15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002572158 2015-02-12"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: fax: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «Υεκηθώλ Πηζίλαο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ» ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «Υεκηθώλ Πηζίλαο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ» Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ έρνληαο ππ όςηλ 1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/ Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξερνύζεο ρξήζεσο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ , έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 3. Σελ Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκό Μεηξώνπ Γεζκεύζεσο: Α/114/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Ν.4281/ Σηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α / Σελ ππ Αξηζκ. 19/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ ΔΚΠΟΣΑ. 8. Σελ ππ Αξηζκ. 2/2015 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ. 9. Σελ ππ αξηζ. 13/2015 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα. 10. Σν ππ αξηζ. 1004/ πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΜ: 15REQ Σελ ππ αξηζ. 16/1786/ Απόθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 1

2 12. Σελ ππ αξηζκ. 67/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ΑΓΑΜ:15REQ πεξί έγθξηζεο ηεο Α/114/ Πξόηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνύ ,00 ζε βάξνο ηνπ θσδηθνύ , έγθξηζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ αξηζ. 2/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο. 13. Σελ ππ αξηζ. 160/18763/ απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο εμνπζίαο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Ε ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα παξαθάησ εηδώλ: ησλ Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 14% ΠΔΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΥΛΩΡΙΟ PH MINUS (ΤΓΡΟΥΛΩΡΙΟ) ΑΛΓΔΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ (ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ) ΓΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΓΑ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 25ΚG) lt lt 7680 lt 700 kgr 75 Άρζρο2ο Καζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 1. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 67/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 25/02/ 2015 θαη ώξα από 10:00 έσο 11:00 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 3. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, εθ όζνλ γη απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποηλή αποθιεηζκού ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 2

3 α..δμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθόζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθό πξόζσπν. Η εμνπζηνδόηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηαλ αθνξά θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξεία. β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ δ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ελώ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ/ ηνπο ε. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ όπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπο. ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ ηειεί ππό θαζεζηώο απνθιεηζκνύ ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. δ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ή πνηόλ όξν δελ απνδέρεηαη. ε. Τπεύζπλε δήισζε πνπ ζα δειώλεη όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο ζα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο κειέηεο ζα είλαη θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη θαηάιιεια γηα ρξήζε Πηζίλαο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα θάπνηα ήδε δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ηόηε δεζκεύνκαη λα ηα αληηθαηαζηήζσ κε άιια θαιύηεξνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη πνηόηεηαο κε ηελ ίδηα ζπκβαηηθή ηηκή. 5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερόκελν ηεο εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ην Ν. 4281/

4 6. Με ποηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε θάθειν (θπξίσο θάθειν), θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηρά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 7. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη: α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ). δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 8. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: α. Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. β. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ππνγξάθεηαη είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Οη δηαγσληδόκελνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όια ηα είδε ή κέξνο απηώλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κέξνπο απηώλ ηόηε ε πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηιακβάλεη όιε ηελ πνζόηεηα πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ δηαθήξπμε. Οη δηαγσληδόκελνη επί ποηλή αποθιεηζκού ζην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα δειώζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. ε πεξίπησζε πνπ εθ παξαδξνκήο δελ δειώλεηαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ε επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ζηνπο δηαγσληδόκελνο λα ηνλ δειώζνπλ. 9. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθώλ ειεύζεξσλ ζην Γήκν. Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο : α. Σηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο ην ΦΠΑ. β. Πνζνζηό ΦΠΑ ( επί ηνηο εθαηό ) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλεηαη ππ όςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ην ΦΠΑ. 4

5 10. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Καιπκλίσλ (Κάιπκλνο Σ.Κ ηει.: ), κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή κέρξη ηελ 24/02/2015. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ από ηiο 10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο παξνύζαο. Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο: Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηε ώξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη εθόζνλ βεβαησζεί ε λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ απηήλ θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο. Όηαλ πεξάζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξύζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη από ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδόζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη, πξνο ηνπ όξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο οηθολοκηθής προζθοράς παξακέλεη θιεηζηόο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή όπνπ ε επηηξνπή 1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη απηνύο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινύζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκόζηα αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιόγνο ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδόκελσλ αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Πραθηηθό ηωλ Οηθολοκηθώλ Προζθορώλ Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε όπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ επ απηνύ ηπρόλ ελζηάζεηο. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθό (Πξαθηηθό παξαιαβήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δύν πξαθηηθά (πξαθηηθό παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ & πξαθηηθό νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο εηζήγεζε γηα αλάζεζε). 11. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 90 εκερώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 1 Άξζξν 11 παξ 8 ΔΚΠΟΣΑ : Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε αξκόδηα επηηξνπή, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο έιεγρνο απηόο κπνξεί λα γίλεη ζε άιιν κεηαγελέζηεξν ρξόλν 5

6 12. Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ ην αξγόηεξν 5 εκέξεο από ηελ ηειεθσληθή ή έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 13. Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ύζηεξα από ζρεηηθό έιεγρν, κέζα ζε ρξόλν 15 εκεξώλ από θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε απηώλ. 14. Η ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδώλ ζα πιεξώλεηαη ηκεκαηηθά κεηά από θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή παξαιαβή απηώλ, κεηά ηελ έθδνζε θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 15. ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνύληαη θαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 16. Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε όπνηνλ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε αλά είδνο ηηκή εθόζνλ θξηζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Η ζύκβαζε ηζτύεη γηα ηο Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν (δηαύγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 75 ) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξύθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ» 7

8 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 2/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ι.Π. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα επώλπκσλ Υεκηθώλ Πηζίλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Σα ρεκηθά επί ποηλή αποθιεηζκού ζα είλαη ζε ζθξαγηζκέλα εξγνζηαζηαθά κε ηαηλία αζθαιείαο δνρεία ησλ 20 30lt. Η δηηηαλζξαθηθή ζόδα ζα είλαη ζε ζθξαγηζκέλα ζαθηά. Αλνηθηέο ζπζθεπαζίεο θαηά ηελ παξαιαβή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ακέζσο θαη ζα αληηθαζηζηνύληαη. Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο είλαη: Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 14% ΠΕΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΥΛΩΡΙΟ PH MINUS (ΤΔΡΟΥΛΩΡΙΟ) ΑΛΓΕΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ (ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ) ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 25ΚG) lt lt 7680 lt 700 kgr 75 Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνϋπνινγηζηεί ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ ζπλ 16% Φ.Π.Α θαη ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Κ.Α ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 8

9 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 2/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ι.Π. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 14% ΠΕΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΥΛΩΡΙΟ PH MINUS (ΤΔΡΟΥΛΩΡΙΟ) ΑΛΓΕΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ (ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ) ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 25ΚG) ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ lt , lt , lt 700 2, kgr 75 2, ύνολο Φ.Π.Α. 16% 2067,68 Γενικό ύνολο 14990,68 9

10 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Κάισκλος../.. /2015 ΘΔΜΑ: Προκήζεηα «ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ» ΠΡΟΦΟΡΑ Σεο επηρείξεζεο, έδξα Οδόο, Αξηζκόο, Σειέθσλν, FAX Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ ΠΔΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 14% Δ ΥΛΩΡΙΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ.. PH MINUS ΣΟΤ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ.. ΑΛΓΔΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ.. ΓΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΓΑ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 25ΚG) ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ.. lt lt 7680 lt 700 kgr 75 ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ύλνιν Φ.Π.Α. 16% Γεληθό ύλνιν ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Κάισκλος./ /2015 Ο Πξνζθέξσλ Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ 10

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002871495 2015-06-25

15PROC002871495 2015-06-25 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 25/06/2015 Αξηζ. Ξξση.:12706 ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Γ.ΘΙΖΚΖΠ Σειέθσλν: 22430-59043 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα