Adventure 610 (réf : )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Adventure 610 (réf : 160610)"

Transcript

1 Adventure 0 (réf : 00) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage x x x Y R L

2 FR Suivre les indications de montage et les instructions d utilisation répertoriées dans la notice fournie. Après avoir lu cette notice, conservezla soigneusement.. Informations générales - Ce porte-vélos s adapte exclusivement sur les boules d attelage de 50 mm et est destiné au seul transport des vélos. - Au cours du voyage, vérifiez fréquemment et régulièrement la tension des sangles de fixation du porte-vélos, la tenue du porte-vélos et la sécurité des vélos transportés. - La charge maximale de ce porte-vélos est de 45 kg (3 vélos). Ne pas dépasser cette charge. Vérifiez sur la plaque de firme de l attelage le poids maximum autorisé. - Réduisez votre vitesse : vitesse maximale 90 km/h. - Ce porte-vélos est exclusivement conçu pour une utilisation temporaire, retirez-le lorsque vous ne vous en servez pas. - En cas de lavage automatique de votre voiture, retirez impérativement votre porte-vélos. - La plaque d immatriculation et les feux de signalisation doivent impérativement être visibles. Si ce n est pas le cas, dupliquez la plaque et les dispositifs d éclairage correspondants sur le porte-vélos à l exception du troisième feu stop et du feu de recul. Tous les feux arrières doivent être homologués selon les règlementations en vigueur. Dans tous les cas, les dispositions du code de la route doivent être pris en compte. - Les vélos doivent être correctement fixés à l aide des dispositifs de serrage fournis. - Le comportement d un véhicule est affecté par le montage d un dispositif porte-vélos arrière particulièrement quand il est chargé (sensibilité au vent latéral, comportement en courbe et au freinage). La conduite doit être adaptée pour tenir compte de ces changements. Il est fortement conseillé de réduire la vitesse particulièrement en virage et de tenir compte de l augmentation des distances de freinage. - Il est important de bien entretenir son matériel. - Positionnez le vélo le plus lourd au plus près du véhicule. - Retirez tout les accessoires des vélos avant de les fixer (porte-bébés, paniers, sacoches, bidons). 2

3 2. Fixation du porte-vélos sur votre véhicule A/ Dépliez les bras supports de vélo () comme indiqué sur le schéma et placez les supports en plastique (2) en position haute. B/ Pour effectuer l installation sur la boule d attelage, tenez les bras supports de vélo () en position verticale par rapport à la boule d attelage. 7 2 C/ Appuyez sur la barre centrale de blocage (3) jusqu à ce qu elle soit rectiligne. L D/ Insérez la goupille de sécurité L dans le logement (4) de la barre centrale (3). 4 3 E/ Insérez la goupille de sécurité R sur l axe de blocage. R Mise en garde : l absence d insertion de la goupille de sécurité L et R dans la barre centrale peut provoquer la perte du porte-vélos. F/ Deux sangles latérales () doivent être accrochées des deux côtés de l arrière du véhicule (sur la carrosserie). Serrez les sangles et arrimez le reste de sangles non utilisées. Pour offrir une sécurité supplémentaire et empêcher le vol, un cadenas (non fourni) peut être inséré dans les orifices prévus dans la barre centrale de blocage. 3. Chargement des vélos sur le porte-vélos A/ Lors de la mise en place des vélos sur les supports en plastique, positionnez-les tête-bêche. B/ Fixez les vélos sur le porte-vélos à l aide des sangles caoutchouc Y et bien vérifier le bon positionnement de la sangle dans l axe du support. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ Pour retirer le porte-vélos, enlevez les deux sangles latérales (). B/ Retirez la goupille de sécurité R puis retirez la goupille de sécurité L. C/ Tirez sur la poignée en plastique (7). 3

4 ES Siga las indicaciones de montaje y las instrucciones de utilización que aparecen en el manual. Conserve el manual después de leerlo.. Información general - Este porta-bicicletas se adapta exclusivamente a las bolas de enganche de 50 mm y está pensado exclusivamente para transportar bicicletas. - Durante el viaje, compruebe con periódicamente la tensión de las correas de fijación del porta-bicicletas, la resistencia del porta-bicicletas y la seguridad de las bicicletas transportadas. - La carga máxima de este porta-bicicletas es de 45 kg (3 bicicletas). No exceda esta carga. Compruebe en la placa de indicaciones del enganche el peso máximo autorizado. - Reduzca la velocidad: velocidad máxima 90 km/h. - Este porta-bicicletas está exclusivamente diseñado para una utilización temporal. Retírelo cuando no lo utilice. - En caso de lavado automático de su coche, retire siempre el porta-bicicletas. - La matrícula y los faros de señalización deben quedar siempre visibles. De lo contrario, instale otra matrícula y otros dispositivos de iluminación correspondientes en el porta-bicicletas, salvo la tercera luz de stop y la luz de marcha atrás.todos los faros traseros deben estar homologados según las normativas vigentes. Deben tenerse en cuenta en todos los casos las disposiciones del código de circulación viaria. - Las bicicletas deben fijarse correctamente con los dispositivos de sujeción facilitados. - El comportamiento del vehículo se ve afectado por el montaje de dispositivo porta-bicicletas trasero, en especial cuando está cargado (sensibilidad al viento lateral, comportamiento en las curvas y al frenar). Deben adaptarse la conducción para tener en cuenta estos cambios. Se recomienda vivamente reducir la velocidad, sobre todo en las curvas, y tener en cuenta el aumento de las distancias de frenado. - Es importante realizar el mantenimiento oportuno del material. - Coloque la bicicleta más pesada lo más cerca posible del vehículo. - Retire todos los accesorios de las bicicletas antes de fijarlas (portabebés, cestas, alforjas, cantimploras). 4

5 2. Fijación del porta-bicicletas en el vehículo A/ Despliegue los brazos de soporte de bicicleta () como se indica en el esquema y coloque los soportes de plástico (2) en posición elevada. B/ Para efectuar la instalación en la bola de enganche, mantenga los brazos de soporte de bicicleta () en posición vertical respecto a la bola de enganche. C/ Presione la barra central de bloqueo (3) hasta que quede rectilínea. L 7 2 D/ Inserte el pasador de seguridad L en su ubicación (4) en la barra central (3). 4 3 E/ Inserte el pasador de seguridad R en el eje de bloqueo. R Precaución: si no inserta los pasadores de seguridad «L» y «R» en la barra central corre el riesgo de que se desprenda el porta-bicicletas. F/ Ate las correas laterales () a ambos lados de la parte trasera del vehículo (en la carrocería). Tense las correas y sujete el resto de correas no utilizado. Para ofrecer una seguridad adicional y evitar robos, puede colocar un candado (no incluido) en los orificios (5) previstos en la barra central de bloqueo. 3. Carga de las bicicletas en el porta-bicicletas A/ Al poner las bicicletas en los soportes de plástico, colóquelas invertidas. B/ Fije las bicicletas al porta-bicicletas con las correas de goma Y y compruebe la correcta colocación de la correa en el eje del soporte. 4. Retirar el porta-bicicletas del vehículo A/ Para quitar el porta-bicicletas, retire las dos correas laterales. B/ Retire el pasador de seguridad R y seguidamente el pasador de seguridad L. C/ Tire de la empuñadura de plástico (7). 5

6 IT Attenersi alle indicazioni di montaggio e alle istruzioni d uso riportate nella guida fornita. Al termine della lettura, riporre e conservare con cura il manuale.. Informazioni generali - Questo portabici può essere fissato solo su sfere di aggancio di 50 mm ed è destinato unicamente al trasporto di biciclette. - Durante il viaggio, controllare spesso la tensione delle cinghie di fissaggio del portabici, la tenuta del portabici e la sicurezza delle biciclette trasportate. - Il carico massimo di questo portabici è di 45 kg (3 biciclette). Non superare questo carico. Controllare sulla targhetta dell attacco il peso massimo consentito. - Ridurre la velocità di guida: velocità massima 90 km/h. - Questo portabici è progettato per un utilizzo temporaneo; rimuoverlo quando non lo si deve utilizzare. - E obbligatario rimuovere il portabici quando si lava l auto in un lavaggio automatico. - La targa di immatricolazione e le luci di segnalazione devono necessariamente essere ben visibili. In caso contrario, duplicare la targa e le luci corrispondenti sul portabici ad eccezione della terza luce di stop e della luce di retromarcia.tutte le luci posteriori devono essere omologate secondo le normative nazionali. In tutti i casi, si devono rispettare le disposizioni del codice della strada. - Fissare correttamente le biciclette utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti. - Il montaggio di un portabici, specie se carico, può influenzare il comportamento del veicolo (sensibilità al vento laterale, comportamento in curva e in frenata). Occorre pertanto tenere conto di queste variazioni e adattare di conseguenza la guida. Si consiglia di ridurre la velocità, soprattutto in curva, e di aumentare le distanze di frenata. - È importante provvedere ad una corretta manutenzione del portabici. - Posizionare la bici più pesante più vicino al veicolo. - Rimuovere tutti gli accessori ingombranti dalle biciclette prima di fissarle sul portabici (sedile bebè, cestini, tasche, portabottiglie).

7 2. Fissaggio del portabici sul veicolo A/ Aprire i bracci di supporto bici () come indicato sullo schema e posizionare i supporti in plastica (2) in posizione alta. B/ Per installare il portabici sulla sfera di aggancio, mantenere i bracci di supporto bici () in posizione verticale rispetto alla sfera di aggancio. 7 2 C/ Premere la barra centrale di blocco (3) fino a quando non si raddrizza completamente. L D/ Inserire il perno di sicurezza «L» nella sede (4) della barra centrale (3). 4 3 E/ Inserire il perno di sicurezza R sull asse di bloccaggio. Attenzione: il mancato inserimento del perno di sicurezza «L» e «R» nella barra centrale può causare la perdita del portabici. R F/ Le due cinghie laterali () devono essere agganciate sui due lati posteriori del veicolo (sulla carrozzeria). Stringere le cinghie e sistemare la parte di cinghia inutilizzata. Per un ulteriore sicurezza e per impedire il furto, si può inserire un lucchetto (non fornito) nei fori (5) previsti sulla barra centrale di blocco. 3. Caricamento delle bici sul portabici A/ Quando si fissano le biciclette sui supporti in plastica, disporle in posizione capovolta. B/ Fissare le bici sul portabici con le cinghie in gomma Y e controllare che la cinghia sia correttamente posizionata nell asse del supporto. 4. Smontaggio del portabici dal veicolo A/ Per smontare il portabici, rimuovere le due cinghie laterali. B/ Rimuovere dapprima il perno di sicurezza R e poi il perno di sicurezza L. B/ Tirare la maniglia in plastica (7). 7

8 PT Seguir as indicações de montagem e as instruções de utilização constantes no manual fornecido. Depois de lidas, estas instruções devem ser guardadas cuidadosamente.. nformações gerais - Este porta-bicicletas adapta-se exclusivamente às bolas de reboque de 50 mm e só deve ser utilizado para o transporte de bicicletas. - Durante as viagens, deve verificar-se frequentemente a tensão das correias de fixação do porta-bicicletas, a fixação do porta-bicicletas e se as bicicletas transportadas estão seguras. - A carga máxima deste porta-bicicletas é de 45 kg (3 bicicletas). Este valor não deve ser excedido. A carga máxima permitida consta da placa do fabricante da bola de reboque. - Reduzir a velocidade: velocidade máxima de 90 km/h. - Este porta-bicicletas foi desenvolvido exclusivamente para utilização temporária e, como tal, deve ser retirado quando não utilizado. - Ao colocar o veículo numa estação de lavagem automática, é absolutamente necessário retirar o porta-bicicletas. - A placa de matrícula e as luzes de sinalização têm de ficar visíveis. Se não ficarem visíveis, estes componentes têm de ser também instalados no porta-bicicletas, com excepção da terceira luz de stop e da luz de marcha-atrás. Todas as luzes traseiras devem estar homologadas de acordo com a legislação em vigor. Em todo o caso, deve ser cumprido o código da estrada. - As bicicletas devem ser fixadas correctamente com os dispositivos de fixação fornecidos. - O comportamento de um veículo é afectado pela instalação de um dispositivo porta-bicicletas traseiro, principalmente quando carregado (sensibilidade a ventos laterais, comportamento em curva e durante as travagens). A condução deve ser adaptada tendo em conta estas alterações. Aconselha-se vivamente a redução da velocidade, especialmente em curvas, e também considerar o aumento das distâncias de travagem. - É importante prestar uma manutenção correcta ao material - Posicionar a bicicleta mais pesada na primeira posição a partir do veículo. - Retirar todos os acessórios das bicicletas antes da sua fixação (portabebés, cestos, bolsas, recipientes). 8

9 2. Fixação do porta-bicicletas no veículo A/ Abrir os braços de suporte de bicicleta () conforme indicado na figura e colocar os suportes de plástico (2) na posição superior. B/ Para efectuar a instalação na bola de reboque, segurar os braços de suporte de bicicleta () verticalmente em relação à bola de reboque. C/ Encostar à barra central de bloqueio (3) até ficar em linha recta. L 7 2 D/ Inserir a cavilha de segurança «L» no receptáculo (4) na barra central (3). 4 3 E/ Inserir a cavilha de segurança «R» no pino de bloqueio. Advertência: a não instalação das cavilhas de segurança «L» e «R» na barra central pode causar a perda do portabicicletas. R F/ As duas correias laterais () devem ser fixadas dos dois lados da traseira do veículo (na carroçaria). Apertar as correias e guardar a parte restante das correias que não é utilizada. Para segurança suplementar e prevenção anti-roubo, pode ser inserido um cadeado (não fornecido) nos orifícios (5) previstos para o efeito na barra central de bloqueio. 3. Colocação de bicicletas no porta-bicicletas A/ Ao colocar as bicicletas nos suportes de plástico, posicionar as cabeças opostas. B/ Fixar as bicicletas no porta-bicicletas utilizando as correias de borracha Y e verificando se a correia fica bem posicionada no pino do suporte. 4. Remoção do porta-bicicletas do veículo A/ Para remover o porta-bicicletas, retirar as duas correias laterais. B/ Retirar as cavilhas de segurança «R» e «L». C/ Puxar pela pega de plástico (7). 9

10 GB Follow the assembly guide and operating instructions provided in the supplied manual. Once you have read the manual, store it carefully.. General Information - This cycle carrier can only be used on 50 mm coupling balls and is only to be used for the transportation of bicycles. - During your journey, frequently check the tension of the cycle carrier s fastening straps, that the cycle carrier is securely fastened and the safety of the cycles being transported. - The maximum load for this cycle carrier is 45 kg (3 bicycles). Do not exceed this load. Check the maximum authorised weight on the coupling signboard plate. - Reduce your speed: maximum speed 90 km/h. - This cycle carrier is only designed for temporary use. Remove it when not in use. - When putting your car through an automatic car wash, you must remove your cycle carrier - The registration plate and indicator lights must be visible. If this is not the case, duplicate the corresponding lights on the cycle carrier, except for the third stop light and reversing light. All the rear lights must be approved in accordance with national regulations. The provisions of the Highway Code must be observed at all times. - Bicycles must be correctly fastened with the fastening equipment supplied - A vehicle s handling is affected rear-mounted cycle carrier is attached, particularly when it is loaded (vulnerable to side winds, handling round bends and when braking). You must adapt your driving to take these changes into account. It is recommended that you reduce speed particularly when going round bends and that you take into account the increased braking distances. - It is important that you maintain your equipment carefully. - Place the heaviest bike onto the rack first (closest to your vehicle). - Remove any peripheral accessories from the cycles before loading them (baby carriers, baskets, panniers.) 0

11 2. Attaching the cycle carrier to your vehicle A/ Unfold the cycle support arms () as shown in the diagram and put the plastic supports (2) in the up position. B/ To attach to the coupling ball, hold the cycle support arms () in the vertical position in relation to the coupling ball. 7 2 C/ Press down on the central locking bar (3) until it is level. L D/ Insert safety pin L into its housing (4) on the central bar (3). E/ Insert safety pin R into the locking axis. Attention: if safety pins L and R are not inserted in the central bar, this may result in the loss of the cycle carrier. R 4 3 F/ Two side straps () should be attached to either side of the rear of the vehicle (on the bodywork). Tighten the straps and stow the remaining unused straps. For extra security and to prevent theft, a padlock (not supplied) can be inserted in the holes (5) provided in the central locking bar. 3. Loading cycles onto the cycle carrier A/ When placing the cycles on the plastic supports, position them nose to tail. B/ Fasten the cycles onto the cycle carrier using the rubber straps Y and carefully check the position of the strap along the support axis. 4. Removing the cycle carrier from your vehicle A/ To remove the cycle carrier, remove the two side straps. B/ Remove safety pin R, then remove safety pin L. C/ Pull the plastic handle (7).

12 GR Ακολουθήστε τις υοδείξεις τοοθέτησης και χρήσης του αρεχόμενου φυλλαδίου οδηγιών. Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο οδηγιών, φυλάξτε το ειμελώς.. Γενικές ληροφορίες - Η παρούσα βάση ποδηλάτων είναι κατάλληλη αποκλειστικά και μόνο για τοποθέτηση σε κοτσαδόρο με μπίλια διαμέτρου 50 mm και προορίζεται μόνο για τη μεταφορά ποδηλάτων. - Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ελέγχετε συχνά την τάση των ιμάντων στερέωσης της βάσης ποδηλάτων, τη σταθερότητα της βάσης ποδηλάτων και την ασφάλεια των ποδηλάτων που μεταφέρονται. - Το μέγιστο φορτίο αυτής της βάσης ποδηλάτων είναι 45 kg (3 ποδήλατα). Μην υπερβαίνετε αυτό το όριο. Ελέγξτε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου του κοτσαδόρου στην πινακίδα του κατασκευαστή. - Μειώστε την ταχύτητά σας: μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα. - Η παρούσα βάση ποδηλάτων έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για περιστασιακή χρήση. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε την. - Σε περίπτωση πλυσίματος του οχήματος σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, αφαιρέστε οπωσδήποτε τη βάση ποδηλάτων. - Η πινακίδα κυκλοφορίας και τα φώτα του οχήματος πρέπει υποχρεωτικά να είναι ορατά. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση ποδηλάτων η πινακίδα κυκλοφορίας και πρόσθετα φώτα που να αντιστοιχούν με αυτά του οχήματος, με εξαίρεση το τρίτο φως φρένων και το φως της όπισθεν. Όλα τα πίσω φώτα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. - Τα ποδήλατα πρέπει να στερεώνονται καλά με τα παρεχόμενα μέσα πρόσδεσης - Η συμπεριφορά του οχήματος επηρεάζεται από την τοποθέτηση της πίσω βάσης ποδηλάτων, ιδίως όταν υπάρχει φορτίο σε αυτήν (ευαισθησία σε πλευρικό άνεμο, συμπεριφορά στις στροφές και κατά το φρενάρισμα). Πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα τον τρόπο οδήγησής σας για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές αυτές. Συνιστάται ιδιαιτέρως να μειώσετε την ταχύτητά σας, ιδίως στις στροφές, και να λάβετε υπόψη την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος. - Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται σωστά. - Τοποθετήστε το βαρύτερο ποδήλατο στη θέση που είναι πιο κοντά στο όχημα. - Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από τα ποδήλατα πριν τα στερεώσετε (πορτ-μπεμπέ, καλάθια, σάκους, παγούρια). 2

13 2. Στερέωση της βάσης ποδηλάτων στο όχημα A/Ανοίξτε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων (), όπως φαίνεται στο σχήμα, και τοποθετήστε τα πλαστικά στηρίγματα (2) στην πάνω θέση. B/ Για τη στήριξη στη μπίλια του κοτσαδόρου, κρατήστε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων () σε κατακόρυφη θέση σε σχέση με την μπίλια του κοτσαδόρου. 7 2 C/ Πιέστε την κεντρική ράβδο ασφάλισης (3) μέχρι να ισιώσει. D/ Εισαγάγετε τη γωνία ασφαλείας «L» στην υποδοχή (4) της κεντρικής ράβδου (3). E/ Εισαγάγετε την κοπίλια ασφαλείας «R» στον άξονα ασφάλισης. L 4 3 Προειδοποίηση: Χωρίς τη γωνία ασφαλείας «L» και την κοπίλια ασφαλείας «R» στην κεντρική ράβδο υπάρχει κίνδυνος απασφάλισης της βάσης ποδηλάτων. R F/ Πρέπει να προσδεθούν δύο πλευρικοί ιμάντες () στις δύο πλευρές του πίσω μέρους του αυτοκινήτου (στο αμάξωμα). Σφίξτε τους ιμάντες και δέστε τα αχρησιμοποίητα τμήματα των ιμάντων. Για μεγαλύτερη προστασία και για την αποτροπή κλοπής υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ενός λουκέτου (δεν παρέχεται) στις οπές (5) που έχουν προβλεφθεί στην κεντρική ράβδο ασφάλισης. 3. Φόρτωση των ποδηλάτων στη βάση ποδηλάτων A/ Κατά την τοποθέτηση των ποδηλάτων στα πλαστικά στηρίγματα, τοποθετήστε τα το ένα αναποδογυρισμένο προς το άλλο. B/ Στερεώστε τα ποδήλατα στη βάση ποδηλάτων με τους λαστιχένιους ιμάντες και βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ιμάντα στον άξονα του στηρίγματος. 4. Εξαγωγή της βάσης ποδηλάτων από το όχημα. A/ Για να αφαιρέσετε τη βάση ποδηλάτων, αφαιρέστε τους δύο πλευρικούς ιμάντες. B/ Αφαιρέστε την κοπίλια ασφαλείας «R» και, στη συνέχεια, τη γωνία ασφαλείας «L». C/ Τραβήξτε την πλαστική χειρολαβή (7). 3

14 D Den Angaben für die Montage und die Benutzungshinweise, die in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, müssen beachtet werden. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung nach der Lektüre bitte sorgfältig auf.. Allgemeine Informationen - Dieser Fahrradträger bietet nur für Kupplungskugeln von 50 mm eine Anpassungsmöglichkeit und ist ausschließlich für den Fahrrradtransport geeignet. - Während der Fahrt ist die Spannung der Fixierungsgurte am Fahrradträger zu überprüfen, zudem die exakte Positionierung des Fahrradträgers und die Sicherheit der Fahrräder, die transportiert werden. - Die maximale Belastung für diesen Fahrradträger beträgt 45 kg (drei Fahrräder). Diese Last bitte nicht überschreiten. Überprüfen Sie die auf dem Schild an der Kupplung eingetragene zugelassene Maximallast. - Vermindern Sie Ihre Reisegeschwindigkeit: maximale Geschwindigkeit 90 km. - Dieser Fahrradträger wurde lediglich für eine Benutzung für gewisse Zeiträume konzipiert; nehmen Sie ihn ab, wenn Sie ihn nicht mehr einsetzen. - Beim Waschen Ihres Wagens in einer automatischen Waschanlage müssen Sie Ihren Fahrradträger unbedingt entfernen. - Das Nummernschild und die Lichter hinten am Fahrzeug dürfen nicht verdeckt werden. Sollte dies dennoch der Fall sein, ein zusätzliches Nummernschild und zusätzliche Lichter am Fahrradträger anbringen. Eine Ausnahme bilden die Rückfahrleuchte und das 3. Bremslicht. Alle Rücklichter müssen gemäß den geltenden Landesgesetzen angebracht werden und genehmigt sein. In jedem Fall ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. - Die Fahrräder müssen mit Hilfe der mitgelieferten Festschraub-Sets exakt befestigt werden. - Das Verhalten eines Fahrzeugs verändert sich durch einen Fahrradträger mit Fahrrädern (stärkere Einwirkung der Seitenwinde, anderes Verhalten in Kurven und beim Bremsen). Die Fahrweise muss daher entsprechend angepasst werden: Es sollte langsamer gefahren und insbesondere vor den Kurven abgebremst werden. Achtung: Der Bremsweg wird länger. - Wichtig ist eine gute Pflege des Materials. - Das schwerste Fahrrad innen montieren. - Vor der Befestigung der Fahrräder alle Zubehörteile von den Rädern entnehmen (Kindersitz, Körbe, Taschen, Trinkflaschen). 4

15 2. Befestigung des Fahrradträgers auf Ihrem Fahrzeug A/ Entfalten Sie die Fahrrad-Trägerarme (), wie auf dem Schema angegeben und positionieren Sie die Kunststoffträger (2) nach oben. B/ Halten Sie die Trägerarme des Fahrrads () zwecks Montage in vertikaler Position in Beziehung zur Kupplungskugel. 7 2 C/ Drücken Sie auf die zentrale Verriegelungsstange (3), bis diese geradlinig ist. L D/ Legen Sie Sie den Sicherungsstift «L» in das Gehäuse (4) der zentralen Verriegelungsstange (3). 4 3 E/ Legen Sie den Sicherungsstift «R» auf die Verriegelungsachse. Warnhinweis: Falls kein Einlegen der Sicherungsstifte «L» und «R» in die zentrale Verriegelung erfolgt, kann dies dazu führen, dass der Fahrradträger verloren geht. R F/ Zwei seitliche Gurte () müssen an zwei Seiten am Fahrzeug-Heckteil (an der Karosserie) befestigt werden. Ziehen Sie die Gurte an und binden Sie die nicht benutzen Gurtteile fest. Zwecks zusätzlicher Sicherheit und zwecks Verhinderung von Diebstahl kann ein Vorhängeschloss (es wird nicht mitgeliefert) in die Öffnungen (5) eingelegt werden, die in der zentralen Verriegelungsstange angebracht sind. 3. Aufladen der Fahrräder auf dem Fahrradträger A/ Bei der Positionierung der Fahrräder auf den Kunststoffträgern sind die Fahrräder entgegengesetzt zu positionieren. B/ Befestigen Sie die Fahrräder auf dem Fahrradträger unter Verwendung der Gummigurte Y und überprüfen Sie die exakte Positionierung der Gurte in der Trägerachse genauestens. 4. Abnehmen des Fahrradträgers von Ihrem Fahrzeug A/ Beim Abnehmen sind die zwei Seitengurte zu entfernen. B/ Ziehen Sie den Sicherungsstift «R» heraus und dann ziehen Sie den Sicherungsstift «L» heraus. C/ Ziehen Sie an dem Kunststoffgriff (7). 5

16 NL De montage- en gebruiksaanwijzingen in de geleverde handleiding opvolgen. De handleiding goed lezen en bewaren.. Algemene informatie - Deze fietsdrager is alleen voor trekhaken van 50 mm geschikt en mag alleen voor het vervoer van fietsen worden gebruikt. - De spanning van de bevestigingsriemen van de fietsdrager, de montage van de drager en de veiligheid van de fietsen moet tijdens de reis regelmatig worden gecontroleerd. - De maximale belasting van deze fietsdrager is 45 kg (3 fietsen) en mag niet worden overschreden. Het maximaal toegestane gewicht op de firmaplaat van de trekhaak controleren. - Uw snelheid terugbrengen: maximale snelheid 90 km/uur. - Deze fietsdrager is uitsluitend ontworpen voor een tijdelijk gebruik en moet worden verwijderd als deze niet meer gebruikt wordt. - De fietsdrager moet worden verwijderd om uw auto automatisch te wassen. - De nummerplaat en lichten moeten verplicht zichtbaar blijven. De betreffende lichten (met uitzondering van het derde stoplicht en achteruitrijlicht) moeten op de fietsdrager worden herhaald als dit niet het geval is. Alle achterlichten moeten aan de nationale wetgeving voldoen. De verkeerswetgeving moet in elk geval worden aangehouden. - De fietsen moeten goed met het geleverde materiaal worden bevestigd. - Het weggedrag van de auto wordt door de montage van een fietsdrager aan de achterkant beïnvloed, met name als fietsen worden vervoerd (zijwindgevoeligheid, bochten en remgedrag). De bestuurder moet met dit gewijzigde gedrag rekening houden. Het wordt met name in bochten aangeraden de snelheid terug te brengen en rekening te houden met de verhoogde remafstand. - Het materiaal moet goed worden onderhouden. - De zwaarste fiets moet het dichtst tegen het voertuig worden geplaatst. - De vervoerde fietsen moeten van grote accessoires (kinderzitje, mandje, tassen, bidons) worden ontdaan.

17 2. Bevestiging van de fietsdrager op uw auto A/ De steunarmen voor de fiets () volgens het schema uitklappen en de plastic houders (2) in hoge positie plaatsen. B/ De steunarmen voor de fiets () verticaal ten opzichte van de haak houden voor de installatie op de trekhaak. 7 2 C/ De middelste blokkeerstang (3) indrukken tot deze recht ligt. L D/ De veiligheidspen L in de uitsparing (4) van de middelste stang steken (3). 4 3 E/ De veiligheidspen R in de blokkeerpen steken. Nota: de fietsdrager kan van de auto vallen als de veiligheidspennen «L» en «R» niet in de middelste stang worden gestoken. R F/ De twee zijriemen () moeten aan beide kanten op de achterkant van de auto (op de carrosserie) worden gehaakt. De riemen aanzetten en de losse einden bevestigen. Voor meer veiligheid en tegen diefstal kan een (niet geleverd) slot in de gaten (5) in de middelste blokkeerstang worden gestoken. 3. Installatie van de fietsen op de fietsdrager A/ De fietsen «kop tegen staart» op de plastic houders plaatsen. B/ De fietsen met de rubberriemen op de fietsdrager Y bevestigen en de goede plaatsing van de riem in de as van de houder controleren. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ De fietsdrager demonteren door de twee zijriemen te verwijderen. B/ De veiligheidspennen R en vervolgens L verwijderen. C/ De plastic greep (7) uittrekken. 7

18

19

20

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621)

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621) ADVENTURE 2 (réf : 02) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage www.greenvalley.fr

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 RECARO Sport Reha Group I III Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 Instructions for assembly and use of the Reha version (supplement)... 5 Instructions for assembly and use

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Towing Kit. EINBAUANLEITUNG Einbausatz Anhängevorrichtung

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Towing Kit. EINBAUANLEITUNG Einbausatz Anhängevorrichtung ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen ES IT PT GR Instrucciones de Uso e Instrucciones de Montage Instruzioni di Uso e di Montaggio Intruções de Uso com Indicações para Montagem Οδηγιε Χρησεωσ EMWG61.0M

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG IKD 946.1 E. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG IKD 946.1 E. mit Montageanweisungen Manual KDS ISLA KPB.qxd 27/02/2003 12:22 PÆgina 1 BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

WWW.MERCH.ORCHESTRA.FR PAGE

WWW.MERCH.ORCHESTRA.FR PAGE Window 1 Apres les soldes After sales WWW.MERCH.ORCHESTRA.FR PAGE 1 Matériels à utiliser/ Materiel has to use / Material a utilizar/ Υλικό που θα χρησιμοποιήσετε / Gebruiksmateriaal / 工 具 : KIT VITRINE

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con

Διαβάστε περισσότερα

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI 250CXL IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες χειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau Assembly instructions for semi-integrated installation Notice de montage pour le montage a surface plane Montage-aanwijzing voor randloze inbouw Indicazioni di montaggio

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Telephone Kit. EINBAUANLEITUNG Telefonsatz. INSTRUCTION DE MONTAGE Kit de téléphone

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Telephone Kit. EINBAUANLEITUNG Telefonsatz. INSTRUCTION DE MONTAGE Kit de téléphone CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Fitting Instructions NAS REAR TOW BUMPER STEP LAND ROVER DEFENDER 110 OEM. Part No.: SWRS001

Fitting Instructions NAS REAR TOW BUMPER STEP LAND ROVER DEFENDER 110 OEM. Part No.: SWRS001 Fitting Instructions NAS REAR TOW BUMPER STEP LAND ROVER 110 OEM Part No.: SWRS001 ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior

Διαβάστε περισσότερα

Compact Safety Carrycot

Compact Safety Carrycot GR 0/ - 10 kg NOTICE D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Compact Safety Carrycot GR 0/ - 9 kg Compact Safety Carrycot w Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les conserver

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Towing Kit. EINBAUANLEITUNG Anhängevorrichtung. INSTRUCTION DE MONTAGE Si prévue

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Towing Kit. EINBAUANLEITUNG Anhängevorrichtung. INSTRUCTION DE MONTAGE Si prévue CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 Questo prodotto è conforme al Regolamento ECE R44/04 This

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

STAGES 12 MIN ROUNDS 198

STAGES 12 MIN ROUNDS 198 LEVEL IΙI IPSC MATCH 1-9-2013 LEVEL IΙI MATCH STAGES 12 MIN ROUNDS 198 Course designer C. Kathareios J. Kelaidakis STAGE 1 George Meimaridis MEDIUM COURSE 10 IPSC targets, 3 IPSC Popper,1 MP, 1 Metal No-Shoot

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα