PRESS CLIPPING 29 May 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com"

Transcript

1 PRESS CLIPPING 29 May MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio, se celebra los días 29 y 30 de mayo en Ciudad de México, constituyendo la mayor reunión en el país del sector de energía solar. MECASOLAR tiene previsto anunciar en esa feria el cierre de diversos acuerdos comerciales, que se sumarán a los que ya están en cartera para Además, pretende establecer nuevos acuerdos para el suministro y fabricación de seguidores solares en México. El seguidor de 1 eje horizontal que MECASOLAR presentará en Solar Power México se caracteriza por su facilidad y rapidez de instalación, al tratarse de una estructura modular y de baja altura que no requiere de grúas o equipos de elevación, similar a la instalación de estructuras fijas. 28 de mayo de MECASOLAR multinacional especializada en el diseño y fabricación de seguidores solares, estructuras fijas para suelo y tejado y tornillos de cimentación para grandes plantas solares fotovoltaicas-, participará esta semana, días 29 y 30 de mayo, en Solar Power México, cita que se celebra en la capital mexicana (México DF) y que constituye el encuentro más relevante del sector de la energía solar en el país. La multinacional participará con stand propio en la II Edición de la Feria con el objetivo de presentar al mercado centroamericano su seguidor solar de 1 eje horizontal. Asimismo, en el marco del evento MECASOLAR espera anunciar el cierre de nuevos acuerdos comerciales, que ya está negociando y que se suman a los acuerdos de suministro que tiene ya en cartera para México a lo largo de este año MECASOLAR ha acumulado la fabricación y distribución de más de 343 MW de seguidores solares y estructuras instalados en más de 500 plantas solares fotovoltaicas ubicadas en más de 40 países de los cinco continentes. Cuenta con diversas plantas de fabricación en España, Italia, Canadá, USA y Grecia. Es líder en el sector y cubre todo tipo de soluciones en materia de estructuras para instalaciones fotovoltaicas, desde seguidores solares horizontales, polares a dos ejes, hasta estructuras fijas, combinadas todas con su tornillo de cimentación mecascrew. Durante Solar Power México se celebrarán encuentros y conferencias en los que se abordarán Til

2 de mano de los principales expertos del sector-, cuestiones relacionadas con aspectos como la nueva agenda energética de México; las oportunidades de crecimiento del mercado mexicano de las energías renovables; lecciones de mercados emergentes, o la financiación nacional e internacional de los proyectos de energía solar, entre otros. Un seguidor de fácil instalación El seguidor de 1 eje Horizontal de 144 kwp que MECASOLAR presenta en México, se caracteriza por ser una estructura modular y de baja altura, lo que hace más fácil y rápida su instalación, similar a la de las estructuras fijas a precio similares, y con la ventaja de que tiene la capacidad de poder llegar a incrementar la energía generada (en función de la posición de la instalación). Otro de los aspectos más destacables en su instalación en campo es que todos sus elementos (vigas, correas, etc), se unen mediante tornillería, sin necesidad de soldadura, lo cual reduce adicionalmente el tiempo y coste de instalación. El seguidor cuenta con hasta 12 ejes movidos por un solo motor. Esto significa que el tamaño máximo de cada seguidor horizontal con un solo motor alcanza los 144 kwp y una superficie de paneles solares de 960 m2. Por otra parte, la posibilidad de utilizar diferentes tipos de cimentación implica una reducción del tiempo necesario en el acondicionamiento del terreno. Estas opciones van desde las zapatas de hormigón in situ, zapatas prefabricadas e, incluso, mediante la utilización de tornillos de cimentación mecascrew de MECASOLAR u otros compatibles del mercado. El diseño modular y sencillo de los ejes, permite una perfecta adaptación a las dimensiones y geometría del terreno, siendo un sistema casi exento de mantenimiento y de reducido consumo. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR está especializada en el diseño, fabricación y distribución de seguidores solares de 2 ejes, seguidores solares de 1 eje -azimutal, polar y horizontal-, estructuras fijas para suelo y tejado, y su tornillo de cimentación, mecascrew, para instalaciones solares fotovoltaicas. Ha instalado sus seguidores solares y estructuras fijas en más de 500 de proyectos, estando sus seguidores instalados en más de 40 países con una potencia superior a 343 MW.// Til

3 MECASOLAR presents horizontal tracker at the Solar Power Mexico conference MECASOLAR is participating in the 2 nd edition of the leading trade show of the solar power industry in Mexico, held today and tomorrow, 29 and 30 May, in Mexico DF, where the company will have its own stand. At the event, MECASOLAR wants to reach new deals and add more projects to those it already has in its Mexican portfolio for In addition, it expects to reach new agreements for the manufacture and delivery of solar trackers in Mexico. The horizontal single-axis tracker to be presented by MECASOLAR at Solar Power Mexico is characterised by its simple assembly. Its modular, low height structure does not require cranes or lifting equipment, thus saving time in the installation. 29 May MECASOLAR, a multinational company that designs, manufactures and supplies solar trackers, fixed structures for ground or roof-mounted installations and foundation screws for large solar PV installations, is participating today and tomorrow, 29 and 30 May, in Solar Power Mexico, held in Mexico DF. Solar Power Mexico is the leading event of the solar energy industry in the country. The multinational company has its own stand in the 2 nd edition of this trade show, where it will introduce its horizontal single-axis tracker. In addition, MECASOLAR wants to reach new deals and add more projects to those it already has in its Mexican portfolio for To date, MECASOLAR has manufactured and delivered more than 343MW in solar trackers and structures to over 500 PV solar farms in more than 40 countries in all five continents. The company has manufacturing plants in Spain, Italy, Canada, USA and Greece. Leader in the solar power sector, it supplies all types of structures for PV installations, from horizontal or polar-aligned dual-axis trackers to fixed structures combined with Mecascrew, its selfdeveloped foundation screw. At Solar Power Mexico there will be meetings and conferences where experts in the field of solar power will talk about the new energy agenda in Mexico, the opportunities for renewable energy projects in the Mexican market, lessons on emerging markets, national and international funding sources for solar power projects, and other topics. A tracker easy to install Til

4 The horizontal single-axis 144kWp tracker that MECASOLAR is presenting in Mexico is a modular, low height structure characterised by its simple assembly, which saves time in the installation, and is similar to fixed mount systems at comparable prices, with the advantage of increased output (depending on the installation s position). Another remarkable aspect of the assembly on the field is that all the parts (beams, rails, etc.) are held together with fasteners and no welding is required, which saves time and reduces costs. The tracker can have up to 12 axes moved by a single motor. This means that each horizontal tracker with a single motor can reach a power of 140kWp and a solar panel area of 960m2. In addition, the fact that it can be installed with different types of foundations saves time in ground preparation too. The foundations that can be used include concrete footing on site, precast footing, Mecascrew foundation screws by MECASOLAR or any compatible foundation devices available on the market. The simple modular design of the axes allows for perfect adaptability to different types of ground and dimensions. Besides, the system requires almost no maintenance, and consumption is very low.// ABOUT MECASOLAR MECASOLAR specialises in the design, manufacture and supply of dual-axis and horizontal, azimuth or polar-aligned single-axis trackers, fixed structures and MECASCREW foundation screws for PV solar facilities. The company has installed solar trackers and fixed structures in more than 500 projects in more than 40 countries, for a total power of over 343MW.// Til

5 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 29 May MECASOLAR stellt die horizontale Sonnenstandnachführung auf der Solar Power Mexiko Konferenz vor Die Veranstaltung, die zum zweiten Mal ausgetragen wird, und an der MECASOLAR mit einem eigenen Stand teilnimmt, findet heute und morgen (29. und 30. Mai) in der mexikanischen Hauptstadt statt und ist das größte Treffen der Solarbranche im Lande. MECASOLAR hat vorgesehen auf dieser Messe die Unterzeichnung verschiedener Vertriebsverträge anzukündigen, zusätzlich zu denen, die bereits für 2013 vorgesehen sind. Außerdem sollen neue Abkommen für die Lieferung und Herstellung von Sonnenstandsnachführungen in Mexiko geschlossen werden. Die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung, die MECASOLAR auf der Solar Power México vorstellen wird, zeichnet sich durch die einfache und schnelle Installation aus, da es sich um eine modulare Struktur mit geringer Höhe handelt, die weder Kräne noch Hebevorrichtungen zur Montage benötigt, ähnlich wie bei der Installation von Festanlagen. 29. Mai MECASOLAR, ein auf Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Sonnenstandsnachführungen, Festanlagen für Freiland und Dächer, und Fundamentschrauben für große PV-Solaranlagen spezialisiertes, multinationales Unternehmen, wird heute und morgen (29. und 30. Mai) an der Solar Power Mexiko teilnehmen, die in der Mexikanischen Hauptstadt (Mexiko-Stadt) stattfindet und das wichtigste Treffen der Solarenergiebranche des Landes ist. Das multinationale Unternehmen nimmt mit eigenem Stand an der 2. Austragung der Messe teil, und zwar mit dem Ziel, die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung auf dem mittelamerikanischen Markt vorzustellen. Im Rahmen dieses Events hofft MECASOLAR ebenfalls die Unterzeichnung neuer, bereits in der Verhandlungsphase befindliche, Vertriebsverträge ankündigen zu können, zusätzlich zu den vorhandenen Aufträgen für 2013 in Mexiko. MECASOLAR hat bereits mehr als 343 MW an Sonnenstandsnachführungen und Strukturen hergestellt und geliefert, die auf mehr als 500 PV-Solarfarmen in über 40 Ländern weltweit installiert sind. Das Unternehmen verfügt über mehrere Fertigungsanlagen in Spanien, Italien, Kanada und Griechenland. Als Marktführer in der Branche, deckt das Unternehmen alle Struktur-Lösungsmöglichkeiten für PV-Solaranlagen, angefangen bei horizontalen Sonnenstandsnachführungen, über zweiachsige polare Einheiten, bis hin zu Festanlagen, alle kombiniert mit den Fundamentschrauben mecascrew. Während der Solar Power Mexiko werden Geschäftstreffen und Konferenzen stattfinden, bei denen die wichtigsten Experten der Branche, Themen rund um die neue Energieagenda in Mexiko behandeln werden, wie zum Beispiel die Wachstumsmöglichkeiten des mexikanischen Marktes im Bereich erneuerbare Energien, Erfahrungen aus Schwellenländern oder die nationale CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

6 PRESS RELEASE und internationale Finanzierung von Solarenergieprojekten, unter anderem. Eine einfach zu installierende Sonnenstandsnachführung Die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung mit einer Leistung von 144 kwp, die MECASOLAR in Mexiko vorstellt, zeichnet sich durch die einfache und schnelle Installation aus, da es sich um eine modulare Struktur mit geringer Höhe handelt, ähnlich die der Festanlagen zu ähnlichen Preisen, aber mit dem Vorteil, dass diese Geräte die erzeugte Energie erhöhen können (je nach Installationslage). Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Aufstellung im Freiland ist, dass alle Bauteile (Träger, Riemen, usw.) verschraubt und nicht verschweißt werden, wodurch die Montagezeit verkürzt und die Kosten gesenkt werden. Bei einer Nachführungseinheit können bis zu 12 Achsen von nur einem Motor angetrieben werden. Das bedeutet, dass jede horizontale Nachführungseinheit mit Horizontalachse mit nur einem Motor eine Leistung von 144 kwp und eine Kollektorenfläche von 960 m2 erreichen kann. Die Möglichkeit verschiedene Fundamentarten benutzen zu können, führt ebenfalls zu einer Reduzierung der notwendigen Zeit zur Aufbereitung des Grundstückes. Diese Möglichkeiten gehen von Betonblöcken vor Ort, vorgefertigte Blöcke, oder sogar der Einsatz von mecascrew Fundamentschrauben von MECASOLAR bzw. andere kompatible, marktgängige Schrauben. Die modulare und einfache Bauweise der Achsen ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Größe und Geometrie des Grundstücks, so dass das System fast wartungsfrei und verbrauchsarm ist. ÜBER MECASOLAR MECASOLAR ist auf die Konstruktion, die Herstellung und den Vertrieb von zweiachsigen und einachsigen - azimutal, polar und horizontal - Sonnenstandsnachführungen, PV-Festanlagen im Freiland und auf dem Dach, sowie auf ihre Fundamentschraube mecascrew, für PV-Anlagen spezialisiert. Die Sonnenstandsnachführungen und Festanlagen sind bereits in mehr als 500 Projekten installiert worden, in mehr als 40 Ländern und mit einer Leistung von über 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

7 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 29 May MECASOLAR apresenta seu seguidor horizontal na conferência Solar Power México O encontro que celebra sua 2ª edição e na qual a MECASOLAR contará com um stand próprio, decorrerá hoje e amanhã, nos dias 29 e 30 de maio na Cidade do México, sendo o maior encontro do setor da energia solar do país. A MECASOLAR prevê anunciar nesta feira a celebração de diversos acordos comerciais, que se juntarão aos já previstos para o ano de Além disso, pretende estabelecer novos acordos para o fornecimento e fabricação de seguidores solares no México. O seguidor de 1 eixo horizontal que a MECASOLAR apresentará na Solar Power México é caracterizado pela sua facilidade e rapidez de instalação, sendo uma estrutura modular e com uma altura reduzida que não requer o uso de gruas ou equipamentos de elevação, tal como a instalação de estruturas fixas. 29 de maio de MECASOLAR multinacional especializada no desenho e fabricação de seguidores solares, estruturas fixas para solo e telhado e parafusos de cimentação para grandes instalações solares fotovoltaicas-, participará hoje e amanhã, dias 29 e 30 de maio, na Solar Power México, encontro que decorrerá na capital mexicana (México DF) e que constitui o encontro mais importante do setor de energia solar do país. A multinacional participará com um stand próprio na II edição da feira com o objetivo de apresentar seu seguidor solar de um eixo horizontal ao mercado da América Central. Além disso, no âmbito do evento, a MECASOLAR espera poder anunciar a celebração de novos acordos comerciais que já está negociando e que vêm juntar-se aos acordos de fornecimento previstos para o México durante o ano de A MECASOLAR acumulou as funções de fabricação e distribuição de mais de 343 MW de seguidores solares e estruturas instalados em mais de 500 instalações solares fotovoltaicas localizadas em mais de 40 países dos cinco continentes. Possui diversas instalações de fabricação em Espanha, Itália, Canadá, EUA e Grécia. A empresa é líder no setor e cobre todo o tipo de soluções a nível de estruturas para instalações fotovoltaicas, desde seguidores solares horizontais, polares de dois eixos até estruturas fixas, todas combinadas com o seu parafuso de cimentação mecascrew. Durante a Solar Power México decorrerão encontros e conferências nos quais serão abordadas pelos principais especialistas do setor questões relacionadas com aspectos como a nova agenda energética do México, as oportunidades de crescimento do mercado de energias renováveis mexicano, "lições" de mercados emergentes ou o financiamento nacional e internacional dos projetos de energia solar, entre outros. CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

8 PRESS RELEASE Um seguidor de fácil instalação O seguidor de 1 eixo horizontal de 144 kwp que a MECASOLAR apresentará no México é caracterizado por ser uma estrutura modular e de altura reduzida, o que faz com que a sua instalação seja mais fácil e mais rápida, tal como a das estruturas fixas com preços semelhantes e com a vantagem de que possui a capacidade de aumentar a energia gerada (em função da posição da instalação). Outro dos aspectos de maior destaque em sua instalação no campo é que todos os seus elementos (vigas, correias, etc.) são unidos por meio de parafusos, sem necessidade de soldagem, o que reduz adicionalmente o tempo e o custo da instalação. O seguidor possui até 12 eixos movidos por somente um motor. Tal significa que o tamanho máximo de cada seguidor horizontal com apenas um motor alcança os 144 kwp e uma superfície de painéis solares de 960 m2. Por outro lado, a possibilidade de utilizar diferentes tipos de cimentação implica uma redução do tempo necessário no acondicionamento do terreno. Estas opções vão desde sapatas de concreto no local, sapatas pré-fabricadas e mediante a utilização de parafusos de cimentação mecascrew da Mecasolar ou outros compatíveis no mercado. O desenho modular e simples dos eixos permite uma perfeita adaptação às dimensões e geometria do terreno, sendo um sistema quase isento de manutenção e de consumo reduzido. SOBRE A MECASOLAR A MECASOLAR é uma empresa especializada no desenho, fabricação e distribuição de seguidores solares de 2 eixos, seguidores de um eixo azimutal, polar e horizontal estruturas fixas para solo e telhado e seu parafuso de cimentação mecascrew para instalações solares fotovoltaicas. A empresa instalou seus seguidores solares e estruturas fixas em mais de 500 projetos, estando seus seguidores instalados em mais de 40 países com uma potência superior a 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

9 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May Η MECASOLAR παρουσιάζει τον οριζόντιο ηλιοστάτη της στην έκθεση Solar Power México Η Έκθεση αυτή, που διοργανώνεται για 2η φορά και στην οποία η MECASOLAR θα συμμετάσχει με δικό της stand, πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 29 και 30 Μαΐου, στην Πόλη του Μεξικού και αποτελεί το σημαντικότερο ραντεβού για τον τομέα ηλιακής ενέργειας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η MECASOLAR αναμένεται να ανακοινώσει τη σύναψη σειράς εμπορικών συμφωνιών που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες στο χαρτοφυλάκιό της το Σκοπεύει, επίσης, να συνάψει νέες συμφωνίες προμήθειας και κατασκευής ηλιοστατών στο Μεξικό. Ο μονοαξονικός οριζόντιος ηλιοστάστης που θα παρουσιάσει η MECASOLAR στην Solar Power México ξεχωρίζει για την ευκολία και την ταχύτητα στην εγκατάσταση, μια που πρόκειται για στοιχειακή και χαμηλού ύψους δομή που δεν απαιτεί τη χρήση γερανών ή ανυψωτικών μηχανημάτων, παρόμοια όπως και η εγκατάσταση σταθερών βάσεων. 30 Μαΐου Η MECASOLAR πολυεθνική που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή ηλιοστατών, σταθερών βάσεων για εδάφη και στέγες και βιδών θεμελίωσης για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις- συμμετέχει σήμερα και αύριο, 29 και 30 Μαΐου, στην Solar Power México, έκθεση που λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας (Πόλη του Μεξικού - México DF) και συνιστά την πιο σημαντική συνάντηση του τομέα της ηλιακής ενέργειας στη χώρα. Η πολυεθνική συμμετέχει με δικό της stand στην Έκθεση αυτή με σκοπό να παρουσιάσει στην αγορά της Κεντρικής Αμερικής τον μονοαξονικό οριζόντιο ηλιοστάτη της. Στα πλαίσια της έκθεσης η MECASOLAR αναμένεται να ανακοινώσει τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών που ήδη βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων και οι οποίες θα προστεθούν στις συμφωνίες προμήθειας υλικών που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της για το Μεξικό κατά το τρέχον έτος Η MECASOLAR έχει κατασκευάσει και προμηθεύσει ηλιοστάτες και βάσεις συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 343 MW για πάνω από 500 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περισσότερες από 40 χώρες στις πέντε ηπείρους. Διαθέτει εργοστάσια σε Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα. Είναι ηγέτης στον κλάδο και προσφέρει λύσεις παντός τύπου όσον αφορά στις δομές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: από οριζόντιους, πολικούς και διαξονικούς ηλιοστάτες, μέχρι και σταθερές βάσεις, που μπορούν όλες να συνδυασθούν με τις βίδες θεμελίωσης mecascrew. Κατά τη διάρκεια της Solar Power México θα γίνουν συναντήσεις και διαλέξεις στις οποίες οι πιο διακεκριμένοι ειδικοί του κλάδου θα πραγματευθούν θέματα σχετικά με τη νέα ενεργειακή ατζέντα του Μεξικού, τις ευκαιρίες ανάπτυξης της μεξικανικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

10 PRESS RELEASE μαθήματα από άλλες αναδυόμενες αγορές ή την εθνική και διεθνή χρηματοδότηση των έργων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, μεταξύ άλλων. Ένας ηλιοστάτης εύκολης εγκατάστασης Ο μονοαξονικός ηλιοστάτης ισχύος 144 kwp που παρουσιάζει η MECASOLAR στο Μεξικό, ξεχωρίζει επειδή πρόκειται για μια στοιχειακή και χαμηλού ύψους δομή, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη και γρήγορη την εγκατάστασή του, παρόμοια με αυτή των σταθερών βάσεων που έχουν παρόμοια τιμή, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορεί να αυξήσει την παραγόμενη ενέργεια (ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης). Άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτής της εγκατάστασης είναι και το ότι όλα τα μέρη της (δοκοί, ιμάντες, κλπ.), ενώνονται με βίδες χωρίς να χρειάζεται επιτόπου συγκόλληση, γεγονός που μειώνει τον χρόνο και το κόστος της εγκατάστασης. Το σύστημα αυτό διαθέτει μέχρι και 12 άξονες που κινούνται από έναν και μόνο κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη ισχύς που επιτυγχάνει κάθε οριζόντιο σύστημα παρακολούθησης με ένα μόνο κινητήρα φθάνει τα 144 kwp και η επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πάνελ τα 960 τ.μ. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ειδών θεμελίωσης συνεπάγεται τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαμόρφωση του εδάφους. Τέτοιες επιλογές είναι τα επιτόπια πέλματα σκυροδέματος, τα προκατασκευασμένα πέλματα και, ακόμη, η χρήση βιδών θεμελίωσης mecascrew της MECASOLAR ή άλλων συμβατών που υπάρχουν στην αγορά. Ο στοιχειακός και απλός σχεδιασμός των αξόνων επιτρέπει την άψογη προσαρμογή τους στις διαστάσεις και στη γεωμετρία του εδάφους. Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν χρειάζεται σχεδόν καμμία συντήρηση και παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ MECASOLAR Η MECASOLAR εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και διανομή διαξονικών ηλιοστατών, μονοαξονικών ηλιοστατών αζιμουθιακών, πολικών και οριζόντιων-, σταθερών βάσεων για εδάφη και στέγες και βιδών θεμελίωσης MECASCREW για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστήσει τους ηλιοστάτες και τις σταθερές βάσεις της σε περισσότερα από 500 έργα. Οι ηλιοστάτες της, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 343 MW, είναι εγκατεστημένοι σε πάνω από 40 χώρες.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

11 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May MECASOLAR présente son tracker horizontal à la conférence Solar Power Mexico Ce rendez-vous, qui célèbre sa II Édition et dans lequel MECASOLAR tiendra son propre stand, aura lieu aujourd'hui et demain, 29 et 30 mai, dans la ville de Mexico, et constitue la plus importante rencontre du secteur de l'énergie solaire du pays. MECASOLAR a prévu d'annoncer à ce salon la signature de différents accords commerciaux qui viendront se rajouter à ceux qu'elle a déjà en portefeuille pour La société prétend, d'autre part, établir de nouveaux accords d'approvisionnement et de fabrication de trackers solaires au Mexique. Le tracker à 1 axe horizontal que MECASOLAR présentera à Solar Power Mexico se caractérise par sa facilité et sa rapidité d'installation, s'agissant d'une structure modulaire et à hauteur réduite ne nécessitant pas de grues ou d'équipements de levage, comme dans le cas d'une installation de structures fixes. 30 mai MECASOLAR multinationale spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de trackers solaires, de structures fixes et de vis de fondation pour grands sites solaires photovoltaïques- participe aujourd'hui et demain, 29 et 30 de mai, à Solar Power Mexico, rendez-vous qui se tient dans la capitale mexicaine (Mexico DF) et qui constitue la plus importante rencontre du secteur de l'énergie solaire du pays. La multinationale participe avec son propre stand à la II Édition du salon, dans le but de présenter au marché centre-américain son tracker solaire à 1 axe horizontal. D'autre part, dans le cadre de cet évènement, MECASOLAR espère annoncer la signature de nouveaux accords commerciaux qui sont en cours de négociation et qui viennent se rajouter aux accords d'approvisionnement faisant déjà partie de son portefeuille au Mexique pour MECASOLAR a assuré la fabrication et la distribution de plus de 343 MW en structures et en trackers solaires installés sur plus de 500 sites solaires photovoltaïques situés dans plus de 40 pays sur les cinq continents. La société dispose d'unités de fabrication en Espagne, en Italie, au Canada, aux USA et en Grèce. Elle est leader du marché et couvre tout type de solutions en matière de structures pour installations photovoltaïques, des trackers solaires horizontaux, polaires et à deux axes jusqu'aux structures fixes, toutes combinées avec sa vis de fondation mecascrew. Au cours du salon Solar Power Mexico, des rencontres et des conférences seront organisées, lesquelles aborderont encadrées par d importants experts du secteur- des questions en rapport avec des sujets tels que le nouveau programme énergétique du Mexique, les opportunités de croissance du marché mexicain des énergies renouvelables, des «leçons» des marchés émergents, ou le financement national et international de projets d'énergie solaire, entre autres. CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

12 PRESS RELEASE Un tracker facile à installer Le tracker à 1 axe horizontal de 144 kwp que MECASOLAR présente au Mexique se caractérise par sa structure modulaire et à hauteur réduite, ce qui permet une installation facile et rapide, similaire à celle des structures fixes à un prix comparable, avec l'avantage de pouvoir augmenter l'énergie générée (en fonction de la position de l'installation). Autre aspect important à souligner concernant son installation sur chantier : tous ses éléments (poutres, courroies, etc.) sont vissés, sans besoin de soudure, ce qui réduit, de plus, le délai et le coût d'installation. Le tracker dispose de jusqu'à 12 axes, déplacés par un seul moteur. Ceci signifie que la taille maximale de chaque tracker horizontal avec un seul moteur atteint les 144 kwp et une superficie de panneaux solaires de 960 m2. D'autre part, la possibilité d'utiliser différents types de fondation permet une réduction du temps nécessaire à l'aménagement du terrain. Ces options vont des pieds en béton sur chantier aux pieds préfabriqués, jusqu'à l'utilisation de vis de fondation mecascrew de MECASOLAR ou d'autres vis compatibles, disponibles sur le marché. Le design modulaire et simple des axes permet une parfaite adaptation aux dimensions et à la géométrie du terrain, s'agissant d'un système pratiquement sans besoin de maintenance et à consommation réduite. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de trackers solaires à 2 axes, de trackers solaires à 1 axe -azimutal, polaire et horizontal-, de structures fixes au sol et pour toitures, ainsi que de sa vis de fondation, mecascrew, pour installations solaires photovoltaïques. L'entreprise a installé ses trackers solaires et ses structures fixes dans plus de 500 projets, ses trackers étant installés dans plus de 40 pays, ce qui représente une puissance supérieure à 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

13 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May MECASOLAR presenta il suo inseguitore orizzontale alla conferenza Solar Power México Un appuntamento alla II edizione nel quale MECASOLAR dispone di stand proprio, che si tiene oggi e domani, 29 e 30 maggio, a Città del Messico, e che rappresenta il più importante evento del paese per il settore. MECASOLAR prevede di annunciare in occasione di questa fiera la conclusione di diversi accordi commerciali, che si aggiungeranno a quelli già stipulati per il Inoltre, desidera sottoscrivere nuovi contratti per la fornitura e fabbricazione di inseguitori solari in Messico. L inseguitore monoassiale orizzontale che MECASOLAR presenta a Solar Power México è caratterizzato dalla semplicità e velocità di installazione in quanto, essendo una struttura modulare e di altezza ridotta, non richiede l uso di gru o attrezzature di sollevamento, come per l'installazione di una struttura fissa. 30 maggio MECASOLAR, multinazionale specializzata nella progettazione e fabbricazione di inseguitori solari, strutture fisse a terra e su tetto e viti di fondazione per grandi impianti solari fotovoltaici partecipa oggi e domani, 29 e 30 maggio, a Solar Power México, appuntamento che si tiene nella capitale messicana (México DF) e che rappresenta l evento più rilevante del settore nel paese. La multinazionale partecipa con stand proprio alla II edizione della fiera con l obiettivo di presentare al mercato centroamericano il suo inseguitore solare monoassiale orizzontale. In occasione dell evento, MECASOLAR spera inoltre di annunciare la conclusione di nuovi contratti commerciali, che sta già negoziando, e che si aggiungono agli accordi di fornitura già stipulati per il Messico durante il MECASOLAR ha fabbricato e distribuito oltre 343 MW di inseguitori solari e strutture installati in più di 500 impianti solari fotovoltaici ubicati in oltre 40 paesi nei cinque continenti. Dispone di impianti di produzione in Spagna, Italia, Canada, USA e Grecia. È leader del settore e fornisce qualsiasi tipo di soluzione in materia di strutture per impianti fotovoltaici, da inseguitori solari orizzontali, polari biassiali, fino a strutture fisse, tutte combinate con la vite di fondazione mecascrew. Nell ambito di Solar Power México si terranno incontri e conferenze che tratteranno, grazie ai principali esperti del settore, questioni relative ad aspetti quali la nuova agenda energetica del Messico, le opportunità di crescita del mercato messicano delle energie rinnovabili; lezioni sui mercati emergenti, o i finanziamenti nazionali e internazionali dei progetti di energia solare. Un inseguitore di facile installazione CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

14 PRESS RELEASE L inseguitore monoassiale orizzontale da 144 kwp che MECASOLAR presenta in Messico, è una struttura modulare di altezza ridotta, che garantisce un installazione facile e veloce, simile a quella delle strutture fisse e a prezzi corrispondenti. Inoltre, offre il vantaggio di incrementare la produzione di energia generata (in funzione della posizione di installazione). Un altro aspetto di rilievo dell installazione in loco, è che tutti gli elementi (travi, cinghie, ecc.) si uniscono con viteria, senza bisogno di saldatura, riducendo in questo modo i tempi e i costi d installazione. L inseguitore è dotato di fino a 12 assi, azionati da un solo motore. Ciò significa che le dimensioni massime di ogni inseguitore orizzontale con un solo motore raggiungono i 144 kwp e una superficie di pannelli solari di 960 m2. Inoltre, la possibilità di utilizzare diversi tipi di fondazione comporta una riduzione del tempo necessario per il condizionamento del terreno. Tali possibilità comprendono solette in calcestruzzo in loco, solette prefabbricate, oltre all utilizzo di viti di fondazione mecascrew di MECASOLAR o altre compatibili del mercato. La progettazione modulare e semplice degli assi consente una perfetta adattabilità alle dimensioni e alla geometria del terreno, con un sistema quasi completamente privo di manutenzione e a consumo ridotto. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR è specializzata nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di inseguitori solari biassiali, inseguitori solari monoassiali, azimutali, polari e orizzontali, strutture fisse a terra e su tetto, e viti di fondazione mecascrew, per impianti solari fotovoltaici. Ha installato i suoi inseguitori solari e strutture fisse in oltre 500 progetti, in più di 40 paesi con una potenza superiore a 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

15 Til

16 Til

17 Til

18 Til

19 Til

20 Til

21 Til

22 Til

23 Til

24 Til

25 Til

26 Til

27 Til

28 Til

29 Til

30 Til

31 Til

32 Til

33 Til

34 Til

35 Til

36 Til

37 Til

38 Til

39 Til

40 Til

41 Til

42 Til

43 Til

44 Til

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 16th October 2012

PRESS RELEASE 16th October 2012 PRESS RELEASE 16th October 2012 www.mecasolar.com MECASOLAR suministrará seguidores para una planta solar de 1 MW con módulos de baja concentración en Cerdeña (Italia) Los seguidores solares MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net Mumbai, 12-14 November. Stand 1427 PROINSO exhibits PV-DIESEL hybrid solutions at Intersolar India. The company has supplied more than 62MW of PV products

Διαβάστε περισσότερα

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά)

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά) Η MECASOLAR παρουσιάζει το νέο σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 1 οριζόντιου άξονα των 140 kwp Λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας της εγκατάστασής του, είναι ανώτερο από τις σταθερές βάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia 19 de julio de 2012 Η MECASOLAR αύξησε εντός έξι μηνών κατά 52% τα έργα της στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net PROINSO strengthens presence in Mexico with NEOWATTS as new official dealer NEOWATTS Soluciones Energéticas is a Mexican company specialising in renewable energy

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW AVANCE.

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW AVANCE. DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Press Release PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW 14 de abril de 2010 1 Η PROINSO και η MECASOLAR αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net PROINSO shows PV-DIESEL hybrid systems in India and Japan PV-DIESEL hybrid solutions combining PV panels and a diesel generator as a backup power source are

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1 DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1 Η PROINSO προµηθεύει συστήµατα για 10 ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net PROINSO delivers 310kWp to six commercial and residential solar PV installations in Japan The products were delivered in November to six installations of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán AVANCE. Nota de Prensa

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán AVANCE. Nota de Prensa DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán 18 de abril de 2011 1 Η PROINSO εγκαινιάζει αντιπροσωπεία στην Γερμανία για να

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW 7 de junio de 2011 1 Η MECASOLAR παρουσιάζει στην έκθεση INTERSOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! Αθήνα, 3-4 Ιουλίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Δοµή Εισήγησης I. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net Chicago, 21-24 October. Stand 1331 PROINSO to present new solutions at the Solar Power International trade show in Chicago PROINSO is to present its new solutions

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

NOTA DE PRENSA. MECASOLAR y PROINSO se

NOTA DE PRENSA. MECASOLAR y PROINSO se DOSSIER DE MEDIOS NOTA DE PRENSA MECASOLAR y PROINSO se adjudican pedidos de 14 MW para Italia, Grecia y España 25 de mayo de 2009 1 NOTA DE PRENSA Η MECASOLAR και η PROINSO λαμβάνουν παραγγελίες 14 MW

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia

PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia La multinazionale, specializzata nella distribuzione di moduli e inverter per installazioni solari fotovoltaiche, si apre alla

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido 15 de marzo de 2012 1 Η PROINSO φθάνει τους 50 Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο Η πολυεθνική,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα