ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)"

Transcript

1 ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα, ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο : ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) Γηεύζπλζε : νξβόινπ 24, T.K , Μεηο Σει. : Fax : Πιεξνθνξίεο : Σκήκα Πξνκεζεηώλ θα. Καγηά Μάγδα (εζση. 203) & Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο θ. Πξηλάξε Βαζίιε (259). Σν ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ (ΚΔΘΔΑ), έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1729/1987 «Καηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθώλ, πξνζηαζία ησλ λέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 144/ ), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3204/2003 (Φ.Δ.Κ. Α 296/ ) θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4139/ Σεο ππ αξηζ. Α2β/νηθ. 3983/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ «Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία, Γηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ)» (ΦΔΚ Β 577/ ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ απόθαζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγνύ ππ αξηζ. νηθ. 245/ (ΦΔΚ Β 74/ ), όπσο απηέο θσδηθνπνηεκέλεο ηζρύνπλ κε ηα άξζξα 40, 41, 42, 43 θαη 44 ηνπ Π.Γ. 148/ Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/Α /95). 4. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ θ.ιπ.». 5. Σνπ Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκόο πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α 150/ ). Σελίδα 1 από 26

2 6. Σν Π.Γ. 60/2007 πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 7. Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνµέσλ ηνπ εµπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέµαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβόινπ γα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π..). 8. Σνπ Ν. 2522/97 «ηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ζπµβάζεσλ δεµνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνµεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύµθσλα µε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. Α 178/ ). 9. Σεο ππ αξηζκ.2/45564/0026/ απόθαζεο (ΦΔΚ1066/Β/ ) ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αύμεζε θαη νξηζκόο ζε επξώ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/95». 10. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο κε Α.Π 4749/ Γ η ε λ ε ξ γ ε ί Έξεπλα Αγνξάο γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο δαπαλώλ θαη εμόδσλ ηνπ αλαδόρνπ παξαθξάηεζεο 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (άξζξν 3, λ. 3580/2007), ΦΠΑ θ.ιπ.], όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κε ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο απηήο έσο θαη έλα (1) έηνο. Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Σελίδα 2 από 26

3 Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο είλαη ε αλάδεημε θαηάιιεινπ αλαδόρνπ γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ»», όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηνπ παξόληνο, ην νπνίν απνηειεί θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη πάζεο θύζεσο εμόδσλ θαη θξαηήζεσλ ). Άξζξν 2 Γεκνζηόηεηα Ζ Γηαθήξπμε, ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 118/07 θαη ην Π.Γ. 60/2007 θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ (http://www.kethea.gr) ζηηο Άξζξν 3 Παξαιαβή Γηαθήξπμεο & Αίηεζε - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζην ΚΔΘΔΑ, νξβόινπ 24 Μεηο όζν δηάζηεκα δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη θαηά ηηο ώξεο 09:00-14:00. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ζρεηηθό έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) ή λα ηα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά, έηζη ώζηε ν Οξγαληζκόο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν όζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε Άξζξν 4 Ζκεξνκελία Σόπνο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Έξεπλα Αγνξάο Ζ Έξεπλα Αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζηηο 28 / 11 / , εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.:00 π.κ., ζην θηήξην ηνπ ΚΔΘΔΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό νξβόινπ 24, Μεηο. Σελίδα 3 από 26

4 Ζ δηεμαγσγή ηεο Έ ξ ε π λ α ο Α γν ξ ά ο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Άξζξν 5 Καηάζεζε Πξνζθνξώλ 1. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΚΔΘΔΑ, επί ηεο νδνύ νξβόινπ 24 Μεηο, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 11:00 π.κ, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 2. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. 3. Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη επζύλε γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ, νύηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηώλ. 4. Δθπξόζεζκε άθημε θαη πξσηνθόιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, αθόκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Άξζξν 6 Γιώζζα δηαδηθαζίαο Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ Πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, άιισο ζα ππνβιεζνύλ ζπλνδεπόκελα από λόκηκεο, επίζεκεο, ζύκθσλα κε ην ειιεληθό δίθαην, κεηαθξάζεηο ζηελ ειιεληθή. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ππεξηζρύεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Άξζξν 7 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη απαξαηηήησο εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν εζσθιείνληαη δύν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη σο εμήο : α. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ, όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. β. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ, όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Σελίδα 4 από 26

5 ε θάζε θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο : Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ- ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ αληίζηνηρα. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Γηαθήξπμεο. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ππνςεθίνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, ΑΦΜ, fax). 2. Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ (έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία) πξέπεη λα έρνπλ, κνλαδηαία αξίζκεζε ζειίδσλ. 3. Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ κνλνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 4. Γηα ηελ εύθνιε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζύληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ όξσλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. 5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 6. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππό αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνϋπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο, δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθώλ ή άιισλ ελλνηώλ, είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνπο πξνζθέξνληεο όπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθό ησλ πξνζθνξώλ, λα αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο. 7. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σελίδα 5 από 26

6 Άξζξν 8 Γηθαίσκα πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο λνκηθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα, θαζώο θαη ηθαλόηεηα θαη εμεηδίθεπζε ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, κε απηέο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξόληνο. Άξζξν 9 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πεξηιακβάλνληαη : Α. Η. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο (ε εκεξνκελία ζεώξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο όηη: Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο α) είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα β) δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από Έξεπλα Αγνξάο ηνπ δεκνζίνπ, γ) δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο, δ) όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, ε) όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα, Σελίδα 6 από 26

7 θαζώο θαη όηη : α) παξαηηνύληαη από θάζε αμίσζε ή/θαη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε ελδερόκελε απόθαζε ηνπ ΚΔΘΔΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο θαη β) απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηεο παξνύζαο. 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 3. Βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Έξεπλα Αγνξάο κε εθπξόζσπν. 4. Σα θαηά πεξίπησζε αλαγθαία έγγξαθα ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο, όπσο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη: ε λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ ηα πξόζσπα πνπ δεζκεύνπλ ην λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 5. ε πεξίπησζε πνπ : α) ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν εθπξνζώπεζεο γηα ηελ ππνγξαθή. β) ε θαηάζεζε ή / θαη ε παξάζηαζε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ δελ γίλεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ηελ θαηά λόκν αλαγθαία εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ θαηαζέηνληα ή / θαη ηνλ παξηζηάκελν. Α ΗΗ. Οη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο : 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα «ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ», πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. Ζ εκπεηξία απηή ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ή βεβαηώζεσλ ή παξαζηαηηθώλ ηηκνιόγεζεο αληίζηνηρσλ έξγσλ. Αληίζηνηρν Έξγν (ή έξγα) νξίδεηαη έλα Έξγν, πνπ αθνξά ζε ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, θαη έρεη πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν από ην 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ. Σελίδα 7 από 26

8 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΈΧ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ (ΜΔ Φ.Π.Α. ) ΤΜΒΑΔΗ Δ ΗΥΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, νλνκαηεπώλπκν ππεπζύλνπ) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ηα θάησζη, αλαθνξηθά κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο ηνπ : Πξόζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηνπλ ζηελ Διιάδα άξηην γξαθείν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ πινπνίεζεο ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, νπνηαδήπνηε από ηα άηνκα έρνπλ αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ζπληήξεζεο θαη ηα νπνία ην ΚΔΘΔΑ, κεηά από έγγξαθε ηεθκεξησκέλε εηδνπνίεζε, δελ επηζπκεί λα ζπλερίζνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. Σελίδα 8 από 26

9 Β. Σερληθή Πξνζθνξά Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο εληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηεθκεξίσζε ηνπ ηξόπνπ ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα A ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο (ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, πεξηγξαθή κεζόδνπ επόπηεπζεο, θιπ). Ζ πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη απαξάβαηνο όξνο θαη πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο αιιηώο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. πγθεθξηκέλα: Απαηηνύληαη δύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ θαη κέρξη 270 ώξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ. Οη ώξεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνϋπνζέηνπλ ηελ εμάληιεζε ηνπο. Σν ΚΔΘΔΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αύμεζεο κέρξη 30% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ αλάζεζε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη όξνπο. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα είλαη κνλνγξακκέλε ζε όια ηα θύιια θαη ππνγεγξακκέλε ζην ηέινο. Άξζξν 10 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Α. ΓΔΝΗΚΑ 1. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γίλεηαη κε ζπκπιήξσζε, από ηνλ πξνζθέξνληα, ηνπ έληππνπ ππνινγηζκνύ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πίλαθαο Η) ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β ηνπ παξόληνο ηεύρνπο θαη είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 2. Ζ ηηκή κνλάδνο αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αθνξά κόλν αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή όξσλ, ζρνιίσλ θ.ι.π., επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 3. Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο (%), Σελίδα 9 από 26

10 ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππό πξνκήζεηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Δπηηξνπή. 4. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 5. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6. Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο άλσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ δελ επηηξέπνληαη. 7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 8. Γηα ηε ζύληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο λόκηκεο απνδνρέο 9. Δάλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό νη πξνζθνξέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηαζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνζθνξώλ πξηλ απνθαζηζζεί ε θαηαθύξσζε ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Γηα ην ζθνπό απηό ε Δπηηξνπή ζα δεηήζεη από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο. 10. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο Έξεπλαο Αγνξάο λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ηνπο. 11. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη αλαιώζηκα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαπηζηώλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ηερληθνύ όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Β. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηε Αηηηθήο. Γηα απνζηάζεηο πέξαλ ησλ 30 ρηιηνκέηξσλ κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ρξεώλεηαη επί πιένλ δαπάλε κεηαθίλεζεο 1,80 αλά ρηιηόκεηξν. Ζ ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη αλά δίκελν. Ζ πιεξσκή ηνπ δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ service reports επνκέλσο ε ζεκαζία ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή. Σελίδα 10 από 26

11 Άξζξν 11 Σηκή Πξνζθνξάο 1. Οη ηηκέο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία. Θα ηζρύνπλ δε θαη ζα δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 2. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θόξνη, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Ν. 3580/2007), επηβαξύλζεηο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, θαη όιεο νη λόκηκεο επηβαξύλζεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλόλ πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Άξζξν 12 Σξόπνο Πιεξσκήο Έθδνζε ηηκνινγίσλ Α. α. Γηα ηελ εμόθιεζή ηνπ ν Αλάδνρνο εθδίδεη θάζε δίκελν ελλέα (9) μερσξηζηά ηηκνιόγηα, ύςνπο αλάινγνπ κε ηηο πξνζθεξόκελεο ζην θάζε Θεξαπεπηηθό Πξόγξακκα εξγαζίεο, θαη ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ. β. Καηαζέηεη βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο πιεξσκήο, γ. Καηαζέηεη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο πιεξσκήο, δ. Καηαζέηεη αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο θαηαγξαθήο ησλ επηζθέςεώλ ηνπ. Β. Ζ εμόθιεζε ηνπ θάζε δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα όιεο ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο, ζα γίλεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν ινγηζηήξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΔΘΔΑ, κε θαηάζεζε ζε Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ ( θαηά πξνηίκεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο). Σελίδα 11 από 26

12 Άξζξν 13 Ηζρύο πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ζην ζύλνιό ηνπο, ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδόκελνπο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ ζεσξείηαη όηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηελ Έξεπλα Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνύκελε παξάηαζε, πξέπεη λα αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρύνπλ. 3. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί θάπνηνο από ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο, ην ΚΔΘΔΑ δύλαηαη κε απόθαζή ηνπ λα ηνπ επηβάιεη θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε. 4. Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Άξζξν 14 Γηάξθεηα ύκβαζεο Παξάηαζε ύκβαζεο Αλαζεώξεζε ηηκήκαηνο Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλαξμε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ μεθηλά από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε έσο θαη έλα (1) έηνο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππόθεηηαη ζε θακηά αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία, ζα ηζρύεη θαη ζα δεζκεύεη ηνλ αλάδνρν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο. Σελίδα 12 από 26

13 Άξζξν 15 Γηαδηθαζία παξαιαβήο - Απνζθξάγηζεο - Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 1. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ Ζ Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αθνύ παξαιάβεη όιεο ηηο πξνζθνξέο πξνρσξάεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. ην ζηάδην απηό ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, δύν ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνύκελνη ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο απνζθξαγίδεη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξηζζεί από ηελ πξόζθιεζε. Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή πιένλ δηαδηθαζία ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζην Πξαθηηθό ηεο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνύζαο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Σελίδα 13 από 26

14 2 Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο θαιεί ηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο δελ απνθιείζζεθαλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρώξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο ή κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό ην ζηάδην ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο κνλνγξάθεη θαηά θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά, από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη ν πξνηεηλόκελνο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Σν ζηάδην απηό ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε ηνπ Πξαθηηθνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά. Σελίδα 14 από 26

15 Άξζξν 16 Γηεπθξηλήζεηο 1. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 2. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεξγεί κε γλώκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ. 3. ε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηώδεηο όξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 4. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηόο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. 5. Αλ γηα ζνβαξό ιόγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξόζθνξν. 6. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιώζζα άιιε, εθηόο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Άξζξν 17 Απόξξηςε πξνζθνξώλ ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ε νπνία : 1. Δίλαη αόξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο. 2. Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξόηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Έξεπλα Αγνξάο εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 3. Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζύλνιό ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 4. Αθνξά ζε κέξνο κόλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ έξγνπ. 5. Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνύζαο. 6. Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 7. Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή, ή/ θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 8. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ. Σελίδα 15 από 26

16 9. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ηεξεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία. 10. Οξίδεη ρξόλν παξνρήο ππεξεζηώλ κεγαιύηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ παξνύζα. 11. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο νξίδεηαη κηθξόηεξνο ησλ 120 εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 12. Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 13. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ απηνί αλαθέξνληαη. Άξζξν 18 Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο Έξεπλαο Αγνξάο - Τπνγξαθή ύκβαζεο Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ζ ύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, όπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθύξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο. Αλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε βάξνο ηνπ επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κε ηελ νξηδόκελε ζε απηήλ δηαδηθαζία. Σν θείκελν ηεο ύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηόο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ. Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη κε Απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά από ηε ύκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθύςνπλ αληηθξνπόκελνη / αληηθαηηθνί όξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ε παξνύζα Γηαθήξπμε, ε Απόθαζε Καηαθύξσζεο θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. Σελίδα 16 από 26

17 Άξζξν 19 Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κελώλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη από πηζησηηθά ηδξύκαηα ή άιια λνκηθά πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. Άξζξν 20 Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ Καζ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή θαηαβνιή ησλ θαηά λόκν απνδνρώλ θαη επηδνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηηο αζθαιίζεηο ζηα πξνβιεπόκελα λόκηκα αζθαιηζηηθά ηακεία, γηα πιήξε αζθάιηζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο θαηά ηνπ θηλδύλνπ εμ αηπρεκάησλ, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, έμνδα θαη γεληθόηεξα θάζε θόζηνο πνπ αθνξά ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό. Σελίδα 17 από 26

18 Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, αζηηθά θαη πνηληθά γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή ηξαπκαηηζκό ή βιάβε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή εμ αηηίαο ηνύηνπ, ηπραία ή από ππαηηηόηεηα απηνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ησλ ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα απνηξέςεη ηελ πξόθιεζε αηπρήκαηνο. Ο αλάδνρνο ζα επζύλεηαη απόιπηα γηα θάζε δεκηά ή βιάβε, ε νπνία ζα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή επ επθαηξία απηώλ ζε πξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, κεραλέο θαη νπνηαδήπνηε θύζεο θαη είδνπο ζπζθεπέο, ηνίρνπο, δάπεδα, θαη γεληθά ζε θάζε εμάξηεκα ή παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκό, είηε ζηνπο ππαιιήινπο ηνύηνπ είηε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. Ο αλάδνρνο ζα ππνρξενύηαη, πεξαηηέξσ ζηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ δεκηώλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο απνθηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ή νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηήλ, (εθεμήο θαινύκελεο «Πιεξνθνξίεο») ζα ηεξνύληαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα θνηλνινγνύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νύηε ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Αλάδνρν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ αθνξά ζηνλ ζθνπό ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο. Άξζξν 21 Δθαξκνζηέν Γίθαην Γηαηηεζία Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ, εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιύεηαη από ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. Σελίδα 18 από 26

19

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΔΘΔΑ o νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ : 1. Γύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ. Ζ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πξνγξακκαηίδεηαη από θνηλνύ κεηαμύ ηνπ ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 1 ε ζα νινθιεξσζεί εληόο ησλ δύν πξώησλ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε 2 ε κέρξη ηελ παξέιεπζε νθηώ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Θα πεξηιακβάλεη : 1. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ΚΔΘΔΑ ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ήδε δηαζέηεη ν νξγαληζκόο (ηειεπηαία έθδνζε επηέκβξηνο 2012). Ζ πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ απνηππώλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε. Σν αξρείν ζα απνζηαιεί ζην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο ειεθηξνληθά από ηνλ Αλάδνρν. 2. Έιεγρνο δηαζέζηκνπ ρώξνπ δίζθνπ θαη θαζαξηζκόο από πξνζσξηλά αξρεία. 3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ θπζηθώλ ζπλδέζεσλ (νζόλε, πιεθηξνιόγην, εθηππσηήο, δίθηπν) 4. Έιεγρνο ηνπ event Viewer γηα critical events. 5. Έιεγρνο ησλ log files γηα ηνύο-spyware 6. Έιεγρνο γηα ελεκεξσκέλα Windows, antivirus 7. Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο κε επηηξεπηώλ πξνγξακκάησλ Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ειεθηξνληθή θόξκα θαηαγξαθήο επίζθεςεο ζηηο θαηά ηόπνπο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ). 2. ε πεξίπησζε βιάβεο, θαη κεηά από ηειεθσληθή ή έγγξαθε (fax ή mail) εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ΚΔΘΔΑ, ν αλάδνρνο εληόο δύν (2) σξώλ από ηελ σο άλσ θιήζε ππνρξενύηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππάιιειν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε, λα δηαπηζηώζεη ηελ ηπρόλ βιάβε θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηειεθσληθή ππνζηήξημε δελ είλαη δπλαηή ή απνηειεζκαηηθή ν αλάδνρνο ζα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε ζηνλ ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν πξνβιεκαηηθόο εμνπιηζκόο ην αξγόηεξν εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ ιήςε ηεο θιήζεο. Δθόζνλ ε έθηαθηε επίζθεςε αθνξά εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνύ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ. Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θόξκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ. Γελ επηηξέπεηαη ε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΘΔΑ. Σελίδα 20 από 26

21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΗΝΑΚΑ Η ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ ΧΡΑ 270 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΔΠΗΚΔΦΖ 2 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΠΑ (23%) ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ Σελίδα 21 από 26

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΘΔΑ (ΑΣΣΗΚΖ) ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΖΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ (Ν/Ο) ΚΔΘΔΑ-ΑΛΦΑ ΥΑΡΒΟΤΡΖ-1,ΜΔΣ 11 6 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ ΗΘΑΚΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ Γ ΔΠΣΔΜΒΡΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ Φπιήο ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ MOSAIC MAΓΝΖΗΑ 28 & ΕΟΛΗΧΣΖ LAPTOP 8 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΦΛΧΡΗΝΖ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΑΜΟΡΗΟΤ ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΦΤΛΖ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ ΓΔΓΛΔΡΖ 2 & Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 1 1 ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΔΜΜ.ΜΠΔΝΑΚΖ 84 - ΑΘΖΝΑ laptop 7 NAI ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ 28 - ΑΘΖΝΑ laptop 8 NAI ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ ΑΘΖΝΑ 47 - ΗΛΗΟΝ 1 1 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ ΓΡΟΟΠΟΤΛΟΤ 41, 43 & ΣΖΝΟΤ, ΑΘΖΝΑ 11 9 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ ΟΛΧΜΟΤ 2 & ΟΛΧΜΟΤ 3, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 9 5 ΟΥΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΔΤΠΛΟΗΑ 32 ΠΔΗΡΑΗΑ 8 4 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΓΗΣΟΜΟΤ 68 ΠΔΗΡΑΗΑ 4 2 ΝΑΗ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 93 ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΟΛΟΛΟΣΡΧΝΖ 93 ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ICT 9 7 ΝΑΗ 9 0 NAI ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 63 ΠΔΗΡΑΗΑ 4 4 ΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ ΝΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ ΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΡΑΦΖΝΑ 14 7 ΟΥΗ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 29 (ΥΟΛΔΗΟ) laptop 7 ΝΑΗ Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΝΑΗ ΣΑΜΑΓΟΤ laptop 10 ΝΑΗ ΤΝΟΛΑ Σελίδα 22 από 26

23 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Σελίδα 23 από 26

24 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΖΤ 1. Ο ζθιεξόο δίζθνο θάζε ππνινγηζηή ζα ρσξηζηεί ζε 2 partitions ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο. 2. Γεκηνπξγία θαθέινπ My_Documents ζην D:\. 3. Γεκηνπξγία θαθέινπ System ζην D:\. 4. Ρύζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Office ώζηε ζην άλνηγκα θαη ζηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ λα παξαπέκπεη ηνλ ρξήζηε ζην My_Documents. 5. Ρύζκηζε ηνπ Outlook έηζη ώζηε ην Personal Folder (.pst ) όπσο θαη ηα archive ηνπ ρξήζηε λα βξίζθεηαη ζην θάθειν κέζα ζην My_Documents. 6. Όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο ιήςεο backup (ζα πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο). 7. Σν antivirus πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε λα γίλεηαη απηόκαηε ελεκέξσζε θάζε κέξα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ρξήζηε, όπσο θαη ξύζκηζε γηα FULL SYSTEM SCAN κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 8. Γηα ηελ πξνζηαζία από Adware θαη Spyware πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζε ηνπ malwarebytes free edition. 9. Μέζσ ηνπ Internet Explorer ή ηνπ Firewall Windows λα απνηξαπεί ε πξόζβαζε / εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ TORRENT δηαθόξσλ DOWNLOADERS (youtubedownloader θ.α.),toolbars ησλ browsers (εθηόο google,bing,yahoo), MESSΔNGER θιπ 10. Πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην option ησλ windows ζην control panel γηα automatic updates, λα είλαη ξπζκηζκέλν θαζεκεξηλά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα θαη ην download θαη ην install λα γίλεηαη ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 11. Σα Windows πξέπεη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην ελζσκαησκέλν Firewall ζην control panel. 12. Ζ ιήςε-απνζηνιή αιιεινγξαθίαο λα γίλεηαη κόλν κέζσ ηνπ Ms Outlook θαη όρη Outlook Express. 13. Δγθαηάζηαζε ηνπ TeamViewer πνπ ζα γίλεηαη download από (νδεγίεο αλαιπηηθέο ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο). 14. Αθνύ ην pc είλαη full updated θαη έρεη ειεγρζεί από ηνύο θαη spyware ιακβάλεηαη image ηνπ C:\ ζε αξρείν ην νπνίν απνζεθεύεηαη ζην D:\System. To image ζα δεκηνπξγείηαη είηε κε acronis είηε κε ghost. 15. ην ηειηθό ζηάδην θαη αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε δηακόξθσζε ησλ pcs, ησλ ξπζκίζεσλ γηα ην δίθηπν, internet θαη mail, λα πξνζηεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΖΤ ζην αξρείν excel ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. Σελίδα 24 από 26

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ Σελίδα 25 από 26

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε Γηα ηνλ εμνπιηζκό Μνλάδα Γηεύζπλζε Θέζε Δξγαζίαο Ολνκαηεπώλπκν Υξήζηε NEO Computer Name Computer Name Serial Number Ζ/Τ MS WINDOWS KEY Έθδνζε Windows MS OFFICE CD KEY Έθδνζε Office CPU RAM HDD IP ADDRESS MAIL ACCOUNT TeamViewer ID Παξαηεξήζεηο Γηα ηελ δηθηύσζε ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ (ΝΑΗ/ΟΥΗ) PATCH PANEL ROUTER / MODEM SWITCH / HUB ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟ SERIAL NUMBER ΜΟΝΣΔΛΟ SERIAL NUMBER ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ /ΦΡΑΓΗΓΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ Σελίδα 26 από 26

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 454 ΛΑΡΙΣΑ 23/09/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.9 Βόλος 22/1/2015 Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2009 1. Πξόζθιεζε γηα Πξνζθνξέο Σν Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ «Κέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλσηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο πξόηαζε, είηε κεκνλσκέλα, είηε από θνηλνύ, κε ηε κνξθή Σπλεξγαζίαο, καδί κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα