά βηδώζηε ην δνρείν C- ζηε βαλα δηαηξήζεσο Β- (πξνζερηηθά λα κελ ηξππήζεη αθόκε ηελ θηάιε) 4. Κάληε θελό ζην ιάζηηρν D- γηα 1 ιεπηό 5. Ξεβηδώζηε ην ιάζηηρν D- από ηελ αληιία θελνύ,ελώ ε αληιία αθόκε δνπιεύεη. 6. Πνιύ γξήγνξα κόιηο βγάιεηε ην ιάζηηρν από ηελ αληιία,βηδώζηε ην ζηελ αλαξξόθεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 7. Γπξηζηέ ην ρεξνύιη Α- ζύκθσλα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα ζηακαηεζεη.με απηόλ ηνλ ηξόπν ηξππήζαηε ηελ θηάιε. 8. Κξαηήζηε ηελ θηάιε αλάπνδα.γπξίζηε ην ρεξνύιη -Α- αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηξέπνπκε ην θξένλ λα εηζέιζεη κέζα ζηελ θηαιε.θα πξνζέμεηε όηη ε θηάιε ζα δεζηαζεί κόιηο ην θξένλ ζα αλακηρζεί κε ην πεξηερόκελν.πεξηκέλεηε 2-5 ιεπηα.οηαλ εμηζνξξνπεζεί ε ζεξκνθξαζία ηεο θηάιεο κε ηελ ζεξκνθξαζία αλαξξόθεζεο πξνρσξήζηε ζην επόκελν βήκα.βεβαησζείηε πξώηα όηη δελ έρεηε δηαξξνή ζηηο ζπλδέζεηο. 9. Γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- ζύκθσλα κε ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα ζηακαηήζεη. 3

4 10. Δλώ θξαηάηε ηελ θηάιε αλάπνδα,μεθηλήζηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο.αξγά γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- αληίζεηα από ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ,γηα λα κπεί ην πεξηερόκελν ηεο θηάιεο ζην θύθισκα πιήξσζε ζα δηαξθέζεη 2-3 ιεπηά.πξνζνρή ην ρεξνύιη Α- λα ην γπξίζεηε ζηγά-ζηγά.αλαθηλεζηε ηελ θηάιε θαιά γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεη αδεηάζεη.δάλ κεηά από 5 ιεπηά δελ έρεη αδεηάζεη όιε ε θηάιε ηόηε γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- ζύκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα ζηακαηήζεη.κιείζηε ην ςπθηηθό κεράλεκα θαη επαλαιάβαηε ηα βήκαηα 8,9,10 όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα λα αδεηάζεη ε θηάιε 11. Βγάιηε ην ιάζηηρν D- από ηελ αλαξξόθεζε ηνπ θπθιώκαηνο θαη κεηά θιείζηε ην ςπθηηθό κεραλεκα.πεξηκελεηε 5 ιεπηά γηα λα αλακηρζεί ην πεξηερόκελν ηεο θηάιεο κε ην θξένλ θαη ην ιάδη. 12. Πεξηκέλεηε εκέξεο γηα λα δείηε ηα απνηειέζκαηα πξηλ εθαξκόζεηε θαη δεύηεξε θηάιε. ΗΜΔΙΩΗ: To SUPER SEAL HVACR λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν: -1 θηάιε 85 ml ζε ζπζηήκαηα από 5,3 KW εσο 17,6 KW. -1 θηάιε 85 ml ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ απν 887ml ιάδη θαη πάλσ. -1 θηάιε 85 ml ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ απν 1,82θηια θξένλ θαη πάλσ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ SUPER SEAL HVACR Δ ΤΣΗΜΑ ΜΔ R -410 Η κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Super Seal HVACR (ηεο θηάιεο) είλαη 400PSI.Δμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 410 ππάξρεη πεξίπησζε λα βγεη ηπραία ην πεξηερόκελν ηεο θηάιεο. Η θηάιε έρεη ζηελ βάζε εηδηθή βαιβίδα αζθαιείαο ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη όηαλ ε πίεζε θηάζεη αλάκεζα ζηα PSI. Πξηλ ηνπνζεηήζνπκε ην Super Seal HVACR ζην θύθισκα ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ηα θίιηξα θαηάζιηςεο & αλαξξόθεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θελό 350 micron.αθνύ πξαγκαηνπνηεζνύλ όια ηα παξαπάλσ πξνρσξήζηε ζηα επόκελα βήκαηα : 1. Γπξίζηε ην ρεξνύιη -Α- αληίζεηα από ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κέρξη ε αθίδα δηάηξεζεο λα είλαη θάησ από ηε καύξε ξνδέια (ζεκείν Β ζην δειηίν). 2. Πξνζερηηθά βηδώζηε ην δνρείν -C- ζηελ βαλα δηαηξήζεσο -Β- (πξνζερηηθά λα κελ ηξππήζεη ηελ θηάιε). 3. Κάληε θελό ζην ιάζηηρν D- γηα 1 ιεπηό 4. Ξεβηδώζηε ην ιάζηηρν D- από ηελ αληιία θελνύ,ελώ ε αληιία αθόκε δνπιεύεη. 5. Πνιύ γξήγνξα κόιηο βγάιεηε ην ιάζηηρν από ηελ αληιία,βηδώζηε ην ζηελ αλαξξόθεζε ηνπ κεραλήκαηνο R410. 4

5 6. Aπν ηελ πιεπξά ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ θπθιώκαηνο θάληε θελό 350 microns.κιείζηε ηελ βαλα θελνύ ζηελ θάζα καλνκέηξσλ θαη παξαθνινπζείζηε γηα ηπρόλ δηαξξνή.δάλ ε πίεζε αλεβεί ζηα 600 microns ζε ιηγόηεξν από 1 ιεπηό ηόηε θάληε πάιη θελό ζηα 350microns.Απνκνλώζηε ην καλόκεηξν θελνύ θαη ηελ αληιία από ην θύθισκα κε ηηο βαλεο ηεο θάζαο καλνκέηξνπ. 7. Κξαηήζηε ηελ θηάιε αλάπνδα.γπξίζηε ην ρεξνύιη -Α- αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα ηξππήζεη ε βειόλα ηελ θηάιε. 8. Γπξίζηε ην ρεξνύιη Α- αληίζεηα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ.με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηξέπνπκε ην πεξηερόκελν ηεο θηάιεο λα εηζέιζεη κέζα ζην θύθισκα. 9. Μόιηο ε θηάιε αδεηάζεη μεβηδώζηε ην ιάζηηρν από ηελ αλαξξόθεζε θαη πεηάμηε θαη ην ιάζηηρν θαη ηελ θηάιε. 10. Μόιηο ηειεηώζεηε κε ην βήκα 9,θαληε αθόκα έλα θελό από ηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο (πςειή) γηα 3-5 ιεπηά. 11. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάληε πιήξσζε ην ςπθηηθό θύθισκα κε R410. Απνκαθξύλεηαη ην καλόκεηξν θελνύ κόιηο ε πιήξσζε κε θξενλ έρεη ηειεηώζεη. 12. Σν ςπθηηθό θύθισκα ηώξα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. 5

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα