ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο ηνπο, ηελ δηάξζξσζε ζε πεξίνδν εξεκίαο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θάζε ελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη κεηά, αιιά θαη κηα εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία ησλ ΟΔΑ. Σέινο γίλνληαη θάπνηεο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπο. Υξεηάδνληαη ζήκεξα νη ΟΔΑ; Ση λόεκα έρεη ε ύπαξμε εηδηθώλ Οκάδσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο, αθνύ ν θάζε έλαο ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξεί λα είλαη έηνηκνο θαη όηαλ παξαζηεί αλάγθε 1, 2 ή 3 θνξέο ζηελ δσή ηνπ, λα βνεζήζεη βγάδνληαο εθείλε ηελ ζηηγκή ηα κεραλήκαηα ηνπ θαη βνεζώληαο ηηο αξρέο; Οθείινπκε ζαλ ξαδηνεξαζηηέρλεο λα μέξνπκε ηελ ηζηνξία καο θαη ηνύην γηα λα καο βνεζάεη ζην κέιινλ λα απνιακβάλνπκε ζσζηά ην ρόκπη καο. Ήζειαλ άξαγε νη θπβεξλήζεηο λα παξαρσξήζνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ ξαδηνειεθηξηθνύ θάζκαηνο ζε θάπνηνπο ρνκπίζηεο γηα λα ζπαηαινύλ ηελ ώξα ηνπο αληί λα πάλε ζην θαθελείν ή λα καδεύνπλ θαξηνύιεο; Σνπο ήηαλ δύζθνιν λα καο αθήζνπλ (θαη ίζσο ήκαζηαλ όινη ηθαλνπνηεκέλνη) κε ηηο ζπρλόηεηεο πνιηηώλ ηηο γλσζηέο Citizen Band θαη ηώξα ηηο Free Band (PMR, LPD θιπ); Φπζηθά όρη, ε αλαγλώξηζε ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ήηαλ κία δύζθνιε ππόζεζε θαη ζε απηό βνήζεζαλ δύν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ αλ ζέινπκε λα έρνπκε κέιινλ. Η ελαζρόιεζε απηή, ν ξαδηνεξαζηηερληζκόο, έδσζε κεγάιε ώζεζε ζηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ κεζόδσλ, πνπ πξνήιζαλ από ηνλ ξαδηνεξαζηηερληθό πεηξακαηηζκό θαη έξεπλα. ε πεξίπησζε πνπ ηα θξαηηθά δίθηπα θαηαζηξαθνύλ, ππάξρεη έλα έηνηκν, εθπαηδεπκέλν δπλακηθό κε θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα λα ππάξμνπλ ζηνηρεηώδεο ππνδνκέο αλαθνύθηζεο θαη βνήζεηαο εθεί πνπ ζα ρξεηαζηεί. Γπζηπρώο ν πξώηνο θαη νπζηαζηηθόο ιόγνο παξά ην ιακπξό παξειζόλ θζίλεη κε γεσκεηξηθή πξόνδν. Η ζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, πνπ θαιώο ή θαθώο δνύκε, ιόγσ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνύ θαη ηεο άθξαηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα ειεύζεξε έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζηνπο λένπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Διάρηζηεο ξαδηνεξαζηηερληθέο ζπζθεπέο θαηαζθεπάδνληαη από εκάο θαη από απηέο θπξίσο θάπνηεο πεξηθεξεηαθέο, ε δε ειεθηξνληθή βηνκεραλία δνπιεύεη πεξηζζόηεξν κε έηνηκεο κηθξν-κνλάδεο (modules), ζύλζεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο αλά εηαηξεία. Σα παιαηά πιηθά ιπρλίεο, ηξαλδίζηνξ,

2 νινθιεξσκέλα, θζίλνπλ θαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηαδηαθά κεηώλνληαη θαη γίλνληαη πεξηζζόηεξν εκπνξηθά έηνηκσλ κηθξνζπζθεπώλ. Απηό νη θπβεξλήζεηο ην γλσξίδνπλ θαη γηαπηό κεηά από κία κεγάιε αύμεζε ηνπ θάζκαηνο πνπ καο δόζεθε, έρνπλ αξρίζεη ηώξα πηέζεηο (θπξίσο εμαηηίαο πηέζεσλ κεγάισλ εηαηξεηώλ) γηα κείσζε ηνπ δηθνύ καο θάζκαηνο κε άδειν κέιινλ. Μαο έκεηλε ινηπόλ ν δεύηεξνο ιόγνο γηα λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ ύπαξμή καο. Αιιά θαη απηό γηα πόζν; Με ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ηνλ αληαγσληζκό αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο εηαηξείεο, δηαπηζηώλνπκε όηη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επηθνηλσλίαο πνπ ζπλερώο βειηηώλνληαη. Οη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θισβνύο γελλήηξηεο, θαη νη θεξαίεο ηνπο είλαη αξθεηέο ζε θάζε πεξηνρή πιένλ, ζε όιε ηελ ρώξα. Ο ΟΣΔ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί θαη απέδεημε (όπσο ζηελ θαηαζηξνθή πξηλ ιίγεο κέξεο ηνπ ΟΣΔ Ναππιίνπ ηνλ Γεθ 2004) όηη ζε 48 ώξεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ηηο πξώηεο βαζηθέο ζπλδέζεηο γηα λα δνπιέςεη ε πνιηηεία αθόκα θαη κε θαηεζηξακκέλν ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν. Η θαηάζηαζε ινηπόλ δείρλεη όηη ζε ώξεο από έλα μαθληθό θαθό ζπκβάλ, ππάξρεη ή μεθηλάεη ε απνθαηάζηαζε, αιιά αθόκα θαη αλ δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί νη ηειεπηθνηλσλίεο ε κεγάιε δήηεζε πνπ ππάξρεη ηηο πξώηεο ώξεο, ηηο θάλνπλ πξαθηηθά άρξεζηεο. Άξα ππάξρεη αθόκα ε δπλαηόηεηα λα βνεζήζνπκε ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία κε ηηο ππεξεζίεο καο, θπξίσο ζηηο πξώηεο 48 ώξεο, θηάλεη βέβαηα λα κπνξνύκε λα ηηο δώζνπκε θαη λα ηηο δώζνπκε ζσζηά. Δδώ ινηπόλ κπαίλεη ε αλάγθε ηεο ύπαξμεο πνιιώλ νξγαλσκέλσλ θαη εθπαηδεπκέλσλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαζύληαμε ηεο θνηλσλίαο κε ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηηο ζπζθεπέο ηνπο. Έρεη απνδεηρζεί πιένλ όηη αλ δελ είζαη πξνεηνηκαζκέλνο θαη εθπαηδεπκέλνο κε ζαθή θαηαλνκή θαζεθόλησλ λα αληηκεησπίζεηο ην θαθό ή όηη άιιν κπνξεί λα πάεη ζηξαβά κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί κία κεγάιε νκαδηθή πξνζπάζεηα. Όηαλ ζπκβεί ε θαηαζηξνθή, ην κόλν πνπ ζα θάλεη έλα εθπαηδεπκέλν κέινο ησλ ΟΔΑ, είλαη λα επαλαιάβεη ηα όζα έρεη ήδε κάζεη από ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο αζθήζεηο. Ση όθεινο ζα έρεη θάπνηνο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ΟΔΑ; Καλέλα εθηόο από κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε όηη βνήζεζε ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη θαη' επέθηαζε ην ρόκπη ηνπ. Αληίζεηα ζα έρεη μνδέςεη αξθεηέο ίζσο ώξεο θαη βελδίλε ρσξίο θαλέλα πξνθαλέο αληίθξπζκα. Μία θνηλσλία έρεη απνδείμεη όηη αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα δήζεη, πξέπεη λα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα ην ρεηξόηεξν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία αιιά ην ίδην θαη κε ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Οη Έιιελεο ξαδηνεξαζηηέρλεο νθείινπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε ηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία πεξηνρή ηεο ρώξαο καο θαη απηό κόλν νκαδηθά κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη κόλν αλ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη κε ζσζηή νξγάλσζε θαη αζθήζεηο. Όηαλ ζπκβεί ην θαθό ην κόλν πνπ ζα γίλεη είλαη επαλάιεςε ησλ όζσλ ήδε κάζακε από απηέο.

3 Αο κελ μερλάκε όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηελ ρώξα καο είλαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο. Αο πξνζπαζήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ζην ρόκπη καο, θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ γηα Έθηαθηεο Αλάγθεο λα θάλνπκε όηη θαιύηεξν κπνξνύκε. Πεξίνδνη ηνπ Emergency Τπάξρνπλ 3 ζεκαληηθέο ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ κπνξνύκε λα ρσξίζνπκε ηελ δξάζε ησλ ΟΔΑ: Πεξίνδνο εξεκίαο ή πξν ηνπ Emergency, Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ηέινο Μεηά ην Emergency. Πξηλ όκσο δνύκε ηελ δξάζε καο ζε έλα ζπκβάλ, αο δνύκε ηη έθηαθηα ζπκβάληα κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ. Πνηνπ Emergency; Τπνηίζεηαη όηη έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν, ηερλνινγηθό ηνπιάρηζηνλ πνιηηηζκό, θαη όηη έρνπκε ηηζαζεύζεη ηελ θύζε, ηα δώα, ην δηάζηεκα. Όζν γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη απηνί πιένλ είλαη αξθεηά πνιηηηζκέλνη θαη ε δεκνθξαηία επηθξαηεί ζηαδηαθά παληνύ ζηνλ πιαλήηε. Έρνπκε αλεπηπγκέλε επηζηήκε θαη κπνξνύκε λα μέξνπκε έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ παξειζόληνο αθόκα θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ πιαλήηε. Δίλαη ηα πξάγκαηα όκσο ηόζν μεθάζαξα θαη επνίσλα; ηελ πξαγκαηηθόηεηα όζν πξνρσξάκε βιέπνπκε όηη όια όζα αλαθέξζεθαλ αθόκα καο είλαη άγλσζηα, (αθόκα θαη ν άλζξσπνο), θαη ζπλέρεηα βξηζθόκαζηε πξν εθπιήμεσλ. Παξάδεηγκα ππνηίζεηαη όηη μέξνπκε όιεο ηηο ζεηζκνγελείο δώλεο αιιά ν ζεηζκόο ηεο Αζήλαο ηνπ 1999 ήηαλ έμσ από απηέο θαη εμέπιεμε ηνπο ζεηζκνιόγνπο ελώ ε Αζήλα ήηαλ απξνεηνίκαζηε. Σν ίδην θαη ζηελ Κνδάλε (1995). Οη ζεηζκνιόγνη ιέλε γηα θάζε πεξηνρή ηνλ κέγηζην ζεηζκό πνπ κπνξεί λα δώζεη αιιά κε βάζε ζηνηρείσλ ησλ ηειεπηαίσλ εθαηό ρξόλσλ. Ο πιαλήηεο όκσο έρεη άιιν ηξόπν πνπ κεηξάεη ηνλ ρξόλν ηνπ, θαη δελ βηάδεηαη θαζόινπ από όηη έρεη θαλεί λα καο δείμεη πνπ κπνξεί λα είλαη ην επόκελν πξόβιεκα θαη πόζν έληνλν. Παξόκνηα θαηάζηαζε ππάξρεη θαη κε ηνλ θαηξό. Γηζεθαηνκκύξηα μνδεύεη ε αλζξσπόηεηα γηα ηελ πξόβιεςή ηνπ. Υηιηάδεο άλζξσπνη, ππνινγηζηέο, ηερλεηνί δνξπθόξνη θαη παξόια απηά νη δπλαηόηεηεο πξόβιεςεο, είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθέο όπσο έρεη ήδε θαλεί κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Η δε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο καο είλαη αθόκα άγλσζηε. Σν θηύπεκα ηνπ ηζνπλάκη, ζηνλ Ιλδηθό ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004, έδεημε όηη αθόκα θαη θάηη πνπ είλαη ζπάλην, κπνξεί λα είλαη πνιύ νδπλεξό, έδσζε δε κία άιιε δηάζηαζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ζηνλ πνιηηηζκό καο, πνπ γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν παξαιηαθόο. Έλα ινηπόλ είλαη ζίγνπξν, όηη πάληα ζα ζπκβαίλνπλ θαηαζηξνθέο. Σν ηη θαηαζηξνθέο ζα είλαη απηέο κπνξνύκε λα ην ππνζέζνπκε ηζηνξηθά, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη μέξνπκε θαιά ηζηνξία. ηελ ρώξα καο έρνπκε δεη κέρξη ζηηγκήο, ηζηνξηθά πάληα, αξθεηέο θαηαζηξνθέο όπσο πιεκκύξεο, εθαίζηεηα, ζεηζκνύο, ηζνπλάκη, αλεκνζηξόβηινπο, πνιέκνπο, θαθνθαηξίεο, ρηόληα, δηαξξνή ππξεληθώλ, κεγάια αηπρήκαηα. Γελ έρνπκε δεη κέρξη

4 ζηηγκήο δηαξξνή ρεκηθώλ (αθνύ ε βηνκεραλία καο είλαη ζηνηρεηώδεο), δηαξνή βηνινγηθώλ (επηπρώο νύηε παγθόζκηα), ηπθώλεο (δελ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ πεξηνρή καο κέρξη ζηηγκήο), κεγάια ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα (απηό είλαη θαηλνύξγην θξνύην γηα ηελ αλζξσπόηεηα). Δπίζεο ζηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο πνπ μέξνπκε, ν πιαλήηεο δελ αληηκεηώπηζε κέρξη ζηηγκήο ηεξάζηηεο γεσινγηθέο κεηαβνιέο νύηε πξόζθξνπζε κεγάινπ κεηεσξίηε. Σν ηη ζα καο ζπκβεί ζην κέιινλ δελ ην μέξνπκε, απηό πνπ μέξνπκε είλαη όηη έρεη ζπκβεί ζην παξειζόλ, ηνπιάρηζηνλ από θπζηθέο αηηίεο, θάπνηα ζηηγκή ζα καο ζπκβεί θαη ζην κέιινλ. Απηό πνπ δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε είλαη πνπ αθξηβώο, πόηε θαη κε πνηα έληαζε. Όζν γηα παξαιείςεηο θαη θαθόβνπιεο ελέξγεηεο ηνπ αλζξώπνπ, όια είλαη δπλαηά. Παξόια απηά κπνξνύκε λα πξνεηνηκαζηνύκε κε ηνλ εμνπιηζκό, ηηο γλώζεηο θαη ηελ ηθαλόηεηά καο, λα βνεζήζνπκε. Η ηζηνξία ησλ ΟΔΑ κέρξη ζηηγκήο πεξηιακβάλεη πιεκκύξεο, ζεηζκνύο, ρηνλνπηώζεηο, απεγθισβηζκνύο θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία απηή, έρεη θηηαρηεί ην ζρέδην δξάζεο ηεο πνπ πξέπεη λα ην μέξνπκε θαιά από ηελ ζηηγκή πνπ ζέινπκε λα βνεζήζνπκε. 1 Η δηάξζξσζε ινηπόλ ηεο Τπεξεζίαο καο νξγαλσηηθά όπσο έρεη δνπιέςεη θαιά κέρξη ηώξα είλαη ε παξαθάησ: Πξηλ από ην Emergency ππάξρεη ε Δπηηξνπή Κάιπςεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ (ΕΚΕΑΝ) θαη νη Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΟΕΑ). H EKΔΑΝ, απνηειείηαη από ηνλ έθνξν θαη ηα κέιε ηεο. Η θάζε κία ΟΔΑ απνηειείηαη από έλαλ Σνπηθό ύλδεζκν (ΤΠΣ) θαη ηα κέιε ηεο. ηελ πεξίνδν απηή γίλεηαη ζπγθξόηεζε, πξνεηνηκαζία, ζρεδηαζκόο θαη ε εθπαίδεπζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency δελ παίδεη ηόζν ξόιν ν δηαρσξηζκόο απηόο αιιά ε ζσζηή δεκηνπξγία, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία δηθηύσλ. Έρνπκε ην Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν ΤΚ πνπ είλαη ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ πνπ είλαη θαη ε θαξδηά ηεο πνιηηείαο ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Σν Σνπηθό Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν ΤΤΚ πνπ είλαη ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκείν ηεο θαηαζηξνθήο θαη θνληά ζην ηνπηθό θέληξν απνθάζεσλ ΝΟ (πληνληζηηθό Ννκαξρηαθό Όξγαλν) θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή απόδνζε ησλ δηθηύσλ ζηελ πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σ. Ο Σνπηθόο πληνληζηήο ΤΣ πνπ είλαη ην κέινο ηεο ΟΔΑ κε ηελ κεγαιύηεξε εκπεηξία (από ηνπο ζπκκεηέρνληεο) θαη είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ησλ δηαηηζεκέλσλ δπλάκεσλ (πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ). Σέινο ηα δίθηπα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο γηα κεηαθνξά ή ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζην ΣΣΚ, θαη ην δίθηπν ΣΚ - ΣΣΚ γηα ηελ ζύλδεζε κε ηελ ΓΓΠΠ. Η κεηά ην Emergency πεξίνδνο (πνπ ζπγρέεηαη θαη κε ηελ επόκελε πεξίνδν εξεκίαο), είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιόγεζε, ηνλ απνινγηζκό θαη ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ. Αλαιπηηθόηεξα έρνπκε: 1 Θα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΔΑ

5 Πεξίνδνο Ηξεκίαο ΕΚΕΑΝ Απνηειείηαη από 3-4 ξαδηνεξαζηηέρλεο κέιε ηεο ΔΔΡ. Δπεηδή ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη έθηαθηα, πξέπεη λα δηακέλνπλ ζε ινγηθή απόζηαζε από ηελ έδξα ηεο ΔΔΡ, θαη λα έρνπλ πιήξε εμνπιηζκό βάζεσο θαη θνξεηά V-Uhf. Πξνζπαζεί λα εληάμεη επηρεηξεζηαθά θαη κόλν όινπο ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ ελδηαθέξνληαη θαη ζέινπλ λα εληαρζνύλ ζηηο ΟΔΑ, αλεμάξηεηα από ηνπο ζπιιόγνπο πνπ αλήθνπλ (ή από ηελ δηνηθεηηθή δνκή ησλ ζπιιόγσλ 2 ). Δπεηδή δίλεηαη ζεκαζία ηελ έγθαηξε θαη ζύγρξνλε επηθνηλσλία θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηελ επνρή καο, όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ, Internet, θαη θαιή γλώζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαζώο θαη θηλεηό γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζή ηνπο. Υπεύζπλνο ηεο επηηξνπήο Έθνξνο, επηιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Ρ. Πξέπεη λα είλαη νξγαλσηηθόο, λα έρεη πινύζηα εκπεηξία από ηηο ΟΔΑ, θαη γεληθόηεξα από Έθηαθηεο Αλάγθεο θαζώο επίζεο θαη λα ρεηξίδεηαη θαιά ηηο Γεκόζηεο ρέζεηο. Δίλαη απηόο πνπ νξγαλώλεη όιε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ησλ ΣΠ ζηελ ρώξα καο, πξνηείλεη ζην Γ ηεο ΔΔΡ ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ηξνθνδνηεί ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Οκάδσλ. Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ ΓΓΠΠ ην Γ θαη άιινπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο. Μέιε ηεο ΕΚΕΑΝ γίλνληαη κέιε ησλ ΟΔΑ κε εκπεηξία ζε Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη όξεμε γηα δνπιεηά. Δπηιέγνληαη από ηνλ έθνξν. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθόξνπ ζπλεδξηάδνπλ θπξίσο έθηαθηα γηα λα ιύζνπλ ζέκαηα: 1. Δλεκέξσζεο, 2. Πξνεηνηκαζίαο, 3. Οξγάλσζεο, 4. Δμνπιηζκνύ, 5. Γεκνζίσλ ζρέζεσλ, 6. Καζνξηζκνύ ησλ ΣΠ (Σνπηθώλ πλδέζκσλ) θαη νξγάλσζεο ησλ ΟΔΑ. 7. Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο ΣΠ θαη κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο όηαλ απηό ρξεηάδεηαη. 8. Γηεμαγσγήο παλειιελίσλ αζθήζεσλ ή άιισλ ζρεηηθώλ εθδειώζεσλ, 9. Δπηθνηλσλίαο κε ηελ ΓΓΠΠ θαη ηνπο άιινπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο. ελεκεξώλνληαο ην κεηξών εζεινληώλ ηεο ΓΓΠΠ κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ θαη ηελ εηήζηα δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηελ ρώξα. 2 Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό είλαη πξνθαλήο. Γελ πξέπεη πηζαλή αιιαγή ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Γ ελόο ηνπηθνύ ζπιιόγνπ λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο ΟΔΑ. Παξόια απηά ζα πξέπεη ν ΣΠ όπσο ζα δνύκε, λα έρεη άξηζηεο ζρέζεηο ην δπλαηόλ κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ε επηινγή ηνπ δελ είλαη εύθνιε, αλάκεζα ζην κηθξό πνζνζηό ζπλαδέιθσλ από θάζε πεξηνρή, πνπ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο ΟΔΑ. Πνιινί ηνπηθνί ζύιινγνη έρνπλ εθθξάζεη δηακαξηπξίεο γηα ην ζέκα απηό, ζέινληαο λα νξίδνπλ απηνί ηνλ ΣΠ, αιιά απηό ζεκαίλεη όηη ζε θάζε πηζαλή αιιαγή Γ ε ηνπηθή ΟΔΑ, θηλδπλεύεη λα μαλαθηηάρλεηαη από ηελ αξρή, πξάγκα παξάινγν αθνύ ε εθπαίδεπζε ησλ κειώλ πνπ είλαη ην Α θαη ην Χ ζηηο ΟΔΑ ζα πεγαίλεη ρακέλε ελώ δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε. Σέινο ζηηο ΟΔΑ δελ ζέινπκε αλζξώπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη κόλν όηαλ ππάξρεη ην Α ή Β θαζεζηώο, αιιά απηνύο πνπ έρνπλ εηιηθξηλή δηάζεζε γηα βνήζεηα.

6 10. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΣΠ, ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΔΡ αιιά θαη ππεύζπλνπο άιισλ ζπιιόγσλ, θαηαξηίδεη έλα επηρεηξεζηαθό ράξηε δηθηύσλ VHF-UHF γηα όιε ηελ ρώξα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αμηόπηζηα repeaters θαη links πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα Emergency γηα δε ηα ππόινηπα ελεκεξώλεη ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Δίλαη ρξήζηκν όπσο θάλεθε έλα κέινο ηεο επηηξνπήο λα αλήθεη θαη ζηελ ηερληθή επηηξνπή, ή λα ππάξρεη πνιύ θαιή επαθή, γηα ηελ άκεζε ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ μαθληθά.. Γξακκαηέαο ΕΚΕΑΝ είλαη κέινο ησλ ΟΔΑ πνπ κνινλόηη δελ αλήθεη απαξαίηεηα ζηελ επηηξνπή, αλαιακβάλεη ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο ΔΚΔΑΝ. Αλαιακβάλεη ηα παξαθάησ: Σήξεζε - νξγάλσζε ζπληήξεζε ηνπ κεηξώνπ ησλ κειώλ Σήξεζε αξρείσλ δξαζηεξηόηεηαο ησλ ΟΔΑ, ηεο ΔΚΔΑΝ θαη θαηαγξαθήο ηνπ πιηθνύ. Πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, πξνηάζεσλ θιπ Σεκείσζε ε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα είλαη άηππε θαη δελ πξνβιέπεηαη, αιιά βγήθε από ηελ αλάγθε θαηακεξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ ηεο ΕΚΕΑΝ Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ε θάζε λνκό ηεο ρώξαο, πξέπεη λα ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ ζα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Από ηελ ζηηγκή πνπ ελδηαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 άηνκα, ηόηε έρνπκε κία ζηνηρεηώδε ΟΔΑ ζηελ πεξηνρή. Η θάζε νκάδα νθείιεη λα έρεη έλαλ Σνπηθό ύλδεζκν (ΣΠ) γηα λα έρεη επαθή κε ηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηηο γεηηνληθέο νκάδεο. Τνπηθόο Σύλδεζκνο (ΤΠΣ) είλαη κέινο ησλ ΟΔΑ ηεο ΔΔΡ κε νξγαλσηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο. Αλαιακβάλεη ηα παξαθάησ: 1. πγθξόηεζε ηεο ηνπηθήο νκάδαο θαη ελεκέξσζε ηεο ΔΚΔΑΝ γηα κεηαβνιέο. 2. Γηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηνλ δηαζέζηκν εμνπιηζκό ηεο νκάδαο ώζηε λα είλαη πάληα ζε εηνηκόηεηα. 3. Φξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία νκαδηθόηεηαο ζηελ ηνπηθή ΟΔΑ. 4. Με βάζε ην γεληθό ρέδην Γξάζεο, δηακνξθώλεη ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ λνκό ηνπ. 5. ρεδηάδεη ηνπηθά ζελάξηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπηθώλ αζθήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηνπο γεηηνληθνύο ΣΠ. 6. Φξνληίδεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ηνπ ζε παλειιαδηθέο αζθήζεηο. 7. Αλαιακβάλεη ηηο Γεκόζηεο ρέζεηο κε ηελ Πεξηθέξεηα, Ννκαξρία ηεο πεξηνρήο ηνπ, θαη αλαπηύζζεη ζρέζεηο ηζόηηκεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ηνπηθέο εζεινληηθέο νκάδεο θαη ηνπο θαηά ηόπνπο ξαδηνεξαζηηερληθνύο ζπιιόγνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη θαιό λα ζπκκεηέρεη. Οη ΣΠ ζα πξέπεη λα έρνπλ , ηειέθσλα θηλεηά θιπ ώζηε λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ ΔΚΔΑΝ θαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο όηαλ απηό ρξεηαζηεί.

7 Καιό ζα ήηαλ λα γίλνληαη εηήζηεο ζπλαληήζεηο (θάηη πνπ μεθίλεζε ην 2004) ησλ ΣΠ από ηελ ΔΚΔΑΝ γηα απεπζείαο ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη. Μέιε ησλ ΟΕΑ Δίλαη ξαδηνεξαζηηέρλεο, όρη απαξαίηεηα κέιε θάπνηνπ ζπιιόγνπ, πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ Διιάδα, θαη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλό θαιό. Δίλαη εθνδηαζκέλνη πάληα κε ηελ άδεηα ξαδηνεξαζηηέρλε, κε ιίζηα ηειεθώλσλ ηεο ηνπηθήο νκάδαο, ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ηειέθσλα άκεζεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σν θάζε κέινο θξνληίδεη ν ξαδηνεξαζηηερληθόο ηνπ εμνπιηζκόο (ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη άξηζηα) λα είλαη πάληα ζε εηνηκόηεηα, θπξίσο νη θνξεηέο ζπζθεπέο λα είλαη θνξηηζκέλεο θαη λα ππάξρνπλ θαη επηπιένλ κπαηαξίεο θαη ζήθεο γηα κπαηαξίεο. Να ππάξρεη πάληα δηαζέζηκν έλα θνπηί ή ζαθίδην έθηαθηεο αλάγθεο κε: Ραδηνκελύκαηα, Logbook ηνηρεηώδε εξγαιεία, κνλσηηθή ηαηλία, connectors θαη θαζόδνπο ή θαη κία καγλεηηθή βάζε, ώζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ηνλ ζηαζκό ηνπ όπνπ παξαζηεί αλάγθε, κε θεξαία ζηα θάγθεια ελόο θηεξίνπ ή κέζα ζε άιιν απηνθίλεην ή ζην ύπαηζξν. Φνξεηή θεξαία δηπιήο δώλεο (V-U) L/4 ζηα Vhf Γηα ζηαζκό HF λα έρεη έηνηκα δίπνια γηα 80/40/ ή θαη30 m. 3 Δθεδξηθά pack ή κπαηαξίεο Δπηπιένλ (ή ζε δεύηεξν παθέην) ηα παξαθάησ : Αηνκηθό θνξεηό θαξκαθείν. Φαθό κε κπαηαξίεο (θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο) Γξαθηθή Ύιε (Μπινθ, ζηπιό, κνιύβη).. Νεξό θαη ηξόθηκα κε κεγάιε ζξεπηηθή αμία κηθξό όγθν θαη κεγάιε εκεξνκελία ιήμεο 4 Μηα αινπκηλνθνπβέξηα δηάζσζεο (είλαη πάκθζελε), πνιύ-ζνπγηά ή πνιύεξγαιείν, πεηζέηα, ζθπξίρηξα. Αληηαλεκηθό - αδηάβξνρν. ρνηλί, ζπάγθν. Υάξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ. Καη αλ δηαζέηεη Σειεβόα, θηάιηα ή θαη GPS 5. Σέινο λα πξνβιέπεη πάληα ην όρεκά ηνπ λα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλν κε θαύζηκα. Θα πξνβιέςεη ηνλ θαηάιιειν ρώξν ζην ζαθίδην γηα ηηο ζπζθεπέο VHF-UHF πνπ ζα πάξεη, θαζώο θαη ην Laptop (Αλ ππάξρεη καδί κε εθεδξηθά CD) θαη θαιώδηα ζύλδεζεο γηα tnc, pactor, MFSK16 θιπ. πλίζηαηαη ν εμνπιηζκόο HF 6 (Κεξαίεο, ζέζε γηα ην κεράλεκα, ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία) λα είλαη ζε μερσξηζηό βαιηηζάθη 7. 3 Αλ θαη ηα 30 κέηξα είλαη γηα ρξήζε CW, ζε θαηάζηαζε αλάγθεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη κε SSB. Δίλαη κία πεξηνρή ζπρλνηήησλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θάιπςε ηεο ρώξαο καο αλ ρξεηαζηεί. 4 Απνμεξακέλεο ηξνθέο 5 Ρπζκηζκέλν ζε ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο WGS-84

8 Δπίζεο ζα έρεη ζε εύθνια πξνζβάζηκν ζεκείν, θαηάιιεια παπνύηζηα θαη ελδπκαζία γηα ηελ πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη εηδηθά ηα παπνύηζηα, είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο θνύξαζεο ή αληνρήο θαη πξνζηαζίαο. Οθείιεη λα παξεπξίζθεηαη ζηηο εθδειώζεηο ή ζπλαληήζεηο ηηο ηνπηθήο ηνπ νκάδαο ή ζε ηνπηθέο θαη εζληθέο αζθήζεηο. Σέινο ζα πξέπεη λα έρεη ζπρλή επαθή κε ηνλ Σνπηθό ύλδεζκν όηη δε ζηνηρεία γηα ηα ηειέθσλά ηνπ ην ή ηνλ εμνπιηζκό ηνπ έρνπλ αιιάμεη, λα ελεκεξώλεη ηνλ Σνπηθό ύλδεζκν θαη κέζσ απηνύ ηελ ΔΚΔΑΝ ή θαη ηελ ΔΚΔΑΝ απεπζείαο. πλίζηαηαη όια ηα κέιε λα έρνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ΔΚΔΑΝ γηα ελεκέξσζε, λα ξσηνύλ δε ηνλ ΣΠ ή ηελ ΔΚΔΑΝ γηα όηη απνξία έρνπλ. Κάζε ΟΔΑ πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο λα θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία νκαδηθνύ εμνπιηζκνύ όπσο παξαθάησ. Φνξεηέο θεξαίεο V-Uhf πςεινύ θέξδνπο Omni θαη Beam γηα λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ΣΣΚ ή θαη ζε έλα πξόρεηξν Link πνπ ζα ζηεζεί θάπνπ γηα ζύλδεζε ηνπ ΣΣΚ κε ηνλ έμσ θόζκν. Γίπνια HF γηα 80/40/30 m Ιζηνύο θαη αληεξίδεο γηα όιεο ηηο αλσηέξσ θαζόδνπο θαη κεηαηξνπείο connectors. 1 Φνξεηό επαλαιήπηε γηα εθεδξηθή ρξήζε (αλ δελ ππάξρεη θνξεηόο επαλαιήπηεο ηελ δνπιεηά ηνπ θάλεη έλα V-U Link.) θαη πηζαλόλ θάπνην κηθξό Band Pass θίιηξν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Έλα θαη θαιύηεξα δύν V-Uhf Mobile W κε ηα παξειθόκελα ηνπο γηα εμνπιηζκό ηνπ ΣΣΚ θαη πηζαλόλ 2 Band Pass θίιηξα γηα λα εμαζθαιίζεη όηη δελ ζα παξεκβάιεη θαη παξεκβάιιεηαη από άιιεο ζπζθεπέο ηνπνζεηεκέλεο εθεί θνληά όπνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Φνξηηζκέλεο κπαηαξίεο 12 Volt κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ επαλαιήπηε (ή link) ή ηνπ ήδε ππάξρνληνο επαλαιήπηε. Γελλήηξηα 220 & 12 Volt κε ηα θαύζηκά ηεο, 2 Πνιύκπξηδα, Μπαιαληέδα ηνπιάρηζηνλ 30κ θαη κηθξή κπαηαξία 12 V γηα ην ΣΣΚ. ρνηλί, Κηάιηα. 2 Φεθηαθά Setup γηα Packet ή APRS (Laptop tnc gps), Pactor, MFSK16, PSK31, SSTV (Laptop Sound-blaster, θαιώδηα ή θνπηί ζύλδεζεο γηα ην HF θαη ην V-UHF πνπ ην έλα ζα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ΣΣΚ θαη ην άιιν όπνπ θαη αλ ρξεηαζηεί, γηα κεηαθνξά γξαπηώλ θεηκέλσλ ή νλνκάησλ εγθισβηζκέλσλ ή επξηζθνκέλσλ ζε θαηαθύγηα. ρεηηθά πδαηνζηεγή ζπζθεπαζία γηα ηα αλσηέξσ (Πιαζηηθά ςπγεία εθδξνκήο ή αινπκηλέληεο βαιίηζεο, νη ηζηνί δεκέλνη ζε έλα παθέην θαηά πξνηίκεζε αινπκηλέληνη γηα λα είλαη ειαθξείο) 6 Γηα ηνλ ζηαζκό HF ζα έρεη πξνθαζνξηζηεί όηη ζα είλαη ν ζηαζκόο HF ηεο Σνπηθήο Οκάδαο πνπ ζα ζηεζεί ζην ΣΣΚ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηνλ εμνπιηζκό νκάδαο, εηδάιισο ζα είλαη έλα άρξεζην επηπιένλ βάξνο (εθηόο από ηελ πηζαλόηεηα εθεδξηθήο ζπζθεπήο γηα ην ΣΣΚ) 7 Τπάξρνπλ θζελά αινπκηλέληα βαιηηζάθηα. Άιιε θζελή ιύζε είλαη ηα πιαζηηθά ςπγεία εθδξνκήο.

9 Σέινο όρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ή αθόκα νξγαλσκέλν όρεκα θινύβα (BAN) ή Σξνρόζπηην ή απιό ξπκνπιθνύκελν όρεκα (κπαγθαδηέξα 8 ). Δπίζεο ζθελή γηα πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ ύπαηζξν. Σεκείσζε: Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκόο ζε Field Day, δνθηκέο ή θαη ζε αζθήζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη ειεγκέλνο δειαδή όηη ππάξρνπλ όια ηα ζσζηά θαιώδηα ζύλδεζεο θαη νη ζπζθεπέο είλαη ζπκβαηέο κεηαμύ ηνπο, ηέινο ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζρεηηθά (ζηηο αζθήζεηο) ηα δε κέιε λα έρνπλ γλώζε ηεο ζύλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καιό ζα είλαη ηα κέιε λα έρνπλ θνηλνύο ράξηεο θαη νξνινγία ηεο πεξηνρήο, θαη λα έρνπλ επηζθεθζεί όια ηα ζρεηηθά κέξε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηαζεί ζηαζκόο ή link. Δπεηδή ίζσο ρξεηαζηεί λα έξζνπλ θαη νκάδεο από άιιε πεξηνρή πνπ δελ έρνπλ γλώζε ηεο πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαγξακκέλεο όιεο νη ζέζεηο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ αθόκα θαη ζην APRS ζαλ objects ή θαη overlays γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο μέλνπο γηα δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο αιιά θαη θαηαλόεζε ηεο πεξηνρήο.. Γηαθνξά Objects & Overlays ζην APRS Η δηαθνξά objects από overlays είλαη όηη ηα overlays εκθαλίδνληαη ηνπηθά ζην pc, ρσξίο λα εθπέκπνληαη, νπόηε ν ρεηξηζηήο ηνπ ΣΣΚ ζα πξέπεη λα δίλεη θσλεηηθέο νδεγίεο γηα λα νδεγήζεη ηνπο ζηαζκνύο APRS ζην ζεκείν, ελώ ηα objects εθπέκπνληαη θαη νη θηλεηνί ή θνξεηνί ζηαζκνί ηα βιέπνπλ ζην GPS ηνπο ή βιέπνπλ ηελ απόζηαζε ηνπο από ην ζεκείν θαη ηελ δηόπηεπζε ηνπο (ζηα Kenwood) ην θαθό είλαη όηη επηβαξύλνπλ ην δίθηπν. Οη ζέζεηο απηέο, πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ εύθνια κε GPS ζε datum WGS-84 είλαη: Γεκαξρείν Ννκαξρία Αζηπλνκηθνί ζηαζκνί θαη θιηκάθηα ηεο ΠΤ. Ννζνθνκεία, Κέληξα ΔΤ, ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί Φαξκαθεία, Βελδηλάδηθα έμσ από ηηο κεγάιεο πόιεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ή θόκβνπο. εκεία ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ (ζρνιεία) θαη επαλαιήπηεο ηεο πεξηνρήο. Καιό είλαη ηα overlays λα ζηαινύλ θαη ζηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηνπο γεηηνληθνύο ΣΠ γηα ελεκέξσζε όισλ ησλ Η/Τ ησλ ΟΔΑ Σπκκεηνρή ζε Αζθήζεηο Οη αζθήζεηο απνθαζίδνληαη από ηελ ΔΚΔΑΝ ή ηνπο ΣΠ, όια ηα κέιε ησλ εκπιεθόκελσλ πεξηνρώλ, εηδνπνηνύληαη γηα ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο άζθεζεο (πιένλ κε ) θαη νθείινπλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή λα βγνπλ ζηελ ζπρλόηεηα πνπ βξίζθεηαη ην ΣΚ ή ΣΣΚ θαη λα θάλνπλ Check-In 9. Σν ηη ζα πξάμνπλ από εθεί θαη πέξα, είλαη ην ίδην πνπ ζα έπξαηηαλ αλ ην Emergency ήηαλ θαλνληθό. Γειαδή ζα εγθαηαζηήζνπλ ηα δίθηπα εθεί πνπ πξέπεη θαη ζα αθνινπζήζνπλ θάπνηα πξναπνθαζηζκέλα ζελάξηα γηα λα πεξαζηνύλ ηα αληίζηνηρα κελύκαηα. 8 Η ιύζε ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ είλαη ε θαιύηεξε ιόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ ρώξα καο γηα εύξεζε νδεγώλ, θνξνιόγεζεο, αζθάιεηαο, εηδηθώλ αδεηώλ θιπ ελώ ή άδεηα γηα κεηαθνξά ξπκνπιθνύκελνπ είλαη ζρεηηθά απιή πεξίπησζε θαη ζε emergency ακειεηέα θαηάζηαζε. 9 Check in Γηαδηθαζία εηζόδνπ ζε έλα δίθηπν. Ο ζηαζκόο θαιεί ηνλ Net Controller θαη δειώλεη ηελ ζέζε ηνπ θαη ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπ.

10 Πνιιέο θνξέο ζπλάδειθνη ιέλε όηη πεξηκέλνπλ ζηηο αζθήζεηο ζε αθξόαζε γηα λα ηνπο θαιέζεη θάπνηνο νλνκαζηηθά, θπζηθά θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη. Σα ζελάξηα δίλνληαη ζε κνξθή θαθέινπ πνπ αλνίγνληαη ηελ ώξα πνπ γξάθνπλ ζηνλ θάθειν. Ο ρεηξηζηήο κεηαδίδεη απηό πνπ πξέπεη λα κεηαδώζεη ζαλ ε πιεξνθνξία λα ήξζε από θάπνηνλ άιιν θνξέα ή δίθηπν. Φπζηθά ηα κεγάια θείκελα δίλνληαη ζε κνξθή ππαγνξεύζεσο γηαηί ν αληαπνθξηηήο πξέπεη λα ηα γξάςεη ζην ραξηί. Οη αξηζκνί επαλαιακβάλνληαη πεξηζζόηεξεο θνξέο. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζηο αξηζκώλ από ςεθηαθά δίθηπα, πνπ δελ έρνπλ ARQ ή άιιεο κνξθήο Error correction (RTTY, PSK, MFSK16) γίλεηαη νινγξάθσο. Σπκκεηνρή ζε Δαζνπξνζηαζία Γηα λα ππάξρεη ζπλνρή θαη επηθνηλσλία ηεο νκάδαο ρσξίο λα γίλεη θάηη θνβεξό είλαη θαιό ηελ ζεξηλή πεξίνδν λα βνεζάκε ζηελ Γαζνπξνζηαζία ηνπ ηόπνπ καο. Απηό γίλεηαη εύθνια ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν, ηελ ΠΤ ή άιιν θνξέα, αλαιακβάλνπκε ηελ παξαηήξεζε ελόο θνκκαηηνύ δαζηθή έθηαζεο, γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή ππξθαγηά. Σνπιάρηζηνλ 3 ώξεο ηελ εβδνκάδα, ζην βνπλό ζε όκνξθν θαη δξνζεξό πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αγγαξεία, αιιά κηα επράξηζηε μεθνύξαζε γηα ηνλ θάζε έλα καο, κε ηελ πξνϋπόζεζε νη θεξαίεο καο είλαη ζε εγξήγνξζε. Η ζσζηή παξαηήξεζε ηνπ ρώξνπ θαη ν ζσζηόο ηξόπνο αλαθνξάο ελόο ζπκβάληνο είλαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ αξρώλ θαη έγθαηξε επέκβαζε. Δίλαη ινηπόλ ε δαζνπξνζηαζία εθηόο από νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ θνηλσλία θαη κηα θαιή εμάζθεζε ελόο παξαηεξεηή ζε έλα ηαθηηθό δίθηπν. ε πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Οη ΟΔΑ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε έθηαθηε αλάγθε, ζηελ νπνία νη επηθνηλσλίεο έρνπλ ππνζηεί ζνβαξό πιήγκα ή έρνπλ θαηαξξεύζεη, θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη νξγαλσκέλε βνήζεηα ηειεπηθνηλσληαθήο ζηήξημεο ζηηο αξρέο εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπκβάλ πνιιώλ ππεξεζηώλ θνξέσλ εζεινληώλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ζπλελλόεζεο όισλ απηώλ (παξάδεηγκα δαζηθή ππξθαγηά, έθηαθηα θαηξηθά θαηλόκελα, κεγάια αηπρήκαηα). Η ζπκκεηνρή δεηείηαη από ηελ ΓΓΠΠ, από ηνπο θαηά ηόπνπο θνξείο (Ννκαξρίεο, Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, Αζηπλνκηθέο δηεπζύλζεηο) ή πξνζθέξνληαη από ηηο ΟΔΑ αλ πηζηεύνπκε όηη πξαγκαηηθά κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε θαη ππάξρεη αλάγθε. Σρεδηαζκόο ζην Emergency Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλα ζρεηηθά απνκνλσκέλν λεζί, ή καθξηλή πεξηνρή ζηελ ρώξα, πνπ όηαλ νη επηθνηλσλίεο δνπιεύνπλ ζσζηά θαη εθηόο από ηελ δπλαηόηεηα HF ππάξρνπλ links Repeaters θαη EchoLink

11 εηθόλα 1 Όζν όια είλαη θαιά δελ γελληέηαη ζέκα επηθνηλσλίαο θαη νη ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλαλ από πνιινύο ηξόπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Όηαλ όκσο γίλεη κίαο κεγάιεο έθηαζεο θαηαζηξνθή, ηόηε ε ζύλδεζε ηνπ EchoLink ζηελ πεξηνρή ζα πέζεη θαη ίζσο θαη ν ηνπηθόο επαλαιήπηεο αλ δελ έρεη κπαηαξία. Σν ζρέδην δξάζεο αλαθέξεηαη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζην ηη θάλνπκε ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί θάηη. ε απηό ην θείκελν, αθνινπζνύλ θάπνηεο γεληθεύζεηο αιιά θαη δηεπθξηλήζεηο. Οξγάλσζε ηνπ Emergency Φάζε 1ε Δπεηδή ε δνκή ηεο ΓΓΠΠ είλαη ζπγθεληξσηηθή, αθνινπζείηαη ην ίδην κνληέιν θαη ζηηο δηθέο καο ελέξγεηεο. Όηαλ ζπκβεί νηηδήπνηε πνπ ρξήδεη ηεο βνήζεηάο καο ζα πξέπεη ν ζπλάδειθνο κέινο ηεο ΟΔΑ πνπ ζα ην παξαηεξήζεη ή ζα έξζεη ζε γλώζε ηνπ, λα ελεκεξώζεη ηνλ ΣΠ ηνπ θαη ηελ ΔΚΔΑΝ. H ΔΚΔΑΝ θαη ν ΣΠ ζα πάξνπλ ηελ απόθαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΠΠ ή θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα λα μεθηλήζεη ε επηρείξεζε. 1. Οξγαλώλεηαη δίθηπν επηθνηλσλίαο κε ηελ πιεγείζα πεξηνρή. Έλα νπσζδήπνηε ζηα HF θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έλα κε links ή repeaters ή κε EchoLink VHF UHF ή κε ζπλδπαζκό όισλ απηώλ. Γηα λα πινπνηεζνύλ ηα δίθηπα απηά, ζηήλεηαη έλα ΣΚ (Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν) ζηελ Αζήλα θαηά πξνηίκεζε κέζα ζηελ ΓΓΠΠ, θαη έλα ΣΣΚ (Σνπηθό Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν) ζην ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο, κέζα ζηνλ ρώξν ιήςεο απνθάζεσλ (Ννκαξρία ή Γήκνο) ή δίπια γηα παξάδεηγκα ζε ζθελή, Βαλ θιπ ώζηε λα ππάξρεη απξόζθνπηε ξνή πιεξνθνξηώλ από ην ΣΣΚ (ΝΟ) ζην ΣΚ (ΘΔ-ΓΓΠΠ).

12 Αλ απνπζηάδνπλ έλα ή 2 ζθαινπάηηα επηθνηλσλίαο ζην δίθηπν V-Uhf ή κέζα από ην EchoLink ησλ δύν Σ/Κ, αλαιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζην θαηαιιειόηεξν ζεκείν (βνπλό), κέιε νπνηαζδήπνηε νκάδαο βξίζθεηαη θνληύηεξα ζην ζεκείν απηό. Δπεηδή θάπνηα καθξηλά repeaters ή links δελ αλνίγνπλ εύθνια, θαιό ζα είλαη ζε θάζε νκάδα λα ππάξρνπλ έηνηκεο θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο 7-12 db gain Vhf θαη Uhf γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε από ην ΣΣΚ ηέηνησλ καθξηλώλ πεξαζκάησλ. Δπίζεο κε ηελ ρξήζε θαηεπζπλόκελσλ θεξαηώλ θαη ελόο απινύ V-Uhf mobile, κπνξνύκε λα ζηήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε βνπλνθνξθή ακέζσο έλα link γηα ηνλ θνληηλόηεξν repeater ή EchoLink πνπ κπνξεί λα καο ζπλδέζεη κε ηνλ έμσ θόζκν. Τπνηίζεηαη όηη ηα ζεκεία απηά ηα έρνπκε βξεη θαη ηα έρνπκε δνθηκάζεη ήδε ζηηο αζθήζεηο πνπ θάλακε. Γηα ην δίθηπν HF, νη ζηαζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ νπσζδήπνηε θεξαίεο νξηδόληηεο ή ηύπνπ inverted V. Σνύην γηαηί νη απνζηάζεηο ζηελ ρώξα καο είλαη κηθξέο θαη νη ρακειέο γσλίεο εθπνκπήο ησλ θάζεησλ θεξαηώλ, δελ βνεζνύλ ζε ηόζν θνληηλή επαθή. Δπίζεο είλαη ρξήζηκε ε πεξηνρή ησλ KHz πνπ αλ θαη είλαη πεξηνρή cw ζε Emergency κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ssb θαη λα δώζεη κία ήζπρε επηθνηλσλία ζηα δύν Σειεπηθνηλσληαθά Κέληξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη όηαλ ην MUF ην επηηξέπεη. Η ρξήζε ηνπ solar Flux θαη πξνγξάκκαηνο δηάδνζεο επηβάιιεηαη ζηα Σ/Κ γηα λα επηιέγνπλ ηελ ζσζηή πεξηνρή ζπρλνηήησλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή. αλ ςεθηαθή επηθνηλσλία, πξνηείλεηαη ην Pactor II/III είλαη ην κόλν πνπ δίλεη δπλαηόηεηα θαη file transfer, ζηελ αλάγθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα θζελόηεξα MFSK16 ή to PSK31 ζαλ keyboard to keyboard. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε επεηδή δελ είκαζηε 100% ζίγνπξνη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ιακβαλνκέλσλ όπσο είπακε λσξίηεξα, νη αξηζκνί γξάθνληαη νινγξάθσο. 2. Με ηελ επζύλε ηνπ ΣΠ, νξγαλώλεηαη ε ηνπηθή νκάδα θαη ηα κέιε πεγαίλνπλ ζηηο ζέζεηο πνπ γλσξίδνπλ από ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. Αλ δελ έρεη ζπκβεί απηό αθνύ καδεπηεί ε νκάδα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, (θπξίσο Ννκαξρία ή Γεκαξρείν ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη ην πξόβιεκα), θαζνξίδνληαη επί ηόπνπ νη ζέζεηο πνπ ζα θαηαιάβνπλ νη ζηαζκνί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο. ε γεληθέο γξακκέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: Αλαπηύζζνληαη ηνπηθά δίθηπα ζηα VHF ή ζηα UHF κε κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε θαίξηα ζεκεία θπξίσο δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε επαθή κεηαμύ ηνπο ( ΠΤ, Αζηπλνκία, ηξαηόο, Ληκεληθό, Ννκαξρία, Γήκνο, Γαζηθή, Δζεινληηθέο νξγαλώζεηο θιπ) ή ραξαθηεξηζηηθώλ ζέζεσλ (Ννζνθνκείσλ, Αεξνδξνκίσλ, Διηθνδξνκίσλ, ιηκέλσλ, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία γηα θαζνδήγεζε ή γηα δηεπθόιπλζε επηθνηλσλίαο). Αλ ν ηνπηθόο επαλαιήπηεο έρεη πέζεη, ην ζπληνκόηεξν ηνπνζεηείηαη θνξηηζκέλε κπαηαξία γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δίθηπα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζηελ πεξηνρή. ηα δίθηπα απηά ε πιεξνθόξεζε ζα θαηεπζύλεηαη πξνο ην ΣΣΚ πνπ είλαη ζην ηνπηθό ζεκείν ιήςεο απνθάζεσλ θαη από εθεί αλ ρξεηαζηεί πξνο ην ΣΚ (ΓΓΠΠ), εθηόο αλ ππάξρεη άιιε αλάγθε.

13 εηθ. 2 νξγάλσζε δηθηύσλ Εθ.Αλ. Αλ ζπκβεί κία έθηαθηε αλάγθε θαη δελ έρεη εκθαληζζεί ΣΚ πξέπεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θάπνηνο κε θαιό θαη πιήξεο, ζηαζκό βάζεσο, λα αλαιάβεη απηόλ ηνλ ξόιν, κέρξη λα εκθαληζζεί θάπνηνο από ηελ ΔΚΔΑΝ ή Σ πνπ ζα νξίζεη έλαλ κέρξη λα ζηεζεί έλα ΣΚ εθεί πνπ πξέπεη. Όινη νη ζηαζκνί απεπζύλνληαη ζε απηόλ (Net Controller) πνπ ζπγθεληξώλεη όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δηαβηβάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο, θξαηάεη ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ λνκηκόηεηα ζην δίθηπν, θαζώο θαη θαηαγξάθεη πνηνη ζηαζκνί είλαη ζην δίθηπν. Όηαλ αλαιάβεη ην θαλνληθό ΣΚ ή ΣΣΚ (απηό πνπ ζα νξηζηεί από ηελ ΔΚΔΑΝ ή ηνλ ΣΠ) ηόηε ηνπ δηαβηβάδεη όηη ζηνηρεία έρεη κέρξη ζηηγκήο. ην θπξίσο ζπκβάλ ζα νξηζηεί ν Σ (Σνπηθόο πληνληζηήο) πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ν ΣΠ (Σνπηθόο ύλδεζκνο). Ο Σ έρεη ζαλ ξόιν ηελ νξγάλσζε ηεο νκάδνο θαη ησλ δηθηύσλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλεη ε θαιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ξνή πιεξνθνξηώλ θαη ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θξαηηθνύο ή κε θνξείο. Ο ξόινο ηνπ ΣΠ πνπ είλαη θαζαξά νξγαλσηηθόο (ε αληίζεζε κε ηνλ Σ πνπ είλαη επηρεηξεζηαθόο) ζηακαηάεη από ηελ ζηηγκή πνπ ε νκάδα εηδνπνηήζεθε θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηνπ Emergency. O Σ αλαιακβάλεη όιε ηελ δξαζηεξηόηεηα ζην Emergency θαη ζηνλ απνινγηζκό ζην ηέινο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα είλαη ν εκπεηξόηεξνο θαη πην νξγαλσηηθόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Φπζηθά κπνξνύλ λα είλαη θαη ην ίδην θπζηθό πξόζσπν. Σα κέιε ή εηδνπνηνύληαη από κόλα ηνπο ή από ηνλ ΣΠ, δειώλνπλ ζηελ ζπρλόηεηα έθηαθηεο αλάγθεο (check-in) ή ηνλ ηνπηθό επαλαιήπηε ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαη πεξηκέλνπλ νδεγίεο ή θαηεπζύλνληαη ζηνλ πξνζπλελλνεκέλν ηόπν, αθνύ πάξνπλ καδί ηνπο ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, θαη ηα πξνεηνηκαζκέλα ζαθίδηα. Αλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα, επηιέγνπλ λα πάλε κε δίηξνρν (γηα λα απνθύγνπλ ην ζίγνπξν κπνηηιηάξηζκα) εθηόο αλ ν εμνπιηζκόο ηνπο δελ ην επηηξέπεη. ην ζεκείν

14 ζπγθεληξώζεσο, πεξηκέλνπλ νδεγίεο από ηνλ Σ (ή ηνλ Net Controller) ή αλαιακβάλνπλ ηελ ζέζε πνπ ήδε έρεη επηιεγεί γηα απηνύο. Αλ ππάξρνπλ κπνπθάλ ή δηαθξηηηθά ησλ Οκάδσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή ηνπ ξαδηνεξαζηηερληθνύ ζπιιόγνπ ηνπο, ηα θνξνύλ θαη παξνπζηάδνληαη εθεί πνπ πξέπεη, έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ ππεύζπλν, αλαθέξνληαο όηη είλαη από ηηο Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ζύλδεζε κε ηελ ΓΓΠΠ θαη ηελ Ννκαξρία ή ηνλ Γήκν ή όπνπ ηέινο πάλησλ ζα είλαη ην ΣΣΚ, θαη εγθαζηζηνύλ ηνλ ζηαζκό ζεβόκελνη ηνλ ρώξν πνπ ζα ηνπο δηαηεζεί θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο. Να ζεκεησζεί όηη όια ηα κέιε, πξώηα ιακβάλνπλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ησλ ηδίσλ θαη κεηά δίλνπλ ην παξόλ ζην δίθηπν. Επίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency, νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ην όρεκά ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρεηξίδνληαη. Επάλδξσζε, Έιεγρνο θαη Φξήζε ησλ Δηθηύσλ Τν ΤΚ θαη ην ΤΤΚ ζα είλαη επαλδξσκέλα κε κέιε ησλ ΟΕΑ θπξίσο άδεηαο Α θαηεγνξίαο θαη κε κεγάιε εκπεηξία από Emergency ή Contest. Τν ΤΤΚ είλαη θαη ην ππεύζπλν γηα ηελ ζσζηή θαη λόκηκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δηθηύσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη. Τν ΤΚ είλαη ππεύζπλνο ηνπ δηθηύνπ κόλν όηαλ ππάξρεη έλα παλειιήλην δίθηπν κε αξθεηά ΤΤΚ θαη θπζηθά κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν. ηηο ππόινηπεο ζέζεηο εγθαζίζηαληαη κέιε θαηά θαλόλα κε εμνπιηζκό V-Uhf πνπ απεπζύλνληαη ζην ΣΣΚ. Φξνληίδνπλ λα είλαη πάληα θνληά ζηνλ αξκόδην πνπ ηνπο έρνπλ νξίζεη, θαη δηαβηβάδνπλ κόλν πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από θαη πξνο ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ηίπνηα άιιν. ε πεξίπησζε πνπ ν ππεύζπλνο αιιάδεη, κεηαδίδνπλ ηελ αιιαγή θαη ην όλνκα απηνύ πνπ ζηέιλεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Όηαλ ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ δηθά ηνπο ζρόιηα ζα ηνλίδνπλ θαηά ηελ δηαβίβαζε όηη είλαη πξνζσπηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. Αλ πξέπεη λα πεξαζηνύλ νλόκαηα λεθξώλ ή αγλννπκέλσλ, πξνηηκάηαη λα ηα παίξλνπκε γξαπηά θαη λα κεηαδίδνληαη ή δπλαηόλ κε ςεθηαθό ηξόπν ή κε αιθαβεηηθή θσδηθνπνίεζε. Γελ κεηαδίδνπκε θήκεο ή κε ζνβαξέο πιεξνθνξίεο πνπ ζε έλα κεγάιν Emergency είλαη ζπλεζηζκέλεο. Αλ κεηαδίδεηαη ε ζέζε θάπνηνπ κε GPS, πξέπεη λα αλαθέξεηαη πάληα ζε Διιεηςνεηδέο αλαθνξάο WGS-84 θαη ζε κνξθή ζαθώο όπσο κία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο (νξίδεηαη ζην Setup ηνπ GPS): κνίξεο πξώηα, δεύηεξα (Σπλεζίδεηαη ζηελ Αεξνπνξία 45 ν κεζαίαο αθξίβεηαο) ή κνίξεο, πξώηα θαη δεθαδηθά ηνπ πξώηνπ (ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην APRS κε 2 δεθαδηθά 45 ν 35,75 ή ην Ναπηηθό κε 3 δει 45 ν 35,754 κεγάιεο αθξίβεηαο) ή κνίξεο θαη δεθαδηθά ηεο κνίξαο (45,5959 ν κηθξήο αθξίβεηαο) Αλ ην ΣΣΚ ελλνήζεη δηαθνξεηηθά από απηό πνπ ζηέιλεη ην κέινο ε δηαθνξά κπνξεί λα είλαη κεγάιε. Ο ρεηξηζηήο ηνπ APRS ζην ΣΚ πξέπεη λα μέξεη αθξηβώο ηνλ ηξόπν πνπ ην πξόγξακκα ρεηξίδεηαη ηηο ζπληεηαγκέλεο (πρ ην UiView γξάθεη Ν θαη ζεσξεί Βόξεην πιάηνο 41 κνίξεο 23 πξώηα θαη 10 εθαηνζηά ηνπ πξώηνπ όρη δέθα δεύηεξα) Η δηαθνξά είλαη όηη έλα δεπηεξόιεπην ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ Μεζεκβξηλνύ είλαη κέηξα ελώ έλα εθαηνζηό ηνπ πξώηνπ είλαη κέηξα (άξα ην ζθάικα κπνξεί λα είλαη από 12 έσο 730κ).

15 Ο θαζνξηζκόο ησλ δηθηύσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία ΣΣΚ θαη Σ, εμαξηάηαη δε από ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηελ ζπλνιηθή θίλεζε, θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζε εμνπιηζκό θαη αξηζκό ρεηξηζηώλ ηνπ ΣΣΚ. Καλνληθά ζα πξέπεη ηα δίθηπα λα είλαη μερσξηζκέλα αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (είδνο πιεξνθνξηώλ ή ππεξεζηώλ) θαη γηα θάζε δίθηπν λα ππάξρεη μερσξηζηό κεράλεκα θαη ρεηξηζηήο ζην ΣΣΚ. Μπνξεί όκσο έλαο ρεηξηζηήο αλ ε θίλεζε είλαη ινγηθή λα ρεηξίδεηαη 2 δίθηπα θσλήο ηαπηόρξνλα, ή έλα θσλήο θαη έλα ςεθηαθό. Δπίζεο έλα δίθηπν κπνξεί λα είλαη απισκέλν ζε 2 ζπρλόηεηεο αλ κέιε ηνπ δελ έρνπλ άκεζε επαθή θαη πξέπεη λα κηιήζνπλ κέζα από επαλαιήπηε. Αλ ην ΣΣΚ έρεη πνιινύο ρεηξηζηέο (πάλσ από 2) θαη πνιιά δίθηπα ηόηε ν Σ ή άιιν κέινο θάζεηαη πίζσ από όινπο ηνπο ρεηξηζηέο ζην ΣΚ θαη ξπζκίδεη από εθεί ηελ νξζή κεηαβίβαζε από δίθηπν ζε δίθηπν, ή από θαη πξνο ηελ Ννκαξρία (ή Γήκν). ην ρέδην δξάζεο αλαθέξνληαη όια ηα πηζαλά δίθηπα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. ε πεξίπησζε καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε κία πεξηνρή, θαη παληεινύο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο, αλ ππάξρεη επάξθεηα ζε hf θαη ρεηξηζηέο, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα θηόζθη γηα ην θνηλό, ζε άιιν ζεκείν, θαη λα ελεξγνπνηεζεί έλα άιιν αλεμάξηεην δίθηπν (ρσξίο θακία ζρέζε κε ηα ππόινηπα) γηα κεηαθνξά κελπκάησλ θαη ηειεθώλσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηελ ππόινηπε ρώξα. (Απηό απαηηεί άιιν αλεμάξηεην ΣΚ ζηελ Αζήλα ή αιινύ πνπ ζα θάλεη θαη ηα ζρεηηθά ηειέθσλα). πκβαίλεη ζπρλά ηα κέιε λα έρνπλ ζπζθεπέο Dual ή θαη λα έρνπλ 2 θνξεηά καδί ηνπο θαη πέξα από ην δίθηπν πνπ ηνπο έρεη νξηζηεί λα αθνύλ θαη λα βγαίλνπλ θαη από άιια δίθηπα. Απηό είλαη ιάζνο ν θάζε ζηαζκόο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα δίθηπν θαη κόλν αλ ράζεη επαθή ή ζπκβεί θάηη έθηαθην λα ρξεζηκνπνηεί άιιν. Σνύην γηαηί ζην ΣΣΚ ν ρεηξηζηήο (πξέπεη λα) είλαη άιινο ζε θάζε δίθηπν θαη δελ κπνξεί λα μέξεη αθξηβώο ηη έρεη γίλεη κέρξη ζηηγκήο ή ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό θαη δεκηνπξγεί κπεξδέκαηα ζην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ην dual ηνπ ή ην δεύηεξν κεραλάθη ηνπ, αο ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην APRS αλ κπνξεί. Πάληα ζε έλα δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο ππάξρεη έιεγρνο ηνπ δηθηύνπ από ην Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν (ΣΚ ή ΣΣΚ), θαη πάληα νη ρξήζηεο θάλνπλ check in θαη check out γηαηί απηό θαηαγξάθεηαη θαη ην ΣΚ λνκίδεη όηη ηνλ έρεη ζπλέρεηα δηαζέζηκν κέρξη λα δειώζεη απνρώξεζε. Δπίζεο όινη νη ζηαζκνί θαινύλ ην ΣΚ θαη πνηέ απεπζείαο κεηαμύ ηνπο εθηόο αλ ην δίθηπν είλαη ηέηνηαο κνξθήο (πρ Γαζηθέο ππξθαγηέο). Σν ΣΚ είλαη απηό πνπ ζα επηηξέςεη αλ ρξεηαζηεί, 2 ζηαζκνί λα κηιήζνπλ απεπζείαο κεηαμύ ηνπο. Απηό αλ θαη θαίλεηαη πην ρξνλνβόξν, ηειηθά βειηηώλεη ηελ πεηζαξρεία ηνπ δηθηύνπ θαη θέξλεη ηάμε θαη ηειηθά είλαη ιηγόηεξν ρξνλνβόξν από ηελ πηζαλή αλαξρία όηαλ πνιινί ζηαζκνί ζέινπλ λα κηιήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Χεθηαθά αλ ςεθηαθή επηθνηλσλία όπσο εηπώζεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηνπηθά ην Packet Radio γηα αλακεηάδνζε γξαπηώλ κελπκάησλ, εηδηθά αλ ππάξρνπλ νλόκαηα αγλννπκέλσλ, δηαζσζέλησλ θιπ κέρξη ην ΣΣΚ θαη από εθεί κε PACTOR ή άιιν ηξόπν ζην ΣΚ. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο επαθή, ηόηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εηδηθό digi (παξάδεηγκα Thenet ή Net/Rom). To APRS, είλαη κόλν γηα ζύληνκα κελύκαηα, θαη γηα ηελ ζέζε ησλ θηλεηώλ ζηαζκώλ ή πιεξνθνξίεο θαηξνύ. ηελ αλάγθε κπνξνύλ λα πεξάζνπλ νλόκαηα από ην APRS, αιιά πξέπεη λα κελ ππάξρεη πνιύ traffic ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. Έλα D-700 κπνξεί λα βνεζήζεη πνιύ ζαλ

16 αλακεηαδόηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην ηνπηθό APRS digi δελ δνπιεύεη ή γηα λα απμήζεη ηελ θάιπςή ηνπ. ε λαπηηθά ζθάθε ε απνκνλσκέλνπο ζηαζκνύο HF είλαη πνιύ ρξήζηκν ην PACTOR II/III ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα Airmail πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ζηαζκό όπνπ θαη λα βξίζθεηαη, θζάλεη λα έρεη θαιή θεξαία HF γηα καθξηλή επαθή, (θάζεηε ή beam ζε ζύλδεζε κε ην δίθηπν WinLink. (http://www.winlink.org/) 10. Απηό πνπ είλαη επίζεο ρξήζηκν, είλαη νη θηλνύκελνη ζηαζκνί, λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε GPS θαη ζρεηηθό κεράλεκα (tracker) θαη λα ζηέιλνπλ θάζε 1 ιεπηό (Μόλν νη θηλνύκελνη θαη όζν θηλνύληαη) ηελ ζέζε ηνπο ζην APRS, γηα λα ελεκεξώλεηαη ην ΣΣΚ γηα ηελ ζέζε ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Μέζα από ην APRS επίζεο, όινη νη ζηαζκνί αλεμάξηεηα ην δίθηπν πνπ αλήθνπλ, κπνξνύλ λα έρνπλ κία θνηλή ελεκέξσζε από ην ΣΣΚ (αλ έρνπλ δπλαηόηεηα ιήςεο κελπκάησλ) αιιά θαη πνπ είλαη νη θνληηλνί ζε απηνύο ζηαζκνί. ηα Kenwood κάιηζηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα (POS LIMIT) λα βιέπνπκε κόλν ηνπο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο ρηιηόκεηξα καθξηά θαη λα βξίζθνπκε εύθνια αλά πάζα ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη ρσξίο λα καο δαιίδνπλ καθξηλά positions ή objects. Η SSTV κνινλόηη δελ είλαη ςεθηαθό mode, είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ κεηαθνξά εηθόλαο από έλα ζεκείν ρσξίο επηθνηλσλίεο θαη λα δείμεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εθεί. Δθηόο από ηηο θνξεηέο θάκεξεο ηεο Kenwood νπνηνζδήπνηε ξαδηνεξαζηηέρλεο κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή θαη Laptop κπνξεί λα ζηείιεη εηθόλεο SSTV από ηνλ αζύξκαην ηνπ, θηάλεη λα έρεη πξνλνήζεη λα έρεη έηνηκα ηα θαιώδηα ζύλδεζεο από ηνλ ήρν ηνπ laptop ζηνλ πνκπνδέθηε ηνπ, θαη θπζηθά λα έρεη καδί ηνπ ην θαιώδην ζύλδεζεο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο κε ην laptop. Οη αξρέο πάληα εληππσζηάδνληαη από ηελ εηθόλα ελόο ζπκβάληνο, πνπ είλαη θαη έλα ρεηξνπηαζηό ζηνηρείν. ην ΣΚ κπνξνύλ λα αξρεηνζεηνύληαη κε ζηνηρεία γηα ην ηη πεξηιακβάλεη θαη από πην ζεκείν είλαη Μέρξη ζήκεξα Ιαλνπάξην 2005 δελ ππάξρεη ζηαζκόο WinLink ζηελ ρώξα καο από όζν γλσξίδσ. 11 Φάμηε πιεξνθνξίεο γηα ην APRN

17 Πσο ζηέιλνπκε Ραδηνγξακκα ζην Packet / PSK/ MFSK16 θιπ ***** Emergency Packet-Gram Format ***** Call (Sending Station's Call Sign and Phone Number) Number (Message Number) Precedence (R=Routine, P=Priority, E=Emergency) Origin (Name of County EOC/Office/Shelter/School) County (Origin County) Date (Date the message is sent) Time (Time message was typed) To (Where the message is being sent) Message (Message Contents) EOF (End of File/Message) ***** Evacuee Information for State EOC ***** NAME AGE GENDER ADDRESS CITY ZIP SPECIAL NEEDS ***** Example Packet Gram to State EOC ***** KD4MWO/ #01 R JAX EOC Duval County :12:34 SWP/TALLY Jane Doe 34/F 1643 Capper Rd. JAX FLA AMBULATORY John Doe 35/M 1643 Capper Rd. JAX FLA Jay Doe 05/M 1643 Capper Rd. JAX FLA ALZHEIMERS Hope Williams 70/F United Drive JAX FLA Hank Williams 69/M United Drive JAX FLA DIALYSIS EOF Πιεξνθνξία από Οηθνλνκία κειώλ Γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θηλήζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, κπνξεί ν ζηαζκόο πνπ ζα αλαιάβεη ην ηνπηθό Repeater ή link λα είλαη θαη απηόο πνπ ζα βάιεη ην APRS digi. Γηα παξάδεηγκα ζηήλεη έλα ηζηό κε κία omni γηα ην link ή ην repeater πνπ εγθαζηζηά γηα ηνπηθή επηθνηλσλία ησλ δηθηύσλ, θαη κε έλα D700 από ην απηνθίλεην ηνπ ζε κηθξή ζρεηηθά απόζηαζε θάλεη ην Relay γηα ην APRS πξνζέρνληαο γηα ην ειάρηζην ησλ αιιεινεπεξεαζκώλ. Σα link γηα καθξηλνύο επαλαιήπηεο ή καθξηλά EchoLink, κπνξνύλ λα ηα αλαιάβνπλ γεηηνληθέο νκάδεο. Οη γεηηνληθέο νκάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο Με ην πνπ ζα γίλεη έλα ζπκβάλ ζε κία πεξηνρή, ακέζσο ελεξγνπνηνύληαη θαη νη άκεζα ή έκκεζα γεηηνληθέο νκάδεο. Απηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ κε 3 ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο 1. Να ζηείινπλ νκάδα βνήζεηαο ζηελ πεξηνρή γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ πξώηε βάξδηα ησλ ρεηξηζηώλ όηαλ απηνί θνπξαζηνύλ, ή λα βνεζήζνπλ γεληθά αλ ππάξρεη αλάγθε πνιιώλ ζηαζκώλ ζηελ πεξηνρή θαηαζηξνθήο 2. Να εγθαηαζηήζνπλ EchoLink, V-U Link ή θνξεηό επαλαιήπηε ή όια καδί πνπ λα δηαζπλδέζεη ηελ πιεγείζα πεξηνρή κε ηνλ έμσ θόζκν.

18 3. Να εγθαηαζηήζνπλ ζηαζκνύο ζηα Ννζνθνκεία, αεξνδξόκηα, ιηκάληα ή ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο ηνπο, αλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνύλ θαη πξόθεηηαη λα γίλεη ή γίλεηαη κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ ή εθνδίσλ. Φάζε 2 ε Όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε πξώηε θξίζηκε θάζε, έρνπλ κεηαθεξζεί νη ηξαπκαηίεο θαη ζηεζνύλ νη θαηαπιηζκνί κε ηηο ζθελέο, αξρίδεη νη δηνηθεηηθή κέξηκλα. Κάζε θαηαπιηζκόο πξέπεη λα θαηαγξαθεί λα θαηαρσξεζνύλ νη δηακέλνληεο, λα ηνπνζεηεζνύλ βαζηθά είδε πγηεηλήο, θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζίηηζε ηνπο. Απηό γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εζεινληώλ, πξνζθόπσλ εξπζξνζηαπξηηώλ θιπ Η επηθνηλσλία ησλ νκάδσλ απηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ ηνπηθή δηνίθεζε είλαη βαζηθή γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θαηαπιηζκώλ θαη ηελ επαλνξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο μεθηλνύλ ζπλεξγεία εηδηθώλ, ηηο θαηαγξαθέο ζε δεκηέο πνπ θαη απηνί έρνπλ άκεζε αλάγθε επηθνηλσλίαο. Η δξαζηεξηόηεηα ζπλερίδεηαη κέρξη λα ππάξρεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ζσζηώλ επηθνηλσληώλ θαη νκαινπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. Δδώ ε ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη θάηη πνιύ ρξήζηκν θαη ε πξόζβαζή ηνπο από ηηο αξρέο ζα ηνπο δώζεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο. Πξνϋπνζέηεη αμηόπηζηε ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη θπζηθά ύπαξμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Όηαλ δελ ρξήδεη πιένλ ε παξνπζία καο, δίλεηαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ιίζηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ από όια ηα Γίθηπα, καδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΣΠ θαη ηεο ΔΚΔΑΝ θαη ηα δίθηπα θαη νη νκάδεο απνζύξνληαη, αθνύ καδέςνπλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπο κε πξνζνρή θαη ηνλ παθεηάξνπλ ζσζηά γηα θάζε κειινληηθή ρξήζε. Ππξθαγηέο ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ ζηήλνληαη ηα δίθηπα θαη δξνπλ νη ΟΔΑ αιιά θαη ζηνλ εμνπιηζκό ησλ κειώλ θαη ηεο νκάδαο. Σν ρέδην έρεη πιήξε θαη αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε θαη πξέπεη λα δηαβαζηεί θαιά. Δδώ ην δίθηπν ζπληνληζκνύ Βπηηνθόξσλ, είλαη βαζηθό όπιν ζηα ρέξηα ηνπ ζπληνληζηή ηεο ΠΤ γηα λα θηππήζεη ζσζηά ηελ θσηηά. Οη ρεηξηζηέο επαλδξώλνπλ όια ηα βπηηνθόξα, ησλ Γήκσλ ή ηδησηώλ πνπ έρεη επηηάμεη ε πνιηηεία, κε θνξεηά V-Uhf θαη κε ηελ ρξήζε (αλ ρξεηαζηεί καγλεηηθήο θεξαίαο) ώζηε ηα γεκάηα κε λεξό βπηία, λα θαηεπζύλνληαη από ηνπο θξνπλνύο άληιεζεο ζηα ζσζηά ζεκεία πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ, γηα ηελ γξήγνξε πιήξσζε ησλ νρεκάησλ ηεο ΠΤ θνληά ζην ζεκείν πνπ επηρεηξνύλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πηζαλόλ ην ΣΚ λα πξέπεη λα κάζεη θαη λα ππνδείμεη ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία θξνπλώλ θαη λα κπνπλ από ηελ νκάδα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. Έλαο ράξηεο κε ηνπο δξόκνπο ηεο πεξηνρήο ζα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκνο. Δδώ ην ΣΣΚ δελ έρεη ππεξβνιηθή ρξεζηκόηεηα αιιά θαιό είλαη λα ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο άιινπ δηθηύνπ θαη δελ ππάξρεη θαη ΣΣΚ ηόηε ν Σ πνπ ζα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ζπληνληζηή ηεο ΠΤ ζα έρεη ηνλ έιεγρν θαη ζπληνληζκό ηνπ δηθηύνπ. Μεηά ην Emergency Ακέζσο κεηά ην Emergency, αλ ην επηηξέπεη ε ζπζζσξεπκέλε θνύξαζε, ή ηελ επνκέλε, όινη νη ζπκκεηέρνληεο, νη εθεδξείεο αιιά θαη απηνί πνπ δελ κπόξεζαλ, καδεύνληαη θαη θάλνπλ απνινγηζκό ηνπ ζπκβάληνο. Δθεί ζα πξέπεη λα βγνπλ όια ηα πξνβιήκαηα νη αηέιεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίζζεθαλ (αλ θαη πσο)

19 θαζώο θαη πνηα ήηαλ ε έιιεηςε ζε εμνπιηζκό. Δπίζεο ν θάζε έλαο κε ηελ δηθή ηνπ νπηηθή ζα δώζεη ζηνπο άιινπο ηελ εκπεηξία ηνπ από ην ζπκβάλ, θάηη πνπ είλαη ρξήζηκν ζε όινπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε. πληάζζεηαη δειηίν ζπκβάλησλ από ην ΣΣΚ ηνλ Σ θαη ηνλ ΣΠ κε βάζε ηα ξαδηνγξάκκαηα, ηα logbook θαη όηη άιια ζηνηρεία ππάξρνπλ (πρ καγλεηνηαηλίεο) όηη ζπλέβε ζε γεληθέο γξακκέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο, θαη απνζηέιιεηαη από ηνλ ΣΠ ζηελ ΔΚΔΑΝ θαη ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο γηα λα πξνζηεζεί ζαλ απνδεηθηηθό ζηνηρείν ζηελ ηζηνξία ηεο πξνζθνξάο ηεο ξαδηνεξαζηηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ θνηλσλία καο. Ο πιένλ πξόζπκνο από όινπο επίζεο, θαιό είλαη, λα ζηείιεη ζρεηηθά ελεκεξσηηθά άξζξα ζηα ξαδηνεξαζηηερληθά πεξηνδηθά. Αλ ζπλέβε ην Emergency, έγηλε γηα λα δνύκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνπ είρακε θαη γηα λα δηνξζσζνύλ ζην επόκελν. Άξα ν απνινγηζκόο είλαη ην πιένλ ζεκαληηθό ζθαινπάηη ζηελ κεηέπεηηα ζπλέρεηα θαη δξάζε ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ζηελ ρώξα καο αθνύ από απηή ηελ δξάζε καο θαίλεηαη πόζν ρξήζηκν θαη θξίζηκν γηα ην θνηλσληθό γίγλεζζαη είλαη ην ρόκπη καο. Ιζηνξία ησλ ΟΔΑ Η κέρξη ηώξα δξαζηεξηόηεηα ησλ ΟΔΑ είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθή. Έρνπκε θαηαγεγξακκέλε αλαθνξά από ηνπο ζεηζκνύο ζην Βνπθνπξέζηη ην 1970 επίζεο γλσξίδνπκε κεγάιε δξαζηεξηόηεηα ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ θαη από ηελ εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηελ Κύπξν ην Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό ηεο Καιακάηαο ην 1986 πνπ ε επηθνηλσλία κε ηελ πεξηνρή γηλόηαλ κόλν από ηα ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα. Ο ζεηζκόο απηόο έδεημε ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη ήηαλ κία θακπή ζηελ δεκηνπξγία πιένλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θαη αζθήζεσλ από ην Η επνρή πνπ αθνινύζεζε κέρξη θαη ην 1990 ήηαλ πξαγκαηηθά πιήξεο δξάζεσο. Αο ζπκεζνύκε όηη ηελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Οξίζηεθε ζαλ ζπρλόηεηα κόληκεο αθξόαζεο ην θαη ππήξρε ζρεδόλ πάληα ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν ζε αθξόαζε. Δθαηνληάδεο εηδνπνηήζεηο πέξαζαλ από ηηο ζπρλόηεηέο καο γηα αηπρήκαηα, ππξθαγηέο ή άιια ζπκβάληα. Μεηά ην 1990 θαη κε ηελ επξεία πιένλ ρξήζε ησλ GSM ηειεθώλσλ ε δξαζηεξηόηεηα αξαίσζε θαη πεξηειάκβαλε πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο όπσο ηνπο ζεηζκνύο ηνπο Αηγίνπ (95) θαη ηεο Πάξλεζαο (99). Καζώο θαη ηελ απνζηνιή ζηνλ ζεηζκό Erzincan ζηελ Σνπξθία. Από ην 2000 θαη κεηά έρνπκε αξθεηά ζπκβάληα όπσο ηνλ ηό ηνπ 2000 ρηνλνπηώζεηο, πιεκκύξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνύο αιιά θαη άιια ζπκβάληα. ην δηάζηεκα ππήξρε κόληκν δίθηπν θάζε Κπξηαθή πξσί ζηα 40m γηα ηηο ΟΔΑ πνπ αηόλεζε ιόγσ αδπλακίαο ζπλέρηζεο ηνπ ηόηε Net Controller. Γίλνληαη παλειιήληεο αζθήζεηο κέρξη ζηηγκήο θάζε 2 ρξόληα, αιιά ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα, εηήζηα. Δπίζεο θάπνηεο ηνπηθέο νκάδεο έρνπλ θάλεη ηνπηθέο αζθήζεηο. Οη αζθήζεηο καο γίλνληαη ζπλήζσο ηελ άλνημε θαη θαιό είλαη λα ζπκκεηέρνπλ όιεο νη νκάδεο. Οη ΣΠ κπνξνύλ εύθνια αθόκα θαη κε βνήζεηα ηεο ΔΚΔΑΝ λα θηηάμνπλ ζελάξηα θαηαζηξνθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Σα ζπλεζηζκέλα είλαη, Γαζηθέο ππξθαγηέο, Πιεκκύξεο θαη εηζκνί, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία θάζε πεξηνρήο, ηελ εθπαίδεπζε ή

20 ηηο ηθαλόηεηεο ησλ κειώλ, κπνξνύλ λα βγνπλ θαη άιια ζελάξηα γηα παξάδεηγκα νξεηλήο ή λαπηηθήο δηάζσζεο, απνθιεηζκνύ από ρηόλη, βηνκεραληθό ή αεξνπνξηθό αηύρεκα θιπ. Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ησλ ΟΕΑ. Οη επνρή πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα θαη όηαλ γηλόηαλ θάηη θαθό νη επηθνηλσλίεο ήηαλ θνκκέλεο γηα κέξεο, έρεη παξέιζεη νξηζηηθά γηα ην άκεζν κέιινλ. Οη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο είλαη ηεξάζηηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηώλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο κεγάια θαη έηζη όηαλ ζπκβεί θάηη θαθό, θξνληίδνπλ αξθεηά γξήγνξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε. ήκεξα ζηα ζπκβάληα πνπ έρνπκε δεη από ην 1990 θαη κεηά ζηελ ρώξα καο, ν ηειεθσληθόο παληθόο ή ε πιήξεο έιιεηςε επηθνηλσληώλ ζε κηα αζηηθή πεξηνρή δελ θξαηνύλ πάλσ από 24 ώξεο, ή δε πιήξεο επηθνηλσλία έξρεηαη ζπλήζσο πξηλ ηηο 48 ώξεο.. Έηζη ε δξάζε ησλ νκάδσλ γηα λα έρεη λόεκα θαη αμία πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη θαζνξηζηηθή γηα ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. Απηό όπσο είδακε, ζέιεη πξνζπάζεηα θαη ζσζηή πξνεηνηκαζία πνπ αλαιύζακε. Άιιν έλα ζεκείν πνπ κπνξεί λα μερσξίζεη ε δξάζε καο, είλαη ζηνλ ςεθηαθό ηνκέα. Σν APRS ην Pactor, ε SSTV θαη ην Packet Radio, δίλνπλ λέεο δπλαηόηεηεο γηα λα γίλεη ε βνήζεηά καο ζύγρξνλε, πνιύπιεπξε θαη πην νπζηαζηηθή. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ζα πξέπεη λα είλαη θαινί γλώζηεο ησλ ζύγρξνλσλ ςεθηαθώλ modes θαη λα θξνληίδνπλ λα έρνπλ εύθνια θαη γξήγνξα έλα ςεθηαθό ζύζηεκα θνξεηό γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί όπνπ ρξεηαζηεί. Δηδηθά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, όιν θαη πην ζπάληα ζα ρξεηαζηεί θάπνηνο λα βνεζήζεη από ην shack ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, εηδηθά ζε επηθνηλσλίεο θσλήο. Απηό πνπ βνεζάεη, είλαη ε ύπαξμε δηθηύνπ (packet bbs, aprs relay, Pactor, gateway, Winlink node) γηα λα βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία θνξεηώλ ή καθξηλώλ ζηαζκώλ ζε έλα ζπκβάλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελόο ζνβαξνύ θνξεηνύ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα SSTV, Pactor, APRS, Packet. ήκεξα (Ιαλνπάξηνο 2004) ην κόλν πιήξεο ςεθηαθό δίθηπν πνπ έρνπκε ζαλ ρώξα είλαη ην APRS θαη απηό κε αξθεηά πξνβιήκαηα ιόγσ έληνλνπ traffic. To Packet Radio βξίζθεηαη ζε πηώζε Γηα ην SSTV δελ ππάξρεη αμηόινγε δξαζηεξηόηεηα εηδηθά ζε FM, (πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κπνπλ εηδηθά γηα απηή ηελ δνπιεία links θαη λα καδεπηεί αξθεηόο θόζκνο γηα πεηξακαηηζκό). Λίγνη έρνπλ Pactor I θαη ειάρηζηνη Pactor II/III. Σέινο ππάξρεη κόλν έλαο gateway Pactor Packet θαη κάιινλ γηα forwarding κελπκάησλ ζηα 20/15κ παξά γηα καθξηλνύο ρξήζηεο εληόο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο, ζα παίδνπλ όιν θαη κεγαιύηεξν ξόιν νη ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη ε πςειή ηερλνινγία. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο δελ πξέπεη λα κείλνπκε έμσ από απηό. Καιό ζα ήηαλ 1. ηα κεγάια αζηηθά θέληξα λα δεκηνπξγεζνύλ δηαζπλδεδεκέλα ξαδηνεξαζηηερληθά ςεθηαθά δίθηπα πςειήο ηαρύηεηαο (πάξηε ηδέα από ην κε απνιήμεηο Packet Radio bps γηα θαη chat κόλν.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ

Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ θέςεηο πάλσ ζηελ εμέιημε ησλ ΟΔΑ θαη πξνηάζεηο Ειζαγωγή Μνινλόηη δελ ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ εηδηθό, επεηδή αθνύγνληαη πνιιά θαη ζε θαηηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα