ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο, (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε Διιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε.. ( ) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ Άπαληα ηα ζρεηηθά ζπλππνβαιιφκελα, κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο», θαη θχξηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη, φπσο ηερληθή πεξηγξαθή, γεληθνί-εηδηθνί φξνη, θχιιν ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θιπ. εγγπήζεηο ή θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο θιπ. ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ, ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε επηβεβαησκέλα-ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή θαη ειάρηζηνλ απφ ηνλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ζηε ρψξα καο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ζπγαηξηθφ νίθν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη ηελ αλαγθαία νηθνλνκνηερληθή αλάπηπμε-ππνδνκή ζηελ Διιάδα. 1

2 Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη ν «πξνκεζεπηήο» σο ζπγαηξηθφο νίθνο, πξέπεη ζην δηαθξηηηθφ ηνπ ηίηιν λα έρεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ ή λα ππνβάιιεη ζηνηρεία πνπ λα βεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ. Δπίζεο ζα ππνβάιιεη νξγαλφγξακκα κεηξηθνχ θαη ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο (γηα ηα αληίζηνηρα είδε). Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 9001:08,ή EN ISO 13485:04, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο δχλαηαη λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζηνηρεία κε ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ ηνπ έρεη δνζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Μεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν επίζεκε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε ( ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ ) β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλ-θαιχςεσλ (ρξνληθέο πνηνηηθέο πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ θιπ.), ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε, πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε παξάδνζε εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ., θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ ή ζπγαηξηθνχ ειιεληθνχ νίθνπ (Γ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ (φλνκα-ηδηφηεηα). Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΚΑΙ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔ ΣΙ ΔΝΣΤΠΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ( ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ) ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ. πξνζφληα ησλ απαζρνινπκέλσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά σο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα πξνο ηνχην φξγαλα. Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή ηε ζπληήξεζε θιπ. ζα ραξαθηεξίδνληαη, απαξάβαηνη φξνη θαη νη πξνζθνξέο ζα απνθιείνληαη Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ησλ δχν εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ ησλ δχν εηψλ επηβεβαίσζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κεηξηθνχ νίθνπ θαη νπσζδήπνηε κε εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ζπζηήκαηνο ηξνρψλ πέδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κπαηαξηψλ, θιπ., ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΣΟ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ, εθηφο αλαισζίκσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε φηη εμαηξνχληαη. ηελ πιήξε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ψζηε ην κεράλεκα λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φηη δειαδή αθξηβψο πξνβιέπεη ην ζρέδην πιήξνπο ζχκβαζεο. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ΙΥΤΟΤΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππφρξενο θνξέαο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ ρψξνπ, πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα θαη δελ εηνηκάζεη ην ρψξν (ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ), έλα κήλα πξηλ απφ ηελ 2

3 ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο, ηφηε ε κελ παξάδνζε ησλ εηδψλ αθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε δε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη ην βξαδχηεξν έλα κήλα, κεηά ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο Καηά ηε δηάξθεηα εγγχεζεο ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, βιάβεο θιπ. πνπ ζα παξαθνινπζείηαη θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηαηξφ ή ειεθηξνληθφ) θαη ηνλ ηερληθφ ηνπ πξνκεζεπηή. ην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη νη βιάβεο, ηα αίηηα ηνπο θαη ε δηάξθεηα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά γηα ηελ βιάβε θαη εη δπλαηφλ γηα ην είδνο ηεο θαη ζα ζηέιλεηαη Fax, νπφηε θαη αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζα αζξνίδνληαη νη εξγάζηκεο εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο ΙΥΤΔΙ ΟΣΙ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΣΟ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο ειεγρσλ θαη επηζθεπψλ θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηεο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη κε ηελ ζχκθσλε έγγξαθε δήισζε-εγγχεζε ηνπ κεηξηθνχ ή ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ε νπνία ζα θαηαηεζεί κεηά ηεο πξνζθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε, σο θαη ζην πθηζηάκελν ηερληθφ δπλακηθφ ζηελ ρψξα καο γηα service θιπ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο ζπληήξεζεο ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : α. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ίζε κε ην δέθα (10%) ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο (ρσξίο Φ.Π.Α.). β. Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ ζα έρεη αλαηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε ζπληήξεζε, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή, κε άιιε ηήξεζεο ησλ φξσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, ίζε κε δέθα ηηο εθαηφ (10%) ηεο αληίζηνηρεο εηήζηαο ακνηβήο, φπσο απηή ζα έρεη θαζνξηζζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ επφκελνπ έηνπο ζην θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. Η ακνηβή γηα ηε ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζπληήξεζεο θαη αθνχ ζα έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ ξήηξεο. γ. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, γηα παξνρή αληαιιαθηηθψλ - ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θιπ. θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο δεθαεηίαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηνπο ίδηνπο δεηνχκελνπο φξνπο κέρξηο ζπκπιήξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ. 3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 3.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ βαζκνινγεζνχλ θαη αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Τγεία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ : α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 3

4 νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή. β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνχο θπζηθνχο - ηερλνιφγνπο) φπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ( έλαο ηερληθφο ζα εθπαηδεπηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ θαη ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο κεηεθπαηδεχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ νίθνπ, ζα ηνπ ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ ψζηε λα κπνξεί λα επεκβαίλεη γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ), σο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θιπ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή θαη επίδεημε εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ (ηαηξψλ θπζηθψλ - ηερλνιφγσλ ρεηξηζηψλ) ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο ησλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο. Σν ππφςε εθπαηδεπηηθφ σο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα αλαθεξζεί ρσξηζηά κε ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ελαζρφιεζήο ηνπ, ηα πξνζφληα, εθπαίδεπζε θιπ θαη ζα ζπλππνβιεζεί ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο πξνο ηνχην εθπαίδεπζεο θαη αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, αληίζηνηρα, γηα ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηαηξψλ ρεηξηζηψλ επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εηδψλ ελψ γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ησλ ππφςε εηδψλ. Η ππφςε εθπαίδεπζε (ηαηξψλ θπζηθψλ - ρεηξηζηψλ) ζα παξέρεηαη επί έλα κήλα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληφο ηεο δεθαεηίαο λα παξάζρεη επί πιένλ κία αλάινγε εθπαίδεπζε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηπρφλ επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κεηαγελέζηεξα, πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνχ (ηαηξψλ, θπζηθψλ ή ρεηξηζηψλ θαη βηνταηξηθψλ κεραληθψλ) 3.4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. πξέπεη ζηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ φηη ε εθπαίδεπζε ζα γίλεη απφ δηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ SERVICE 4.1. Σα αληαιιαθηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,αθηηλνινγηθψλ ιπρληψλ, ςεθηαθψλ αληρλεπηψλ ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ζπζηήκαηνο ηξνρψλ πέδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κπαηαξηψλ, θιπ., πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εξγαηηθά, ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή ζπληήξεζεο. Αλαιψζηκα είλαη κφλν ηα κέζα απνζήθεπζεο( dvd s, cd s,),ηα ξαδηνθαξκαθα, θαη ζθηαγξαθηθά Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ απνζήθεπζε αληαιιαθηηθψλ θαη θχξηα ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. Η αλάινγε δέζκεπζε ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ κεηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, πέξα απφ ηελ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά - αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 4

5 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο (σο 4.1 αλσηέξσ), νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ην πξψην έηνο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, (αλεμάξηεηα ησλ ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε). ηε ζπλέρεηα ε ηηκή λα αλαπξνζαξκφδεηαη-αλαζεσξείηαη εηήζηα, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά δεθαεηίαο Οη πξνζθεξφκελεο αξρηθέο αληίζηνηρεο εηήζηεο ηηκέο γηα ζπληήξεζε ή γηα πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα αλαζεσξνχληαη-αλαπξνζαξκφδνληαη, αλά έηνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο, κε ζπγθεθξηκέλν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο αλαγθαίαο θαηά πεξίπησζε, εηήζηαο πξνζαχμεζεο επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ εθάζηνηε επίζεκν πιεζσξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο Δ..Τ.Δ Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πξνζθνξά, φηαλ αθνξνχλ ζε παξνρή ζηνηρείσλ θιπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ, γηα κηα δεθαεηία, ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηθαλνπνηνχλ θαη ειάρηζηνλ ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, σο πξνο ηα πεξηιακβαλφκελα ζηε ζπληήξεζε θαη σο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία εγγπήζεσλ-θαιχςεσλ ησλ πιηθψλ, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη δπλαηή αθελφο ε αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ή απαηηήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο ηηκήο ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο, γηα κηα δεθαεηία. 6. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΙΟΓΤΝΑΜΗ ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 6.1 Καηά ηελ αμηνιφγεζε βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαξηίδεηαη, γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά, ηζνδχλακε ζπγθξηηηθά ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, ε νπνία νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε βάζε απηή ηε ζχλζεζε, δηακνξθψλεηαη κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αληίζηνηρε ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Η ηζνδχλακε ζπγθξηηηθή ηηκή πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία, ζα ιεθζεί ππφςε, σο ζα δηακνξθσζεί ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 6.2 Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ηεο πιήξνπο ζπληήξεζεο, γηα δέθα ζπλνιηθά έηε, κε βάζε ππνινγηζκνχ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή Σ1 γηα ην πξψην έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε (ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο εηήζηεο πξνζαπμήζεηο αλαζεσξήζεηο) θαηά 0,75 ηνπ ζπλνιηθνχ γηα δέθα έηε πνζνχ, πξνθεηκέλνπ νη κειινληηθέο δαπάλεο λα αλαρζνχλ ζε παξνχζεο αμίεο. 6.3 Η ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή, ε νπνία πξνθχπηεη σο άζξνηζκα : α) ηεο ηζνδχλακεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, σο πξναλαθέξζεθε, β) ηεο ελδεηθηηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (νπσζδήπνηε γηα δέθα ζπλνιηθά έηε θαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θιπ. Όξσλ εγγχεζεο) ηεο αληίζηνηρεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, σο πξναλαθέξζεθε, θαηά 0,75 Θα ιεθζεί ππφςε θαη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζε ζπζρεηηζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πξνζθνξά, ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 7. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 7.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε 5

6 λα παξέρεηαη ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ, ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέξβηο θιπ Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο ( αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. Οη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζα αλαγξάθνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηζνδχλακε ζχλζεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε αληίγξαθν αληίζηνηρν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ρσξίο φκσο αλαγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ. Η πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θιπ. φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο εγγπήζεηο θαιχςεηο ρξνληθέο ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα: α. Να είλαη πξσηφηππεο (φρη θσηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ ζπγαηξηθνχ νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ) β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, Γ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ θιπ. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε, ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή απνθιεηζκνχ Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO, (ΔΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:04), κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8/1348/04. 6

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚΝΠ Ξ14/15

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚΝΠ Ξ14/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ"

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 Η ΔΛΠΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ" Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΔΣΑΚΗ ΣΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 05/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 05/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ Σελίδα 1 από 9 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 Έρνληεο ππφςε: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Αξηζκφο Απφθαζεο: 42 Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με απιθ. 20/2014 μελέηηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ Γ.Λ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ Ιεσθ. Θλσζνχ, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο ΑΦΚ 999082972, Β ΓΝ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ Ζξάθιεην 6-11-2012.

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα