ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης. Σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε Λόγοι Αύξησης Ποσοστού Συµµετοχής Τίµηµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών Υ ογγεγραµµένες Συµβάσεις Συµβάσεις ρος Υ ογραφή Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση Προσω ικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Α ολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Α ολογιστικά Ενο οιηµένα Στοιχεία ραστηριότητας Στόχοι και Προο τικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ (ή «Εταιρία»), λαµβάνοντας υπόψη την Απόφαση υπ αρίθµ. 64, της από 29/3/2001 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, αποφάσισε τη σύνταξη και την ελεύθερη διάθεση του παρόντος σηµειώµατος, µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού επι των θεµάτων που αφορούν τη διάθεση των κεφαλαίων της αύξησης. Ενδεικτικά, στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, περιλαµβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 1. Παρουσίαση του νέου επενδυτικού προγράµµατος κατανοµής των κεφαλαίων της αύξησης. 2. Περιγραφή της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στην οποία η Εταιρία αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής της, βάσει της από 28/6/2001, εγκεκριµένης από τη Γ.Σ., τροποποίησης του επενδυτικού προγράµµατος. 3. Περιγραφή της εταιρίας ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε., στην οποία η Εταιρία αποκτά ποσοστό συµµετοχής στο ιδρυτικό της κεφάλαιο, βάσει της από 28/6/2001, εγκεκριµένης από τη Γ.Σ., τροποποίησης του επενδυτικού προγράµµατος. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι : Ο κ. Σ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος.Σ., Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο κ. Π. Σκαρµούτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, και οι Σύµβουλοι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Σε βάρος της Εταιρίας, καθώς και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 3

4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο (Αύγουστος 2000) και η Τροποποίηση της ιάθεσης σύµφωνα µε την από 28/6/2001 απόφαση της Γ.Σ. Στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας (Αυγουστος 2000), περιέχεται το παρακάτω εδάφιο σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που επρόκειτο να αντληθούν: «Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σύµφωνα µε απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10ης Μαιου 2000 ύψους δρχ , µετά την αφαίρεση των εξόδων, θα χρησιµοποιηθούν ως ακολούθως: 1. Ποσό εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 54,7% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ-ΜΕΤΩΝ σε ποσοστά 60% και 50% αντίστοιχα. Ειδικότερα: Α. Ποσό εκατ. δρχ. θα διατεθεί για την συµµετοχή της Εταιρίας σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕΠ ΑΕ, µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης, µε στόχο την εξαγορά ποσοστού συµµετοχής 60%. Η αποτίµηση της ΕΤΕΠ ΑΕ και ο καθορισµός του τιµήµατος της εξαγοράς πραγµατοποιήθηκε από τoν ανεξάρτητο διεθνή ελεγκτικό οίκο Price Waterhouse Coopers, ο οποίος χρησιµοποίησε την µέθοδο της "Καθαράς Θέσης". Σύµφωνα µε την εν λόγω Έκθεση Εκτίµησης της Price Waterhouse Coopers η καθαρή της ΕΤΕΠ ΑΕ προσδιορίστηκε στο ποσό των εκατ. δρχ. Για την απόκτηση της ως άνω συµµετοχής οι δύο εταιρίες έχουν υπογράψει το από Ιδιωτικό Συµφωνητικό, στο οποίο προσδιορίζεται το τίµηµα της εν λόγω εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής αυτού. Ειδικότερα, βάσει του από Ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών, το τίµηµα για την εξαγορά ποσοστού 60% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΠ από την Εκδότρια, συνολικού ύψους εκατ. δρχ., συµφωνήθηκε όπως καταβληθεί τµηµατικά, σε τρεις δόσεις, ύψους εκάστη. Την 10/8/2000 η Εκδότρια είχε καταβάλει δύο εκ των τριών δόσεων, ήτοι είχε καταβληθεί ποσό ύψους εκατ. δρχ. Το ως άνω Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών ορίζει την καταβολή του συνολικού τιµήµατος για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εξαγοράς εντός της χρήσης Σηµειώνεται ότι η καταβολή των δύο πρώτων δόσεων για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΠ ΑΕ πραγµατοποιήθηκε µέσω σύναψης δανείου (Bridge Financing), ύψους 11 δις δρχ. Το δάνειο έχει χορηγηθεί στην Εκδότρια από την Τράπεζα Πειραιώς για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο γιά την καταβολή των πρώτων δόσεων εξαγοράς της ΕΤΕΠ ΑΕ. Επισηµαίνεται ότι το ποσό των εκατ. δρχ. θα πιστωθεί στο σύνολό του στο λογαριασµό «Ποσά Προοριζόµενα για µελλοντική αύξηση κεφαλαίου». Ειδικότερα, η ΕΤΕΠ ΑΕ προγραµµατίζει εντός της χρήσης 2000, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, ύψους εκατ. δρχ., µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης. Στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου θα συµµετάσχει αποκλειστικά η ΑΕΓΕΚ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω εξαγορά και η απόκτηση του 60% του µετοχικού της κεφαλαίου. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθεί από την µελλοντική αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕΠ ΑΕ θα διατεθεί για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού της προγράµµατος, ως ακολούθως: α. ποσό 6 δις δρχ. για την συµµετοχή της στό επενδυτικό πρόγραµµα των Σκοπίων. Η ανωτέρω επένδυση θα ολοκληρωθεί τµηµατικά, µέχρι το τέλος της χρήσης 2001, οπότε ολοκληρώνεται και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος που βρίσκεται υπό εξέλιξη στα Σκόπια. β. ποσό 1,2 δις δρχ. για την συµµετοχή της στο µετοχικό της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ. Η ανωτέρω επένδυση θα ολοκληρωθεί µέχρι την γ. ποσό 4,8 δις δρχ. για την ανανέωση του µηχανολογικού της εξοπλισµού. Η ανωτέρω επένδυση θα ολοκληρωθεί µέχρι την δ. ποσό 6 δις δρχ. για την εξόφληση των τραπεζικών της υποχρεώσεων. Η ανωτέρω επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις σηµειώσεις που παρατίθενται στην ενοποιηµένη συνοπτική λογιστική κατάσταση της περιόδου (σηµείωση Νο. 6), η επιτροπή Ανταγωνισµού έκανε οµόφωνη θετική εισήγηση για την έγκριση της εξαγοράς της ΕΤΕΠ Α.Ε. από την εκδότρια Εταιρία και αναµένεται η άµεση δηµοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. 4

5 Β.1. Ποσό εκατ. δρχ. θα διατεθεί για την εξαγορά ποσοστού 50% στην εταιρία ΜΕΤΩΝ ΑΕ. Η αποτίµηση της ΜΕΤΩΝ ΑΕ θα πραγµατοποιηθεί από τον ανεξάρτητο διεθνή ελεγκτικό οίκο Price Waterhouse Coopers από τoν ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Price Waterhouse Coopers, βάσει της οποίας θα καθοριστεί το ακριβές τίµηµα της εξαγοράς. Η αποτίµηση της ΜΕΤΩΝ ΑΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεπεία αυτού δεν δύναται να προσδιορισθεί το ακριβές ποσοστό εξαγοράς και το αντίστοιχο τίµηµα που θα καταβληθεί από την Εκδότρια, τα οποία θα είναι συνάρτηση της καθαρής θέσης της ΜΕΤΩΝ ΑΕ, όπως θα προκύψει από τον διεξαγόµενο έλεγχο. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι το ποσοστό που προτίθεται να εξαγοράσει η Εταιρία από την ΜΕΤΩΝ ΑΕ ανέρχεται κατ ελάχιστόν στο επίπεδο του 50%. Β.2. Επιπλέον, ποσό εκατ. δρχ. (κατ ελάχιστόν) θα διατεθεί για τη συµµετοχή της Εταιρίας σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, της ΜΕΤΩΝ ΑΕ, ύψους εκατ. δρχ. περίπου, η οποία προγραµµατίζεται εντός της χρήσης Η εν λόγω αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ παλαιών µετόχων και η Εκδότρια προτίθεται να συµµετάσχει ασκώντας πλήρως τα δικαιώµετά της, µε σκοπό την διατήρηση του ποσοστού συµµετοχής στο επίπεδο του 50% (κατ ελάχιστόν). Τα αντληθέντα κεφάλαια από την µελλοντική αύξηση κεφαλαίου της ΜΕΤΩΝ ΑΕ θα διατεθούν ως ακολούθως: 1. Ποσό εκατ. δρχ. περίπου θα διατεθεί για την αποπληρωµή των τραπεζικών της υποχρεώσεων (έως την ). 2. Ποσό 500 εκατ. περίπου θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση του µηχανολογικού της εξοπλισµού (ολοκλήρωση επένδυσης ). Η απόκτηση των ανωτέρω ποσοστών συµµετοχής στην ΕΤΕΠ και ΜΕΤΩΝ αντίστοιχα εκτιµάται ότι θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην εκδότρια Εταιρία. Συγκεκριµένα, µε τις δύο αυτές εξαγορές ο όµιλος εταιριών της εκδότριας θα συµπεριλαµβάνει επιπλέον δύο νέες εταιρίες οι οποίες είναι κάτοχοι του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου (Η τάξης). Το πτυχίο αυτό δίνει το δικαίωµα να εκτελούνται πάσης φύσεως είδους κατασκευαστικά έργα όπως, Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ενεργειακά, Ηλεκτροµηχανολογικά, Οικοδοµικά κλπ, ενώ παράλληλα µπορούν να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς που προκηρύσσουν το ηµόσιο και Οργανισµοί ηµοσίου & Ιδιωτικού ικαίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου αναφορικά µε το ύψος του αντίστοιχου προϋπολογισµού. Αναλυτικότερα, οι εταιρίες που είναι H τάξης µπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς για έργα µέχρι συνολικού προϋπολογισµού 12 δισ. δρχ. και µπορούν να µετάσχουν σε αρκετά µεγαλύτερα έργα µέσω σχηµατισµού κοινοπραξιών. Επιπλέον η εκδότρια και ο όµιλος γενικότερα µέσω των προαναφερόµενων εξαγορών θα παρουσιάσει αυξηµένα οικονοµικά στοιχεία µε αποτέλεσµα να αυξήσει το µερίδιο της στον κατασκευαστικό κλάδο. Τέλος σηµαντικό σηµείο αποτελεί και το γεγονός ότι το 1999 οι ΜΕΤΩΝ και ΕΤΕΠ προχώρησαν σε συνεργασία µε την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου και την ανάληψη της διεύθυνσης των διυλιστηρίων ΟΚΤΑ στην πόλη των Σκοπίων της πρώην Γ Μ. Μέσα στο πρόγραµµα αυτής της επένδυσης περιλαµβάνεται ο αγωγός αργού πετρελαίου που θα συνδέσει την Θεσσαλονίκη µε τα Σκόπια, µήκους 220 χλµ., έργο που έχουν αναλάβει οι ΜΕΤΩΝ και ΕΤΕΠ και που ήδη κατασκευάζεται, καθώς και η αναβάθµιση των διυλιστηρίων και η δηµιουργία δικτύου πρατηρίων καυσίµων στην πρώην Γ Μ. Παράλληλα εξασφαλίζεται στην ΟΚΤΑ το µονοπώλιο εισαγωγής και διέλευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων του στη χώρα. Η συµφωνία αυτή έχει ήδη επικυρωθεί στην βουλή της πρώην Γ Μ καθώς και µε διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδος και πρώην Γ Μ. 2. Ποσό 375 εκατ.δρχ. περίπου, ήτοι 0,82% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά ποσοστού 30% της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. Συγκεκριµένα η εκδότρια θα προβεί στην εξαγορά ποσοστού 30% της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., µε ποσό 375 εκατ. δρχ. περίπου µε στόχο την συµµετοχή της εκδότριας σε έργα αναπλάσεως στα οποία µέχρι τώρα δεν είχε λάβει µέρος και στα οποία η ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. εξειδικεύεται. Η εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. έχει εργοληπτικό πτυχίο ΣΤ τάξεως και εξειδικεύεται σε έργα αναπλάσεως οδοποιίας, παραδοσιακών οδών και περιοχών. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε οικοδοµικά και ηλεκτροµηχανολογικά έργα. Με την εξαγορά αυτή η εκδότρια αποβλέπει εκτός της συµµετοχής της µέσω της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. σε έργα αναπλάσεως και στην γενικότερη αύξηση των οικονοµικών στοιχείων του οµίλου. Η Εταιρία δηλώνει υπεύθυνα ότι η διάθεση των κεφαλαίων αναφορικά µε τις προγραµµατισµένες εξαγορές θα πραγµατοποιηθεί βάσει του ανωτέρω επενδυτικού προγράµµατος, καθώς: 1. Αναφορικά µε τις προγραµµατισµένες εξαγορές στις εταιρίες ΕΤΕΠ, ΜΕΤΩΝ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών υπάρχουν ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις. 2. Σηµαντικό µέρος του συνολικού τιµήµατος για την υλοποίηση των ανωτέρω εξαγορών έχει ήδη καταβληθεί από την Εκδότρια, µέσω σύναψης τραπεζικού δανεισµού, που θα αποπληρωθεί µε την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης. 5

6 3. Ποσό 550,8 εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 1,21% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά ποσοστού 51% της ΑΤΕ ΟΜΑΣ. 6 Συγκεκριµένα η εκδότρια Εταιρία σύµφωνα µε την από 25/2/2000 Έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΑΤΕ ΟΜΑΣ συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 51% µετά από την παραίτηση των παλαιών µετόχων ποσού δρχ. 550,8 εκατ. δρχ. Το ποσό αυτό είναι οφειλόµενο και θα καταβληθεί µε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η ΑΤΕ ΟΜΑΣ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο Ζ τάξεως και εξειδικεύεται σε παρόµοιο τύπο έργων µε αυτόν της εκδότριας όπως έργα οδοποιίας, υδροηλεκτρικά έργα και µε οδικές σήραγγες. Με την εξαγορά αυτή η εκδότρια προσβλέπει στην αύξηση του µεριδίου της στον κατασκευαστικό κλάδο ενώ µέσω της ΑΤΕ ΟΜΑΣ θα µπορεί να συµµετέχει σε µικρότερα έργα τα οποία έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους. Σηµαντικό στοιχείο για την εκδότρια και την συγκεκριµένη εξαγορά αποτελεί και το ανθρώπινο δυναµικό της ΑΤΕ ΟΜΑΣ το οποίο αποτελείται από ικανά και έµπειρα στελέχη ιδιαίτερα στον τοµέα των έργων στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και τα οποία θα εξυπηρετήσουν σηµαντικές ανάγκες της εκδότριας. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ ΟΜΑΣ θα διατεθεί ως ακολούθως: ,4 εκατ. δρχ. γιά την αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού ,4 εκατ. δρχ. γιά την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κινήσεως σε έργα που αναµένεται να αναλάβει. Οι επενδύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του Σηµειώνεται ότι η καθαρή λογιστική θέση της εταιρίας ΟΜΑΣ ΑΤΕ σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31/12/1999 ανέρχεται σε 690 εκ. ρχ.. Η συνολική αξία της εταιρίας εκτιµήθηκε 1,274- εκ. ρχ., λαµβάνοντας υπ όψη το ανεκτέλεστο έργο της, την εξειδίκευσή της σε δύσκολα έργα, την µεγάλη τεχνογνωσία της, την άριστη ποιότητα των στελεχών της και τις προοπτικές της εταιρίας. Η Εταιρία εξαγόρασε το 51% έναντι 650 εκ. ρχ. και χρηµατοδότησε µεσω της προηγούµενης αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου µέρος του ποσού εκ δρχ. 380 εκ. Το υπόλοιπο του ποσού της εξαγοράς εκ δρχ. 270 εκ δρχ. καθώς και το ποσό το οποίο απαιτείται γιά την συµµετοχή της Εταιρίας στην αύξηση του µετοχικου κεφαλαίου της ΟΜΑΣ ΑΤΕ εκ δρχ. 280,8 εκ.(σύνολο Α.Μ.Κ. 550,8εκ.δρχ), έχουν ενταχθεί πρός χρηµατοδότηση από την παρούσα Α.Μ.Κ. της Εταιρίας. 4. Ποσό 200 εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 0,44% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα χρησιµοποιηθεί για την καταβολή υπολοίπου αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας στην εταιρία Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ. Συγκεκριµένα η Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ιδρύθηκε από την εκδότρια και ανήκει σε ποσοστό 100% σε αυτήν. Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 500 εκατ. εκ των οποίων τα δρχ. 300 εκατ. είναι καταβεβληµένο και τα δρχ. 200 εκατ. οφειλόµενο. Επισηµαίνεται ότι τα 200 εκ. ρχ. που θα επενδυθούν στην εταιρία από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας θα δαπανηθούν γιά την αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και η επένδυση θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους Η Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ δραστηριοποιείται σε ειδικά γεωτεχνικά έργα (ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές), έργα θεµελιώσεων και αντιστηρίξεις υπογείων έργων. Η εκδότρια προχώρησε στην απόσταση των παραπάνω εξιδεικευµένων έργων και στην ίδρυση της Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ µε στόχο να αναλαµβάνει τα έργα αυτά από µόνη της. Ο κλάδος των παραπάνω εξειδικευµένων έργων αποφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους τα οποία θα ενισχύσουν σηµαντικά τον όµιλο της εκδότριας. 5. Ποσό εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 6,57% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών του αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. έως 31/12/2001. Ειδικότερα, τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν ως ακολούθως: Επισηµαίνεται ότι το ποσό των εκατ. δρχ. των καθαρών εσόδων της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας Εταιρίας θα καταβληθούν στην ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. Το ποσό αυτό αποτελεί µέρος του ιδρυτικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (δεν αποτελεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου) και θα αποτελέσει µέρος των χρηµάτων που θα διατεθούν: α. Γιά την αγορά της ΝΑΒΙΠΕ στην οποία ανήκει ο λιµένας στην περιοχή " Πλατυγιάλι ΑΣΤΑΚΟΥ " β. Γιά την αγορά εκτασης 1500 στρεµάτων πέριξ του λιµένος στην οποία θα αναπτυχθεί η πρώτη ιδιωτική βιοµηχανική περιοχή στην Ελλάδα. γ. Γιά τον εξοπλισµό του λιµένος και γιά έργα υποδοµής στην Βιοµηχανική περιοχή. Το έργο βρισκεται στο αρχικό του στάδιο και αναµένεται να ολοκληρωθεί µετά από τεσσερα περίπου έτη. Κύριοι µέτοχοι στην εταιρία είναι η ΑΕΓΕΚ µε ποσοστό 50% και η ΜΕΤΩΝ µε ποσοστό 40%. Η εταιρία συνεστήθη για την δηµιουργία και εκµετάλλευση του πρώτου ιδιωτικού Λιµένα στην Ελλάδα και της πρώτης

7 ιδιωτικής βιοµηχανικής περιοχής, στην περιοχή Πλατυγιάλι του Αστακού. Το έργο είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και για την πλήρη λειτουργία του θα επενδυθούν µέσα στην επόµενη πενταετία κεφάλαια ύψους 43 δις δρχ., εκ των οποίων το 58% θα είναι κρατική επιχορήγηση µέσω των Ευρωπαϊκών Ταµείων. Η λειτουργία της θα ενισχύσει την οικονοµική θέση της ΑΕΓΕΚ η οποία θα αποκοµίζει σταθερά έσοδα και κέρδη επί σειρά ετών. 6. Ποσό 5.162,7 εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 11,3% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών λοιπών αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων. Συγκεκριµένα: α. Ποσό 500 εκατ. δρχ. Η εκδότρια µέσω της θυγατρικής της, ΑΕΓΕΚ ROM CONSTRUCT, πρόκειται να αναγείρει στο Εµπορικό Κέντρο του Βουκουρεστίου Ρουµανίας σύγχρονο 18όροφο κτίριο γραφείων, από τα ενοίκια του οποίου η εκδότρια θα έχει σταθερά έσοδα επί σειρά ετών. Το ποσό των 500 εκατ. δρχ. που θα διατεθεί µέσω της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου αφορά τις εκσκαφές που θα γίνουν για την ανέγερση του κτιρίου και οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2001 ενώ το κτίριο αναµένεται να έχει αποπερατωθεί εντός του β. Ποσό εκατ. δρχ. Η εκδότρια θα ανεγείρει στην περιοχή Αµαρουσίου κτίριο γραφείων επί ιδιόκτητου οικοπέδου στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι εταιρίες που ανήκουν στον όµιλο της. Από το εν λόγω κτίριο θα προκύψουν οικονοµίες κλίµακας από τα ενοίκια και λοιπά έξοδα άνω των 100 εκατοµ. δρχ. ετησίως. γ. Ποσό εκατ. δρχ. Η εκδότρια θα αναγείρει µε αυτοχρηµατοδότηση γκαράζ στην περιοχή Αµαρουσίου πλησίον του σταθµού του ΜΕΤΡΟ, το οποίο θα περιλαµβάνει 450 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Μέρους του κόστους κατασκευής επιδοτείται από το κράτος και συγκεκριµένα η επιδότηση ανέρχεται σε 900 χιλ. δρχ. ανά θέση στάθµευσης. δ. Ποσό 1.662,7 εκατ. δρχ. Η εκδότρια εν όψη της απελευθέρωσης της ενέργειας από το 2001, δραστηριοποιείται µέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας, ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στην κατασκευή µικρών αυτοχρηµατοδοτούµενων ενεργειακών έργων ισχύος µέχρι 5MW. 7. Ποσό εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 19,7% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την εξόφληση δανείων και κεφάλαιο κινήσεως. Συγκεκριµένα το σύνολο των δανείων της Εταιρίας ανέρχεται σε 20 δις δρχ. εξ αυτών: α) το ποσό των 11 δις δρχ. αποτελεί Bridge Financing, το οποίο έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο γιά την καταβολή των πρώτων δόσεων εξαγοράς και αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΤΕΠ ΑΕ. β) Ποσό 4 δις δρχ. έχει χρησηµοποιηθεί για την χρηµατοδότηση αγοράς νέου µηχανολογικού εξοπλισµού της Εκδότριας Εταιρίας. γ) Ποσό 5 δις δρχ. έχει χρησιµοποιηθεί ως κεφάλαιο κινήσεως για την χρηµατοδότηση των έργων τα οποία εκτελεί η εκδότρια Εταιρία. Η εξόφληση των εκατ. δρχ. αφορά τις περιπτώσεις β) και γ). 8. Ποσό εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 4,6% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. 9. Ποσό 300 εκατ. δρχ. περίπου, ήτοι 0,66% των καθαρών εσόδων αύξησης, θα διατεθεί για την εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP. Συγκεκριµένα η εκδότρια εκσυγχρονίζει το µηχανογραφικό της σύστηµα µε την εγκατάσταση ERP. Η πλήρης λειτουργία του οποίου θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας, την άµεση πληροφόρηση και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων στις εταιρίες του οµίλου...» Η εξέλιξη του επενδυτικού προγράµµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο και ο επανακαθορισµός του τρόπου διάθεσης των κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση Γ.Σ., της 28/7/2001, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 7

8 Προέλευση Κεφαλαίου : Αύξηση µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαιων : δρχ Περίοδος Άσκησης του ικαιώµατος: 8/9/2000-9/10/2000. Αριθµός νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση: κοινές ονοµαστικές. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.: 4/12/2000. απάνη Έκδοσης: δρχ Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρίας. Ηµεροµηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000. ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2001 ΕΩΣ 31/3/2001 ΣΤΙΣ 31/3/2001 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών. ΕΤΕΠ εξαγορά του 60% ΜΕΤΩΝ εξαγορά τουλάχιστον του 50% ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Καλύψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου Μικρά ενεργειακά έργα Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP ΣΥΝΟΛΑ

9 ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/6/2001 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ0Σ ΕΩΣ 31/12/ /6/01 31/12/01 1/1/02-31/12/02 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Καλύψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου Μικρά ενεργειακά έργα Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP Τοποθέτηση σε ακίνητα Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) ΣΥΝΟΛΑ

10 3. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 28/6/2001, αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/5/2000. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τελευταίας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε µετρητά, τον 10/2000, έλαβε χώρα ένα σηµαντικότατο και απρόσµενο γεγονός, που αναµένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στον κατασκευαστικό κλάδο. Πρόκειται για το προσφάτως κατατεθέν νοµοσχέδιο που αφορά τις κατασκευαστικές εταιρίες και απαιτεί την εκπλήρωση διευρυµένων κριτηρίων στα οικονοµικά τους µεγέθη, προκειµένου να αποκτήσουν πτυχία της ανώτερης τάξης. Όπως ήταν φυσικό, η ΑΕΓΕΚ δεν µπορούσε να µείνει αµέτοχη σε αυτές τις εξελίξεις και έτσι, µε την εµφάνιση του εν λόγω νοµοσχεδίου, η διοίκηση της εταιρίας προχώρησε στην επεξεργασία νέων σχεδίων και στην αναθεώρηση κάποιων παλαιοτέρων. Στα πλαίσια αυτά, µε γνώµονα την βελτίωση του υφισταµένου προγράµµατος και την προσαρµογή της εταιρίας στα νέα δεδοµένα, η εταιρία έκρινε σκόπιµο να προχωρήσει σε επανακαθορισµό του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Συγκεκριµένα: Α) Σε αύξηση των κονδυλίων ορισµένων κατηγοριών του προηγούµενου προγράµµατος όπως: 1. Το κτίριο γραφείων της ΑΕΓΕΚ, από 1,5 δις δρχ. σε 4 δις δρχ, προκειµένου εκτός της ΑΕΓΕΚ, να καταστεί δυνατή η στέγαση όλων των εταιριών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που πρόσφατα εξαγοράσθηκαν. Η αύξηση του απασχολούµενου προσωπικού του οµίλου και οι ανάγκες εξοπλισµού και δικτυακής υποδοµής ήταν µεγαλύτερες από τις αρχικά προβλεπόµενες και έτσι εκπονήθηκε νέα µελέτη από την οποία προέκυψε ο παραπάνω προυπολογισµός. Η συστέγαση των εταιριών του οµίλου, αναµένεται να αποδώσει µεγάλα και µόνιµα οικονοµικά οφέλη µε την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, που θα πραγµατοποιηθούν µέσω της διευκόλυνσης του επικοινωνιακού τοµέα. Τα προσδοκώµενα αντισταθµίσµατα αφορούν α) τη µείωση του κόστους λήψης αποφάσεων, β) τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των εργασιών, γ) την ευκολότερη αντίληψη των αναγκών στελέχωσης, δ) την ορθολογικότερη κατανοµή δραστηριοτήτων. 2. Τον µηχανολογικό εξοπλισµό της εταιρίας από 2,1 δις δρχ, σε 3 δις δρχ, λόγω των αυξηµένων αναγκών των έργων της εταιρίας. Οι ανάγκες αυτές συµβαδίζουν κατά κόρον µε την αύξηση των µεγεθών του οµίλου και την πρόθεση της εταιρίας να διατηρήσει και να αυξήσει περαιτέρω το µερίδιο που κατέχει στην αγορά. Με δεδοµένο το συγκριτικό πλεονέκτηµα που δηµιουργεί η «ένταση κεφαλαίου» στην παραγωγή, δίδεται προτεραιότητα στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του µηχανολογικού εξοπλισµού, ώστε να συµβάλλει στην ανάληψη και εκτέλεση υψηλής ποιότητας και µεγέθους έργου, αντιστοίχου του δυναµισµού του Οµίλου. 3. Το κεφάλαιο κίνησης από 9 δις δρχ, σε 10,2 δις δρχ, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι αυξανόµενες ανάγκες της εταιρίας λόγω της διαχρονικής της ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, η αύξηση κατά 1,2 δις δρχ,

11 στο ποσό του συγκεκριµένου κονδυλίου, οφείλεται κατά µεγάλο βαθµό στην απότοµη αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας (61%), που ανήλθε σε 46,2 δις δρχ το 2000, από 28,7 δις δρχ το Β) Σε µείωση ή απάλειψη των κονδυλίων ορισµένων κατηγοριών του προηγούµενου προγράµµατος όπως: 1. Η εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ-ΜΕΤΩΝ, από 25 δις δρχ, σε 18,8 δις δρχ, λόγω της εκπλήρωσης του αντικειµενικού στόχου, δηλαδή της απόκτησης ήδη ικανοποιητικών ποσοστών από τις δύο εταιρίες. εδοµένου ότι η πρόβλεψη του Ενηµερωτικού ελτίου αφορούσε την απόκτηση του 60% της ΕΤΕΠ Α.Ε. και τουλάχιστον 50% της ΜΕΤΩΝ Α.Ε., µε την παρούσα τροποποίηση έχει ήδη επιτευχθεί η απόκτηση ποσοστών 68,11% και 52,09% των δύο εταιριών αντίστοιχα. Αυτό συνέβη διότι η τελική διαµόρφωση της καθαρής θέσης των δύο εταιριών, που ήταν η µέθοδος αποτίµησης και καθορισµού του τιµήµατος, ήταν χαµηλότερη από την αρχική εκτίµηση. Έτσι εκπληρώνεται ο αρχικός στόχος και αφετέρου εξοικονοµούνται απαραίτητοι πόροι για άλλες κατηγορίες επενδύσεων. 2. Ματαιώνεται η εξαγορά της ΗΦΑΙΣΤΟΣ κατά 0,4 δις δρχ, διότι δεν αναµένεται να συνεισφέρει σηµαντική υπεραξία στην εταιρία, προς την εκπλήρωση των στόχων που εισάγονται µε το νέο θεσµικό πλαίσιο. Με βάση τα νέα αυτά δεδοµένα, η διοίκηση της εταιρίας κρίνει επαρκή τον κύκλο εξαγορών ή/και αποκτήσεων συµµετοχών σε άλλες εταιρίες που ήδη πραγµατοποιήθηκε, πιστεύοντας πως ο όµιλος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις νέες συνθήκες, µε τον αριθµό των πτυχίων που διαθέτει. Συνεπώς, η εξαγορά µιας ακόµη µικρής εταιρίας θα προσέθετε λιγότερο (ή πιθανώς καθόλου) από µια αλλη µορφή επένδυσης όπως η αύξηση των ενσωµάτων παγίων που βάσει του νέου προγράµµατος επιλέγεται. 3. Η αγορά νέου µηχανογραφικού συστήµατος, από 0,3 δις δρχ. σε 0,1 δις δρχ., λόγω προβληµάτων συµβατότητας του νέου εξοπλισµού στο υφιστάµενο δίκτυο και αναδιοργάνωσης των διαδικασιών. Επιπλέον, καθιστάται δυσχερής η ολοκλήρωση της προσπάθειας εφαρµογής του συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο να παρουσιαστούν απροσπέραστα εµπόδια στην µελλοντική µεταφορά του δικτύου στα νέα κτίρια. Έτσι αποφασίστηκε η διακοπή της επένδυσης και η επαναφορά της µε τη συστέγαση όλων των υπηρεσιών του οµίλου. Το ήδη υφιστάµενο πρόγραµµα λειτουργεί χωρίς προβλήµατα. Γ) Στην εισαγωγή νέων κατηγοριών επενδύσεων όπως: 1. Τοποθέτηση σε ακίνητα, ύψους 1,6 δις δρχ, µε σκοπό τη δυναµικότερη παρουσία της εταιρίας στον προσοδοφόρο τοµέα επένδυσης και αξιοποίησης ακινήτων. Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην απόκτηση νέων ακινήτων και στην παραπέρα αξιοποίησή τους. Ο τοµέας αυτός κατέχει σηµαντική θέση στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας και αποτελεί πάντοτε µια εύλογη επενδυτική επιλογή που συνδιάζει την παραδοσιακή επένδυση σε ακίνητα µε την αξιοποίηση και την εκµετάλλευσή τους. Η ευθεία συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ του ανελαστικού µεγέθους των γαιών και της διαχρονικής τους συµβολής στην εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών, ενδυναµώνει το επιχείρηµα και την προοπτική της συγκεκριµένης µορφής επένδυσης. 2. Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της ΑΕΓΕΚ στην συγγενή εταιρία ΕΚΤΕΡ, από 39,3% σε 42,5%. 3. Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο της συγγενούς πλέον εταιρίας ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε. 11

12 Ειδικότερα, για τις υπό (Γ) 2 και 3 περιπτώσεις, ακολουθεί παρουσίαση σε ξεχωριστό κεφάλαιο του παρόντος. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.0. Γενικές Πληροφορίες Η ΑΕΓΕΚ ιδρύθηκε το έτος 1949 (ΦΕΚ 251/ ) και έχει έδρα τον ήµο Χολαργού του Νοµού Αττικής. Η διάρκεια της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε 10 χρόνια, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για άλλα 40 χρόνια και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για 50 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι µέχρι (ΦΕΚ 3446/ ). Η πλήρης επωνυµία της εταιρίας είναι ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ο διακριτικός τίτλος είναι ΑΕΓΕΚ. Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό, η επωνυµία της εταιρίας είναι η ίδια σε πιστή µετάφραση στη γαλλική γλώσσα : Societe Anonyme des Constructions Generale et des Entreprises Maritimes, Touristiques, Agricoles et Forestieres. Η εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Εµπορίου µε αριθµό 13262/06/Β/86/015. Ο σκοπός της εταιρίας, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι : 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δηµοσίων έργων οποιαδήποτε κατηγορίας και τάξης. 2. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών. 3. Η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 4. Η συµµετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή µερίδων ή µετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά ή µε οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εµπορίας µε την ευρύτερη δυνατή έννοια. 5. Η ανέγερση ή αγορά ή εκµίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών επιχειρήσεων. 6. Η συµµετοχή στη σύσταση, ή εξαγορά µετοχών και η συµµετοχή, µε οποιαδήποτε µορφή, σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, και των οποίων το αντικείµενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά : 12

13 (i) στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως, καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, (ii) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, (iii) την ανέγερση µε οποιοδήποτε σύστηµα οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και την πώληση ή εκµετάλλευσή τους, ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιεχοµένων στην εταιρία ακινήτων, οικοδοµών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών, (iv) τη συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές. Η συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των παραπάνω εταιριών θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόµοιες εταιρίες. 7. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Η εταιρία δραστηριοποιείται σήµερα, σύµφωνα µε το σκοπό της, κυρίως στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκµετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συµµετοχή στη σύσταση, ή στην εξαγορά µετοχών και στη συµµετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν παρόµοιο ή παρεµφερές αντικείµενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Όλες οι δραστηριότητες µπορεί να ασκούνται για λογαριασµό της εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κλπ). Η Εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29 Νοεµβρίου 1993 και οι µετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η Εταιρία είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Η τάξης και για την επίτευξη του σκοπού της µπορεί να συνεργάζεται µε παρεµφερείς εταιρίες κοινοπρακτώντας µαζί τους. Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευής πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ηµερών τους - έργα πολιτικού µηχανικού», µε κωδικό 452, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩ - 91) Ιστορικό Η ΑΕΓΕΚ, όπως αναφέρθηκε, ιδρύθηκε το 1949 και στην διάρκεια της 50χρονης συνεχούς δραστηριότητάς της εκτέλεσε πλήθος τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ειδικευόµενη ωστόσο κυρίως στην κατασκευή µεγάλων δηµοσίων τεχνικών έργων (υδραυλικών, οικοδοµικών, χωµατουργικών, οδικών, υπογείων έργων, σηράγγων, φραγµάτων, ενεργειακών, κλπ.). 13

14 Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της, η συνεργασία της εταιρίας µε τους µεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές όπως οι ABB, HOCHTIEF, CAMPENON BERNARD, DUMEZ, η κατάλληλη δοµή και οργάνωση, το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό και το µεγάλο µέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισµού σε συνδυασµό µε την συσσωρευµένη τεχνογνωσία, επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αναλαµβάνει, να εκτελεί και να ολοκληρώνει µε επιτυχία µεγάλης κλίµακας, τεχνικά προηγµένα και ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας. Τα ανωτέρω ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οδήγησαν την ΑΕΓΕΚ στο να αναλαµβάνει µεγάλα έργα για λογαριασµό πελατών όπως η ΕΗ, ΥΠΕΧΩ Ε, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., η ΕΠΑ Α.Ε., η Ο.Α. Α.Ε. αλλά και ξένοι φορείς όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ΑΕΓΕΚ αποκτήθηκε µέσα από ένα ευρύτατο φάσµα επιτυχώς ολοκληρωµένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως φράγµατα, σήραγγες, υδροηλεκτρικοί και θερµικοί σταθµοί ενέργειας, µεγάλες υπόγειες κατασκευές, συγκοινωνιακά έργα (Μετρό Αθήνας, σιδηροδροµικά έργα, αυτοκινητόδροµοι κλπ), αρδευτικά έργα, κτιριακά έργα και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σήµερα η εταιρία συµµετέχει στην εκτέλεση µερικών από τα σηµαντικότερα έργα στην Ελλάδα Αντικείµενο Εργασιών Η Εταιρία είναι από το 1995 κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου (Η τάξης) το οποίο της δίνει το δικαίωµα να εκτελεί πάσης φύσεως, είδους κατασκευαστικά έργα όπως: 1. Υδραυλικά 2. Οδοποιίας 3. Ενεργειακά 4. Ηλεκτροµηχανολογικά 5. Οικοδοµικά 6. Λιµενικά Παράλληλα η Εταιρία µπορεί και να συµµετέχει σε διαγωνισµούς που προκηρύσσουν το ηµόσιο και Οργανισµοί ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου αναφορικά µε το ύψος του αντίστοιχου προϋπολογισµού. Το βασικό αντικείµενο εργασιών της Εταιρίας αφορά στην ανάληψη και κατασκευή µεγάλων έργων, πάσης φύσεως τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε χώρες του εξωτερικού, χρηµατοδοτούµενα είτε αυτοχρηµατοδοτούµενα. 14

15 4.3. Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 30/6/2001 ήταν η εξής : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 30/6/2001 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ PRINEMO TRADING LIMITED ,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,01 GUERINA TRADING LIMITED ,26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙ ΗΜΟΥ ,34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROJECTS DEVELOPMENT AND FINANCING A.E ,80 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ,38 Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ,30 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,18 Α/Κ ΗΛΟΣ ΜΠΛΟΥ ΤΣΙΠΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ,03 Α/Κ ALPHA TRUST ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,73 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 30/06/2001 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ Α/Κ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΤΕΡ ΑΝ.ΤΕΧΝ-ΟΙΚΟ -ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝ-ΕΜΠΟΡ- ΒΙΟΜ ΕΤ. Α/Κ ALPHA TRUST ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ , , ,35 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,97 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,97 PRINEMO TRADING LIMITED ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,48 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 Σηµειώνεται οτι το ποσοστό µετοχών, σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Σπύρος Παπαγεωργίου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι 16,83% και το αντίστοιχο του κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου είναι 15,06%. Σηµειώνεται επίσης ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας επενδυτής από το ευρύ κοινό µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 3% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Η σύνθεση του.σ. της εταιρίας στις 31/12/2000, ήταν η ακόλουθη: 1. Σπύρος Ε. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος (κάτοικος Φιλοθέης, Αρνέλου 3). 2. Αθανάσιος Ευµορφόπουλος, Αντιπρόεδρος (κάτοικος Καστρίου, Ρωµυλίας 9). 3. Ιωάννης Χ. Τριανταφύλλου, ιευθύνων Σύµβουλος (κάτοικος Κηφισιάς, Μακρυγιάννη 6). 4. Λεωνίδας Ερµήλιος, Τεχνικός ιευθυντής, Μέλος (κάτοικος Π.Ψυχικού, Γιασεµιών 30). 5. Σοφία Π. Αγγελοπούλου, Μέλος (κάτοικος Φιλοθέης, Αρνέλου 3). 6. Πέτρος Κ. Σερβετάς, Μέλος (κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Ειρήνης 32). 7. Γεώργιος Σκουλάς, Μέλος (κάτοικος Αθηνών, Αγ. Χαραλάµπους 7-11). 8. Αθηνά Ι. Τριανταφύλλου, Μέλος (κάτοικος Κηφισιάς, Μακρυγιάννη 6). 9. Θάλεια Α. Πουσκουλού, Μέλος (κάτοικος Αθηνών, Καλλιρόης 12). Η θητεία του παραπάνω.σ. είναι τριετής και λήγει στις Την εταιρία εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπύρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού. 16

17 5. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε Λόγοι Αύξησης Ποσοστού Συµµετοχής Τίµηµα Οι εξαγορές και γενικότερα η συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στο µετοχικό κεφάλαιο εταιριών µε εξέχουσα προοπτική, αποτέλεσε δοµικό συστατικό στοιχείο της µακρόπνοης στρατηγικής της εταιρίας. Ήταν ένα από τα στοιχεία που προσέδωσαν στην ΑΕΓΕΚ τη δυνατότητα ουσιαστικής µεγένθυσης των µεγεθών της και την οδήγησαν σε µια από τις κορυφαίες θέσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αποτέλεσε έναν, από µακρού χρόνου βασικό στόχο, απόκτησης συµµετοχής της ΑΕΓΕΚ και η εξέλιξη της συµµετοχής αυτής κυµάνθηκε εξ αρχής σε υψηλά επίπεδα. Τα ικανοποιητικά οικονοµικά στοιχεία, η αξιοπιστία, και η καλή οργάνωση της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., της προσέφεραν τη δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης µεγάλων έργων. Από την άλλη, το σχετικά µικρό της µέγεθος, της παρέχει την απαραίτητη ευλεξία στην συµµετοχή σε κοινοπρακτικά σχήµατα ή και στην εξ ολοκλήρου εκτέλεση µικρότερων έργων. Επίσης, η εξέλιξη των αποτελεσµάτων της εταιρίας των τελευταίων χρήσεων κρίθηκε ικανοποιητική και συνέβαλλε στην λήψη της απόφασης για αύξηση της συµµετοχής. Τέλος, στην αύξηση της συµµετοχής συνέβαλλε δραστικά η νέα παράµετρος που εµφανίσθηκε στο κατασκευαστικό γίγνεσθαι που είναι το νέο νοµοσχέδιο για τις κατασκευαστικές εταιρίες. Η ΕΚΤΕΡ αναµένεται να συµβάλλει στην αύξηση των παραγωγικών και χρηµατοοικονοµικών µεγεθών του Οµίλου, που είναι οι µεταβλητές-στόχοι στην επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων, σύµφωνα µε τη νέα διαβάθµιση. Συγκεκριµένα, η αύξηση της συµµετοχής αναµένεται να προσφέρει ανάλογα στην αύξηση του ανεκτελέστου υπολοίπου του οµίλου, των παγίων στοιχείων και κατ επέκταση στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών. Τέλος, αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική επίπτωση της συµµετοχής υπάρχει ήδη σαφής ευνοική ένδειξη, απορρέουσα από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΚΤΕΡ όπου στη χρήση 2000 το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας µειώνεται κατά 20% περίπου σε σχέση µε το Η ΑΕΓΕΚ πραγµατοποίησε την ανωτέρω αναφερθείσα αύξηση συµµετοχής, µε σταδιακές αγορές µετοχών της ΕΚΤΕΡ που διενεργήθηκαν µέσω της αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατά το χρονικό διάστηµα από 10/3/2000 έως 22/1/2001. Το τίµηµα ανήλθε σε δρχ. και αγοράσθηκαν συνολικά µετοχές ΕΚΤΕΡ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,84% του µετοχικού της κεφαλαίου. Το συνολικό ποσοστό που κατέχει η ΑΕΓΕΚ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΕΡ, µετά την αναφερθείσα µεταβολή, ανέρχεται σε 42,48%. 17

18 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1959 σαν προσωπική εταιρεία και το 1962 πήρε τη µορφή της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης. Λειτουργεί µε τη σηµερινή νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας από το 1973 (ΦΕΚ 1715/ ). Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αγ. Παρασκευής, όπου η Εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισής της. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρείας είναι ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο διακριτικός τίτλος ΕΚΤΕΡ Α.Ε Αντικείµενο Εργασιών Σήµερα η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., συνεχίζοντας την επιτυχή πορεία της και έχοντας τεράστια εµπειρία, έχει εκτελέσει και εκτελεί, µόνη ή σε κοινοπραξία, έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, τόσο γενικής όσο και εξειδικευµένης φύσης όπως: Κατασκευές ηµοσίων, Στρατιωτικών και Ιδιωτικών Έργων, Κτίρια Γραφείων. Συγκροτήµατα Πολυκατοικιών. Ξενοδοχεία Τουριστικές Εγκαταστάσεις.Αεροδρόµια, Λιµενικά Έργα, Έργα Οδοποιίας, Γέφυρες.Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κολυµβητικές εξαµενές. Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Σταθµών Μετάδοσης Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Βιοµηχανικές Μονάδες, Αποθήκες, Ψυγεία Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις ίκτυα Ύδρευσης Αποχέτευσης ίκτυα Ηλεκτρικά Τηλεφωνικά Αερίων Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού, Ηλεκτροθερµικοί Σταθµοί ίκτυα Τροφοδότησης Υψηλής Τάσης ίκτυα Πυρόσβεσης Πυρασφάλειας Υπογγεγραµένες Συµβάσεις Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 25% σε κοινοπραξία η οποία έχει αναλάβει από την "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.", την εκτέλεση του έργου "Εγνατία Οδός: Τµήµα Κουλούρα Κλειδί (6.0)" προϋπολογισµού 18,5 δις δρχ. Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού τµήµατος του άξονα της οδού Εγνατίας από Κουλούρα έως Κλειδί και περιλαµβάνει όλες τις εργασίες ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόµου επί µήκους 25,14 χλµ., µε τα συνοδά έργα, στον κλάδο του ρεύµατος προς Βέροια. 18

19 2. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συµµετέχει κατά 40% σε κοινοπραξία η οποία έχει αναλάβει από την ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ Ν. ΕΛΛΑ ΟΣ/ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε, την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αεροσταθµού στον Κρατικό Αερολιµένα Ηρακλείου ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», προϋπολογισµού περίπου 3 δις δρχ 3. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έχει αναλάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ την εκτέλεση του έργου : «ΚΤΙΡΙΟ Ε.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΙ ΑΜΝΟΥ 34 ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑ», το οποίο εκτελεί σε ποσοστό 100%, προϋπολογισµού 458 εκατ. δρχ. 4. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. υπέγραψε κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2001 σύµβαση εκτέλεσης του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΓΕΚ στο Μαρούσι», προϋπολογισµού 3,5 δις και το οποίο εκτελεί σε ποσοστό 100% Συµβάσεις προς Υπογραφή 1. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συµµετέχει κατά 33,3% σε κοινοπραξία η οποία έχει κηρυχθεί µειοδότρια από το «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», στο διαγωνισµό για το έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (99 004)», προϋπολογισµού 5 δις.δρχ, η σύµβαση του οποίου αναµένεται να υπογραφεί ενός του Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. πρόκειται να υπογράψει µέσα στο 2001 συµβάσεις µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για την εκτέλεση εργασιών σε Υποκαταστήµατα της, στις περιοχές Πάτρας και Ναυπλίου Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και η Λογιστική Αξία της µετοχής της, την 31/12/2000, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε δρχ.) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 100 Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχ. Επενδύσεων Αποτελέσµατα εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής (σε δρχ.) 827 Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 28/6/2001 ήταν η εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΕΓΕΚ ,48% ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΤΗΣ ,13% ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΡΙΤΗΣ ,72% ΑΝΝΑ ΧΩΡΙΤΗ ,70% ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΩΡΙΤΗ ,67% ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΑΝΤΗ ,50% Ευρύ Επενδυτικό Κοινό ,79% ΣΥΝΟΛΟ % 6.6. ιοίκηση ιεύθυνση - Προσωπικό Η σύνθεση του.σ. της εταιρίας, την αύξηση της συµµετοχής, ήταν η ακόλουθη : 19

20 1. Κων/νος Χωρίτης, Πρόεδρος 2. ηµήτριος Φάντης, Αντιπρόεδρος 3. Αθανάσιος Σίψας, /νων Σύµβουλος 4. Παναγιώτης Αρνιώτης, Μέλος, 5. Ιωάννης Ουλάσογλου, Μέλος, 6. Φωτεινή Σάχνικα, Μέλος 7. Χάρης Τριανταφύλλου, Μέλος Η σύνθεση του.σ. της εταιρίας, µετά την αύξηση της συµµετοχής έως και σήµερα, είναι η ακόλουθη : 1. Κων/νος Χωρίτης, Πρόεδρος 2. ηµήτριος Φάντης, Αντιπρόεδρος 3. Αθανάσιος Σίψας, /νων Σύµβουλος, 4. Κων/νος Στούµπος, Μέλος, 5. Κων/νος Μπακογιάννης, Μέλος, 6. Φωτεινή Σάχνικα, Μέλος, 7. Χάρης Τριανταφύλλου, Μέλος. Η θητεία του παραπάνω.σ. είναι 5ετής και λήγει στις 30/06/2004. Την εταιρεία εκπροσωπούν ο κ. Αθανάσιος Σίψας, /νων Σύµβουλος και η κα Φωτεινή Σάχνικα, Μέλος.Σ.. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού κατά την διετία ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,27 14,14 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ,60 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ,95 21,72 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ,51 ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Η εξέλιξη του συνολικού ανθρώπινου δυναµικού της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση 2ετία παρουσιάζει αύξηση από 152 άτοµα το 1999 σε 198 άτοµα το 2000, ήτοι αύξηση ποσοστού 30,26%. 20

21 6.7. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Η διαχρονική εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την περίοδο , εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (σε δρχ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/1999 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2000 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ. ΑΞΙΑ 31/12/2000 Α. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα-Oικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχαν.εγκατ.και λοιπός τεχν.εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακιν/ποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΣΥΝΟΛΟ Β. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, η συνολική αξία κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά την , ανερχόταν στο ποσό εκατ. δρχ. Αντίστοιχα, η συνολική αξία κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων µετά τις προσθήκες κατά την ανερχόταν στο ποσό 1.894, δηλαδή σηµείωσε αύξηση της τάξης 7,4%. εν υφίστανται προσηµειώσεις, υποθήκες ή άλλα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 21

22 6.8. Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και τα αποτελέσµατα για τις χρήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε εκατ. δρχ.) Κύκλος εργασιών -Εταιρίας Κοινοπραξιών (αναλογία Εταιρίας) Σύνολο Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων (1) Μικτό Κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) (% επί του αµιγούς κύκλου εργασιών) 31% 40% Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών Μείον : Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας (1) Σύνολο Εξόδων (% επί του αµιγούς κύκλου εργασιών) 18% 20% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) (% επί του αµιγούς κύκλου εργασιών) 14% 23% Πλέον: Έσοδα από Κοινοπραξίες Πλέον: Έσοδα από Πωλήσεις Συµµετοχών Χρεογράφων Μείον: Ζηµίες από Κοινοπραξίες Πλέον: Έκτακτα Έσοδα Mείον: Έκτακτα Έξοδα Kέρδη προ Tόκων & Aποσβέσεων (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16% 15% Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι 68 4 Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι 3 12 Kέρδη προ Aποσβέσεων και Φόρων (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 14% 16% Mείον: Aποσβέσεις (συνολικές) Kέρδη προ Φόρων (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 10% 11% Mείον: Φόροι Xρήσης και λοιποί Φόροι (3) Mείον: Aµοιβές Mελών.Σ. (2) Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης & Aµοιβές.Σ. (2), (3) (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 3% 5% Mείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (3) - 36 Kέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Aµοιβές.Σ. & (2), (3), Φόρους Φορολογικών Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (5) (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 3% 4% 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5-11-1999, ότι από την αύξηση του µετοχικού (συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/29.3.2001 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Για την Τροποποίηση της Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση Μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR -

Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ TEL: TELEFAX : TELEX : ARCH GR - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι 152 31 ΑΘΗΝΑ TEL: 6501111 -TELEFAX : 6501505 -TELEX : 215706 ARCH GR - E-MAIL: athena@hol.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2010 και των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Φ.Μ. 094031676 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα