Adventure 610 (réf : )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Adventure 610 (réf : 160610)"

Transcript

1 Adventure 0 (réf : 00) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage x x x Y R L

2 FR Suivre les indications de montage et les instructions d utilisation répertoriées dans la notice fournie. Après avoir lu cette notice, conservezla soigneusement.. Informations générales - Ce porte-vélos s adapte exclusivement sur les boules d attelage de 50 mm et est destiné au seul transport des vélos. - Au cours du voyage, vérifiez fréquemment et régulièrement la tension des sangles de fixation du porte-vélos, la tenue du porte-vélos et la sécurité des vélos transportés. - La charge maximale de ce porte-vélos est de 45 kg (3 vélos). Ne pas dépasser cette charge. Vérifiez sur la plaque de firme de l attelage le poids maximum autorisé. - Réduisez votre vitesse : vitesse maximale 90 km/h. - Ce porte-vélos est exclusivement conçu pour une utilisation temporaire, retirez-le lorsque vous ne vous en servez pas. - En cas de lavage automatique de votre voiture, retirez impérativement votre porte-vélos. - La plaque d immatriculation et les feux de signalisation doivent impérativement être visibles. Si ce n est pas le cas, dupliquez la plaque et les dispositifs d éclairage correspondants sur le porte-vélos à l exception du troisième feu stop et du feu de recul. Tous les feux arrières doivent être homologués selon les règlementations en vigueur. Dans tous les cas, les dispositions du code de la route doivent être pris en compte. - Les vélos doivent être correctement fixés à l aide des dispositifs de serrage fournis. - Le comportement d un véhicule est affecté par le montage d un dispositif porte-vélos arrière particulièrement quand il est chargé (sensibilité au vent latéral, comportement en courbe et au freinage). La conduite doit être adaptée pour tenir compte de ces changements. Il est fortement conseillé de réduire la vitesse particulièrement en virage et de tenir compte de l augmentation des distances de freinage. - Il est important de bien entretenir son matériel. - Positionnez le vélo le plus lourd au plus près du véhicule. - Retirez tout les accessoires des vélos avant de les fixer (porte-bébés, paniers, sacoches, bidons). 2

3 2. Fixation du porte-vélos sur votre véhicule A/ Dépliez les bras supports de vélo () comme indiqué sur le schéma et placez les supports en plastique (2) en position haute. B/ Pour effectuer l installation sur la boule d attelage, tenez les bras supports de vélo () en position verticale par rapport à la boule d attelage. 7 2 C/ Appuyez sur la barre centrale de blocage (3) jusqu à ce qu elle soit rectiligne. L D/ Insérez la goupille de sécurité L dans le logement (4) de la barre centrale (3). 4 3 E/ Insérez la goupille de sécurité R sur l axe de blocage. R Mise en garde : l absence d insertion de la goupille de sécurité L et R dans la barre centrale peut provoquer la perte du porte-vélos. F/ Deux sangles latérales () doivent être accrochées des deux côtés de l arrière du véhicule (sur la carrosserie). Serrez les sangles et arrimez le reste de sangles non utilisées. Pour offrir une sécurité supplémentaire et empêcher le vol, un cadenas (non fourni) peut être inséré dans les orifices prévus dans la barre centrale de blocage. 3. Chargement des vélos sur le porte-vélos A/ Lors de la mise en place des vélos sur les supports en plastique, positionnez-les tête-bêche. B/ Fixez les vélos sur le porte-vélos à l aide des sangles caoutchouc Y et bien vérifier le bon positionnement de la sangle dans l axe du support. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ Pour retirer le porte-vélos, enlevez les deux sangles latérales (). B/ Retirez la goupille de sécurité R puis retirez la goupille de sécurité L. C/ Tirez sur la poignée en plastique (7). 3

4 ES Siga las indicaciones de montaje y las instrucciones de utilización que aparecen en el manual. Conserve el manual después de leerlo.. Información general - Este porta-bicicletas se adapta exclusivamente a las bolas de enganche de 50 mm y está pensado exclusivamente para transportar bicicletas. - Durante el viaje, compruebe con periódicamente la tensión de las correas de fijación del porta-bicicletas, la resistencia del porta-bicicletas y la seguridad de las bicicletas transportadas. - La carga máxima de este porta-bicicletas es de 45 kg (3 bicicletas). No exceda esta carga. Compruebe en la placa de indicaciones del enganche el peso máximo autorizado. - Reduzca la velocidad: velocidad máxima 90 km/h. - Este porta-bicicletas está exclusivamente diseñado para una utilización temporal. Retírelo cuando no lo utilice. - En caso de lavado automático de su coche, retire siempre el porta-bicicletas. - La matrícula y los faros de señalización deben quedar siempre visibles. De lo contrario, instale otra matrícula y otros dispositivos de iluminación correspondientes en el porta-bicicletas, salvo la tercera luz de stop y la luz de marcha atrás.todos los faros traseros deben estar homologados según las normativas vigentes. Deben tenerse en cuenta en todos los casos las disposiciones del código de circulación viaria. - Las bicicletas deben fijarse correctamente con los dispositivos de sujeción facilitados. - El comportamiento del vehículo se ve afectado por el montaje de dispositivo porta-bicicletas trasero, en especial cuando está cargado (sensibilidad al viento lateral, comportamiento en las curvas y al frenar). Deben adaptarse la conducción para tener en cuenta estos cambios. Se recomienda vivamente reducir la velocidad, sobre todo en las curvas, y tener en cuenta el aumento de las distancias de frenado. - Es importante realizar el mantenimiento oportuno del material. - Coloque la bicicleta más pesada lo más cerca posible del vehículo. - Retire todos los accesorios de las bicicletas antes de fijarlas (portabebés, cestas, alforjas, cantimploras). 4

5 2. Fijación del porta-bicicletas en el vehículo A/ Despliegue los brazos de soporte de bicicleta () como se indica en el esquema y coloque los soportes de plástico (2) en posición elevada. B/ Para efectuar la instalación en la bola de enganche, mantenga los brazos de soporte de bicicleta () en posición vertical respecto a la bola de enganche. C/ Presione la barra central de bloqueo (3) hasta que quede rectilínea. L 7 2 D/ Inserte el pasador de seguridad L en su ubicación (4) en la barra central (3). 4 3 E/ Inserte el pasador de seguridad R en el eje de bloqueo. R Precaución: si no inserta los pasadores de seguridad «L» y «R» en la barra central corre el riesgo de que se desprenda el porta-bicicletas. F/ Ate las correas laterales () a ambos lados de la parte trasera del vehículo (en la carrocería). Tense las correas y sujete el resto de correas no utilizado. Para ofrecer una seguridad adicional y evitar robos, puede colocar un candado (no incluido) en los orificios (5) previstos en la barra central de bloqueo. 3. Carga de las bicicletas en el porta-bicicletas A/ Al poner las bicicletas en los soportes de plástico, colóquelas invertidas. B/ Fije las bicicletas al porta-bicicletas con las correas de goma Y y compruebe la correcta colocación de la correa en el eje del soporte. 4. Retirar el porta-bicicletas del vehículo A/ Para quitar el porta-bicicletas, retire las dos correas laterales. B/ Retire el pasador de seguridad R y seguidamente el pasador de seguridad L. C/ Tire de la empuñadura de plástico (7). 5

6 IT Attenersi alle indicazioni di montaggio e alle istruzioni d uso riportate nella guida fornita. Al termine della lettura, riporre e conservare con cura il manuale.. Informazioni generali - Questo portabici può essere fissato solo su sfere di aggancio di 50 mm ed è destinato unicamente al trasporto di biciclette. - Durante il viaggio, controllare spesso la tensione delle cinghie di fissaggio del portabici, la tenuta del portabici e la sicurezza delle biciclette trasportate. - Il carico massimo di questo portabici è di 45 kg (3 biciclette). Non superare questo carico. Controllare sulla targhetta dell attacco il peso massimo consentito. - Ridurre la velocità di guida: velocità massima 90 km/h. - Questo portabici è progettato per un utilizzo temporaneo; rimuoverlo quando non lo si deve utilizzare. - E obbligatario rimuovere il portabici quando si lava l auto in un lavaggio automatico. - La targa di immatricolazione e le luci di segnalazione devono necessariamente essere ben visibili. In caso contrario, duplicare la targa e le luci corrispondenti sul portabici ad eccezione della terza luce di stop e della luce di retromarcia.tutte le luci posteriori devono essere omologate secondo le normative nazionali. In tutti i casi, si devono rispettare le disposizioni del codice della strada. - Fissare correttamente le biciclette utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti. - Il montaggio di un portabici, specie se carico, può influenzare il comportamento del veicolo (sensibilità al vento laterale, comportamento in curva e in frenata). Occorre pertanto tenere conto di queste variazioni e adattare di conseguenza la guida. Si consiglia di ridurre la velocità, soprattutto in curva, e di aumentare le distanze di frenata. - È importante provvedere ad una corretta manutenzione del portabici. - Posizionare la bici più pesante più vicino al veicolo. - Rimuovere tutti gli accessori ingombranti dalle biciclette prima di fissarle sul portabici (sedile bebè, cestini, tasche, portabottiglie).

7 2. Fissaggio del portabici sul veicolo A/ Aprire i bracci di supporto bici () come indicato sullo schema e posizionare i supporti in plastica (2) in posizione alta. B/ Per installare il portabici sulla sfera di aggancio, mantenere i bracci di supporto bici () in posizione verticale rispetto alla sfera di aggancio. 7 2 C/ Premere la barra centrale di blocco (3) fino a quando non si raddrizza completamente. L D/ Inserire il perno di sicurezza «L» nella sede (4) della barra centrale (3). 4 3 E/ Inserire il perno di sicurezza R sull asse di bloccaggio. Attenzione: il mancato inserimento del perno di sicurezza «L» e «R» nella barra centrale può causare la perdita del portabici. R F/ Le due cinghie laterali () devono essere agganciate sui due lati posteriori del veicolo (sulla carrozzeria). Stringere le cinghie e sistemare la parte di cinghia inutilizzata. Per un ulteriore sicurezza e per impedire il furto, si può inserire un lucchetto (non fornito) nei fori (5) previsti sulla barra centrale di blocco. 3. Caricamento delle bici sul portabici A/ Quando si fissano le biciclette sui supporti in plastica, disporle in posizione capovolta. B/ Fissare le bici sul portabici con le cinghie in gomma Y e controllare che la cinghia sia correttamente posizionata nell asse del supporto. 4. Smontaggio del portabici dal veicolo A/ Per smontare il portabici, rimuovere le due cinghie laterali. B/ Rimuovere dapprima il perno di sicurezza R e poi il perno di sicurezza L. B/ Tirare la maniglia in plastica (7). 7

8 PT Seguir as indicações de montagem e as instruções de utilização constantes no manual fornecido. Depois de lidas, estas instruções devem ser guardadas cuidadosamente.. nformações gerais - Este porta-bicicletas adapta-se exclusivamente às bolas de reboque de 50 mm e só deve ser utilizado para o transporte de bicicletas. - Durante as viagens, deve verificar-se frequentemente a tensão das correias de fixação do porta-bicicletas, a fixação do porta-bicicletas e se as bicicletas transportadas estão seguras. - A carga máxima deste porta-bicicletas é de 45 kg (3 bicicletas). Este valor não deve ser excedido. A carga máxima permitida consta da placa do fabricante da bola de reboque. - Reduzir a velocidade: velocidade máxima de 90 km/h. - Este porta-bicicletas foi desenvolvido exclusivamente para utilização temporária e, como tal, deve ser retirado quando não utilizado. - Ao colocar o veículo numa estação de lavagem automática, é absolutamente necessário retirar o porta-bicicletas. - A placa de matrícula e as luzes de sinalização têm de ficar visíveis. Se não ficarem visíveis, estes componentes têm de ser também instalados no porta-bicicletas, com excepção da terceira luz de stop e da luz de marcha-atrás. Todas as luzes traseiras devem estar homologadas de acordo com a legislação em vigor. Em todo o caso, deve ser cumprido o código da estrada. - As bicicletas devem ser fixadas correctamente com os dispositivos de fixação fornecidos. - O comportamento de um veículo é afectado pela instalação de um dispositivo porta-bicicletas traseiro, principalmente quando carregado (sensibilidade a ventos laterais, comportamento em curva e durante as travagens). A condução deve ser adaptada tendo em conta estas alterações. Aconselha-se vivamente a redução da velocidade, especialmente em curvas, e também considerar o aumento das distâncias de travagem. - É importante prestar uma manutenção correcta ao material - Posicionar a bicicleta mais pesada na primeira posição a partir do veículo. - Retirar todos os acessórios das bicicletas antes da sua fixação (portabebés, cestos, bolsas, recipientes). 8

9 2. Fixação do porta-bicicletas no veículo A/ Abrir os braços de suporte de bicicleta () conforme indicado na figura e colocar os suportes de plástico (2) na posição superior. B/ Para efectuar a instalação na bola de reboque, segurar os braços de suporte de bicicleta () verticalmente em relação à bola de reboque. C/ Encostar à barra central de bloqueio (3) até ficar em linha recta. L 7 2 D/ Inserir a cavilha de segurança «L» no receptáculo (4) na barra central (3). 4 3 E/ Inserir a cavilha de segurança «R» no pino de bloqueio. Advertência: a não instalação das cavilhas de segurança «L» e «R» na barra central pode causar a perda do portabicicletas. R F/ As duas correias laterais () devem ser fixadas dos dois lados da traseira do veículo (na carroçaria). Apertar as correias e guardar a parte restante das correias que não é utilizada. Para segurança suplementar e prevenção anti-roubo, pode ser inserido um cadeado (não fornecido) nos orifícios (5) previstos para o efeito na barra central de bloqueio. 3. Colocação de bicicletas no porta-bicicletas A/ Ao colocar as bicicletas nos suportes de plástico, posicionar as cabeças opostas. B/ Fixar as bicicletas no porta-bicicletas utilizando as correias de borracha Y e verificando se a correia fica bem posicionada no pino do suporte. 4. Remoção do porta-bicicletas do veículo A/ Para remover o porta-bicicletas, retirar as duas correias laterais. B/ Retirar as cavilhas de segurança «R» e «L». C/ Puxar pela pega de plástico (7). 9

10 GB Follow the assembly guide and operating instructions provided in the supplied manual. Once you have read the manual, store it carefully.. General Information - This cycle carrier can only be used on 50 mm coupling balls and is only to be used for the transportation of bicycles. - During your journey, frequently check the tension of the cycle carrier s fastening straps, that the cycle carrier is securely fastened and the safety of the cycles being transported. - The maximum load for this cycle carrier is 45 kg (3 bicycles). Do not exceed this load. Check the maximum authorised weight on the coupling signboard plate. - Reduce your speed: maximum speed 90 km/h. - This cycle carrier is only designed for temporary use. Remove it when not in use. - When putting your car through an automatic car wash, you must remove your cycle carrier - The registration plate and indicator lights must be visible. If this is not the case, duplicate the corresponding lights on the cycle carrier, except for the third stop light and reversing light. All the rear lights must be approved in accordance with national regulations. The provisions of the Highway Code must be observed at all times. - Bicycles must be correctly fastened with the fastening equipment supplied - A vehicle s handling is affected rear-mounted cycle carrier is attached, particularly when it is loaded (vulnerable to side winds, handling round bends and when braking). You must adapt your driving to take these changes into account. It is recommended that you reduce speed particularly when going round bends and that you take into account the increased braking distances. - It is important that you maintain your equipment carefully. - Place the heaviest bike onto the rack first (closest to your vehicle). - Remove any peripheral accessories from the cycles before loading them (baby carriers, baskets, panniers.) 0

11 2. Attaching the cycle carrier to your vehicle A/ Unfold the cycle support arms () as shown in the diagram and put the plastic supports (2) in the up position. B/ To attach to the coupling ball, hold the cycle support arms () in the vertical position in relation to the coupling ball. 7 2 C/ Press down on the central locking bar (3) until it is level. L D/ Insert safety pin L into its housing (4) on the central bar (3). E/ Insert safety pin R into the locking axis. Attention: if safety pins L and R are not inserted in the central bar, this may result in the loss of the cycle carrier. R 4 3 F/ Two side straps () should be attached to either side of the rear of the vehicle (on the bodywork). Tighten the straps and stow the remaining unused straps. For extra security and to prevent theft, a padlock (not supplied) can be inserted in the holes (5) provided in the central locking bar. 3. Loading cycles onto the cycle carrier A/ When placing the cycles on the plastic supports, position them nose to tail. B/ Fasten the cycles onto the cycle carrier using the rubber straps Y and carefully check the position of the strap along the support axis. 4. Removing the cycle carrier from your vehicle A/ To remove the cycle carrier, remove the two side straps. B/ Remove safety pin R, then remove safety pin L. C/ Pull the plastic handle (7).

12 GR Ακολουθήστε τις υοδείξεις τοοθέτησης και χρήσης του αρεχόμενου φυλλαδίου οδηγιών. Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο οδηγιών, φυλάξτε το ειμελώς.. Γενικές ληροφορίες - Η παρούσα βάση ποδηλάτων είναι κατάλληλη αποκλειστικά και μόνο για τοποθέτηση σε κοτσαδόρο με μπίλια διαμέτρου 50 mm και προορίζεται μόνο για τη μεταφορά ποδηλάτων. - Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ελέγχετε συχνά την τάση των ιμάντων στερέωσης της βάσης ποδηλάτων, τη σταθερότητα της βάσης ποδηλάτων και την ασφάλεια των ποδηλάτων που μεταφέρονται. - Το μέγιστο φορτίο αυτής της βάσης ποδηλάτων είναι 45 kg (3 ποδήλατα). Μην υπερβαίνετε αυτό το όριο. Ελέγξτε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου του κοτσαδόρου στην πινακίδα του κατασκευαστή. - Μειώστε την ταχύτητά σας: μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα. - Η παρούσα βάση ποδηλάτων έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για περιστασιακή χρήση. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε την. - Σε περίπτωση πλυσίματος του οχήματος σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, αφαιρέστε οπωσδήποτε τη βάση ποδηλάτων. - Η πινακίδα κυκλοφορίας και τα φώτα του οχήματος πρέπει υποχρεωτικά να είναι ορατά. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση ποδηλάτων η πινακίδα κυκλοφορίας και πρόσθετα φώτα που να αντιστοιχούν με αυτά του οχήματος, με εξαίρεση το τρίτο φως φρένων και το φως της όπισθεν. Όλα τα πίσω φώτα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. - Τα ποδήλατα πρέπει να στερεώνονται καλά με τα παρεχόμενα μέσα πρόσδεσης - Η συμπεριφορά του οχήματος επηρεάζεται από την τοποθέτηση της πίσω βάσης ποδηλάτων, ιδίως όταν υπάρχει φορτίο σε αυτήν (ευαισθησία σε πλευρικό άνεμο, συμπεριφορά στις στροφές και κατά το φρενάρισμα). Πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα τον τρόπο οδήγησής σας για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές αυτές. Συνιστάται ιδιαιτέρως να μειώσετε την ταχύτητά σας, ιδίως στις στροφές, και να λάβετε υπόψη την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος. - Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται σωστά. - Τοποθετήστε το βαρύτερο ποδήλατο στη θέση που είναι πιο κοντά στο όχημα. - Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από τα ποδήλατα πριν τα στερεώσετε (πορτ-μπεμπέ, καλάθια, σάκους, παγούρια). 2

13 2. Στερέωση της βάσης ποδηλάτων στο όχημα A/Ανοίξτε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων (), όπως φαίνεται στο σχήμα, και τοποθετήστε τα πλαστικά στηρίγματα (2) στην πάνω θέση. B/ Για τη στήριξη στη μπίλια του κοτσαδόρου, κρατήστε τα μπράτσα στήριξης ποδηλάτων () σε κατακόρυφη θέση σε σχέση με την μπίλια του κοτσαδόρου. 7 2 C/ Πιέστε την κεντρική ράβδο ασφάλισης (3) μέχρι να ισιώσει. D/ Εισαγάγετε τη γωνία ασφαλείας «L» στην υποδοχή (4) της κεντρικής ράβδου (3). E/ Εισαγάγετε την κοπίλια ασφαλείας «R» στον άξονα ασφάλισης. L 4 3 Προειδοποίηση: Χωρίς τη γωνία ασφαλείας «L» και την κοπίλια ασφαλείας «R» στην κεντρική ράβδο υπάρχει κίνδυνος απασφάλισης της βάσης ποδηλάτων. R F/ Πρέπει να προσδεθούν δύο πλευρικοί ιμάντες () στις δύο πλευρές του πίσω μέρους του αυτοκινήτου (στο αμάξωμα). Σφίξτε τους ιμάντες και δέστε τα αχρησιμοποίητα τμήματα των ιμάντων. Για μεγαλύτερη προστασία και για την αποτροπή κλοπής υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ενός λουκέτου (δεν παρέχεται) στις οπές (5) που έχουν προβλεφθεί στην κεντρική ράβδο ασφάλισης. 3. Φόρτωση των ποδηλάτων στη βάση ποδηλάτων A/ Κατά την τοποθέτηση των ποδηλάτων στα πλαστικά στηρίγματα, τοποθετήστε τα το ένα αναποδογυρισμένο προς το άλλο. B/ Στερεώστε τα ποδήλατα στη βάση ποδηλάτων με τους λαστιχένιους ιμάντες και βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ιμάντα στον άξονα του στηρίγματος. 4. Εξαγωγή της βάσης ποδηλάτων από το όχημα. A/ Για να αφαιρέσετε τη βάση ποδηλάτων, αφαιρέστε τους δύο πλευρικούς ιμάντες. B/ Αφαιρέστε την κοπίλια ασφαλείας «R» και, στη συνέχεια, τη γωνία ασφαλείας «L». C/ Τραβήξτε την πλαστική χειρολαβή (7). 3

14 D Den Angaben für die Montage und die Benutzungshinweise, die in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, müssen beachtet werden. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung nach der Lektüre bitte sorgfältig auf.. Allgemeine Informationen - Dieser Fahrradträger bietet nur für Kupplungskugeln von 50 mm eine Anpassungsmöglichkeit und ist ausschließlich für den Fahrrradtransport geeignet. - Während der Fahrt ist die Spannung der Fixierungsgurte am Fahrradträger zu überprüfen, zudem die exakte Positionierung des Fahrradträgers und die Sicherheit der Fahrräder, die transportiert werden. - Die maximale Belastung für diesen Fahrradträger beträgt 45 kg (drei Fahrräder). Diese Last bitte nicht überschreiten. Überprüfen Sie die auf dem Schild an der Kupplung eingetragene zugelassene Maximallast. - Vermindern Sie Ihre Reisegeschwindigkeit: maximale Geschwindigkeit 90 km. - Dieser Fahrradträger wurde lediglich für eine Benutzung für gewisse Zeiträume konzipiert; nehmen Sie ihn ab, wenn Sie ihn nicht mehr einsetzen. - Beim Waschen Ihres Wagens in einer automatischen Waschanlage müssen Sie Ihren Fahrradträger unbedingt entfernen. - Das Nummernschild und die Lichter hinten am Fahrzeug dürfen nicht verdeckt werden. Sollte dies dennoch der Fall sein, ein zusätzliches Nummernschild und zusätzliche Lichter am Fahrradträger anbringen. Eine Ausnahme bilden die Rückfahrleuchte und das 3. Bremslicht. Alle Rücklichter müssen gemäß den geltenden Landesgesetzen angebracht werden und genehmigt sein. In jedem Fall ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. - Die Fahrräder müssen mit Hilfe der mitgelieferten Festschraub-Sets exakt befestigt werden. - Das Verhalten eines Fahrzeugs verändert sich durch einen Fahrradträger mit Fahrrädern (stärkere Einwirkung der Seitenwinde, anderes Verhalten in Kurven und beim Bremsen). Die Fahrweise muss daher entsprechend angepasst werden: Es sollte langsamer gefahren und insbesondere vor den Kurven abgebremst werden. Achtung: Der Bremsweg wird länger. - Wichtig ist eine gute Pflege des Materials. - Das schwerste Fahrrad innen montieren. - Vor der Befestigung der Fahrräder alle Zubehörteile von den Rädern entnehmen (Kindersitz, Körbe, Taschen, Trinkflaschen). 4

15 2. Befestigung des Fahrradträgers auf Ihrem Fahrzeug A/ Entfalten Sie die Fahrrad-Trägerarme (), wie auf dem Schema angegeben und positionieren Sie die Kunststoffträger (2) nach oben. B/ Halten Sie die Trägerarme des Fahrrads () zwecks Montage in vertikaler Position in Beziehung zur Kupplungskugel. 7 2 C/ Drücken Sie auf die zentrale Verriegelungsstange (3), bis diese geradlinig ist. L D/ Legen Sie Sie den Sicherungsstift «L» in das Gehäuse (4) der zentralen Verriegelungsstange (3). 4 3 E/ Legen Sie den Sicherungsstift «R» auf die Verriegelungsachse. Warnhinweis: Falls kein Einlegen der Sicherungsstifte «L» und «R» in die zentrale Verriegelung erfolgt, kann dies dazu führen, dass der Fahrradträger verloren geht. R F/ Zwei seitliche Gurte () müssen an zwei Seiten am Fahrzeug-Heckteil (an der Karosserie) befestigt werden. Ziehen Sie die Gurte an und binden Sie die nicht benutzen Gurtteile fest. Zwecks zusätzlicher Sicherheit und zwecks Verhinderung von Diebstahl kann ein Vorhängeschloss (es wird nicht mitgeliefert) in die Öffnungen (5) eingelegt werden, die in der zentralen Verriegelungsstange angebracht sind. 3. Aufladen der Fahrräder auf dem Fahrradträger A/ Bei der Positionierung der Fahrräder auf den Kunststoffträgern sind die Fahrräder entgegengesetzt zu positionieren. B/ Befestigen Sie die Fahrräder auf dem Fahrradträger unter Verwendung der Gummigurte Y und überprüfen Sie die exakte Positionierung der Gurte in der Trägerachse genauestens. 4. Abnehmen des Fahrradträgers von Ihrem Fahrzeug A/ Beim Abnehmen sind die zwei Seitengurte zu entfernen. B/ Ziehen Sie den Sicherungsstift «R» heraus und dann ziehen Sie den Sicherungsstift «L» heraus. C/ Ziehen Sie an dem Kunststoffgriff (7). 5

16 NL De montage- en gebruiksaanwijzingen in de geleverde handleiding opvolgen. De handleiding goed lezen en bewaren.. Algemene informatie - Deze fietsdrager is alleen voor trekhaken van 50 mm geschikt en mag alleen voor het vervoer van fietsen worden gebruikt. - De spanning van de bevestigingsriemen van de fietsdrager, de montage van de drager en de veiligheid van de fietsen moet tijdens de reis regelmatig worden gecontroleerd. - De maximale belasting van deze fietsdrager is 45 kg (3 fietsen) en mag niet worden overschreden. Het maximaal toegestane gewicht op de firmaplaat van de trekhaak controleren. - Uw snelheid terugbrengen: maximale snelheid 90 km/uur. - Deze fietsdrager is uitsluitend ontworpen voor een tijdelijk gebruik en moet worden verwijderd als deze niet meer gebruikt wordt. - De fietsdrager moet worden verwijderd om uw auto automatisch te wassen. - De nummerplaat en lichten moeten verplicht zichtbaar blijven. De betreffende lichten (met uitzondering van het derde stoplicht en achteruitrijlicht) moeten op de fietsdrager worden herhaald als dit niet het geval is. Alle achterlichten moeten aan de nationale wetgeving voldoen. De verkeerswetgeving moet in elk geval worden aangehouden. - De fietsen moeten goed met het geleverde materiaal worden bevestigd. - Het weggedrag van de auto wordt door de montage van een fietsdrager aan de achterkant beïnvloed, met name als fietsen worden vervoerd (zijwindgevoeligheid, bochten en remgedrag). De bestuurder moet met dit gewijzigde gedrag rekening houden. Het wordt met name in bochten aangeraden de snelheid terug te brengen en rekening te houden met de verhoogde remafstand. - Het materiaal moet goed worden onderhouden. - De zwaarste fiets moet het dichtst tegen het voertuig worden geplaatst. - De vervoerde fietsen moeten van grote accessoires (kinderzitje, mandje, tassen, bidons) worden ontdaan.

17 2. Bevestiging van de fietsdrager op uw auto A/ De steunarmen voor de fiets () volgens het schema uitklappen en de plastic houders (2) in hoge positie plaatsen. B/ De steunarmen voor de fiets () verticaal ten opzichte van de haak houden voor de installatie op de trekhaak. 7 2 C/ De middelste blokkeerstang (3) indrukken tot deze recht ligt. L D/ De veiligheidspen L in de uitsparing (4) van de middelste stang steken (3). 4 3 E/ De veiligheidspen R in de blokkeerpen steken. Nota: de fietsdrager kan van de auto vallen als de veiligheidspennen «L» en «R» niet in de middelste stang worden gestoken. R F/ De twee zijriemen () moeten aan beide kanten op de achterkant van de auto (op de carrosserie) worden gehaakt. De riemen aanzetten en de losse einden bevestigen. Voor meer veiligheid en tegen diefstal kan een (niet geleverd) slot in de gaten (5) in de middelste blokkeerstang worden gestoken. 3. Installatie van de fietsen op de fietsdrager A/ De fietsen «kop tegen staart» op de plastic houders plaatsen. B/ De fietsen met de rubberriemen op de fietsdrager Y bevestigen en de goede plaatsing van de riem in de as van de houder controleren. 4. Retirer le porte-vélos de votre véhicule A/ De fietsdrager demonteren door de twee zijriemen te verwijderen. B/ De veiligheidspennen R en vervolgens L verwijderen. C/ De plastic greep (7) uittrekken. 7

18

19

20

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621)

ADVENTURE 621. x 4. (réf : 160621) ADVENTURE 2 (réf : 02) Instructions de montage / Instrucciones de montaje Istruzione di montaggio / Instruções de montagem Assembly instructions / Οδηγίες τοποθέτησης Montageanweisungen / Montage www.greenvalley.fr

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau Assembly instructions for semi-integrated installation Notice de montage pour le montage a surface plane Montage-aanwijzing voor randloze inbouw Indicazioni di montaggio

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Compact Safety Carrycot

Compact Safety Carrycot GR 0/ - 10 kg NOTICE D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Compact Safety Carrycot GR 0/ - 9 kg Compact Safety Carrycot w Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les conserver

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

DL.32. Cric rouleur 3200 kg. 3200 kg rolling jack. Rangierwagenheber 3200 kg. Garagekrik 3200 kg. Gato enrollador 3200 kg. Cric su ruote 3200 kg

DL.32. Cric rouleur 3200 kg. 3200 kg rolling jack. Rangierwagenheber 3200 kg. Garagekrik 3200 kg. Gato enrollador 3200 kg. Cric su ruote 3200 kg Notice d instructions Instructions manual Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Guia de instrucciones Istruzioni per l uso Manuel de instruções Instrukcją obsługi Brugsanvisning Οδηγίες χρήσης DL.32 Cric

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

102-122. CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

102-122. CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. 02-22 7505569/ ES PT TR EL BG CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO USO Y MANTENIMIENTO ATENCIÓN! - Antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual. CORTADOR DE RELVA DE CONDUTOR SENTADO

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg DINMYK 9-36 Seggiolino auto Gruppo 1-2-3 (sistema di protezione laterale) Groups 1-2-3 child car seat (side protection system) Sillita para coche Grupo 1-2-3 (sistema de protección lateral) adeira para

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Rev.0909. DS ISLA Vr. 04

Rev.0909. DS ISLA Vr. 04 Rev.0909 DS ISLA Vr. 04 ES Estimado cliente: Le felicitamos por su elección. Estamos seguros que este aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad, ha de satisfacer

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446 G15 Δηγιες χρησης πομποδέκτης PMR446 περίληψη λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04

DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04 DS-60/ DS-70/ DS-90 Vr. 04 Rev. 0709 ES Estimado cliente: Le felicitamos por su elección. Estamos seguros que este aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad,

Διαβάστε περισσότερα

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE FOR CAR SEAT GROUP 0+ (type B9/0407113) - Assembly instructions

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS INSTRUCTION INSTRUÇÕES ANWEISUNGEN INSTRUCTIES INSTRUZIONI Ο ΗΓΊΕΣ ИНСТРУКЦИИ MANUALE MANUEL MANUAL MANUAL MANUAL OVNI MANUAL HANDBUCH HANDLEIDING HANDLEIDING LEGGERE E CONSERVARE

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DJ-60/ 70/ 90 INOX Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DJ-60/ 70/ 90 CN Instructions Manual Kitchen Hoods DJ-60/ 70/ 90 S/ S Manuel d instructions Hottes

Διαβάστε περισσότερα

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE 11 1 Click! 12 2 14 15 19 22 16 17 20 24 23 Click! 18 21 Team Tex ZI de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE FCMIGOGR1A 13 FCMIGOGR1A - 08/12 - TT Click! Vous venez d acqurir un sige auto Groupe

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 In überinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-AlgerÄte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni di installazione e di montaggio

Istruzioni di installazione e di montaggio Istruzioni di installazione e di montaggio Instrucciones de montaje e instalación Οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης www.heckertsolar.com Istruzione di installazione e di montaggio Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. - El manual de instrucciones es parte integrante del producto. - O Manual de Instruções faz parte integrante do produto. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 22062343 Monday

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands 1 2 0700 3 5 Trademarks owned by the

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you INSTRUCTIONS FOR USE AKR602ELIX (60cm) AKR902ELIX (90cm) Canopy Rangehood Let our 100 years of experience do the thinking for you WARNING! Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 IXENGO S EN Installation manual ES Manual de instalación PT Manual de instalação EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 8 027908 403551 contents GENERAL 2 SAFETY INSTRUCTIONS 2 Warning 2 Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DF-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DF-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DF-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DF-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 1 2 3 4 5 6 7 ENGLISH 6 DEUTSCH 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ESPAÑOL 40 FRANÇAIS 50 ITALIANO 61 NEDERLANDS 71 PORTUGUÊS 82 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα