ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΘΑΦΝΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΞΟΝΥΠΖ ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΒΝΖΘΖΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : ΛΑΡΗΙΗΑΘΝΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΟΝΗ ΔΛΓΗΑΗΡΖΠΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 : ΓΝΘΗΚΔΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΣΔΓΗΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 : ΑΚΝΗΒΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΦΝΟΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 : ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13 : ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 : ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15 : ΟΖΡΟΔΠ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 16 : ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΙΝΗΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 : ΝΟΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 18 : ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 24/8/2011 Πειίδα 2

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οπιζμοί Λενγλψκνλαο: Έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο Αλαγλσξηζκέλνο Νξγαληζκφο (Λενγλψκνλαο), πνπ ζα αλαιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ θαη ν νπνίνο δηαζέηεη θαη εθαξκφδεη θαλνληζκνχο γηα πινία σο ην πξνδηαγξαθφκελν ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξεζία: Νη αξκφδηεο θαζ χιε Γηεπζχλζεηο θαη πεξεζίεο ηνπ ΑΙΠ-ΔΙ.ΑΘΡ. 1.2 Αποζηολή πλοίος. Ζ πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε γεληθή πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηαο ελφο ζχγρξνλνπ πεξηπνιηθνχ πινίνπ αλνηθηήο ζαιάζζεο ην νπνίν ζα κπνξεί λα επηρεηξεί ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θάησ απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο είηε απηφλνκα, σο κνλάδα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Αξρεγείνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Α/ΙΠ- ΔΙΑΘΡ) φπσο αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, λαπαγνζσζηηθά ζθάθε θ.α.. Ρν πινίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα εθηέιεζε απνζηνιψλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο, έξεπλαο δηάζσζεο, επηηήξεζεο θαη αζηπλφκεπζεο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα γηα θάιπςε επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ A/Ι.Π-ΔΙ.ΑΘΡ. 1.3 Καηάζηαζη πλοίος / εξαπηημάηυν. Ρν ππφ πξνκήζεηα πινίν ζα είλαη θαηλνχξγην θαη ηειείσο ακεηαρείξηζην. Ρα πιηθά θαηαζθεπήο, ν εμνπιηζκφο, ηα θχξηα θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη φια ηα παξειθφκελα ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 1.4 Καηαλληλόηηηα καηαζκεςήρ Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην πινίν, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ λαππήγεζε πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ, ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ απφ βεβαίσζε πξφζθαηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Λενγλψκνλα, ε νπνία ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά Ρν πινίν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζα ζρεδηαζζεί θαη ζα θαηαζθεπαζζεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Nενγλψκνλα Πηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, βεβαίσζε ηνπ Λενγλψκνλα, φηη ηνπ δεηήζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη, αθνχ ιήθζεθε ππφςε ε παξνχζα πξνδηαγξαθή, έγηλε απνδεθηή απφ ην Λενγλψκνλα ε έγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πινίνπ, κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ αλψηαηε θιάζε ηνπ γηα πινία ηεο θαηεγνξίαο απηήο (ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηε βεβαίσζε), θαη ε επίβιεςε κε αληηθείκελν ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 24/8/2011 Πειίδα 3

4 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα βαξχλεη ηνλ Ξξνκεζεπηή. Πε θακία πεξίπησζε απφ ηελ θιάζε ηνπ Λενγλψκνλα δελ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ πεξηνξηζκνί εθηέιεζεο πιφσλ, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ή άιινη πεξηνξηζκνί ή εθφζνλ πξνθχπηνπλ ζρεηηθέο επηθπιάμεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά. Πηελ παξαπάλσ βεβαίσζε ηνπ Λενγλψκνλα ζα δηεπθξηλίδνληαη ζαθψο νη θαλνληζκνί κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε έληαμε ζηελ αλσηάηε θιάζε θαζψο θαη ηπρφλ εμαηξέζεηο ή απνθιίζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο. Πε πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο δελ ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα γηα ηελ έληαμε ηνπ πινίνπ ζηελ θιάζε απηή, ζηελ βεβαίσζε ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζεκεία απηά θαη ζα ππάξρεη ζαθήο δέζκεπζε ηνπ Λενγλψκνλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ απζηεξφηεξσλ απαηηήζεσλ Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ε ππνβνιή, κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζεο φηη ην λαππεγείν δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (QUALITY ASSURANCE SYSTEM) ζχκθσλα κε ISO 9001/2000 ή απζηεξφηεξν κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή πινίσλ, απφ νξγαληζκφ ή θνξέα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Πε πεξίπησζε πνπ φιεο ή ηκήκα ησλ εξγαζηψλ λαππήγεζεο δελ εθηειεζζνχλ ζην λαππεγείν ηνπ πξνκεζεπηή αιιά απφ λαππεγείν ή ζπλεξγείν (ππεξγνιάβν) ζα πξέπεη θαη γη απηφ λα ππνβιεζνχλ νη παξαπάλσ βεβαηψζεηο ηνπ Λενγλψκνλα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζπκθσλεηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππεξγνιάβνπο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα επηκέξνπο έξγα (ρσξίο ηηκέο) Ν Ξξνκεζεπηήο ηνπ πινίνπ ή ν θαηαζθεπαζηήο, εθφζνλ ε θαηαζθεπή αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή νίθν, πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ λαππήγεζε πινίσλ αλάινγνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Αλάινγε εκπεηξία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν θνξέαο ζρεδίαζεο ηνπ πινίνπ. Ξξνο ηνχην ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά: (α) πίλαθεο πινίσλ αλαιφγνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ν θνξέαο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη (β) βεβαηψζεηο ησλ θνξέσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ απηψλ πεξί ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ππνβνιή ησλ νπνίσλ βεβαηψζεσλ ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ηεο πξνζθνξάο. 1.5 Καηαλληλόηηηα ςλικών. Ρα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ, ν εμνπιηζκφο ηνπ, ηα θχξηα θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη φια ηα παξειθφκελα ζα είλαη άξηζηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο (BEST COMMERCIAL STANDARDS), θαηάιιεια γηα λαπηηθή ρξήζε. 1.6 Κανονικόηηηα καηαζκεςήρ Ζ φιε θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ζα παξαθνινπζείηαη απφ ην Λενγλψκνλα θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε : (α) ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη (β) ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Ν Λενγλψκνλαο ζα εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά έληαμεο ζηελ αλσηάηε 24/8/2011 Πειίδα 4

5 θιάζε θαζψο θαη ηε βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λενγλψκνλα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη έγηλε απνδεθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ θιάζε πνπ δειψζεθε ζχκθσλα κε ηηο παξ θαη 1.6.1, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Δπίζεο λα δειψλεηαη φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Λενγλψκνλα γηα έγθξηζε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηνπ πξνθαηαξθηηθά ζρέδηα γηα ηελ έλαξμε λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ. Δηδηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ ζρέδηα θαη κειέηεο, ζα ππνβιεζνχλ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξνθαηαξθηηθά ζεσξεκέλα απφ ην Λενγλψκνλα Ρξνπνπνηήζεηο θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Λενγλψκνλα ζα είλαη ππνρξεσηηθέο, δελ ζα επηβαξχλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ πεξεζία θαη ζα εθηεινχληαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ πεξεζία κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ καδί κε αληίγξαθν ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ Λενγλψκνλα. Γηα φιεο ηηο δνθηκέο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ην Λενγλψκνλα, ζα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο πεξεζίαο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα παξεπξίζθνληαη νη Δπφπηεο ηεο. Νη εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ πεξεζία Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ ζα γίλεηαη παξάιιεια απφ Δπηζεσξεηέο ηνπ Λενγλψκνλα θαη απφ Δπφπηεο, πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ πεξεζία. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ πεξεζία ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ. Νη Δπφπηεο θαη νη Δπηζεσξεηέο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζρεδηαζηήξηα, εξγνηάμηα θαη ζπλεξγεία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ (θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο), φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ή δνθηκάδεηαη ην πιηθφ ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο απηνχ (θχξηεο κεραλέο, βνεζεηηθά κεραλήκαηα, πιηθά θαηαζθεπήο θαη άιια) σο θαη ζηηο απνζήθεο ζηηο νπνίεο επξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαζψο θαη λα παξίζηαληαη ζε νπνηεζδήπνηε λαππεγηθέο, εξγνζηαζηαθέο ή εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ή ειέγρνπο ή ππνινγηζκνχο εθηεινπκέλνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ππεξγνιάβνπο ηνπ, σο θαη λα επηζεσξνχλ ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Γηα απηέο ηηο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Δπνπηψλ θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ κε επζχλε ηνπ Ξξνκεζεπηή. Νη Δπηζεσξεηέο ηνπ Λενγλψκνλα νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο Δπφπηεο γηα φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Ζ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ Λενγλψκνλα ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο Δπφπηεο κε επζχλε ηνπ Ξξνκεζεπηή. Νη Δπφπηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ, πνπ έρεη ιάβεη ν πξνκεζεπηήο γηα πιηθά πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηα αξρηθά πξνζθεξζέληα. Όιεο νη εθηφο έδξαο δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη πιήξνπο απνδεκίσζεο ησλ Δπνπηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ 24/8/2011 Πειίδα 5

6 ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία Ρεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο ησλ Δπνπηψλ ή Δπηζεσξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα εμεηάδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πεξεζία. Νπνηεζδήπνηε δηαπηζηνχκελεο ειαηησκαηηθέο ή θαθφηερλεο θαηαζθεπέο ή ηνπνζεηεκέλα ειαηησκαηηθά ή κε ηθαλνπνηεηηθά πιηθά ζα αληηθαζίζηαληαη θαη ηπρφλ πξνθιεζείζεο εμ αηηίαο απηψλ βιάβεο ή αλσκαιίεο ζα δηνξζψλνληαη αδαπάλσο γηα ηελ πεξεζία Θαηά ηελ θαηαζθεπή ν πξνκεζεπηήο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο νξζήο ηερληθήο θαη πξαθηηθήο. Ν πξνκεζεπηήο επίζεο απνδέρεηαη ηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ηε πηζηή ηήξεζε ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Ζ πεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ή δνθηκήο ησλ πιηθψλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ ππφ θαηαζθεπή πινίνπ ζε αλαγλσξηζκέλα θξαηηθά ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο κε δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο. Ρα ζρεηηθά έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή Ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία ζηελ αξρή θάζε κήλα ελεκεξσηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γξαθεία κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ θαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζή ηνπο ηα αηηνχκελα απφ απηνχο ζρέδηα, ζπκβάζεηο κε ππεξγνιάβνπο ηνπ, πξνδηαγξαθέο, ππνινγηζκνχο, ηερληθά φξγαλα θαη γεληθά φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη κέζα πξνο εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο Ρπρφλ παξαηεξήζεηο, ππνδείμεηο θαη πξνηάζεηο θαη ε παξερφκελε απφ ηνπο Δπφπηεο ή Δπηζεσξεηέο έγθξηζε θαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, δελ κεηψλνπλ ζε θακηά πεξίπησζε ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ άξηηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Ρπρφλ εμαξηήκαηα ή ζπζθεπέο, κε κλεκνλεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, αιιά απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο αξίζηεο πνηφηεηαο πινίνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο επηβάξπλζε ηεο πεξεζίαο Ζ πεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη θαη ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηξνπνπνηήζεσλ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ζοβαπή οικονομική επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηνχ θαη δελ κεηαζέηνπλ ην ρξφλν παξάδνζεο Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη πξφζζεηεο εξγαζίεο ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ δεηνχληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία θαη ζπλεπάγνληαι ζοβαπή οικονομική επιβάπςνζη ή κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, σο θαησηέξσ: (1) Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα ζπκβηβάδνληαη πξνο ηε γεληθή θαηαζθεπή θαη ζα δεηνχληαη πξν επιφγνπ ρξφλνπ. (2) Ν πξνκεζεπηήο ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ πεξεζία κέζα ζε 10 εκέξεο ηελ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κεηαβνιή ζηελ ζπκβαηηθή ηηκή θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο. (3) Ζ πεξεζία ζα δηεξεπλά ηελ πξνζθνξά θαη νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζή ηεο. 24/8/2011 Πειίδα 6

7 Ρπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή εμαηξέζεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα, ζα δεηνχληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία, ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ αληίζηνηρε εηζήγεζε ηεθκεξίσζε ηνπ Λενγλψκνλα, θαη ζα εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Πε φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνηήζεσλ, δηαξξπζκίζεσλ, πξφζζεησλ εξγαζηψλ, εμαηξέζεσλ απνθιίζεσλ θαηά ηα παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε ηεο άςνγεο, απφ ηερληθήο θαη πνηνηηθήο πιεπξάο, εθηέιεζήο ηνπο, ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηε γεληθή θαηαζθεπή θαη ηεο κε αιινίσζεο ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πινίνπ. Ζ ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε απηή ηνλ πξνκεζεπηή Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη αξρηθά απφ ηνλ ίδην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε αξίζηεο πνηφηεηαο πιηθά, εμαξηήκαηα θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αξίζηεο θαη πξφζθαηεο ηερλνινγίαο εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, κε βάζε ηε ζσζηή ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ. 1.7 σέδια και ζηοισεία Πε θάζε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί πιελ ηεο απνδνρήο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ, ζα αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαη ιεπηνκεξψο ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (λαππεγηθφ, λαπηηιηαθφ, ελδηαίηεζε θ.ι.π.) πξνθεηκέλνπ απηή αμηνινγεζεί. Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ πινίνπ, ησλ λαππεγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πινίνπ Δηδηθφηεξα, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 1. Πρέδηα γεληθήο δηάηαμεο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε δηάηαμε φισλ ησλ ρψξσλ θαη νη ζέζεηο (κε ιεπηνκέξεηεο) ησλ κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ, εμνπιηζκνχ θ.ι.π. 2. Πρέδηα κέζεο θαη δηακήθνπο ηνκήο, φπνπ ζα θαίλνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζρέδην αλαπηχγκαηνο ειαζκάησλ. 3. Πρέδηα ρσξεηηθνηήησλ δεμακελψλ. 4. Πρέδηα αμνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο-πξφσζεο. 5. Πρέδην γεληθήο δηάηαμεο κεραλνζηαζίνπ(-σλ) θαη ειεθηξνζηαζίνπ(-σλ). 6. Πρέδην ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη κειέηε ηζνινγηζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 7. Πρέδηα φισλ ησλ δηθηχσλ ηνπ πινίνπ (ελδεηθηηθά : θπηψλ, έξκαηνο, ππξθαγηάο, ζάιαζζαο, ςχμεο, θαπζίκνπ, γιπθνχ λεξνχ, ειαίνπ, πνζίκνπ, ιπκάησλ, δηαρείξηζεο πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ ρψξνπ κεραλνζηαζίνπ). 8. Αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ απηνλνκίαο πινίνπ. 9. Ξξνθαηαξηηθή κειέηε επζηαζείαο, πδξνζηαηηθφ δηάγξακκα θαη θακπχιεο ζηαηηθήο επζηάζεηαο. 10. Κειέηε θαηάθιπζεο θαη ζρέδην θαηαθιπζίκσλ κεθψλ. 11. Κειέηε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πινίνπ. 12. Κειέηε πξνζηαζίαο απφ ειεθηξφιπζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ πινίνπ. 13. Ξεξηγξαθή επηθηλδχλσλ ρψξσλ (hazardous areas) κεραλνειεθηξνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ απηψλ. 24/8/2011 Πειίδα 7

8 14. Πρέδην ππξίκαρεο πξνζηαζίαο. 15. Πρέδην ειέγρνπ ππξθαγηάο (fire control plan). 16. Πρέδην ζσζηηθψλ κέζσλ (life saving appliances plan). 17. Κειέηε ζπλεξγαζίαο πινίνπ κε άιια επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Α/ΙΠ-ΔΙΑΘΡ θαη ειηθνπηέξνπ. (ζε κεηεψξηζε). 18. Αλαιπηηθφ πίλαθα ηχπνπ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο. 19. Ξιήξε ζεηξά πεξηγξαθηθψλ θπιιαδίσλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, θ.ι.π., κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά έγθξηζήο θαη δνθηκψλ, απφ Λενγλψκνλα, αξκφδηεο Αξρέο ή αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 20. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλπςσηηθψλ κέζσλ κε ζηνηρεία αλπςσηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο. 21. Αλαιπηηθφ πίλαθα πξνζθεξνκέλσλ ακνηβψλ θαη εξγαιείσλ. 22. Πρέδην λαππεγηθψλ γξακκψλ. 23. Κειέηε δείθηε εμαξηηζκνχ. 24. Κειέηε πδξαπιηθήο θαη νξγαληθήο παξνρήο ιπκάησλ. 25. Κειέηε επηρεηξεζηαθψλ ηθαλνηήησλ θαη επηβησζηκφηεηαο. 26. Κειέηε ζπλεξγαζίαο ζθάθνπο-θπξίσλ κεραλψλ-ζπζηήκαηνο πξφσζεο-ζπζηήκαηνο πεδαιηνχρεζεο. 27. Έθζεζε «Conditions of Assignement Report» ή «Freeboard Plan» γηα ζέκαηα Γξακκήο Φφξησζεο. 28. Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ πξνο ξπκνχιθεζε. 29. Κειέηε θαηακέηξεζεο ρσξεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Πχκβαζε 1969 ηνπ ΗΚΝ Πεπιεσόμενο Σεσνικών Πποζθοπών Φχιιν Ππκκφξθσζεο Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, ην νπνίν ζα αθνινπζεί επαθξηβψο ηελ αξίζκεζε, δνκή θαη παξαγξαθνπνίεζε ηεο παξνχζαο. Ρν θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα είλαη θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ζα παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πξνζθνξάο ή/θαη λνκνζεζίαο, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ, πξνηχπσλ, ζπζηάζεσλ θ.ιπ. θαη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ζηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. Δπίζεο ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη αληίγξαθα πηλάθσλ ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο συπίρ ηιμέρ φπνπ ζα θαίλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Ξεξηερφκελν Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν πιήξεο θαη επρεξήο θαζνξηζκφο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη λα δίδεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, ζπλνιηθή ηηκή θαζψο θαη πιήξεο αλάιπζε ζε φια ηα σο άλσ θφζηε θαη ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζεο ησλ αληηζηνίρσλ αληηθεηκέλσλ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ, αλεμάξηεηα αλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ή φρη. Πε πεξίπησζε εξγνζηαζηαθήο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηφηε 24/8/2011 Πειίδα 8

9 ζα ηζρχνπλ νη λέεο κεησκέλεο ηηκέο γηα ηπρφλ λέεο αιιαγέο ή επηπξφζζεην πιηθφ. Πηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. Ξξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. Πε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη θξπθά θφζηε. Ξξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη άλεπ θφζηνπο ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηελ έλδεημε ΑΛΔ ΘΝΠΡΝΠ. Πε άιιε πεξίπησζε ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 2.1 Ρν πινίν ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ επηρεηξεζηαθέο, θαηαζθεπαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά: Πε θάζε πεξίπησζε ην πινίν ζα έρεη πιήξε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ζε θαηάζηαζε ζαιάζζεο (Sea State) θαηά Douglas 6 ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο αλέκνπ θαη ζε κεησπηθνχο θαη εγθάξζηνπο θπκαηηζκνχο Δπίζεο ε επηβησζηκφηεηα ηνπ πινίνπ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε ζε θαηάζηαζε ζαιάζζεο (Sea State) θαηά Douglas ηνπιάρηζηνλ 8 ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εδαθίσλ θαη ζα ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά εηδηθή κειέηε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην πξνζθεξφκελν ζθάθνο Ρν πινίν ζα έρεη πεξηζψξην απμήζεσο κέρξη θαη 5% ηνπ κέγηζηνπ έκθνξηνπ εθηνπίζκαηνο, ρσξίο νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ επηδφζεσλ επζηάζεηαο, ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ απφ ηελ εηδηθή κειέηε επζηάζεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ Ζ θαηαλνκή ηνπ επηπιένλ βάξνπο ζα γίλεηαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θπξίσο επί ηνπ ειεπζέξνπ ηκήκαηνο ηνπ θπξίνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ πινίνπ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξνζθνξά Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ ζα είλαη λαππεγηθφο ράιπβαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ππεξθαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ράιπβαο ή αινπκίλην ηεο απνδνρήο ηνπ Λενγλψκνλα Ρν νιηθφ κήθνο κεηαμχ θαζέησλ ζα είλαη 50 κέηξα (±5%). Παλ κήθνο κεηαμχ θαζέησλ λνείηαη ην νξηδφκελν ζηελ Γηεζλή Πχκβαζε πεξί θαηακέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Πχκβαζε 1969 ηνπ ΗΚΝ. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ζα θαζνξίδεηαη ζαθψο ην νιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ κεηξνχκελν ρσξίο δσλάξη θαη πξνεμνρέο Ρν πινίν ζα είλαη θαηά ην δπλαηφ ηζνβχζηζην ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηε ρξήζε κνλίκνπ έξκαηνο θαη πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο νξίσλ δηαγσγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή Ζ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ ζα πιεξνί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηηο απαηηήζεηο ηεο.α. αξηζκ /1/93 «Απνδνρή ηεο απφθαζεο ΗΚΝ Res.Α 749 (18) / » Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζηηο δνθηκέο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 28 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ ζην 100 % ηεο κεγίζηεο ζπλερνχο ηζρχνο ησλ Θ.Κ. κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 0-2 θαηά Douglas). 24/8/2011 Πειίδα 9

10 Ζ κεγίζηε ζπλερήο ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ ζην 85 % ηεο κεγίζηεο ζπλερνχο ηζρχνο ησλ Θ.Κ. κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 0-2 θαηά Douglas). Ζ νηθνλνκηθή ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ, κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε αθηίλα ελεξγείαο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 θφκβνη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ κε θαζαξή γάζηξα θαη ζε ήξεκε ζάιαζζα (θαηάζηαζε ζάιαζζαο 3-4 θαηά Douglas). Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνδηαγξαθψλ σο θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ λνείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ κε πιήξσκα (ρσξίο λαπαγνχο) θαη φια ηα εθφδηα, εμνπιηζκφ, παξειθφκελα, θαχζηκα, θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απηνλνκίαο θαη αθηίλαο ελεξγείαο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο σο πεξηπνιηθνχ πινίνπ. Νη παξαπάλσ ηαρχηεηεο ζα πηζηνπνηνχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά κε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο : (α) πνβνιή απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζηνλ ηχπν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εθηειεζζεί απφ Θξαηηθή Αξρή, πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ηχπνπ απηνχ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ ην πξνζθεξφκελν πινίν ζε ζρέζε κε ην δνθηκαζζέλ : α. δελ δηαθέξεη ζηηο λαππεγηθέο γξακκέο ηεο γάζηξαο θαη ζην ζχζηεκα πξφσζεο β. δελ ππνιείπεηαη ζηελ ηζρχ ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο θαη γ. δελ ππεξβαίλεη ζε εθηφπηζκα εθείλν ζην νπνίν δηελεξγήζεθαλ νη δνθηκέο, πεξηζζφηεξν απφ 5%. Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ εθηνπίζκαηνο πξνζθεξνκέλνπ πινίνπ ζηελ σο άλσ θαηάζηαζε θφξησζεο ζε ζρέζε κε ην δνθηκαζζέλ πάλσ απφ 5% θαη κέρξη 10%, ηα σο άλσ απνηειέζκαηα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ κειέηε αλαγσγήο ησλ επηδφζεσλ ηαρχηεηαο απφ ην δνθηκαζζέλ ζην πξνζθεξφκελν, ε νπνία ζα έρεη εθπνλεζεί απφ Γηπισκαηνχρν Λαππεγφ Κεραληθφ ή απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζα ππνβάιινληαη γηα ηεθκεξίσζε ζηνηρεία, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε πξνζθεξνκέλνπ θαη δνθηκαζζέληνο πινίνπ. (β) πνβνιή ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο ηαρπηήησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ : i. Κειέηε αληίζηαζεο ξπκνχιθεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζε δεμακελή δνθηκψλ πξνηχπσλ θαη ζε ήξεκν λεξφ ζηελ θαηάζηαζε θφξησζεο σο αλσηέξσ. Ζ κειέηε ζα έρεη εθπνλεζεί θαη νη δνθηκέο ζα έρνπλ δηελεξγεζεί απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. ii. Κειέηε ζπλεξγαζίαο ζθάθνπο-θπξίσλ κεραλψλ-ζπζηήκαηνο πξφσζεο, ζηελ ίδηα σο άλσ θαηάζηαζε θφξησζεο. 24/8/2011 Πειίδα 10

11 Ζ κειέηε ζα έρεη εθπνλεζεί απφ Γηπισκαηνχρν Λαππεγφ Κεραληθφ ή απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή. iii. Πε πεξίπησζε ρξήζεο πιήξσο βπζηζκέλσλ ειίθσλ, ηα πιήξε απνηειέζκαηα, ζε ζήξαγγα ζπειαίσζεο (cavitation tunnel) θαη κε πιήξεο κνληέιν πξχκλεο (κε άμνλεο, πεδάιηα, ζηεξίγκαηα αμφλσλ θαη πεδαιίσλ θιπ), δνθηκψλ ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρχηεηα, ηεο έιηθαο ζε φηη αθνξά ηελ ψζε θαη ηελ ξνπή θαη ζε φιεο ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο βπζηζκάησλ θαη δηαγσγψλ θαζψο θαη δνθηκψλ ειέγρνπ ηεο δηάβξσζεο ησλ επηθαλεηψλ (paint test). Νη δνθηκέο ζα δηελεξγεζνχλ απφ δηεζλνχο θχξνπο Θέληξν ή Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ή Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Θξαηηθή Αξρή Ζ αθηίλα ελεξγείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ λ.κ. κε ηελ νηθνλνκηθή ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θφξηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζα ιεθζεί ππφςε ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ θπξίσλ κεραλψλ θαη ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ (Ζ/Ε) ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε ζε θαηάζηαζε πιεχζεο Ζ απηνλνκία ηνπ πινίνπ ζε εθφδηα, πφζηκν λεξφ, ηξφθηκα θ.ι.π. ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο γηα 35 άηνκα Ρν πινίν ζα δηαζέηεη: Θαηάιιειν ρψξν θσηηδφκελν θαη κε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα κεηεψξηζε ειηθνπηέξνπ (HOVERING), SUPER PUMA ή ηζνδχλακνπ, ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν θαη θαηά ηε λχρηα γηα παξαιαβή παξάδνζε λαπαγψλ αληηθεηκέλσλ Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελδηαίηεζεο γηα ηξηάληα (30) άηνκα πιήξσκα. Δπίζεο ζα δηαηίζεηαη θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ παξακνλή ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) λαπαγψλ. 2.2 Ρν πινίν ζα ζπκκνξθψλεηαη, σο πξνο ην απζηεξφηεξν, κε ηηο απαηηήζεηο: ησλ παξνπζψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ Λενγλψκνλα, ζηελ αλσηάηε θιάζε ηνπ νπνίνπ ζα εληαρζεί ην πινίν γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ. ηεο Δζληθήο, Θνηλνηηθήο θαη Γηεζλνχο Λνκνζεζίαο ηνπ πινίνπ ζεσξνχκελνπ, θαη αλαινγία, σο κε επηβαηεγνχ πινίνπ πνπ εθηειεί δηεζλείο πιφεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (gross tonnage) άλσ ησλ 500 Ν.Σ. (G.T.) εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, ηνπ Γηεζλνχο Θαλνληζκνχ Απνθπγήο Πχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα (ΓΘΑΠ 72) φπσο ηζρχεη. ηεο Νδεγίαο 96/98/ΔΘ φπσο ηζρχεη, γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ, πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. ηοσ Β.Γ. 135/68 ως προς ηην έκδοζη άδειας νασπήγηζης εθόζον η νασπήγηζη γίνει ζηην Δλλάδα. 2.3 Ξέξαλ ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ Θεθαιαίσλ 3, 4, 5, 6, 7, θαη 8 δχλαηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακεο θαηά πεξίπησζε ιχζεηο, ησλ νπνίσλ ε ηζνδπλακία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηελ πξνζθνξά. 2.4 Όιεο νη απαξαίηεηεο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ ζην πινίν θαη ζα αθνξνχλ νλνκαζία πξνζδηνξηζκνχ πιηθψλ, ρψξσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 24/8/2011 Πειίδα 11

12 θαζψο θαη νδεγίεο ρξήζεηο ζα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλείο ζέζεηο θαη ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε αλεμίηειν ηξφπν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΦΟ 3.1 Ζ ζηεγαλή ππνδηαίξεζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηις απαιηήζεις περί ζηεγανής σποδιαίρεζης Κεθ. II 1/B/SOLAS 74 όπως κσρώθηκε με ηον Ν. 1045/1980 (ΦΔΚ 95Α ). Ρν πινίν ζα θέξεη πξσξαία ζηεγαλή θξαθηή ζχγθξνπζεο, ζηεγαλέο θξαθηέο γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ κεραλνζηαζίνπ απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο θαζψο θαη ηηο επηπιένλ απαηηνχκελεο ζηεγαλέο θξαθηέο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζηεγαλή ππνδηαίξεζε ηνπ πινίνπ κε ζπληειεζηή ζηεγαλήο ππνδηαίξεζεο κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 0,5 (F 0,5). Ζ πεξίπησζε αδπλακίαο επίηεπμεο ηέηνηαο ζηεγαλήο ππνδηαίξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ Κεραλψλ, ζα αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί δηππζκέλσλ ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα. Νη ηπρφλ ζχξεο επί ησλ ζηεγαλψλ θξαθηψλ θαη νη δηειεχζεηο ζσιελψζεσλ, ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, νρεηψλ αεξηζκνχ θιπ απφ ηηο ζηεγαλέο θξαθηέο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 15 ηνπ Κεθ. II 1/B/SOLAS 74 φπσο ηζρχεη. 3.2 Ρα ζεκεία ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα απνθπγή κεραληθψλ ή ρεκηθψλ ή ειεθηξνιπηηθψλ αιιεινεπηδξάζεσλ. 3.3 Ρν θαηάζηξσκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο πινίσλ αλάινγνπ ηχπνπ. Θα εμαζθαιίδεηαη (α) ε αληηνιηζζεηηθφηεηα, (β) ε ηαρεία απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, (γ) ε πξνζηαζία δηθηχσλ θαη ζσιελψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θπθινθνξία επί απηνχ. Ρα δάπεδα ησλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηέιεπζε ή θαη εξγαζία ηνπ πιεξψκαηνο ζα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 3.4 Πην πινίν ζα ππάξρνπλ αλνίγκαηα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο ρσξίο πξνεμνρέο, θαηάιιεια γηα ηελ εχθνιε εμαγσγή ησλ θπξίσλ κεραλψλ, ειεθηξνκεραλψλ θαη κεησηήξσλ κε δηαζηάζεηο ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ρα αλνίγκαηα απηά ζα θέξνπλ θαιχκκαηα (αθαηξεηά ειάζκαηα) ηζνδχλακνπ αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο κε ην θαηάζηξσκα θαη ε ζηεξέσζή ηνπο ζα γίλεηαη κε ζεηξά αλνμείδσησλ θνριηψλ. 3.5 Ξεξηκεηξηθά ηνπ θπξίνπ θαηαζηξψκαηνο ζα ππάξρεη ζπλερέο παξαπέην εθηφο απφ ηα ζεκεία, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηπιίδηα απφ αλνμείδσην πιηθφ κε αλνμείδσηα ζπξκαηφζρνηλα ή ξέιηα, πνπ ζα θζάλνπλ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ ην έλα (1) κέηξν. Πηα εθηεζεηκέλα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ πινίνπ (πιψξε, νξνθή γέθπξαο θιπ) ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ζπξκαηφζρνηλα ζπγθξάηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θηλεζεί εξγαζζεί ζε απηά. 3.6 Θα δηαηίζεηαη κία ειαθξηά θιίκαθα απν-επηβίβαζεο ζην πινίν κε πιήξε εμάξηπζε, θαη θαηάιιειεο ζρεδίαζεο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο αλά πιεπξά θαζψο θαη ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ. Θα πξνβιέπεηαη ζέζε αζθαινχο ζηνηβαζίαο θαη ζηεξέσζήο ηεο. 24/8/2011 Πειίδα 12

13 3.7 Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα αλαγθαία θαη θαηάιιεια ειαζηηθά θπιηλδξηθά παξαβιήκαηα ηθαλήο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 120 εθαηνζηψλ πνπ ζα θέξνπλ επαξθνχο κήθνπο ζρνηλί γηα ηελ πξφζδεζή ηνπο ζην πινίν θαη κεηαιιηθή αλνμείδσηε ελίζρπζε ζηα ζεκεία αλαθξέκαζήο ηνπο. Ξεξηθεξεηαθά ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ζεκεία αλαθξέκαζήο ηνπο. 3.8 Ρν πινίν ζα θέξεη εμνπιηζκφ αγθπξνβνιίαο θαη πξφζδεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα. Θα ππάξρεη εξγάηεο αγθπξψλ θαη βαξνχιθα πξφζδεζεο, πιψξα θαη πξχκα. Δηδηθφηεξα ηα ζρνηληά πξφζδεζεο ζα είλαη δηπιάζηνπ κήθνπο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια ηχκπαλα (αλέκεο) γηα ηελ ζηνηβαζία ηνπο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λαπηηθή πξαθηηθή ζρνηληά δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ρξήζεσλ. 3.9 Θα ππάξρεη θαηάιιεινο κφληκνο θαη θνξεηφο εμνπιηζκφο ξπκνχιθεζεο γηα ξπκνχιθεζε πινίνπ κεγέζνπς αληίζηνηρνπ ηνπ πξνδηαγξαθνκέλνπ. Θα δηαηίζεηαη επηπιένλ θαηάιιειν εχθακπην θαη αλζεθηηθφ ζρνηλί γηα ρξήζεηο αλάγθεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 65 ρηιηνζηψλ θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 120 κέηξσλ κε θαηάιιειν ηχκπαλν (αλέκε) γηα ηελ ζηνηβαζία ηνπ ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ Δπί ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ πινίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηνλνδέηεο θαη ηνλνδεγνί (κε ξάνπιν) ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, κεγέζνπο αληίζηνηρνπ πξνο ηα ζρνηληά πξφζδεζεο, γηα ζρνηληά δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 45 mm. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηελ πιψξε θαη ηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ θαηάιιεινη ηνλνδεγνί θαηεχζπλζεο ζρνηληψλ πξφζδεζεο(κε ξάνπιν) Θα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ελεξγή θαζνδηθή πξνζηαζία ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε εγθεθξηκέλε απφ ηνλ Λενγλψκνλα Θα ππάξρεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξφιπζε φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε εγθεθξηκέλε απφ ηνλ Λενγλψκνλα Πην πξσξαίν, κεζαίν θαη πξπκλαίν ηκήκα ηνπ πινίνπ ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ ζα ππάξρνπλ αλάγιπθνη αξαβηθνί αξηζκνί ηεο θιίκαθαο ηνπ βπζίζκαηνο Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν (02) ζθάιεο αλαξξηρήζεσο ηχπνπ πινεγνχ Όινο ν εμνπιηζκφο θαηαζηξψκαηνο (πξνβνιείο, βαξνχιθα, ηχκπαλα ζηνηβαζίαο ζρνηληψλ(αλέκεο), ηπρφλ ειεθηξηθνί ππνπίλαθεο, ρεηξηζηήξηα, ιέκβνη θαη κεραληζκνί θαζαίξεζήο ηνπο, ζηαζκνί ελδνζπλελλφεζεο θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο) ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια αδηάβξνρα θαη αλζεθηηθά ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαιχκκαηα ρξψκαηνο γθξί κε ζρνηληά ζχζθημεο Όια ηα κέξε θαη νη ρψξνη ηνπ πινίνπ ζα θέξνπλ θαηάιιειε βαθή γηα πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπο απφ ηπρφλ νμεηδψζεηο. Νη επηθάλεηεο ηνπ πινίνπ ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ζα ρξσκαηηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ σο εμήο : ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ/ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΛΑΜΑΣΧΝ ΦΑΙΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΣΡΧΔΙ (F/C : Full Coat) 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free ΠΑΥΟ (DFT : Dry Film Thickness) (mic) /8/2011 Πειίδα 13

14 ΔΜΑΙΑ-ΘΑΡΑΠΡΟΥΚΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΞΔΟΘΑΡΑΠΘΔΔΠ (εμσηεξηθά)/ St 3 or Sa 2.5 ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ (Κεραλνζηάζην, απνζήθεο θαη ινηπά) St 3 or Sa 2.5 ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΘΑΙΑΠΠΔΟΚΑΡΝΠ/ St 3 or Sa 2.5 ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΞΝΠΗΚΝ ΓΑΡΝΠ/ Sa 2,5 (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ Sa 2,5 (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) 1 F/C Siller 2 F/C Antifouling Tin Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane OR 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Finish Acrylic 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Finish White 1 F/C Finish White 1 F/C Epoxy Primer 1 F/C Epoxy Primer + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product + 2 Stripe Coats Όια ηα ειάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ακκνβνιή ηνπιάρηζηνλ Sa 2.5 θαη επίζηξσζε 1x20 mic Shopprimer Zinc-Epoxy. Γηα ηα πθαινρξψκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΘ 782/2003. Νη απνρξψζεηο ησλ ηειηθψλ επηζηξψζεσλ ζα είλαη σο εμήο :. Γάζηξαο, Δμάισλ, πεξθαηαζθεπήο : RAL γθξί 7040 Θαηαζηξψκαηνο : RAL γθξί 7031 Γηαθξηηηθψλ ισξίδσλ: RAL κπιέ αλνηρηφ 5015 Δζσηεξηθψλ επελδχζεσλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο: RAL Ivory white 1015 Νη ζέζεηο θαη ην είδνο ησλ δηαθξηηηθψλ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ (ισξίδεο, άγθπξεο, αξηζκνί) θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκάλζεσλ νλνκαζίαο ηνπ πινίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξεζίαο Θα δηαηίζεληαη πέληε (5) θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη, αλεμάξηεηνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα θχιαμε ησλ αληαιιαθηηθψλ θφξηνπ, πιηθψλ θαηαζηξψκαηνο, θνξεηνχ νπιηζκνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα πξνο επηρεηξεζηαθέο θαη πξνο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο. Νη ρψξνη απηνί ζα θέξνπλ 24/8/2011 Πειίδα 14

15 θαηάιιειν εμαεξηζκφ-αεξηζκφ θαη κφλσζε. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζα είλαη πξνο απνδνρήο πξνο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο. Πηελ πξνζθνξά ζα κλεκνλεχεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ε αληηζηνηρία ζε βάξνο πξνο θχιαμε πιηθψλ Θα ππάξρεη θαηάιιειε θαηαζθεπή θαη ελίζρπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε, έρκαζε θαη αζθάιηζε ησλ πξφζζεησλ βαξψλ ηεο παξαγξάθνπ Δηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηή ζα δνζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Ρα αλσηέξσ βάξε ζα ππνινγηζζνχλ ζηηο κειέηεο θαη ζηηο δνθηκέο παξαιαβήο ηνπ πινίνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο θηλεηψλ βαξψλ, ζα εθαξκνζηνχλ νη απαηηήζεηο Θεθ. VI/Θαλ. 5/SOLAS 74 (as amended) IMO Msc. Circ. 745/96 (Cargo securing manual) Ρν πινίν ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 399/80 (Α 110) ή ΓΠΓΦ 1966 φπσο ηζρχεη. Απαηηείηαη ε ππνβνιή έθζεζεο Conditions of Assignement Report ή Freeboard Plan Ρν πινίν ζα θέξεη θαηάιιειεο εληζρχζεηο θαζψο θαη ζρεηηθή κειέηε κε ζρέδην γηα ηελ αλαθξέκαζε ηνπ πξνο εθηέιεζε δεμακεληζκνχ Δπίζεο ζα θέξεη ειεθηξνπδξαπιηθφ γεξαλφ (πηπζζφκελν θξέλη ηειεζθνπηθφ) αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 3 ηφλσλ Πε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζθάθνπο ζα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ ζα αλαθέξεη φηη ε πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε Ρακείνπ Δμσηεξηθψλ Ππλφξσλ. Ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθνχ θεηκέλνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα παξάδνζεο ηνπ ζθάθνπο Ρν πινίν λα δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκφ αιεμηθέξαπλνπ θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο εθφζνλ απαηηείηαη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΞΟΝΥΠΖ- ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ 4.1 Ζ ηζρχο πξφσζεο ηνπ πινίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη απφ δχν (2) θχξηεο κεραλέο DIESEL λαπηηθνχ ηχπνπ, ραξαθηεξηζκέλεο σο HEAVY DUTY, εχθεκνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (κε πξνβιεπφκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο αλά έηνο κεηαμχ γεληθψλ επηζθεπψλ ΡΒΝ ηνπιάρηζηνλ ψξεο) πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ, κε κεησηήξεο, αλαζηξνθείο θνξάο πεξηζηξνθήο, άμνλεο θαη έιηθεο, θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 4.2 Ζ κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθ. II 1/C,E/SOLAS Θα ππάξρνπλ δχν (02) αλεμάξηεηα κεραλνζηάζηα. 'Έλα γηα θάζε Θχξηα Κεραλή. 4.4 Ρα αμνληθά ζπζηήκαηα ζα είλαη επζείαο κεηάδνζεο. Ρα ζπζηήκαηα ζηεγαλφηεηαο ησλ ειηθνθφξσλ αμφλσλ ζα είλαη ειαηνιίπαληα ππφ πίεζε. 4.5 Ρν πινίν ζα θέξεη δχν (2) έιηθεο ζηαζεξνχ βήκαηνο 24/8/2011 Πειίδα 15

16 4.6 Ρν πινίν ζα έρεη αθελφο απμεκέλεο ειηθηηθέο ηθαλφηεηεο, θαη αθεηέξνπ δπλαηφηεηα πινχ ζε ρακειέο ηαρχηεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζηνιή ηνπ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεχζεο ηνπ πινίνπ θαη κε κφλν κία θχξηα κεραλή. 4.7 Θα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο πξσξαίνο σζεηήξαο (bow thruster) θαηάιιειεο ηζρχνο θαη κε αλεμάξηεην θηλεηήξα. 4.8 Νη κεραλέο πξφσζεο θαη νη ειεθηξνκεραλέο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο Γ.Π. MARPOL 73/ Ζ εθθίλεζε ηεο θάζε κεραλήο ζα είλαη ειεθηξηθή 24 V DC απφ αλεμάξηεηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (maintenαnce free), θαηάιιεια εγθηβσηηζκέλε θαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα 6 δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο Θα ππάξρεη ζην πινίν θαηάιιεινο ρψξνο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (θιηκαηηδφκελν δσκάηην) γηα ηνλ έιεγρν ησλ θ. κεραλψλ (engine control room) άλσζελ ηνπ κεραλνζηαζίνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: α) θχξην ειεθηξηθφ πίλαθα β) ειεθηξηθφ πίλαθαο θσηηζκνχ γ) πίλαθα εθθίλεζεο, ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ θπξίσλ κεραλψλ, ησλ ειεθηξνκεραλψλ, ησλ ζπζηεκάησλ πεδαιηνπρίαο θαη ησλ βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ ε) νπηηθν-αθνπζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνήο πδάησλ ζη) νπηηθν-αθνπζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζηεγαλφηεηαο πινίνπ δ) πίλαθα ελδεηθηψλ ζηάζκεο δεμακελψλ θαπζίκνπ, ειαίνπ, πνζίκνπ, έξκαηνο ε) πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζ) πίλαθα ππξαζθάιεηαο Γηα ηα παξαπάλσ ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο θαη κεραληθά φξγαλα θαη ελδείθηεο. Θα δηαηίζεηαη εθηππσηήο γηα ηελ εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγεη ην πιήξσκα Πηελ γέθπξα, ζε θαηάιιειε ζέζε γηα ρξήζε θαη παξαηήξεζε, ζα βξίζθεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ δσκαηίνπ ειέγρνπ (control room) ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο-θξάηεζεο ησλ θπξίσλ κεραλψλ απφ ηελ γέθπξα θαη ην κεραλνζηάζην κε ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθήο - αζθαιηζηηθήο δηάηαμεο θαη ρεηξηζκνχ αλάγθεο. Θα είλαη δπλαηή ε αζθάιηζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ γηα απνθπγή αηπρεκαηηθήο θίλεζεο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ζηελ γέθπξα ζηξνθφκεηξα θπξίσλ κεραλψλ θαη αμφλσλ, πίλαθαο ειέγρνπ θσηηζκνχ θαη πξνβνιέσλ θαηαζηξψκαηνο, πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο θαη ππξαζθάιεηαο, θαζψο θαη ειέγρνπ ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ πινίνπ, ησλ πδαηνζηεγψλ θαη ππξνζηεγψλ ζπξψλ Ρα θπθιψκαηα ςχμεο γιπθνχ λεξνχ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ςπγεία ζαιάζζεο ζα είλαη αλεμάξηεηα γηα θάζε θχξηα κεραλή. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθεδξηθήο ςχμεο Θχξηαο Κεραλήο κε ηελ ρξήζε αληιίαο ζαιάζζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο εμαξηεκέλεο. Δπί εθάζηνπ θπιίλδξνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ππξφκεηξν Νη νρεηνί εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ησλ θ. κεραλψλ ζα είλαη πδξφςπθηνη, ζα θέξνπλ δηάηαμε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο 24/8/2011 Πειίδα 16

17 ηεο ζεξκφηεηαο θαζ φιν ην κήθνο ηνπο θαη ζα ζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ απνθπγή θξαδαζκψλ. Δλδείθηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζα ππάξρνπλ ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ Νη ζσιελψζεηο πςειήο πηέζεσο πεηξειαίνπ ησλ κεραλψλ ζα είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη ζα πθίζηαηαη ζχζηεκα πεξηζπιινγήο δηαξξνψλ κε νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ ζηε γέθπξα δηαθπβέξλεζεο θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ ηνπ πινίνπ Ρν κέγεζνο ησλ ρψξσλ κεραλνζηαζίσλ θαη ειεθηξνζηαζίσλ (εθφζνλ πθίζηαληαη) ζα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ κεραλψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο γεληθά ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πξφζβαζε γηα παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο Θαηάιιεινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα ηα αληαιιαθηηθά θφξηνπ,πιηθά θαηαζηξψκαηνο, θνξεηφ νπιηζκφ(κε εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε) θαη ινηπφ εμνπιηζκφ Θα ππάξρνπλ δχν (02) αεξνζπκπηεζηέο θαη δχν (αεξνθπάιεο). Δίηε έλαο εμαξηεκέλνο θαη έλαο αλεμάξηεηνο είηε θαη νη δχν αλεμάξηεηνη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ 5.1 Όιεο νη δεμακελέο θαη ηα ζηεγαλά ηνπ πινίνπ ζα έρνπλ θαηάιιειεο αλζξσπνζπξίδεο, ελδεηθηηθά, θαηακεηξεηηθά, εμαεξηζηηθά θαη εζσηεξηθέο θιίκαθεο θαζφδνπ θαη θαηάιιειε ζήκαλζε κε κεηαιιηθέο πηλαθίδεο. 5.2 Ρν πινίν ζα δηαζέηεη δεμακελή εκεξεζίαο θαηαλάισζεο ζε θάζε κεραλνζηάζην θαη δχν ηνπιάρηζηνλ δεμακελέο θαπζίκνπ κε θαηάιιειεο αλζξσπνζπξίδεο, ελδεηθηηθά, θαηακεηξεηηθά θαη εμαεξηζηηθά. Όιεο νη δεμακελέο θαπζίκνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ιήςεηο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πινίνπ. Θα δηαηίζεηαη, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πεηξέιεπζεο, θαηάιιεινο εχθακπηνο ζσιήλαο επαξθνχο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κ., κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ζηα άθξα ηνπ θαη κε ρψξν απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ηνπ επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Νη δεμακελέο θαπζίκνπ θαη νη δεμακελέο εκεξεζίαο θαηαλάισζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Λενγλψκνλα. Νη ζσιήλεο παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηαρχθιεηζηα επηζηφκηα επί ηεο δεμακελήο ρεηξηδφκελα απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηπρφλ ππάξρνπζαο αληιίαο κεηάγγηζεο θαπζίκνπ (transfer pump) ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη επίζεο απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. 5.3 Ρν δίθηπν πεηξειαίνπ ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θίιηξα θαη πδαηνπαγίδεο. Πηα κεραλνζηάζηα ζα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη θπγνθεληξηθνί δηαρσξηζηήξεο πεηξειαίνπ θαη ειαίνπ. 5.4 Ρν πινίν ζα δηαζέηεη θαηάιιειε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ ηνπ βνεζεηηθνχ ζθάθνπο ηνπ κε θαηάιιειε αλζξσπνζπξίδα, ελδεηθηηθφ, θαηακεηξεηηθφ, εμαεξηζηηθφ κε θαηάιιειν δίθηπν πιήξσζήο ηνπ θαη θέλσζήο ηνπ. 5.5 Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη ηα επηζηφκηα ησλ δηθηχσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ λενγλψκνλα. Ρν θάζε επηζηφκην λα θέξεη αλεμίηειε επ απηνχ ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε (αξηζκνχο ή/θαη γξάκκαηα) αληίζηνηρα κε ηελ έλδεημή ηνπ ζηα ζρέδηα ηνπ πινίνπ. Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα 24/8/2011 Πειίδα 17

18 ζηεξίδνληαη θαη αζθαιίδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο ιφγσ θξαδαζκψλ. Όια ηα δίθηπα ζα ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ISO : Νη εηζαγσγέο ζάιαζζαο ζα θέξνπλ θαηάιιεια πιέγκαηα θαη θίιηξα ελψ ηα επηζηφκηά ηνπο ζα είλαη ρεηξηδφκελα απφ ζέζε εχθνια πξνζηηή θαη άλσζελ ηνπ δαπέδνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Νη εμαγσγέο ησλ θπξίσλ κεραλψλ, εθφζνλ βξίζθνληαη, θάησ απφ ην θαηάζηξσκα ζα θέξνπλ αλεπίζηξνθεο βαιβίδεο. 5.6 Ρν δίθηπν θπηψλ ζα έρεη αλαξξφθεζε απφ θάζε ζηεγαλφ δηακέξηζκα ηνπ ζθάθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κεραλνζηαζίσλ-ειεθηξνζηαζίνπ. Θάζε αλαξξφθεζε ζα έρεη θίιηξν (strainer) θαη ζα ζπλδέεηαη ζε θηβψηην επηζηνκίσλ (valve chest) φπνπ ζα ππάξρεη γηα θάζε κία αλαξξφθεζε θπηψλ απνκνλσηηθφ θαη αλεπίζηξνθν επηζηφκην. Θα ππάξρεη ζχζηεκα νπηηθήο θαη ερεηηθήο έλδεημεο (ALARM) ζην κεραλνζηάζην θαη ζηε γέθπξα θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ γηα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ησλ πδξνζπιιεθηψλ (ζεληηλφλεξσλ). 5.7 Ρν δίθηπν ζεληηλψλ ζα έρεη αλαξξφθεζε απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ κηγκάησλ θαη θαηάζιηςε κέζσ δχν (02) αλεπίζηξνθσλ επηζηνκίσλ πξνο ηε δεμακελή ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ. Θα ππάξρεη θαηάιιειε ελίζρπζε ζηελ πεξηνρή ησλ αλαξξνθήζεσλ θαη δηακφξθσζε γηα ηελ πιήξε απνζηξάγγηζε ησλ ζεληηλψλ. 5.8 Θα ππάξρεη δίθηπν ππξθαγηάο γηα φιν ην πινίν, κε ηηο αλαγθαίεο ιήςεηο, καληθνζέζηα, κάληθεο θαη αθξνζσιήληα. Ρν δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζηα φθηα ησλ αιχζεσλ ησλ αγθπξψλ. 5.9 Θα δηαηίζεληαη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηεο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο θπηψλ / ππξθαγηάο θαηαλεκεκέλεο ζην πινίν έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ κηα αληιία λα είλαη πάληα δηαζέζηκε ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηάθιπζεο δχν ζηεγαλψλ δηακεξηζκάησλ. Κία απφ ηηο αληιίεο απηέο ζα βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζηεγαλψλ δηακεξηζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ειεθηξνζηάζηα θαη ζα ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα αλάγθεο. Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ αληιηψλ ζα δηαηίζεηαη επηπιένλ κηα αληιία ππξθαγηάο ηθαλήο παξνρήο γηα ηελ ηξνθνδνζία πδξνππξνβφινπ(-σλ) (water gun(- s) ) γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζε άιια πινία απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. Ζ ζέζε ηνπ(ησλ) πδξνππξνβφινπ(-σλ) ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα θαιχπηεη(- νπλ) ηνκέα 360 ν Ζ εηζαγσγή αέξα ζην κεραλνζηάζην ζα γίλεηαη κε αλεκηζηήξεο θαη αεξαγσγνχο επαξθνχο δηαηνκήο θαη θαηάιιειεο δηάηαμεο θαη ηζρχνο, νη νπνίνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα θαη θιεηζίκαηνο ησλ αεξνθξαθηψλ απφ ζέζε εθηφο κεραλνζηαζίνπ. Όια ηα θηβψηηα απνζήθεπζεο ζπζζσξεπηψλ ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο θαη ζα έρνπλ δηθά ηνπο αλεμάξηεηα εμαεξηζηηθά πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε ειεχζεξν ρψξν Ν κεραληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πεδαιηνπρίαο ζα είλαη ειεθηξνπδξαπιηθφο κε δχν αληιίεο ππνρξεσηηθά. Ρν ζχζηεκα πεδαιηνπρίαο ζα δηαζέηεη ζεξκφκεηξν ειαίνπ θαη νπηηθή θαη ερεηηθή έλδεημε ρακειήο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ ειαίνπ. Πε θάζε 24/8/2011 Πειίδα 18

19 πεξίπησζε ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ λα θαζηζηά δπλαηή θαη επρεξή ηε πεδαιηνπρία ζε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξνθίλεηα Γίθηπν πνζίκνπ λεξνχ : ζα δηαηίζεληαη δεμακελέο πνζίκνπ λεξνχ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θπβηθψλ κέηξσλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ρξσκαηηζκέλεο εζσηεξηθά κε θαηάιιεια ρξψκαηα. Νη δεμακελέο πνζίκνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηελ μεξά κέζσ θαηάιιεισλ ιήςεσλ. Θα δηαηίζεηαη ηνλ ζθνπφ απηφ θαηάιιεινο εχθακπηνο ζσιήλαο επαξθνχο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κ., κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ζηα άθξα ηνπ θαη κε ρψξν απνζήθεπζεο θαη ζηνηβαζίαο ηνπ Γίθηπν πγηεηλήο : ζα δηαηίζεηαη κηα δεμακελή αθαιαησκέλνπ λεξνχ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θπβηθψλ κέηξσλ κε κία (01) ζπζθεπή αθαιαηψζεσο δπλαηφηεηαο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ηνπιάρηζηνλ 5 ηφλσλ/24-σξν Ν εμαξηηζκφο πξφζδεζεο θαη αγθπξνβνιίαο, ν εξγάηεο άγθπξαο θαη ηα βαξνχιθα πξφζδεζεο πιψξα θαη πξχκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη Ρα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αλψηαηεο θιάζεο ηνπ παξαθνινπζνχληα ηελ θαηαζθεπή Λενγλψκνλα Δμνπιηζκφο πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο Θα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ : Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα πεηξειαηνεηδή κίγκαηα θαηάινηπα. Ξαξαξηήκαηνο IV ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα ιχκαηα. Ξαξαξηήκαηνο V ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηα απνξξίκκαηα. Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο Γ.Π. MARPOL γηα ηελ ξχπαλζε ηνπ αέξα Θα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο δηαρσξηζηήξαο πεηξειαίνπ λεξνχ ησλ 15 PPM, παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1 m³/h εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ Resolution MEPC.60 (33) ή MEPC 107 (49) εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνη, ηνπ ΗΚΝ. Ν δηαρσξηζηήξαο ζα αλαξξνθά ηα πξνο δηαρσξηζκφ πεηξειαηνεηδή κίγκαηα ησλ κεραλνζηαζίσλ θαη ειεθηξνζηαζίνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθήο πξνο ηνχην ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο Ρν πινίν ζα δηαζέηεη δεμακελή ζπγθέληξσζεο πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ (sludge tank) ζηελ νπνία ζα θαηαζιίβνληαη ην δηαρσξηζζέλ πεηξέιαην απφ ην δηαρσξηζηήξα πεηξειαίνπ λεξνχ θαζψο θαη ηα πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα απφ ηνλ θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα πεηξειαίνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,0 m³. Ρν πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο ζα παξαδίδεηαη ζε επθνιίεο ππνδνρήο κε ηε βνήζεηα εηδηθήο αληιίαο, κέζσ δηεζλνχο πξνηχπνπ ζπλδέζκνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην θαηάζηξσκα ηνπ ζθάθνπο Θα δηαηίζεηαη δεμακελή ζπγθέληξσζεο θαη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ην νπνίν ζα έρεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ (type approval certificate) ζχκθσλα κε Resolution MEPC. 2 (VI) ηνπ IMO πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 35 αηφκσλ ζε 24σξε βάζε Ρν πινίν ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα αεξνζπκπηεζηή πςειήο πίεζεο γηα πιήξσζε θαηαδπηηθψλ θηαιψλ. 24/8/2011 Πειίδα 19

20 5.17 Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ κεηξνχκελε ζηελ γέθπξα, ζην θέληξν επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ρψξν αζπξκάηνπ (εάλ ππάξρεη) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 65 db θαη ζην δσκάηην ειέγρνπ κεραλψλ θαη ζηηο ελδηαηηήζεηο πιεξψκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 75 db, θαηά ηελ πιεχζε ηνπ πινίνπ κε ηελ κεγίζηε ζπλερή ηαρχηεηα πινίνπ Πηνλ ρψξν Κεραλνζηαζίνπ λα ππάξρεη πάγθνο εξγαζίαο εμνπιηζκέλνο κε κέγγελε, θαηαθφξπθν δξάπαλν επί ζηήιεο-νδεγνχ, θαηάιιειεο εξγαιεηνζήθεο, δνθηκαζηήξην εγρπηήξσλ, ζπζθεπή παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα 8 bar, βξχζε κε λεξνρχηε, ζπζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο, ζπζθεπή ηξνρνχ, κηα θνξεηή ρεηξνθίλεηε αληιία κεηάγγηζεο πγξψλ Θα ππάξρνπλ θηάιεο αζεηπιίλεο-νμπγφλνπ κε ηα αλαγθαία εξγαιεία θπιαζζφκελεο ζε θαηάιιειν ρψξν. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 6.1 Θα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν (02) ειεθηξνκεραλέο, εθάζηεο δπλάκελεο λα θαιχςεη ην 120% ηνπ κέγηζηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, κία (01) ειεθηξνγελλήηξηα αλαγθψλ ιηκέλνο (Ζarbour generator) θαη κία ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο (emergency), ε νπνία λα θαιχπηεη ηα ειεθηξηθά θνξηία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Γ,Π, SOLAS, ε νπνία ζα επξίζθεηαη άλσζελ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηεγαλψλ θαη ζα ηξνθνδνηεί ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα αλάγθεο. Απαξαίηεην λα πθίζηαηαη αλεμάξηεην ειεθηξνζηάζην. 6.2 Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθ. II 1/D,Δ/SOLAS Ρν πινίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: α) Ππλερνχο ξεχκαηνο 24V, θαη β) Δλαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 380 /220V 50 Hz, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηεγαλνχο πίλαθεο δηαλνκήο-αζθαιεηνδηαθφπηεο Νη παξαπάλσ πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα παξαθάησ φξγαλα ελδείμεσλ: Βνιηφκεηξα Ακπεξφκεηξα θαηαλαιψζεσλ Ακπεξφκεηξα θνξηηζηψλ Γεληθφ δηαθφπηε Ππρλφκεηξα (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο) 6.4 Θα ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηε ζχλδεζε ησλ πηλάθσλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (κεηαζρεκαηηζηέο - αλνξζσηέο) κε θαηάιιεια φξγαλα έλδεημεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε ζε φινπο ηνπο πίλαθεο, πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδνζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο Ζ/Ε ξεχκα μεξάο) θαζψο θαη θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ κεραλεκάησλ ζεκαληηθήο θαηαλάισζεο ηζρχνο. 6.5 Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ξεχκαηνο απφ ηελ μεξά. 6.6 Πηηο ελδηαηηήζεηο ζα ππάξρεη δίθηπν θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ (κπξίδεο) 220 V/50 Ζz. 24/8/2011 Πειίδα 20

21 Πε θαηάιιειεο ζέζεηο ζε φιν ην πινίν ζα ππάξρνπλ ξεπκαηνιήπηεο 24V DC. Θα είλαη δηαζέζηκα δπν (02) θαηάιιεια θνξεηά θσηηζηηθά ζψκαηα κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θαη θαιψδην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20 κ. 6.7 Ρα Ζ/Ε ζα ηξνθνδνηνχλ ηνλ Θχξην Ζιεθηξηθφ Ξίλαθα (Θ.Ζ.Ξ.) θαη ζα παξαιιειίδνληαη κε δηαηάμεηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Λενγλψκνλα. 6.8 Ζ εθθίλεζε ηνπ θάζε Ζ/Ε ζα είλαη ειεθηξηθή απφ αλεμάξηεηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (maintenαnce free), θαηάιιεια εγθηβσηηζκέλε θαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα φζεο εθθηλήζεηο απαηηεί ν Λενγλψκνλαο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο. 6.9 Ν θχξηνο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη επηπξνζζέησο απφ δίθηπν μεξάο κέζσ δχν θαηαιιήισλ θαισδίσλ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κέηξσλ εθάζηνπ κε θαηάιιειν ξεπκαηνιήπηε (shore connection) Θα ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηε ζχλδεζε ησλ πηλάθσλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (κεηαζρεκαηηζηέο - αλνξζσηέο) κε θαηάιιεια φξγαλα έλδεημεο. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε ζε φινπο ηνπο πίλαθεο, πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδνζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο Ζ/Ε ξεχκα μεξάο) θαζψο θαη θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ κεραλεκάησλ ζεκαληηθήο θαηαλάισζεο ηζρχνο Ζ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θάζε θχξηαο κεραλήο ζα κπνξεί λα εθθηλεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν θχξηεο κεραλέο κέζσ δηαθφπηε ελαιιαγήο (changeover switch). Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ζα ππάξρνπλ θαη γηα ηηο ζπζηνηρίεο ησλ Ζ/Ε Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ε έληαζε ξεχκαηνο θφξηηζεο ησλ ελαιιαθηήξσλ ζα θαζνξηζζεί κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή Θα ηνπνζεηεζεί ηνπηθφο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ελφο πφινπ θάζε ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ θαη γεληθέο αζθάιεηεο ηήμεο θνληά ζηηο ζπζηνηρίεο. Νη ζπζζσξεπηέο ζα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο απφ ηαπηφρξνλε θφξηηζε κέζσ ALTERNATOR θαη θνξηηζηή θαη πξνζηαζία έλαληη ππεξθφξησζεο Γεησκέλνη ζα είλαη νη αξλεηηθνί πφινη (negative earth) ησλ ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ. Δπίζεο κεηαμχ ηνπο ζα ζπλδεζνχλ ειεθηξηθά κέζσ γεηψζεσλ θαηάιιεινπ ηχπνπ φια ηα κεηαιιηθά κέξε πνπ είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλα Ρα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σο πξνο ηνλ ηχπν, ηε δηαηνκή, ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο δηφδνπο ηνπο, θαζψο θαη ν ινηπφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Λενγλψκνλα. Ρα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ, θαηά ην δπλαηφλ, εμσηεξηθά ησλ επελδχζεσλ (panels) κέζα ζε θαιαίζζεηνπο εηδηθνχο νδεγνχο κε θαηάιιεια θαιχκκαηα θαη ελίζρπζε ζηα ζεκεία κε ηδηαίηεξε θαηαπφλεζε. Ρα θαιψδηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα δηαρσξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα Πε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαη αλάγθεο Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκέο Megger ζε φια ηα θπθιψκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε ειεθηξηθή αληίζηαζε ζ απηά δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 1 ΚΥ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη νη κεηξήζεηο ζα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία. 24/8/2011 Πειίδα 21

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε:

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε: 31994L0063 Οδεγία 94/63/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 20ής Δεθεκβρίοσ 1994 γηα ηολ έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε βελδίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα