ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α."

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Νέο Μέλος* ή Ανανέωση Μέλους Ημερομηνία * Εάν πρόκειται για νέο Μέλος, προσδιορίσετε ποιο (ποια) μέλος (μέλη) σας συστήνει (συστήνουν): ** Παρακαλούμε συμπληρώστε σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Για να εγκριθώ ως Μέλος συμφωνώ ότι: - Καλύπτω τις Απαιτήσεις Μέλους που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό Λειτουργίας. - Έχω γνώση και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά θέματα και μπορώ να αξιολογώ τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους οποιασδήποτε επένδυσης. - Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α., στο Κώδικα Συμπεριφοράς Μέλους, στο Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, και σε αυτή τη Συμφωνία Μέλους, Τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Μέλους. Επιπλέον, αποδέχομαι την Αποποίηση Ευθυνών του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. που είναι ενσωματωμένη στη παρούσα αίτηση. - Αντιλαμβάνομαι ότι το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι venture fund, επενδυτική τράπεζα, μεσίτης ή άλλη μορφή επενδυτικού συμβούλου, ή δεν έχει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν παρέχει συμβουλές, δεν συστήνει (endorse) κάποια επενδυτική ευκαιρία, και δεν προβαίνει σε ανεξάρτητη εξέταση για να εξακριβώσει την πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρείες. - Πρέπει να προβώ στη δική μου ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο για την καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης αναλάβω σε εταιρεία που θα μου παρουσιάσει το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α.. Έτσι αναγνωρίζω ότι ουδείς άλλος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση λαμβάνω ως αποτέλεσμα του να είμαι Μέλος του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. Η επιλογή να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω όπως κρίνω τη γνώση που έλαβα από το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι η δική μου προσωπική επιλογή. - Αντιλαμβάνομαι ότι οι συναντήσεις του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελούν προτάσεις να αγορασθεί ή να πωληθεί οποιαδήποτε κινητή αξία από την οργάνωση Ε.Α. ή άλλη οντότητα. - Αποδέχομαι να πληρώνω την ετήσια εισφορά μέλους όπως καθορίζεται από Δ.Ε.Α./ Ε.Β.Ε.Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - Θα συμπεριφέρομαι με επαγγελματικό τρόπο πάντοτε. - Θα σέβομαι την ιδιωτική ζωή (privacy) των άλλων Μελών και δεν θα παρέχω το όνομά τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την έγκρισή τους. - Θα διερευνώ ως εμπιστευτική την πληροφόρηση που λαμβάνω ως Μέλος από το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α.. - Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι οι συναντήσεις Ε.Α. και η επικοινωνία εστιάζονται σε επενδυτικές επιδιώξεις (pursuits) και δεν προωθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα άλλου Μέλους. - Θα πληροφορώ το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. για την οποιαδήποτε σχέση έχω ή θα έχω με μια παρουσιάζουσα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους που μπορεί να λαμβάνω από την εταιρεία.

3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας τίθεται σε ισχύ σήμερα την... (..) του μηνός. του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΜΕ-ΕΒΕΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, παρακάτω δε αναφέρεται ως «Φορέας Διαχείρισης», και αφετέρου δε του. του, κατοίκου..., οδός..., αριθ...., παρακάτω δε αναφέρεται ως «Μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α. (Μέλος)». Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ», το δε Μέλος ως άνω δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www. του Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α., αποδέχεται και προσχωρεί σε αυτόν. Μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Μέλος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για την κάθε μορφής πληροφόρηση που λαμβάνει από το Φορέα Διαχείρησης. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχονται από τον Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια των συζητήσεων, γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, παράδοσης έντυπου υλικού προς το Μέλος, τηρούνται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα από το Μέλος. Κατά το ίδιο τρόπο ο Φορέας Διαχείρησης τηρεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα όσα στοιχεία και πληροφορίες λαμβάνει από το Μέλος κατά την εκτέλεση της μεταξύς τους συνεργασίας, στα πλαίσια του ανωτέρω έργου. Το Μέλος δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες και τα στοιχεία οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης προς τρίτους, ούτε θα τα οικειοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, πέραν του σκοπού εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών του που απορρέουν από το ανωτέρω έργο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας ή κατά διαφορετικό τρόπο και, επίσης, δεσμεύεται να διατηρεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία υπό απόλυτη εχεμύθεια και να αποτρέπει την εσφαλμένη χρήση ή γνωστοποίηση των ανωτέρω από το προσωπικό, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και τους υπεργολάβους του. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας του Μέλους ισχύει καθ όλη τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών που υπόκεινται στο παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τα σχετικά με αυτό θέματα, διέπονται από τους Νόμους της Ελλάδος, ανεξαρτήτως παρεκκλίσεων από τις προβλεπόμενες διατάξεις και για κάθε διαφωνία ή διαφορά που προέρχεται από το παρόν συμφωνητικό, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών. Σε πίστωση της ανωτέρω συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, το οποίο τίθεται σε ισχύ την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER) Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί venture fund, επενδυτική τράπεζα, μεσίτη, επενδυτικό σύμβουλο αλλά ένα φορέα μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να εκπαιδεύονται σε επενδυτικά και επιχειρηματικά θέματα, καθώς και να τους παρουσιάζονται εταιρείες για πιθανές επενδύσεις. Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι καταχωρημένο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τις επενδυτικές του αποφάσεις, ενώ η οργάνωση Ε.Α. δεν συστήνει οποιαδήποτε εταιρεία για επένδυση. Όλες οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, και οι επενδυτές πρέπει να είναι ικανοί να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της πλήρους χρηματοοικονομικής

4 απώλειας. Η επιλογή χρησιμοποίησης και ο τρόπος αξιοποίησης της πληροφόρησης και της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι επιλογή του κάθε ιδιώτη μέλους. Δεν παρέχεται κατεύθυνση, ούτε είναι υπεύθυνο κάποιο πρόσωπο που συνδέεται με το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. για τη χρήση της πιο πάνω πληροφόρησης από έναν Ε.Α. για επένδυση και για τα αποτελέσματα της επένδυσης. Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε διερεύνηση για να πιστοποιήσει την πληροφορία που υποβάλλεται στους δυνητικούς επενδυτές. Ως εκ τούτου το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν προβαίνει σε εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις (warranties) σχετικά με αυτές τις εταιρείες. Τα μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν το δικό τους λεπτομερή έλεγχο και να διαπραγματεύονται τους όρους οποιασδήποτε επένδυσης επιλέγουν να αναλάβουν. Διαβιβάστηκαν, η Αίτηση, η Συμφωνία Μέλους, ο Κώδικας Συμπεριφοράς, το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και η Αποποίηση Ευθύνης. Έγιναν κατανοητά και συμφωνώ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Το Μέλος Για το ΚΕΜΕ ΕΒΕΑ Με εντολή Προέδρου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ Αντιπρόεδρος Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας προς: Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ε.Β.Ε.Α. Μέγαρο Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7-9, 6 ος όροφος, Τ.Κ , Αθήνα Ή σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Παρακαλούμε υποβάλλετε τα παρόντα έγγραφα μαζί με την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς μέλους των Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε (παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές): Α) μέσω μεταφοράς του ανωτέρω ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α., Β) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από την ιστοσελίδα του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α., Γ) μέσω κατάθεσης επιταγής στα γραφεία του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α. Αριθμός Λογαριασμού: Επωνυμία Εταιρίας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ *ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ* Για οποιαδήποτε μορφή πληρωμής θα παρέχεται αποδεικτικό κατάθεσης από το Δικτύο Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α. Το ποσό δεν θα εισπραχθεί μέχρι την αποδοχή της αίτησής σας.

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα