Adventure 610 (réf : )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Adventure 610 (réf : 160610)"

Transcript

1 Adventure 0 (réf : 00) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage x x x Y R L

2 FR Suivre les indications de montage et les instructions d utilisation répertoriées dans la notice fournie. Après avoir lu cette notice, conservezla soigneusement.. Informations générales - Ce porte-vélos s adapte exclusivement sur les boules d attelage de 50 mm et est destiné au seul transport des vélos. - Au cours du voyage, vérifiez fréquemment et régulièrement la tension des sangles de fixation du porte-vélos, la tenue du porte-vélos et la sécurité des vélos transportés. - La charge maximale de ce porte-vélos est de 45 kg (3 vélos). Ne pas dépasser cette charge. Vérifiez sur la plaque de firme de l attelage le poids maximum autorisé. - Réduisez votre vitesse : vitesse maximale 90 km/h. - Ce porte-vélos est exclusivement conçu pour une utilisation temporaire, retirez-le lorsque vous ne vous en servez pas. - En cas de lavage automatique de votre voiture, retirez impérativement votre porte-vélos. - La plaque d immatriculation et les feux de signalisation doivent impérativement être visibles. Si ce n est pas le cas, dupliquez la plaque et les dispositifs d éclairage correspondants sur le porte-vélos à l exception du troisième feu stop et du feu de recul. Tous les feux arrières doivent être homologués selon les règlementations en vigueur. Dans tous les cas, les dispositions du code de la route doivent être pris en compte. - Les vélos doivent être correctement fixés à l aide des dispositifs de serrage fournis. - Le comportement d un véhicule est affecté par le montage d un dispositif porte-vélos arrière particulièrement quand il est chargé (sensibilité au vent latéral, comportement en courbe et au freinage). La conduite doit être adaptée pour tenir compte de ces changements. Il est fortement conseillé de réduire la vitesse particulièrement en virage et de tenir compte de l augmentation des distances de freinage. - Il est important de bien entretenir son matériel. - Positionnez le vélo le plus lourd au plus près du véhicule. - Retirez tout les accessoires des vélos avant de les fixer (porte-bébés, paniers, sacoches, bidons). 2

3 2. Fixation du porte-vélos sur votre véhicule A/ Dépliez les bras supports de vélo () comme indiqué sur le schéma et placez les supports en plastique (2) en position haute. B/ Pour effectuer l installation sur la boule d attelage, tenez les bras supports de vélo () en position verticale par rapport à la boule d attelage. 7 2 C/ Appuyez sur la barre centrale de blocage (3) jusqu à ce qu elle soit rectiligne. L D/ Insérez la goupille de sécurité L dans le logement (4) de la barre centrale (3). 4 3 E/ Insérez la goupille de sécurité R sur l axe de blocage. R Mise en garde : l absence d insertion de la goupille de sécurité L et R dans la barre centrale peut provoquer la perte du porte-vélos. F/ Deux sangles latérales () doivent être accrochées des deux côtés de l arrière du véhicule (sur la carrosserie). Serrez les sangles et arrimez le reste de sangles non utilisées. Pour offrir une sécurité supplémentaire et empêcher le vol, un cadenas (non fourni) peut être inséré dans les orifices prévus dans la barre centrale de blocage. 3. Chargement des vélos sur le porte-vélos A/ Lors de la mise en place des vélos sur les supports en plastique, positionnez-les tête-bêche. B/ Fixez les vélos sur le porte-vélos à l aide des sangles caoutchouc Y et bien vérifier le bon positionnement de la sangle dans l axe du support. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ Pour retirer le porte-vélos, enlevez les deux sangles latérales (). B/ Retirez la goupille de sécurité R puis retirez la goupille de sécurité L. C/ Tirez sur la poignée en plastique (7). 3

4 ES Siga las indicaciones de montaje y las instrucciones de utilización que aparecen en el manual. Conserve el manual después de leerlo.. Información general - Este porta-bicicletas se adapta exclusivamente a las bolas de enganche de 50 mm y está pensado exclusivamente para transportar bicicletas. - Durante el viaje, compruebe con periódicamente la tensión de las correas de fijación del porta-bicicletas, la resistencia del porta-bicicletas y la seguridad de las bicicletas transportadas. - La carga máxima de este porta-bicicletas es de 45 kg (3 bicicletas). No exceda esta carga. Compruebe en la placa de indicaciones del enganche el peso máximo autorizado. - Reduzca la velocidad: velocidad máxima 90 km/h. - Este porta-bicicletas está exclusivamente diseñado para una utilización temporal. Retírelo cuando no lo utilice. - En caso de lavado automático de su coche, retire siempre el porta-bicicletas. - La matrícula y los faros de señalización deben quedar siempre visibles. De lo contrario, instale otra matrícula y otros dispositivos de iluminación correspondientes en el porta-bicicletas, salvo la tercera luz de stop y la luz de marcha atrás.todos los faros traseros deben estar homologados según las normativas vigentes. Deben tenerse en cuenta en todos los casos las disposiciones del código de circulación viaria. - Las bicicletas deben fijarse correctamente con los dispositivos de sujeción facilitados. - El comportamiento del vehículo se ve afectado por el montaje de dispositivo porta-bicicletas trasero, en especial cuando está cargado (sensibilidad al viento lateral, comportamiento en las curvas y al frenar). Deben adaptarse la conducción para tener en cuenta estos cambios. Se recomienda vivamente reducir la velocidad, sobre todo en las curvas, y tener en cuenta el aumento de las distancias de frenado. - Es importante realizar el mantenimiento oportuno del material. - Coloque la bicicleta más pesada lo más cerca posible del vehículo. - Retire todos los accesorios de las bicicletas antes de fijarlas (portabebés, cestas, alforjas, cantimploras). 4

5 2. Fijación del porta-bicicletas en el vehículo A/ Despliegue los brazos de soporte de bicicleta () como se indica en el esquema y coloque los soportes de plástico (2) en posición elevada. B/ Para efectuar la instalación en la bola de enganche, mantenga los brazos de soporte de bicicleta () en posición vertical respecto a la bola de enganche. C/ Presione la barra central de bloqueo (3) hasta que quede rectilínea. L 7 2 D/ Inserte el pasador de seguridad L en su ubicación (4) en la barra central (3). 4 3 E/ Inserte el pasador de seguridad R en el eje de bloqueo. R Precaución: si no inserta los pasadores de seguridad «L» y «R» en la barra central corre el riesgo de que se desprenda el porta-bicicletas. F/ Ate las correas laterales () a ambos lados de la parte trasera del vehículo (en la carrocería). Tense las correas y sujete el resto de correas no utilizado. Para ofrecer una seguridad adicional y evitar robos, puede colocar un candado (no incluido) en los orificios (5) previstos en la barra central de bloqueo. 3. Carga de las bicicletas en el porta-bicicletas A/ Al poner las bicicletas en los soportes de plástico, colóquelas invertidas. B/ Fije las bicicletas al porta-bicicletas con las correas de goma Y y compruebe la correcta colocación de la correa en el eje del soporte. 4. Retirar el porta-bicicletas del vehículo A/ Para quitar el porta-bicicletas, retire las dos correas laterales. B/ Retire el pasador de seguridad R y seguidamente el pasador de seguridad L. C/ Tire de la empuñadura de plástico (7). 5

6 IT Attenersi alle indicazioni di montaggio e alle istruzioni d uso riportate nella guida fornita. Al termine della lettura, riporre e conservare con cura il manuale.. Informazioni generali - Questo portabici può essere fissato solo su sfere di aggancio di 50 mm ed è destinato unicamente al trasporto di biciclette. - Durante il viaggio, controllare spesso la tensione delle cinghie di fissaggio del portabici, la tenuta del portabici e la sicurezza delle biciclette trasportate. - Il carico massimo di questo portabici è di 45 kg (3 biciclette). Non superare questo carico. Controllare sulla targhetta dell attacco il peso massimo consentito. - Ridurre la velocità di guida: velocità massima 90 km/h. - Questo portabici è progettato per un utilizzo temporaneo; rimuoverlo quando non lo si deve utilizzare. - E obbligatario rimuovere il portabici quando si lava l auto in un lavaggio automatico. - La targa di immatricolazione e le luci di segnalazione devono necessariamente essere ben visibili. In caso contrario, duplicare la targa e le luci corrispondenti sul portabici ad eccezione della terza luce di stop e della luce di retromarcia.tutte le luci posteriori devono essere omologate secondo le normative nazionali. In tutti i casi, si devono rispettare le disposizioni del codice della strada. - Fissare correttamente le biciclette utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti. - Il montaggio di un portabici, specie se carico, può influenzare il comportamento del veicolo (sensibilità al vento laterale, comportamento in curva e in frenata). Occorre pertanto tenere conto di queste variazioni e adattare di conseguenza la guida. Si consiglia di ridurre la velocità, soprattutto in curva, e di aumentare le distanze di frenata. - È importante provvedere ad una corretta manutenzione del portabici. - Posizionare la bici più pesante più vicino al veicolo. - Rimuovere tutti gli accessori ingombranti dalle biciclette prima di fissarle sul portabici (sedile bebè, cestini, tasche, portabottiglie).

7 2. Fissaggio del portabici sul veicolo A/ Aprire i bracci di supporto bici () come indicato sullo schema e posizionare i supporti in plastica (2) in posizione alta. B/ Per installare il portabici sulla sfera di aggancio, mantenere i bracci di supporto bici () in posizione verticale rispetto alla sfera di aggancio. 7 2 C/ Premere la barra centrale di blocco (3) fino a quando non si raddrizza completamente. L D/ Inserire il perno di sicurezza «L» nella sede (4) della barra centrale (3). 4 3 E/ Inserire il perno di sicurezza R sull asse di bloccaggio. Attenzione: il mancato inserimento del perno di sicurezza «L» e «R» nella barra centrale può causare la perdita del portabici. R F/ Le due cinghie laterali () devono essere agganciate sui due lati posteriori del veicolo (sulla carrozzeria). Stringere le cinghie e sistemare la parte di cinghia inutilizzata. Per un ulteriore sicurezza e per impedire il furto, si può inserire un lucchetto (non fornito) nei fori (5) previsti sulla barra centrale di blocco. 3. Caricamento delle bici sul portabici A/ Quando si fissano le biciclette sui supporti in plastica, disporle in posizione capovolta. B/ Fissare le bici sul portabici con le cinghie in gomma Y e controllare che la cinghia sia correttamente posizionata nell asse del supporto. 4. Smontaggio del portabici dal veicolo A/ Per smontare il portabici, rimuovere le due cinghie laterali. B/ Rimuovere dapprima il perno di sicurezza R e poi il perno di sicurezza L. B/ Tirare la maniglia in plastica (7). 7

8 PT Seguir as indicações de montagem e as instruções de utilização constantes no manual fornecido. Depois de lidas, estas instruções devem ser guardadas cuidadosamente.. nformações gerais - Este porta-bicicletas adapta-se exclusivamente às bolas de reboque de 50 mm e só deve ser utilizado para o transporte de bicicletas. - Durante as viagens, deve verificar-se frequentemente a tensão das correias de fixação do porta-bicicletas, a fixação do porta-bicicletas e se as bicicletas transportadas estão seguras. - A carga máxima deste porta-bicicletas é de 45 kg (3 bicicletas). Este valor não deve ser excedido. A carga máxima permitida consta da placa do fabricante da bola de reboque. - Reduzir a velocidade: velocidade máxima de 90 km/h. - Este porta-bicicletas foi desenvolvido exclusivamente para utilização temporária e, como tal, deve ser retirado quando não utilizado. - Ao colocar o veículo numa estação de lavagem automática, é absolutamente necessário retirar o porta-bicicletas. - A placa de matrícula e as luzes de sinalização têm de ficar visíveis. Se não ficarem visíveis, estes componentes têm de ser também instalados no porta-bicicletas, com excepção da terceira luz de stop e da luz de marcha-atrás. Todas as luzes traseiras devem estar homologadas de acordo com a legislação em vigor. Em todo o caso, deve ser cumprido o código da estrada. - As bicicletas devem ser fixadas correctamente com os dispositivos de fixação fornecidos. - O comportamento de um veículo é afectado pela instalação de um dispositivo porta-bicicletas traseiro, principalmente quando carregado (sensibilidade a ventos laterais, comportamento em curva e durante as travagens). A condução deve ser adaptada tendo em conta estas alterações. Aconselha-se vivamente a redução da velocidade, especialmente em curvas, e também considerar o aumento das distâncias de travagem. - É importante prestar uma manutenção correcta ao material - Posicionar a bicicleta mais pesada na primeira posição a partir do veículo. - Retirar todos os acessórios das bicicletas antes da sua fixação (portabebés, cestos, bolsas, recipientes). 8

9 2. Fixação do porta-bicicletas no veículo A/ Abrir os braços de suporte de bicicleta () conforme indicado na figura e colocar os suportes de plástico (2) na posição superior. B/ Para efectuar a instalação na bola de reboque, segurar os braços de suporte de bicicleta () verticalmente em relação à bola de reboque. C/ Encostar à barra central de bloqueio (3) até ficar em linha recta. L 7 2 D/ Inserir a cavilha de segurança «L» no receptáculo (4) na barra central (3). 4 3 E/ Inserir a cavilha de segurança «R» no pino de bloqueio. Advertência: a não instalação das cavilhas de segurança «L» e «R» na barra central pode causar a perda do portabicicletas. R F/ As duas correias laterais () devem ser fixadas dos dois lados da traseira do veículo (na carroçaria). Apertar as correias e guardar a parte restante das correias que não é utilizada. Para segurança suplementar e prevenção anti-roubo, pode ser inserido um cadeado (não fornecido) nos orifícios (5) previstos para o efeito na barra central de bloqueio. 3. Colocação de bicicletas no porta-bicicletas A/ Ao colocar as bicicletas nos suportes de plástico, posicionar as cabeças opostas. B/ Fixar as bicicletas no porta-bicicletas utilizando as correias de borracha Y e verificando se a correia fica bem posicionada no pino do suporte. 4. Remoção do porta-bicicletas do veículo A/ Para remover o porta-bicicletas, retirar as duas correias laterais. B/ Retirar as cavilhas de segurança «R» e «L». C/ Puxar pela pega de plástico (7). 9

10 GB Follow the assembly guide and operating instructions provided in the supplied manual. Once you have read the manual, store it carefully.. General Information - This cycle carrier can only be used on 50 mm coupling balls and is only to be used for the transportation of bicycles. - During your journey, frequently check the tension of the cycle carrier s fastening straps, that the cycle carrier is securely fastened and the safety of the cycles being transported. - The maximum load for this cycle carrier is 45 kg (3 bicycles). Do not exceed this load. Check the maximum authorised weight on the coupling signboard plate. - Reduce your speed: maximum speed 90 km/h. - This cycle carrier is only designed for temporary use. Remove it when not in use. - When putting your car through an automatic car wash, you must remove your cycle carrier - The registration plate and indicator lights must be visible. If this is not the case, duplicate the corresponding lights on the cycle carrier, except for the third stop light and reversing light. All the rear lights must be approved in accordance with national regulations. The provisions of the Highway Code must be observed at all times. - Bicycles must be correctly fastened with the fastening equipment supplied - A vehicle s handling is affected rear-mounted cycle carrier is attached, particularly when it is loaded (vulnerable to side winds, handling round bends and when braking). You must adapt your driving to take these changes into account. It is recommended that you reduce speed particularly when going round bends and that you take into account the increased braking distances. - It is important that you maintain your equipment carefully. - Place the heaviest bike onto the rack first (closest to your vehicle). - Remove any peripheral accessories from the cycles before loading them (baby carriers, baskets, panniers.) 0

11 2. Attaching the cycle carrier to your vehicle A/ Unfold the cycle support arms () as shown in the diagram and put the plastic supports (2) in the up position. B/ To attach to the coupling ball, hold the cycle support arms () in the vertical position in relation to the coupling ball. 7 2 C/ Press down on the central locking bar (3) until it is level. L D/ Insert safety pin L into its housing (4) on the central bar (3). E/ Insert safety pin R into the locking axis. Attention: if safety pins L and R are not inserted in the central bar, this may result in the loss of the cycle carrier. R 4 3 F/ Two side straps () should be attached to either side of the rear of the vehicle (on the bodywork). Tighten the straps and stow the remaining unused straps. For extra security and to prevent theft, a padlock (not supplied) can be inserted in the holes (5) provided in the central locking bar. 3. Loading cycles onto the cycle carrier A/ When placing the cycles on the plastic supports, position them nose to tail. B/ Fasten the cycles onto the cycle carrier using the rubber straps Y and carefully check the position of the strap along the support axis. 4. Removing the cycle carrier from your vehicle A/ To remove the cycle carrier, remove the two side straps. B/ Remove safety pin R, then remove safety pin L. C/ Pull the plastic handle (7).

12 GR Ακολουθήστε τις υοδείξεις τοοθέτησης και χρήσης του αρεχόμενου φυλλαδίου οδηγιών. Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο οδηγιών, φυλάξτε το ειμελώς.. Γενικές ληροφορίες - Η παρούσα βάση ποδηλάτων είναι κατάλληλη αποκλειστικά και μόνο για τοποθέτηση σε κοτσαδόρο με μπίλια διαμέτρου 50 mm και προορίζεται μόνο για τη μεταφορά ποδηλάτων. - Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ελέγχετε συχνά την τάση των ιμάντων στερέωσης της βάσης ποδηλάτων, τη σταθερότητα της βάσης ποδηλάτων και την ασφάλεια των ποδηλάτων που μεταφέρονται. - Το μέγιστο φορτίο αυτής της βάσης ποδηλάτων είναι 45 kg (3 ποδήλατα). Μην υπερβαίνετε αυτό το όριο. Ελέγξτε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου του κοτσαδόρου στην πινακίδα του κατασκευαστή. - Μειώστε την ταχύτητά σας: μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα. - Η παρούσα βάση ποδηλάτων έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για περιστασιακή χρήση. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε την. - Σε περίπτωση πλυσίματος του οχήματος σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, αφαιρέστε οπωσδήποτε τη βάση ποδηλάτων. - Η πινακίδα κυκλοφορίας και τα φώτα του οχήματος πρέπει υποχρεωτικά να είναι ορατά. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση ποδηλάτων η πινακίδα κυκλοφορίας και πρόσθετα φώτα που να αντιστοιχούν με αυτά του οχήματος, με εξαίρεση το τρίτο φως φρένων και το φως της όπισθεν. Όλα τα πίσω φώτα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. - Τα ποδήλατα πρέπει να στερεώνονται καλά με τα παρεχόμενα μέσα πρόσδεσης - Η συμπεριφορά του οχήματος επηρεάζεται από την τοποθέτηση της πίσω βάσης ποδηλάτων, ιδίως όταν υπάρχει φορτίο σε αυτήν (ευαισθησία σε πλευρικό άνεμο, συμπεριφορά στις στροφές και κατά το φρενάρισμα). Πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα τον τρόπο οδήγησής σας για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές αυτές. Συνιστάται ιδιαιτέρως να μειώσετε την ταχύτητά σας, ιδίως στις στροφές, και να λάβετε υπόψη την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος. - Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται σωστά. - Τοποθετήστε το βαρύτερο ποδήλατο στη θέση που είναι πιο κοντά στο όχημα. - Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από τα ποδήλατα πριν τα στερεώσετε (πορτ-μπεμπέ, καλάθια, σάκους, παγούρια). 2

13 2. Στερέωση της βάσης ποδηλάτων στο όχημα A/Ανοίξτε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων (), όπως φαίνεται στο σχήμα, και τοποθετήστε τα πλαστικά στηρίγματα (2) στην πάνω θέση. B/ Για τη στήριξη στη μπίλια του κοτσαδόρου, κρατήστε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων () σε κατακόρυφη θέση σε σχέση με την μπίλια του κοτσαδόρου. 7 2 C/ Πιέστε την κεντρική ράβδο ασφάλισης (3) μέχρι να ισιώσει. D/ Εισαγάγετε τη γωνία ασφαλείας «L» στην υποδοχή (4) της κεντρικής ράβδου (3). E/ Εισαγάγετε την κοπίλια ασφαλείας «R» στον άξονα ασφάλισης. L 4 3 Προειδοποίηση: Χωρίς τη γωνία ασφαλείας «L» και την κοπίλια ασφαλείας «R» στην κεντρική ράβδο υπάρχει κίνδυνος απασφάλισης της βάσης ποδηλάτων. R F/ Πρέπει να προσδεθούν δύο πλευρικοί ιμάντες () στις δύο πλευρές του πίσω μέρους του αυτοκινήτου (στο αμάξωμα). Σφίξτε τους ιμάντες και δέστε τα αχρησιμοποίητα τμήματα των ιμάντων. Για μεγαλύτερη προστασία και για την αποτροπή κλοπής υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ενός λουκέτου (δεν παρέχεται) στις οπές (5) που έχουν προβλεφθεί στην κεντρική ράβδο ασφάλισης. 3. Φόρτωση των ποδηλάτων στη βάση ποδηλάτων A/ Κατά την τοποθέτηση των ποδηλάτων στα πλαστικά στηρίγματα, τοποθετήστε τα το ένα αναποδογυρισμένο προς το άλλο. B/ Στερεώστε τα ποδήλατα στη βάση ποδηλάτων με τους λαστιχένιους ιμάντες και βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ιμάντα στον άξονα του στηρίγματος. 4. Εξαγωγή της βάσης ποδηλάτων από το όχημα. A/ Για να αφαιρέσετε τη βάση ποδηλάτων, αφαιρέστε τους δύο πλευρικούς ιμάντες. B/ Αφαιρέστε την κοπίλια ασφαλείας «R» και, στη συνέχεια, τη γωνία ασφαλείας «L». C/ Τραβήξτε την πλαστική χειρολαβή (7). 3

14 D Den Angaben für die Montage und die Benutzungshinweise, die in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, müssen beachtet werden. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung nach der Lektüre bitte sorgfältig auf.. Allgemeine Informationen - Dieser Fahrradträger bietet nur für Kupplungskugeln von 50 mm eine Anpassungsmöglichkeit und ist ausschließlich für den Fahrrradtransport geeignet. - Während der Fahrt ist die Spannung der Fixierungsgurte am Fahrradträger zu überprüfen, zudem die exakte Positionierung des Fahrradträgers und die Sicherheit der Fahrräder, die transportiert werden. - Die maximale Belastung für diesen Fahrradträger beträgt 45 kg (drei Fahrräder). Diese Last bitte nicht überschreiten. Überprüfen Sie die auf dem Schild an der Kupplung eingetragene zugelassene Maximallast. - Vermindern Sie Ihre Reisegeschwindigkeit: maximale Geschwindigkeit 90 km. - Dieser Fahrradträger wurde lediglich für eine Benutzung für gewisse Zeiträume konzipiert; nehmen Sie ihn ab, wenn Sie ihn nicht mehr einsetzen. - Beim Waschen Ihres Wagens in einer automatischen Waschanlage müssen Sie Ihren Fahrradträger unbedingt entfernen. - Das Nummernschild und die Lichter hinten am Fahrzeug dürfen nicht verdeckt werden. Sollte dies dennoch der Fall sein, ein zusätzliches Nummernschild und zusätzliche Lichter am Fahrradträger anbringen. Eine Ausnahme bilden die Rückfahrleuchte und das 3. Bremslicht. Alle Rücklichter müssen gemäß den geltenden Landesgesetzen angebracht werden und genehmigt sein. In jedem Fall ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. - Die Fahrräder müssen mit Hilfe der mitgelieferten Festschraub-Sets exakt befestigt werden. - Das Verhalten eines Fahrzeugs verändert sich durch einen Fahrradträger mit Fahrrädern (stärkere Einwirkung der Seitenwinde, anderes Verhalten in Kurven und beim Bremsen). Die Fahrweise muss daher entsprechend angepasst werden: Es sollte langsamer gefahren und insbesondere vor den Kurven abgebremst werden. Achtung: Der Bremsweg wird länger. - Wichtig ist eine gute Pflege des Materials. - Das schwerste Fahrrad innen montieren. - Vor der Befestigung der Fahrräder alle Zubehörteile von den Rädern entnehmen (Kindersitz, Körbe, Taschen, Trinkflaschen). 4

15 2. Befestigung des Fahrradträgers auf Ihrem Fahrzeug A/ Entfalten Sie die Fahrrad-Trägerarme (), wie auf dem Schema angegeben und positionieren Sie die Kunststoffträger (2) nach oben. B/ Halten Sie die Trägerarme des Fahrrads () zwecks Montage in vertikaler Position in Beziehung zur Kupplungskugel. 7 2 C/ Drücken Sie auf die zentrale Verriegelungsstange (3), bis diese geradlinig ist. L D/ Legen Sie Sie den Sicherungsstift «L» in das Gehäuse (4) der zentralen Verriegelungsstange (3). 4 3 E/ Legen Sie den Sicherungsstift «R» auf die Verriegelungsachse. Warnhinweis: Falls kein Einlegen der Sicherungsstifte «L» und «R» in die zentrale Verriegelung erfolgt, kann dies dazu führen, dass der Fahrradträger verloren geht. R F/ Zwei seitliche Gurte () müssen an zwei Seiten am Fahrzeug-Heckteil (an der Karosserie) befestigt werden. Ziehen Sie die Gurte an und binden Sie die nicht benutzen Gurtteile fest. Zwecks zusätzlicher Sicherheit und zwecks Verhinderung von Diebstahl kann ein Vorhängeschloss (es wird nicht mitgeliefert) in die Öffnungen (5) eingelegt werden, die in der zentralen Verriegelungsstange angebracht sind. 3. Aufladen der Fahrräder auf dem Fahrradträger A/ Bei der Positionierung der Fahrräder auf den Kunststoffträgern sind die Fahrräder entgegengesetzt zu positionieren. B/ Befestigen Sie die Fahrräder auf dem Fahrradträger unter Verwendung der Gummigurte Y und überprüfen Sie die exakte Positionierung der Gurte in der Trägerachse genauestens. 4. Abnehmen des Fahrradträgers von Ihrem Fahrzeug A/ Beim Abnehmen sind die zwei Seitengurte zu entfernen. B/ Ziehen Sie den Sicherungsstift «R» heraus und dann ziehen Sie den Sicherungsstift «L» heraus. C/ Ziehen Sie an dem Kunststoffgriff (7). 5

16 NL De montage- en gebruiksaanwijzingen in de geleverde handleiding opvolgen. De handleiding goed lezen en bewaren.. Algemene informatie - Deze fietsdrager is alleen voor trekhaken van 50 mm geschikt en mag alleen voor het vervoer van fietsen worden gebruikt. - De spanning van de bevestigingsriemen van de fietsdrager, de montage van de drager en de veiligheid van de fietsen moet tijdens de reis regelmatig worden gecontroleerd. - De maximale belasting van deze fietsdrager is 45 kg (3 fietsen) en mag niet worden overschreden. Het maximaal toegestane gewicht op de firmaplaat van de trekhaak controleren. - Uw snelheid terugbrengen: maximale snelheid 90 km/uur. - Deze fietsdrager is uitsluitend ontworpen voor een tijdelijk gebruik en moet worden verwijderd als deze niet meer gebruikt wordt. - De fietsdrager moet worden verwijderd om uw auto automatisch te wassen. - De nummerplaat en lichten moeten verplicht zichtbaar blijven. De betreffende lichten (met uitzondering van het derde stoplicht en achteruitrijlicht) moeten op de fietsdrager worden herhaald als dit niet het geval is. Alle achterlichten moeten aan de nationale wetgeving voldoen. De verkeerswetgeving moet in elk geval worden aangehouden. - De fietsen moeten goed met het geleverde materiaal worden bevestigd. - Het weggedrag van de auto wordt door de montage van een fietsdrager aan de achterkant beïnvloed, met name als fietsen worden vervoerd (zijwindgevoeligheid, bochten en remgedrag). De bestuurder moet met dit gewijzigde gedrag rekening houden. Het wordt met name in bochten aangeraden de snelheid terug te brengen en rekening te houden met de verhoogde remafstand. - Het materiaal moet goed worden onderhouden. - De zwaarste fiets moet het dichtst tegen het voertuig worden geplaatst. - De vervoerde fietsen moeten van grote accessoires (kinderzitje, mandje, tassen, bidons) worden ontdaan.

17 2. Bevestiging van de fietsdrager op uw auto A/ De steunarmen voor de fiets () volgens het schema uitklappen en de plastic houders (2) in hoge positie plaatsen. B/ De steunarmen voor de fiets () verticaal ten opzichte van de haak houden voor de installatie op de trekhaak. 7 2 C/ De middelste blokkeerstang (3) indrukken tot deze recht ligt. L D/ De veiligheidspen L in de uitsparing (4) van de middelste stang steken (3). 4 3 E/ De veiligheidspen R in de blokkeerpen steken. Nota: de fietsdrager kan van de auto vallen als de veiligheidspennen «L» en «R» niet in de middelste stang worden gestoken. R F/ De twee zijriemen () moeten aan beide kanten op de achterkant van de auto (op de carrosserie) worden gehaakt. De riemen aanzetten en de losse einden bevestigen. Voor meer veiligheid en tegen diefstal kan een (niet geleverd) slot in de gaten (5) in de middelste blokkeerstang worden gestoken. 3. Installatie van de fietsen op de fietsdrager A/ De fietsen «kop tegen staart» op de plastic houders plaatsen. B/ De fietsen met de rubberriemen op de fietsdrager Y bevestigen en de goede plaatsing van de riem in de as van de houder controleren. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ De fietsdrager demonteren door de twee zijriemen te verwijderen. B/ De veiligheidspennen R en vervolgens L verwijderen. C/ De plastic greep (7) uittrekken. 7

18

19

20

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621)

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621) ADVENTURE 2 (réf : 02) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage www.greenvalley.fr

Διαβάστε περισσότερα

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE FOR CAR SEAT GROUP 0+ (type B9/0407113) - Assembly instructions

Διαβάστε περισσότερα

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE 11 1 Click! 12 2 14 15 19 22 16 17 20 24 23 Click! 18 21 Team Tex ZI de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE FCMIGOGR1A 13 FCMIGOGR1A - 08/12 - TT Click! Vous venez d acqurir un sige auto Groupe

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

WARNING. Cod. 05.91.01.47 Release 00 del 08_2006 pag. 1

WARNING. Cod. 05.91.01.47 Release 00 del 08_2006 pag. 1 GB GB GB GB WARNNG Thank you for choosing Moto Guzzi genuine accessories for installation on your motorcycle. t is extremely important that the accessories be installed correctly, so read and thoroughly

Διαβάστε περισσότερα

9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache. 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre

9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache. 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre Palan à chaîne 1.Chaîne de charge 9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre 3.Tirant A 11.Plateau 19.Circlip 27.Galet de guidage 35.Aiguille

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DJ-60/ 70/ 90 INOX Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DJ-60/ 70/ 90 CN Instructions Manual Kitchen Hoods DJ-60/ 70/ 90 S/ S Manuel d instructions Hottes

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you INSTRUCTIONS FOR USE AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood Let our 100 years of experience do the thinking for you WARNING! Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking

Διαβάστε περισσότερα

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 In überinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-AlgerÄte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer

Διαβάστε περισσότερα

J K F G I E N P A U V

J K F G I E N P A U V M H J K F G I E X L C D Q N P O B R W T S A U V 2 4 3 5 6 4 3 8 7 1 POWER OFF ON S N 6 5 2 E N G L I S H INSTRUCTIONS FOR MAKSUTOV CASSEGRAIN TELESCOPES SERIES MOTORMAX. A. TRIPOD LEG B. AZIMUTH CLAMP

Διαβάστε περισσότερα

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS INSTRUCTION INSTRUÇÕES ANWEISUNGEN INSTRUCTIES INSTRUZIONI Ο ΗΓΊΕΣ ИНСТРУКЦИИ MANUALE MANUEL MANUAL MANUAL MANUAL OVNI MANUAL HANDBUCH HANDLEIDING HANDLEIDING LEGGERE E CONSERVARE

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Ballerina I GB F D E P GR Scopa elettrica ISTRUZIONI D USO Electric broom INSTRUCTIONS FOR USE Balai électrique INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Elektischer Staubsauger BETRIEBSANLEITUNG Escoba eléctrica

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation I GB F D E NL GR P RU ZH PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DF-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DF-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DF-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DF-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

1 Series Compact LX R

1 Series Compact LX R 1 Series Compact LX R GB FR DE IT NL INSTRUCTIONS FOR USE... 4 MODE D EMPLOI... 6 BEDIENUNGSANLEITUNG... 8 ISTRUZIONI PER L USO... 10 GEBRUIKSAANWIJZING... 12 ES CZ SK TR GR INSTRUCCIONES DE EMPLEO...

Διαβάστε περισσότερα

Rev.0909. DS ISLA Vr. 04

Rev.0909. DS ISLA Vr. 04 Rev.0909 DS ISLA Vr. 04 ES Estimado cliente: Le felicitamos por su elección. Estamos seguros que este aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad, ha de satisfacer

Διαβάστε περισσότερα

Instrurcciones de instalación. Instructions d installation. Instruzioni per l installazione

Instrurcciones de instalación. Instructions d installation. Instruzioni per l installazione SIC-PB Version 1.0 Mat.-Nr. 98-2006810 DE EN ES FR IT GR Installationsanleitung Installation Guide Instrurcciones de instalación Instructions d installation Instruzioni per l installazione Οδηγίς ε τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04

DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04 DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04 Rev. 0709 ES Estimado cliente: Le felicitamos por su elección. Estamos seguros que este aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad,

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Aspy I GB F D E P GR Aspirapolvere con super filtratura ISTRUZIONI D USO Vacuum cleaner with super filtering INSTRUCTIONS FOR USE Aspirateur avec Super filtrage INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Staubsauger

Διαβάστε περισσότερα

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45 Manuale per il collegamento e l uso Connection and operating manual Manuel de raccordement et d utilisation Manual de instrucciones para la conexión y el uso Anschluss- und Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών Mod. 13 Mod. 11 Casco asciugacapelli Hard Hat hair dryer Casque séchoir Trockenhaube Secador de casco Κάσκα στεγνώματος μαλλιών I GB F D ES GR I SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

1 Series Compact EX CV

1 Series Compact EX CV 1 Series Compact EX CV GB DE FR IT NL INSTRUCTIONS FOR USE... 5 MODE D EMPLOI... 7 BEDIENUNGSANLEITUNG... 10 ISTRUZIONI PER L USO... 13 GEBRUIKSAANWIJZING... 16 ES CZ SK TR GR INSTRUCCIONES DE EMPLEO...

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. LONDRES-V Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por haber elegido uno

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα