Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας. Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας. Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Abstract: This paper examines the special features EU texts exhibit in terms of language and text production and attempts to provide a relevance-theoretic account of the way readers-citizens of EU member states relate to these documents. The texts resulting from the translation process followed in the EU institutions are considered equally authentic texts; not translations but language versions. Certain EU publications are examined, along with Eurobarometer surveys, to identify the cognitive environment shared between the European Union and the citizens of its member states in respect of the beliefs about how the European Union works, what its vision is etc. Then, the cognitive effects that derive from the reading/processing of the language versions on the part of the citizens of member states are examined taking into consideration the existing cognitive environment. The notions of interpretive relevance and sameness of meaning amongst language versions are discussed. Finally, the paper attempts to explore the way language versions are intended to achieve their relevance to target language readers EU citizens, and whether such an intention is fulfilled. Key words: EU translation, relevance, resemblance, cognitive effects 1. Εισαγωγή Η εργασία αυτή ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά των κειµένων της ΕΕ, το γνωστικό περιβάλλον για την ΕΕ που διαθέτουν οι αναγνώστες-πολίτες των κρατών µελών και τον τρόπο που το γνωστικό περιβάλλον επηρεάζει την ανάγνωση-επεξεργασία των κειµένων της ΕΕ από την πλευρά των αναγνωστών-πολιτών των επιµέρους κρατών µελών. Επίσης, αναλύει τα γνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσα από το πρίσµα της Θεωρίας της Συνάφειας. 2. Γλωσσικές εκδοχές - κείµενα της ΕΕ Οι συνθήκες παραγωγής και µετάφρασης των κειµένων της Ένωσης παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: η σχεδόν ταυτόχρονη παραγωγή πρωτοτύπου και µεταφράσµατος (Κουτσιβίτης 1994: 227), η συνήθως οµαδική συγγραφή των κειµένων (Chesterman and Wagner 2002: 28), η διαφορετική ποιότητα των δεξιοτήτων συγγραφής στο ίδιο κείµενο (Chesterman and Wagner 2002, Koskinen 2001, Wagner, Bech & Martínez 2002), η χρήση όχι της µητρικής γλώσσας για τη συγγραφή αλλά µιας γλώσσας εργασίας (Dollerup 2001: 281, 284), η συνύπαρξη περισσότερων από µία γλωσσών στο ίδιο κείµενο ως αποτέλεσµα της επάρκειας των συγγραφέων σε διαφορετικές γλώσσες εργασίας (Anthony Pym 1996), και τα ιδιαίτερα γλωσσολογικά, συντακτικά και υφολογικά χαρακτηριστικά που αποτελούν την λεγόµενη Ευρωγλώσσα (Trosborg 1997, Dollerup 2001). Έτσι, είναι φυσικό τα κείµενα αυτά να επιδέχονται βελτίωση (Κουτσιβίτης 2003: 5). Επίσης, στοιχεία όπως ο σκοπός και το κοινό-στόχος ενός τέτοιου κειµένου, που είναι απαραίτητα στη µεταφραστική διαδικασία, µπορεί να είναι ασαφή (Wagner, Bech & Martínez 2002: 69). Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι αν για τα κείµενα αυτά υπάρχει πρωτότυπο κείµενο ή κείµενο-πηγή. Ο Dollerup (2001: 287) αναφερόµενος στα νοµικά κείµενα της ΕΕ χαρακτηρίζει τη γλωσσική εκδοχή σε µια γλώσσα εργασίας ως αποθήκη απόψεων και υποστηρίζει ότι λόγω της συλλογικής διαδικασίας δεν ανήκει σε συγκεκριµένη (εθνική) γλώσσα. Πρακτικά, υπάρχει πρωτότυπο κείµενο (Schäffner 2001: 251), πολιτικά και ιδεολογικά όχι. Η δέσµευση στην αρχή της πολυγλωσσίας οδήγησε στον όρο γλωσσική εκδοχή αντί για µετάφρασµα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και

2 στην εισαγωγή του όρου εξίσου αυθεντικά κείµενα για τις διάφορες γλωσσικές εκδοχές διασφαλίζοντας την ισοτιµία των επίσηµων γλωσσών (Wagner, Bech & Martínez 2002: 7). Η πολιτική της πολυγλωσσίας βασίζεται στην πολιτική απόφαση για τη διασφάλιση των µελών ότι γίνεται σεβαστή και ενθαρρύνεται η διαφορετικότητά τους. Σύµφωνα µε την Schäffner (2001: 249) «τα µεταφράσµατα που παράγονται έχουν επιπτώσεις στην πολιτική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πολυγλωσσία προβλέπει µεταξύ άλλων και το δικαίωµα των κρατών µελών να λαµβάνουν νοµοθεσία και ενηµέρωση, καθώς και να επικοινωνούν µε την Ένωση, στη γλώσσα τους. Ο Nordland (2002: 38) θεωρεί ότι η πολυγλωσσία συµβάλλει στην ισορροπία δυνάµεων εντός της ΕΕ και σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του Συµβουλίου για την ανακήρυξη του έτους 2001 ως ιεθνούς Έτους Γλωσσών 1 η πολυγλωσσία αποτελεί προϋπόθεση για το ισότιµο καθεστώς των πολιτών και την εξασφάλιση ευρείας υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό ιδεώδες. 3. Το κοινό γνωστικό περιβάλλον ΕΕ και κρατών µελών Για να σχηµατιστεί µια εικόνα του πώς ορίζει η Ένωση το ευρωπαϊκό ιδεώδες, εξετάστηκαν οι εκδόσεις γενικού περιεχοµένου Πανόραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 (2005) και H Ευρώπη σε 12 µαθήµατα 3 (2003). Σύµφωνα µε αυτές, η Ένωση αποτελεί µια οικογένεια ευρωπαϊκών δηµοκρατικών χωρών µε σκοπό την ειρήνη και την ευηµερία, ασχολείται µε θέµατα της καθηµερινής ζωής βάσει των κοινών αξιών της δηµοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, και επιδιώκει την ενότητα µέσα από την πολυµορφία, µε αποφάσεις κοντά στους πολίτες. Στα θεσµικά της όργανα συµετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών µελών ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα διαµονής, εργασίας, σπουδών και συνταξιοδότησης σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, καθώς και άλλα δικαιώµατα. Αυτά τα στοιχεία µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν τις γενικές γνωστικές προϋποθέσεις που υπολογίζει η Ένωση ότι διαθέτει το κοινό των κειµένων της. Όσο για τη µετάφραση συγκεκριµένα, αναφέρεται στον δικτυακό τόπο Europa 4 ότι οι γλωσσικές υπηρεσίες υποστηρίζουν την πολυγλωσσία και βοηθούν να πλησιάσουν οι πολιτικές της Ένωσης τους πολίτες, ενώ οι γραπτές εκδοχές συµβάλλουν στη διαφάνεια, νοµιµότητα και αποτελεσµατικότητα της Ένωσης. Μία από τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, αναφέρεται στην αποφυγή της περιττής παρέµβασης της Ένωσης στην καθηµερινότητα των πολιτών. ηλαδή, θα µπορούσε να πει κάποιος ότι η Ένωση και τα όργανά της εµφανίζονται σαν κάτι διαφορετικό από τους πολίτες των κρατών µελών. Η Koskinen 5 ισχυρίζεται ότι τα θεσµικά όργανα της Ένωσης αποτελούν έναν ξεχωριστό πολιτισµό/κουλτούρα, «ένα πλαίσιο αναφοράς µε τη δική του ιστορία, κοινή γνώση, νόρµες και στόχους. Η κουλτούρα αυτή είναι εξ ορισµού πολυεθνική», ή χωρίς εθνικότητα (Koskinen 2001: 295, 2004: 145). Βάσει αυτού αναπτύσσει το µοντέλο της διαπολιτισµικής µετάφρασης που συνεπάγεται επικοινωνία µεταξύ των οργάνων της Ένωσης και των κρατών µελών. Η Wagner (2001: 267) επίσης υποστηρίζει την ύπαρξη κοινοτικής κουλτούρας για τα νοµικά κείµενα και δηλώνει ότι τέτοιες εκδοχές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε αυτή. 1 Όπως αναφέρεται στον Barteloot 2001: 3. 2 Πανόραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 13, 2, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας. 3 Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα, του Pascal Fontaine, σελ. 8, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας Όπως αναφέρεται στη Schäffner 2001: 255.

3 Όσον αφορά το γνωστικό περιβάλλον που ουσιαστικά έχει το ευρωπαϊκό κοινό, εξετάστηκαν οι έρευνες του Ευρωβαρόµετρου 62 και 65 (βλ. Παράρτηµα). Η γενική εντύπωση είναι ότι περίπου οι µισοί Ευρωπαίοι είναι θετικοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ επέκταση συµµερίζονται το όραµά της. Ως προς τις υποθέσεις για το τι είναι αυτό το όραµα, είναι προφανές ότι παραµένουν σε ένα γενικό πλαίσιο. Όσο για το αν λειτουργεί δηµοκρατικά η Ένωση, κατά µέσο όρο το 43% απαντά θετικά. Τους ευρωπαίους πολίτες απασχολούν κυρίως εθνικά θέµατα όπως η ανεργία και η φτώχια. Επίσης, παρατηρείται ότι οι πολίτες εκφράζουν στάσεις για τη συµµετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή οφέλη από την οπτική των εθνικών συµφερόντων. Εδώ η έννοια των εθνικών συµφερόντων χρησιµοποιείται για να καλύψει κάθε ζήτηµα που αφορά την καθηµερινή ζωή σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος. 4. Γλωσσικές εκδοχές και γνωστικά αποτελέσµατα Οι ευρωπαϊκές χώρες συµµετέχουν στην Ένωση γιατί πρώτιστα θεωρούν ότι η συµµετοχή αυτή θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντά τους. Επιπλέον, η πολιτική της πολυγλωσσίας χρησιµοποιείται µε την πρόθεση να διασφαλίσει και να υποστηρίξει τον εθνικό πολιτισµό και την εθνική γλώσσα και ταυτότητα. Ο συνδυασµός των δύο αυτών δεδοµένων οδηγεί αναπόφευκτα στη διατήρηση της έννοιας των εθνικών συµφερόντων. Εξ ου και η συµµετοχή πολιτικών από τα κράτη µέλη στα θεσµικά όργανα για την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στα εθνικά συµφέροντα και τα συµφέροντα της Ένωσης. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το κοινό φιλτράρει τα κείµενα της ΕΕ που διαβάζει µέσα από την οπτική των εθνικών συµφερόντων, καθώς αυτά [τα εθνικά συµφέροντα] αποτελούν το πιο συναφές για το κοινό ζητούµενο. Με βάση τη διάκριση της Koskinen που αναφέραµε παραπάνω, είναι φυσικό να αναµένεται η δηµιουργία µίας διµερούς σχέσης ανάµεσα στην Ένωση, και την κουλτούρα της που παρήγαγε τη γλωσσική εκδοχή, και τον συγκεκριµένο εθνικό πολιτισµό στον οποίον απευθύνεται. Καθώς όλες οι γλωσσικές εκδοχές δηµιουργούν την προσδοκία της δηµιουργίας µιας διµερούς σχέσης µεταξύ του εκάστοτε κράτους µέλους µε τα όργανα της Ένωσης, δηµιουργείται ευρύτερα η προσδοκία πολυµερών σχέσεων µεταξύ τους. Έτσι, τα κείµενα αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό πολιτικό ρόλο. Στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας, η επικοινωνία είναι δεικτική-επαγωγική, δηλαδή ο οµιλητής εκφράζει την πρόθεση να επικοινωνήσει ένα συγκεκριµένο µήνυµα/νόηµα παρέχοντας ένα ερέθισµα το οποίο επεξεργάζεται ο ακροατής για να εξάγει το επιδιωκόµενο από τον οµιλητή νόηµα/ερµηνεία (Wilson and Sperber 2002). Ο Gutt (2003: 4) προσεγγίζει τη µετάφραση µέσα από τη Θεωρία της Συνάφειας και τη θεωρεί ως µοντέλο επικοινωνίας που διαπερνά γλωσσικούς και πολιτισµικούς φραγµούς. Η οπτική αυτή καθιστά το κείµενο-στόχο ένα ερέθισµα. Συνεπώς, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι γλωσσικές εκδοχές είναι ερεθίσµατα που χρησιµοποιούν οι αρχές/τα όργανα της Ένωσης για να επικοινωνήσουν επιτυχώς µε το κοινό. Τα ερεθίσµατα δηµιουργούν προσδοκίες συνάφειας στους ακροατές, εφόσον η αναζήτηση της συνάφειας είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη αντίληψη (Wilson and Sperber 2002: 250-1). Άρα οι γλωσσικές εκδοχές δηµιουργούν προσδοκίες συνάφειας στο κοινό τους. Στο ερέθισµα, ο δηµιουργός της επικοινωνίας εντάσσει την πρόθεση ενηµέρωσης και την πρόθεση επικοινωνίας του. Η πρώτη σηµαίνει την πρόθεση να καταστήσει πρόδηλο ή περισσότερο πρόδηλο στο ακροατήριο ένα σύνολο προϋποθέσεων. Η δεύτερη ισοδυναµεί µε την προσπάθεια να καταστήσει αµοιβαία πρόδηλο στο κοινό και στον δηµιουργό ότι ο δηµιουργός έχει αυτή την πρόθεση ενηµέρωσης (Wilson and

4 Sperber 2002: 58, 61). Οι ακροατές επεξεργάζονται το ερέθισµα στον άξονα της µεγιστοποίησης της συνάφειας των πληροφοριών (Wilson and Sperber 2002: 49). Η συνάφεια ενός ερεθίσµατος αξιολογείται µε βάση 1) το κατά πόσο τα γνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν επηρεάζουν τον τρόπο που το άτοµο αναπαριστά τον κόσµο, και 2) το µέγεθος της προσπάθειας επεξεργασίας του ερεθίσµατος από την πλευρά του ακροατή. Συνεπώς ένα δεικτικό ερέθισµα καθίσταται βέλτιστα συναφές όταν µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια επεξεργασίας επιτυγχάνονται τα περισσότερα γνωστικά αποτελέσµατα. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι περικειµενικά, που προκύπτουν από την επεξεργασία περικείµενου και ερεθίσµατος µαζί, ή η ενίσχυση, επαλήθευση ή απόρριψη υπαρχουσών προϋποθέσεων. Στη Θεωρία της Συνάφειας, κάθε πράξη δεικτικής επικοινωνίας φέρει την υπόθεση της βέλτιστης συνάφειας. Πρακτικά, δηλαδή, ο ακροατής θεωρεί ότι η πρώτη ερµηνεία στην οποία οδηγείται µε την ελάχιστη προσπάθεια επεξεργασίας είναι και αυτή που εκφράζει το επιδιωκόµενο από τον οµιλητή νόηµα (Wilson and Sperber 2002: ). Στην περίπτωση των νοµικά δεσµευτικών γλωσσικών εκδοχών, όλες οι εκδοχές «πρέπει να ταιριάζουν µε τη νοµική κουλτούρα της Ένωσης» (Wagner 2001: 265) και η µετάφραση πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της Επιτροπής για τα νοµοθετικά κείµενα. Ορισµένα κειµενικά και διακειµενικά χαρακτηριστικά µιας τέτοιας εκδοχής είναι οι παραποµπές και διαπαραποµπές σε άλλα συναφή κείµενα της Ένωσης, η Ευρωγλώσσα και ο ίδιος ο τίτλος, που καλύπτει µεταξύ άλλων το αντικείµενο και την υπηρεσία έκδοσης. Επίσης η εκδοχή είναι χαρακτηρισµένη (marked) σχετικά µε τη γλώσσα µε τα αρχικά της χώρας π.χ. EL ή EN. Αν εξετάσουµε τις εκδοχές αυτές ως ερεθίσµατα, οι παραποµπές και διαπαραποµπές παρέχουν ρητή πρόσβαση σε γενικές προϋποθέσεις που αφορούν τη νοµική παράδοση της ΕΕ, επαληθεύοντας ότι πρόκειται για ένα υπερεθνικό οικοδόµηµα που συντάσσει νόµους για τα κράτη µέλη. Λαµβάνοντας υπόψη το εθνικό φίλτρο που χρησιµοποιούν οι αναγνώστες κατά την ανάγνωση αυτών των κειµένων, οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση σε υποθέσεις που αφορούν, για παράδειγµα, την αποτελεσµατικότητα της νοµοθετικής εξουσίας βάσει των ωφελειών ή µη που θεωρούν ότι κέρδισε η χώρα τους από τη συµµετοχή στην Ένωση. Αν υπάρχει εξειδίκευση των αναγνωστών, οι παραποµπές και διαπαραποµπές µπορεί να οδηγήσουν σε αξιολογικές υποθέσεις. Έτσι, για παράδειγµα, η παραποµπή στον χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης µπορεί να οδηγήσει στην προϋπόθεση ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης εντάσσεται σε ένα ενιαίο κείµενο όλο το φάσµα των δικαιωµάτων των πολιτών ή σε υποθέσεις σχετικά τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. Πάλι όµως, οι ειδικές γνώσεις δεν συνεπάγονται επιβεβαίωση της πιθανής υπόθεσης για το δηµοκρατικό προφίλ, για παράδειγµα, που θέλει να προάγει η Ένωση. Έχει ήδη καταδειχθεί ότι η εµπιστοσύνη και η ικανοποίηση από τη δηµοκρατική λειτουργία της Ένωσης συνδέεται στενά µε το αν οι πολίτες νιώθουν ότι µετρά η γνώµη τους. Επίσης, από τον τίτλο και το αντικείµενο του κειµένου, οι αναγνώστες είναι πολύ πιθανόν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποθέσεις που αφορούν όχι µόνο την παράδοση της Ένωσης, αλλά και πολιτικούς της χώρας τους που ειδικεύονται στον τοµέα. Ως προς τον χαρακτηρισµό γλώσσας, όταν το κοινό ενός κράτους µέλους διαβάζει µία εκδοχή στη γλώσσα του, είναι προφανές ποια είναι η γλώσσα του κειµένου. Ο χαρακτηρισµός γλώσσας οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως υπάρχουν και άλλα κείµενα σαν αυτό σε άλλες γλώσσες και ότι το δικό τους µάλλον αποτελεί µετάφρασµα. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο του συγκεκριµένου εγγράφου ίσως έχει εφαρµογή και σε άλλα κράτη. Η αναφορά µέσα στο κείµενο για το ποιοι είναι οι αποδέκτες του εγγράφου διασφαλίζει ότι θα χρησιµοποιηθεί από τους αναγνώστες η υπόθεση της εφαρµογής του περιεχοµένου του εγγράφου σε όλα τα κράτη µέλη για παράδειγµα. Όµως, ακόµη και όταν υπάρχει τέτοια

5 αναφορά, ο βαθµός οµοιότητας µεταξύ των εκδοχών παραµένει αόριστος, εφόσον οι αναγνώστες καταλαβαίνουν ότι τα άλλα κράτη µέλη έχουν το κείµενο στη δική τους γλώσσα. Έτσι, δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην εξειδικευµένη υπόθεση για τον βαθµό της πιθανής οµοιότητας των κειµένων µεταξύ τους, εκτός και αν οι αναγνώστες για επαγγελµατικούς ή προσωπικούς λόγους έχουν πολύ καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεµάτων. Επίσης, το κοινό γνωρίζει ότι, παρόλο που το κείµενο είναι γραµµένο στη γλώσσα του, συντάχθηκε από µη εθνικό φορέα και άρα όχι στην εθνική του γλώσσα. Καταλήγει λοιπόν, και από αυτή την πλευρά, ότι το κείµενό του είναι µετάφρασµα και ότι παράχθηκε για κάποιο λόγο. Μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπόθεση του σεβασµού από την Ένωση της εθνικής γλώσσας και του εθνικού πολιτισµού. Βέβαια, η πρόσβαση στην υπόθεση αυτή συνδέεται µε τις υποθέσεις που επιτρέπει το εθνικό φίλτρο να δηµιουργηθούν κατά την ανάγνωση. Αν δεν αποκτήθηκε πρόσβαση στην πιθανώς υπάρχουσα υπόθεση για το δηµοκρατικό προφίλ της Ένωσης ή δεν δηµιουργήθηκε µια τέτοια υπόθεση, πιθανώς οι υποθέσεις περί σεβασµού του εθνικού πολιτισµού να είναι ασθενείς ή ανύπαρκτες. Οι αναγνώστες µέσω της δικής τους γλωσσικής εκδοχής µπορούν να συσχετιστούν άµεσα µε την Ένωση λόγω της προαναφερθείσας προσδοκίας διµερούς σχέσης. Εντούτοις, η δηµιουργία µιας τέτοιας σχέσης δεν συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση της σχέσης αυτής από την πλευρά των αναγνωστών-πολιτών του επιµέρους κράτους µέλους της ΕΕ, για παράδειγµα θετικά συναισθήµατα για την Ένωση. Ανεξάρτητα, όµως, από το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, µπορούµε να πούµε ότι η δηµιουργία µιας διµερούς σχέσης αποτελεί µέρος της πρόθεσης της Ένωσης. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι µέσα στην γλωσσική εκδοχή δεν γίνεται πρόδηλο ότι όλες οι εκδοχές µοιάζουν εξαιρετικά µεταξύ τους. Βάσει του ίδιου του κειµένου, ο αναγνώστης δεν έχει λόγο να προσπελάσει την πιθανώς διαθέσιµη υπόθεση ότι αυτό που διαβάζει είναι όµοιο µε τις άλλες εκδοχές, ούτε να τη συνάγει από την επεξεργασία του συνδυασµού περικειµένου και υπαρχουσών υποθέσεων, εκτός και αν ο αναγνώστης είναι ειδικός, για παράδειγµα δικηγόρος, κυβερνητικός αξιωµατούχος κ.λπ. Εκτός από τα νοµικά κείµενα, εξαιρετική οµοιότητα στη διαµόρφωση σελίδας, το µέγεθος, το περιεχόµενο και τις εκφράσεις παρουσιάζουν και αρκετά από τα υπόλοιπα είδη κοινοτικών κειµένων. Στην περίπτωση των γενικών εκδόσεων, για παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει µετάφραση κάθε γλωσσικής εκδοχής προσανατολισµένη στον πολιτισµό-στόχο για να επιτευχθεί ευρύτερη υποστήριξη και αποδοχή των εκδόσεων από το αντίστοιχο κοινό. Εξάλλου, οι αναγνώστες-στόχος µπορεί να µη συναντήσουν ποτέ τις άλλες γλωσσικές εκδοχές και ουσιαστικά και άµεσα δεν τους ενδιαφέρει πώς φαίνονται ή τι περιέχουν, εφόσον εκείνοι διαθέτουν τις πληροφορίες που είναι συναφείς για τους ίδιους (Τσούµαρη 2006: 4). Αν θεωρήσουµε ότι στα νοµικά κείµενα είναι αναγκαία η εξαιρετική οµοιότητα, για τα άλλα είδη, σκοπός της αυξηµένης οµοιότητας ίσως είναι η δηµιουργία ή επιβεβαίωση υποθέσεων σχετικά µε την ισοτιµία των πολιτών, ότι λόγου χάρη σε όλους τους πολίτες παρέχεται η ίδια ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών, που όχι µόνο είναι ίδιες αλλά και φαίνονται ίδιες. Όµως, οι προϋποθέσεις αυτές δεν δηµιουργούνται ή δεν επιβεβαιώνονται αν οι αναγνώστες δεν διαβάσουν ποτέ κάποια από τις άλλες γλωσσικές εκδοχές. Μόνο έτσι µπορεί να γίνει σύνδεση της γενικότητας, για παράδειγµα, ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι ίδια για όλους µε τον ακριβή και εξαιρετικά υψηλό βαθµό οµοιότητας των εκδοχών. Η Wagner (2002: 24) αναφέρει ότι:

6 αν τα (κοινοτικά) κείµενα εισχωρήσουν [δική µου τοποθέτηση των µονών εισαγωγικών] σε έναν εθνικό πολιτισµό και πάψουν να φαίνονται ίδια ή τουλάχιστον αρκετά παρεµφερή, κάποιες χώρες θα παραπονεθούν για άνιση µεταχείριση. Περιστασιακά εµφανίζονται καχύποπτοι αναγνώστες που ρωτούν γιατί το κείµενο στη δική τους γλώσσα είναι πιο µικρό σε µέγεθος από το γαλλικό ή το γερµανικό αυτό σηµαίνει ότι τους εξαπατούν; Υπάρχει κάποιο φανταστικό προνόµιο που ισχύει για τα άλλα κράτη µέλη και όχι γι' αυτούς; Συνεπώς, τρία πράγµατα διαπιστώνονται: 1) το εθνικό φίλτρο που εφαρµόζει το κοινό κάθε κράτους µέλους κατά την ανάγνωση της δικής του εκδοχής. Αν το δικό του κείµενο είχε µεγαλύτερη έκταση από το γαλλικό ή το γερµανικό, θα έµπαινε στον κόπο να ρωτήσει αν εξαπατώνται οι Γάλλοι ή οι Γερµανοί; 2) κάποιοι αναγνώστες θεωρούν ότι η οµοιότητα των γλωσσικών εκδοχών χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει επαγωγές ισοτιµίας. Αυτές οι επαγωγές προκύπτουν από την πιθανόν διαθέσιµη υπόθεση ότι όλες οι γλωσσικές εκδοχές πρέπει να φαίνονται ίδιες ή τουλάχιστον αρκετά παρεµφερείς, και 3) οι εκδοχές χρήζουν σύγκρισης για να παράγουν την πιθανή επαγωγή ισοτιµίας. Όµως, τι ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει λόγο να διαβάσει άλλες εκδοχές του ίδιου κειµένου; Για να προκύψει η επαγωγή ισοτιµίας, πρέπει να υπάρχει µια τέτοια εκδήλωση στο κείµενο ώστε να γίνει σθεναρά και εύκολα προσπελάσιµη η υπόθεση ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, για παράδειγµα, είναι ίδια για όλους, και για το σκοπό αυτό όλες οι γλωσσικές εκδοχές όχι µόνο είναι ίδιες αλλά και φαίνονται ίδιες. Όµως η ανάγνωση και αναπόφευκτα η σύγκριση διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών αυξάνει την προσπάθεια επεξεργασίας του αναγνώστη. Στο πλαίσιο της θεωρίας της συνάφειας η αύξηση της προσπάθειας επεξεργασίας καθιστά το ερέθισµα λιγότερο βέλτιστα συναφές και αποδυναµώνει τα γνωστικά αποτελέσµατα. 5. Συµπεράσµατα Εν κατακλείδι, υπό το πρίσµα της Θεωρίας της Συνάφειας, τα κοινοτικά κείµενα αποτελούν ερεθίσµατα που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επικοινωνήσει µε το κοινό. Ευελπιστεί ότι οι αναγνώστες επεξεργάζονται τις γλωσσικές εκδοχές στο γνωστικό περιβάλλον που προβλέπει η Ένωση ότι διαθέτουν για την ίδια, ώστε να οδηγηθούν στα επιδιωκόµενα από την Ένωση γνωστικά αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά, το κοινό θεωρεί πιο συναφές για το ίδιο οτιδήποτε αφορά τα συµφέροντα και την ευηµερία της χώρας του. Συνεπώς, εφαρµόζει ένα εθνικό φίλτρο στην ανάγνωση των κειµένων της ΕΕ. Αυτό οδηγεί σε διαφορές ανάµεσα στο επιθυµητό από την ΕΕ και το υπαρκτό γνωστικό περιβάλλον του κοινού οι οποίες, µε τη σειρά τους, δεν οδηγούν σε όλα τα επιδιωκόµενα από την Ένωση αποτελέσµατα. Οι υποθέσεις για το δηµοκρατικό προφίλ της Ένωσης δεν είναι απαραίτητα προσβάσιµες, ενώ η επιδιωκόµενη οµοιότητα δεν είναι πρόδηλη στα κείµενα ώστε να οδηγεί στην υπόθεση ισοτιµίας των πολιτών, εκτός και αν συγκριθούν διαφορετικές εκδοχές. Η σύγκριση των γλωσσικών εκδοχών αυξάνει την προσπάθεια του αναγνώστη και έτσι αποδυναµώνεται η συνάφεια του παραγόµενου γνωστικού αποτελέσµατος. Συνεπώς, από την οπτική της Θεωρίας της Συνάφειας και σε σχέση µε το στοιχείο της οµοιότητας των γλωσσικών εκδοχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιδιώκει η υπόθεση ισοτιµίας των πολιτών να είναι ασθενής ή και ανύπαρκτη σε περίπτωση που δεν εξεταστούν άλλες εκδοχές. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να διατυπωθεί η εξής παρατήρηση: η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί όντως να επιδιώκει την οµοιότητα των

7 γλωσσικών εκδοχών αλλά το γεγονός αυτό να µην αποτελεί µέρος της πρόθεσης επικοινωνίας της ΕΕ µε τους αναγνώστες-πολίτες των κρατών µελών. ηλαδή, να µην επιδιώκει η Ένωση να χρησιµοποιήσουν οι αναγνώστες το στοιχείο της οµοιότητας των κειµένων για να συνάγουν επαγωγές ισοτιµίας, δηµοκρατικότητας κλπ. Ίσως ο σκοπός της οµοιότητας των εκδοχών να είναι διαφορετικός, γεγονός που θα εξεταστεί σε µελλοντική εργασία. ιαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει αποτύχει να προβλέψει το γνωστικό περιβάλλον στο οποίο έχει πρόσβαση το µέσο ευρωπαϊκό κοινό όταν διαβάζει τις κοινοτικές γλωσσικές εκδοχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιλεγµένα αποσπάσµατα από τις έρευνες Ευρωβαρόµετρο 62 και 65 Eurobarometer 62 was conducted between 2 nd October and 8 th November 2004, throughout the previously 15 EU member states, Bulgaria, Romania, Turkey, Croatia and Northern part of Cyprus covering a population aged 15 years and over of citizens of the respective nationalities: Q: What does the EU mean to people? freedom to travel (53%), euro (44%) and 'peace (36%) Turks: 'economic prosperity' (48%), social protection (34%) and freedom to travel, study and work anywhere in the EU (30%) Eurobarometer 65 was conducted between 27 March and May covering 25 member states, 2 acceding countries (Bulgaria and Romania), 2 candidate countries (Croatia and Turkey) and the Turkish Cypriot Community covering a population aged 15 years and over of citizens of the respective nationalities: Q: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is: a good thing 55% a bad thing, 13% neither good nor bad 28% don t know 4% Q: Taking everything into account, would you say that (OUR COUNTRY) has on balance benefited or not from being a member of the European Union? yes 54% no 33% don t know 12% Q: In general, does the European Union conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral, fairly negative or very negative image? very positive 9% fairly positive 41% neutral 32%, fairly negative 12% very negative 4% don t know 2%

8 Q: Please tell me for each statement, whether you tend to agree or tend to disagree. My voice counts in the European Union. tend to agree 36% tend to disagree 54% Q: How about the way democracy works in the European Union? very satisfied 6% fairly satisfied 44% not very satisfied 26% not at all satisfied 8% don t know 16% Q: On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the way democracy works in (OUR COUNTRY)? very satisfied 9% fairly satisfied 47% not very satisfied 30% not at all satisfied 11% don t know 3% Βιβλιογραφικές Αναφορές Barteloot P. (2001). Language policy in the European Union. In Sarcevic S. (ed) Chesterman A. και E. Wagner (2002). Can theory help translators? Manchester: St. Jerome Publishing. Dollerup C. (2001). Complexities of EU language work. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Gutt E.A. (2000). Translation and relevance: cognition and context. Manchester & Boston: St. Jerome Publishing. Koskinen K. (2001). How to research EU translation. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Koskinen K. (2004). Shared culture?. In Target 16:1, Κουτσιβίτης Β. (1994). Θεωρία της Μετάφρασης. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις. Κουτσιβίτης Β. (2003). Η πρόκληση της πολυγλωσσίας στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οµιλία στο 4 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, Οκτωβρίου και 1 Νοεµβρίου. Nordland R. (2002). Equality and power in EU language work. In Perspectives: Studies in Translatology 10:1, Pym A. (1996). Open letter on hybrids and translation. Schäffner C. (2001). Translation and the EU conditions and consequences. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Trosborg A. (ed) (1997). Text Typology and Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Τσούµαρη Μ. (2006). Translation of EU texts and Relevance. In 3 rd Conference Interpreting for Relevance: Discourse and Translation, Kazimierz Dolny, June. Wagner E. (2001). Translation in the EU machinery. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Wagner E., S. Bech και J.M. Martínez (2002). Translating for the European Union institutions. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome Publishing. Wilson D. και D. Sperber (2002). Relevance Theory. In UCL Working Papers in Linguistics 14,

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα!

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Translation Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Το Αντικαρκινικό Συμβούλιο και άλλοι ακαδημαϊκοί φορείς εκπονούν ερευνητικές μελέτες σχετικές με τον καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2010

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2010 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2010 Nationally representative samples of 1,000 adults per country in 30 countries (n=30,000)

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2014 Μάρθα Νεοκλέους Υπεύθυνη για γλωσσικά θέματα Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Περιεχόμενα Μεταφράζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις 1. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο έργο; 1. Η δυναμική συμμετοχή επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα