ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο, (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε Διιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε.. ( ) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ Άπαληα ηα ζρεηηθά ζπλππνβαιιφκελα, κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο», θαη θχξηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη, φπσο ηερληθή πεξηγξαθή, γεληθνί-εηδηθνί φξνη, θχιιν ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θιπ. εγγπήζεηο ή θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο θιπ. ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ, ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε επηβεβαησκέλα-ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή θαη ειάρηζηνλ απφ ηνλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ζηε ρψξα καο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ζπγαηξηθφ νίθν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη ηελ αλαγθαία νηθνλνκνηερληθή αλάπηπμε-ππνδνκή ζηελ Διιάδα. 1

2 Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη ν «πξνκεζεπηήο» σο ζπγαηξηθφο νίθνο, πξέπεη ζην δηαθξηηηθφ ηνπ ηίηιν λα έρεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ ή λα ππνβάιιεη ζηνηρεία πνπ λα βεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ. Δπίζεο ζα ππνβάιιεη νξγαλφγξακκα κεηξηθνχ θαη ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο (γηα ηα αληίζηνηρα είδε). Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 9001:08,ή EN ISO 13485:04, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο δχλαηαη λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζηνηρεία κε ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ ηνπ έρεη δνζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Μεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν επίζεκε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε ( ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ) β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλ-θαιχςεσλ (ρξνληθέο πνηνηηθέο πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ θιπ.), ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε, πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε παξάδνζε εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ., θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ ή ζπγαηξηθνχ ειιεληθνχ νίθνπ (Γ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ (φλνκα-ηδηφηεηα). Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΚΑΙ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔ ΣΙ ΔΝΣΤΠΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ( ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ) ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ. πξνζφληα ησλ απαζρνινπκέλσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά σο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα πξνο ηνχην φξγαλα. Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή ηε ζπληήξεζε θιπ. ζα ραξαθηεξίδνληαη, απαξάβαηνη φξνη θαη νη πξνζθνξέο ζα απνθιείνληαη Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ησλ δχν εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ ησλ δχν εηψλ επηβεβαίσζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κεηξηθνχ νίθνπ θαη νπσζδήπνηε κε εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ζπζηήκαηνο ηξνρψλ πέδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κπαηαξηψλ, θιπ., ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΣΟ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ, εθηφο αλαισζίκσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε φηη εμαηξνχληαη. ηελ πιήξε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ψζηε ην κεράλεκα λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φηη δειαδή αθξηβψο πξνβιέπεη ην ζρέδην πιήξνπο ζχκβαζεο. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ΙΥΤΟΤΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππφρξενο θνξέαο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ ρψξνπ, πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα θαη δελ εηνηκάζεη ην ρψξν (ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ), έλα κήλα πξηλ απφ ηελ 2

3 ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο, ηφηε ε κελ παξάδνζε ησλ εηδψλ αθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε δε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη ην βξαδχηεξν έλα κήλα, κεηά ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο Καηά ηε δηάξθεηα εγγχεζεο ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, βιάβεο θιπ. πνπ ζα παξαθνινπζείηαη θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηαηξφ ή ειεθηξνληθφ) θαη ηνλ ηερληθφ ηνπ πξνκεζεπηή. ην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη νη βιάβεο, ηα αίηηα ηνπο θαη ε δηάξθεηα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά γηα ηελ βιάβε θαη εη δπλαηφλ γηα ην είδνο ηεο θαη ζα ζηέιλεηαη Fax, νπφηε θαη αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα αζξνίδνληαη νη εξγάζηκεο εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο ΙΥΤΔΙ ΟΣΙ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΣΟ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο ειεγρσλ θαη επηζθεπψλ θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηεο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη κε ηελ ζχκθσλε έγγξαθε δήισζε-εγγχεζε ηνπ κεηξηθνχ ή ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ε νπνία ζα θαηαηεζεί κεηά ηεο πξνζθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε, σο θαη ζην πθηζηάκελν ηερληθφ δπλακηθφ ζηελ ρψξα καο γηα service θιπ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο ζπληήξεζεο ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : α. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ίζε κε ην δέθα (10%) ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο (ρσξίο Φ.Π.Α.). β. Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ ζα έρεη αλαηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε ζπληήξεζε, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή, κε άιιε ηήξεζεο ησλ φξσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, ίζε κε δέθα ηηο εθαηφ (10%) ηεο αληίζηνηρεο εηήζηαο ακνηβήο, φπσο απηή ζα έρεη θαζνξηζζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ επφκελνπ έηνπο ζην θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. Η ακνηβή γηα ηε ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζπληήξεζεο θαη αθνχ ζα έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ ξήηξεο. γ. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, γηα παξνρή αληαιιαθηηθψλ - ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θιπ. θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο δεθαεηίαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηνπο ίδηνπο δεηνχκελνπο φξνπο κέρξηο ζπκπιήξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ. 3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 3.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ βαζκνινγεζνχλ θαη αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Τγεία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ : α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 3

4 νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή. β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνχο θπζηθνχο - ηερλνιφγνπο) φπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ( έλαο ηερληθφο ζα εθπαηδεπηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ θαη ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο κεηεθπαηδεχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ νίθνπ, ζα ηνπ ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ ψζηε λα κπνξεί λα επεκβαίλεη γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ), σο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θιπ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή θαη επίδεημε εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ (ηαηξψλ θπζηθψλ - ηερλνιφγσλ ρεηξηζηψλ) ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο ησλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο. Σν ππφςε εθπαηδεπηηθφ σο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα αλαθεξζεί ρσξηζηά κε ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ελαζρφιεζήο ηνπ, ηα πξνζφληα, εθπαίδεπζε θιπ θαη ζα ζπλππνβιεζεί ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο πξνο ηνχην εθπαίδεπζεο θαη αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, αληίζηνηρα, γηα ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηαηξψλ ρεηξηζηψλ επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εηδψλ ελψ γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ησλ ππφςε εηδψλ. Η ππφςε εθπαίδεπζε (ηαηξψλ θπζηθψλ - ρεηξηζηψλ) ζα παξέρεηαη επί έλα κήλα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληφο ηεο δεθαεηίαο λα παξάζρεη επί πιένλ κία αλάινγε εθπαίδεπζε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηπρφλ επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κεηαγελέζηεξα, πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνχ (ηαηξψλ, θπζηθψλ ή ρεηξηζηψλ θαη βηνταηξηθψλ κεραληθψλ) 3.4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. πξέπεη ζηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ φηη ε εθπαίδεπζε ζα γίλεη απφ δηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ SERVICE 4.1. Σα αληαιιαθηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,αθηηλνινγηθψλ ιπρληψλ, ςεθηαθψλ αληρλεπηψλ ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ζπζηήκαηνο ηξνρψλ πέδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κπαηαξηψλ, θιπ., πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εξγαηηθά, ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή ζπληήξεζεο. Αλαιψζηκα είλαη κφλν ηα κέζα απνζήθεπζεο( dvd s, cd s,),ηα ξαδηνθαξκαθα, θαη ζθηαγξαθηθά Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ απνζήθεπζε αληαιιαθηηθψλ θαη θχξηα ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. Η αλάινγε δέζκεπζε ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ κεηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, πέξα απφ ηελ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά - αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 4

5 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο (σο 4.1 αλσηέξσ), νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ην πξψην έηνο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, (αλεμάξηεηα ησλ ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε). ηε ζπλέρεηα ε ηηκή λα αλαπξνζαξκφδεηαη-αλαζεσξείηαη εηήζηα, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά δεθαεηίαο Οη πξνζθεξφκελεο αξρηθέο αληίζηνηρεο εηήζηεο ηηκέο γηα ζπληήξεζε ή γηα πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα αλαζεσξνχληαη-αλαπξνζαξκφδνληαη, αλά έηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο αλαγθαίαο θαηά πεξίπησζε, εηήζηαο πξνζαχμεζεο επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ εθάζηνηε επίζεκν πιεζσξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο Δ..Τ.Δ Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πξνζθνξά, φηαλ αθνξνχλ ζε παξνρή ζηνηρείσλ θιπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ, γηα κηα δεθαεηία, ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηθαλνπνηνχλ θαη ειάρηζηνλ ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, σο πξνο ηα πεξηιακβαλφκελα ζηε ζπληήξεζε θαη σο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία εγγπήζεσλ-θαιχςεσλ ησλ πιηθψλ, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη δπλαηή αθελφο ε αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ή απαηηήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο ηηκήο ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο, γηα κηα δεθαεηία. 6. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΙΟΓΤΝΑΜΗ ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 6.1 Καηά ηελ αμηνιφγεζε βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαξηίδεηαη, γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά, ηζνδχλακε ζπγθξηηηθά ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, ε νπνία νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε βάζε απηή ηε ζχλζεζε, δηακνξθψλεηαη κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αληίζηνηρε ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Η ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία, ζα ιεθζεί ππφςε, σο ζα δηακνξθσζεί ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 6.2 Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ηεο πιήξνπο ζπληήξεζεο, γηα δέθα ζπλνιηθά έηε, κε βάζε ππνινγηζκνχ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή Σ1 γηα ην πξψην έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε (ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο εηήζηεο πξνζαπμήζεηο αλαζεσξήζεηο) θαηά 0,75 ηνπ ζπλνιηθνχ γηα δέθα έηε πνζνχ, πξνθεηκέλνπ νη κειινληηθέο δαπάλεο λα αλαρζνχλ ζε παξνχζεο αμίεο. 6.3 Η ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ε νπνία πξνθχπηεη σο άζξνηζκα : α) ηεο ηζνδχλακεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, σο πξναλαθέξζεθε, β) ηεο ελδεηθηηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (νπσζδήπνηε γηα δέθα ζπλνιηθά έηε θαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θιπ. Όξσλ εγγχεζεο) ηεο αληίζηνηρεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, σο πξναλαθέξζεθε, θαηά 0,75 Θα ιεθζεί ππφςε θαη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζε ζπζρεηηζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πξνζθνξά, ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 7. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 7.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε 5

6 λα παξέρεηαη ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ, ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέξβηο θιπ Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο ( αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. Οη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζα αλαγξάθνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηζνδχλακε ζχλζεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε αληίγξαθν αληίζηνηρν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ρσξίο φκσο αλαγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ. Η πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θιπ. φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο εγγπήζεηο θαιχςεηο ρξνληθέο ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα: α. Να είλαη πξσηφηππεο (φρη θσηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ ζπγαηξηθνχ νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ) β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, Γ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ θιπ. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε, ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή απνθιεηζκνχ Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO, (ΔΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:04), κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8/1348/04. 6

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα