ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΘΑΦΝΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΞΟΝΥΠΖ ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΒΝΖΘΖΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : ΛΑΡΗΙΗΑΘΝΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΟΝΗ ΔΛΓΗΑΗΡΖΠΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 : ΓΝΘΗΚΔΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΣΔΓΗΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 : ΑΚΝΗΒΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΦΝΟΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 : ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13 : ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 : ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15 : ΟΖΡΟΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 16 : ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΙΝΗΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 : ΝΟΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 18 : ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 24/8/2011 Πειίδα 2

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οπιζμοί Λενγλψκνλαο: Έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο Αλαγλσξηζκέλνο Νξγαληζκφο (Λενγλψκνλαο), πνπ ζα αλαιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ θαη ν νπνίνο δηαζέηεη θαη εθαξκφδεη θαλνληζκνχο γηα πινία σο ην πξνδηαγξαθφκελν ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξεζία: Νη αξκφδηεο θαζ χιε Γηεπζχλζεηο θαη πεξεζίεο ηνπ ΑΙΠ-ΔΙ.ΑΘΡ. 1.2 Αποζηολή πλοίος. Ζ πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε γεληθή πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηαο ελφο ζχγρξνλνπ πεξηπνιηθνχ πινίνπ αλνηθηήο ζαιάζζεο ην νπνίν ζα κπνξεί λα επηρεηξεί ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θάησ απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο είηε απηφλνκα, σο κνλάδα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Αξρεγείνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Α/ΙΠ- ΔΙΑΘΡ) φπσο αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, λαπαγνζσζηηθά ζθάθε θ.α.. Ρν πινίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα εθηέιεζε απνζηνιψλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο, έξεπλαο δηάζσζεο, επηηήξεζεο θαη αζηπλφκεπζεο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα γηα θάιπςε επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ A/Ι.Π-ΔΙ.ΑΘΡ. 1.3 Καηάζηαζη πλοίος / εξαπηημάηυν. Ρν ππφ πξνκήζεηα πινίν ζα είλαη θαηλνχξγην θαη ηειείσο ακεηαρείξηζην. Ρα πιηθά θαηαζθεπήο, ν εμνπιηζκφο, ηα θχξηα θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη φια ηα παξειθφκελα ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 1.4 Καηαλληλόηηηα καηαζκεςήρ Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην πινίν, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ λαππήγεζε πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ, ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ απφ βεβαίσζε πξφζθαηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Λενγλψκνλα, ε νπνία ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά Ρν πινίν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζα ζρεδηαζζεί θαη ζα θαηαζθεπαζζεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Nενγλψκνλα Πηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, βεβαίσζε ηνπ Λενγλψκνλα, φηη ηνπ δεηήζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη, αθνχ ιήθζεθε ππφςε ε παξνχζα πξνδηαγξαθή, έγηλε απνδεθηή απφ ην Λενγλψκνλα ε έγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πινίνπ, κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ αλψηαηε θιάζε ηνπ γηα πινία ηεο θαηεγνξίαο απηήο (ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηε βεβαίσζε), θαη ε επίβιεςε κε αληηθείκελν ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 24/8/2011 Πειίδα 3

4 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα βαξχλεη ηνλ Ξξνκεζεπηή. Πε θακία πεξίπησζε απφ ηελ θιάζε ηνπ Λενγλψκνλα δελ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ πεξηνξηζκνί εθηέιεζεο πιφσλ, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ή άιινη πεξηνξηζκνί ή εθφζνλ πξνθχπηνπλ ζρεηηθέο επηθπιάμεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά. Πηελ παξαπάλσ βεβαίσζε ηνπ Λενγλψκνλα ζα δηεπθξηλίδνληαη ζαθψο νη θαλνληζκνί κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε έληαμε ζηελ αλσηάηε θιάζε θαζψο θαη ηπρφλ εμαηξέζεηο ή απνθιίζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο. Πε πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο δελ ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα γηα ηελ έληαμε ηνπ πινίνπ ζηελ θιάζε απηή, ζηελ βεβαίσζε ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζεκεία απηά θαη ζα ππάξρεη ζαθήο δέζκεπζε ηνπ Λενγλψκνλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ απζηεξφηεξσλ απαηηήζεσλ Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ε ππνβνιή, κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζεο φηη ην λαππεγείν δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (QUALITY ASSURANCE SYSTEM) ζχκθσλα κε ISO 9001/2000 ή απζηεξφηεξν κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή πινίσλ, απφ νξγαληζκφ ή θνξέα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Πε πεξίπησζε πνπ φιεο ή ηκήκα ησλ εξγαζηψλ λαππήγεζεο δελ εθηειεζζνχλ ζην λαππεγείν ηνπ πξνκεζεπηή αιιά απφ λαππεγείν ή ζπλεξγείν (ππεξγνιάβν) ζα πξέπεη θαη γη απηφ λα ππνβιεζνχλ νη παξαπάλσ βεβαηψζεηο ηνπ Λενγλψκνλα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζπκθσλεηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππεξγνιάβνπο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα επηκέξνπο έξγα (ρσξίο ηηκέο) Ν Ξξνκεζεπηήο ηνπ πινίνπ ή ν θαηαζθεπαζηήο, εθφζνλ ε θαηαζθεπή αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή νίθν, πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ λαππήγεζε πινίσλ αλάινγνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Αλάινγε εκπεηξία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν θνξέαο ζρεδίαζεο ηνπ πινίνπ. Ξξνο ηνχην ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά: (α) πίλαθεο πινίσλ αλαιφγνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ν θνξέαο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη (β) βεβαηψζεηο ησλ θνξέσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ απηψλ πεξί ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ππνβνιή ησλ νπνίσλ βεβαηψζεσλ ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ηεο πξνζθνξάο. 1.5 Καηαλληλόηηηα ςλικών. Ρα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ, ν εμνπιηζκφο ηνπ, ηα θχξηα θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη φια ηα παξειθφκελα ζα είλαη άξηζηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο (BEST COMMERCIAL STANDARDS), θαηάιιεια γηα λαπηηθή ρξήζε. 1.6 Κανονικόηηηα καηαζκεςήρ Ζ φιε θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ζα παξαθνινπζείηαη απφ ην Λενγλψκνλα θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε : (α) ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη (β) ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Ν Λενγλψκνλαο ζα εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά έληαμεο ζηελ αλσηάηε 24/8/2011 Πειίδα 4

5 θιάζε θαζψο θαη ηε βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λενγλψκνλα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη έγηλε απνδεθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ θιάζε πνπ δειψζεθε ζχκθσλα κε ηηο παξ θαη 1.6.1, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Λενγλψκνλα γηα έγθξηζε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηνπ πξνθαηαξθηηθά ζρέδηα γηα ηελ έλαξμε λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ. Δηδηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ ζρέδηα θαη κειέηεο, ζα ππνβιεζνχλ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξνθαηαξθηηθά ζεσξεκέλα απφ ην Λενγλψκνλα Ρξνπνπνηήζεηο θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Λενγλψκνλα ζα είλαη ππνρξεσηηθέο, δελ ζα επηβαξχλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ πεξεζία θαη ζα εθηεινχληαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ πεξεζία κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ καδί κε αληίγξαθν ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ Λενγλψκνλα. Γηα φιεο ηηο δνθηκέο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ην Λενγλψκνλα, ζα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο πεξεζίαο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα παξεπξίζθνληαη νη Δπφπηεο ηεο. Νη εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ πεξεζία Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ ζα γίλεηαη παξάιιεια απφ Δπηζεσξεηέο ηνπ Λενγλψκνλα θαη απφ Δπφπηεο, πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ πεξεζία. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ πεξεζία ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ. Νη Δπφπηεο θαη νη Δπηζεσξεηέο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζρεδηαζηήξηα, εξγνηάμηα θαη ζπλεξγεία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ (θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο), φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ή δνθηκάδεηαη ην πιηθφ ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο απηνχ (θχξηεο κεραλέο, βνεζεηηθά κεραλήκαηα, πιηθά θαηαζθεπήο θαη άιια) σο θαη ζηηο απνζήθεο ζηηο νπνίεο επξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαζψο θαη λα παξίζηαληαη ζε νπνηεζδήπνηε λαππεγηθέο, εξγνζηαζηαθέο ή εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ή ειέγρνπο ή ππνινγηζκνχο εθηεινπκέλνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ππεξγνιάβνπο ηνπ, σο θαη λα επηζεσξνχλ ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Γηα απηέο ηηο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Δπνπηψλ θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ κε επζχλε ηνπ Ξξνκεζεπηή. Νη Δπηζεσξεηέο ηνπ Λενγλψκνλα νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο Δπφπηεο γηα φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Ζ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ Λενγλψκνλα ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο Δπφπηεο κε επζχλε ηνπ Ξξνκεζεπηή. Νη Δπφπηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ, πνπ έρεη ιάβεη ν πξνκεζεπηήο γηα πιηθά πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηα αξρηθά πξνζθεξζέληα. Όιεο νη εθηφο έδξαο δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη πιήξνπο απνδεκίσζεο ησλ Δπνπηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ 24/8/2011 Πειίδα 5

6 ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία Ρεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο ησλ Δπνπηψλ ή Δπηζεσξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα εμεηάδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πεξεζία. Νπνηεζδήπνηε δηαπηζηνχκελεο ειαηησκαηηθέο ή θαθφηερλεο θαηαζθεπέο ή ηνπνζεηεκέλα ειαηησκαηηθά ή κε ηθαλνπνηεηηθά πιηθά ζα αληηθαζίζηαληαη θαη ηπρφλ πξνθιεζείζεο εμ αηηίαο απηψλ βιάβεο ή αλσκαιίεο ζα δηνξζψλνληαη αδαπάλσο γηα ηελ πεξεζία Θαηά ηελ θαηαζθεπή ν πξνκεζεπηήο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο νξζήο ηερληθήο θαη πξαθηηθήο. Ν πξνκεζεπηήο επίζεο απνδέρεηαη ηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ηε πηζηή ηήξεζε ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Ζ πεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο ησλ πιηθψλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ ππφ θαηαζθεπή πινίνπ ζε αλαγλσξηζκέλα θξαηηθά ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο κε δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο. Ρα ζρεηηθά έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή Ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία ζηελ αξρή θάζε κήλα ελεκεξσηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γξαθεία κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ θαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζή ηνπο ηα αηηνχκελα απφ απηνχο ζρέδηα, ζπκβάζεηο κε ππεξγνιάβνπο ηνπ, πξνδηαγξαθέο, ππνινγηζκνχο, ηερληθά φξγαλα θαη γεληθά φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη κέζα πξνο εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο Ρπρφλ παξαηεξήζεηο, ππνδείμεηο θαη πξνηάζεηο θαη ε παξερφκελε απφ ηνπο Δπφπηεο ή Δπηζεσξεηέο έγθξηζε θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, δελ κεηψλνπλ ζε θακηά πεξίπησζε ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ άξηηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Ρπρφλ εμαξηήκαηα ή ζπζθεπέο, κε κλεκνλεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, αιιά απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο αξίζηεο πνηφηεηαο πινίνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο επηβάξπλζε ηεο πεξεζίαο Ζ πεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη θαη ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηξνπνπνηήζεσλ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ζοβαπή οικονομική επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηνχ θαη δελ κεηαζέηνπλ ην ρξφλν παξάδνζεο Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη πξφζζεηεο εξγαζίεο ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ δεηνχληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία θαη ζπλεπάγνληαι ζοβαπή οικονομική επιβάπςνζη ή κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, σο θαησηέξσ: (1) Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα ζπκβηβάδνληαη πξνο ηε γεληθή θαηαζθεπή θαη ζα δεηνχληαη πξν επιφγνπ ρξφλνπ. (2) Ν πξνκεζεπηήο ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ πεξεζία κέζα ζε 10 εκέξεο ηελ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κεηαβνιή ζηελ ζπκβαηηθή ηηκή θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο. (3) Ζ πεξεζία ζα δηεξεπλά ηελ πξνζθνξά θαη νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζή ηεο. 24/8/2011 Πειίδα 6

7 Ρπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή εμαηξέζεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα, ζα δεηνχληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία, ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ αληίζηνηρε εηζήγεζε ηεθκεξίσζε ηνπ Λενγλψκνλα, θαη ζα εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Πε φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνηήζεσλ, δηαξξπζκίζεσλ, πξφζζεησλ εξγαζηψλ, εμαηξέζεσλ απνθιίζεσλ θαηά ηα παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε ηεο άςνγεο, απφ ηερληθήο θαη πνηνηηθήο πιεπξάο, εθηέιεζήο ηνπο, ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηε γεληθή θαηαζθεπή θαη ηεο κε αιινίσζεο ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πινίνπ. Ζ ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε απηή ηνλ πξνκεζεπηή Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη αξρηθά απφ ηνλ ίδην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε αξίζηεο πνηφηεηαο πιηθά, εμαξηήκαηα θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αξίζηεο θαη πξφζθαηεο ηερλνινγίαο εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, κε βάζε ηε ζσζηή ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ. 1.7 σέδια και ζηοισεία Πε θάζε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί πιελ ηεο απνδνρήο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ, ζα αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαη ιεπηνκεξψο ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (λαππεγηθφ, λαπηηιηαθφ, ελδηαίηεζε θ.ι.π.) πξνθεηκέλνπ απηή αμηνινγεζεί. Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ πινίνπ, ησλ λαππεγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πινίνπ Δηδηθφηεξα, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 1. Πρέδηα γεληθήο δηάηαμεο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε δηάηαμε φισλ ησλ ρψξσλ θαη νη ζέζεηο (κε ιεπηνκέξεηεο) ησλ κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ, εμνπιηζκνχ θ.ι.π. 2. Πρέδηα κέζεο θαη δηακήθνπο ηνκήο, φπνπ ζα θαίλνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζρέδην αλαπηχγκαηνο ειαζκάησλ. 3. Πρέδηα ρσξεηηθνηήησλ δεμακελψλ. 4. Πρέδηα αμνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο-πξφσζεο. 5. Πρέδην γεληθήο δηάηαμεο κεραλνζηαζίνπ(-σλ) θαη ειεθηξνζηαζίνπ(-σλ). 6. Πρέδην ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη κειέηε ηζνινγηζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 7. Πρέδηα φισλ ησλ δηθηχσλ ηνπ πινίνπ (ελδεηθηηθά : θπηψλ, έξκαηνο, ππξθαγηάο, ζάιαζζαο, ςχμεο, θαπζίκνπ, γιπθνχ λεξνχ, ειαίνπ, πνζίκνπ, ιπκάησλ, δηαρείξηζεο πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ ρψξνπ κεραλνζηαζίνπ). 8. Αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ απηνλνκίαο πινίνπ. 9. Ξξνθαηαξηηθή κειέηε επζηαζείαο, πδξνζηαηηθφ δηάγξακκα θαη θακπχιεο ζηαηηθήο επζηάζεηαο. 10. Κειέηε θαηάθιπζεο θαη ζρέδην θαηαθιπζίκσλ κεθψλ. 11. Κειέηε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πινίνπ. 12. Κειέηε πξνζηαζίαο απφ ειεθηξφιπζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ πινίνπ. 13. Ξεξηγξαθή επηθηλδχλσλ ρψξσλ (hazardous areas) κεραλνειεθηξνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ απηψλ. 24/8/2011 Πειίδα 7

8 14. Πρέδην ππξίκαρεο πξνζηαζίαο. 15. Πρέδην ειέγρνπ ππξθαγηάο (fire control plan). 16. Πρέδην ζσζηηθψλ κέζσλ (life saving appliances plan). 17. Κειέηε ζπλεξγαζίαο πινίνπ κε άιια επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Α/ΙΠ-ΔΙΑΘΡ θαη ειηθνπηέξνπ. (ζε κεηεψξηζε). 18. Αλαιπηηθφ πίλαθα ηχπνπ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο. 19. Ξιήξε ζεηξά πεξηγξαθηθψλ θπιιαδίσλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, θ.ι.π., κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά έγθξηζήο θαη δνθηκψλ, απφ Λενγλψκνλα, αξκφδηεο Αξρέο ή αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 20. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλπςσηηθψλ κέζσλ κε ζηνηρεία αλπςσηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο. 21. Αλαιπηηθφ πίλαθα πξνζθεξνκέλσλ ακνηβψλ θαη εξγαιείσλ. 22. Πρέδην λαππεγηθψλ γξακκψλ. 23. Κειέηε δείθηε εμαξηηζκνχ. 24. Κειέηε πδξαπιηθήο θαη νξγαληθήο παξνρήο ιπκάησλ. 25. Κειέηε επηρεηξεζηαθψλ ηθαλνηήησλ θαη επηβησζηκφηεηαο. 26. Κειέηε ζπλεξγαζίαο ζθάθνπο-θπξίσλ κεραλψλ-ζπζηήκαηνο πξφσζεο-ζπζηήκαηνο πεδαιηνχρεζεο. 27. Έθζεζε «Conditions of Assignement Report» ή «Freeboard Plan» γηα ζέκαηα Γξακκήο Φφξησζεο. 28. Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ πξνο ξπκνχιθεζε. 29. Κειέηε θαηακέηξεζεο ρσξεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Πχκβαζε 1969 ηνπ ΗΚΝ Πεπιεσόμενο Σεσνικών Πποζθοπών Φχιιν Ππκκφξθσζεο Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, ην νπνίν ζα αθνινπζεί επαθξηβψο ηελ αξίζκεζε, δνκή θαη παξαγξαθνπνίεζε ηεο παξνχζαο. Ρν θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα είλαη θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ζα παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πξνζθνξάο ή/θαη λνκνζεζίαο, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ, πξνηχπσλ, ζπζηάζεσλ θ.ιπ. θαη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ζηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. Δπίζεο ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη αληίγξαθα πηλάθσλ ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο συπίρ ηιμέρ φπνπ ζα θαίλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Ξεξηερφκελν Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν πιήξεο θαη επρεξήο θαζνξηζκφο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη λα δίδεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, ζπλνιηθή ηηκή θαζψο θαη πιήξεο αλάιπζε ζε φια ηα σο άλσ θφζηε θαη ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζεο ησλ αληηζηνίρσλ αληηθεηκέλσλ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ, αλεμάξηεηα αλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ή φρη. Πε πεξίπησζε εξγνζηαζηαθήο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηφηε 24/8/2011 Πειίδα 8

9 ζα ηζρχνπλ νη λέεο κεησκέλεο ηηκέο γηα ηπρφλ λέεο αιιαγέο ή επηπξφζζεην πιηθφ. Πηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. Ξξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. Πε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη θξπθά θφζηε. Ξξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη άλεπ θφζηνπο ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηελ έλδεημε ΑΛΔ ΘΝΠΡΝΠ. Πε άιιε πεξίπησζε ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 2.1 Ρν πινίν ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ επηρεηξεζηαθέο, θαηαζθεπαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά: Πε θάζε πεξίπησζε ην πινίν ζα έρεη πιήξε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ζε θαηάζηαζε ζαιάζζεο (Sea State) θαηά Douglas 6 ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο αλέκνπ θαη ζε κεησπηθνχο θαη εγθάξζηνπο θπκαηηζκνχο Δπίζεο ε επηβησζηκφηεηα ηνπ πινίνπ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε ζε θαηάζηαζε ζαιάζζεο (Sea State) θαηά Douglas ηνπιάρηζηνλ 8 ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εδαθίσλ θαη ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά εηδηθή κειέηε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην πξνζθεξφκελν ζθάθνο Ρν πινίν ζα έρεη πεξηζψξην απμήζεσο κέρξη θαη 5% ηνπ κέγηζηνπ έκθνξηνπ εθηνπίζκαηνο, ρσξίο νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ επηδφζεσλ επζηάζεηαο, ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ απφ ηελ εηδηθή κειέηε επζηάζεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ Ζ θαηαλνκή ηνπ επηπιένλ βάξνπο ζα γίλεηαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θπξίσο επί ηνπ ειεπζέξνπ ηκήκαηνο ηνπ θπξίνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ πινίνπ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξνζθνξά Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ ζα είλαη λαππεγηθφο ράιπβαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ππεξθαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ράιπβαο ή αινπκίλην ηεο απνδνρήο ηνπ Λενγλψκνλα Ρν νιηθφ κήθνο κεηαμχ θαζέησλ ζα είλαη 50 κέηξα (±5%). Παλ κήθνο κεηαμχ θαζέησλ λνείηαη ην νξηδφκελν ζηελ Γηεζλή Πχκβαζε πεξί θαηακέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Πχκβαζε 1969 ηνπ ΗΚΝ. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ζα θαζνξίδεηαη ζαθψο ην νιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ κεηξνχκελν ρσξίο δσλάξη θαη πξνεμνρέο Ρν πινίν ζα είλαη θαηά ην δπλαηφ ηζνβχζηζην ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηε ρξήζε κνλίκνπ έξκαηνο θαη πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο νξίσλ δηαγσγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή Ζ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ ζα πιεξνί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηηο απαηηήζεηο ηεο.α. αξηζκ /1/93 «Απνδνρή ηεο απφθαζεο ΗΚΝ Res.Α 749 (18) / » Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζηηο δνθηκέο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 28 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ ζην 100 % ηεο κεγίζηεο ζπλερνχο ηζρχνο ησλ Θ.Κ. κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 0-2 θαηά Douglas). 24/8/2011 Πειίδα 9

10 Ζ κεγίζηε ζπλερήο ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ ζην 85 % ηεο κεγίζηεο ζπλερνχο ηζρχνο ησλ Θ.Κ. κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 0-2 θαηά Douglas). Ζ νηθνλνκηθή ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ, κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε αθηίλα ελεξγείαο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 3-4 θαηά Douglas). Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνδηαγξαθψλ σο θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ λνείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ κε πιήξσκα (ρσξίο λαπαγνχο) θαη φια ηα εθφδηα, εμνπιηζκφ, παξειθφκελα, θαχζηκα, θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απηνλνκίαο θαη αθηίλαο ελεξγείαο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο σο πεξηπνιηθνχ πινίνπ. Νη παξαπάλσ ηαρχηεηεο ζα πηζηνπνηνχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά κε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο : (α) πνβνιή απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζηνλ ηχπν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εθηειεζζεί απφ Θξαηηθή Αξρή, πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ηχπνπ απηνχ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ ην πξνζθεξφκελν πινίν ζε ζρέζε κε ην δνθηκαζζέλ : α. δελ δηαθέξεη ζηηο λαππεγηθέο γξακκέο ηεο γάζηξαο θαη ζην ζχζηεκα πξφσζεο β. δελ ππνιείπεηαη ζηελ ηζρχ ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο θαη γ. δελ ππεξβαίλεη ζε εθηφπηζκα εθείλν ζην νπνίν δηελεξγήζεθαλ νη δνθηκέο, πεξηζζφηεξν απφ 5%. Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ εθηνπίζκαηνο πξνζθεξνκέλνπ πινίνπ ζηελ σο άλσ θαηάζηαζε θφξησζεο ζε ζρέζε κε ην δνθηκαζζέλ πάλσ απφ 5% θαη κέρξη 10%, ηα σο άλσ απνηειέζκαηα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ κειέηε αλαγσγήο ησλ επηδφζεσλ ηαρχηεηαο απφ ην δνθηκαζζέλ ζην πξνζθεξφκελν, ε νπνία ζα έρεη εθπνλεζεί απφ Γηπισκαηνχρν Λαππεγφ Κεραληθφ ή απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζα ππνβάιινληαη γηα ηεθκεξίσζε ζηνηρεία, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε πξνζθεξνκέλνπ θαη δνθηκαζζέληνο πινίνπ. (β) πνβνιή ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο ηαρπηήησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ : i. Κειέηε αληίζηαζεο ξπκνχιθεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζε δεμακελή δνθηκψλ πξνηχπσλ θαη ζε ήξεκν λεξφ ζηελ θαηάζηαζε θφξησζεο σο αλσηέξσ. Ζ κειέηε ζα έρεη εθπνλεζεί θαη νη δνθηκέο ζα έρνπλ δηελεξγεζεί απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. ii. Κειέηε ζπλεξγαζίαο ζθάθνπο-θπξίσλ κεραλψλ-ζπζηήκαηνο πξφσζεο, ζηελ ίδηα σο άλσ θαηάζηαζε θφξησζεο. 24/8/2011 Πειίδα 10

11 Ζ κειέηε ζα έρεη εθπνλεζεί απφ Γηπισκαηνχρν Λαππεγφ Κεραληθφ ή απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. iii. Πε πεξίπησζε ρξήζεο πιήξσο βπζηζκέλσλ ειίθσλ, ηα πιήξε απνηειέζκαηα, ζε ζήξαγγα ζπειαίσζεο (cavitation tunnel) θαη κε πιήξεο κνληέιν πξχκλεο (κε άμνλεο, πεδάιηα, ζηεξίγκαηα αμφλσλ θαη πεδαιίσλ θιπ), δνθηκψλ ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρχηεηα, ηεο έιηθαο ζε φηη αθνξά ηελ ψζε θαη ηελ ξνπή θαη ζε φιεο ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο βπζηζκάησλ θαη δηαγσγψλ θαζψο θαη δνθηκψλ ειέγρνπ ηεο δηάβξσζεο ησλ επηθαλεηψλ (paint test). Νη δνθηκέο ζα δηελεξγεζνχλ απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή Ζ αθηίλα ελεξγείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ λ.κ. κε ηελ νηθνλνκηθή ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζα ιεθζεί ππφςε ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ θπξίσλ κεραλψλ θαη ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε) ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε ζε θαηάζηαζε πιεχζεο Ζ απηνλνκία ηνπ πινίνπ ζε εθφδηα, πφζηκν λεξφ, ηξφθηκα θ.ι.π. ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο γηα 35 άηνκα Ρν πινίν ζα δηαζέηεη: Θαηάιιειν ρψξν θσηηδφκελν θαη κε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα κεηεψξηζε ειηθνπηέξνπ (HOVERING), SUPER PUMA ή ηζνδχλακνπ, ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν θαη θαηά ηε λχρηα γηα παξαιαβή παξάδνζε λαπαγψλ αληηθεηκέλσλ Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελδηαίηεζεο γηα ηξηάληα (30) άηνκα πιήξσκα. Δπίζεο ζα δηαηίζεηαη θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ παξακνλή ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) λαπαγψλ. 2.2 Ρν πινίν ζα ζπκκνξθψλεηαη, σο πξνο ην απζηεξφηεξν, κε ηηο απαηηήζεηο: ησλ παξνπζψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ Λενγλψκνλα, ζηελ αλσηάηε θιάζε ηνπ νπνίνπ ζα εληαρζεί ην πινίν γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ. ηεο Δζληθήο, Θνηλνηηθήο θαη Γηεζλνχο Λνκνζεζίαο ηνπ πινίνπ ζεσξνχκελνπ, θαη αλαινγία, σο κε επηβαηεγνχ πινίνπ πνπ εθηειεί δηεζλείο πιφεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (gross tonnage) άλσ ησλ 500 Ν.Σ. (G.T.) εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, ηνπ Γηεζλνχο Θαλνληζκνχ Απνθπγήο Πχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα (ΓΘΑΠ 72) φπσο ηζρχεη. ηεο Νδεγίαο 96/98/ΔΘ φπσο ηζρχεη, γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ, πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. ηοσ Β.Γ. 135/68 ως προς ηην έκδοζη άδειας νασπήγηζης εθόζον η νασπήγηζη γίνει ζηην Δλλάδα. 2.3 Ξέξαλ ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ Θεθαιαίσλ 3, 4, 5, 6, 7, θαη 8 δχλαηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακεο θαηά πεξίπησζε ιχζεηο, ησλ νπνίσλ ε ηζνδπλακία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηελ πξνζθνξά. 2.4 Όιεο νη απαξαίηεηεο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ ζην πινίν θαη ζα αθνξνχλ νλνκαζία πξνζδηνξηζκνχ πιηθψλ, ρψξσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 24/8/2011 Πειίδα 11

12 θαζψο θαη νδεγίεο ρξήζεηο ζα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλείο ζέζεηο θαη ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε αλεμίηειν ηξφπν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΦΟ 3.1 Ζ ζηεγαλή ππνδηαίξεζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηις απαιηήζεις περί ζηεγανής σποδιαίρεζης Κεθ. II 1/B/SOLAS 74 όπως κσρώθηκε με ηον Ν. 1045/1980 (ΦΔΚ 95Α ). Ρν πινίν ζα θέξεη πξσξαία ζηεγαλή θξαθηή ζχγθξνπζεο, ζηεγαλέο θξαθηέο γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ κεραλνζηαζίνπ απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο θαζψο θαη ηηο επηπιένλ απαηηνχκελεο ζηεγαλέο θξαθηέο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζηεγαλή ππνδηαίξεζε ηνπ πινίνπ κε ζπληειεζηή ζηεγαλήο ππνδηαίξεζεο κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 0,5 (F 0,5). Ζ πεξίπησζε αδπλακίαο επίηεπμεο ηέηνηαο ζηεγαλήο ππνδηαίξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ Κεραλψλ, ζα αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί δηππζκέλσλ ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα. Νη ηπρφλ ζχξεο επί ησλ ζηεγαλψλ θξαθηψλ θαη νη δηειεχζεηο ζσιελψζεσλ, ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, νρεηψλ αεξηζκνχ θιπ απφ ηηο ζηεγαλέο θξαθηέο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 15 ηνπ Κεθ. II 1/B/SOLAS 74 φπσο ηζρχεη. 3.2 Ρα ζεκεία ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα απνθπγή κεραληθψλ ή ρεκηθψλ ή ειεθηξνιπηηθψλ αιιεινεπηδξάζεσλ. 3.3 Ρν θαηάζηξσκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο πινίσλ αλάινγνπ ηχπνπ. Θα εμαζθαιίδεηαη (α) ε αληηνιηζζεηηθφηεηα, (β) ε ηαρεία απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, (γ) ε πξνζηαζία δηθηχσλ θαη ζσιελψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θπθινθνξία επί απηνχ. Ρα δάπεδα ησλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηέιεπζε ή θαη εξγαζία ηνπ πιεξψκαηνο ζα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 3.4 Πην πινίν ζα ππάξρνπλ αλνίγκαηα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο ρσξίο πξνεμνρέο, θαηάιιεια γηα ηελ εχθνιε εμαγσγή ησλ θπξίσλ κεραλψλ, ειεθηξνκεραλψλ θαη κεησηήξσλ κε δηαζηάζεηο ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ρα αλνίγκαηα απηά ζα θέξνπλ θαιχκκαηα (αθαηξεηά ειάζκαηα) ηζνδχλακνπ αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο κε ην θαηάζηξσκα θαη ε ζηεξέσζή ηνπο ζα γίλεηαη κε ζεηξά αλνμείδσησλ θνριηψλ. 3.5 Ξεξηκεηξηθά ηνπ θπξίνπ θαηαζηξψκαηνο ζα ππάξρεη ζπλερέο παξαπέην εθηφο απφ ηα ζεκεία, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηπιίδηα απφ αλνμείδσην πιηθφ κε αλνμείδσηα ζπξκαηφζρνηλα ή ξέιηα, πνπ ζα θζάλνπλ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ ην έλα (1) κέηξν. Πηα εθηεζεηκέλα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ πινίνπ (πιψξε, νξνθή γέθπξαο θιπ) ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ζπξκαηφζρνηλα ζπγθξάηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θηλεζεί εξγαζζεί ζε απηά. 3.6 Θα δηαηίζεηαη κία ειαθξηά θιίκαθα απν-επηβίβαζεο ζην πινίν κε πιήξε εμάξηπζε, θαη θαηάιιειεο ζρεδίαζεο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο αλά πιεπξά θαζψο θαη ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ. Θα πξνβιέπεηαη ζέζε αζθαινχο ζηνηβαζίαο θαη ζηεξέσζήο ηεο. 24/8/2011 Πειίδα 12

13 3.7 Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα αλαγθαία θαη θαηάιιεια ειαζηηθά θπιηλδξηθά παξαβιήκαηα ηθαλήο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 120 εθαηνζηψλ πνπ ζα θέξνπλ επαξθνχο κήθνπο ζρνηλί γηα ηελ πξφζδεζή ηνπο ζην πινίν θαη κεηαιιηθή αλνμείδσηε ελίζρπζε ζηα ζεκεία αλαθξέκαζήο ηνπο. Ξεξηθεξεηαθά ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ζεκεία αλαθξέκαζήο ηνπο. 3.8 Ρν πινίν ζα θέξεη εμνπιηζκφ αγθπξνβνιίαο θαη πξφζδεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα. Θα ππάξρεη εξγάηεο αγθπξψλ θαη βαξνχιθα πξφζδεζεο, πιψξα θαη πξχκα. Δηδηθφηεξα ηα ζρνηληά πξφζδεζεο ζα είλαη δηπιάζηνπ κήθνπο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ηχκπαλα (αλέκεο) γηα ηελ ζηνηβαζία ηνπο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λαπηηθή πξαθηηθή ζρνηληά δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ρξήζεσλ. 3.9 Θα ππάξρεη θαηάιιεινο κφληκνο θαη θνξεηφο εμνπιηζκφο ξπκνχιθεζεο γηα ξπκνχιθεζε πινίνπ κεγέζνπς αληίζηνηρνπ ηνπ πξνδηαγξαθνκέλνπ. Θα δηαηίζεηαη επηπιένλ θαηάιιειν εχθακπην θαη αλζεθηηθφ ζρνηλί γηα ρξήζεηο αλάγθεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 65 ρηιηνζηψλ θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 120 κέηξσλ κε θαηάιιειν ηχκπαλν (αλέκε) γηα ηελ ζηνηβαζία ηνπ ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ Δπί ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ πινίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηνλνδέηεο θαη ηνλνδεγνί (κε ξάνπιν) ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, κεγέζνπο αληίζηνηρνπ πξνο ηα ζρνηληά πξφζδεζεο, γηα ζρνηληά δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 45 mm. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηελ πιψξε θαη ηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ θαηάιιεινη ηνλνδεγνί θαηεχζπλζεο ζρνηληψλ πξφζδεζεο(κε ξάνπιν) Θα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ελεξγή θαζνδηθή πξνζηαζία ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε εγθεθξηκέλε απφ ηνλ Λενγλψκνλα Θα ππάξρεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξφιπζε φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε εγθεθξηκέλε απφ ηνλ Λενγλψκνλα Πην πξσξαίν, κεζαίν θαη πξπκλαίν ηκήκα ηνπ πινίνπ ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ ζα ππάξρνπλ αλάγιπθνη αξαβηθνί αξηζκνί ηεο θιίκαθαο ηνπ βπζίζκαηνο Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν (02) ζθάιεο αλαξξηρήζεσο ηχπνπ πινεγνχ Όινο ν εμνπιηζκφο θαηαζηξψκαηνο (πξνβνιείο, βαξνχιθα, ηχκπαλα ζηνηβαζίαο ζρνηληψλ(αλέκεο), ηπρφλ ειεθηξηθνί ππνπίλαθεο, ρεηξηζηήξηα, ιέκβνη θαη κεραληζκνί θαζαίξεζήο ηνπο, ζηαζκνί ελδνζπλελλφεζεο θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο) ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια αδηάβξνρα θαη αλζεθηηθά ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαιχκκαηα ρξψκαηνο γθξί κε ζρνηληά ζχζθημεο Όια ηα κέξε θαη νη ρψξνη ηνπ πινίνπ ζα θέξνπλ θαηάιιειε βαθή γηα πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπο απφ ηπρφλ νμεηδψζεηο. Νη επηθάλεηεο ηνπ πινίνπ ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ζα ρξσκαηηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ σο εμήο : ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ/ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΛΑΜΑΣΧΝ ΦΑΙΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΣΡΧΔΙ (F/C : Full Coat) 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free ΠΑΥΟ (DFT : Dry Film Thickness) (mic) /8/2011 Πειίδα 13

14 ΔΜΑΙΑ-ΘΑΡΑΠΡΟΥΚΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΞΔΟΘΑΡΑΠΘΔΔΠ (εμσηεξηθά)/ St 3 or Sa 2.5 ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ (Κεραλνζηάζην, απνζήθεο θαη ινηπά) St 3 or Sa 2.5 ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΘΑΙΑΠΠΔΟΚΑΡΝΠ/ St 3 or Sa 2.5 ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΞΝΠΗΚΝ ΓΑΡΝΠ/ Sa 2,5 (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ Sa 2,5 (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) 1 F/C Siller 2 F/C Antifouling Tin Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane OR 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Finish Acrylic 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Finish White 1 F/C Finish White 1 F/C Epoxy Primer 1 F/C Epoxy Primer + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product + 2 Stripe Coats Όια ηα ειάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ακκνβνιή ηνπιάρηζηνλ Sa 2.5 θαη επίζηξσζε 1x20 mic Shopprimer Zinc-Epoxy. Γηα ηα πθαινρξψκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΘ 782/2003. Νη απνρξψζεηο ησλ ηειηθψλ επηζηξψζεσλ ζα είλαη σο εμήο :. Γάζηξαο, Δμάισλ, πεξθαηαζθεπήο : RAL γθξί 7040 Θαηαζηξψκαηνο : RAL γθξί 7031 Γηαθξηηηθψλ ισξίδσλ: RAL κπιέ αλνηρηφ 5015 Δζσηεξηθψλ επελδχζεσλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο: RAL Ivory white 1015 Νη ζέζεηο θαη ην είδνο ησλ δηαθξηηηθψλ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ (ισξίδεο, άγθπξεο, αξηζκνί) θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκάλζεσλ νλνκαζίαο ηνπ πινίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξεζίαο Θα δηαηίζεληαη πέληε (5) θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη, αλεμάξηεηνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα θχιαμε ησλ αληαιιαθηηθψλ θφξηνπ, πιηθψλ θαηαζηξψκαηνο, θνξεηνχ νπιηζκνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα πξνο επηρεηξεζηαθέο θαη πξνο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο. Νη ρψξνη απηνί ζα θέξνπλ 24/8/2011 Πειίδα 14

15 θαηάιιειν εμαεξηζκφ-αεξηζκφ θαη κφλσζε. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζα είλαη πξνο απνδνρήο πξνο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο. Πηελ πξνζθνξά ζα κλεκνλεχεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ε αληηζηνηρία ζε βάξνο πξνο θχιαμε πιηθψλ Θα ππάξρεη θαηάιιειε θαηαζθεπή θαη ελίζρπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε, έρκαζε θαη αζθάιηζε ησλ πξφζζεησλ βαξψλ ηεο παξαγξάθνπ Δηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηή ζα δνζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Ρα αλσηέξσ βάξε ζα ππνινγηζζνχλ ζηηο κειέηεο θαη ζηηο δνθηκέο παξαιαβήο ηνπ πινίνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο θηλεηψλ βαξψλ, ζα εθαξκνζηνχλ νη απαηηήζεηο Θεθ. VI/Θαλ. 5/SOLAS 74 (as amended) IMO Msc. Circ. 745/96 (Cargo securing manual) Ρν πινίν ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 399/80 (Α 110) ή ΓΠΓΦ 1966 φπσο ηζρχεη. Απαηηείηαη ε ππνβνιή έθζεζεο Conditions of Assignement Report ή Freeboard Plan Ρν πινίν ζα θέξεη θαηάιιειεο εληζρχζεηο θαζψο θαη ζρεηηθή κειέηε κε ζρέδην γηα ηελ αλαθξέκαζε ηνπ πξνο εθηέιεζε δεμακεληζκνχ Δπίζεο ζα θέξεη ειεθηξνπδξαπιηθφ γεξαλφ (πηπζζφκελν θξέλη ηειεζθνπηθφ) αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 3 ηφλσλ Πε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζθάθνπο ζα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ ζα αλαθέξεη φηη ε πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε Ρακείνπ Δμσηεξηθψλ Ππλφξσλ. Ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθνχ θεηκέλνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα παξάδνζεο ηνπ ζθάθνπο Ρν πινίν λα δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκφ αιεμηθέξαπλνπ θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο εθφζνλ απαηηείηαη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΞΟΝΥΠΖ- ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ 4.1 Ζ ηζρχο πξφσζεο ηνπ πινίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη απφ δχν (2) θχξηεο κεραλέο DIESEL λαπηηθνχ ηχπνπ, ραξαθηεξηζκέλεο σο HEAVY DUTY, εχθεκνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (κε πξνβιεπφκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο αλά έηνο κεηαμχ γεληθψλ επηζθεπψλ ΡΒΝ ηνπιάρηζηνλ ψξεο) πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ, κε κεησηήξεο, αλαζηξνθείο θνξάο πεξηζηξνθήο, άμνλεο θαη έιηθεο, θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 4.2 Ζ κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθ. II 1/C,E/SOLAS Θα ππάξρνπλ δχν (02) αλεμάξηεηα κεραλνζηάζηα. 'Έλα γηα θάζε Θχξηα Κεραλή. 4.4 Ρα αμνληθά ζπζηήκαηα ζα είλαη επζείαο κεηάδνζεο. Ρα ζπζηήκαηα ζηεγαλφηεηαο ησλ ειηθνθφξσλ αμφλσλ ζα είλαη ειαηνιίπαληα ππφ πίεζε. 4.5 Ρν πινίν ζα θέξεη δχν (2) έιηθεο ζηαζεξνχ βήκαηνο 24/8/2011 Πειίδα 15

16 4.6 Ρν πινίν ζα έρεη αθελφο απμεκέλεο ειηθηηθέο ηθαλφηεηεο, θαη αθεηέξνπ δπλαηφηεηα πινχ ζε ρακειέο ηαρχηεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζηνιή ηνπ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεχζεο ηνπ πινίνπ θαη κε κφλν κία θχξηα κεραλή. 4.7 Θα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο πξσξαίνο σζεηήξαο (bow thruster) θαηάιιειεο ηζρχνο θαη κε αλεμάξηεην θηλεηήξα. 4.8 Νη κεραλέο πξφσζεο θαη νη ειεθηξνκεραλέο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο Γ.Π. MARPOL 73/ Ζ εθθίλεζε ηεο θάζε κεραλήο ζα είλαη ειεθηξηθή 24 V DC απφ αλεμάξηεηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (maintenαnce free), θαηάιιεια εγθηβσηηζκέλε θαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα 6 δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο Θα ππάξρεη ζην πινίν θαηάιιεινο ρψξνο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (θιηκαηηδφκελν δσκάηην) γηα ηνλ έιεγρν ησλ θ. κεραλψλ (engine control room) άλσζελ ηνπ κεραλνζηαζίνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: α) θχξην ειεθηξηθφ πίλαθα β) ειεθηξηθφ πίλαθαο θσηηζκνχ γ) πίλαθα εθθίλεζεο, ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ θπξίσλ κεραλψλ, ησλ ειεθηξνκεραλψλ, ησλ ζπζηεκάησλ πεδαιηνπρίαο θαη ησλ βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ ε) νπηηθν-αθνπζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνήο πδάησλ ζη) νπηηθν-αθνπζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζηεγαλφηεηαο πινίνπ δ) πίλαθα ελδεηθηψλ ζηάζκεο δεμακελψλ θαπζίκνπ, ειαίνπ, πνζίκνπ, έξκαηνο ε) πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζ) πίλαθα ππξαζθάιεηαο Γηα ηα παξαπάλσ ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο θαη κεραληθά φξγαλα θαη ελδείθηεο. Θα δηαηίζεηαη εθηππσηήο γηα ηελ εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγεη ην πιήξσκα Πηελ γέθπξα, ζε θαηάιιειε ζέζε γηα ρξήζε θαη παξαηήξεζε, ζα βξίζθεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ (control room) ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο-θξάηεζεο ησλ θπξίσλ κεραλψλ απφ ηελ γέθπξα θαη ην κεραλνζηάζην κε ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθήο - αζθαιηζηηθήο δηάηαμεο θαη ρεηξηζκνχ αλάγθεο. Θα είλαη δπλαηή ε αζθάιηζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ γηα απνθπγή αηπρεκαηηθήο θίλεζεο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ζηελ γέθπξα ζηξνθφκεηξα θπξίσλ κεραλψλ θαη αμφλσλ, πίλαθαο ειέγρνπ θσηηζκνχ θαη πξνβνιέσλ θαηαζηξψκαηνο, πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο θαη ππξαζθάιεηαο, θαζψο θαη ειέγρνπ ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ πινίνπ, ησλ πδαηνζηεγψλ θαη ππξνζηεγψλ ζπξψλ Ρα θπθιψκαηα ςχμεο γιπθνχ λεξνχ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ςπγεία ζαιάζζεο ζα είλαη αλεμάξηεηα γηα θάζε θχξηα κεραλή. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθεδξηθήο ςχμεο Θχξηαο Κεραλήο κε ηελ ρξήζε αληιίαο ζαιάζζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο εμαξηεκέλεο. Δπί εθάζηνπ θπιίλδξνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ππξφκεηξν Νη νρεηνί εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ησλ θ. κεραλψλ ζα είλαη πδξφςπθηνη, ζα θέξνπλ δηάηαμε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο 24/8/2011 Πειίδα 16

17 ηεο ζεξκφηεηαο θαζ φιν ην κήθνο ηνπο θαη ζα ζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ απνθπγή θξαδαζκψλ. Δλδείθηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζα ππάξρνπλ ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ Νη ζσιελψζεηο πςειήο πηέζεσο πεηξειαίνπ ησλ κεραλψλ ζα είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη ζα πθίζηαηαη ζχζηεκα πεξηζπιινγήο δηαξξνψλ κε νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ ζηε γέθπξα δηαθπβέξλεζεο θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ ηνπ πινίνπ Ρν κέγεζνο ησλ ρψξσλ κεραλνζηαζίσλ θαη ειεθηξνζηαζίσλ (εθφζνλ πθίζηαληαη) ζα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ κεραλψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο γεληθά ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πξφζβαζε γηα παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο Θαηάιιεινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα ηα αληαιιαθηηθά θφξηνπ,πιηθά θαηαζηξψκαηνο, θνξεηφ νπιηζκφ(κε εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε) θαη ινηπφ εμνπιηζκφ Θα ππάξρνπλ δχν (02) αεξνζπκπηεζηέο θαη δχν (αεξνθπάιεο). Δίηε έλαο εμαξηεκέλνο θαη έλαο αλεμάξηεηνο είηε θαη νη δχν αλεμάξηεηνη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ 5.1 Όιεο νη δεμακελέο θαη ηα ζηεγαλά ηνπ πινίνπ ζα έρνπλ θαηάιιειεο αλζξσπνζπξίδεο, ελδεηθηηθά, θαηακεηξεηηθά, εμαεξηζηηθά θαη εζσηεξηθέο θιίκαθεο θαζφδνπ θαη θαηάιιειε ζήκαλζε κε κεηαιιηθέο πηλαθίδεο. 5.2 Ρν πινίν ζα δηαζέηεη δεμακελή εκεξεζίαο θαηαλάισζεο ζε θάζε κεραλνζηάζην θαη δχν ηνπιάρηζηνλ δεμακελέο θαπζίκνπ κε θαηάιιειεο αλζξσπνζπξίδεο, ελδεηθηηθά, θαηακεηξεηηθά θαη εμαεξηζηηθά. Όιεο νη δεμακελέο θαπζίκνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ιήςεηο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πινίνπ. Θα δηαηίζεηαη, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πεηξέιεπζεο, θαηάιιεινο εχθακπηνο ζσιήλαο επαξθνχο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κ., κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ζηα άθξα ηνπ θαη κε ρψξν απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ηνπ επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Νη δεμακελέο θαπζίκνπ θαη νη δεμακελέο εκεξεζίαο θαηαλάισζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Λενγλψκνλα. Νη ζσιήλεο παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηαρχθιεηζηα επηζηφκηα επί ηεο δεμακελήο ρεηξηδφκελα απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηπρφλ ππάξρνπζαο αληιίαο κεηάγγηζεο θαπζίκνπ (transfer pump) ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη επίζεο απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. 5.3 Ρν δίθηπν πεηξειαίνπ ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θίιηξα θαη πδαηνπαγίδεο. Πηα κεραλνζηάζηα ζα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη θπγνθεληξηθνί δηαρσξηζηήξεο πεηξειαίνπ θαη ειαίνπ. 5.4 Ρν πινίν ζα δηαζέηεη θαηάιιειε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ ηνπ βνεζεηηθνχ ζθάθνπο ηνπ κε θαηάιιειε αλζξσπνζπξίδα, ελδεηθηηθφ, θαηακεηξεηηθφ, εμαεξηζηηθφ κε θαηάιιειν δίθηπν πιήξσζήο ηνπ θαη θέλσζήο ηνπ. 5.5 Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη ηα επηζηφκηα ησλ δηθηχσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ λενγλψκνλα. Ρν θάζε επηζηφκην λα θέξεη αλεμίηειε επ απηνχ ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε (αξηζκνχο ή/θαη γξάκκαηα) αληίζηνηρα κε ηελ έλδεημή ηνπ ζηα ζρέδηα ηνπ πινίνπ. Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα 24/8/2011 Πειίδα 17

18 ζηεξίδνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο ιφγσ θξαδαζκψλ. Όια ηα δίθηπα ζα ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ISO : Νη εηζαγσγέο ζάιαζζαο ζα θέξνπλ θαηάιιεια πιέγκαηα θαη θίιηξα ελψ ηα επηζηφκηά ηνπο ζα είλαη ρεηξηδφκελα απφ ζέζε εχθνια πξνζηηή θαη άλσζελ ηνπ δαπέδνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Νη εμαγσγέο ησλ θπξίσλ κεραλψλ, εθφζνλ βξίζθνληαη, θάησ απφ ην θαηάζηξσκα ζα θέξνπλ αλεπίζηξνθεο βαιβίδεο. 5.6 Ρν δίθηπν θπηψλ ζα έρεη αλαξξφθεζε απφ θάζε ζηεγαλφ δηακέξηζκα ηνπ ζθάθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κεραλνζηαζίσλ-ειεθηξνζηαζίνπ. Θάζε αλαξξφθεζε ζα έρεη θίιηξν (strainer) θαη ζα ζπλδέεηαη ζε θηβψηην επηζηνκίσλ (valve chest) φπνπ ζα ππάξρεη γηα θάζε κία αλαξξφθεζε θπηψλ απνκνλσηηθφ θαη αλεπίζηξνθν επηζηφκην. Θα ππάξρεη ζχζηεκα νπηηθήο θαη ερεηηθήο έλδεημεο (ALARM) ζην κεραλνζηάζην θαη ζηε γέθπξα θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ γηα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ησλ πδξνζπιιεθηψλ (ζεληηλφλεξσλ). 5.7 Ρν δίθηπν ζεληηλψλ ζα έρεη αλαξξφθεζε απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ κηγκάησλ θαη θαηάζιηςε κέζσ δχν (02) αλεπίζηξνθσλ επηζηνκίσλ πξνο ηε δεμακελή ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ. Θα ππάξρεη θαηάιιειε ελίζρπζε ζηελ πεξηνρή ησλ αλαξξνθήζεσλ θαη δηακφξθσζε γηα ηελ πιήξε απνζηξάγγηζε ησλ ζεληηλψλ. 5.8 Θα ππάξρεη δίθηπν ππξθαγηάο γηα φιν ην πινίν, κε ηηο αλαγθαίεο ιήςεηο, καληθνζέζηα, κάληθεο θαη αθξνζσιήληα. Ρν δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζηα φθηα ησλ αιχζεσλ ησλ αγθπξψλ. 5.9 Θα δηαηίζεληαη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηεο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο θπηψλ / ππξθαγηάο θαηαλεκεκέλεο ζην πινίν έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ κηα αληιία λα είλαη πάληα δηαζέζηκε ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηάθιπζεο δχν ζηεγαλψλ δηακεξηζκάησλ. Κία απφ ηηο αληιίεο απηέο ζα βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζηεγαλψλ δηακεξηζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ειεθηξνζηάζηα θαη ζα ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα αλάγθεο. Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ αληιηψλ ζα δηαηίζεηαη επηπιένλ κηα αληιία ππξθαγηάο ηθαλήο παξνρήο γηα ηελ ηξνθνδνζία πδξνππξνβφινπ(-σλ) (water gun(- s) ) γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζε άιια πινία απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. Ζ ζέζε ηνπ(ησλ) πδξνππξνβφινπ(-σλ) ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα θαιχπηεη(- νπλ) ηνκέα 360 ν Ζ εηζαγσγή αέξα ζην κεραλνζηάζην ζα γίλεηαη κε αλεκηζηήξεο θαη αεξαγσγνχο επαξθνχο δηαηνκήο θαη θαηάιιειεο δηάηαμεο θαη ηζρχνο, νη νπνίνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα θαη θιεηζίκαηνο ησλ αεξνθξαθηψλ απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. Όια ηα θηβψηηα απνζήθεπζεο ζπζζσξεπηψλ ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο θαη ζα έρνπλ δηθά ηνπο αλεμάξηεηα εμαεξηζηηθά πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε ειεχζεξν ρψξν Ν κεραληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πεδαιηνπρίαο ζα είλαη ειεθηξνπδξαπιηθφο κε δχν αληιίεο ππνρξεσηηθά. Ρν ζχζηεκα πεδαιηνπρίαο ζα δηαζέηεη ζεξκφκεηξν ειαίνπ θαη νπηηθή θαη ερεηηθή έλδεημε ρακειήο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ ειαίνπ. Πε θάζε 24/8/2011 Πειίδα 18

19 πεξίπησζε ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ λα θαζηζηά δπλαηή θαη επρεξή ηε πεδαιηνπρία ζε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξνθίλεηα Γίθηπν πνζίκνπ λεξνχ : ζα δηαηίζεληαη δεμακελέο πνζίκνπ λεξνχ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θπβηθψλ κέηξσλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ρξσκαηηζκέλεο εζσηεξηθά κε θαηάιιεια ρξψκαηα. Νη δεμακελέο πνζίκνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηελ μεξά κέζσ θαηάιιεισλ ιήςεσλ. Θα δηαηίζεηαη ηνλ ζθνπφ απηφ θαηάιιεινο εχθακπηνο ζσιήλαο επαξθνχο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κ., κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ζηα άθξα ηνπ θαη κε ρψξν απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ηνπ Γίθηπν πγηεηλήο : ζα δηαηίζεηαη κηα δεμακελή αθαιαησκέλνπ λεξνχ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θπβηθψλ κέηξσλ κε κία (01) ζπζθεπή αθαιαηψζεσο δπλαηφηεηαο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ηνπιάρηζηνλ 5 ηφλσλ/24-σξν Ν εμαξηηζκφο πξφζδεζεο θαη αγθπξνβνιίαο, ν εξγάηεο άγθπξαο θαη ηα βαξνχιθα πξφζδεζεο πιψξα θαη πξχκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη Ρα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αλψηαηεο θιάζεο ηνπ παξαθνινπζνχληα ηελ θαηαζθεπή Λενγλψκνλα Δμνπιηζκφο πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο Θα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ : Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα πεηξειαηνεηδή κίγκαηα θαηάινηπα. Ξαξαξηήκαηνο IV ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα ιχκαηα. Ξαξαξηήκαηνο V ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα απνξξίκκαηα. Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηελ ξχπαλζε ηνπ αέξα Θα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο δηαρσξηζηήξαο πεηξειαίνπ λεξνχ ησλ 15 PPM, παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1 m³/h εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ Resolution MEPC.60 (33) ή MEPC 107 (49) εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνη, ηνπ ΗΚΝ. Ν δηαρσξηζηήξαο ζα αλαξξνθά ηα πξνο δηαρσξηζκφ πεηξειαηνεηδή κίγκαηα ησλ κεραλνζηαζίσλ θαη ειεθηξνζηαζίνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθήο πξνο ηνχην ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο Ρν πινίν ζα δηαζέηεη δεμακελή ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ (sludge tank) ζηελ νπνία ζα θαηαζιίβνληαη ην δηαρσξηζζέλ πεηξέιαην απφ ην δηαρσξηζηήξα πεηξειαίνπ λεξνχ θαζψο θαη ηα πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα απφ ηνλ θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα πεηξειαίνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,0 m³. Ρν πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο ζα παξαδίδεηαη ζε επθνιίεο ππνδνρήο κε ηε βνήζεηα εηδηθήο αληιίαο, κέζσ δηεζλνχο πξνηχπνπ ζπλδέζκνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην θαηάζηξσκα ηνπ ζθάθνπο Θα δηαηίζεηαη δεμακελή ζπγθέληξσζεο θαη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ην νπνίν ζα έρεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ (type approval certificate) ζχκθσλα κε Resolution MEPC. 2 (VI) ηνπ IMO πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 35 αηφκσλ ζε 24σξε βάζε Ρν πινίν ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα αεξνζπκπηεζηή πςειήο πίεζεο γηα πιήξσζε θαηαδπηηθψλ θηαιψλ. 24/8/2011 Πειίδα 19

20 5.17 Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ κεηξνχκελε ζηελ γέθπξα, ζην θέληξν επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ρψξν αζπξκάηνπ (εάλ ππάξρεη) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 65 db θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ θαη ζηηο ελδηαηηήζεηο πιεξψκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 75 db, θαηά ηελ πιεχζε ηνπ πινίνπ κε ηελ κεγίζηε ζπλερή ηαρχηεηα πινίνπ Πηνλ ρψξν Κεραλνζηαζίνπ λα ππάξρεη πάγθνο εξγαζίαο εμνπιηζκέλνο κε κέγγελε, θαηαθφξπθν δξάπαλν επί ζηήιεο-νδεγνχ, θαηάιιειεο εξγαιεηνζήθεο, δνθηκαζηήξην εγρπηήξσλ, ζπζθεπή παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα 8 bar, βξχζε κε λεξνρχηε, ζπζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο, ζπζθεπή ηξνρνχ, κηα θνξεηή ρεηξνθίλεηε αληιία κεηάγγηζεο πγξψλ Θα ππάξρνπλ θηάιεο αζεηπιίλεο-νμπγφλνπ κε ηα αλαγθαία εξγαιεία θπιαζζφκελεο ζε θαηάιιειν ρψξν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 6.1 Θα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν (02) ειεθηξνκεραλέο, εθάζηεο δπλάκελεο λα θαιχςεη ην 120% ηνπ κέγηζηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, κία (01) ειεθηξνγελλήηξηα αλαγθψλ ιηκέλνο (Ζarbour generator) θαη κία ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο (emergency), ε νπνία λα θαιχπηεη ηα ειεθηξηθά θνξηία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Γ,Π, SOLAS, ε νπνία ζα επξίζθεηαη άλσζελ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηεγαλψλ θαη ζα ηξνθνδνηεί ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα αλάγθεο. Απαξαίηεην λα πθίζηαηαη αλεμάξηεην ειεθηξνζηάζην. 6.2 Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθ. II 1/D,Δ/SOLAS Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: α) Ππλερνχο ξεχκαηνο 24V, θαη β) Δλαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 380 /220V 50 Hz, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηεγαλνχο πίλαθεο δηαλνκήο-αζθαιεηνδηαθφπηεο Νη παξαπάλσ πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα παξαθάησ φξγαλα ελδείμεσλ: Βνιηφκεηξα Ακπεξφκεηξα θαηαλαιψζεσλ Ακπεξφκεηξα θνξηηζηψλ Γεληθφ δηαθφπηε Ππρλφκεηξα (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο) 6.4 Θα ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηε ζχλδεζε ησλ πηλάθσλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (κεηαζρεκαηηζηέο - αλνξζσηέο) κε θαηάιιεια φξγαλα έλδεημεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε ζε φινπο ηνπο πίλαθεο, πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδνζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο Ζ/Ε ξεχκα μεξάο) θαζψο θαη θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ κεραλεκάησλ ζεκαληηθήο θαηαλάισζεο ηζρχνο. 6.5 Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ξεχκαηνο απφ ηελ μεξά. 6.6 Πηηο ελδηαηηήζεηο ζα ππάξρεη δίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ (κπξίδεο) 220 V/50 Ζz. 24/8/2011 Πειίδα 20

21 Πε θαηάιιειεο ζέζεηο ζε φιν ην πινίν ζα ππάξρνπλ ξεπκαηνιήπηεο 24V DC. Θα είλαη δηαζέζηκα δπν (02) θαηάιιεια θνξεηά θσηηζηηθά ζψκαηα κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θαη θαιψδην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20 κ. 6.7 Ρα Ζ/Ε ζα ηξνθνδνηνχλ ηνλ Θχξην Ζιεθηξηθφ Ξίλαθα (Θ.Ζ.Ξ.) θαη ζα παξαιιειίδνληαη κε δηαηάμεηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Λενγλψκνλα. 6.8 Ζ εθθίλεζε ηνπ θάζε Ζ/Ε ζα είλαη ειεθηξηθή απφ αλεμάξηεηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (maintenαnce free), θαηάιιεια εγθηβσηηζκέλε θαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα φζεο εθθηλήζεηο απαηηεί ν Λενγλψκνλαο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο. 6.9 Ν θχξηνο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη επηπξνζζέησο απφ δίθηπν μεξάο κέζσ δχν θαηαιιήισλ θαισδίσλ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κέηξσλ εθάζηνπ κε θαηάιιειν ξεπκαηνιήπηε (shore connection) Θα ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηε ζχλδεζε ησλ πηλάθσλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (κεηαζρεκαηηζηέο - αλνξζσηέο) κε θαηάιιεια φξγαλα έλδεημεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε ζε φινπο ηνπο πίλαθεο, πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδνζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο Ζ/Ε ξεχκα μεξάο) θαζψο θαη θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ κεραλεκάησλ ζεκαληηθήο θαηαλάισζεο ηζρχνο Ζ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θάζε θχξηαο κεραλήο ζα κπνξεί λα εθθηλεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν θχξηεο κεραλέο κέζσ δηαθφπηε ελαιιαγήο (changeover switch). Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ζα ππάξρνπλ θαη γηα ηηο ζπζηνηρίεο ησλ Ζ/Ε Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ε έληαζε ξεχκαηνο θφξηηζεο ησλ ελαιιαθηήξσλ ζα θαζνξηζζεί κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή Θα ηνπνζεηεζεί ηνπηθφο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ελφο πφινπ θάζε ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ θαη γεληθέο αζθάιεηεο ηήμεο θνληά ζηηο ζπζηνηρίεο. Νη ζπζζσξεπηέο ζα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο απφ ηαπηφρξνλε θφξηηζε κέζσ ALTERNATOR θαη θνξηηζηή θαη πξνζηαζία έλαληη ππεξθφξησζεο Γεησκέλνη ζα είλαη νη αξλεηηθνί πφινη (negative earth) ησλ ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ. Δπίζεο κεηαμχ ηνπο ζα ζπλδεζνχλ ειεθηξηθά κέζσ γεηψζεσλ θαηάιιεινπ ηχπνπ φια ηα κεηαιιηθά κέξε πνπ είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλα Ρα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σο πξνο ηνλ ηχπν, ηε δηαηνκή, ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο δηφδνπο ηνπο, θαζψο θαη ν ινηπφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα. Ρα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, εμσηεξηθά ησλ επελδχζεσλ (panels) κέζα ζε θαιαίζζεηνπο εηδηθνχο νδεγνχο κε θαηάιιεια θαιχκκαηα θαη ελίζρπζε ζηα ζεκεία κε ηδηαίηεξε θαηαπφλεζε. Ρα θαιψδηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα δηαρσξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα Πε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαη αλάγθεο Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκέο Megger ζε φια ηα θπθιψκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε ειεθηξηθή αληίζηαζε ζ απηά δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 1 ΚΥ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη νη κεηξήζεηο ζα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία. 24/8/2011 Πειίδα 21

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα