خلاصه. پست الكترونيك:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "خلاصه. پست الكترونيك:"

Transcript

1 بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي مشهد ايران استاديار گروه ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران...3 تاريخ دريافت: 387// تاريخ پذيرش مقاله: 388/6/4 خلاصه مقدمه: شايع ترين مشكل ژنيكولوژي كه زنان به دليل آن در جستجوي درمان بر مي آيند واژينيت است. از بين روش هاي تشخيصي واژينوز باكتريال معيارهاي باليني آمسل (Amsel) و سيستم درجه بندي ناجنت (Nugent) روش هايي هستند كه بيش از ساير روش ها مورد استفاده قرارمي گيرند. هدف از مطالعه حاضر تعيين ارزش تشخيصي كل معيار باليني آمسل هريك از معيارهاي آن به تنهايي و تركيب دو معيار با هم در تشخيص واژينوز باكتريال مي باشد. روش كار: پژوهش حاضر مطالعه اي است از نوع روايي آزمون هاي تشخيصي كه بر روي 05 نفر از زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان 7 شهريور مشهد در سا ل كه به هر علت تحت معاينه لگني قرار گرفته و شرايط ورود به پژوهش را داشتند انجام شد. در اين مطالعه درجه بندي ناجنت به عنوان استاندارد طلايي تشخيص در نظر گرفته شده و حساسيت ويژگي ارزش اخباري مثبت و منفي كل معيار باليني آمسل هر يك از معيارهاي آن به تنهايي و تركيب دو معيار با هم در تشخيص واژينوز باكتريال نسبت به آن استاندارد محاسبه شد. يافته ها: وجود سلول هاي كليدي Cells) (Clue در نمونه مرطوب واژن به تنهايي بيش ترين حساسيت (%96/9) و تست ويف test) (Whiff به تنهايي بيش ترين ويژگي (%80/8 ( را در بين معيارهاي باليني آمسل به خود اختصاص داد. در تركيب دو معيار باهم بيش ترين حساسيت مربوط به تركيب دو معيار ph و سلول كليدي سلول كليدي و ترشح يكنواخت بود (%) و بيش ترين ويژگي را تركيب دو معيار سلول كليدي وتست ويف به خود اختصاص مي داد (89 %). نتيجهگيري: استفاده از دو معيار باليني آمسل مي تواند به اندازه كل معيار در تشخيص واژينوز باكتريال مفيد باشد بدون اين كه حساسيت و ويژگي آن كاهش يابد. كلمات كليدي: واژينوز باكتريال معيار آمسل درجه بندي ناجنت رنگ آميزي گرم * نويسنده مسو ول مكاتبات: فرزانه جعفر نژاد مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشكده پرستاري و مامايي تلفن: پست الكترونيك: 33

2 و 3 و و 8 و فرزانه جعفرنژاد و همكاران مقدمه شايع ترين مشكل ژنيكولوژي كه زنان به دليل آن در جستجوي درمان بر مي آيند واژينيت است () كه مسو ول 0 ميليون ويزيت مطبي در هر سال مي باشد (). شايع ترين علت واژينيت در ايالت متحده آمريكا واژينوز باكتريال است كه به تنهايي مسو ول 50 درصد تمام موارد واژينيت مي باشد (3). واژينوز باكتريال سال ها تحت عناوين مختلفي چون واژينيت گاردنلايي واژينيت هموفيلوس واژيناليس واژينيت كورينه باكتريوم و واژينيت غير اختصاصي ناميده مي شد (4). درواقع اين حالت نوعي تغييردرفلور باكتريايي طبيعي واژن است كه به از بين رفتن لاكتوباسيل هاي مولدپراكسيد هيدروژن و رشد بيش ازحد باكتري ها با غلبه گونه هاي بي هوازي ها مي انجامد ) 5 و 6 ). % 50 از زنان مبتلا به واژينوز باكتريال فاقد علامت هستند ) 7). درصورت علامت دار بودن شايعترين علامت ترشحات واژينال بدبو مي باشدكه به دنبال مقاربت و در طي دوران قاعدگي افزايش مي يابد (7). واژينوز باكتريال در حول وحوش زمان قاعدگي به علت تغييراتي كه در ph واژن و فلور نرمال آن ايجاد مي شود عودكرده و شديدتر مي شود ولي معمولا خودبهخود در اواسط سيكل بهبود مي يابد ) (9 واژينوز باكتريال با افزايش خطر بسياري از عفونتهاي مجاري تناسلي فوقاني همراه است كه از آن جمله مي توان به موارد آندومتريت پس از زايمان يا سقط افزايش خطر عفونت پس از هيستركتومي سلوليت كاف واژن عفونت زخم به دنبال برش سزارين بيماري التهابي لگن پارگي زودتر از موعد پرده هاي جنيني زايمان زودرس و كوريوآمنيونيت سقط عفونت هاي ادراري راجعه و افزايش خطر ني وپلازي داخل اپيتليال سرويكس اشاره كرد (0-3). از بين روش هاي تشخيصي واژينوز باكتريال معيارهاي باليني آمسل و سيستم درجه بندي ناجنت روش هايي هستند كه بيش از ساير روش ها مورد استفاده قرار مي گيرند (4). معيار ناجنت يك سيستم درجه بندي شده بر اساس رنگ آميزي گرم مي باشد كه در سال 99 توسط Nugent و همكارانش اراي ه شد. اين معيار براساس مشاهده تعداد لاكتوباسيل ها و ساير مورفوتايپ ها (اشكال گاردنرلا واژيناليس پروتلا و موبيلونكوس) بين تا 0 نمره بندي مي شود كه نمره 7-0 ابتلا به واژينوز باكتريال را نشان مي دهد ( و 5 ). معيار ناجنت به دليل حساسيت بالا به عنوان استاندارد طلايي تش خيصواژينوز باكتري الدر نظر گرفتهمي شود (6-9) با اين حال اين روش وقت گير و پرهزينه بوده وتفسير نتايج آن نياز به امكانات و متخصصين آزمايشگاهي دارد هم چنين در اغلب موارد نيز نتايج آن به موقع جهت كمك به تشخيص باليني واژينوز باكتريال آماده نمي شود لذا اكثر پزشكان تمايل به استفاده از معيارهاي باليني ساده ولي در عين حال دقيق به جاي استفاده از اين روش دارند ( 8 و 0 ). بر اساس معيار باليني آمسل و همكاران (983) درصورتي تشخيص واژينوز باكتريال مطرح مي شود كه حداقل 3 مورد از اين 4 مورد مثبت شود ) 6): 3 - وجود سلول هاي كليدي درنمونه اسميرمرطوب واژن - ترشحات واژينال رقيق و يكنواخت سفيد- خاكستري يا سفيد متمايل به زرد 4/5 واژينال ph تست ويف مثبت هريك از اين معيارها به تنهايي ارزش كمي در تشخيص واژينوز باكتريال دارند. زيرا عوامل زيادي هستند كه به راحتي آن ها را تحت تا ثير خود قرار مي دهند. با اين حال در اكثر مراكز بهداشتي- درماني ما تشخيص صرفا بر اساس مشاهده ترشحات واژينال بوده و بررسي ساير معيارهاي باليني آمسل انجام نمي گيرد. بر اساس مطالعات مختلف ميزان حساسيت ترشحات واژينال در تشخيص واژينوز باكتريال متفاوت بوده و از %59/5 تا %97 متغير مي باشد. همين امر موجب بروز نتايج مثبت كاذب در تشخيص واژينوز باكتريال و درمان هاي غلط و بي مورد در اين زمينه مي شود. به عنوان مثال 3 Clue Cell 4 Whiff test Amsel Nugent 34

3 ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل در تشخيص واژينوز باكتريال Chaijareenont و همكاران نشان دادند كه ترشحات واژينال كم ترين حساسيت (%59/5) را در بين معيارهاي باليني آمسل به خود اختصاص داده و بيش ترين حساسيت مربوط به تست ويف و ph بود (%00). در اين مطالعه تست ويف با ويژگي %97/3 و حساسيت %00 بهترين معيار باليني در تشخيص واژينوز باكتريال بود (). يافته هاي حاصل از مطالعه Simoes وهمكاران نشان داد كه ترشحات واژينال وpH هريك به تنهايي با حساسيت %97 حساس ترين و وجود سلول هاي كليدي با ويژگي %86 اختصاصي ترين معيار در بين معيارهاي باليني آمسل بوده است. در اين مطالعه كم ترين حساسيت مربوط به تست ويف (%83) وكم ترين ويژگي مربوط به ترشحات واژينا ل بود (%6) (6) در حالي كه در مطالعه اي كه توسط موسوي و همكاران انجام شد ph كم ترين حساسيت را به خود اختصاص داده بود (%6) و بيش ترين حساسيت مربوط به تست ويف (%75) و بيش ترين ويژگي مربوط به ترشحات واژينال بود (%80) (8). نتايج متفاوت به دست آمده از مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تشخيص بيماري تنها براساس يك معيار به تنهايي دقيق نبوده و امكان خطا درتشخيص واژينوز باكتريال وجود دارد. البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه هميشه امكان ارزيابي تمام معيارهاي باليني آمسل با هم وجود ندارد چراكه اين ارزيابي وقت گير بوده و نياز به امكاناتي چون وجود ميكروسكوپ در مطب و مهارت متخصص زنان در اين زمينه دارد (6). لذا اثبات اين مطلب كه آيا تركيب دومعيار از اين چهار معيار باهم از دقت كافي جهت تشخيص واژينوز باكتريال برخوردار است يا نه مي تواند بسيار كمك كننده باشد. اين پژوهش با هدف تعيين ارزش تشخيصي كل معيارباليني آمسل هر يك از معيارهاي آن به تنهايي و تركيب دو معيار با هم در تشخيص واژينوز باكتريال در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان 7 شهريور مشهد در سال 386 انجام شده است. روش كار پژوهشحاضر مطالعه اي ا ست از نوع روايي آزمون هاي تشخيصياستكه برروي 05 نفراز زنانمراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان 7 شهريور مشهد در سال 386 انجام شد. معيارهاي خروج از اين مطالعه شامل بارداري مصرف اخير قرص هاي ضد بارداري خونريزي واژينال استفاده از دوش واژينال در عرض 4 ساعت گذشته مقاربت طي 4 ساعت گذشته درمان با آنتي بيوتيك ها طي هفته گذشته و استفاده از هر گونه داروي واژينال در عرض سه روز قبل بودند. بعد از قراردادن يك اسپكولوم استريل (بدون استفاده از هيچ ماده لغزنده كننده اي) واژن وسرويكس از نظر علايمي چون اروزيون التهاب ادم اريتم رنگ ترشحات بو قوام و ميزان ترشحات توسط پژوهشگر مشاهده و مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد مشاهده شده در فرم شماره ثبت مي شد. با درنظر گرفتن مقادير متفاوت حساسيت معيارهاي باليني آمسل در مقالات مختلف حجم نمونه موردنظر با درجه اطمينان (0/05=p) 0/95 وحداكثر خطاي %0 از فرمول زير حداقل 93 نفر برآورد گرديد z pq n d اگر در معاينه با اسپكولوم بيمار داراي علايم بيماري التهابي لگن يا سرويسيت بوده ويا به طور آشكار به يكي ديگر از عفونت هاي واژينا ل تريكومونا كانديدا و غيره مبتلا بود ازمطالعهحذفمي شد. سپس ترشحات موجود در ديواره هاي جانبي و فورنيكس خلفي واژن توسط 3 سوآپ استريل جمع آوري مي شد. ترشحات موجود بر روي اولين سوآپ در داخل لوله استريلي كه حاوي 0/ ميلي ليتر سرم فيزيولوژي بود قرار مي گرفت و اين سوسپانسيون به منظور تهيه نمونه مرطوب جهت بررسي سلول هاي كليدي هيف هاي قارچ و تريكومونا در پايان روز به آزمايشگاه ارسال مي شد و در آن جا توسط متخصص ميكروب شناسي با درشت نمايي 400 مورد ارزيابي قرار مي گرفت. ترشحات سوآپ دوم بر روي لام شيشه اي تميزي قرار داده شده و بعد از افزودن يك قطره هيدروكسيد پتاسيم %0 از نظر بوي آمين (تست ويف) توسط پژوهشگر مورد ارزيابي قرار مي گرفت. ph واژن پس از يك دقيقه تماس نوار ph سنج مرك- آلمان (كه در محدوده تا 4 واژن قرار داشت) با ديواره توسط پژوهشگر اندازه گيري مي شد. ترشحات 35

4 فرزانه جعفرنژاد و همكاران سومين سوآپ به منظوركاهش احتمال خطا و افزايش دقت تشخيص بر روي دو لام شيشه اي قرار داده شده و ا جازه داده مي شد تا اين لام ها در مجاورت هوا خشك شوند سپس جهت رنگ آميزي گرم به آزمايشگاه بيمارستان قاي م ارسال مي شدند و در آن جا با بزرگ نمايي 000 روغن ايمرسيون مورد بررسي قرار مي گرفتند. متخصص ميكروب شناسي از يافته هاي به دست آمده از معاينه لگني و نتايج ارزيابي هاي باليني انجام شده توسط پژوهشگر اطلاعي نداشت. در اين مطالعه درجه بندي ناجنت به عنوان استاندارد طلايي تشخيص واژينوز باكتريال در نظر گرفته شد (جدول ) و حساسيت ويژگي ارزش پيشگويي كننده مثبت ومنفي كل معيار باليني آمسل هريك از معيارهاي باليني آمسل به تنهايي و تركيب دو معيار از معيارهاي باليني آمسل براساس آن تعيين شد. در اين پژوهش به منظور ارزيابي متغيرهاي كمي با توزيع نرمال از آزمون پارامتري تي و براي متغيرهاي كمي غير نرمال از آزمون من- ويتني استفاده شد. به منظور مقايسه دو گروه از نظر متغيرهاي كيفي از آزمون مجذوركاي آزمون دقيق كاي آزمون دقيق فيشر و من- ويتني استفاده گرديد و به منظور تعيين حساسيت ويژگي ارزش پيشگويي كننده مثبت و منفي كل معيار باليني آمسل هريك از معيارها به تنهايي و تركيب دو معيار باهم فواصل اطمينان %95 محاسبه شد. در تمامي آزمون هاي انجام شده ضريب اطمينان %95 و سطح معني داري 0/05= α مدنظر بود. درجه جدول - سيستم درجه بندي ناجنت (Nugent) لاكتوباسيل ها گرم مثبت ها > < 3 4 نتايج گاردنرلا / گونه هاي باكتروي يد كوكوباسيل ها زنجيره هاي گرم منفي همراه واكوي ول < >30 موبيلونكوس اشكال منحني شكل و گرم منفي - 5 >5 در اين پژوهش محدوده سني واحدهاي پژوهش بين 0 تا 5 سال بوده (7/98 ± 5/ 33 سال). بيش ترين درصد فراواني سن درگروه بيمار درمحدوده بزرگ تر يا مساوي 40 سال قرار داشت (%37/5). ميانگين سن تحصيلات نوع روش پيشگيري از بارداري شاخص توده بدن بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت ولي بين ميانگين تعداد دفعات نزديكي درهفته و وجود بوي بد ترشحات هنگام نزديكي بين افراد مبتلا به واژينوز باكتريال و افراد سالم اختلاف معني داري وجود داشت(به ترتيب 0/0 و.(p= 0/00 p= شايع ترين علل مراجعه مبتلايا ن به واژينوز باكتريال به ترتيب بوي بد ترشحات (%56/3) و افزايش ميزان ترشحات (%40/6) بود. در بررسي معيارهاي باليني آمسل حساسيت كل معيار در تشخيص واژينوز باكتريال % ويژگي آن %83/6 ارزش پيشگويي كننده مثبت آن %69/ و ارزش پيشگويي كننده منفي آن %89/4 تعيين گرديد. وجودسلول هاي كليدي در نمونه مرطوب واژن به تنهايي بيش ترين حساسيت (%96/9) را در بين هريك از معيارهاي آمسل به خود اختصاص داد. بعد از آن ترشحات واژن و 4/5 ph بيش ترين حساسيت را در تشخيص واژينوز باكتريال داشتند (%). بيش ترين ويژگي مربوط به تست ويف به تنهايي (%80/8) بود ولي حساسيت آن در مقايسه با ديگر معيارهاي آمسل كم ترين بود (%50). در پژوهش حاضر كم ترين ويژگي مربوط به ph واژن (%37) بود. وجود سلول هاي كليدي با حساسيت %96/9 و ويژگي %75/3 بيش ترين اعتبار را در بين معيارهاي آمسل به خود اختصاص داد (%8/9) (جدول ). در تركيب دو معيار از معيارهاي آمسل با هم بيشترين حساسيت مربوط به تركيب دو معيار ترشحات واژينال و ph ph و سلول كليدي و نيز سلول كليدي و ترشحات (%8) و بيش ترين ويژگي مربوط انجام توأم تست ويف و مشاهده سلول هاي كليدي و تست ويف و ترشحات واژينال بود (%89). از بين تمام معيارها تركيب دو معيار سلول كليدي و ترشح يكنواخت با حساسيت و ويژگي %84/9 بيش ترين اعتبار را به خود اختصاص داد (%84/8) (جدول (3 36

5 جدول - حساسيت ويژگي ارزش پيشگويي كننده مثبت( PPV و) منفي( NPV ) معيار باليني آمسل و هريك از معيارها به تنهايي جدول 3- حساسيت ويژگي ارزش پيشگويي كننده مثبت (PPV) و منفي (NPV) تركيب دو معيارآمسل با هم در تشخيص واژينوزباكتريال معيار ها ترشح يكنواخت و ph ph و تست ويف ph و سلولكليدي سلولكليدي و تست ويف سلول كليديو ترشح ترشح يكنواختو تستويف كل معيارآمسل حساسيت ويژگي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل در تشخيص واژينوز باكتريال NPV 86/0 80/ 9/ 9/5 80/ 9/4 PPV 4/9 58/6 65/8 7/4 7/0 66/7 69/ 50/6 83/5 80/8 89/0 84/9 89/0 83/6 8/ 53/ 6/5 50/0 اعتبارتست 60/0 74/3 8/9 80/9 84/8 77/ 83/8 بحث در بين هر يك از معيارهاي آمسل وجود سلول هاي كليدي در نمونه مرطوب واژن به تنهايي بيش ترين حساسيت (%96/9) و تست ويف به تنهايي (%80/8) بيش ترين ويژگي را به خود اختصاص داد. در پژوهش حاضر كم ترين ويژگي مربوط به ph واژن (%37) بود كه اين مسا له مي تواند ناشي از عوامل بسياري چون عفونت هاي واژينال هم زمان و موكوس سرويكال باشد كه برروي اين مي دهد. معياراثرگذاشته وآنراتحتتا ثيرقرار قابلتوجهاينكهpH موكوسسرويكس حدود 6 مي باشد كه اين مسا له مي تواند بر ميزان ph واژن تا ثير گذارد. اين يافته ها با مطالعه سيمواز و همكاران () هم خواني ولي با مطالعه موسوي و همكاران (36) متفاوت است. ويژگي آزمون در موارد تركيب دو معيار از معيارهاي باليني آمسل در مقايسه با كل معيار تقريبا يكسان بوده و يا افزايش يافته بود به جز درمورد تركيب دو معيار ترشحات واژن و ph كه كم ترين ويژگي را در بين ساير معيارها به خود اختصاص داده (%50/6) و ويژگي آن نسبت به كل معيار آمسل (%83/6) نيز كاهش يافته بود. به نظر مي رسد كه علت اين كاهش پايين بودن ويژگي هر يك از اين معيارها به تنهايي باشد. در بين تركيب معيارها با يك ديگر بيش ترين حساسيت مربوط به تركيب معيارهاي ph و سلول هاي كليدي (%) ترشحات و سلول هاي كليدي ) %) و نيز ترشحات و (%8/) ph و بيش ترين ويژگي مربوط به تركيب دو معيار سلول هاي كليدي و تست ويف و ترشحات و تست ويف (هركدام %89) بود. اين نتايج با مطالعه سيمواز و همكاران مطابقت دارد به طوري كه در مطالعه سيمواز نيز بيش ترين ويژگي مربوط به تست ويف و مشاهده سلول ها ي كليدي بود.() (%94) با توجه به نتايج در مواردي كه تست ويف يكي از دو معيار تركيب شده مي بود ويژگي آزمون نسبت به ساير معيارهاي تركيب شده افزايش و حساسيت آزمون كاهش مي يافت زيرا اين معيار در بين هريك از معيارهاي آمسل به تنهايي بيش ترين ويژگي (%80/8) وكم ترين حساسيت (%50) را داشت. به طوري كه حساسيت تركيب معيارهايي چون ph و تست ويف سلول هاي كليدي و تست ويف و نيز ترشحات و تست ويف در مقايسه با كل معيار آمسل پايين تر بود (به ترتيب %53/ %6/5 و %50 در مقابل حساسيت % معيار آمسل) در حالي كه ويژگي همين معيارها نسبت به معيار آمسل يا يكسان ويا بالاتر بود (به ترتيب %83/5 %89 و %89 در مقابل ويژگي %83/6 معيار آمسل). بر اساس يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش وجود سلول هاي كليدي بيش از %0 در نمونه اسمير مرطوب واژن با حساسيت %96/9 و ويژگي %75/3 بهترين معيار منفرد آمسل در تشخيص واژينوز معيار ها معيار آمسل حساسيت ويژگي باكتريال مي باشد. با اين حال توجه به اين نكته ضروري است كه تهيه نمونه مرطوب ميكروسكوپي به منظور تشخيص سلول هاي كليدي وقت گير و دشوار مي باشد و اكثر متخصصين زنان و مامايي مهارت و وقت كافي را در اين زمينه ندارند. هم چنين جهت بررسي نمونه ي تهيه شده به ميكروسكوپ نوري نياز است كه در مطب اغلب متخصصين زنان وجود ندارد. لذا علي رغم حساسيت و اعتبار بالاي اين معيار به نظر نمي رسد كه NPV PPV 4/5 ph تست ويف سلول كليدي %0 ترشحاتيكنواخت اعتبارتست 83/8 5/4 7/4 8/9 58/ 9/4 78/7 98/ 87/ 69/ 36/9 53/3 63/ 40/9 83/6 36/9 80/8 75/3 46/5 50/0 96/9 37

6 فرزانه جعفرنژاد و همكاران درتشخيص باليني بيماري كاربرد چنداني داشته باشد. از طرفي مشاهده ترشحات واژن يكي از معيارهاي اصلي تشخيص واژينوز باكتريال بوده و به نظرمي رسدكه تركيب اين معيار با ph واژن باتوجه به حساسيت بالاي آن (%8/) درتشخيص دقيق تراين عفونت كمك كننده بوده و نسبت به معيارهايي چون ph و سلول هاي كليدي يا ترشحاتوسلول هاي كليديكاربردبيشتريداشته باشد. پيشنهاد مي شود مطالعه اي به منظور بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل در تشخيص واژينوز باكتريال در زنان باردار انجام گردد و نتايج آن با پژوهش حاضر و ديگر مطالعات مشابه مقايسه گردد. تشكر و قدرداني در انتها نويسندگان برخود مي دانند تا از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه هزينه مالي انجام اين طرح تحقيقاتي را تقبل نموده اند سپاسگزاري نمايند. قابل ذكر اين كه مقاله حاضر از پايان نامه كارشناسي ارشد استخراج شده است. منابع. Berek J. Berek & Novak gynecology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 007. p Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL. Gynecologic infections. In: Kistner RW, editor. Kistner's Gynecology: principles and practice. 6 th ed. St. Louis: Mosby-Year Book; 995. p Wang J. Bacterial Vaginosis. Int J Gynecol Obstet 000;7(5): Varney H, Kliebs J. Varney Midwifery. 4 th ed. USA: Jones & Bartlet; 004. p Cunningham FG, Leveno K, Bloom S, Hauth J. Williams obstetrics. th ed. USA: McGraw-Hill; 005. p Anukam KC, Osazuwa E, Osemene GI, Ehigiagbe F, Bruce AW, Reid G. Clinical study comparing probiotic Lactobacillus GR- and RC-4 with metronidazole vaginal gel to treat symptomatic bacterial vaginosis. Microbes Infect 006; 8(-3): Drife J, Magowan B. Clinical Obstetrics and Gynecology. st ed.usa: WB Saunders; 004. p Hay P. Current bacterial vaginosis. Curr Opin Infect Dis 009;(): Bates S. Vaginal discharge. Curr Obstet Gynaecol 003;3: Debora F, Kimberlin W. Bacterial vaginosis association with adverse pregnancy outcome. Semin Perinatol 004; (4): Eckert LO. Acute vulvovaginitis. N Engl J Med 006;355(): Fishers L. Guidance for industry bacterial vaginosis - developing antimicrobial drugs for treatment. [Online]. 00 July ; [cited 008 March] Available from: URL: /index.htm 3. Olds S, London M, Davidson M. Maternal-newborn nursing & women s health care. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 004. p Beckmann CH, Ling F, Smith R, Barzansky B. Obstetrics and gynecology. 5 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 006. p Hilmarsdóttir I, Hauksdóttir GS, Jóhannesdóttir JD, Daníelsdóttir T, Thorsteinsdóttir H, Olafsson JH. Evaluation of a Rapid Gram Stain Interpretation Method for Diagnosis of Bacterial Vaginosis. J Clin Microbiol 006; 44(3): Simoes JA, Discacciati V, Brolaz EM. Clinical diagnosis of bacterial vaginosis. Int J Gynecol Obstet 006;94(): Mastrobattista J, Bishop K. Wet smear compared with Gram stain diagnosis of bacterial vaginosis in asymptomatic pregnant women. J Obstet Gynecol 000; 96: Moussavi Z, Behrouzi R. Diagnostic Amsel criteria compared standardized method of Gram stain for the diagnosis of bacterial vaginosis. Int Congr Ser 004;7: Zarakula P, Hodoglugil N, Tosun I. Reliability of interpretation of Gram-stained vaginal smears by Nugent s scoring system for diagnosis of bacterial vaginosis. Diagn Microbiol Infect Dis 004;48: Gutman R, Peipert J, Weitzen SH, Blume J. Evaluation of clinical methods for diagnosing bacterial vaginosis. Am Coll Obset Gynecol 005;05(3): Chaijareenont K, Sirimai K, Boriboonhirunsarn D. Accuracy of Nugent score and each Amsel criteria in the diagnosis of bacterial vaginosis. J Med Assoc Thai 004;87():

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Farzaneh Gharibpour 1, Seyed Sajjad Khoramrooz 2, Akbar Mirsalehian 3, Mohammad

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

چکیده

چکیده تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ هاي اولترابازیک جنوب مشهد 3 2 *1 زهره نوربخش رزمی غلامرضا لشکري پور محمد غفوري 1- دانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-2 استاد گروه زمین شناسی

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament طلايي و همكاران 165 Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament Rezvan Talaee, MD 1 Abbas Doroudgar, MSc 2 Seyyed Gholamabbas Muosavi, MSc Nasrin Abdevali, MD 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

پريسا محمدي چكيده مقدمه بيوفيلم ها هستند كه چنين ميكروارگانيسم هايي تغييرات

پريسا محمدي چكيده مقدمه بيوفيلم ها هستند كه چنين ميكروارگانيسم هايي تغييرات اسپكتروفلومتري روشي براي سنجش كارآيي بيوسايدهاي متداول در كنترل قارچهاي مخرب در آثار و بناهاي تاريخي پريسا محمدي (س) تهران دانشگاه الزهرا دانشكده علوم گروه زيست شناسي تاريخ دريافت: 88/4/2 تاريخ پذيرش:

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

Skills) (Direct Observation of Procedural است.

Skills) (Direct Observation of Procedural است. مقاله پژوهشي ارزيابي روايي و پايايي آزمون DOPS روايي و پايايي آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي (DOPS) در ارزيابي مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 3 2 1 محمد صاحبالزماني

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis

Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis Corneal Astigmatism in Fuchs Heterochromic Iridocyclitis Faramarzi A, MD*; Doozande A, MD; Yaseri M MSc Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran * Corresponding

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

ICBME Archive of SID. چكيده.

ICBME Archive of SID. چكيده. ICBME28 مدل سازي سه بعدي رفتار ارتعاشي استخوانچه هاي گوش مياني با روش اجزا محدود هادي عباسي فيروزجايي فرزام فرهمند آزمايشگاه گروه بيومكانيك دانشگاه صنعتي شريف چكيده E-ail: h_abbasi@ehr.sharif.edu farahand@sharif.edu

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. علمي L. Phaseolus vulgaris از خانواده Fabaceae. fabae, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum به. (

چكيده مقدمه. علمي L. Phaseolus vulgaris از خانواده Fabaceae. fabae, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum به. ( Jurnal f Plant Prtectin Vl. 5, N. 3, Fall 011, P. 50-57 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 5 شماره 3 پاييز 1390 ص 50-57. بررسي ويروس موزاي يك معمولي لوبيا (BCMV) در چند استان كشور و واكنش سه

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها

خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها به کوشش :پروين تتر پور- سوپروايزر آموزشي بیمارستان حضرت علي اصغر)ع( با همکاري: سپیده امیني فر کارشناس 1 آموزش مديريت پرستاري معاونت درمان فهرست 1. واحدهاي اندازه گيري

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سيام/شماره 0 /هفته چهارم آذرماه 39 تاريخ دريافت: 9/5/0 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 9/8/0 رابطهي ناامني غذايي فعاليت بدني و برخي عوامل اجتماعي- اقتصادي با پوكي استخوان در زنان

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. PDF created with pdffactory Pro trial version

خلاصه. PDF created with pdffactory Pro trial version اصول تشخیص نویسي و مستند سازي مدارك پزشکي خلاصه مدارك پزشكي بيماران سرمايه غني علم پزشكي و ابزار اوليه در زمينه ارزيابي و برنامه ريزي ا تي براي مراقبتهاي بهداشتي و درماني است و فلسفه اصلي از ثبت دقيق جزي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα