PRESS CLIPPING 29 May 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com"

Transcript

1 PRESS CLIPPING 29 May MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio, se celebra los días 29 y 30 de mayo en Ciudad de México, constituyendo la mayor reunión en el país del sector de energía solar. MECASOLAR tiene previsto anunciar en esa feria el cierre de diversos acuerdos comerciales, que se sumarán a los que ya están en cartera para Además, pretende establecer nuevos acuerdos para el suministro y fabricación de seguidores solares en México. El seguidor de 1 eje horizontal que MECASOLAR presentará en Solar Power México se caracteriza por su facilidad y rapidez de instalación, al tratarse de una estructura modular y de baja altura que no requiere de grúas o equipos de elevación, similar a la instalación de estructuras fijas. 28 de mayo de MECASOLAR multinacional especializada en el diseño y fabricación de seguidores solares, estructuras fijas para suelo y tejado y tornillos de cimentación para grandes plantas solares fotovoltaicas-, participará esta semana, días 29 y 30 de mayo, en Solar Power México, cita que se celebra en la capital mexicana (México DF) y que constituye el encuentro más relevante del sector de la energía solar en el país. La multinacional participará con stand propio en la II Edición de la Feria con el objetivo de presentar al mercado centroamericano su seguidor solar de 1 eje horizontal. Asimismo, en el marco del evento MECASOLAR espera anunciar el cierre de nuevos acuerdos comerciales, que ya está negociando y que se suman a los acuerdos de suministro que tiene ya en cartera para México a lo largo de este año MECASOLAR ha acumulado la fabricación y distribución de más de 343 MW de seguidores solares y estructuras instalados en más de 500 plantas solares fotovoltaicas ubicadas en más de 40 países de los cinco continentes. Cuenta con diversas plantas de fabricación en España, Italia, Canadá, USA y Grecia. Es líder en el sector y cubre todo tipo de soluciones en materia de estructuras para instalaciones fotovoltaicas, desde seguidores solares horizontales, polares a dos ejes, hasta estructuras fijas, combinadas todas con su tornillo de cimentación mecascrew. Durante Solar Power México se celebrarán encuentros y conferencias en los que se abordarán Til

2 de mano de los principales expertos del sector-, cuestiones relacionadas con aspectos como la nueva agenda energética de México; las oportunidades de crecimiento del mercado mexicano de las energías renovables; lecciones de mercados emergentes, o la financiación nacional e internacional de los proyectos de energía solar, entre otros. Un seguidor de fácil instalación El seguidor de 1 eje Horizontal de 144 kwp que MECASOLAR presenta en México, se caracteriza por ser una estructura modular y de baja altura, lo que hace más fácil y rápida su instalación, similar a la de las estructuras fijas a precio similares, y con la ventaja de que tiene la capacidad de poder llegar a incrementar la energía generada (en función de la posición de la instalación). Otro de los aspectos más destacables en su instalación en campo es que todos sus elementos (vigas, correas, etc), se unen mediante tornillería, sin necesidad de soldadura, lo cual reduce adicionalmente el tiempo y coste de instalación. El seguidor cuenta con hasta 12 ejes movidos por un solo motor. Esto significa que el tamaño máximo de cada seguidor horizontal con un solo motor alcanza los 144 kwp y una superficie de paneles solares de 960 m2. Por otra parte, la posibilidad de utilizar diferentes tipos de cimentación implica una reducción del tiempo necesario en el acondicionamiento del terreno. Estas opciones van desde las zapatas de hormigón in situ, zapatas prefabricadas e, incluso, mediante la utilización de tornillos de cimentación mecascrew de MECASOLAR u otros compatibles del mercado. El diseño modular y sencillo de los ejes, permite una perfecta adaptación a las dimensiones y geometría del terreno, siendo un sistema casi exento de mantenimiento y de reducido consumo. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR está especializada en el diseño, fabricación y distribución de seguidores solares de 2 ejes, seguidores solares de 1 eje -azimutal, polar y horizontal-, estructuras fijas para suelo y tejado, y su tornillo de cimentación, mecascrew, para instalaciones solares fotovoltaicas. Ha instalado sus seguidores solares y estructuras fijas en más de 500 de proyectos, estando sus seguidores instalados en más de 40 países con una potencia superior a 343 MW.// Til

3 MECASOLAR presents horizontal tracker at the Solar Power Mexico conference MECASOLAR is participating in the 2 nd edition of the leading trade show of the solar power industry in Mexico, held today and tomorrow, 29 and 30 May, in Mexico DF, where the company will have its own stand. At the event, MECASOLAR wants to reach new deals and add more projects to those it already has in its Mexican portfolio for In addition, it expects to reach new agreements for the manufacture and delivery of solar trackers in Mexico. The horizontal single-axis tracker to be presented by MECASOLAR at Solar Power Mexico is characterised by its simple assembly. Its modular, low height structure does not require cranes or lifting equipment, thus saving time in the installation. 29 May MECASOLAR, a multinational company that designs, manufactures and supplies solar trackers, fixed structures for ground or roof-mounted installations and foundation screws for large solar PV installations, is participating today and tomorrow, 29 and 30 May, in Solar Power Mexico, held in Mexico DF. Solar Power Mexico is the leading event of the solar energy industry in the country. The multinational company has its own stand in the 2 nd edition of this trade show, where it will introduce its horizontal single-axis tracker. In addition, MECASOLAR wants to reach new deals and add more projects to those it already has in its Mexican portfolio for To date, MECASOLAR has manufactured and delivered more than 343MW in solar trackers and structures to over 500 PV solar farms in more than 40 countries in all five continents. The company has manufacturing plants in Spain, Italy, Canada, USA and Greece. Leader in the solar power sector, it supplies all types of structures for PV installations, from horizontal or polar-aligned dual-axis trackers to fixed structures combined with Mecascrew, its selfdeveloped foundation screw. At Solar Power Mexico there will be meetings and conferences where experts in the field of solar power will talk about the new energy agenda in Mexico, the opportunities for renewable energy projects in the Mexican market, lessons on emerging markets, national and international funding sources for solar power projects, and other topics. A tracker easy to install Til

4 The horizontal single-axis 144kWp tracker that MECASOLAR is presenting in Mexico is a modular, low height structure characterised by its simple assembly, which saves time in the installation, and is similar to fixed mount systems at comparable prices, with the advantage of increased output (depending on the installation s position). Another remarkable aspect of the assembly on the field is that all the parts (beams, rails, etc.) are held together with fasteners and no welding is required, which saves time and reduces costs. The tracker can have up to 12 axes moved by a single motor. This means that each horizontal tracker with a single motor can reach a power of 140kWp and a solar panel area of 960m2. In addition, the fact that it can be installed with different types of foundations saves time in ground preparation too. The foundations that can be used include concrete footing on site, precast footing, Mecascrew foundation screws by MECASOLAR or any compatible foundation devices available on the market. The simple modular design of the axes allows for perfect adaptability to different types of ground and dimensions. Besides, the system requires almost no maintenance, and consumption is very low.// ABOUT MECASOLAR MECASOLAR specialises in the design, manufacture and supply of dual-axis and horizontal, azimuth or polar-aligned single-axis trackers, fixed structures and MECASCREW foundation screws for PV solar facilities. The company has installed solar trackers and fixed structures in more than 500 projects in more than 40 countries, for a total power of over 343MW.// Til

5 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 29 May MECASOLAR stellt die horizontale Sonnenstandnachführung auf der Solar Power Mexiko Konferenz vor Die Veranstaltung, die zum zweiten Mal ausgetragen wird, und an der MECASOLAR mit einem eigenen Stand teilnimmt, findet heute und morgen (29. und 30. Mai) in der mexikanischen Hauptstadt statt und ist das größte Treffen der Solarbranche im Lande. MECASOLAR hat vorgesehen auf dieser Messe die Unterzeichnung verschiedener Vertriebsverträge anzukündigen, zusätzlich zu denen, die bereits für 2013 vorgesehen sind. Außerdem sollen neue Abkommen für die Lieferung und Herstellung von Sonnenstandsnachführungen in Mexiko geschlossen werden. Die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung, die MECASOLAR auf der Solar Power México vorstellen wird, zeichnet sich durch die einfache und schnelle Installation aus, da es sich um eine modulare Struktur mit geringer Höhe handelt, die weder Kräne noch Hebevorrichtungen zur Montage benötigt, ähnlich wie bei der Installation von Festanlagen. 29. Mai MECASOLAR, ein auf Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Sonnenstandsnachführungen, Festanlagen für Freiland und Dächer, und Fundamentschrauben für große PV-Solaranlagen spezialisiertes, multinationales Unternehmen, wird heute und morgen (29. und 30. Mai) an der Solar Power Mexiko teilnehmen, die in der Mexikanischen Hauptstadt (Mexiko-Stadt) stattfindet und das wichtigste Treffen der Solarenergiebranche des Landes ist. Das multinationale Unternehmen nimmt mit eigenem Stand an der 2. Austragung der Messe teil, und zwar mit dem Ziel, die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung auf dem mittelamerikanischen Markt vorzustellen. Im Rahmen dieses Events hofft MECASOLAR ebenfalls die Unterzeichnung neuer, bereits in der Verhandlungsphase befindliche, Vertriebsverträge ankündigen zu können, zusätzlich zu den vorhandenen Aufträgen für 2013 in Mexiko. MECASOLAR hat bereits mehr als 343 MW an Sonnenstandsnachführungen und Strukturen hergestellt und geliefert, die auf mehr als 500 PV-Solarfarmen in über 40 Ländern weltweit installiert sind. Das Unternehmen verfügt über mehrere Fertigungsanlagen in Spanien, Italien, Kanada und Griechenland. Als Marktführer in der Branche, deckt das Unternehmen alle Struktur-Lösungsmöglichkeiten für PV-Solaranlagen, angefangen bei horizontalen Sonnenstandsnachführungen, über zweiachsige polare Einheiten, bis hin zu Festanlagen, alle kombiniert mit den Fundamentschrauben mecascrew. Während der Solar Power Mexiko werden Geschäftstreffen und Konferenzen stattfinden, bei denen die wichtigsten Experten der Branche, Themen rund um die neue Energieagenda in Mexiko behandeln werden, wie zum Beispiel die Wachstumsmöglichkeiten des mexikanischen Marktes im Bereich erneuerbare Energien, Erfahrungen aus Schwellenländern oder die nationale CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

6 PRESS RELEASE und internationale Finanzierung von Solarenergieprojekten, unter anderem. Eine einfach zu installierende Sonnenstandsnachführung Die einachsige, horizontale Sonnenstandsnachführung mit einer Leistung von 144 kwp, die MECASOLAR in Mexiko vorstellt, zeichnet sich durch die einfache und schnelle Installation aus, da es sich um eine modulare Struktur mit geringer Höhe handelt, ähnlich die der Festanlagen zu ähnlichen Preisen, aber mit dem Vorteil, dass diese Geräte die erzeugte Energie erhöhen können (je nach Installationslage). Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Aufstellung im Freiland ist, dass alle Bauteile (Träger, Riemen, usw.) verschraubt und nicht verschweißt werden, wodurch die Montagezeit verkürzt und die Kosten gesenkt werden. Bei einer Nachführungseinheit können bis zu 12 Achsen von nur einem Motor angetrieben werden. Das bedeutet, dass jede horizontale Nachführungseinheit mit Horizontalachse mit nur einem Motor eine Leistung von 144 kwp und eine Kollektorenfläche von 960 m2 erreichen kann. Die Möglichkeit verschiedene Fundamentarten benutzen zu können, führt ebenfalls zu einer Reduzierung der notwendigen Zeit zur Aufbereitung des Grundstückes. Diese Möglichkeiten gehen von Betonblöcken vor Ort, vorgefertigte Blöcke, oder sogar der Einsatz von mecascrew Fundamentschrauben von MECASOLAR bzw. andere kompatible, marktgängige Schrauben. Die modulare und einfache Bauweise der Achsen ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Größe und Geometrie des Grundstücks, so dass das System fast wartungsfrei und verbrauchsarm ist. ÜBER MECASOLAR MECASOLAR ist auf die Konstruktion, die Herstellung und den Vertrieb von zweiachsigen und einachsigen - azimutal, polar und horizontal - Sonnenstandsnachführungen, PV-Festanlagen im Freiland und auf dem Dach, sowie auf ihre Fundamentschraube mecascrew, für PV-Anlagen spezialisiert. Die Sonnenstandsnachführungen und Festanlagen sind bereits in mehr als 500 Projekten installiert worden, in mehr als 40 Ländern und mit einer Leistung von über 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

7 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 29 May MECASOLAR apresenta seu seguidor horizontal na conferência Solar Power México O encontro que celebra sua 2ª edição e na qual a MECASOLAR contará com um stand próprio, decorrerá hoje e amanhã, nos dias 29 e 30 de maio na Cidade do México, sendo o maior encontro do setor da energia solar do país. A MECASOLAR prevê anunciar nesta feira a celebração de diversos acordos comerciais, que se juntarão aos já previstos para o ano de Além disso, pretende estabelecer novos acordos para o fornecimento e fabricação de seguidores solares no México. O seguidor de 1 eixo horizontal que a MECASOLAR apresentará na Solar Power México é caracterizado pela sua facilidade e rapidez de instalação, sendo uma estrutura modular e com uma altura reduzida que não requer o uso de gruas ou equipamentos de elevação, tal como a instalação de estruturas fixas. 29 de maio de MECASOLAR multinacional especializada no desenho e fabricação de seguidores solares, estruturas fixas para solo e telhado e parafusos de cimentação para grandes instalações solares fotovoltaicas-, participará hoje e amanhã, dias 29 e 30 de maio, na Solar Power México, encontro que decorrerá na capital mexicana (México DF) e que constitui o encontro mais importante do setor de energia solar do país. A multinacional participará com um stand próprio na II edição da feira com o objetivo de apresentar seu seguidor solar de um eixo horizontal ao mercado da América Central. Além disso, no âmbito do evento, a MECASOLAR espera poder anunciar a celebração de novos acordos comerciais que já está negociando e que vêm juntar-se aos acordos de fornecimento previstos para o México durante o ano de A MECASOLAR acumulou as funções de fabricação e distribuição de mais de 343 MW de seguidores solares e estruturas instalados em mais de 500 instalações solares fotovoltaicas localizadas em mais de 40 países dos cinco continentes. Possui diversas instalações de fabricação em Espanha, Itália, Canadá, EUA e Grécia. A empresa é líder no setor e cobre todo o tipo de soluções a nível de estruturas para instalações fotovoltaicas, desde seguidores solares horizontais, polares de dois eixos até estruturas fixas, todas combinadas com o seu parafuso de cimentação mecascrew. Durante a Solar Power México decorrerão encontros e conferências nos quais serão abordadas pelos principais especialistas do setor questões relacionadas com aspectos como a nova agenda energética do México, as oportunidades de crescimento do mercado de energias renováveis mexicano, "lições" de mercados emergentes ou o financiamento nacional e internacional dos projetos de energia solar, entre outros. CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

8 PRESS RELEASE Um seguidor de fácil instalação O seguidor de 1 eixo horizontal de 144 kwp que a MECASOLAR apresentará no México é caracterizado por ser uma estrutura modular e de altura reduzida, o que faz com que a sua instalação seja mais fácil e mais rápida, tal como a das estruturas fixas com preços semelhantes e com a vantagem de que possui a capacidade de aumentar a energia gerada (em função da posição da instalação). Outro dos aspectos de maior destaque em sua instalação no campo é que todos os seus elementos (vigas, correias, etc.) são unidos por meio de parafusos, sem necessidade de soldagem, o que reduz adicionalmente o tempo e o custo da instalação. O seguidor possui até 12 eixos movidos por somente um motor. Tal significa que o tamanho máximo de cada seguidor horizontal com apenas um motor alcança os 144 kwp e uma superfície de painéis solares de 960 m2. Por outro lado, a possibilidade de utilizar diferentes tipos de cimentação implica uma redução do tempo necessário no acondicionamento do terreno. Estas opções vão desde sapatas de concreto no local, sapatas pré-fabricadas e mediante a utilização de parafusos de cimentação mecascrew da Mecasolar ou outros compatíveis no mercado. O desenho modular e simples dos eixos permite uma perfeita adaptação às dimensões e geometria do terreno, sendo um sistema quase isento de manutenção e de consumo reduzido. SOBRE A MECASOLAR A MECASOLAR é uma empresa especializada no desenho, fabricação e distribuição de seguidores solares de 2 eixos, seguidores de um eixo azimutal, polar e horizontal estruturas fixas para solo e telhado e seu parafuso de cimentação mecascrew para instalações solares fotovoltaicas. A empresa instalou seus seguidores solares e estruturas fixas em mais de 500 projetos, estando seus seguidores instalados em mais de 40 países com uma potência superior a 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

9 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May Η MECASOLAR παρουσιάζει τον οριζόντιο ηλιοστάτη της στην έκθεση Solar Power México Η Έκθεση αυτή, που διοργανώνεται για 2η φορά και στην οποία η MECASOLAR θα συμμετάσχει με δικό της stand, πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 29 και 30 Μαΐου, στην Πόλη του Μεξικού και αποτελεί το σημαντικότερο ραντεβού για τον τομέα ηλιακής ενέργειας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η MECASOLAR αναμένεται να ανακοινώσει τη σύναψη σειράς εμπορικών συμφωνιών που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες στο χαρτοφυλάκιό της το Σκοπεύει, επίσης, να συνάψει νέες συμφωνίες προμήθειας και κατασκευής ηλιοστατών στο Μεξικό. Ο μονοαξονικός οριζόντιος ηλιοστάστης που θα παρουσιάσει η MECASOLAR στην Solar Power México ξεχωρίζει για την ευκολία και την ταχύτητα στην εγκατάσταση, μια που πρόκειται για στοιχειακή και χαμηλού ύψους δομή που δεν απαιτεί τη χρήση γερανών ή ανυψωτικών μηχανημάτων, παρόμοια όπως και η εγκατάσταση σταθερών βάσεων. 30 Μαΐου Η MECASOLAR πολυεθνική που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή ηλιοστατών, σταθερών βάσεων για εδάφη και στέγες και βιδών θεμελίωσης για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις- συμμετέχει σήμερα και αύριο, 29 και 30 Μαΐου, στην Solar Power México, έκθεση που λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας (Πόλη του Μεξικού - México DF) και συνιστά την πιο σημαντική συνάντηση του τομέα της ηλιακής ενέργειας στη χώρα. Η πολυεθνική συμμετέχει με δικό της stand στην Έκθεση αυτή με σκοπό να παρουσιάσει στην αγορά της Κεντρικής Αμερικής τον μονοαξονικό οριζόντιο ηλιοστάτη της. Στα πλαίσια της έκθεσης η MECASOLAR αναμένεται να ανακοινώσει τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών που ήδη βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων και οι οποίες θα προστεθούν στις συμφωνίες προμήθειας υλικών που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της για το Μεξικό κατά το τρέχον έτος Η MECASOLAR έχει κατασκευάσει και προμηθεύσει ηλιοστάτες και βάσεις συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 343 MW για πάνω από 500 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περισσότερες από 40 χώρες στις πέντε ηπείρους. Διαθέτει εργοστάσια σε Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα. Είναι ηγέτης στον κλάδο και προσφέρει λύσεις παντός τύπου όσον αφορά στις δομές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: από οριζόντιους, πολικούς και διαξονικούς ηλιοστάτες, μέχρι και σταθερές βάσεις, που μπορούν όλες να συνδυασθούν με τις βίδες θεμελίωσης mecascrew. Κατά τη διάρκεια της Solar Power México θα γίνουν συναντήσεις και διαλέξεις στις οποίες οι πιο διακεκριμένοι ειδικοί του κλάδου θα πραγματευθούν θέματα σχετικά με τη νέα ενεργειακή ατζέντα του Μεξικού, τις ευκαιρίες ανάπτυξης της μεξικανικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

10 PRESS RELEASE μαθήματα από άλλες αναδυόμενες αγορές ή την εθνική και διεθνή χρηματοδότηση των έργων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, μεταξύ άλλων. Ένας ηλιοστάτης εύκολης εγκατάστασης Ο μονοαξονικός ηλιοστάτης ισχύος 144 kwp που παρουσιάζει η MECASOLAR στο Μεξικό, ξεχωρίζει επειδή πρόκειται για μια στοιχειακή και χαμηλού ύψους δομή, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη και γρήγορη την εγκατάστασή του, παρόμοια με αυτή των σταθερών βάσεων που έχουν παρόμοια τιμή, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορεί να αυξήσει την παραγόμενη ενέργεια (ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης). Άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτής της εγκατάστασης είναι και το ότι όλα τα μέρη της (δοκοί, ιμάντες, κλπ.), ενώνονται με βίδες χωρίς να χρειάζεται επιτόπου συγκόλληση, γεγονός που μειώνει τον χρόνο και το κόστος της εγκατάστασης. Το σύστημα αυτό διαθέτει μέχρι και 12 άξονες που κινούνται από έναν και μόνο κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη ισχύς που επιτυγχάνει κάθε οριζόντιο σύστημα παρακολούθησης με ένα μόνο κινητήρα φθάνει τα 144 kwp και η επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πάνελ τα 960 τ.μ. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ειδών θεμελίωσης συνεπάγεται τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαμόρφωση του εδάφους. Τέτοιες επιλογές είναι τα επιτόπια πέλματα σκυροδέματος, τα προκατασκευασμένα πέλματα και, ακόμη, η χρήση βιδών θεμελίωσης mecascrew της MECASOLAR ή άλλων συμβατών που υπάρχουν στην αγορά. Ο στοιχειακός και απλός σχεδιασμός των αξόνων επιτρέπει την άψογη προσαρμογή τους στις διαστάσεις και στη γεωμετρία του εδάφους. Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν χρειάζεται σχεδόν καμμία συντήρηση και παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ MECASOLAR Η MECASOLAR εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και διανομή διαξονικών ηλιοστατών, μονοαξονικών ηλιοστατών αζιμουθιακών, πολικών και οριζόντιων-, σταθερών βάσεων για εδάφη και στέγες και βιδών θεμελίωσης MECASCREW για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστήσει τους ηλιοστάτες και τις σταθερές βάσεις της σε περισσότερα από 500 έργα. Οι ηλιοστάτες της, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 343 MW, είναι εγκατεστημένοι σε πάνω από 40 χώρες.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

11 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May MECASOLAR présente son tracker horizontal à la conférence Solar Power Mexico Ce rendez-vous, qui célèbre sa II Édition et dans lequel MECASOLAR tiendra son propre stand, aura lieu aujourd'hui et demain, 29 et 30 mai, dans la ville de Mexico, et constitue la plus importante rencontre du secteur de l'énergie solaire du pays. MECASOLAR a prévu d'annoncer à ce salon la signature de différents accords commerciaux qui viendront se rajouter à ceux qu'elle a déjà en portefeuille pour La société prétend, d'autre part, établir de nouveaux accords d'approvisionnement et de fabrication de trackers solaires au Mexique. Le tracker à 1 axe horizontal que MECASOLAR présentera à Solar Power Mexico se caractérise par sa facilité et sa rapidité d'installation, s'agissant d'une structure modulaire et à hauteur réduite ne nécessitant pas de grues ou d'équipements de levage, comme dans le cas d'une installation de structures fixes. 30 mai MECASOLAR multinationale spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de trackers solaires, de structures fixes et de vis de fondation pour grands sites solaires photovoltaïques- participe aujourd'hui et demain, 29 et 30 de mai, à Solar Power Mexico, rendez-vous qui se tient dans la capitale mexicaine (Mexico DF) et qui constitue la plus importante rencontre du secteur de l'énergie solaire du pays. La multinationale participe avec son propre stand à la II Édition du salon, dans le but de présenter au marché centre-américain son tracker solaire à 1 axe horizontal. D'autre part, dans le cadre de cet évènement, MECASOLAR espère annoncer la signature de nouveaux accords commerciaux qui sont en cours de négociation et qui viennent se rajouter aux accords d'approvisionnement faisant déjà partie de son portefeuille au Mexique pour MECASOLAR a assuré la fabrication et la distribution de plus de 343 MW en structures et en trackers solaires installés sur plus de 500 sites solaires photovoltaïques situés dans plus de 40 pays sur les cinq continents. La société dispose d'unités de fabrication en Espagne, en Italie, au Canada, aux USA et en Grèce. Elle est leader du marché et couvre tout type de solutions en matière de structures pour installations photovoltaïques, des trackers solaires horizontaux, polaires et à deux axes jusqu'aux structures fixes, toutes combinées avec sa vis de fondation mecascrew. Au cours du salon Solar Power Mexico, des rencontres et des conférences seront organisées, lesquelles aborderont encadrées par d importants experts du secteur- des questions en rapport avec des sujets tels que le nouveau programme énergétique du Mexique, les opportunités de croissance du marché mexicain des énergies renouvelables, des «leçons» des marchés émergents, ou le financement national et international de projets d'énergie solaire, entre autres. CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

12 PRESS RELEASE Un tracker facile à installer Le tracker à 1 axe horizontal de 144 kwp que MECASOLAR présente au Mexique se caractérise par sa structure modulaire et à hauteur réduite, ce qui permet une installation facile et rapide, similaire à celle des structures fixes à un prix comparable, avec l'avantage de pouvoir augmenter l'énergie générée (en fonction de la position de l'installation). Autre aspect important à souligner concernant son installation sur chantier : tous ses éléments (poutres, courroies, etc.) sont vissés, sans besoin de soudure, ce qui réduit, de plus, le délai et le coût d'installation. Le tracker dispose de jusqu'à 12 axes, déplacés par un seul moteur. Ceci signifie que la taille maximale de chaque tracker horizontal avec un seul moteur atteint les 144 kwp et une superficie de panneaux solaires de 960 m2. D'autre part, la possibilité d'utiliser différents types de fondation permet une réduction du temps nécessaire à l'aménagement du terrain. Ces options vont des pieds en béton sur chantier aux pieds préfabriqués, jusqu'à l'utilisation de vis de fondation mecascrew de MECASOLAR ou d'autres vis compatibles, disponibles sur le marché. Le design modulaire et simple des axes permet une parfaite adaptation aux dimensions et à la géométrie du terrain, s'agissant d'un système pratiquement sans besoin de maintenance et à consommation réduite. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de trackers solaires à 2 axes, de trackers solaires à 1 axe -azimutal, polaire et horizontal-, de structures fixes au sol et pour toitures, ainsi que de sa vis de fondation, mecascrew, pour installations solaires photovoltaïques. L'entreprise a installé ses trackers solaires et ses structures fixes dans plus de 500 projets, ses trackers étant installés dans plus de 40 pays, ce qui représente une puissance supérieure à 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

13 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 30 May MECASOLAR presenta il suo inseguitore orizzontale alla conferenza Solar Power México Un appuntamento alla II edizione nel quale MECASOLAR dispone di stand proprio, che si tiene oggi e domani, 29 e 30 maggio, a Città del Messico, e che rappresenta il più importante evento del paese per il settore. MECASOLAR prevede di annunciare in occasione di questa fiera la conclusione di diversi accordi commerciali, che si aggiungeranno a quelli già stipulati per il Inoltre, desidera sottoscrivere nuovi contratti per la fornitura e fabbricazione di inseguitori solari in Messico. L inseguitore monoassiale orizzontale che MECASOLAR presenta a Solar Power México è caratterizzato dalla semplicità e velocità di installazione in quanto, essendo una struttura modulare e di altezza ridotta, non richiede l uso di gru o attrezzature di sollevamento, come per l'installazione di una struttura fissa. 30 maggio MECASOLAR, multinazionale specializzata nella progettazione e fabbricazione di inseguitori solari, strutture fisse a terra e su tetto e viti di fondazione per grandi impianti solari fotovoltaici partecipa oggi e domani, 29 e 30 maggio, a Solar Power México, appuntamento che si tiene nella capitale messicana (México DF) e che rappresenta l evento più rilevante del settore nel paese. La multinazionale partecipa con stand proprio alla II edizione della fiera con l obiettivo di presentare al mercato centroamericano il suo inseguitore solare monoassiale orizzontale. In occasione dell evento, MECASOLAR spera inoltre di annunciare la conclusione di nuovi contratti commerciali, che sta già negoziando, e che si aggiungono agli accordi di fornitura già stipulati per il Messico durante il MECASOLAR ha fabbricato e distribuito oltre 343 MW di inseguitori solari e strutture installati in più di 500 impianti solari fotovoltaici ubicati in oltre 40 paesi nei cinque continenti. Dispone di impianti di produzione in Spagna, Italia, Canada, USA e Grecia. È leader del settore e fornisce qualsiasi tipo di soluzione in materia di strutture per impianti fotovoltaici, da inseguitori solari orizzontali, polari biassiali, fino a strutture fisse, tutte combinate con la vite di fondazione mecascrew. Nell ambito di Solar Power México si terranno incontri e conferenze che tratteranno, grazie ai principali esperti del settore, questioni relative ad aspetti quali la nuova agenda energetica del Messico, le opportunità di crescita del mercato messicano delle energie rinnovabili; lezioni sui mercati emergenti, o i finanziamenti nazionali e internazionali dei progetti di energia solare. Un inseguitore di facile installazione CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

14 PRESS RELEASE L inseguitore monoassiale orizzontale da 144 kwp che MECASOLAR presenta in Messico, è una struttura modulare di altezza ridotta, che garantisce un installazione facile e veloce, simile a quella delle strutture fisse e a prezzi corrispondenti. Inoltre, offre il vantaggio di incrementare la produzione di energia generata (in funzione della posizione di installazione). Un altro aspetto di rilievo dell installazione in loco, è che tutti gli elementi (travi, cinghie, ecc.) si uniscono con viteria, senza bisogno di saldatura, riducendo in questo modo i tempi e i costi d installazione. L inseguitore è dotato di fino a 12 assi, azionati da un solo motore. Ciò significa che le dimensioni massime di ogni inseguitore orizzontale con un solo motore raggiungono i 144 kwp e una superficie di pannelli solari di 960 m2. Inoltre, la possibilità di utilizzare diversi tipi di fondazione comporta una riduzione del tempo necessario per il condizionamento del terreno. Tali possibilità comprendono solette in calcestruzzo in loco, solette prefabbricate, oltre all utilizzo di viti di fondazione mecascrew di MECASOLAR o altre compatibili del mercato. La progettazione modulare e semplice degli assi consente una perfetta adattabilità alle dimensioni e alla geometria del terreno, con un sistema quasi completamente privo di manutenzione e a consumo ridotto. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR è specializzata nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di inseguitori solari biassiali, inseguitori solari monoassiali, azimutali, polari e orizzontali, strutture fisse a terra e su tetto, e viti di fondazione mecascrew, per impianti solari fotovoltaici. Ha installato i suoi inseguitori solari e strutture fisse in oltre 500 progetti, in più di 40 paesi con una potenza superiore a 343 MW.// CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til CORPORATE COMUNICATION - Sandra Til

15 Til

16 Til

17 Til

18 Til

19 Til

20 Til

21 Til

22 Til

23 Til

24 Til

25 Til

26 Til

27 Til

28 Til

29 Til

30 Til

31 Til

32 Til

33 Til

34 Til

35 Til

36 Til

37 Til

38 Til

39 Til

40 Til

41 Til

42 Til

43 Til

44 Til

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird.

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird. 5500 Series Rotor Operation Guide Instrucciones de Funcionamiento Guia de Operação Manuel d Instruction Bedienungsanleitung Istruzioni Bedieningshandleiding Ο HΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Rain Bird Corporation Contractor

Διαβάστε περισσότερα

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά)

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά) Η MECASOLAR παρουσιάζει το νέο σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 1 οριζόντιου άξονα των 140 kwp Λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας της εγκατάστασής του, είναι ανώτερο από τις σταθερές βάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 293 E / 1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

KEY FIGURES/ NUMERO CHAVE/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

KEY FIGURES/ NUMERO CHAVE/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 KEY FIGURES/ NUMERO CHAVE/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 240 MILLION TURNOVER IN 2011 21 MILLION PIECES SOLD 11 BRANCHES 7.500 SELLING POINTS IN THE WORLD COMMERCIAL REPRESENTATION IN MORE THAN 50 COUNTRIES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BPE 4200/50 BPE 5000/55

BPE 4200/50 BPE 5000/55 BPE 4200/50 BPE 5000/55 Deutsch 5 English 15 Franais 24 Italiano 34 Nederlands 44 Espaol 54 Portugus 64 Ελληνικά 74 59631330 01/09 2 2 3 3 6.997-350.0 / 6.997-349.0 6.997-348.0 6.997-347.0 / 6.997-346.0

Διαβάστε περισσότερα

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας WILO Stratos 25/1-7 D GB GR Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Deutsch 1 Allgemeines 1.1 Über dieses Dokument Die Einbau- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2 PALI spa via del ollio 67 33048 San Giovanni al Natisone Udine Italy Tel. +39 0432 756074 info@pali.it www.pali.it STANDARD 05/1 ONORMS TO THE SAETY REGULATIONS ONORME AUX EXIGENES DE SEURITE ONORME ALLE

Διαβάστε περισσότερα

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458 Quick Use Guide 701P46458 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich.

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich. ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS Τα νομίσματα της προμετωπίδας προέρχονται απ τις συλλογές της Alpha Bank και της Staatliche Münzsammlung του Μονάχου. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha

Διαβάστε περισσότερα

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 37 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE 1/2011 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/2011 150 ANNI DI UNITA D ITALIA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LEONARDO DA VINCI A SALONICCO LEONARDO DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LEONARDO

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006 Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism Regione Puglia Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera La cooperazione è lo

Διαβάστε περισσότερα

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien 1 2 retail catalogue 2012 1 2 sleep on nature Ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων αναπαύονταν σε αρωματικά φυτά, φύλλα, φύκια, μαλλί, βαμβάκι και απόλαυσαν τη ζωή μέχρι το βαθύ γήρας. Στην COCO-MAT ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Important Safety Instructions Before using the system, be sure to read these Important Safety Instructions. After reading this manual, save it in a convenient place. Warning Installation Precautions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

για διαπίστευση και πιστοποίηση

για διαπίστευση και πιστοποίηση 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 292 Απρίλιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦOΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ για διαπίστευση και πιστοποίηση 1. Σεπτέμβριος 2009: Εκδίδεται από Το θέμα της πιστοποίησης είναι από τα πλέον σημαντικά και το γραφείο εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα