Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Archive of SID. چكيده: مقدمه :"

Transcript

1 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش : 89/4/15 88/11/7 دريافت : چكيده: مقدمه و هدف : برخي مطالعات نشان داده اند كه 14 درصد از كاربران اينترنت مبتلا به علاي م رفتارهاي وسواسي حالت روانشيدايي افسردگي و جز اينها هستند.همچنين در مطالعاتي به ويژگيهايي نظير انزواي اجتماعي عزت نفس پايين و... اشاره شده است. اين مطالعه به تعيين ارتباط ميان اعتياد به اينترنت و علاي م روانپزشكي مي پردازد. روش كار : در اين مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد 120 نفر از كاربران دانشجوي شهر اصفهان به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيك تشخيصي اعتياد به اينترنت (YDQ) پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ( IAT ) و پرسشنامه S-CL-90-R توسط گروه نمونه تكميل شده و در نهايت نمرات علاي م روانپزشكي از روي نمرات اعتياد به اينترنت آنان پيش بيني شد. همچنين ميانگين نمرات علاي م روانپزشكي در افراد معتاد به اينترنت و غير معتاد نيز مقايسه شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري آناليز كواريانس چندمتغيره و رگرسيون لجستيك توسط نرم افزار 12 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. نتايج: بر اساس يافته هاي اين مطالعه تفاوت معني داري ميان ميانگين علاي م روانپزشكي در تمامي خرده مقياسهادر پرسشنامه S-CL-90-R و سه شاخص GSI,PSDI,PST در دو گروه معتاد به اينترنت و كاربر عادي وجوددارد.( P<0.001 ). همچنين نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت و معني داري بين نمرات علاي م روانپزشكي (نظير افسردگي اضطراب خودبيمارانگاري وسواس حساسيت بين فردي پرخاشگري پارانويا فوبيا و روانپريشي ( و سه شاخص GSI,PSDI,PST با اعتياد به اينترنت وجوددارد. (0.01>P). همچنين اعتياد اينترنتي با كنترل جنسيت بر علاي م روانپزشكي نه گانه تاثيرگذار بود. نتيجه نهايي: با توجه به نتايج اين مطالعه جاي آن دارد به پديده اعتياد اينترنتي به عنوان يك مشكل رواني كه اغلب گريبانگير نسل جوان و آينده ساز جامعه مي باشد توجه جدي مبذول گردد و متخصصين روانپزشكي و روانشناسي كه در امر بهداشت روان فعاليت مي كنند لازم است تا در مورد مشكلات رواني ناشي از اعتياد اينترنتي نظير اضطراب افسردگي پرخاشگري نارضايتي شغلي و تحصيلي در ميان معتادان به اينترنت آگاهي داشته باشند. كليد واژه ها: : اينترنت / دانشجويان / علاي م روانپزشكي مقدمه : دسترسي به اينترنت پديدهاي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره استفاده كنندگان اينترنت قرار ميگيرند. اينترنت در همه جا حضور دارد: در خانه مدرسه دانشگاه و...تعداد كاربران اينترنت بطور شگفت آوري در حال افزايش است و تا دسامبر سال 2002 ميلادي تعداد استفاده كنندگان از اينترنت 665 ميليون نفر در جهان گزارش شده است( 1 ). آمار در مورد ايران كمي متفاوت است. بين سالهاي 2000 تا 2006 تعداد كاربران اينترنتي در ايران بيش از * كارشناس ارشد روانشناسي مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ** استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان *** كارشناس بهداشت اداره آموزش و پرورش استان اصفهان **** روانپزشك ***** استاديار گروهروانپزشكي و عضو مركز تحقيقات اختلالات رفتاريوسوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي همدان( )

2 ارتباط علاي م روانپزشكي با اينترنت سيدسلمان علوي و همكاران درصد افزايش يافته است و در حال حاضر به بيش از 11/5 ميليون نفر بالغ مي شود( 2 ). بيشترين كاربران اينترنت جوانان هستند. نتايج تحقيقات انجام شده در ايالات متحده نشانگر آن است كه استفاده از اينترنت در ميان جوانان بيش از هر گروه سني ديگري است.كودكان نيز به عنوان گروه سني متفاوت در شمار روبه فزوني كاربران اينترنت قرار مي گيرند و در سال 2005 بيش از 77 ميليون كودك وارد فضاي سايبر شدهاند (3). اعتياد به اينترنت يا استفاده بيش از حد از ديگر آسيب هاي فردي و تا حدودي اجتماعي اينترنت است كه گاهي از اين بيماري تحت عنوان اعتياد مجازي و مشهورتر از آن با عنوان «اختلال اعتياد به اينترنت» نام برده مي شود. اختلال اعتياد به اينترنت يك پديده بين رشته اي است و علوم مختلف پزشكي رايانه اي جامعه شناسي حقوق اخلاق و روان شناسي هر يك از زواياي مختلف اين پديده را مورد بررسي قرار داده اند( 4 ). كينگ استورم طي مطالعه اي دريافت كه افرادي كه اعتياد اينترنتي دارند تنها كمرو و خجالتي بوده و دچار افسردگي مي باشند( 5 ). كوبي و همكارانش در پژوهش خود بيان كردند كه استفاده زياد و تفريح گونه از اينترنت با آسيبهاي جدي در عملكرد فردي نظير مشكلات تحصيلي تنهايي مشكلات خواب و غيره مرتبط است( 6 ). حجم رو به رشدي از تحقيقات صورت گرفته پيرامون اعتياد اينترنتي حكايت از آن دارد كه اختلال اعتياد اينترنتي نوعي اختلال روانشناختي اجتماعي است كه از مشخصههاي آن تحمل علاي م كنارهگيري اختلالات عاطفي و ازهمگسيختگي روابط اجتماعي است( 7 ). اين اعتياد در اكثر موارد منجر به شكست در ازدواج و بيثباتي در روابط خانوادگي نيز ميشود (8). پژوهشگري در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه نوجواناني كه از تماسهاي اجتماعي كنارهگيري ميكنند از اينترنت بعنوان ابزاري براي فرار از واقعيت استفاده ميكنند (9). تحقيقات ديگر نيز نشان دادهاند كه يكي از آثار وابستگي به اينترنت اين است كه افراد وابسته زمان كمتري را با خانواده خود ميگذرانند. از علاي م اين وابستگي گوشه گيري اختلال در الگوي خواب احساس نياز به تنها بودن و فراموش كردن مسي وليتهاي خانوادگي است. از سوي ديگر بايد به اين امر اذعان داشت كه همين عامل انزواي اجتماعي باعث تشديد اعتياد اينترنتي در بين افراد ميگردد( 4 ). در مطالعهاي گزارش شده است كه افرادي كه اعتياد اينترنتي دارند كساني هستند كه به سادگي خسته و ملول ميشوند تنها كمرو خجالتي افسرده و دچار ساير انواع اعتيادها هستند (10). براساس نتايج مطالعه يانگ و همكاران 5 تا 10 درصد از جمعيت آنلاين جهان در زمان مطالعه وي معتادند. حدود 54 درصد از معتادان اينترنت سابقه افسردگي و 34 درصد از آنها نيز سابقه اضطراب و نگراني دارند (4 11). يانگ در مطالعه ديگري پيرامون اعتياد اينترنتي بدين نتيجه رسيد كه افراد معتاد به اينترنت دچار علاي م خاصي بوده و با پيامدهايي مواجه اند كه دقيقا مشابه پيامدهاي افرادي است كه به الكل شرطبندي(قماربازي) خريد و ساير رفتارهاي وسواسي دچار هستند. طبق نظر وي افسردگي خفيف تا شديد با استفاده بيمارگونه از اينترنت رابطه دارد وي بيان نمود كه عزت نفس پايين انگيزه ضعيف ترس از طرد شدن و تاييدطلبي با افسردگي رابطه داشته و اين افسردگي با ميزان استفاده از اينترنت نيز رابطه دارد. طبق نظر يانگ تحقيقات موجود در زمينه اعتياد اينترنتي مويد آن است كه اعتياد اينترنتي با آسيبهاي جدي در حوزه عملكرد فردي اجتماعي و شغلي افراد رابطه دارد( 12 ). در اين زمينه پژوهش ديگري نيز نشان داد كه كسانيكه مدت زمان زيادي از اينتزنت استفاده مي كنند اين استفاده بيش از حد عامل مشكلات بين فردي اجتماعي و تحصيلي آنان مي شود( 13 ). معيدفر و همكاران براساس يافته هاي تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه آن دسته از افرادي كه استفاده اعتيادي از اينترنت ميكنند احساس مسي وليت كمتري نسبت به جامعه و محيط پيرامون خود دارند بيشتر دچار انزواي اجتماعي ميگردند دچار ناكامي تحصيلي و كاري بيشتري ميشوند از حمايت اجتماعي كمتري برخوردار ميباشند و احساس خودارزشي آنان نيز پايينتر است. براساس نتايج آن دسته از افرادي كه معتاد به اينترنت هستند

3 59 احساس خودارزشي پاييني دارند.بنابراين ميتوان گفت كه يكي از پيامدهايي كه از پديده اعتياد به اينترنت منشا ميگيرد پايين بودن احساس خود ارزشي ميباشد (4). با توجه به اين مسي له كه در اكثر تحقيقات به رابطه اعتياد اينترنتي و مشكلات روانشناختي نظير اضطراب افسردگي عزت نفس پايين و... اشاره شده است كيم و همكارانش در پژوهش خود پيرامون اعتياد اينترنتي و پيامدهاي روانشناختي آن در نمونه هاي مورد بررسي هيچكدام از علاي م روانشناختي همبود با اعتياد اينترنتي را گزارش نكرده اند. در اين پژوهش نمونه ها نمرات پاييني را در افسردگي و افكار خودكشي گزارش كرده اند( 14 ). با توجه به پژوهشهاي گذشته و يافته هاي گاه متناقض و با توجه به گسترش و فراگيرشدن استفاده از اينترنت در جامعه ما بويژه در قشر دانشجو و با عنايت به اينكه مسي له اعتياد به اينترنت در بسياري از جوامع صنعتي و پيشرفته مورد بحث و بررسي بوده به نظر مي رسد با افزايش روزافزون استفاده از اينترنت در ايران اين امر مي تواند بهداشت رواني و جسماني جوانان و نوجوانان را متاثرساخته و در آينده شاهد معضلات ناشي از اعتياد به اينترنت باشيم. لذا ضروري است پس از شناسايي الگوي استفاده از اينگونه ابزارهاي الكترونيكي به بررسي آن پرداخته تا علاوه بر افزايش دامنه دانش خود از آثار آن در زندگي خود آگاه شويم. بهمين منظور اين مطالعه به بررسي رابطه علاي م روانپزشكي و اعتياد به اينترنت در كاربران دانشجوي دانشگاههاي شهر اصفهان مي پردازد. روش كار: روش اين مطالعه توصيفي مقطعي و جامعه آماري آن آماري تمام كاربران دانشجوي دانشگاههاي سطح شهر اصفهان(دانشگاه اصفهان علوم پزشكي صنعتي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان) در نيمسال اول تحصيلي بودند. روش نمونه گيري بصورت سهميه اي Sampling) (Quota و حجم نمونه درنظرگرفته شده تعداد 136 نفر بود. در ابتدا تعداد كل دانشجويان هر دانشگاه به تفكيك و سپس در مجموع محاسبه شد (دانشگاه اصفهان نفر دانشگاه علوم پزشكي 5700 نفر دانشگاه صنعتي نفر و دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان نفر و در مجموع نفر) اين آمار از طريق تماس تلفني با روابط عمومي يا با مراجعه به سايت اينترنتي هر دانشگاه بدست آمد. بر اساس حجم نمونه محاسبه شده( 136 نفر) و به تناسب از هر دانشگاه نمونه هايي بصورت سهميه انتخاب شدند (طبق تناسب انجام شده) لذا تعداد 18 نفر از دانشگاه علوم پزشكي 45 نفر از دانشگاه اصفهان 34 نفر از دانشگاه آزاد خوراسگان و 39 نفر از دانشگاه صنعتي در اين طرح شركت كردند. پس از محاسبه حجم نمونه به تفكيك هر دانشگاه با مراجعه به سايت مركزي هر دانشگاه نمونه هاي محاسبه شده از بين كاربران آن بصورت تصادفي انتخاب شدند. علت انتخاب ومراجعه به سايت مركزي هر دانشگاه به دليل آن بود كه در اين مكان از دانشگاه جنبه تصادفي بودن نمونه ها از نظرمتغيرهاي زمينه اي نظير رشته جنس تا هل نوع مدرك تحصيلي سال ورود به دانشگاه (سال اول دوم و... ( دانشكده محل تحصيل مقطع تحصيلي و غيره كاملا رعايت شود.لازم به ذكر است كه محاسبات نهايي پس از حذف اطلاعات ناقص(تعداد 16 نفر از مطالعه خارج شدند) بر اساس 120 نفر انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين طرح عبارت بودند از : 1- پرسشنامه اطلاعات دموگرافيگ كه در آن ويژگيهايي نظير سن جنس ميزان تحصيلات و سال ورود به دانشگاه وضعيت تاهل ميزان ساعات استفاده از اينترنت و ميزان و دلايل استفاده ازسايتهاي مختلف در روز را سوال مي كند. 2- پرسشنامه تشخيص اعتياد اينترنتي (Young Diagnostic Questionnaire) اين پرسشنامه بر اساس ملاكهاي تشخيصي اعتياد اينترنتي (كه مبتني بر نشانه شناسي اختلال كنترل تكانه Disorder(ICD)) (Impulse Control مي باشد و استفاده از آن در تحقيقات مختلف به اثبات رسيده است طراحي شده و پاسخ مثبت به 5 سوال يا بيشتر از آن نشانگر وجود اختلال اعتياد اينترنتي در فرد مي باشد( 17-15). پايايي اين پرسشنامه به روش تنصيف برابر با 0/72 و مقدار آلفاي كرونباخ براي آن برابر با 0/71 محاسبه شده است( 18 ). علوي و همكاران روايي محتوايي اين پرسشنامه را با نظرخواهي از متخصصان مناسب ارزيابي كرده و روايي افتراقي آن را برابر با (0/62=r) روايي همزمان آن را برابر با (0/50=r) همچنين پايايي فرم ايراني اين پرسشنامه

4 ارتباط علاي م روانپزشكي با اينترنت سيدسلمان علوي و همكاران 60 را به روش آلفاي كرونباخ برابر با 0/65 ذكر كرده اند( 19 ). 3- پرسشنامه اعتياد به اينترنت( Test (Internet Addiction اين پرسشنامه توسط كيمبرلي يانگ و در سال 1998 ساخته شده است. اين پرسشنامه در 20 آيتم طراحي شده و به روش ليكرت نمره گذاري مي شود. گزاره هاي اين آزمون بر اساس ملاكهاي DSM-IV براي تشخيص قماربازي اينترنتي و وابستگي به الكل طراحي شده است. نمرات بدست آمده براي هر فرد وي را در سه زمينه طبقه بندي مي كند : كاربر عادي اينترنت كاربري كه در اثر استفاده زياد دچار مشكلاتي شده است و كاربر معتاد كه استفاده بيش از حد وي را وابسته كرده و نياز به درمان دارد.اين پرسشنامه جنبه هاي مختلف اعتياد به اينترنت را مي سنجد و تعيين مي كند آيا استفاده بيش از حد از اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي فرد تاثير دارد يا نه (15). روايي و پايايي اين پرسشنامه در پژوهشهاي چندي ذكر شده است بعنوان مثال ويديانتو و مك موران روايي صوري اين پرسشنامه را بسيار بالا ذكر كرده اند همچنين از طريق تحليل عوامل شش عامل برجستگي استفاده بيش از حد بي توجهي به وظاي ف شغلي فقدان كنترل مشكلات اجتماعي تاثير بر عملكرد را بدست آوردند كه همه اينها نشان دهنده روايي آن است( 20 ). علوي و همكاران در پژوهش خود براي نسخه فارسي پرسشنامه 5 عامل «صرف زمان بيش از حد در اينترنت» «استفاده از اينترنت جهت كسب آرامش رواني» «برجستگي» «استفاده مرضي از چت روم» «بي توجهي به وظاي ف شغلي و تحصيلي» را استخراج نموده اند و علاوه بر اين براي اين پرسشنامه دو نوع روايي ديگر(محتوايي و افتراقي( r=0/5 ) و سه نوع پايايي (بازآزمايي (0/79=r) همساني دروني( α=0/88 ) و تنصيف (0/82=r) بدست آوردند و بهترين نقطه برش باليني اين پرسشنامه را 44 ذكر كرده اند( 21 ). 4- پرسشنامه علاي م روانپزشكي( Checklist-90-R (Symptom فهرست 90 سوالي تجديدنظرشده نشانه هاي بيمارگون از جمله پرسشنامه هاي تشخيصي است كه كاربرد گسترده اي دارد و براي اندازه گيري 9 بعد آسيب شناسي رواني كه بوسيله تحليل عاملي تعيين شده اند طراحي شده است. اين ابعاد عبارتند از: جسماني كردن(مانند اختلال در نفس كشيدن) مشكلات وسواس فكري و عملي ( OCD ) حساسيت ميان فردي (مانند احساس حقارت در برابر ديگران) افسردگي اضطراب پرخاشگري(خصومت) فوبيا افكار پارانوييد و روانپريشي گرايي.هدف اين پرسشنامه اراي ه نيمرخي از آسيب شناسي رواني براي هر درمانجو است( 22 ). اين پرسشنامه به روش ليكرت(از هيچ تا به شدت) و از امتياز صفر تا چهار نمره گذاري مي گردد. امتياز كلي 360 و پايين ترين امتياز صفر مي باشد.روايي و پايايي اين پرسشنامه در تحقيقات متعدد به اثبات رسيده است به عنوان مثال هاشمي در پژوهش خود ضريب آلفاي كرونباخ كليه زير مقياسهاي اين پرسشنامه را بالاتر از 0/7 گزارش كرده است. همچنين براساس نظر ساير محققين ضريب روايي همزمان ابعاد نه گانه اين آزمون را با پرسشنامه چندوجهي مينه سوتا ( MMPI )در دامنه 0/36 تا 0/73 گزارش كرده است( 23 ). عسگري به نقل از طالب زاده ضريب پايايي اين پرسشنامه را بين 0/58 تا 0/95 گزارش كرده است (24). پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفاي كرونباخ برابر با 0/96 محاسبه شد كه نشاندهنده پايايي بسيار مطلوب آن است. پرسشنامه هاي پژوهش حاضر(اطلاعات دموگرافيك پرسشنامه تشخيص اعتياد اينترنتي پرسشنامهS-CL-90-R ) توسط گروه نمونه تكميل شد. از گروه نمونه خواسته شد كه صادقانه پاسخ دادن به سو الات پاسخ دهند و درصورت عدم تمايل به به سو الات پرسشنامه را تحويل دهند. همچنين بر اساس معيار هاي ورود و خروج دانشجوياني كه داراي نقص عضو قابل مشاهده بوده يا تحت درمان يك اختلال روانپزشكي بودند وارد مطالعه نشدند پس از اجرا و بررسي نتايج آزمون اعتياد اينترنت يانگ( IAT ) پرسشنامه تشخيصي اعتياد به اينترنت (YDQ) نظر روانپزشك و ميزان ساعات استفاده از اينترنت دو گروه (افرادي كه معتاد به اينترنت تشخيص داده شده اند با گروه كاربران عادي) مقايسه شدند و در نهايت رابطه اعتياد اينترنتي با هر كدام از علاي م روانپزشكي بررسي شد. براي دسترسي به اهداف مورد نظر از روشهاي آماري MANCOVA, Logistic Regression استفاده شد. تمامي مراحل اجرا و تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده زير نظر متخصص آمار و توسط نرم افزارSPSS محاسبه شد. نتايج: براساس پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك 46 نفر از گروه نمونه مرد و 74 نفر زن بودند همچنين طبق

5 61 اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها و پس از بررسي علاي م اعتياد به اينترنت توسط روانپزشك طبق نظر وي %15 كاربر معتاد به اينترنت و %85 كاربر عادي اينترنت تشخيص داده شدند. براي مقايسه علاي م روانپزشكي و مقايسه آن در دوگروه پس از اجراي پرسشنامه S-CL-90-R بر روي جمعيت هدف ميانگين و انحراف استاندارد آن محاسبه شد كه نتايج آن در جدول 1 اراي ه شده است. جدول : 1 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه S-CL-90-R و علاي م نه گانه به همراه شاخصهاي رواني دركاربران معتاد به اينترنت وكاربران عادي ميانگين معتاد به اينترنت انحراف استاندارد 49/64 كاربر عادي ميانگين انحراف استاندارد 42/47 56/ نمرات S-CL-90-R جسمي سازي وسواس حساسيت بين فردي افسردگي اضطراب پرخاشگري ترس مرضي پارانويا روانپريشي 6/42 5/23 4/95 7/93 6/69 3/53 2/79 4/11 4/95 42/51 9/19 0/61 6/99 7/49 5/47 9/28 6/36 3/57 2/42 5/48 5/30 57/03 48/56 1/06 6/66 7/91 6/20 8/88 5/52 4/88 4/478 4/28 6/87 49/67 10/74 0/56 * Global Severity Index ** Positive Symptom Total *** Positive Symptom Distress Index 11/28 14/06 10/50 15/61 10/78 6/78 6/06 7/61 9/67 101/10 58/09 1/64 GSI* PST** PSDI*** مقايسه ميانگين علاي م روانپزشكي و سه شاخصGSI PST وPSDI در دو گروه معتاد به اينترنت با كاربران عادي در تمامي علاي م تفاوت معنادار را نشان مي دهد( P<0.01 ). براي بررسي ارتباط بين علاي م روانپزشكي و سه شاخص رواني با اعتياد به اينترنت از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت و معني داري بين علاي م روانپزشكي و اعتياد به اينترنت وجوددارد. (0.01>P). شدت ارتباط بين اعتياد به اينترنت و علاي م OCD بيشتر اما در علاي م ديگر روانپزشكي در شدت پايين تري قراردارد(جدول 2). جدول : 2 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين علاي م روانپزشكي و اعتياد به اينترنت اعتياد به اينترنت و نمرات S-CL-90-R جسمي سازي OCD حساسيت بين فردي افسردگي اضطراب پرخاشگري ترس مرضي پارانويا روانپريشي GSI PST PSDI مقدار همبستگي 0/40 0/26 0/41 0/39 0/34 0/27 0/25 0/36 0/28 0/34 0/40 0/40 0/41 ارزشP =0/004 =0/002 =0/006 =0/002 براي تجزيه و تحليل ارتباط ميان اعتياد اينترنتي و علاي م نه گانه روانپزشكي از مدل MANCOVA Covariance) (Multivariate analysis of با متغيرهاي كمكي تاهل سن تحصيلات مقدار ساعات استفاده از اينترنت استفاده شد كه پس از حذف متغيرهاي غير تاثيرگذار درمدل نهايي جنسيت بعنوان متغيرتعديل كننده درنظر گرفته شد و با استفاده از مدل مذكور نتيجه گرفته شد كه اعتياد اينترنتي در حالت كلي با كنترل جنسيت بر علاي م روانپزشكي نه گانه تاثيرگذار مي باشد.(Wilk's Lambda Value=0.79, F(9,107)=3.03, P<0.001)) همچنين آزمون بين گروهها نشان داد كه با كنترل جنسيت تمام علاي م روانپزشكي تحت تاثير اعتياد اينترنتي قرار دارند. با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك چندگانه ميزان تاثير متغيرهاي 9 گانه علاي م روانپزشكي از قبيل افسردگي وسواس و... به همراه سن جنس تحصيلات و ميزان ساعات استفاده از اينترنت به عنوان متغيرهاي تعديل كننده بر روي اعتياد به اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت كه پس از حذف متغيرهاي غيرتاثيرگذار با درنظرگرفتن اندازه برازندگي مدل Fit) (Goodness of تنها متغيرهاي جنس تاهل و وسواس در مدل باقي ماندند بدين معني كه مردان 1/8 برابر نسبت به زنان بيشتر در معرض خطر اعتياد به اينترنت هستند مجردين در حدود 3/5 برابر در معرض خطر بوده و به ازاء هر واحد افزايش نمره وسواس در حدود 1/1 برابر خطر ابتلاء به اينترنت افزايش خواهد داشت.

6 ارتباط علاي م روانپزشكي با اينترنت سيدسلمان علوي و همكاران 62 بحث: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد مردان 1/8 برابر نسبت به زنان در معرض خطر اعتياد به اينترنت هستند و مجردين چيزي در حدود 3/5 برابر در معرض خطر آن مي باشند. اين نتيجه در تفاوتهاي جنسيتي مطابق با گزارشات قبلي در زمينه اعتياد به اينترنتي است (25). يافته هاي درگاهي و رضوي نيز تمايل نوجوانان مجرد به اينترنت و در معرض خطر بودن آنها به اعتياد اينترنتي را بسيار بيشتر از گروههاي سني ديگر مي داند( 26 ). پژوهشگري در تحقيقات خويش بر روي دانشجويان دانشگاهها متوسط استفاده افراد وابسته به اينترنت را 11 ساعت در هفته شناسايي كرده است. همچنين وي دريافت كه 72 درصد از وابستهها مرد بودند( 27 ). بر اساس نتايج مطالعه اي ديگر بر روي دانشجويان 10 درصد از پاسخگويان داراي معيارهاي وابستگي به اينترنت بوده و اكثريت كساني هم كه استفاده اعتيادي از اينترنت داشتند مرد و از دانشجويان علوم فني و مهندسي بودهاند (28). احتمال ارتباط مرد بودن ابتلا به افسردگي عزت نفس پايين و عملكرد پايين در روابط خانوادگي با اعتياد به اينترنت نيز در مطالعه كو و همكاران ذكرشده است( 29 ). اما با اين حال در گزارشي بيان شده كه احتمال اعتياد زنان و مردان به اينترنت برابر است( 30 ). اين تفاوت در يافته هاي ذكرشده مي تواند ناشي از تفاوتهاي فرهنگي در زمينه استفاده از اينترنت يا بر اثر ميزان متغير استفاده از اينترنت در جامعه هاي مختلف باشد همچنين تعداد كاربران اينترنت مرد در جامعه ما بيشتر از زنان مي باشد كه اين امر مي تواند در ابتلاء مردان به اعتياد اينترنتي موثر باشد. طبق اهداف و فرضيه مطالعه ميانگين علاي م روانپزشكي در دو گروه معتاد به اينترنت و كاربر عادي تعيين و با يكديگر مقايسه شدند ميانگين نمرات علاي م روانپزشكي در كاربران عادي برابر با 56/97±42/47 و در گروه معتاد به اينترنت برابر با 101±49/62 بود و تفاوت نمرات علاي م روانپزشكي در دو گروه از لحاظ آماري معني دار بود. با اين نتايج مشخص مي شود كه سلامت رواني در گروه كاربر عادي نسبت به گروه معتاد در وضعيت بهتري قراردارد و با مقايسه دو گروه اينگونه تحليل مي شود كه هرچه اعتياد اينترنتي بيشتر باشد علاي م روانپزشكي در شخص بيشتر مشاهده مي شود. در كاربران معتاد ميانگين كل نمرات علاي م روانپزشكي و همچنين ميانگين تمام خرده مقياسهاي اين علاي م بالاتر از گروه كاربران عادي اينترنت بود در مطالعه يانگ هم بيان شده است كه نوجواناني كه از كامپيوتر زياد استفاده مي كنند علاي م جدي اجتماعي- روانپزشكي از خود نشان مي دهند( 31 ). كروت هم گزارش داد نتايج استفاده زياد از اينترنت تاثير منفي آن بر سلامت رواني افراد است( 32 ). كيم و همكاران هم در پژوهش خود ذكر كرده اند كه افراد مبتلاء به اعتياد اينترنتي نمرات پايين در پرسشنامه «سبكهاي زندگي در ارتقاء سلامت» مي گيرند( 33 ) يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد همبستگي مثبت و معناداري ميان ساعات استفاده از اينترنت و نمرات علاي م روانپزشكي وجود دارد همانطور كه فيوريتو و همكارانش بيان كردند كه ارتباط معني دار و واضحي ميان ساعات هفتگي استفاده از اينترنت و نمرات سلامت روان وجود دارد. يافته هاي آنان نشان داد ارتباط ميان استفاده از اينترنت و اختلالات رواني احتمالا رو به افزايش است( 34 ). مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه هرچه ميزان ساعات استفاده از اينترنت افزايش يابد نمرات علاي م روانپزشكي نيز افزايش يافته و انتظار مي رود با افزايش علاي م روانپزشكي كاهش سلامت عمومي را شاهد باشيم. همچنين نتايج نشانداد كه همبستگي مثبت و معني داري بين نمرات علاي م روانپزشكي(نظير افسردگي اضطرابو... ( و اعتياد به اينترنت وجوددارد. ناتان و همكاران در مطالعه خود ذكر كرده اند كه استفاده زياد و بيمارگونه از اينترنت ممكن است با افسردگي درماندگي آسيبهاي كاركردي و اختلالات محورI در DSM-IV-TR مرتبط باشد( 35 ). در يافته هاي ما در بين اين عوامل شدت ارتباط بين اعتياد به اينترنت و علاي م OCD بيشتر است و مطابق نتايج مطالعاتي است كه نشان مي دهد كه %14 از كاربران اينترنت دچار علاي م رفتارهاي وسواسي افسردگي و جز اينها هستند( 4 ). در مطالعه چن براساس تجزيه و تحليل به روش رگرسيون نشان داده شد كه علاي م وسواسي بيشترين علاي م مرتبط با هر دو جنس در اعتياد به اينترنت است( 36 ). پژوهش هيون و همكارانش نشان داد اعتياد اينترنتي ارتباط معناداري با علاي م وسواسي و افسردگي دارد اما

7 63 تجزيه و تحليل چند متغيري نشان داد افسردگي رابطه نزديكتري با آن دارد( 37 ). اين مطلب دقيقا بيانگر آن است كه علاي مي كه افراد معتاد به اينترنت از خود نشان مي دهند بيانگر يك تفكر و رفتار وسواسگونه در آنان است. همانگونه كه اعتياد بعنوان يك وابستگي وسواسگونه و غير قابل كنترل نسبت به مواد رفتار و...بيان شده كه به نتايج شديد هيجاني رواني و جسمي منجر مي شود ارتباط ميان ICD و OCD نيز در پژوهشي گزارش شده است( 38 ). پژوهشهايي قبلي نيز شباهتهايي ميان اعتياد به مواد اعتياد به كامپيوتر اختلال كنترل تكانه اعتياد به اينترنت و اختلال OCD را گزارش كرده اند( 14 ). در مطالعه روبين هم به را بطه استفاده از اينترنت با اضطراب اجتماعي ضعف خود اضطراب و افسردگي پرداخته شده است( 39 ) همچنين مطالعاتي حاكي از آن است كه استفاده از اينترنت به جهت هدفي غير از رابطه با ديگران پيش بيني كننده افسردگي و اضطراب اجتماعي در نوجوانان و جوانان است( 40 ). در پژوهش ايجدن و همكارانش در يك مطالعه طولي استفاده از اينترنت مخصوصا استفاده از سيستم ارسال پيام فوري(محيطي شبيه به چت روم) ارتباط مثبتي با ابتلاء به افسردگي پس از 6 ماه گزارش شده است( 41 ). دراين زمينه پژوهشهاي ديگري نيز به رابطه اعتياد به اينتر نت و افسردگي پرداخته اند( ). ين و همكارانش در پژوهش خود به رابطه اعتياد اينترنتي با اختلات روانپزشكي نظير پرخاشگري افسردگي اضطراب اجتماعي اشاره كرده است و اعلام نموده است كه با خصومت بيشتر در مردان ارتباط داشتهو رابطه اعتياد به اينترنت و افسردگي در هردو جنس مشاهده مي شود( 43 ). كو و همكاران در پژوهش خود بيان كردند كه نوجوانان مبتلا به اعتياد اينترنتي بيشتر از خود رفتارهاي پرخاشگري نشان مي دهند و اين پرخاشگري در جوانان سالهاي اول دانشگاه نسبت به دانشجويان سالهاي بالاتر بيشتر است( 25 ). در پژوهشهاي ديگر همبستگي مثبت و معنادار ميان استفاده زياد و آسيب رسان از اينترنت با هيجانات منفي (نظير اضطراب افسردگي و خستگي) گزارش شده است( ). اين يافته ها حاكي از آن است كه اينترنت احتمالا محيطي را براي فرد براي رهايي از استرس در دنياي واقعي فراهم مي كند و اين با پرخاشگري فرد ارتباط دارد. اما اين مطلب كه ارتباط علي ميان پرخاشگري و اعتياد اينترنت برقرار است نياز به يك ارزيابي بيشتر در مطالعات طولي و آينده نگر دارد. در پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه نيز گزارشهايي وجود دارد كه رابطه اعتياد اينترنتي با افسردگي و اضطراب يا ناكامي اجتماعي را را نشان نمي دهد( ). علت اين امر مي تواند جمعيت هدف در پژوهشهاي مختلف كم بودن حجم نمونه و عدم تشخيص يكسان در مورد بعضي علاي م روانپزشكي در جوامع مختلف باشد. علت دقيق رابطه ميان علاي م روانپزشكي نظير اضطراب افسردگي و...با اعتياد به اينترنت هنوز مشخص نشده است شايد اين اختلالات فرد را براي ابتلاء به اعتياد به اينترنت مستعد كند يا همينطور ممكن است اين اختلالات ناشي از اعتياد به اينترنت باشديعني افراديكه به اينترنت معتاد مي شوند پيامدهاي منفي حاصل از آن مانند افسردگي و اضطراب و غيره را تجربه كنند و اين موضوع نياز به مطالعات بيشتر دارد ولي در مجموع سلامت عمومي كاربران معتاد نسبت به كاربران عادي در معرض خطر بيشتري قرار دارد. اين مطالعه محدوديتهايي نيز داشت. اول اين يك مطالعه مقطعي بوده و مطالعه در زمينه اعتياد اينترنت و علاي م روانپزشكي نيازمند مطالعات دقيقتر طولي براي تاييد روابط علي ميان اعتياد به اينترنت پرخاشگري و...مي باشد و مطالعات بيشتري نياز است تا ارتباط مستقيم ميان سلامت روان و وابستگي به اينترنت را بررسي كرده و ماهيت اين مطلب كه اعتياد به اينترنت منجر به اختلالات رواني مي شود را بدرستي بررسي كند. نتيجه نهايي: اعتياد به اينترنت به عنوان يك اختلال رواني اخيرا مورد توجه قرار گرفته است و به تدريج به تعداد مددجوياني كه به اين دليل به درمانگاه هاي روان پزشكي مراجعه مي كنند افزوده مي شود( 49 ) اينترنت دشمن نيست اما مردم به دلايل مختلف به آن وابسته مي گردند زيرا آن ها را از زندگي واقعي دورمي كند و تاثيرات منفي بر زندگي آنها مي گذارد. از آن جا كه پيشگيري بر درمان مقدم است و با توجه به نتايج اين مطالعه جاي آن دارد به اين پديده به عنوان يك مشكل رواني كه اغلب گريبانگير نسل جوان و آينده ساز جامعه مي باشد توجه جدي مبذول گردد و از طري ق

8 ارتباط علاي م روانپزشكي با اينترنت سيدسلمان علوي و همكاران Fenichel, M. Internet addiction: Addictive behavior, Transference or More?".2003; Availeable at URL :www.fenichel.com/addiction. shtml. Accessed 27 Jul Jin-Sook Lim, Young-Kwon Bae, Seong-Sik Kim. A learning system for internet addiction prevention, proceedings of the IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 04).2004: Chebb Pi, Kai S, Koong, Lai Liu. Some observations on internet addiction disorder research, graduate dtudies program in computer information systems southern university at New Orleans New Orleans, LA 70126, USA. J Info Sys Educ 2000;11(3-4): Young KS. Evalution and treatment of internet addiction. In: L.VandeCreek & T.L.Jackson (eds). Innovations in clinical practice : A Source book 1999 ; 17: Young KS, Rogers RC. The relationship between depression and internet addiction. Cyberpsychol Behav 1998;1(1): Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of pathological internet use among university students and correlations with self-esteem,the gerenal health questionnaire(ghq),and disinhibition, Cyberpsychol Behav 2005; 8(6): Kim K, Ryu E, Chon MY, Yeun EJ, Choi SY, Seo JS, et al.. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal indeation: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006 Feb;43(2): Murali V,George S. Lost online : an overview of internet addiction. Adv Psychiatr Treat 2007;13: Cao F,Su L. Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. Compilation 2006;33(3): Widyanto L, Griffiths M. Internet Addiction : A Critical Review. Int J Ment Health Addict 2006; 4: Cao F, Su L, Liu T, Gao X. The relationship between impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese dolesdents. Eur Psychiatry Aug ; 22: Alavi S, Jannatifard F, Bornamanesh A, Marasi M. [The psychometric properties of young diagnostic questionnaire(ydq) in students internet users of Isfahan universities]. The 9 th consecutive annual meeting of the Iranian psychiatric association. November24-27 th 2009 (Persian) 20. Widyanto L, Mc Murran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav 2004 Aug ;7(4): Alavi S, Jannatifard F, Maracy MR, Eslami M, Rezapour H, Najafi M. [The psychometric properties of young internet addiction test(iat) in students internet users of isfahan universities. آموزش در خانواده ها مدارس و دانشگاه ها فرهنگ استفاده صحيح از كامپيوتر اينترنت و امكا نات آن جايگزين شيوه هاي غلط گردد. متخصصين روانپزشكي و روانشناسي كه در امر بهداشت روان فعاليت مي كنند لازم است تا در مورد مشكلات رواني ناشي از اعتياد اينترنتي نظير اضطراب افسردگي پرخاشگري نارضايتي شغلي و تحصيلي در ميان معتادان به اينترنت آگاهي داشته باشند. ذكر مساي ل و مشكلات ناشي از اينترنت گوياي اين مسي له است كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي مناسب و آموزش صحيح در سطح جامعه و خانواده ها براي استفاده مناسب و موثر از اينترنت انجام شود. سپاسگزاري: بدينوسيله از زحمات كليه مسي ولين مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مسي ولين سايتهاي دانشكده هاي مختلف دانشگاههاي شهر اصفهان كه ما را در انجام اين پژوهش ياري كردند تشكر و قدرداني مي نماي يم. منابع : 1. Arashloo H. [The survey and comparision of internet on identity and mental health]. MA dissertation of psychology. Azad University of Roodehen branch, (Persian) 2. Shahghassemy A. [Review on effect of virtual space fields on communication theories.global Media Journal 2006 ; 2:20. (Persian) 3. Ghamamy M. [Risk of cyber for children. Modification & education monthly]. State Prisons and Security and Corrective Measures Organization, 2005 May;4(37): (Persian) 4. Moeedfar S, Habbibpoor E, Getabi K, Ganjee A. [Study of internet addiction between adolescent & young years in Tehran University]. Global Media Journal 2007 ;2(4):55. (Persian) 5. King Storm A. Internet addiction. Is the internet addictive, or are addicts using the internet. December 1996,. [Web Page]. Retrieved November 20, 2003, from the World Wide Web: html 6. Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. J Commun 2001: Ferris RJ. Internet addiction disorder: Causes, symptoms, and consequences, Psychology Virginia Tech, 2002.[Web Page]. Retrieved may 20, 2009, from the World Wide Web: honors/ papers/ ferris.html.

9 65 Final report of research design. No vice chancellery for research,isfahan University of Medical Sciences, (Persian) 22. Lindsay SJE, Powel GE. [The handbook of clinical psychology]. 2nd ed. Translated by Hamayak Aviasisyans, Mohammad Reza Nikkhoo. Tehran: Sokhan publisher, (Persian) 23. Seiiedhashemi H. [Standardization of diagnostic questionnaire mental status (SCL-90-R) in high school students of Zarrinshahr city]. MA dissertation. psychology and educational sciences faculty of Isfahan university, (Persian) 24. Asgari P. [Manual of psychological tests]. 1th ed. Ahwaz : Azad Uiversity of Ahwaz, Ko CH, Yen JY, Chen CC. Proposed diagnostic criteria of internet addiction for adolescents. J Nerv Ment Dis. 2005;193: Dargahi H, Razavi M. [Internet addiction and factors related with it in Tehran city]. J Payesh 2007;6(3): (Persian) 27. Omidvar A,Saremy A. [Description, Ethiology, prevention,treatment & scales of assessment internet addiction test]. Mashhad: Tamrin,2002. (Persian) 28. DeAngelis T. Is internet addiction real? More research is being conducted to explore the way people use-and misuse-the Internet. Monit Psychol 2000 Apr ;31(4): Ko Chih-Hung, Yen Ju-Yu, Liu Shu-Chun, Chi- Fen Huang, Yen Cheng-Fang. The associations between aggressive behaviors and internet addiction and online activities in adolescents. J Adolesc Health 2009 Jun;44(6): Bullen Pat,Harré Niki. The internet: Its effects on fatety and behaviour implications for adolescents, Department of Psychology, University of Auckland, November Yang C-K. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta Psychiatr Scand, 2001; 104: Kraut R, Kiesler S,Boneva B. Internet paradox revisited. J Soc Issues 2002;58: Kim JS, Chun BC. Association of internet addiction with health promotion lifestyle profile and perceived health status in adolescents. J Prev Med Public Health 2005 Feb;38(1): Favaretto G, Morandin I, Gava M, Binotto F. Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary school. Epidemiol Psichiatr Soc 2004 Oct-Dec ; 13(4): Nathan AS, Toby DG, Paul EKJr, Uday M. Khosla SL. McElroy. Psychiatric features of individuals with problematic internet use. J Affect Disord 2000 Jan-Mar;57(1-3): Chien Chou, Linda C, John CB. A review of the research on internet addiction. Educ Psychol Rev 2005 Dec;17(4): Jee Hyun H, Yeon K, Soojeong CB, Hyungjun Kim, Minyoung S, Kyoon L, Soo Churl S. Depression and internet addiction in adolescents. Psychopathology 2007;40(6): Potenza M, Koran S. The relationship between impulse control disorders and obsessive compulsive disorder: A current Underestanding and future research directions. Psychiatr Res 2009 Nov; 170(1): Robin-Marie Shepherd, Robert JE. Reasons for internet use and social anxiety.personality and Individual differences Oct;39(5): Maarten HW, Selfhout, Susan JT, Branje M. Delsing, Tom F.M. ter Bogt, Wim H.J. Meeus. Different types of Internet use, depression, and social anxiety: The role of perceived friendship quality. J Adolesc 2009 Aug; 32(4): Van den Eijnden RJ, Meerkerk GJ, Vermulst AA, Spijkerman R, Engels RC. Online communication, compulsive Internet use, and psychosocial well-being among adolescents: a longitudinal study.dev Psychol 2008 May; 44(3): Huang RL, Lu Z, Liu JM, You M, Pan ZQ, Wei Z, et al. Features and predictors of problematic internet use in Chinese college students. Behav Inform Technol 2009 Sep; 28(5): Yen Ju-Yu, Ko Chih-Hung, Yen Cheng-Fang, Hsiu-Yueh Wu, Yang Ming-Jen. The comorbid psychiatric symptoms of internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (adhd), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health 2007 July; 41(1): Ozcan NK,Buzlu S. Internet use and its relation with the psychosocial situation for a sample of university students.cyberpsychol Behav 2007 Dec; 10(6) : Marcantonio MS, Benjamin L, Ana VN, Giovanni BM. The role of metacognitions in problematic Internet use. Comput Hum Behav 2008 Sep;24(5): Henaro C, Flores N, Gomez-Vela M,Gonzalez- Gil F,Caballo C. Problematic internet and cellphone use : Psychological,behavioral and health correlates. Addic Res Ther 2007;15(3): Sammis J. Video game addiction &depression relates among video game player. A PHD dissertation. The Wright Institute, Campbell AJ, Cumming SR, Hughes I. Internet use by the socially fearful: addiction or theraoy? Cyberpsychol Behav 2006 Feb; 9(1) : Christensne MH, Orzack MH, Babington LM, Patsoaughter CA. Computer addiction when monitor becomes control center. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2001 Mar;39(3): 40-7.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Γεωργία Γκαντώνα, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακός εθισμός και μοναξιά

Διαδικτυακός εθισμός και μοναξιά Διαδικτυακός εθισμός και μοναξιά ΑΡΓΥΡΗΣ Β. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ 1, ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ 2, ΝΙΚΟΣ Χ. ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΦΩΤΗΣ 4 Περίληψη Είναι γεγονός ότι η ευρεία διάδοση του διαδικτύου, ειδικά στους νέους

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος. Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα. Ψυχιατρική 2008, 19:52 58

Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος. Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα. Ψυχιατρική 2008, 19:52 58 52 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 Ανασκόπηση Review Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα Ψυχιατρική 2008, 19:52 58 Π ρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 18,9%

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Πληροφορική στη Γενική & Ειδική Αγωγή Η συμβολή του Διαδικτύου & του Web 2.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πατρών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Οιέλνγινπ, Άλλα Μαξία 1 θαη Χξηζηίλα Μπάλνπ 2 Τκήκα Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα