Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας. Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας. Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 Η µετάφραση κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας Μάρα Τσούµαρη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Abstract: This paper examines the special features EU texts exhibit in terms of language and text production and attempts to provide a relevance-theoretic account of the way readers-citizens of EU member states relate to these documents. The texts resulting from the translation process followed in the EU institutions are considered equally authentic texts; not translations but language versions. Certain EU publications are examined, along with Eurobarometer surveys, to identify the cognitive environment shared between the European Union and the citizens of its member states in respect of the beliefs about how the European Union works, what its vision is etc. Then, the cognitive effects that derive from the reading/processing of the language versions on the part of the citizens of member states are examined taking into consideration the existing cognitive environment. The notions of interpretive relevance and sameness of meaning amongst language versions are discussed. Finally, the paper attempts to explore the way language versions are intended to achieve their relevance to target language readers EU citizens, and whether such an intention is fulfilled. Key words: EU translation, relevance, resemblance, cognitive effects 1. Εισαγωγή Η εργασία αυτή ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά των κειµένων της ΕΕ, το γνωστικό περιβάλλον για την ΕΕ που διαθέτουν οι αναγνώστες-πολίτες των κρατών µελών και τον τρόπο που το γνωστικό περιβάλλον επηρεάζει την ανάγνωση-επεξεργασία των κειµένων της ΕΕ από την πλευρά των αναγνωστών-πολιτών των επιµέρους κρατών µελών. Επίσης, αναλύει τα γνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσα από το πρίσµα της Θεωρίας της Συνάφειας. 2. Γλωσσικές εκδοχές - κείµενα της ΕΕ Οι συνθήκες παραγωγής και µετάφρασης των κειµένων της Ένωσης παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: η σχεδόν ταυτόχρονη παραγωγή πρωτοτύπου και µεταφράσµατος (Κουτσιβίτης 1994: 227), η συνήθως οµαδική συγγραφή των κειµένων (Chesterman and Wagner 2002: 28), η διαφορετική ποιότητα των δεξιοτήτων συγγραφής στο ίδιο κείµενο (Chesterman and Wagner 2002, Koskinen 2001, Wagner, Bech & Martínez 2002), η χρήση όχι της µητρικής γλώσσας για τη συγγραφή αλλά µιας γλώσσας εργασίας (Dollerup 2001: 281, 284), η συνύπαρξη περισσότερων από µία γλωσσών στο ίδιο κείµενο ως αποτέλεσµα της επάρκειας των συγγραφέων σε διαφορετικές γλώσσες εργασίας (Anthony Pym 1996), και τα ιδιαίτερα γλωσσολογικά, συντακτικά και υφολογικά χαρακτηριστικά που αποτελούν την λεγόµενη Ευρωγλώσσα (Trosborg 1997, Dollerup 2001). Έτσι, είναι φυσικό τα κείµενα αυτά να επιδέχονται βελτίωση (Κουτσιβίτης 2003: 5). Επίσης, στοιχεία όπως ο σκοπός και το κοινό-στόχος ενός τέτοιου κειµένου, που είναι απαραίτητα στη µεταφραστική διαδικασία, µπορεί να είναι ασαφή (Wagner, Bech & Martínez 2002: 69). Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι αν για τα κείµενα αυτά υπάρχει πρωτότυπο κείµενο ή κείµενο-πηγή. Ο Dollerup (2001: 287) αναφερόµενος στα νοµικά κείµενα της ΕΕ χαρακτηρίζει τη γλωσσική εκδοχή σε µια γλώσσα εργασίας ως αποθήκη απόψεων και υποστηρίζει ότι λόγω της συλλογικής διαδικασίας δεν ανήκει σε συγκεκριµένη (εθνική) γλώσσα. Πρακτικά, υπάρχει πρωτότυπο κείµενο (Schäffner 2001: 251), πολιτικά και ιδεολογικά όχι. Η δέσµευση στην αρχή της πολυγλωσσίας οδήγησε στον όρο γλωσσική εκδοχή αντί για µετάφρασµα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και

2 στην εισαγωγή του όρου εξίσου αυθεντικά κείµενα για τις διάφορες γλωσσικές εκδοχές διασφαλίζοντας την ισοτιµία των επίσηµων γλωσσών (Wagner, Bech & Martínez 2002: 7). Η πολιτική της πολυγλωσσίας βασίζεται στην πολιτική απόφαση για τη διασφάλιση των µελών ότι γίνεται σεβαστή και ενθαρρύνεται η διαφορετικότητά τους. Σύµφωνα µε την Schäffner (2001: 249) «τα µεταφράσµατα που παράγονται έχουν επιπτώσεις στην πολιτική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πολυγλωσσία προβλέπει µεταξύ άλλων και το δικαίωµα των κρατών µελών να λαµβάνουν νοµοθεσία και ενηµέρωση, καθώς και να επικοινωνούν µε την Ένωση, στη γλώσσα τους. Ο Nordland (2002: 38) θεωρεί ότι η πολυγλωσσία συµβάλλει στην ισορροπία δυνάµεων εντός της ΕΕ και σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του Συµβουλίου για την ανακήρυξη του έτους 2001 ως ιεθνούς Έτους Γλωσσών 1 η πολυγλωσσία αποτελεί προϋπόθεση για το ισότιµο καθεστώς των πολιτών και την εξασφάλιση ευρείας υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό ιδεώδες. 3. Το κοινό γνωστικό περιβάλλον ΕΕ και κρατών µελών Για να σχηµατιστεί µια εικόνα του πώς ορίζει η Ένωση το ευρωπαϊκό ιδεώδες, εξετάστηκαν οι εκδόσεις γενικού περιεχοµένου Πανόραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 (2005) και H Ευρώπη σε 12 µαθήµατα 3 (2003). Σύµφωνα µε αυτές, η Ένωση αποτελεί µια οικογένεια ευρωπαϊκών δηµοκρατικών χωρών µε σκοπό την ειρήνη και την ευηµερία, ασχολείται µε θέµατα της καθηµερινής ζωής βάσει των κοινών αξιών της δηµοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, και επιδιώκει την ενότητα µέσα από την πολυµορφία, µε αποφάσεις κοντά στους πολίτες. Στα θεσµικά της όργανα συµετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών µελών ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα διαµονής, εργασίας, σπουδών και συνταξιοδότησης σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, καθώς και άλλα δικαιώµατα. Αυτά τα στοιχεία µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν τις γενικές γνωστικές προϋποθέσεις που υπολογίζει η Ένωση ότι διαθέτει το κοινό των κειµένων της. Όσο για τη µετάφραση συγκεκριµένα, αναφέρεται στον δικτυακό τόπο Europa 4 ότι οι γλωσσικές υπηρεσίες υποστηρίζουν την πολυγλωσσία και βοηθούν να πλησιάσουν οι πολιτικές της Ένωσης τους πολίτες, ενώ οι γραπτές εκδοχές συµβάλλουν στη διαφάνεια, νοµιµότητα και αποτελεσµατικότητα της Ένωσης. Μία από τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, αναφέρεται στην αποφυγή της περιττής παρέµβασης της Ένωσης στην καθηµερινότητα των πολιτών. ηλαδή, θα µπορούσε να πει κάποιος ότι η Ένωση και τα όργανά της εµφανίζονται σαν κάτι διαφορετικό από τους πολίτες των κρατών µελών. Η Koskinen 5 ισχυρίζεται ότι τα θεσµικά όργανα της Ένωσης αποτελούν έναν ξεχωριστό πολιτισµό/κουλτούρα, «ένα πλαίσιο αναφοράς µε τη δική του ιστορία, κοινή γνώση, νόρµες και στόχους. Η κουλτούρα αυτή είναι εξ ορισµού πολυεθνική», ή χωρίς εθνικότητα (Koskinen 2001: 295, 2004: 145). Βάσει αυτού αναπτύσσει το µοντέλο της διαπολιτισµικής µετάφρασης που συνεπάγεται επικοινωνία µεταξύ των οργάνων της Ένωσης και των κρατών µελών. Η Wagner (2001: 267) επίσης υποστηρίζει την ύπαρξη κοινοτικής κουλτούρας για τα νοµικά κείµενα και δηλώνει ότι τέτοιες εκδοχές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε αυτή. 1 Όπως αναφέρεται στον Barteloot 2001: 3. 2 Πανόραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 13, 2, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας. 3 Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα, του Pascal Fontaine, σελ. 8, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας Όπως αναφέρεται στη Schäffner 2001: 255.

3 Όσον αφορά το γνωστικό περιβάλλον που ουσιαστικά έχει το ευρωπαϊκό κοινό, εξετάστηκαν οι έρευνες του Ευρωβαρόµετρου 62 και 65 (βλ. Παράρτηµα). Η γενική εντύπωση είναι ότι περίπου οι µισοί Ευρωπαίοι είναι θετικοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ επέκταση συµµερίζονται το όραµά της. Ως προς τις υποθέσεις για το τι είναι αυτό το όραµα, είναι προφανές ότι παραµένουν σε ένα γενικό πλαίσιο. Όσο για το αν λειτουργεί δηµοκρατικά η Ένωση, κατά µέσο όρο το 43% απαντά θετικά. Τους ευρωπαίους πολίτες απασχολούν κυρίως εθνικά θέµατα όπως η ανεργία και η φτώχια. Επίσης, παρατηρείται ότι οι πολίτες εκφράζουν στάσεις για τη συµµετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή οφέλη από την οπτική των εθνικών συµφερόντων. Εδώ η έννοια των εθνικών συµφερόντων χρησιµοποιείται για να καλύψει κάθε ζήτηµα που αφορά την καθηµερινή ζωή σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος. 4. Γλωσσικές εκδοχές και γνωστικά αποτελέσµατα Οι ευρωπαϊκές χώρες συµµετέχουν στην Ένωση γιατί πρώτιστα θεωρούν ότι η συµµετοχή αυτή θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντά τους. Επιπλέον, η πολιτική της πολυγλωσσίας χρησιµοποιείται µε την πρόθεση να διασφαλίσει και να υποστηρίξει τον εθνικό πολιτισµό και την εθνική γλώσσα και ταυτότητα. Ο συνδυασµός των δύο αυτών δεδοµένων οδηγεί αναπόφευκτα στη διατήρηση της έννοιας των εθνικών συµφερόντων. Εξ ου και η συµµετοχή πολιτικών από τα κράτη µέλη στα θεσµικά όργανα για την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στα εθνικά συµφέροντα και τα συµφέροντα της Ένωσης. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το κοινό φιλτράρει τα κείµενα της ΕΕ που διαβάζει µέσα από την οπτική των εθνικών συµφερόντων, καθώς αυτά [τα εθνικά συµφέροντα] αποτελούν το πιο συναφές για το κοινό ζητούµενο. Με βάση τη διάκριση της Koskinen που αναφέραµε παραπάνω, είναι φυσικό να αναµένεται η δηµιουργία µίας διµερούς σχέσης ανάµεσα στην Ένωση, και την κουλτούρα της που παρήγαγε τη γλωσσική εκδοχή, και τον συγκεκριµένο εθνικό πολιτισµό στον οποίον απευθύνεται. Καθώς όλες οι γλωσσικές εκδοχές δηµιουργούν την προσδοκία της δηµιουργίας µιας διµερούς σχέσης µεταξύ του εκάστοτε κράτους µέλους µε τα όργανα της Ένωσης, δηµιουργείται ευρύτερα η προσδοκία πολυµερών σχέσεων µεταξύ τους. Έτσι, τα κείµενα αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό πολιτικό ρόλο. Στο πλαίσιο της Θεωρίας της Συνάφειας, η επικοινωνία είναι δεικτική-επαγωγική, δηλαδή ο οµιλητής εκφράζει την πρόθεση να επικοινωνήσει ένα συγκεκριµένο µήνυµα/νόηµα παρέχοντας ένα ερέθισµα το οποίο επεξεργάζεται ο ακροατής για να εξάγει το επιδιωκόµενο από τον οµιλητή νόηµα/ερµηνεία (Wilson and Sperber 2002). Ο Gutt (2003: 4) προσεγγίζει τη µετάφραση µέσα από τη Θεωρία της Συνάφειας και τη θεωρεί ως µοντέλο επικοινωνίας που διαπερνά γλωσσικούς και πολιτισµικούς φραγµούς. Η οπτική αυτή καθιστά το κείµενο-στόχο ένα ερέθισµα. Συνεπώς, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι γλωσσικές εκδοχές είναι ερεθίσµατα που χρησιµοποιούν οι αρχές/τα όργανα της Ένωσης για να επικοινωνήσουν επιτυχώς µε το κοινό. Τα ερεθίσµατα δηµιουργούν προσδοκίες συνάφειας στους ακροατές, εφόσον η αναζήτηση της συνάφειας είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη αντίληψη (Wilson and Sperber 2002: 250-1). Άρα οι γλωσσικές εκδοχές δηµιουργούν προσδοκίες συνάφειας στο κοινό τους. Στο ερέθισµα, ο δηµιουργός της επικοινωνίας εντάσσει την πρόθεση ενηµέρωσης και την πρόθεση επικοινωνίας του. Η πρώτη σηµαίνει την πρόθεση να καταστήσει πρόδηλο ή περισσότερο πρόδηλο στο ακροατήριο ένα σύνολο προϋποθέσεων. Η δεύτερη ισοδυναµεί µε την προσπάθεια να καταστήσει αµοιβαία πρόδηλο στο κοινό και στον δηµιουργό ότι ο δηµιουργός έχει αυτή την πρόθεση ενηµέρωσης (Wilson and

4 Sperber 2002: 58, 61). Οι ακροατές επεξεργάζονται το ερέθισµα στον άξονα της µεγιστοποίησης της συνάφειας των πληροφοριών (Wilson and Sperber 2002: 49). Η συνάφεια ενός ερεθίσµατος αξιολογείται µε βάση 1) το κατά πόσο τα γνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν επηρεάζουν τον τρόπο που το άτοµο αναπαριστά τον κόσµο, και 2) το µέγεθος της προσπάθειας επεξεργασίας του ερεθίσµατος από την πλευρά του ακροατή. Συνεπώς ένα δεικτικό ερέθισµα καθίσταται βέλτιστα συναφές όταν µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια επεξεργασίας επιτυγχάνονται τα περισσότερα γνωστικά αποτελέσµατα. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι περικειµενικά, που προκύπτουν από την επεξεργασία περικείµενου και ερεθίσµατος µαζί, ή η ενίσχυση, επαλήθευση ή απόρριψη υπαρχουσών προϋποθέσεων. Στη Θεωρία της Συνάφειας, κάθε πράξη δεικτικής επικοινωνίας φέρει την υπόθεση της βέλτιστης συνάφειας. Πρακτικά, δηλαδή, ο ακροατής θεωρεί ότι η πρώτη ερµηνεία στην οποία οδηγείται µε την ελάχιστη προσπάθεια επεξεργασίας είναι και αυτή που εκφράζει το επιδιωκόµενο από τον οµιλητή νόηµα (Wilson and Sperber 2002: ). Στην περίπτωση των νοµικά δεσµευτικών γλωσσικών εκδοχών, όλες οι εκδοχές «πρέπει να ταιριάζουν µε τη νοµική κουλτούρα της Ένωσης» (Wagner 2001: 265) και η µετάφραση πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της Επιτροπής για τα νοµοθετικά κείµενα. Ορισµένα κειµενικά και διακειµενικά χαρακτηριστικά µιας τέτοιας εκδοχής είναι οι παραποµπές και διαπαραποµπές σε άλλα συναφή κείµενα της Ένωσης, η Ευρωγλώσσα και ο ίδιος ο τίτλος, που καλύπτει µεταξύ άλλων το αντικείµενο και την υπηρεσία έκδοσης. Επίσης η εκδοχή είναι χαρακτηρισµένη (marked) σχετικά µε τη γλώσσα µε τα αρχικά της χώρας π.χ. EL ή EN. Αν εξετάσουµε τις εκδοχές αυτές ως ερεθίσµατα, οι παραποµπές και διαπαραποµπές παρέχουν ρητή πρόσβαση σε γενικές προϋποθέσεις που αφορούν τη νοµική παράδοση της ΕΕ, επαληθεύοντας ότι πρόκειται για ένα υπερεθνικό οικοδόµηµα που συντάσσει νόµους για τα κράτη µέλη. Λαµβάνοντας υπόψη το εθνικό φίλτρο που χρησιµοποιούν οι αναγνώστες κατά την ανάγνωση αυτών των κειµένων, οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση σε υποθέσεις που αφορούν, για παράδειγµα, την αποτελεσµατικότητα της νοµοθετικής εξουσίας βάσει των ωφελειών ή µη που θεωρούν ότι κέρδισε η χώρα τους από τη συµµετοχή στην Ένωση. Αν υπάρχει εξειδίκευση των αναγνωστών, οι παραποµπές και διαπαραποµπές µπορεί να οδηγήσουν σε αξιολογικές υποθέσεις. Έτσι, για παράδειγµα, η παραποµπή στον χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης µπορεί να οδηγήσει στην προϋπόθεση ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης εντάσσεται σε ένα ενιαίο κείµενο όλο το φάσµα των δικαιωµάτων των πολιτών ή σε υποθέσεις σχετικά τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. Πάλι όµως, οι ειδικές γνώσεις δεν συνεπάγονται επιβεβαίωση της πιθανής υπόθεσης για το δηµοκρατικό προφίλ, για παράδειγµα, που θέλει να προάγει η Ένωση. Έχει ήδη καταδειχθεί ότι η εµπιστοσύνη και η ικανοποίηση από τη δηµοκρατική λειτουργία της Ένωσης συνδέεται στενά µε το αν οι πολίτες νιώθουν ότι µετρά η γνώµη τους. Επίσης, από τον τίτλο και το αντικείµενο του κειµένου, οι αναγνώστες είναι πολύ πιθανόν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποθέσεις που αφορούν όχι µόνο την παράδοση της Ένωσης, αλλά και πολιτικούς της χώρας τους που ειδικεύονται στον τοµέα. Ως προς τον χαρακτηρισµό γλώσσας, όταν το κοινό ενός κράτους µέλους διαβάζει µία εκδοχή στη γλώσσα του, είναι προφανές ποια είναι η γλώσσα του κειµένου. Ο χαρακτηρισµός γλώσσας οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως υπάρχουν και άλλα κείµενα σαν αυτό σε άλλες γλώσσες και ότι το δικό τους µάλλον αποτελεί µετάφρασµα. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο του συγκεκριµένου εγγράφου ίσως έχει εφαρµογή και σε άλλα κράτη. Η αναφορά µέσα στο κείµενο για το ποιοι είναι οι αποδέκτες του εγγράφου διασφαλίζει ότι θα χρησιµοποιηθεί από τους αναγνώστες η υπόθεση της εφαρµογής του περιεχοµένου του εγγράφου σε όλα τα κράτη µέλη για παράδειγµα. Όµως, ακόµη και όταν υπάρχει τέτοια

5 αναφορά, ο βαθµός οµοιότητας µεταξύ των εκδοχών παραµένει αόριστος, εφόσον οι αναγνώστες καταλαβαίνουν ότι τα άλλα κράτη µέλη έχουν το κείµενο στη δική τους γλώσσα. Έτσι, δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην εξειδικευµένη υπόθεση για τον βαθµό της πιθανής οµοιότητας των κειµένων µεταξύ τους, εκτός και αν οι αναγνώστες για επαγγελµατικούς ή προσωπικούς λόγους έχουν πολύ καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεµάτων. Επίσης, το κοινό γνωρίζει ότι, παρόλο που το κείµενο είναι γραµµένο στη γλώσσα του, συντάχθηκε από µη εθνικό φορέα και άρα όχι στην εθνική του γλώσσα. Καταλήγει λοιπόν, και από αυτή την πλευρά, ότι το κείµενό του είναι µετάφρασµα και ότι παράχθηκε για κάποιο λόγο. Μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπόθεση του σεβασµού από την Ένωση της εθνικής γλώσσας και του εθνικού πολιτισµού. Βέβαια, η πρόσβαση στην υπόθεση αυτή συνδέεται µε τις υποθέσεις που επιτρέπει το εθνικό φίλτρο να δηµιουργηθούν κατά την ανάγνωση. Αν δεν αποκτήθηκε πρόσβαση στην πιθανώς υπάρχουσα υπόθεση για το δηµοκρατικό προφίλ της Ένωσης ή δεν δηµιουργήθηκε µια τέτοια υπόθεση, πιθανώς οι υποθέσεις περί σεβασµού του εθνικού πολιτισµού να είναι ασθενείς ή ανύπαρκτες. Οι αναγνώστες µέσω της δικής τους γλωσσικής εκδοχής µπορούν να συσχετιστούν άµεσα µε την Ένωση λόγω της προαναφερθείσας προσδοκίας διµερούς σχέσης. Εντούτοις, η δηµιουργία µιας τέτοιας σχέσης δεν συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση της σχέσης αυτής από την πλευρά των αναγνωστών-πολιτών του επιµέρους κράτους µέλους της ΕΕ, για παράδειγµα θετικά συναισθήµατα για την Ένωση. Ανεξάρτητα, όµως, από το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, µπορούµε να πούµε ότι η δηµιουργία µιας διµερούς σχέσης αποτελεί µέρος της πρόθεσης της Ένωσης. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι µέσα στην γλωσσική εκδοχή δεν γίνεται πρόδηλο ότι όλες οι εκδοχές µοιάζουν εξαιρετικά µεταξύ τους. Βάσει του ίδιου του κειµένου, ο αναγνώστης δεν έχει λόγο να προσπελάσει την πιθανώς διαθέσιµη υπόθεση ότι αυτό που διαβάζει είναι όµοιο µε τις άλλες εκδοχές, ούτε να τη συνάγει από την επεξεργασία του συνδυασµού περικειµένου και υπαρχουσών υποθέσεων, εκτός και αν ο αναγνώστης είναι ειδικός, για παράδειγµα δικηγόρος, κυβερνητικός αξιωµατούχος κ.λπ. Εκτός από τα νοµικά κείµενα, εξαιρετική οµοιότητα στη διαµόρφωση σελίδας, το µέγεθος, το περιεχόµενο και τις εκφράσεις παρουσιάζουν και αρκετά από τα υπόλοιπα είδη κοινοτικών κειµένων. Στην περίπτωση των γενικών εκδόσεων, για παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει µετάφραση κάθε γλωσσικής εκδοχής προσανατολισµένη στον πολιτισµό-στόχο για να επιτευχθεί ευρύτερη υποστήριξη και αποδοχή των εκδόσεων από το αντίστοιχο κοινό. Εξάλλου, οι αναγνώστες-στόχος µπορεί να µη συναντήσουν ποτέ τις άλλες γλωσσικές εκδοχές και ουσιαστικά και άµεσα δεν τους ενδιαφέρει πώς φαίνονται ή τι περιέχουν, εφόσον εκείνοι διαθέτουν τις πληροφορίες που είναι συναφείς για τους ίδιους (Τσούµαρη 2006: 4). Αν θεωρήσουµε ότι στα νοµικά κείµενα είναι αναγκαία η εξαιρετική οµοιότητα, για τα άλλα είδη, σκοπός της αυξηµένης οµοιότητας ίσως είναι η δηµιουργία ή επιβεβαίωση υποθέσεων σχετικά µε την ισοτιµία των πολιτών, ότι λόγου χάρη σε όλους τους πολίτες παρέχεται η ίδια ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών, που όχι µόνο είναι ίδιες αλλά και φαίνονται ίδιες. Όµως, οι προϋποθέσεις αυτές δεν δηµιουργούνται ή δεν επιβεβαιώνονται αν οι αναγνώστες δεν διαβάσουν ποτέ κάποια από τις άλλες γλωσσικές εκδοχές. Μόνο έτσι µπορεί να γίνει σύνδεση της γενικότητας, για παράδειγµα, ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι ίδια για όλους µε τον ακριβή και εξαιρετικά υψηλό βαθµό οµοιότητας των εκδοχών. Η Wagner (2002: 24) αναφέρει ότι:

6 αν τα (κοινοτικά) κείµενα εισχωρήσουν [δική µου τοποθέτηση των µονών εισαγωγικών] σε έναν εθνικό πολιτισµό και πάψουν να φαίνονται ίδια ή τουλάχιστον αρκετά παρεµφερή, κάποιες χώρες θα παραπονεθούν για άνιση µεταχείριση. Περιστασιακά εµφανίζονται καχύποπτοι αναγνώστες που ρωτούν γιατί το κείµενο στη δική τους γλώσσα είναι πιο µικρό σε µέγεθος από το γαλλικό ή το γερµανικό αυτό σηµαίνει ότι τους εξαπατούν; Υπάρχει κάποιο φανταστικό προνόµιο που ισχύει για τα άλλα κράτη µέλη και όχι γι' αυτούς; Συνεπώς, τρία πράγµατα διαπιστώνονται: 1) το εθνικό φίλτρο που εφαρµόζει το κοινό κάθε κράτους µέλους κατά την ανάγνωση της δικής του εκδοχής. Αν το δικό του κείµενο είχε µεγαλύτερη έκταση από το γαλλικό ή το γερµανικό, θα έµπαινε στον κόπο να ρωτήσει αν εξαπατώνται οι Γάλλοι ή οι Γερµανοί; 2) κάποιοι αναγνώστες θεωρούν ότι η οµοιότητα των γλωσσικών εκδοχών χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει επαγωγές ισοτιµίας. Αυτές οι επαγωγές προκύπτουν από την πιθανόν διαθέσιµη υπόθεση ότι όλες οι γλωσσικές εκδοχές πρέπει να φαίνονται ίδιες ή τουλάχιστον αρκετά παρεµφερείς, και 3) οι εκδοχές χρήζουν σύγκρισης για να παράγουν την πιθανή επαγωγή ισοτιµίας. Όµως, τι ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει λόγο να διαβάσει άλλες εκδοχές του ίδιου κειµένου; Για να προκύψει η επαγωγή ισοτιµίας, πρέπει να υπάρχει µια τέτοια εκδήλωση στο κείµενο ώστε να γίνει σθεναρά και εύκολα προσπελάσιµη η υπόθεση ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, για παράδειγµα, είναι ίδια για όλους, και για το σκοπό αυτό όλες οι γλωσσικές εκδοχές όχι µόνο είναι ίδιες αλλά και φαίνονται ίδιες. Όµως η ανάγνωση και αναπόφευκτα η σύγκριση διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών αυξάνει την προσπάθεια επεξεργασίας του αναγνώστη. Στο πλαίσιο της θεωρίας της συνάφειας η αύξηση της προσπάθειας επεξεργασίας καθιστά το ερέθισµα λιγότερο βέλτιστα συναφές και αποδυναµώνει τα γνωστικά αποτελέσµατα. 5. Συµπεράσµατα Εν κατακλείδι, υπό το πρίσµα της Θεωρίας της Συνάφειας, τα κοινοτικά κείµενα αποτελούν ερεθίσµατα που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επικοινωνήσει µε το κοινό. Ευελπιστεί ότι οι αναγνώστες επεξεργάζονται τις γλωσσικές εκδοχές στο γνωστικό περιβάλλον που προβλέπει η Ένωση ότι διαθέτουν για την ίδια, ώστε να οδηγηθούν στα επιδιωκόµενα από την Ένωση γνωστικά αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά, το κοινό θεωρεί πιο συναφές για το ίδιο οτιδήποτε αφορά τα συµφέροντα και την ευηµερία της χώρας του. Συνεπώς, εφαρµόζει ένα εθνικό φίλτρο στην ανάγνωση των κειµένων της ΕΕ. Αυτό οδηγεί σε διαφορές ανάµεσα στο επιθυµητό από την ΕΕ και το υπαρκτό γνωστικό περιβάλλον του κοινού οι οποίες, µε τη σειρά τους, δεν οδηγούν σε όλα τα επιδιωκόµενα από την Ένωση αποτελέσµατα. Οι υποθέσεις για το δηµοκρατικό προφίλ της Ένωσης δεν είναι απαραίτητα προσβάσιµες, ενώ η επιδιωκόµενη οµοιότητα δεν είναι πρόδηλη στα κείµενα ώστε να οδηγεί στην υπόθεση ισοτιµίας των πολιτών, εκτός και αν συγκριθούν διαφορετικές εκδοχές. Η σύγκριση των γλωσσικών εκδοχών αυξάνει την προσπάθεια του αναγνώστη και έτσι αποδυναµώνεται η συνάφεια του παραγόµενου γνωστικού αποτελέσµατος. Συνεπώς, από την οπτική της Θεωρίας της Συνάφειας και σε σχέση µε το στοιχείο της οµοιότητας των γλωσσικών εκδοχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιδιώκει η υπόθεση ισοτιµίας των πολιτών να είναι ασθενής ή και ανύπαρκτη σε περίπτωση που δεν εξεταστούν άλλες εκδοχές. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να διατυπωθεί η εξής παρατήρηση: η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί όντως να επιδιώκει την οµοιότητα των

7 γλωσσικών εκδοχών αλλά το γεγονός αυτό να µην αποτελεί µέρος της πρόθεσης επικοινωνίας της ΕΕ µε τους αναγνώστες-πολίτες των κρατών µελών. ηλαδή, να µην επιδιώκει η Ένωση να χρησιµοποιήσουν οι αναγνώστες το στοιχείο της οµοιότητας των κειµένων για να συνάγουν επαγωγές ισοτιµίας, δηµοκρατικότητας κλπ. Ίσως ο σκοπός της οµοιότητας των εκδοχών να είναι διαφορετικός, γεγονός που θα εξεταστεί σε µελλοντική εργασία. ιαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει αποτύχει να προβλέψει το γνωστικό περιβάλλον στο οποίο έχει πρόσβαση το µέσο ευρωπαϊκό κοινό όταν διαβάζει τις κοινοτικές γλωσσικές εκδοχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιλεγµένα αποσπάσµατα από τις έρευνες Ευρωβαρόµετρο 62 και 65 Eurobarometer 62 was conducted between 2 nd October and 8 th November 2004, throughout the previously 15 EU member states, Bulgaria, Romania, Turkey, Croatia and Northern part of Cyprus covering a population aged 15 years and over of citizens of the respective nationalities: Q: What does the EU mean to people? freedom to travel (53%), euro (44%) and 'peace (36%) Turks: 'economic prosperity' (48%), social protection (34%) and freedom to travel, study and work anywhere in the EU (30%) Eurobarometer 65 was conducted between 27 March and May covering 25 member states, 2 acceding countries (Bulgaria and Romania), 2 candidate countries (Croatia and Turkey) and the Turkish Cypriot Community covering a population aged 15 years and over of citizens of the respective nationalities: Q: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is: a good thing 55% a bad thing, 13% neither good nor bad 28% don t know 4% Q: Taking everything into account, would you say that (OUR COUNTRY) has on balance benefited or not from being a member of the European Union? yes 54% no 33% don t know 12% Q: In general, does the European Union conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral, fairly negative or very negative image? very positive 9% fairly positive 41% neutral 32%, fairly negative 12% very negative 4% don t know 2%

8 Q: Please tell me for each statement, whether you tend to agree or tend to disagree. My voice counts in the European Union. tend to agree 36% tend to disagree 54% Q: How about the way democracy works in the European Union? very satisfied 6% fairly satisfied 44% not very satisfied 26% not at all satisfied 8% don t know 16% Q: On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the way democracy works in (OUR COUNTRY)? very satisfied 9% fairly satisfied 47% not very satisfied 30% not at all satisfied 11% don t know 3% Βιβλιογραφικές Αναφορές Barteloot P. (2001). Language policy in the European Union. In Sarcevic S. (ed) Chesterman A. και E. Wagner (2002). Can theory help translators? Manchester: St. Jerome Publishing. Dollerup C. (2001). Complexities of EU language work. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Gutt E.A. (2000). Translation and relevance: cognition and context. Manchester & Boston: St. Jerome Publishing. Koskinen K. (2001). How to research EU translation. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Koskinen K. (2004). Shared culture?. In Target 16:1, Κουτσιβίτης Β. (1994). Θεωρία της Μετάφρασης. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις. Κουτσιβίτης Β. (2003). Η πρόκληση της πολυγλωσσίας στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οµιλία στο 4 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, Οκτωβρίου και 1 Νοεµβρίου. Nordland R. (2002). Equality and power in EU language work. In Perspectives: Studies in Translatology 10:1, Pym A. (1996). Open letter on hybrids and translation. Schäffner C. (2001). Translation and the EU conditions and consequences. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Trosborg A. (ed) (1997). Text Typology and Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Τσούµαρη Μ. (2006). Translation of EU texts and Relevance. In 3 rd Conference Interpreting for Relevance: Discourse and Translation, Kazimierz Dolny, June. Wagner E. (2001). Translation in the EU machinery. In Perspectives: Studies in Translatology 9:4, Wagner E., S. Bech και J.M. Martínez (2002). Translating for the European Union institutions. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome Publishing. Wilson D. και D. Sperber (2002). Relevance Theory. In UCL Working Papers in Linguistics 14,

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: ένα υβριδικό είδος κειµένου και ιδιαιτερότητες κατά τη µετάφραση του

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: ένα υβριδικό είδος κειµένου και ιδιαιτερότητες κατά τη µετάφραση του Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: ένα υβριδικό είδος κειµένου και ιδιαιτερότητες κατά τη µετάφραση του Σοφία Λυκοδήµου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The Treaty establishing

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016

Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016 Σιωπηλό πάτωμα Τι σημαίνει πολιτισμική ταυτότητα;;; Παραδείγματα; Σχέση με την πολιτότητα;

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό ευρωβαρόµετρο 2010: Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ µιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης

Εαρινό ευρωβαρόµετρο 2010: Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ µιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης IP/10/1071 Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2010 Εαρινό ευρωβαρόµετρο 2010: Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ µιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης Το 75% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο µεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou, Andreas

Constantinou, Andreas Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Constantinou, Andreas þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο κινητικότητας Erasmus. Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter)

Γραφείο κινητικότητας Erasmus. Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter) Γραφείο κινητικότητας Erasmus Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter) Δεν πρέπει να στέλνουμε ποτέ ένα βιογραφικό σημείωμα, χωρίς τη συνοδευτική του επιστολή. Γιατί; Πρώτον, διότι δίνει

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 10: Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση Κασάπη Ελένη Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία [Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρώπη] Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία Α. Ευρωπαϊκοί φορείς αρμόδιοι για την άσκηση γλωσσικής πολιτικής - Συμβουλευτικά όργανα και οργανισμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Δεκέμβριος 6, 2016

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Δεκέμβριος 6, 2016 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δεκέμβριος 6, 2016 1 1 AGENDA Τι είναι η συνοδευτική επιστολή; Γιατί είναι σημαντική μια συνοδευτική επιστολή; Tι θα πρέπει να περιλαμβάνει; Δομή συνοδευτικής επιστολής Best practices

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Στόχοι Χαρτογράφησης (Τεχνικό ελτίοέργουεκτ) «ιακρίσεις και ανισότητες χρόνου εργασίας, ανδρών γυναικών στις επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα