Ισάλληλα, Αξηζκ. Πξση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ ΙΧΑΝΝΙΝΑ ΣΗΛ FAX : Πιεξνθνξίεο: Πξακαληηώηεο Γ. Κνύξνπ Δ. & Ισάλληλα, Αξηζκ. Πξση Θέκα: «Πξόρεηξνο Μεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΝΗΙΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, FAX ΚΑΙ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ γηα ην έηνο 2012». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2012 Έρνληαο ππόςε: 1/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 24 ηνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ Α 43/ ) αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2/ Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» θαη Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α 247/ ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3/ Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α 66 / ), όπσο ηζρύεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/ / Σνπ Ν. 2513/1997 «Κύξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) 5/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/1997 (ΦΔΚ Α 178/ ) Πεξί Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ. 6/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ Α 256/ ) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 7/ Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ Α 138/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 8/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α 81/ ) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 9/ Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) «Αξρέο θαη θαλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν / Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150/ ) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ». 11/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ Α 134/ ) πεξί πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 12/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68/ ) «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό ηύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ Α 163/ ), άξζ. 46 γηα ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ δαπαλώλ δεκνζίεπζεο από ηνπο αλάδνρνπο πξνκεζεπηέο. 13/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ Α 66/ ) άξζ. 24, παξγ. 6 γηα ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνύ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο επί ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη αλαδόρσλ. 14/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ Α 128/ ) άξζ. 27, παξγ. 11 πεξί κε έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ από άιιν όξγαλν κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 1 από 7

2 15/ Σελ αξηζ. 2/ (ζ.3 ν ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Θ.Υ.Π. «Νενκ. Γεώξγηνο» Ισαλλίλσλ, πεξί έγθξηζεο πξνκήζεηαο Αλαισζίκσλ εθηππσηώλ, θαμ θαη θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ γηα ην έηνο ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/ηώλ γηα έλα (1) έηνο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα Γλήζησλ Αληαιιαθηηθώλ - Αλαισζίκσλ εθηππσηώλ, fax θαη θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ (κειάλεο, ηόλεξ CPV , , ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Υ.Π. «Νενκ. Γεώξγηνο» Ισαλλίλσλ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ #3.300,00# κε Φ.Π.Α., δαπάλε πνπ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 1731 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κεηά από θαλνληθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ. Άξζξν 1 ν. ΣΟΠΟ- ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Θ.Υ.Π. «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΣΔΣΑΡΣΗ 11:30 Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη ηελ εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα 11:30π.κ. ζην Θ.Υ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΩΡΓΙΟ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Άξζξν 2 ν. ΥΡΟΝO ΚΑΙ ΣΡΟΠO ΤΠOΒOΛΗ ΠΡOΦOΡΩΝ Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο, ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηε παξνύζα δηαθήξπμε, θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ζηηο εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα 11:30π.κ.. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδόκελε εκεξνκελία, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 3 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ γηα (120) ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΗΜΔΡΔ από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ (120) ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΗΜΔΡΧΝ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο, ε ηζρύο ησλ Πξνζθνξώλ είλαη δπλαηό λα παξαηαζεί, εθ όζνλ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδόκελν 2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: Θ.Υ.Π. «ν Νενκάξηπο Γεώξγηνο» Ισαλλίλσλ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο (3 /2012). Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ( ). Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην Θ.Υ.Π. «Ο Νενκάξηπο Γεώξγηνο» Ισαλλίλσλ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζύλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη από δύν επηκέξνπο, αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο, θαθέινπο. Καη νη δύν επηκέξνπο θάθεινη, πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο). 4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο: ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. Πεξηιακβάλεη: α) Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη «ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη Α πνηόηεηαο λνκίκωο θαη επξέωο θπθινθνξνύκελα ζηελ αγνξά θαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο Αγνξαλνκηθέο θαη Υγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο» θαη επίζεο «όηη έιαβαλ γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα, ηα ζηνηρεία ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 2 από 7

3 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή, παξαηηνύληαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξωζε καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ», Η κε ππνβνιή ηεο παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο από ηνλ δηαγσληζκό θαη απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - επί πνηλή απόξξηςεο - ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν. Πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε ηηκή ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο αλά κνλάδα κέηξεζεο άλεπ Φ.Π.Α. ζε ΔΤΡΧ. εκεηώλεηαη όηη γηα νξηζκέλα δεηνύκελα είδε ζην ζρεηηθό πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α έρεη ήδε θαηαρσξεζεί ηόζν ν θσδηθόο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (ζηε ζειίδα: θαξηέια «ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ») όζν θαη ε ηηκή ηνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή άλεπ θπα θαη αλά κνλάδα κέηξεζεο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ε πξνζθεξόκελε ηηκή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δηαθνξεηηθά ην είδνο δελ δύλαηαη λα γίλεη απνδεθηό. 5. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεύεη όκσο ηνλ πξνζθέξνληα κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεί. 6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Όιεο νη δηνξζώζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθό θύιιν κε ηηο ηπρόλ δηνξζώζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζόκελν πξαθηηθό, ώζηε λα απνδεηθλύεηαη αδηαθηινλίθεηα όηη πξνϋπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 7. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππό αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνϋπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. 8. Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή εθόζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. 9. Ο πξνζθέξσλ κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν είηε επηκέξνπο ηεο απαηηνύκελεο πξνκήζεηαο. 10. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε κε ΦΠΑ όπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 11. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδόκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κόλνλ όηαλ απηέο δεηνύληαη από αξκόδην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Από ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε κόλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεκα από ην αξκόδην όξγαλν. 12. Απνθιίζεηο από ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθνξώλ. Άξζξν 4 ν ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 5 ν ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Όινη νη παξεπξηζθόκελνη ιακβάλνπλ γλώζε κόλν ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό. Σπρόλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ δελ θσιύεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 3 από 7

4 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, δύν ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη δύν ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξηζζεί από ηελ πξόζθιεζε. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκό από ηα επόκελα ζηάδηα αμηνιόγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνύλ ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθό αηηηνινγεκέλεο απόξξηςεο ησλ Πξνζθνξώλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ σο ην πιένλ λόκηκν θαη αξκόδην όξγαλν λα απνθαλζεί θαη λα εγθξίλεη ην Πξαθηηθό. Η απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζώο επίζεο θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ απνζθξαγίδνληαη, κνλνγξάθνληαη θαη αμηνινγνύληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Δάλ ζην Γηαγσληζκό ε πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Η εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνύισο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν αλαδεηθλύεη ηελ από ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. Η απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Άξζξν 6 ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζε ΔΤΡΩ ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο, ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α., θαη εθάζηνηε δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Γύλαηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ λα δεηεζεί από ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθό δείγκα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππόθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, ε δε ζρεηηθή ζύκβαζε ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. Όιεο νη ηηκέο λννύληαη γηα εκπόξεπκα παξαδνηέν ειεύζεξν από δαζκνύο θαη ηέιε θαη δίδνληαη αλά δεηνύκελν είδνο θαη κνλάδα κέηξεζεο ζε επξώ. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη oη ηπρόλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο απo ηνλ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πoπ πξνβιέπεηαη ζηεv δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πoπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Απνθιείεηαη αλαζεώξεζε ησv ηηκώv πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηoπ πξνκεζεπηή πέξαv ηoπ αληηηίκνπ ησv εηδώλ πoπ ζα πξνκεζεύζεη βάζεη ησv ηηκώv ηεο πξνζθνξάο ηoπ. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξά ζε πνζόηεηα πξνκήζεηαο ελόο έηνπο, ζα γίλεη εθάπαμ θαη ε παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ηώλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ. ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 4 από 7

5 Άξζξν 7 ν ΠΛΗΡΩΜΗ Η πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ζα γίλεη από πηζηώζεηο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε ρξεκαηηθό έληαικα θαη ζα αθνξά ην 100% ηεο αμίαο ηνπ είδνπο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ από ην ηέινο ηνπ κήλα κέζα ζηνλ νπνίν παξειήθζε ην είδνο θαη βεβαίσο ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ήηνη: α) Σηκνιόγην παξνρήο είδνπο θαη β) Πξαθηηθό παξαιαβήο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ ζα θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηόλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ ζπκβαζηνύρν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνο ηεο εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». Σα ζρεηηθό ηηκνιόγην πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλν. Άξζξν 8 ν ΚΡΑΣΗΔΙ Ο πξνκεζεπηήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ππόθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, ήηνη: α) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ.: 3% β) Σν αλαινγνύλ Υαξηόζεκν 2% ζηελ παξαπάλσ θξάηεζε. γ) Σν αλαινγνύλ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% ζηελ παξαπάλσ θξάηεζε. δ) Δπίζεο ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζύκθσλα κε ην Ν.2198/1994. δ) Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνύκελνπ πνζνύ ππέξ ηξίηνπ, παξαθξαηείηαη επί ηνπ πνζνύ ηνπ ηηκνινγίνπ πνζνζηό 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο. Άξζξν 9 ν Γλσζηνπνίεζε Γηαγσληζκνύ. Η παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεηαη κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ, από ην γξαθείν δηαρείξηζεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, αληί ηνπ πνζνύ ησλ #10,00#, έλαληη απόδεημεο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) είηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ ζην πεδίν Γηαθεξύμεηο (http://www.tcpngi.gr). Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ θαη Ν.Π.Γ.Γ.). Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ. πλεκκέλα: 1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. «ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΓΧΝ» 2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. «ΥΔΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΑΓΓΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 5 από 7

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Χαρτί Α4 τεμάχιο των 250 φυλ 160g/m 2 χρώματοσ ιβουάρ laser color printing 5 2 HP Photosmart COLOR Μελάνι Black 363XL C 8719 EE ABB 10 3 HP Photosmart COLOR Μελάνι Light Magenta 363 C 8775 EΕ ΑΒΒ 4 4 HP Photosmart COLOR Μελάνι Light Cyan 363 C 8774 EΕ ΑΒΒ 5 5 HP Photosmart COLOR Μελάνι Yellow 363 C 8773 EΕ ΑΒΒ 4 6 HP LASER JET A Q7516A 2 7 Toner HP A 5 8 Toner HP A 15 9 Toner Toshiba t-2060 E 4 10 Toner Toshiba t-1600 E 2 11 Toner για πολυμηχάνημα Ricoh-Aficio FX200 μαφρη μελάνι Μελανοταινία μηχανήματοσ παρουςίασ προςωπικοφ MAX ER Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΑΓΓΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 6 από 7

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ Π.Σ. και ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ ΦΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ Χαρτί Α4 τεμάχιο των 250 φυλ 160g/m2 1 χρώματοσ ιβουάρ laser color printing - HP Photosmart COLOR Μελάνι Black 363XL C 8719 EE ABB 11,35 HP Photosmart COLOR Μελάνι Light Magenta 363 C 8775 EΕ ΑΒΒ 9,63 HP Photosmart COLOR Μελάνι Light Cyan C 8774 EΕ ΑΒΒ 9,63 HP Photosmart COLOR Μελάνι Yellow C 8773 EΕ ΑΒΒ 8,19 6 HP LASER JET A Q7516A Toner HP A 27,62 8 Toner HP A - 9 Toner Toshiba t-2060 E Toner Toshiba t-1600 E 90 Toner για πολυμηχάνημα Ricoh-Aficio 11 FX200 μαφρη μελάνι Μελανοταινία μηχανήματοσ παρουςίασ 12 προςωπικοφ MAX ER ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ ΦΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕ ΦΠΑ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΑΓΓΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ειίδα 7 από 7

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα