ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)"

Transcript

1 ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα, ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο : ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) Γηεύζπλζε : νξβόινπ 24, T.K , Μεηο Σει. : Fax : Πιεξνθνξίεο : Σκήκα Πξνκεζεηώλ θα. Καγηά Μάγδα (εζση. 203) & Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο θ. Πξηλάξε Βαζίιε (259). Σν ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ (ΚΔΘΔΑ), έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1729/1987 «Καηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθώλ, πξνζηαζία ησλ λέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 144/ ), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3204/2003 (Φ.Δ.Κ. Α 296/ ) θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4139/ Σεο ππ αξηζ. Α2β/νηθ. 3983/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ «Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία, Γηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ)» (ΦΔΚ Β 577/ ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ απόθαζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγνύ ππ αξηζ. νηθ. 245/ (ΦΔΚ Β 74/ ), όπσο απηέο θσδηθνπνηεκέλεο ηζρύνπλ κε ηα άξζξα 40, 41, 42, 43 θαη 44 ηνπ Π.Γ. 148/ Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/Α /95). 4. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ θ.ιπ.». 5. Σνπ Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκόο πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α 150/ ). Σελίδα 1 από 26

2 6. Σν Π.Γ. 60/2007 πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 7. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνµέσλ ηνπ εµπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέµαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβόινπ γα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π..). 8. Σνπ Ν. 2522/97 «ηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ζπµβάζεσλ δεµνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνµεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύµθσλα µε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. Α 178/ ). 9. Σεο ππ αξηζκ.2/45564/0026/ απόθαζεο (ΦΔΚ1066/Β/ ) ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αύμεζε θαη νξηζκόο ζε επξώ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/95». 10. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο κε Α.Π 4749/ Γ η ε λ ε ξ γ ε ί Έξεπλα Αγνξάο γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο δαπαλώλ θαη εμόδσλ ηνπ αλαδόρνπ παξαθξάηεζεο 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (άξζξν 3, λ. 3580/2007), ΦΠΑ θ.ιπ.], όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κε ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο απηήο έσο θαη έλα (1) έηνο. Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Σελίδα 2 από 26

3 Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο είλαη ε αλάδεημε θαηάιιεινπ αλαδόρνπ γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ»», όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηνπ παξόληνο, ην νπνίν απνηειεί θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη πάζεο θύζεσο εμόδσλ θαη θξαηήζεσλ ). Άξζξν 2 Γεκνζηόηεηα Ζ Γηαθήξπμε, ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 118/07 θαη ην Π.Γ. 60/2007 θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ (http://www.kethea.gr) ζηηο Άξζξν 3 Παξαιαβή Γηαθήξπμεο & Αίηεζε - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζην ΚΔΘΔΑ, νξβόινπ 24 Μεηο όζν δηάζηεκα δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη θαηά ηηο ώξεο 09:00-14:00. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ζρεηηθό έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) ή λα ηα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά, έηζη ώζηε ν Οξγαληζκόο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν όζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε Άξζξν 4 Ζκεξνκελία Σόπνο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Έξεπλα Αγνξάο Ζ Έξεπλα Αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζηηο 28 / 11 / , εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.:00 π.κ., ζην θηήξην ηνπ ΚΔΘΔΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό νξβόινπ 24, Μεηο. Σελίδα 3 από 26

4 Ζ δηεμαγσγή ηεο Έ ξ ε π λ α ο Α γν ξ ά ο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Άξζξν 5 Καηάζεζε Πξνζθνξώλ 1. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΚΔΘΔΑ, επί ηεο νδνύ νξβόινπ 24 Μεηο, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 11:00 π.κ, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 2. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. 3. Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη επζύλε γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ, νύηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηώλ. 4. Δθπξόζεζκε άθημε θαη πξσηνθόιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, αθόκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Άξζξν 6 Γιώζζα δηαδηθαζίαο Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ Πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, άιισο ζα ππνβιεζνύλ ζπλνδεπόκελα από λόκηκεο, επίζεκεο, ζύκθσλα κε ην ειιεληθό δίθαην, κεηαθξάζεηο ζηελ ειιεληθή. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ππεξηζρύεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Άξζξν 7 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη απαξαηηήησο εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν εζσθιείνληαη δύν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη σο εμήο : α. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ, όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. β. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ, όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Σελίδα 4 από 26

5 ε θάζε θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο : Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ- ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ αληίζηνηρα. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Γηαθήξπμεο. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ππνςεθίνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, ΑΦΜ, fax). 2. Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ (έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία) πξέπεη λα έρνπλ, κνλαδηαία αξίζκεζε ζειίδσλ. 3. Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ κνλνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 4. Γηα ηελ εύθνιε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζύληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ όξσλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 6. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππό αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνϋπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο, δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθώλ ή άιισλ ελλνηώλ, είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνπο πξνζθέξνληεο όπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθό ησλ πξνζθνξώλ, λα αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο. 7. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σελίδα 5 από 26

6 Άξζξν 8 Γηθαίσκα πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο λνκηθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα, θαζώο θαη ηθαλόηεηα θαη εμεηδίθεπζε ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, κε απηέο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξόληνο. Άξζξν 9 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πεξηιακβάλνληαη : Α. Η. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο (ε εκεξνκελία ζεώξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο όηη: Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο α) είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα β) δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από Έξεπλα Αγνξάο ηνπ δεκνζίνπ, γ) δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο, δ) όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, ε) όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα, Σελίδα 6 από 26

7 θαζώο θαη όηη : α) παξαηηνύληαη από θάζε αμίσζε ή/θαη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε ελδερόκελε απόθαζε ηνπ ΚΔΘΔΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο θαη β) απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηεο παξνύζαο. 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 3. Βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Έξεπλα Αγνξάο κε εθπξόζσπν. 4. Σα θαηά πεξίπησζε αλαγθαία έγγξαθα ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο, όπσο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη: ε λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ ηα πξόζσπα πνπ δεζκεύνπλ ην λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 5. ε πεξίπησζε πνπ : α) ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν εθπξνζώπεζεο γηα ηελ ππνγξαθή. β) ε θαηάζεζε ή / θαη ε παξάζηαζε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ δελ γίλεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ηελ θαηά λόκν αλαγθαία εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ θαηαζέηνληα ή / θαη ηνλ παξηζηάκελν. Α ΗΗ. Οη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο : 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα «ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ», πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. Ζ εκπεηξία απηή ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ή βεβαηώζεσλ ή παξαζηαηηθώλ ηηκνιόγεζεο αληίζηνηρσλ έξγσλ. Αληίζηνηρν Έξγν (ή έξγα) νξίδεηαη έλα Έξγν, πνπ αθνξά ζε ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, θαη έρεη πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν από ην 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ. Σελίδα 7 από 26

8 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΈΧ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ (ΜΔ Φ.Π.Α. ) ΤΜΒΑΔΗ Δ ΗΥΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, νλνκαηεπώλπκν ππεπζύλνπ) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ηα θάησζη, αλαθνξηθά κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο ηνπ : Πξόζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηνπλ ζηελ Διιάδα άξηην γξαθείν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ πινπνίεζεο ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, νπνηαδήπνηε από ηα άηνκα έρνπλ αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ζπληήξεζεο θαη ηα νπνία ην ΚΔΘΔΑ, κεηά από έγγξαθε ηεθκεξησκέλε εηδνπνίεζε, δελ επηζπκεί λα ζπλερίζνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. Σελίδα 8 από 26

9 Β. Σερληθή Πξνζθνξά Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο εληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηεθκεξίσζε ηνπ ηξόπνπ ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα A ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο (ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, πεξηγξαθή κεζόδνπ επόπηεπζεο, θιπ). Ζ πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη απαξάβαηνο όξνο θαη πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο αιιηώο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. πγθεθξηκέλα: Απαηηνύληαη δύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ θαη κέρξη 270 ώξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ. Οη ώξεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνϋπνζέηνπλ ηελ εμάληιεζε ηνπο. Σν ΚΔΘΔΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αύμεζεο κέρξη 30% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ αλάζεζε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη όξνπο. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα είλαη κνλνγξακκέλε ζε όια ηα θύιια θαη ππνγεγξακκέλε ζην ηέινο. Άξζξν 10 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Α. ΓΔΝΗΚΑ 1. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γίλεηαη κε ζπκπιήξσζε, από ηνλ πξνζθέξνληα, ηνπ έληππνπ ππνινγηζκνύ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πίλαθαο Η) ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β ηνπ παξόληνο ηεύρνπο θαη είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 2. Ζ ηηκή κνλάδνο αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αθνξά κόλν αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή όξσλ, ζρνιίσλ θ.ι.π., επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 3. Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο (%), Σελίδα 9 από 26

10 ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππό πξνκήζεηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Δπηηξνπή. 4. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 5. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6. Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο άλσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ δελ επηηξέπνληαη. 7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 8. Γηα ηε ζύληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο λόκηκεο απνδνρέο 9. Δάλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό νη πξνζθνξέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηαζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνζθνξώλ πξηλ απνθαζηζζεί ε θαηαθύξσζε ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Γηα ην ζθνπό απηό ε Δπηηξνπή ζα δεηήζεη από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο. 10. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ηνπο. 11. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη αλαιώζηκα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαπηζηώλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ηερληθνύ όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Β. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηε Αηηηθήο. Γηα απνζηάζεηο πέξαλ ησλ 30 ρηιηνκέηξσλ κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ρξεώλεηαη επί πιένλ δαπάλε κεηαθίλεζεο 1,80 αλά ρηιηόκεηξν. Ζ ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη αλά δίκελν. Ζ πιεξσκή ηνπ δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ service reports επνκέλσο ε ζεκαζία ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή. Σελίδα 10 από 26

11 Άξζξν 11 Σηκή Πξνζθνξάο 1. Οη ηηκέο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία. Θα ηζρύνπλ δε θαη ζα δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 2. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θόξνη, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Ν. 3580/2007), επηβαξύλζεηο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, θαη όιεο νη λόκηκεο επηβαξύλζεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλόλ πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Άξζξν 12 Σξόπνο Πιεξσκήο Έθδνζε ηηκνινγίσλ Α. α. Γηα ηελ εμόθιεζή ηνπ ν Αλάδνρνο εθδίδεη θάζε δίκελν ελλέα (9) μερσξηζηά ηηκνιόγηα, ύςνπο αλάινγνπ κε ηηο πξνζθεξόκελεο ζην θάζε Θεξαπεπηηθό Πξόγξακκα εξγαζίεο, θαη ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ. β. Καηαζέηεη βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο πιεξσκήο, γ. Καηαζέηεη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο πιεξσκήο, δ. Καηαζέηεη αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο θαηαγξαθήο ησλ επηζθέςεώλ ηνπ. Β. Ζ εμόθιεζε ηνπ θάζε δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα όιεο ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο, ζα γίλεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν ινγηζηήξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΔΘΔΑ, κε θαηάζεζε ζε Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ ( θαηά πξνηίκεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο). Σελίδα 11 από 26

12 Άξζξν 13 Ηζρύο πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ζην ζύλνιό ηνπο, ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδόκελνπο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ ζεσξείηαη όηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηελ Έξεπλα Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνύκελε παξάηαζε, πξέπεη λα αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρύνπλ. 3. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί θάπνηνο από ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο, ην ΚΔΘΔΑ δύλαηαη κε απόθαζή ηνπ λα ηνπ επηβάιεη θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε. 4. Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Άξζξν 14 Γηάξθεηα ύκβαζεο Παξάηαζε ύκβαζεο Αλαζεώξεζε ηηκήκαηνο Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλαξμε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ μεθηλά από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε έσο θαη έλα (1) έηνο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππόθεηηαη ζε θακηά αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία, ζα ηζρύεη θαη ζα δεζκεύεη ηνλ αλάδνρν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο. Σελίδα 12 από 26

13 Άξζξν 15 Γηαδηθαζία παξαιαβήο - Απνζθξάγηζεο - Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 1. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ Ζ Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αθνύ παξαιάβεη όιεο ηηο πξνζθνξέο πξνρσξάεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. ην ζηάδην απηό ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, δύν ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνύκελνη ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο απνζθξαγίδεη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξηζζεί από ηελ πξόζθιεζε. Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή πιένλ δηαδηθαζία ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζην Πξαθηηθό ηεο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνύζαο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Σελίδα 13 από 26

14 2 Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο θαιεί ηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο δελ απνθιείζζεθαλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρώξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο ή κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό ην ζηάδην ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο κνλνγξάθεη θαηά θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά, από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη ν πξνηεηλόκελνο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Σν ζηάδην απηό ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε ηνπ Πξαθηηθνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά. Σελίδα 14 από 26

15 Άξζξν 16 Γηεπθξηλήζεηο 1. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 2. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεξγεί κε γλώκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ. 3. ε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηώδεηο όξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 4. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηόο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. 5. Αλ γηα ζνβαξό ιόγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξόζθνξν. 6. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιώζζα άιιε, εθηόο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Άξζξν 17 Απόξξηςε πξνζθνξώλ ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ε νπνία : 1. Δίλαη αόξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο. 2. Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξόηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Έξεπλα Αγνξάο εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 3. Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζύλνιό ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 4. Αθνξά ζε κέξνο κόλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ έξγνπ. 5. Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνύζαο. 6. Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 7. Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή, ή/ θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 8. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ. Σελίδα 15 από 26

16 9. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ηεξεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία. 10. Οξίδεη ρξόλν παξνρήο ππεξεζηώλ κεγαιύηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ παξνύζα. 11. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο νξίδεηαη κηθξόηεξνο ησλ 120 εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 12. Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 13. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ απηνί αλαθέξνληαη. Άξζξν 18 Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο Έξεπλαο Αγνξάο - Τπνγξαθή ύκβαζεο Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ζ ύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, όπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθύξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο. Αλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε βάξνο ηνπ επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κε ηελ νξηδόκελε ζε απηήλ δηαδηθαζία. Σν θείκελν ηεο ύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηόο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ. Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη κε Απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά από ηε ύκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθύςνπλ αληηθξνπόκελνη / αληηθαηηθνί όξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ε παξνύζα Γηαθήξπμε, ε Απόθαζε Καηαθύξσζεο θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. Σελίδα 16 από 26

17 Άξζξν 19 Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κελώλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη από πηζησηηθά ηδξύκαηα ή άιια λνκηθά πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. Άξζξν 20 Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ Καζ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή θαηαβνιή ησλ θαηά λόκν απνδνρώλ θαη επηδνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηηο αζθαιίζεηο ζηα πξνβιεπόκελα λόκηκα αζθαιηζηηθά ηακεία, γηα πιήξε αζθάιηζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο θαηά ηνπ θηλδύλνπ εμ αηπρεκάησλ, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, έμνδα θαη γεληθόηεξα θάζε θόζηνο πνπ αθνξά ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό. Σελίδα 17 από 26

18 Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, αζηηθά θαη πνηληθά γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή ηξαπκαηηζκό ή βιάβε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή εμ αηηίαο ηνύηνπ, ηπραία ή από ππαηηηόηεηα απηνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ησλ ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα απνηξέςεη ηελ πξόθιεζε αηπρήκαηνο. Ο αλάδνρνο ζα επζύλεηαη απόιπηα γηα θάζε δεκηά ή βιάβε, ε νπνία ζα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή επ επθαηξία απηώλ ζε πξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, κεραλέο θαη νπνηαδήπνηε θύζεο θαη είδνπο ζπζθεπέο, ηνίρνπο, δάπεδα, θαη γεληθά ζε θάζε εμάξηεκα ή παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκό, είηε ζηνπο ππαιιήινπο ηνύηνπ είηε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. Ο αλάδνρνο ζα ππνρξενύηαη, πεξαηηέξσ ζηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ δεκηώλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο απνθηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ή νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηήλ, (εθεμήο θαινύκελεο «Πιεξνθνξίεο») ζα ηεξνύληαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα θνηλνινγνύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νύηε ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Αλάδνρν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ αθνξά ζηνλ ζθνπό ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο. Άξζξν 21 Δθαξκνζηέν Γίθαην Γηαηηεζία Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ, εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιύεηαη από ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. Σελίδα 18 από 26

19

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΔΘΔΑ o νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ : 1. Γύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ. Ζ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πξνγξακκαηίδεηαη από θνηλνύ κεηαμύ ηνπ ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 1 ε ζα νινθιεξσζεί εληόο ησλ δύν πξώησλ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε 2 ε κέρξη ηελ παξέιεπζε νθηώ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Θα πεξηιακβάλεη : 1. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ΚΔΘΔΑ ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ήδε δηαζέηεη ν νξγαληζκόο (ηειεπηαία έθδνζε επηέκβξηνο 2012). Ζ πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ απνηππώλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε. Σν αξρείν ζα απνζηαιεί ζην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο ειεθηξνληθά από ηνλ Αλάδνρν. 2. Έιεγρνο δηαζέζηκνπ ρώξνπ δίζθνπ θαη θαζαξηζκόο από πξνζσξηλά αξρεία. 3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ θπζηθώλ ζπλδέζεσλ (νζόλε, πιεθηξνιόγην, εθηππσηήο, δίθηπν) 4. Έιεγρνο ηνπ event Viewer γηα critical events. 5. Έιεγρνο ησλ log files γηα ηνύο-spyware 6. Έιεγρνο γηα ελεκεξσκέλα Windows, antivirus 7. Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο κε επηηξεπηώλ πξνγξακκάησλ Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ειεθηξνληθή θόξκα θαηαγξαθήο επίζθεςεο ζηηο θαηά ηόπνπο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ). 2. ε πεξίπησζε βιάβεο, θαη κεηά από ηειεθσληθή ή έγγξαθε (fax ή mail) εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ΚΔΘΔΑ, ν αλάδνρνο εληόο δύν (2) σξώλ από ηελ σο άλσ θιήζε ππνρξενύηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππάιιειν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε, λα δηαπηζηώζεη ηελ ηπρόλ βιάβε θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηειεθσληθή ππνζηήξημε δελ είλαη δπλαηή ή απνηειεζκαηηθή ν αλάδνρνο ζα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε ζηνλ ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν πξνβιεκαηηθόο εμνπιηζκόο ην αξγόηεξν εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ ιήςε ηεο θιήζεο. Δθόζνλ ε έθηαθηε επίζθεςε αθνξά εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνύ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ. Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θόξκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ. Γελ επηηξέπεηαη ε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΘΔΑ. Σελίδα 20 από 26

21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΗΝΑΚΑ Η ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΧΡΑ 270 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΔΠΗΚΔΦΖ 2 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΠΑ (23%) ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ Σελίδα 21 από 26

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΘΔΑ (ΑΣΣΗΚΖ) ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΖΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ (Ν/Ο) ΚΔΘΔΑ-ΑΛΦΑ ΥΑΡΒΟΤΡΖ-1,ΜΔΣ 11 6 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ ΗΘΑΚΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ Γ ΔΠΣΔΜΒΡΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ Φπιήο ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ MOSAIC MAΓΝΖΗΑ 28 & ΕΟΛΗΧΣΖ LAPTOP 8 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΦΛΧΡΗΝΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΑΜΟΡΗΟΤ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΦΤΛΖ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΓΔΓΛΔΡΖ 2 & Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 1 1 ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΔΜΜ.ΜΠΔΝΑΚΖ 84 - ΑΘΖΝΑ laptop 7 NAI ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ 28 - ΑΘΖΝΑ laptop 8 NAI ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΑΘΖΝΑ 47 - ΗΛΗΟΝ 1 1 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ ΓΡΟΟΠΟΤΛΟΤ 41, 43 & ΣΖΝΟΤ, ΑΘΖΝΑ 11 9 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ ΟΛΧΜΟΤ 2 & ΟΛΧΜΟΤ 3, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 9 5 ΟΥΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΔΤΠΛΟΗΑ 32 ΠΔΗΡΑΗΑ 8 4 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΓΗΣΟΜΟΤ 68 ΠΔΗΡΑΗΑ 4 2 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 93 ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΟΛΟΛΟΣΡΧΝΖ 93 ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ICT 9 7 ΝΑΗ 9 0 NAI ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 63 ΠΔΗΡΑΗΑ 4 4 ΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ ΝΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ ΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΡΑΦΖΝΑ 14 7 ΟΥΗ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 29 (ΥΟΛΔΗΟ) laptop 7 ΝΑΗ Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΝΑΗ ΣΑΜΑΓΟΤ laptop 10 ΝΑΗ ΤΝΟΛΑ Σελίδα 22 από 26

23 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Σελίδα 23 από 26

24 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΖΤ 1. Ο ζθιεξόο δίζθνο θάζε ππνινγηζηή ζα ρσξηζηεί ζε 2 partitions ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο. 2. Γεκηνπξγία θαθέινπ My_Documents ζην D:\. 3. Γεκηνπξγία θαθέινπ System ζην D:\. 4. Ρύζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Office ώζηε ζην άλνηγκα θαη ζηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ λα παξαπέκπεη ηνλ ρξήζηε ζην My_Documents. 5. Ρύζκηζε ηνπ Outlook έηζη ώζηε ην Personal Folder (.pst ) όπσο θαη ηα archive ηνπ ρξήζηε λα βξίζθεηαη ζην θάθειν κέζα ζην My_Documents. 6. Όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο ιήςεο backup (ζα πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο). 7. Σν antivirus πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε λα γίλεηαη απηόκαηε ελεκέξσζε θάζε κέξα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ρξήζηε, όπσο θαη ξύζκηζε γηα FULL SYSTEM SCAN κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 8. Γηα ηελ πξνζηαζία από Adware θαη Spyware πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζε ηνπ malwarebytes free edition. 9. Μέζσ ηνπ Internet Explorer ή ηνπ Firewall Windows λα απνηξαπεί ε πξόζβαζε / εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ TORRENT δηαθόξσλ DOWNLOADERS (youtubedownloader θ.α.),toolbars ησλ browsers (εθηόο google,bing,yahoo), MESSΔNGER θιπ 10. Πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην option ησλ windows ζην control panel γηα automatic updates, λα είλαη ξπζκηζκέλν θαζεκεξηλά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα θαη ην download θαη ην install λα γίλεηαη ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 11. Σα Windows πξέπεη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην ελζσκαησκέλν Firewall ζην control panel. 12. Ζ ιήςε-απνζηνιή αιιεινγξαθίαο λα γίλεηαη κόλν κέζσ ηνπ Ms Outlook θαη όρη Outlook Express. 13. Δγθαηάζηαζε ηνπ TeamViewer πνπ ζα γίλεηαη download από (νδεγίεο αλαιπηηθέο ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο). 14. Αθνύ ην pc είλαη full updated θαη έρεη ειεγρζεί από ηνύο θαη spyware ιακβάλεηαη image ηνπ C:\ ζε αξρείν ην νπνίν απνζεθεύεηαη ζην D:\System. To image ζα δεκηνπξγείηαη είηε κε acronis είηε κε ghost. 15. ην ηειηθό ζηάδην θαη αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε δηακόξθσζε ησλ pcs, ησλ ξπζκίζεσλ γηα ην δίθηπν, internet θαη mail, λα πξνζηεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΖΤ ζην αξρείν excel ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. Σελίδα 24 από 26

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ Σελίδα 25 από 26

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε Γηα ηνλ εμνπιηζκό Μνλάδα Γηεύζπλζε Θέζε Δξγαζίαο Ολνκαηεπώλπκν Υξήζηε NEO Computer Name Computer Name Serial Number Ζ/Τ MS WINDOWS KEY Έθδνζε Windows MS OFFICE CD KEY Έθδνζε Office CPU RAM HDD IP ADDRESS MAIL ACCOUNT TeamViewer ID Παξαηεξήζεηο Γηα ηελ δηθηύσζε ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ (ΝΑΗ/ΟΥΗ) PATCH PANEL ROUTER / MODEM SWITCH / HUB ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟ SERIAL NUMBER ΜΟΝΣΔΛΟ SERIAL NUMBER ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ /ΦΡΑΓΗΓΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ Σελίδα 26 από 26

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 454 ΛΑΡΙΣΑ 23/09/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.9 Βόλος 22/1/2015 Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα