دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دوره 2 شماره 4 زمستان 1386"

Transcript

1 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3 2 1* محمود وكيلي (M.D.) دكتر محمدحسين باقيانيمقدم (Ph.D.) آسيه پيرزاده (B.Sc.) محبوبه 3 دهقاني (B.Sc.) 1- دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- متخصص پزشكي اجتماعي 2- دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه بهداشت 3- دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه بهداشت عمومي چكيده مقدمه: تغذيه متعادل و استفاده از گروه شير و لبنيات از مباني مهم سلامتي كودكان و رشد جسمي و افزايش بازدهي آموزشي ميباشد و آموزش يكي از روشهاي افزايش آگاهي و ايجاد نگرش و عملكرد صحيح در دانشآموزان است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان يزد در مورد مصرف شير و لبنيات انجام پذيرفته است. مواد و روشها: در اين مطالعه نيمه تجربي چهار كلاس دوم راهنمايي (16 دانش آموز) كه از لحاظ تحصيلات و شغل والدين و خانوار همگون بودند انتخاب و بهطور تصادفي به دو گروه مورد (دو كلاس با 52 دانش آموز) و شاهد (دو كلاس با 54 دانش آموز) تقسيم شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي شامل چهار قسمت بود: سو الات زمينهاي و سو الاتي در مورد آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان در مورد مصرف شير و لبنيات كه با توجه به مطالعات ي طراحي شد. اين پرسشنامه بهصورت پيش آزمون (Pre-test) در هر دو گروه تكميل گرديد. سپس بر اساس اطلاعات به- دست آمده برنامه آموزشي براي گروه مورد طراحي و اجرا شد و پس از دو ماه آزمون ثانويه (Post-test) از هر دو گروه بهعمل آمد. دادهها از كدگذاري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري t زوجي تجزيه و تحليل شد. نتايج: بر اساس نتايج آزمون t زوجي امتياز آگاهي و نگرش دانشآموزان گروه مورد از آموزش بهطور معنيداري افزايش يافته بود (/1=P) ولي ميزان افزايش امتياز عملكرد آنها معنيدار نبود (/6=P). در گروه شاهد هيچ تغيير معنيداري در نگرش (/11=P) و عملكرد (/68=P) آنها مشاهده نشد. ولي نمره آگاهي گروه شاهد بهطور معنيداري افزايش يافته بود (/1=P). با اين وجود ميزان افزايش آگاهي گروه مورد بهطور معني- داري بيشتر از گروه شاهد بود (/1=P). نتيجه گيري: برنامه آموزش تغذيه در مورد مصرف شير و لبنيات در ارتقاء دانش نگرش و رفتار تغذيه اي دانشآموزان تحت مطالعه تا ثير مثبت داشته است. با توجه به پايين بودن سطح آگاهي نگرش و عملكرد دختران و براي بهبود و اصلاح رفتار تغذيهاي آنان در مورد مصرف شير و لبنيات استفاده از برنامه آموزشي ضروري بهنظر ميرسد. واژههاي كليدي: آموزش آگاهي نگرش عملكرد شير و لبنيات دانشآموزان تاريخ دريافت: 86/7/3 * نويسنده مسي ول: يزد- بلوار دانشجو دانشكده بهداشت دكتر محمود وكيلي. تاريخ پذيرش: 86/11/8 تلفن: نمابر:

2 بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان... محمود وكيلي و همكاران مقدمه بر طبق آخرين آمارها جمعيت نوجوان كشور 28/1 درصد كل جمعيت ميباشد. اين قشرعظيم نيروي پرتوان و سازنده- اي است كه نيازمند توجه ويژه براي مصون ماندن از مخاطرات جسمي و رواني و... ميباشد. در اين ميان دختران جوان و نوجوان كه 14 درصد جمعيت نوجوان كشور مي- باشند از لحاظ جسمي رواني و اجتماعي آسيب پذيرتر از پسران هستند (1). در بدن انسان بالغ تقريبا 12 گرم كلسيم وجود دارد كه 99 درصد آن در استخوانها وجود دارد و به صورت املاح به ويژه فسفات با نسج پروتي يني استحكام استخوانها را سبب ميشود. مواد غذايي غني از كلسيم عبارتند از شير و فرآورده- هاي آن به غير از كره كه در رشد كودكان و استحكام استخوانها و دندانهاي آنها مو ثرند (3). شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد مصرف زياد نوشابه موجب كاهش كلسيم دريافتي در جمعيت جوان شده است بهطوريكه 15 درصد از مجموع انرژي دريافتي دختران جوان با مصرف نوشابه تا مين ميشود و زنان جوان بهطور متوسط روزانه يك و سه چهارم نوشابه مصرف ميكنند درحاليكه كمتر از 1 فنجان شير در هر روز استفاده ميكنند (4). مو سسه ملي سلامت در مورد دريافت مطلوب كلسيم توصيه كرده است كه 12 تا 15 ميليگرم كلسيم براي جوانان 11 تا 24 ساله ضروري ميباشد ولي مشاهدات نشان ميدهد كه متوسط دريافت براي زنان ميليگرم در روز است.(4) به حداكثر رساندن مواد معدني استخوان در اوايل زندگي به پيشگيري از پوكي استخوان در پيري كمك ميكند زيرا يكي از مشكلات شايع در دوران سالمندي پوكي استخوان است. اين بيماري يك مسي له بهداشتي در حال افزايش و يك تهديد جدي براي سلامتي سالمندان است. تنها در آمريكا 25 ميليون نفر مبتلا به اين اختلال هستند كه 8 درصد آنها را زنان تشكيل ميدهند پيشبيني ميشود طي 2 سال آينده اگر اقداماتي براي تغيير روند جاري صورت نگيرد بيشتر از 41 ميليون زن در سطح جهان به استي وپروزيس مبتلا شوند (2). جهت افزايش تراكم مواد معدني استخوان افزايش دريافت كلسيم در دوره كودكي و نوجواني سفارش شده است و فرآوردههاي لبني كارآمدترين منابع كلسيم ميباشند. تغذيه در دوره كودكي ميتواند تا ثيرات آني و بلندمدت بر رشد و تكامل بگذارد. چون عادات مهم بلندمدت زندگي در اين دوره شكل ميگيرد پس بايد هدف مراقبين بهداشتي آموزش و راهنماييهاي لازم به كودكان و خانوادهها باشد (5). بنابراين لازم است به جنبههاي پيشگيري بيماري پوكي استخوان در سنين نوجواني و جواني توجه شده و آگاهي و عملكردهاي صحيح تغذيهاي آنها درباره اهميت كلسيم و منابع غذايي آن ارتقا يابد (6). تغذيه متعادل و استفاده از گروه شير و لبنيات يكي از پايههاي اساسي سلامتي كودكان و رشد جسمي و افزايش بازدهي آموزشي ميباشد و آموزش يكي از روشهاي افزايش آگاهي و ايجاد نگرش و عملكرد صحيح در دانشآموزان است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تا ثير آموزش برآگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان يزد در مورد مقدار مصرف شير و لبنيات انجام پذيرفته است. مواد و روشها اين مطالعه به روش نيمه تجربي بر روي دانشآموزان دختر چهار كلاس دوم راهنمايي (16 دانشآموز) در چهار مدرسه انجام شد. از هر يك از دو ناحيه آموزش و پرورش شهرستان يزد دو كلاس انتخاب و بهطور تصادفي به دو گروه مورد (دو كلاس با 52 دانشآموز) و شاهد (دو كلاس با 54 دانشآموز) تقسيم شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامهاي شامل چهار قسمت بود: بخش اول: مشخصات دموگرافيك شامل: نام مدرسه سطح تحصيلات پدر و مادر شغل پدر و مادر خانوار و رتبه 41

3 ه ب دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي تولد بخش دوم: 22 سو ال آگاهي بخش سوم: 12 سو ال نگرش و بخش چهارم: 1 سو ال عملكرد در مورد مواد بود. روايي پرسشنامه با روش اعتبار محتوي (Content Validity) توسط متخصصين و كارشناسان آموزش بهداشت و تغذيه و پايايي آن با آلفاي كرونباخ (/75=α ( مورد تا ييد قرار گرفت. اين پرسشنامه صورت پيش آزمون (Pre-test) در هر دو گروه تكميل گرديد سپس نيازهاي آموزشي گروه مورد بر اساس نتايج مرحله اول (Pre-test) برآورد شد و با توجه به اين نيازها جزوه آموزشي و پمفلت تهيه گرديد. آموزش به- صورت سخنراني پرسش و پاسخ و پوستر و ارايه جزوات آموزشي در يك جلسه يك ساعته براي گروه مورد برگزار شد. دو ماه از آموزش پرسشنامه در اختيار دو گروه قرارگرفت و از آنها خواسته شد مجددا آنرا تكميل كنند.(Post-test) امتيازدهي به پاسخها در بخش آگاهي بر حسب تعداد پاسخ- هاي صحيح به سو الات در بخش نگرش بر حسب مقياس پنج قسمتي ليكرت و در بخش عملكرد بر حسب درستي و صحت عملكرد تغذيهاي اظهار شده توسط دانشآموزان انجام شد. دادهها از كدگذاري با نرم افزار SPSS و آزمونهاي مناسب آماري مانند نتايج Paired t-test تجزيه و تحليل شد. دو گروه مورد و شاهد از لحاظ تحصيلات (/55=P) و شغل والدين (/11=P) و خانوار (/22=P) اختلاف معني- داري نداشتند. چنانچه در جدول شماره 1 مشاهده ميشود بر اساس نتايج آزمون t جدول 1- مقايسه دانش نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات در دو گروه مورد و شاهد و از مداخله آموزشي متغير آگاهي مورد شاهد زوجي امتياز آگاهي و نگرش گروه مورد در خصوص مصرف شير و لبنيات از آموزش به- طور معنيداري افزايش يافته است (/1=P). ولي عملكرد آنها بهطور معنيداري افزايش نيافته است (/6=P). آزمون Paired t-test هيچ تفاوت معنيداري در نگرش (/11=P) و عملكرد (/68=P) گروه شاهد در خصوص مصرف شير و لبنيات و از آموزش نشان نداد ولي تفاوت معنيداري در آگاهي گروه شاهد و از آموزش ديده شد (/=P). از آموزش 77/1 درصد دانشآموزان توانستهاند چهار ماده غذايي از گروه شير و لبنيات را نام ببرند و پس از آموزش 97/8 درصد به اين سو ال پاسخ درست دادهاند (/6=P). همچنين از آموزش تنها 2/8 درصد از دانشآموزان منابع ديگر كلسيم را شناخته و نام بردهاند درحاليكه پس از آموزش اين نسبت به 65/2 درصد افزايش يافته بود (/=P) از آموزش 32/7 درصد از دانش- آموزان 3 جايگزين شير را نام بردند در حاليكه پس از آموزش 89/4 درصد دانشآموزان پاسخ درست دادهاند (/1=P) ازآموزش 64/6 درصد گفتهاند كه غلات و حبوبات نميتواند جايگزين شير شود در حاليكه پس از آموزش 91/3 درصد به اين سو ال پاسخ درست دادهاند.(P=/1) جدول 2 بعضي از جنبههاي نگرش دانشآموزان در مورد مصرف شير و لبنيات را و از آموزش بر حسب مقياس درجهبندي ليكرت نشان ميدهد. دانشآموزاني كه شير مصرف نميكردند علل عدم مصرف شير را بهترتيب p-value /12 /1 -- /67 /1 -- /33 / / ± 13/5 ± /1 37/ ± 37/9 ± /11 24/3 ± 24/9 ± /68 3/4 3/8 4/ 4/8 8/6 6/4 12/ ± 2/4 ± /1 3/3 4/4 37/3± 3/9 42/2 ± /1 23/ ± 24/4 ± /6 4/3 5/3 5/4 p-v نگرش p-v عملكرد p-v 42

4 بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان... محمود وكيلي و همكاران جدول 2- مقايسه درصد نگرش دانشآموزان در مورد مصرف شير و لبنيات و از آموزش p-value كاملا موافقم موافقم نگرش نظري ندارم مخالفم كاملا مخالفم جمع مصرف شير و لبنيات براي بدن ضروري است. شير باعث استحكام دندانها مي- شود. اگر كسي نخواهد شير مصرف كند ميشود به جاي آن ماست دوغ پنير و ساير فرآوردههاي لبني مصرف كند. چون هضم شير آسان است بنابراين غذاي مناسبي براي افراد بيمار است /14 /9 / 1 / 1/ 1 / 1/ 1/ 1/ 2/ 2/1 2/ 2/ 2/ 2/ 2/1 8/2 12/2 18/4 6/4 16/3 19/1 22/4 1/6 77/6 89/4 73/5 8/9 61/2 89/6 1 / 4/1 14/3 38/8 42/9. 1/ 2/1 4/3 23/4 7/2 با مصرف مقدار كافي شير و لبنيات ميتوان از پوكي استخوان در افراد مسن پيشگيري كرد. /4 /61 1 / 1/ 12/2 4/3 6/1 2/1 16/3 4/4 65/3 53/2 دوست نداشتن مطلوب نبودن بو و مزهي شير حالت تهوع و دلدرد بيان كردهاند. بر اساس نتايج بهدست آمده 87 درصد مادران در گروه خانهدار قرار داشتهاند و نمره عملكرد دانش- آموزان با مادر خانهدار (6/52 ± 23/3) بهطور معنيداري بيشتر از دانشآموزان با مادر شاغل (9/95 ± 27/89) بوده است (/2=P). همچنين 44 درصد مادران از نظر تحصيلات در گروه ابتدايي يا بيسواد قرار داشتهاند و نمره نگرش و عملكرد در دانشآموزان با مادر بيسواد و ابتدايي بهترتيب ± 4/12 36/39 و ± 5/67 21/49 و نمره نگرش و عملكرد دانشآموزان با مادر فوق ديپلم ليسانس و بالاتر به- ترتيب ± 4 /4 4/4 و ± 11/23 31/7 بوده است.(P=/36) بر اساس نتايج بهدست آمده شغل و تحصيلات پدر هيچ تا ثيري در ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان نداشته است (/5<P). همچنين تعداد فرزندان خانواده و رتبه تولد برآگاهي و عملكرد دانشآموزان تا ثير نداشته (/26=P). ولي بر نگرش آنان تا ثير داشته است (/5<P) بحث بر اساس نتايج بهدست آمده در تحقيق حاضر تفاوت معني- داري بين آگاهي و نگرش گروه مورد در خصوص مصرف 43

5 دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي شير و لبنيات و از آموزش وجود داشت اما هيچ تفاوت معنيداري در نگرش و عملكرد گروه شاهد درخصوص مصرف شير و لبنيات و از آموزش وجود نداشت. در مطالعه مشابهي كه با عنوان بررسي تا ثير آموزش اهميت شير و فرآوردههاي لبني بر آگاهي دانشآموزان توسط شناور و همكارانش انجام شده است تفاوت معنيداري در آگاهي دانشآموزان در و از آموزش ديده شده است (7). در مطالعه ديگري كه توسط شيدفر و همكارانش انجام شده نيز آگاهي تغذيهاي دانشآموزان از مداخله افزايش يافته است (8). در مطالعه مشابه ديگري با عنوان بررسي ميزان تا ثير آموزش بر رفتارهاي تغذيهاي دانشآموزان نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي و عملكرد تغذيهاي دانشآموزان از آموزش بهطور معنيداري افزايش يافته بود (9). همچنين در مطالعه ديگري كه توسط كرجي باني و همكارانش در اين زمينه انجام شده است نشان داد كه ميزان آگاهي و نگرش تغذيهاي دانشآموزان مدرسه مورد و از آموزش تفاوت معنيداري داشته اما در مدرسه شاهد اين تفاوت معنيدار نبوده است و درخصوص عملكرد دانشآموزان تفاوت معنيداري در مدارس مورد و شاهد و از آموزش وجود نداشته است (1). در مطالعه اخير نيز در عملكرد هر دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنيداري در و از آموزش ديده نشده است كه علت آن ميتواند فراهم ننمودن مواد غذايي (شير و لبنيات) توسط خانوادهها باشد. چنانچه مطالعهاي كه توسط جويباري و همكارانش انجام شد نشان داد كه مهمترين علت براي عدم مصرف شير در دانشآموزان در دسترس نبودن آن ميباشد (11). در مطالعه اخير كساني كه شير مصرف نميكردند دلايل عدم مصرف شير را بهترتيب دوست نداشتن مطلوب نبودن بو و مزه شير حالت تهوع و دل درد بيان كردهاند در صورتيكه در مطالعه- اي كه با عنوان بررسي ميزان رضايتمندي دانشآموزان از اجراي طرح شير رايگان در مدارس شهرستان آباده انجام گرفته دلايل عدم مصرف شير بهترتيب نپسنديدن طعم شير دل درد از خوردن شير و بيفايده بودن آن براي سلامتي عنوان شده است (12). در مطالعه اخير تفاوت معنيداري در آگاهي و از مداخله در گروه شاهد ديده شده است كه احتمالا به اين علت است كه دانشآموزان كنجكاو و پرسشگر هستند و احتمالا بهدنبال سو الاتي كه براي آنان در پيش آزمون پيشآمده با مطالعات بيشتر و يا كسب اطلاعات از والدين و معلمان جواب سو الات را جويا شدهاند. در مطالعهاي كه تحت عنوان تا ثير برنامههاي آموزشي بر آگاهي و رفتارهاي تغذيهاي دانشآموزان انجام گرفته است نشان ميدهد برنامههاي آموزشي براي تغيير الگوهاي تغذيه- اي دانشآموزان مفيد است. همچنين آموزش سبب افزايش آگاهي دانشآموزان در انتخاب منبع تغذيهاي كلسيم شده است (13). در مطالعه اخير نيز ميزان آگاهي دانشآموزان در مورد منابع كسب كلسيم افزايش يافته است. در مطالعه اخير ميزان تحصيلات و شغل والدين با ميزان آگاهي دانشآموزان رابطه معنيداري نداشته است. در مطالعات مشابه ديگري نيز اين رابطه معنيدار نبوده است (1 و 14). اما در مطالعهاي كه توسط يوسف پور انجام شده است بين سطح سواد مادر و آگاهي دانشآموزان رابطه معنيداري ديده شده است (15). نتايج مطالعهاي كه توسط يوكاوا و همكارش انجام شده نشان داد كه آموزش زنان باعث افزايش درك آنها در مورد اهميت كلسيم و نقش مصرف شير در سلامت استخوانها ميشود (16). در مجموع با توجه به پايين بودن نسبي سطح آگاهي نگرش و عملكرد دختران ونقش مو ثر آموزش در اين زمينه براي بهبود و اصلاح رفتارهاي تغذيهاي آنان در مورد مصرف شير و لبنيات بهمنظور پيشگيري از پوكي استخوان در بزرگسالي استفاده از برنامههاي آموزشي ضروري ميباشد. 44

6 بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان... محمدعلي نظري و همكاران.9 تشكر و قدرداني بدينوسيله از تمام كساني كه ما را در اجراي اين تحقيق ياري رساندند بهويژه رياست و معاونت پژوهشي دانشكده بهداشت يزد و همچنين مديران آموزگاران و دانشآموزان مدارس راهنمايي دخترانه قاسمي مطهري نجمه و دهقان يزد كمال تشكر را داريم. منابع 1. سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران.(DHS) وزارت.2.3 بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت سلامت دفتر سلامت خانواده و جمعيت با همكاري مركز آمار ايران و صندوق حمايت از كودكان جهان (يونيسف) و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد. تهران. چاپ صنوبر صفحه 23. پورعبدالهي پروين قليپور فرانك كوشاور حسين. بررسي آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي تبريز و دانشگاه تبريز از استي وپروزيس (پوكي استخوان) در سال فصلنامه پژوهشي طلوع بهداشت يزد 1384: سال 4. شماره اول: صفحات 44 تا 49. محمديها حسن. اصول تغذيه و مواد غذايي. چاپ چهارم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران صفحات 94 تا Kathlean ML, Sylvian E, Stump.K. Food Nutrition & Diet Therapy. New York: Elsevier (USA); 24. p مظفري خسروي حسن افتخاري محمد حسن شيدفر فرزاد. در ترجمه تغذيه پزشكي و بيماريها. موريسون گيل هارك ليزا (مولف). چاپ اول. تهران: انتشارات هنر سراي دانش 1381 صفحات 113 تا پورعبدالهي پروين هاكش زاده فاطمه. بررسي بسامد مصرف شير و فراوردههاي آن در بين دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي تبريز. هفتمين كنگره تغذيه ايران سال 1381: صفحه نظري مهين نيكنامي شمسالدين حيدرنيا عليرضا بابايي غلامرضا قهرماني ليلا. بررسي ميزان تا ثير آموزش بر رفتارهاي تغذيه اي دختران مدارس ابتدايي شهر چابهار. دومين كنگره سراسري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آذر ماه 1384: صفحه 64. [چكيده] 1. كرجي باني منصور منتظريفر فرزانه امري اسحاق داداشيپور عليرضا مرادزاده محمدرضا محمودي عباسعلي. بررسي تا ثير آموزش بر ارتقاء سواد تغذيهاي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر زاهدان در سال دومين كنگره سراسري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آذر ماه 1384: صفحه 54. [چكيده] 11. جويباري ليلا وكيلي مرضيه ثناگو الهام. بررسي الگوي مصرف صبحانه و ميان وعده دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان گرگان. هفتمين كنگره تغذيه ايران سال 1381 : صفحه 77. [چكيده] 12. فتحي فاطمه فتحي محمد عزيزخاني خديجه. بررسي ميزان رضايتمندي دانشآموزان از اجراي طرح شير رايگان مدارس شهرستان آباده نهمين كنگره تغذيه ايران سال 1385 : صفحه 278. [چكيده] 13. Kozlowska Wojciechowska M, Uramowska Zyto B, Jarosz A, Makarewicz Wujec M. Impact of school childrens nutrition education program on the knowledge and nutritional behavior of their parents. Rocz Panstw zakl Hig.22; 53(3): [Abstract] 14. محامد فريبا. بررسي دانش و نگرش دانشآموزان دختر دبيرستاني در خصوص اهميت تغذيه سالم در شهرستان گچساران. تغذيه ايران سال 1385 : ص فحه 261. [چكيده] نهمين كنگره 15. يوسفپور ليلا يوسفپور احمد. بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانش آموزان دبيرستان دخترانه نواحي 2 1 و 3 آموزش و پرورش شهر تبريز در مورد مصرف شير و فرآوردههاي آن. نهمين كنگره تغذيه ايران سال 1385: صفحه 295. [چكيده] 16. Yukawa H, Suzuki T. Dietary calcium and women's health. Clin Calcium 21; 11(2): [چكيده] 7. شناور رضيه محمدي صمد وكيلي مرضيه كاووسي الهام. بررسي تا ثير آموزش اهميت شير و فراورده هاي لبني بر آگاهي دانش آموزان مدارس تحت پوشش شير در مدرسه استان فارس سال تحصيلي نهمين كنگره تغذيه ايران سال 1385 : صفحه 263. [چكيده] 8. شيدفر محمدرضا نيكپويان حسين افضلآقايي محمد صرر بهنام خباز محمود فضليبزاز صمد نوربخش نادر. تا ثير مداخله آموزشي مبتني بر مشاركت جامعه بر آگاهي نگرش و عادات و الگوهاي تغذيهاي دانش آموزان ابتدايي. نهمين كنگره تغذيه ايران سال 1385 : صفحه 29. [چكيده] 45

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سيام/شماره 0 /هفته چهارم آذرماه 39 تاريخ دريافت: 9/5/0 مقاله پژوهشي تاريخ پذيرش: 9/8/0 رابطهي ناامني غذايي فعاليت بدني و برخي عوامل اجتماعي- اقتصادي با پوكي استخوان در زنان

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

داشت. Downloaded from پست الكترونيك:

داشت. Downloaded from  پست الكترونيك: 2 اختلال عملكرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني شهر سبزوار 2 زهره بلوريان (M.Sc.) جواد گنجلو (M.Sc.) گروه بهداشت دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

Skills) (Direct Observation of Procedural است.

Skills) (Direct Observation of Procedural است. مقاله پژوهشي ارزيابي روايي و پايايي آزمون DOPS روايي و پايايي آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي (DOPS) در ارزيابي مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 3 2 1 محمد صاحبالزماني

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer نوآوري هاي مديريت آموزشي سال يازدهم شماره دوم (مسلسل 42) بهار 1395 تبيين بهزيستي روانشناختي كاركنان بر اساس سازههاي رهبري معنوي و سلامت سازماني 1 عزتاله قدمپور 2 ليلا يوسفوند 3 پروانه رادمهر تاريخ وصول:

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران.

چكيده مقدمه.  *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران. عوامل مو ثر بر حضور كلاس س ازديدگاه پزشكي شهركرد سال 1392 دانشگاه علوم * راضيه نظري واناني زهره ناي فرشته آيين چكيده مقدمه: حضور كلاس به عنوان يك فرصت جهت وس شناخته شده است و غيبت از كلاس ميتواند باعث

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66.

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. مجله سلامت و بهداشت اردبیل دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. بررسی تا ثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1388 4 4 3 2

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. *  دانشور رفتار روانشناسي باليني و شخصيت رابطه علي ادراك بيماري پيروي دارويي و كيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به پاركينسون دانشور رفتار نويسندگان: 3 *1 زيبا برقي ايراني مهناز علي اكبري دهكردي حسين زارع 5 4 احمد عليپور

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament

Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament طلايي و همكاران 165 Detection of sensory neuropathy in diabetic patients using 5.07/10g monofilament Rezvan Talaee, MD 1 Abbas Doroudgar, MSc 2 Seyyed Gholamabbas Muosavi, MSc Nasrin Abdevali, MD 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

چكيده.

چكيده. (مورد مطالعه: يكي از بيمارستان هاي استان فارس) 3 2 1 علي مروتي شريفآبادي مژده حياتي فاطمه كاظمي مقاله پژوهشي چكيده مقدمه: تجزيه و تحليل نقاط قوت- ضعف و فرصت- تهديد( SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد.

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد. Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 2, May.-Jun. 204, p. 267-275 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 خرداد تير 393 ص 267-275. مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد.

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد. زيست( محيط و مهندسي )زمينشناسي 140 تا 135 صفحه 95 شماره چهارم و بیست سال 94 بهار ماسهای خاک مهندسی رفتار بر فرسوده الستیک فیبر و بازیافتی بطری خردههای نقش ارزیابی 3 محمدی داود سید و 2 نیکودل رضا محمد 1*

Διαβάστε περισσότερα

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods

Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Isolation and Detection of Alloiococcus Otitidis in Children with Otitis Media with Effusion Using Culture and PCR Methods Farzaneh Gharibpour 1, Seyed Sajjad Khoramrooz 2, Akbar Mirsalehian 3, Mohammad

Διαβάστε περισσότερα

تحليل ساختاري ارتباط بين اعتياد به اينترنت با افسردگي سازگاري اجتماعي و عزت نفس

تحليل ساختاري ارتباط بين اعتياد به اينترنت با افسردگي سازگاري اجتماعي و عزت نفس 41 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره نوزدهم شماره 3 پاي يز 1391 شماره مسلسل 65 مقاله پژوهشي تحليل ساختاري ارتباط بين اعتياد به اينترنت با افسردگي سازگاري اجتماعي و عزت نفس

Διαβάστε περισσότερα

The Relationship between the Rest Alpha Asymmetry and the Depression and AnxietySymptoms of DASS-21 Questionnaire

The Relationship between the Rest Alpha Asymmetry and the Depression and AnxietySymptoms of DASS-21 Questionnaire Applied Psychological Research Quarterly 2015, 6(1), 105-114 فصلنامه پژوهشهاي كاربردي روانشناختي 1394, 6(1), 105-114 ارتباط عدم تقارن امواج آلفاي قشر پيشاني در حالت استراحت با نشانههاي افسردگي و اضطراب

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان

رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان رابطۀ اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان دكتر باقر غباري بناب* علياكبر حدادي كوهسار** 2 چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطة اضطراب و افسردگي با تصوير ذهني از خدا در دانشجويان دانشگاه علوم

Διαβάστε περισσότερα

محدوديتهاي غيرخطي 1- دانشكده مهندسي برق كامپيوتر دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل ايران.

محدوديتهاي غيرخطي 1- دانشكده مهندسي برق كامپيوتر دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل ايران. پخشبار اقتصادي مبتني بر روش بهبود يافته ABC با اعمال محدوديتهاي غيرخطي * علي قاسمي مرزبالي سيد جلال سيد شنوا رضا بازيار اويس عابدي نيا علي يوسفي حسين غلام علي تبار Iranan Electrc Industry Journal of Qualty

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα