Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020"

Transcript

1 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας ΔΚΔΣΑ Τπεύθσνος Έργοσ ΚΡΗΠΙ: Ηλίας Υούστης Βόλος, Ιούλιος 2013

2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή Αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο θαηά ηελ Έλαξμε ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ Γηαξζξσηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΠΘ) Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηε πλνρή Φεθηαθή Διιάδα Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δπξσπατθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή Σν Πξφγξακκα Horizon Πιαίζην Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ.. 13 Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο Ο Νφκνο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ΚΔΓΔ γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο Δπξπδσληθή Γηείζδπζε Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηηο εηαηξείεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Φεθηαθή εηνηκφηεηα ηεο Διιάδνο Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Αχμεζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Εσήο ηνπ Πνιίηε Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Αληαγσληζηηθφηεηα Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Απαζρφιεζε Αλάιπζε Γπλαηψλ θαη Αδχλακσλ εκείσλ (Αλάιπζε SWOT) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Γεληθά πλνπηηθά Κνηλσληθν Οηθνλνκηθά ηνηρεία

3 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Γεσγξαθηθή ζέζε Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Απαζρφιεζε Οηθνλνκηθή δηάξζξσζε Αλάιπζε SWOT Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ, ηεο ρξήζεο θαη πνηφηεηάο ηνπο Αλαπηπμηαθά Υαξαθηεξηζηηθά Σεο Πεξηθέξεηαο ε ρέζε Με Σνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο Σσλ ΔΓΔΣ Φεθηαθή Αηδέληα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Άμνλαο 1: Φεθηαθφ άικα ζηελ παξαγσγηθφηεηα Άμνλαο 2: Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government) - Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Άμνλαο 3: Φεθηαθή αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε Άμνλαο 4: Φεθηαθέο Τπνδνκέο Άμνλαο 5: Γλώζε Άμνλαο 6: ΣΠΔ γηα θιάδνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο Αμηνιφγεζε ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο: Δμεηδίθεπζε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Φεθηαθφ άικα ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηφρνη ηνπ Άμνλα Αλακελφκελεο Δπηπηψζεηο Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηφρνη θαη Γείθηεο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: ΣΠΔ θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ηφρνη ηνπ Άμνλα Γεληθή Δπηζθφπεζε Γξάζεηο Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ Αλακελφκελεο Δπηπηψζεηο - ηφρεπζε Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηφρνη θαη Γείθηεο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Φεθηαθή αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4: Φεθηαθέο Τπνδνκέο

4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ηφρνη ηνπ άμνλα Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗΗ Οινθιήξσζε Μεηξνπνιηηηθψλ Γαθηπιίσλ (ΜΑΝ) κε Δζληθά Γίθηπα Αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ρσξίο πθηζηάκελν δίθηπν : Αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγείαο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θαη Web TV ζηα Δζληθά Γίθηπα Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ Τπνδνκψλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Αμηνπνίεζε ησλ Ηλψλ ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ ( MAN ) ησλ OTA Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5: Γλψζε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6: ΣΠΔ γηα θιάδνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ-ΠΗΝΑΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Δ.Π. «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟ ΔΠ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΑΞΟΝΑ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΓΔΗΚΣΔ ΚΟΡΜΟΤ (CORE INDICATORS) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2013 GROWTH AND JOBS IN A HYPERCONNECTED WORLD: ΔΛΛΑΓΑ

5 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Δηζαγσγή Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηφρνο ηνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα εμεηδηθεχζεη ηε ζηξαηεγηθή, ηα κέζα θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνδνηηθή θαη βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Θεζζαιηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Ζ αλάπηπμε ηνπ έρεη ιάβεη ππφςε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη ηηο εηδηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο θαη ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο ζην πιαίζην ηεο «ςεθηαθήο αηδέληαο» γηα ην Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαηαξηίζηεθε ηφζν βάζεη ηεο δηάγλσζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή φζν θαη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ΔΔ-25 ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο: ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζην ΑΔΠ, ε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, ε απαζρφιεζε ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, ε επηδφζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Ζ εζληθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεηαη ζηε δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 5

6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» θαηαγξάθνληαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ςεθηαθήο αηδέληαο θαη ε επέθηαζε ησλ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Γηάγξακκα 1.1 : Βαζκνιφγεζε ησλ Δπξσπατθψλ ζηφρσλ ηεο ςεθηαθήο αηδέληαο γηα ηελ πεξίνδν

7 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Γηάγξακκα 1.2 : Πεξηγξαθή ησλ Δπξσπατθψλ ζηφρσλ ηεο ςεθηαθήο αηδέληαο γηα ηελ πεξίνδν

8 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζ Φεθηαθή ύγθιηζε, εληάζζεηαη ζηε 3 ε ζεκαηηθή πξνηεξαηόηεηα πνπ αθνξά ην λέν ΔΠΑ (Δ) θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ: 1. Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 2. ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 3. Σερληθή Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε Δθαξκνγψλ 4. Έξεπλα θαη Καηλνηνκία ζηηο ΣΠΔ 5. Δπξπδσληθέο Τπνδνκέο Ζ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηηο επελδχζεηο ζε θιάδνπο παξαγσγήο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζην λέν ΔΠΑ. Σν θείκελν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε (5) ελφηεηεο. ηελ ενότητα 1 αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε επηκέξνπο αλάιπζε ζε δχν ζπληζηψζεο: α) ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη β) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε. ηε ζπλέρεηα, απνηππψλεηαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο ΣΠΔ, ηδηαηηέξσο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δ.Δ. ηελ ίδηα ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε SWOT γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Θεζζαιία, ζε ζπλδπαζκφ κε αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. ηελ ελόηεηα 2, αμηνπνηείηαη ε αλάιπζε πξνβιεκάησλ-αλαγθψλ-επθαηξηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη βαζηθέο Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο, κε εμεηδίθεπζε ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο. 8

9 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ηελ ελόηεηα 3, γίλεηαη αλάιπζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο. Πεξηιακβάλεηαη εμεηδίθεπζε ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ ζε πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο θαζψο θαη αλακελφκελνπο σθεινχκελνπο. Κάζε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πνζνηηθνπνηείηαη απφ πιέγκα δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο νη νπνίνη αλαιχνληαη σο πξνο ηνλ νξηζκφ, ηελ ηηκή βάζεο, ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο θαη ηηο πεγέο ηνπο. ηα Παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ, θαη ιίζηα πξνηεηλφκελσλ έξγσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 9

10 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» 1. Αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο θαηά ηελ Έλαξμε ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 1.1 Γηαξζξσηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΠΘ) Σα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΘ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α θαη πεξηιακβάλνπλ δείθηεο γηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: πλνιηθφο πιεζπζκφο πεξηθέξεηαο, πνζνζηφ πιεζπζκνχ αλδξψλ/γπλαηθψλ, πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Πιεζπζκηαθφο Γπλακηζκφο θαη Κνηλσληθά Βάξε. Γηαρξνληθή κεηαβνιή ΑΔΠ/θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ/εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Γηάξζξσζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελε αμία. Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, ηξηηνγελή ηνκέα. 1.2 Αλάιπζε Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν επεξεάδνληαη νη ΣΠΔ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη απφ ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζπγθξνηνχληαη απφ: Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηελ πλνρή. Πνξίζκαηα κειέηεο γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα Σε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Σελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Φεθηαθή αηδέληα. Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο πεξηφδσλ &

11 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Σν Πξφγξακκα Horizon Πιαίζην Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο. Σν Νφκν γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Σν Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ΚΔΓΔ γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε. Κνηλνηηθέ ο ηξαηεγηθέ ο Καηεπζχλζεηο γηα ηε πλνρή χκθσλα µε ηηο ελνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ηνπ αλαλεσκέλνπ ζεκαηνινγίνπ ηεο Ληζζαβφλαο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο: Να γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε, Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο µε ζηφρν ηελ αλάπηπμε, θαη Πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Φεθηαθή Διιάδα Ζ «Φεθηαθή Διιάδα 2020» είλαη απνηέιεζκα ζπδεηήζεσλ θαη δπκψζεσλ νκάδσλ εξγαζίαο ψζηε λα πξνθχςνπλ ηφζν βξαρπρξφληεο δξάζεηο φζν θαη πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο, ζε ζπκθσλία κε ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο πεξηνρέο: θχδνπζαο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο, Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ πξφηππσλ, Δκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο, Σαρείαο θαη ππεξηαρείαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, Έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, Βειηίσζεο ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Σα νθέιε απφ ηηο δξάζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο αγγίδνπλ: 11

12 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Σε ρξήζε ΣΠΔ γηα ην πεξηβάιινλ, Σελ αεηθφξν πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ππνζηήξημε κε ΣΠΔ αμηνπξεπνχο θαη αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, Σελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ, Σελ Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, Σα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ (ITS) γηα απνηειεζκαηηθέο κεηαθνξέο θαη θαιχηεξε θηλεηηθφηεηα. Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνκεαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) ηεο ΓΓΔΣ, ζεκαληηθή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα πξνθχπηεη φκσο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ Θεκαηηθό ηόρν 2 «Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ /ΣΠΔ, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηόηεηάο ηνπο», σο βαζηθψλ ηερλνινγηώλ γεληθήο εθαξκνγήο θαη πεδίσλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζεκαηηθνχ Κέληξνπ Γλώζεο θαη Καηλνηνκίαο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ κε βάζε ην κνληέιν ησλ Knowledge and Innovation Communities (KICs). Παξάιιεια, ν ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ εληζρχεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ, θαη ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο. Δπξσπατθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή Ζ Δπξσπατθή Φεθηαθή Αηδέληα (DAE) πεξηέρεη 101 δξάζεηο, ζε 7 ππιψλεο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Ζ DAE δελ είλαη αθξηβψο ε ζεκείσζε ζηνηρείσλ απφ έλα καθξχ θαηάινγν, είλαη ε αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ ηερλνινγηψλ γηα λα θάλνπλ κηα πξαγκαηηθή δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε 12

13 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ηεο ΔΔ. Ζ DAE πεξηέρεη 13 ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ πξφνδν πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε: Σελ πιήξε επξπδσληθή θάιπςε νιφθιεξεο ηεο ΔΔ έσο ην 2013, Σν 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ λα ρξεζηκνπνηεί επξπδσληθά δίθηπα κε ηαρχηεηα πάλσ απφ 100 Mbps έσο ην 2020, Σν 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ λα αγνξάδνπλ online κέρξη ην 2015, 20% ηνπ πιεζπζκνχ λα θάλνπλ δηαζπλνξηαθέο αγνξέο online έσο ην 2015, 33% ησλ ΜΜΔ λα θάλνπλ online πσιήζεηο έσο ην 2015, Ζ ηηκνινγηαθή δηαθνξά κεηαμχ πεξηαγσγήο θαη εζληθή θηλεηήο ηειεθσλίαο λα πξνζεγγίζεη ην κεδέλ έσο ην 2015, Να απμεζεί ε ηαθηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ 60% έσο 75% κέρξη ην 2015, θαη απφ 41% ζε 60% κεηαμχ ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, Να κεησζεί θαηά ην ήκηζπ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην Γηαδίθηπν, απφ 30% ζε 15% κέρξη ην % ησλ πνιηηψλ, 50% ησλ πνιηηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειε-δηαθπβέξλεζε έσο ην 2015, κε πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ απηψλ λα επηζηξέθνπλ ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο, Όιεο ζεκαληηθέο δηαζπλνξηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα είλαη δηαζέζηκεο online κέρξη ην 2015, Να δηπιαζηαζηνχλ νη επελδχζεηο ζε ΣΠΔ θαη ην R&D λα θζάζεη ηα 11 δηο έσο ην 2020, Να κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θσηηζκνχ θαηά 20% κέρξη ην Ζ πξφνδνο σο πξνο ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο κεηξηέηαη θαη παξνπζηάδεηαη Digital Agenda Scoreboard φπνπ κπνξεί θαλείο λα δεη πσο ηα κέιε ηεο ΔΔ πεηπραίλνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο how each Member State θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, download complete datasets. Ζ θνκηζηφλ παξνπζίαζε ηελ ελδηάκεζε έθζεζε mid-term review ηεο DAE ην Γεθέκβξην ηνπ Σ ν Πξφγξακκα Horizon Πιαίζην Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. Σν πξφγξακκα "Horizon 2020" απνηειεί ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην γηα ην επφκελν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηε Έξεπλα θαη ηε Καηλνηνκία ( ). Ζ πξφηαζε ζην ζχλνιφ ηεο ππνζηεξίδεη πιήξσο ηε ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020" πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία σο θεληξηθνχο κνρινχο γηα ηελ επίηεπμε έμππλεο, βηψζηκεο θαη 13

14 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κείδνλσλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Σν πξφγξακκα ζπλελψλεη θαη εληζρχεη: α) ηηο δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζήκεξα απφ ην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην, β) ηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαίζην γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) θαη γ) ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο ΔΗΣ (European Institute of Innovation and Technology). Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο απνηειεί κία δέζκεπζε ζπκθσλία ησλ Δπξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ, κε ζθνπφ λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζε έλαλ εληαίν ζηφρν. Ο ζηφρνο απηφο είλαη λα γίλεη ε Δ.Δ. ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο παγθνζκίσο, κία νηθνλνκία πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή, ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πιήξε απαζρφιεζε. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηππψλεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Ο Νφκνο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Ο λφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνδηαγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε εκπιεθφκελνπο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο. Γειαδή πξνδηαγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ειεθηξνληθά κέζα ηεο Κπβέξλεζεο (government, g), ησλ επηρεηξήζεσλ (business, b) θαη ησλ πνιηηψλ (citizens, c). πλνπηηθά νη ζρέζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη σο g2g, g2b, g2c. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ: Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζε θάζε δεκφζην θνξέα, Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε γξαθεηνθξαηία, Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηθέξεη δξαζηηθή κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πθίζηαληαη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 14

15 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ζ κείσζε εκθάληζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ε εδξαίσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, Ζ Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ Αλάπηπμεο, Ζ Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ε επίηεπμε ηνπ ηξίπηπρνπ επειημία, ηαρχηεηα, πνηφηεηα κε αζθάιεηα ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην Κ Δ ΓΔ γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε Ζ δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ Κεληξηθνύ Κόκβνπ παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ησλ Ο Σ Α απνηειεί ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ επηρεηξεζηαθφ ζρεδίνπ ηεο ΚΔΓΔ. Ο θφκβνο απηφο ζα θηινμελήζεη φιεο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ αξρηθά, θαζψο θαη ζε επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο 5 εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Θα έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα δερηεί φιεο ηηο δξάζεηο Σ.Π.Δ. πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε. 1.3 Αλάιπζε Δζσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο Ζ κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε ζέκαηα ΣΠΔ απφ ην ζχλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ νθείιεηαη ζηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ επίηεπμε δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μεηαμχ άιισλ, ε ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο εζηηάδεηαη ζε δχν ζεκεία: ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ αλαδηνξγαλψζεσλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο. Ζ παξαγσγηθφηεηα σο θιεηδί ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ. Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα λέσλ ηξφπσλ ηνπ «επηρεηξείλ», ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ άκεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο.

16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε, αθνχ θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο θξίζηκεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα δηαθφξσλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ: α) ηελ Δπξπδσληθή Γηείζδπζε, β) ηηο επελδχζεηο ζε ΣΠΔο, γ) ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΔο ζηελ Διιάδα θαη Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, δ) ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαη ε) ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο Δπξπδσληθή Γηείζδπζε χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Τπεξεζίεο Πξνψζεζεο ηεο Δπξπδσληθφηεηαο» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηερλνινγίαο ππνινγηζηψλ θαη εθδφζεσλ (http://broadband.cti.gr), ε Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 "αλέβεθε" άιιε κία ζέζε ζηελ παλεπξσπατθή θαηάηαμε αιιά ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ρακειφηεξα πνζνζηά επξπδσληθήο δηείζδπζεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ πνπ αλέξρεηαη πιένλ ζην 28,8%. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) απφ ην Digital Agenda Scoreboard (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard), ε Διιάδα παξνπζηάδεη πνζνζηφ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηεο ηάμεο ηνπ 23,8%, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,1% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 θαη 2% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Σν δηάγξακκα 1.3 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά επξπδσληθή δηείζδπζε ζηηο ρψξεο ΔΔ-27. Γηάγξακκα 1.3: Πνζνζηά Δπξπδσληθήο Γηείζδπζεο - Ηαλνπάξηνο

17 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Πεγή: Όζνλ αθνξά ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ επξπδσληθνχ πνζνζηνχ δηείζδπζεο, ε Διιάδα αχμεζε ην πνζνζηφ δηείζδπζεο θαηά 2% ζηελ πεξίνδν (Ηαλνπάξηνο Ηαλνπάξηνο 2013) θηάλνληαο ην πνζνζηφ δηείζδπζεο 23,8%. Ο ξπζκφο αχμεζεο είλαη πςειφηεξνο απφ ην κέζν ξπζκφ αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ΔΔ αιιά ε απφθιηζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο κεηψλεηαη φζνλ αθνξά ην επξπδσληθφ πνζνζηφ δηείζδπζεο. Χζηόζν, ε δηαθνξά παξακέλεη ζεκαληηθή θαη ππάξρεη πνιύο δξόκνο γηα λα θηάζεη ε ρώξα ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ, πνιύ δε πεξηζζόηεξν γηα λα «πηάζεη» ηηο πξσηνπόξεο ρώξεο. ηα Γηαγξάκκαηα 1.4, 1.5 θαη 1.6 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη κεηά. Όπσο είλαη θαλεξφ, ε Διιάδα έρεη πην κηθξά πνζνζηά επξπδσληθήο δηείζδπζεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ, σζηφζν ππάξρεη ζπλερήο αχμεζε. Γηάγξακκα 1.4 : Πνζνζηά επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη κεηά 17

18 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Γηάγξακκα 1.5 : Πνζνζηφ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηνλ Ηαλνπάξην 2013 θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ην δηάζηεκα Ηαλνπάξην ο Ηαλνπάξηνο

19 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Πεγή: Γηάγξακκα 1.6 : Απφθιηζε ηνπ πνζνζηνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο γηα Διιάδα απφ ην ΜΟ ηεο ΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη κεηά Πεγή: Ζ εμέιημε ησλ επξπδσληθψλ πνζνζηψλ δηείζδπζεο ηεο Διιάδαο θαη κέζνο φξνο (ΜΟ) ΔΔ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2004 θαη κεηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1. Σα ηειεπηαία έηε ν ξπζκφο αχμεζεο είλαη πςειφηεξνο απφ ην κέζν ξπζκφ αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ΔΔ. 19

20 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πίλαθαο 1.1 : Πνζνζηά Γηείζδπζεο Δπξπδσληθφηεηαο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2004 θαη κεηά, γηα ηελ Διιάδα θαη απφθιηζε απφ ην ΜΟ ηεο ΔΔ Πεγή: Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο «Σhe global information technology report 2013 growth and jobs in a hyperconnected world: ΔΛΛΑΓΑ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ παξφληνο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιεζε. Αλεζπρεηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο γηα ην 2012, ε Διιάδα είρε ην πην ρακειφ πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, πνπ θηάλεη ην 70%. Αλαθνξηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, ηα πνζνζηά γηα ην 2012 θηάλνπλ ζην 41% απφ 37% ην 2011 θαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, πνπ θηάλεη ην 59%. Σν πην απνγνεηεπηηθφ απ φια είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη πνιχ πςειφ πνζνζηφ πνιηηψλ, πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην Ίληεξλεη. Σν πνζνζηφ απηφ έθηαζε ζην 20

21 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 42% ην 2012 απφ 45% ην 2011 θαη πνιχ πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, πνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θηάλεη ην 22%. Παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη θάλνπλ εθηελή ρξήζε ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ, ελ ηνχηνηο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ είλαη πνιχ ρακειφηεξε ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ην 2012 έθηαζε ζην 23% ζε ζχγθξηζε κε 36% πνπ ήηαλ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο. Σα πνζνζηά ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ηνπ θνξεηνχ Ίληεξλεη, είλαη ρακειά αθφκε θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Μφιηο ην 27% ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα δηαζέηνπλ θνξεηέο ζπζθεπέο κε πξφζβαζε ζην Ίληεξλεη ζηα ζηειέρε ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε 48% ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, ην 2012 ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ήηαλ πξψηε ζηε ιίζηα ησλ πξνηηκήζεσλ κε 45% ζε ζχγθξηζε κε 62% ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη αθνινπζνχζε ε ελεκέξσζε κε 43%. Μφιηο ην 9% ησλ Διιήλσλ δηαδηθηπαθψλ ρξεζηψλ πξαγκαηνπνηεί on line ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ελψ κέλεη αθφκε πνιχο δξφκνο γηα λα εκπεδψζνπλ νη Έιιελεο ηε λννηξνπία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξά ηελ φπνηα πξφνδν έρεη γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Με αξγνχο ξπζκνχο θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ. Οη ηάζεηο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο είλαη πςειφηεξεο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο (80% ηνπ ηκήκαηνο εηψλ), ελψ ε κφξθσζε θαη ην εηζφδεκα θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (94% ησλ Διιήλσλ κε πςειή κφξθσζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, πάλσ απφ 50% ησλ Διιήλσλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ έρνπλ online πξφζβαζε). ε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ηα πνζνζηά ζχλδεζεο ηνπο βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (Διιάδα- 93%, ΔΔ27-95%), σζηφζν απηά κεηψλνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (<10 άηνκα). Σέινο, ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη λα είλαη αξγή, ιφγσ ησλ ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ απφ ρξήζηεο θαη ησλ κε νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζηα δηαγξάκκαηα 1.8 θαη 1.9. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ζηελ Διιάδα έρνπκε πιένλ αξθεηά ηαρεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηύνπ, αξθεηά όκσο ρακειόηεξα από ηελ ΔΔ: Πεξίπνπ νη κηζνί Έιιελεο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν Ηζρπξόηεξεο ηάζεηο ζύλδεζεο θαη ρξήζεο ζηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο (80% ηνπ ηκήκαηνο εηώλ) 21

22 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζ κόξθσζε παίδεη ξόιν: 94% ησλ Διιήλσλ κε πςειή κόξθσζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν Πάλσ από 50% ησλ Διιήλσλ κε εηζόδεκα άλσ ησλ 75,000 ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν Μεγαιύηεξε ρξήζε δηαδηθηύνπ από ηνπο θάηνηθνπο αζηηθώλ πεξηνρώλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα. Γηάγξακκα 1.8 : Υξήζε δηαδηθηχνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Πεγή: ΗΟΒΔ Γηάγξακκα 1.9: Υξήζε δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη εηζφδεκα Πεγή: ΗΟΒΔ

23 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ζ γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ελεξγή ηνπο ελαζρφιεζε θαη ζπλεηζθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ έθζεζή ηνπο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα κάζνπκε πψο λα πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηελ αλεχζπλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λα αλαδεηάκε πιεξνθνξίεο απφ αμηφπηζηνπο θνξείο Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηηο εηαηξείεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Τν Ιλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο Θεζζαιίαο (ΙΔΤΔΘ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΤΑ), δηεμήγαγε ηνλ Ινύλην - Ινύιην ηνπ 2013, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδέζκνπο βηνκεράλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, έξεπλα γηα ηελ ρξήζε ησλ ΤΠΔ από ηηο εηαηξείεο ηεο Θεζζαιίαο. Η έξεπλα έγηλε κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηόρν είρε ηελ απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ πνπ ππάξρνπλ ζε ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία. Τν πιήξεο εξσηεκαηνιόγην είλαη πξνζβάζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: https://docs.google.com/ forms/d/1f5bgknnlxrzxmur5ko8qczntfgrwe9k1xznoc024qbo/viewform θαη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηε δηεύζπλζε: https://docs.google.com/forms/d/1f5bgknnlxrzxmur5ko8qczntfgrwe9k1xznoc024qb o/viewanalytics Τα εξσηεκαηνιόγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε πεξίπνπ 2200 εηαηξείεο θαη αθνινύζεζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηειεθσληθή επηθνηλσλία, γηα ηελ πξνηξνπή ησλ εηαηξεηώλ. Μέρξη ζηηγκήο ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ απαληήζεη 108 εηαηξείεο, πνπ είλαη κελ έλα κηθξό πνζνζηό ησλ πθηζηάκελσλ, αιιά παξόια απηά απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ζηαηηζηηθό δείγκα. Αθνινπζεί ζύλνςε ησλ βαζηθώλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηα ησξηλά ζηνηρεία, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ελώ κελ νη εηαηξείεο ηεο Θεζζαιίαο έρνπλ πξόζβαζε

24 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ζην δηαδίθηπν δελ ην εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο θαη ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Κιάδνο εηαηξείαο Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηέγξαςαλ ηελ εηαηξεία ηνπο σο κηθξή. χκθσλα κε ην δηάγξακκα ζηα αξηζηεξά, ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαιίαο είλαη ην εκπφξην, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζρνιείηαη κε ηελ κεηαπνίεζε. Γηάγξακκα 1.10: Κιάδνη εηαηξεηψλ ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία Φρήζη Υπολογιζηών και Δικηύων Υπολογιζηών Σύκθσλα κε ηελ κειέηε, ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ εηαηξεηώλ ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο θαη θαηά κέζσ όξν 10 εξγαδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ην 74% ησλ εηαηξεηώλ παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πξόζβαζε εμ απνζηάζεσο ζηα έγγξαθα θαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηεο εηαηξείαο. Πρόζβαζη και Φρήζη ηοσ Διαδικηύοσ Μόλν κία από ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε δελ είρε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ελώ ε πιεηνςεθία ζπλδέεηαη κε ADSL (98%). Πέληε από ηηο εηαηξείεο έρνπλ θαισδηαθή ζύλδεζε ή ζύλδεζε κέζσ νπηηθώλ ηλώλ θαη 58% ρξεζηκνπνηεί δίθηπν 3G ή 4G γηα

25 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Δπίζεο 68% ησλ εξσηεζέλησλ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν κέζσ laptop ή ππνινγηζηώλ tablet. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ έρεη ηαρύηεηεο πνπ θπκαίλνληαη από 2 σο θαη 30 MBits/s, ή κε άιια ιόγηα δηαζέηνπλ κία παξαδνζηαθή ζύλδεζε ADSL θαη όρη πξόζβαζε ζε πην γξήγνξεο ζπλδέζεηο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Να ζεκεησζεί επίζεο όηη 51% ησλ εηαηξεηώλ απάληεζαλ όηη πξνζθέξνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θηλεηέο ζπζθεπέο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Γηάγξακκα 1.11 : Σαρχηεηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο εηαηξεηψλ Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία Φρήζη Ιζηοηόποσ Η πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ (72%) δηαηεξεί ηζηόηνπν, ρσξίο σζηόζν λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Σηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ν ηζηόηνπνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβνιή ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξντόλησλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ελώ ην 71% δηαζέηεη θαηαιόγνπο πξντόλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ κόλν ην 27% δηαζέηεη ππεξεζία δηαδηθηπαθώλ θξαηήζεσλ ή πσιήζεσλ, ελώ ην 79% δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηζηνηόπνπ (π.ρ., Γήισζε εκπηζηεπηηθόηεηαο, ζθξαγίδεο ή πηζηνπνηεηηθά). Μόλν 2 από ηνπο εξσηεζέληεο δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο παξαγγειηώλ, ελώ κόλν ηξεηο εηαηξείεο επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα πξνζαξκόζνπλ ή λα ζρεδηάζνπλ ηα πξντόληα ζύκθσλα

26 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» κε ηηο αλάγθεο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Τέινο κόλν ην 19% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηελ δηαθήκηζε θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Φρήζη ηοσ Διαδικηύοσ για ζσναλλαγές με ηις Δημόζιες Αρτές Πνιύ ελδηαθέξσλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλδηαιιαγέο κε ην δεκόζην. Γίλεηαη ζαθέο όηη νη εηαηξείεο επηιέγνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία θαη λα επηηαρύλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο. Έλα 84% ησλ εηαηξεηώλ αλαηξέρνπλ ζε ζειίδεο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ γηα ηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ, ελώ ην 86% ιακβάλεη έληππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηνπο ίδηνπο ηζηνηόπνπο. Τν 73% ππνβάιεη έληππα (π.ρ., έληππα ηεισλείσλ θαη δήισζε ΦΠΑ) ειεθηξνληθά θαη ην 75% θάλεη δήισζε ΦΠΑ απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Έηζη ζε πξώην επίπεδν ην δηαδίθηπν αλαδεηθλύεηαη σο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εηαηξεηώλ κε ηηο δεκόζηεο αξρέο. Ωζηόζν ε έξεπλα αλαδεηθλύεη όηη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ζπλδηαιιαγώλ κε ηνλ δεκόζην δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε πεξίπησζε πην ζύλζεησλ ζπλδηαιιαγώλ. Μόλν ην 12% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν γηα πξόζβαζε ζε έγγξαθα πξνζθνξώλ θαη πξνδηαγξαθώλ κέζσ ζπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Σύλαςεο Σπκβάζεσλ (eprocurement). Αληηζηνίρσο, κόλν ην 14% ησλ εηαηξεηώλ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν γηα παξνρή ππεξεζηώλ ή αγαζώλ ζηηο Διιεληθέο δεκόζηεο αξρέο κέζσ ζπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Πξνζθνξώλ (etendering), ελώ κόλν πέληε από ηηο εηαηξείεο ρξεζηκνπνίεζε etendering γηα ζπλδηαιιαγέο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Φρήζη Κοινωνικών Μέζων Ενημέρωζης Από ηελ κειέηε πξνθύπηεη όηη νη εηαηξείεο δελ εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ηόζν γηα ηελ πξνώζεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ όζν θπξίσο γηα ηελ αλάδξαζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 58% δηαζέηνπλ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα (π.ρ., Facebook, Linkedin, Xing, Viadeo, Yammer, θ.ιπ.), αιιά κόλν ην 29% δηαηεξεί blogs ή microblogs (π.ρ., Twitter, Present.ly, θ.ιπ.), ελώ ην 43% απάληεζε ζεηηθά ζηελ ρξήζε ηζηνηόπσλ δηακνηξαζκνύ πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ (π.ρ. Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, θ.ιπ.). Τν 59% ρξεζηκνπνίεζε ηα παξαπάλσ κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο κέζσ δηαθήκηζεο θαη ην 46% ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο απαληώληαο ζε γλώκεο, ζρόιηα θαη εξσηήζεηο πειαηώλ. Ωζηόζν κόλν ην 17% ρξεζηκνπνίεζε Κνηλσληθά Μέζα Δλεκέξσζεο ώζηε λα επηηξέςεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πειαηώλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ θαη κόλν ην 12% ηα ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιείν αληαιιαγήο γλώζεο γεληθά θαη ην 27% γηα ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, γλσκώλ ή γλώζεσλ εληόο ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο σζηόζν ε πιεηνςεθία (77%) ησλ εηαηξεηώλ λα δηαζέηεη επίζεκε πνιηηηθή γηα ηελ ρξήζε ησλ

27 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» θνηλσληθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Τέινο, κόλν ην 14% ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ πξόζιεςε εξγαδνκέλσλ. Ηλεκηρονική Τιμολόγηζη Σύκθσλα κε ηελ κειέηε 37% ησλ εηαηξεηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη απέζηεηιαλ ειεθηξνληθά ηηκνιόγηα (π.ρ., ζε κνξθή pdf κέζσ ), αιιά κόλν ην 10% απέζηεηιε ςεθηαθά ηηκνιόγηα ζε κνξθή πνπ επηδέρεηαη επεμεξγαζία (π.ρ., EDI, UBL, XML) θαη κόλν 25% έιαβε αληίζηνηρα ηηκνιόγηα. Ασηόμαηη Ανηαλλαγή Πληροθοριών ενηός ηης Επιτείρηζης Όζνλ αθνξά ηελ πην εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ κηθξή απνξξνθεηηθόηεηα. Μόλν ην 33% δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ (ERP). Τν 28% ησλ εηαηξεηώλ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ην 29% ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο πειάηεο γηα ζθνπνύο κάξθεηηλγθ. Ηλεκηρονικό Εμπόριο - Γενικά Η ρξήζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ δελ είλαη θαη απηή ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία δηαδεδνκέλε. Μόλν ην 25% ησλ εξσηεζέλησλ δέρηεθε παξαγγειίεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο (27% από Διιάδα, 14% από ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη κόλν 9% από ηνλ ππόινηπν θόζκν). Ο βαζηθόο ιόγνο γηα ηελ κηθξή απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ είλαη ζύκθσλα κε ηηο εηαηξείεο ε κε θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπο γηα πώιεζε κέζσ ηζηνηόπνπ (51%). Ωο επί ην πιείζηνλ ε εηαηξείεο δελ ζπλαληνύλ δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο πώιεζεο. Τν 76% απάληεζε όηη δελ έρεη ζπλαληήζεη ινγηζηηθά πξνβιήκαηα, ην 74% όηη δελ είρε πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο κέζσ δηαδηθηύνπ, ην 80% δήισζε όηη δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ην 79% δελ είρε πξόβιεκα κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Ωζηόζν έλα 39% ζεσξεί όηη ην θόζηνο ηεο εθαξκνγήο πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη πςειό θαη δελ αληηζηαζκίδεηαη από ηα νθέιε. Σρεδόλ θαζνιηθή είλαη επίζεο ε κε ρξήζε ζπζηήκαηνο παξαγγειηώλ κέζσ κελπκάησλ EDI (94%).

28 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ηλεκηρονικό Εμπόριο - Τοσριζμός Όζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνπξηζκό, ην 35% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ. Τν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο εηαηξείεο γηα online θξαηήζεηο. Γηάγξακκα 1.12: Πνζνζηά ρξήζεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ ππεξεζηψλ Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Παξά ην γεγνλόο όηη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνπξηζκό θαηαθεύγνπλ ζε εξγαιεία γηα θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ην 50% δειώλεη όηη ιηγόηεξν από ην 5% ησλ θξαηήζεσλ πξνέξρεηαη από ην δηαδίθηπν. Υπάξρεη σζηόζν θαη έλα 24% πνπ δειώλεη όηη πάλσ από 75% ησλ θξαηήζεσλ γίλεηαη online. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα απηό κηαο θαη θαηά ηα θαηλόκελα ε ρξήζε εξγαιείσλ ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ δελ αξθεί από κόλε ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 65% ησλ

29 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη δελ έρνπλ απμεζεί νη θξαηήζεηο ηνπο κε ηελ ρξήζε online εξγαιείσλ. Γηάγξακκα 1.13 : Γηαδηθηπαθέο θξαηήζεηο Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Ηλεκηρονικό Εμπόριο - Αγορές Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηηο εηαηξείεο γηα παξαγγειίεο, κόλν ην 27% απάληεζε ζεηηθά. Η ρξήζε κελπκάησλ EDI ήηαλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζρεηηθά κηθξή (18%), ελώ 44% δήισζε όηη έρεη ζηείιεη παξαγγειίεο κέζσ δηαδηθηύνπ κε άιινλ ηξόπν. Τν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πνζνζηό ησλ παξαγγειηώλ πνπ εζηάιε ειεθηξνληθά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη ιηγόηεξν από 10% ησλ παξαγγειηώλ ηνπο έγηλαλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν. Από απηέο ην 36% έγηλαλ ζηελ Διιάδα, ην 22% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην 14% ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ.

30 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Γηάγξακκα 1.14 : Υξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα αγνξέο Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Ηλεκηρονικός Στεδιαζμός Προϊόνηων Τν 24% ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό CAD / CAM γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ ηεο. Από απηέο ην 52% ρξεζηκνπνηεί AutoCAD θαη ην 9% ην Autodesk Product Design Suite, ελώ ην 39% ρξεζηκνπνηεί θάπνην άιιν εξγαιείν. Οη πιεηνςεθία (62%) ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ βειηίσζε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. Έρεσνα και Καινοηομία Τέινο ε έξεπλα επηθεληξώζεθε ζηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κε ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί όηη κπνξεί λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο. Μάιηζηα ην 64% δήισζε όηη ρξεζηκνπνηεί ζε θάπνην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντόληα, δηαδηθαζίεο ή ηερλνινγίεο πνπ είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 36% ησλ εηαηξεηώλ απάληεζε αξλεηηθά ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε πνηθίινπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 13% δήισζε όηη δελ κπνξνύζε θάπνηνο εξεπλεηηθόο θνξέαο λα ην πινπνηήζεη, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλύεη έλα θελό αλάκεζα ζηνπο παξαγσγηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο θνξείο. Μεγαιύηεξν αθόκε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη 75% ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ζα επέλδπαλ ζηελ έξεπλα, κε ην 38% λα είλαη δηαηεζεηκέλν λα

31 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» δαπαλήζεη , ην 15% , ην 7% θαη ην ππόινηπν 40% θάπνην άιιν πνζό. Γηάγξακκα 1.15 : Δπέλδπζε ζηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηνπο από ηνπο ηνκείο γηα ηνπ νπνίνπο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα επελδύζνπλ νη εηαηξείεο, όπσο απηέο ηνπο πεξηέγξαςαλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο: Πεξαηηέξσ έξεπλα αγνξάο ζην βηνινγηθό βακβάθη θαζώο θαη αλάδεημε ησλ πξντόλησλ ηνπ βακβαθηνύ σο ην κνλαδηθό κε κεηαιιαγκέλν ζηνλ θόζκν. Βειηίσζε πξντόλησλ θαη απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ Καηλνύξγηα πξντόληα πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα πώιεζε ζε λέεο αγνξέο Πξνβιήκαηα αζζελεηώλ ζηηο θαιιηέξγεηεο Δλεκέξσζε παιαηώλ θαη λέσλ ππνςεθίσλ πειαηώλ

32 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Σσμπεράζμαηα Παξά ηνλ ζρεηηθά κηθξό αξηζκό ησλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ απαληήζεη κέρξη ζηηγκήο ζην εξσηεκαηνιόγην, ηα κέρξη ηώξα ζπκπεξάζκαηα είλαη πνιύ ρξήζηκα θαη ελδεηθηηθά ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο όζνλ αθνξά ηελ απνξξόθεζε ησλ ΤΠΔ θαη ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο πεξηνρήο. Από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο ζπγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα: Η ρξήζε ππνινγηζηώλ είλαη θαζνιηθή, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη είλαη έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ εηαηξεηώλ. Οη εηαηξείεο έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κε παξαδνζηαθέο ζπλδέζεηο ADSL, όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα λνηθνθπξηά, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ρξήζε θνξεηώλ ζπζθεπώλ. Οη πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ δηαηεξνύλ ηζηνρώξν θαη παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα ρσξίο σζηόζν λα εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη θξαηηθνί νξγαληζκνί αλαδεηθλύνληαη σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο. Οη εηαηξείεο ηηο εθκεηαιιεύνληαη όζν ησ δπλαηόλ πεξηζζόηεξν γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ειεθηξνληθό εκπόξην, ρσξίο σζηόζν απηό λα απμάλεη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ εηαηξεηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη ην ειεθηξνληθό εκπόξην από κόλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα πξνσζεζνύλ ηα ηνπηθά πξντόληα ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Η κε θαηαιιειόηεηα (π.ρ., εππάζεηα) ησλ πξντόλησλ είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηελ κηθξή απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ ρσξίο σζηόζν απηό λα επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ αξηζκό ησλ θξαηήζεσλ. Καη πάιη αλαδεηθλύεηαη όηη ε ρξήζε ςεθηαθώλ δηαδηθαζηώλ από κόλε ηεο δελ αξθεί. Ο ειεθηξνληθόο ζρεδηαζκόο πξντόλησλ θπξίσο κε AutoCad βειηηώλεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Ίζσο ην πην ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη ε θαζνιηθή αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο σο εθαιηήξην γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη εηαηξείεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα επελδύζνπλ ζηελ έξεπλα. Σπλνιηθά, νη εηαηξείεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δηαηεζεηκέλεο λα ελζηεξληζηνύλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, ρσξίο σζηόζν λα έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πεηύρεη ηελ αλακελόκελε επηζηξνθή ηεο αμίαο ηεο επέλδπζήο ηνπο (ROI). Δίλαη ζαθέο όηη επηπιένλ βήκαηα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ΤΠΔ από ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ησλ

33 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» πξντόλησλ πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ε έξεπλα κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν, απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ, βειηηώλνληαο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζαξκόδνληαο απηέο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο Φεθηαθή εηνηκφηεηα ηεο Διιάδνο ηελ 64ε ζέζε, κεηαμχ 144 ρσξψλ, βξίζθεηαη ε Διιάδα ζηελ θαηάηαμε ηεο εηήζηαο κειέηεο The Global Information Technology Report 2013 ηνπ World Economic Forum, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο. Ζ βαζκνινγία, πνπ απέζπαζε ε ρψξα καο, ήηαλ 3,9 θαη ε πηψζε ζηηο εηήζηεο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία αληηζηνηρεί ζε 5 ζέζεηο, κηαο θαη ην 2012 θαηείρε ηελ 59ε ζέζε κεηαμχ 142 ρσξψλ. Γηαρξνληθά απφ ην , νπφηε θαη ε Διιάδα είρε βξεζεί ζηελ 48ε ζέζε κεηαμχ 122 ρσξψλ, ε πνξεία ηεο ειιεληθήο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο είλαη πησηηθή. Σν ε Διιάδα βξέζεθε ζηελ 64ε ζέζε, αλέβεθε ην 2012 ζηελ 59ε θαη γηα ην 2013 θαηαηάζζεηαη μαλά ζηελ 64ε ζέζε, αδπλαηψληαο λα δηαηεξήζεη ην πιενλέθηεκα ηεο αλφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Απηέο νη απμνκεηψζεηο ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, δείρλνπλ αξξπζκία ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη αλαιπηέο ηνπ World Economic Forum επηζεκαίλνπλ, επζαξζψο, πσο πιένλ ε αλαγλψξηζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), σο κνρινχ αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ, είλαη δηάρπηε παληνχ δηεζλψο. Σν ξίζθν ησλ επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ θαζίζηαηαη αλαγθαίν φζν πνηέ άιινηε θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο θάζε ρψξαο. Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ απνηεινχλ 33

34 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» βαζηθφ παξάγνληα γηα έλα πην νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκν θφζκν, ζηνλ απφερν κηαο απφ ηηο ζνβαξφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Σν Global Information Technology Report 2013 επηζεκαίλεη ην βαζηθφ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο σο θαηαιχηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ επφκελε δεθαεηία, κέζσ εθζπγρξνληζκνχ θαη θαηλνηνκίαο. Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζην Γείθηε Φεθηαθήο Δηνηκφηεηαο γίλεηαη κε βάζε ηέζζεξηο άμνλεο: Πεξηβάιινλ (πνιηηηθφ, θαλνληζηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, θαηλνηνκηθφ), Δηνηκφηεηα (ππνδνκέο θαη ςεθηαθφ πεξηερφκελν, νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα, δεμηφηεηεο), Υξήζε (πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή, θπβεξλεηηθή) θαη Δπηπηψζεηο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο). Ζ Διιάδα, γηα ην 2013, αλαθνξηθά κε ηνλ άμνλα Πεξηβάιινλ, θαηαηάζζεηαη ζηελ 87ε ζέζε θαη σο πξνο ηνλ άμνλα Δηνηκφηεηα ζηελ 47ε ζέζε, σο πξνο ηε Υξήζε θαηαιακβάλεη ηελ 68ε ζέζε θαη σο πξνο ηηο Δπηπηψζεηο ηελ 82ε ζέζε. Ννκηθφ ζχζηεκα, πξνβιήκαηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ έλαξμε επηρεηξήζεσλ, δηαζεζηκφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, πςειφ θφζηνο παξερφκελσλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ε κε ζχγρξνλε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν ρακειφο δείθηεο θαηλνηνκίαο θαη ε ρακειή επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηελ θπβέξλεζε είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο, πνπ ξίρλνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. Λεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο απηήο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ ΔΠ Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Αχμεζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηαδεηθλχεηαη κε ηηκέο δηαξζξσηηθψλ δεηθηψλ φπσο «δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο», «δαπάλεο γηα ΣΠΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ», «πνζνζηφ θχθινπ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην, e-commerce», «πνζνζηφ θχθινπ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε άιια δίθηπα», «ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ ΣΠΔ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ» θαη «ζπλεηζθνξά ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΣΠΔ ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα», νη νπνίνη αλαιχνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηε δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ελψ ζπγρξφλσο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε ζπλεηζθνξά ζηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο εκθαλίδεηαη σο κηα απφ ηηο 7 ζεηηθφηεξεο επηδξάζεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ. 34

35 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Σν δηάγξακκα 1.16 παξνπζηάδεη ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο «Δπελδχζεηο ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ): Αλάιπζε ζηνηρεηψλ 10 ζεκαληηθψλ θιάδσλ θαη ηνπ θιάδνπ ΣΠΔ» πνπ δεκνζηεχηεθε ην Μάην ηνπ Γηάγξακκα 1.16: Οθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (2011) Ζ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ δηαθαίλεηαη λα επηδξάεη ζεηηθά ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (2011), έλα κεγάιν πνζνζηφ (61,3%) ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αληηιακβάλεηαη φηη απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζεκαληηθά κε ηελ πηνζέηεζε ΣΠΔ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (69,7%) απνθξίλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ απηνκαηνπνηεζεί κε ηελ 35

36 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» πηνζέηεζε ΣΠΔ θαη ην 52,2% ησλ επηρεηξήζεσλ απαληάεη πσο κεηψζεθε ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ (ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη κε), ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αληηιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ΣΠΔ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σα Γηαγξάκκαηα 1.17 θαη 1.18 παξαζέηνπλ ζηνηρεία γηα ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν θαη πεξηθέξεηα θαη ηελ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα αλά θιάδν. Γηάγξακκα 1. 17: Δπελδχζεηο ζε ΣΠΔ απφ επηρεηξήζεηο αλά θιάδν θαη πεξηθέξεηα Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (2011) Γηάγξακκα 1. 18: Δπίδξαζε ΣΠΔ ζηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηελ απαζρφιεζε ( αλά θιάδν) 36

37 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2008) Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ επηρεηξήζεηο θαη θξαηηθνχο νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ ηηο πνηφηεηα θαη δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ε επξπδσληθφηεηα ζηηο κεγαιχηεξεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, θαζψο θαη ε δπλακηθή ηεο, απνδεηθλχεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, αιιά θπξίσο απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπο. Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζπλεγνξνχλ ζηελ ζεκαζία ηηο επξπδσληθφηεηαο δηεζλψο. Γηάγξακκα 1. 19: Αλάπηπμε ΣΠΔ ζε δηεζλέο επίπεδν

38 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗ Α ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database (2012) Γηάγξακκα 1. 20: Αλάπηπμε ΣΠΔ ζε δηεζλέο επίπεδν Πεγή: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database (2012) Ζ ζεκαζία ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαίλεηαη θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζχλδεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 92% ζηελ ΔΔ-15 θαη 91% ζηελ ΔΔ-25, κε κηθξέο κεηαβνιέο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 38

39 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ πνζνζηνχ δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε ηελ ΔΔ, θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Δίλαη πξνθαλέο πσο ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ήηαλ αθφκα πνιχ ρακειφ κέρξη ην 2005 (κφιηο 13% ην 2003, 20,6% ην 2004 θαη 44,3% ην 2005) ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ ΔΔ-27 (46,5% ην 2004 θαη 62,2% ην 2005). Παξφια απηά, δηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε ζην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. 39

40 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πίλαθαο 1.2: Δπξπδσληθφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 10 εξγαδφκελσλ ( ) Finland 65,2 70,9 81,1 88,9 90,6 92,1 93,9.. 98,7 Finland Korea 88,6 92,2 94,2 96,2 97,0 97,2 98,6 98,4.. Korea (2010) Switzerland (*) , , Switzerland (2008)(*) Spain 50,7 71,6 76,2 87,1 89,8 92,1 93,8 95,4 96,1 Spain Iceland 19, ,2.. 99,5.. 95,3.. Iceland (2010) Sweden 62,2.. 82,5 88,9 87,3 89,4 89,3 91,3 94,9 Sweden Slovenia.. 61,8 73,9 74,9 79,3 84,3 84,9 87,8 94,9 Slovenia Denmark 69,0 79,8 82,5 82,7 80,1 79,7 80,0 86,6 94,8 Denmark New Zealand (*) ,0.. 92,5.. 94,7.. New Zealand (*) Australia (*) 36,5 52,7 70,4 83,8 89,7 93,3 96,6 94,4.. Australia (*)(2010) Canada 77,2 81,7 89,7 92,2 94, Canada (2007) France 49, ,5 89,4 92,3 92,9 93,3 93,8 France United Kingdom 26,7 50,2 65,4 77,4 78,2 87,1 88,3 87,9 93,5 United Kingdom Luxembourg 39,1 48,0 64,2 76,0 81,4 86,9 88,8.. 93,2 Luxembourg Netherlands 36,6 53,7 71,3 81,7 86,9 85,9 87,4 90,9 92,3 Netherlands Estonia.. 67,7 66,6 75,7 78,3 87,8 86,2 88,0 92,1 Estonia Ireland 18,9 31,5 47,6 60,7 67,6 82,7 80,2 86,7 91,2 Ireland Germany 41,9 53,6 62,4 73,1 79,6 84,0 89,2 89,3 91,1 Germany Norway 46,9 60,3 78,0 86,1 85,2 86,1 90,0 86,8 90,1 Norway Austria 48,1 54,8 60,7 69,5 72,2 76,4 76,8 81,7 89,4 Austria EU ,5 62,2 72,9 77,0 81,1 83,2 85,4 89,2 EU27 Turkey , ,8.. Turkey (2010) 40

41 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Czech Republic 20,1 38,0 52,1 69,3 76,9 79,2 77,7 86,5 88,6 Czech Republic Italy 31,2 23,3 56,7 69,6 75,6 81,1 83,8 84,0 88,3 Italy Hungary ,6 61,3 69,5 72,1 75,6 79,4 87,3 Hungary Belgium 49,4 69,9 77,9 84,5 86,3 91,4 88,8.. 87,1 Belgium Portugal 31,0 48,6 62,8 65,9 76,4 80,7 84,7 84,7 85,6 Portugal Japan (*).. 61,1 68,1 73,6 75,9 76,8 76,9 79,7 83,4 Japan (*) Greece 13,0 20,6 44,3 57,7 71,7 73,7 84,2 80,6 81,6 Greece Slovak Republic.. 24,8 47,6 60,8 76,1 79,0 78,2 78,3 81,5 Slovak Republic Poland.. 27,8 42,7 46,4 53,2 58,7 58,3 69,0 77,5 Poland Mexico (*) 45, , Mexico (2008)(*) Source: OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in enterprises, June 2012 Γηάγξακκα 1.21: Δπξπδσληθφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 10 εξγαδφκελσλ (2011) Source: OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in enterprises, June 2012

42 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Γηάγξακκα 1.22: Υ ξήζε δηαδηθηχνπ αλά Κιάδν Πηγή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (2011) Ο θχθινο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δηδάζθεη πσο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ρψξν ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα απνθέξεη ηεξάζηηα νθέιε γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο. Οη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ λέα θαλάιηα πξνζέγγηζεο κε ηνλ θαηαλαισηή, λέα πξντφληα θαη λέεο ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε κία επξχηεξε αγνξά, κία παγθφζκηα ειεθηξνληθή αγνξά, εθκεηαιιεπφκελνη ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έξεπλα ηνπ Ecommerce Europe, ε ρψξα κε ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε ζε φ,ηη αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε Διιάδα, ηεο επξσπατθήο νξγάλσζεο-νκπξέιαο γηα ηηο ιηαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ (δέζηε δηάγξακκα 1.23). Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ Διιάδα δηακνξθψζεθε ζε 61% ην 2012, ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ Σνπξθία, ε νπνία ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο 75%. πλνιηθά, πάλησο, ζηελ Δπξψπε ν ηδίξνο απφ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ απμήζεθε θαηά 19% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011, θηάλνληαο ηα 311,6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ζπκβάιινληαο θαηά 3,5% ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Δπξψπεο, πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηπιαζηαζζεί ην 2016 θαη ζα ηξηπιαζηαζζεί ην Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία κείσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ ειιεληθψλ 42

43 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» λνηθνθπξηψλ, βξίζθεηαη θπξίσο πίζσ απφ ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. πρλά ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο δηαηίζεληαη ζε πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο ζην Γηαδίθηπν απ φ,ηη ζηα παξαδνζηαθά, ζπκβαηηθά θαηαζηήκαηα. Δπηπιένλ, ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο επξείαο έξεπλαο αγνξάο ζην Γηαδίθηπν γηα λα βξεη ην θζελφηεξν θαη ην θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξντφλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζπλνιηθά ν επξσπατθφο Νφηνο (ζ.ζ. ε έξεπλα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ Σνπξθία) απνηειεί πιένλ ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηδίξν ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ, κε κεξίδην 10,7% ην 2012, κεηά ηε Γπηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, αθήλνληαο ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 1. Γηάγξακκα 1. 23: Γείθηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ αλά ρψξα Γηάγξακκα 1. 24: Γείθηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ αλά θιάδν 1

44 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζ κειέηε «Φεθηαθή Διιάδα 2020» θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ ζε φιν ην θχθιν ησλ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ: Ζ απφζηαζε ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΔΔ27 είλαη πιένλ κηθξφηεξε. Σν 93% ησλ επηρεηξήζεσλ (>10 αηφκσλ) ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν. Υακειφηεξα πνζνζηά ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (<10 άηνκα). Με ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ελζσκάησζεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο. 4% ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγγέιλνπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνκήζεηέο ηνπο έλαληη 19% ζηελ Δπξψπε. 44

45 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Σν 2011 θαηαγξάθεθαλ επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα αμίαο 8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Σν 2012 ε αμία ησλ ηηκνινγίσλ εθηηκάηαη ζηα 13 δηζεθαηνκκχξηα. Αχμεζε online δηαθήκηζεο ην 2011 θαηά 25% αλεξρφκελε ζηα 76 εθαη. εκαληηθά ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο: πρ. ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (e-invoicing). Ζ κειέηε θαηαιήγεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Δπέλδπζε ζε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο Οη επηρεηξήζεηο απαηηείηαη λα ελζσκαηψζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν, ηελ εγθαηάζηαζε απιψλ ππεξεζηψλ cloud computing, ηελ πξνζθνξά θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαιχηεξε ππνζηήξημε πειαηψλ. Ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηε δπλαηφηεηα λα εμαπισζνχλ θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σαπηφρξνλα, φκσο, νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλεζπρία ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ online δξαζηεξηνηήησλ θαη λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ e-skills. Ζ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ζε λέεο αγνξέο θαη θεθάιαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε ηνπ cloud computing ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε έλα λέν παξάζπξν ειεθηξνληθήο επειημίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δλψ ην e-working εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, αςεθψληαο ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη εμνηθνλνκψληαο ηφζν ρξήκα φζν θαη ρξφλν Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Εσήο ηνπ Πνιίηε Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δσήο ηνπ πνιίηε είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη απνδεδεηγκέλε δηεζλψο. Ζ εθαξκνγή ΣΠΔ απφ Γεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ απμάλεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Γείθηεο φπσο «πνζνζηφ αλδξψλ / γπλαηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γηαδίθηπν ηνπο 3 ηειεπηαίνπο κήλεο γηα αιιειεπίδξαζε κε δεκφζηεο ππεξεζίεο», θαη «πνζνζηφ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε δηαζεζηκφηεηα ΣΠΔ» δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε.

46 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ε κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ Διιήλσλ κε ηηο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηε κειέηεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κε ηίηιν «Έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε & δηείζδπζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ, επ. 2012», πξνθχπηεη φηη ην 34,16% ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά. Μεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ παξαπάλσ δείθηε, ελψ ζηελ αλά ειηθία θαηαλνκή πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο ππεξεζίεο (18%) ελψ ηα άηνκα εηψλ ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο (41%). Σν δηάγξακκα 1.24 ζπλνςίδεη απηά ηα δεδνκέλα. Γηάγξακκα 1. 25: Υ ξήζε Ζιεθηξνληθά Γηαζέζηκσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Ζ αλάιπζε αλά πεξηθέξεηα θαηαδεηθλχεη πσο ε ρακειφηεξε δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ παξαηεξείηαη ζηε Γπηηθή Διιάδα κε κφιηο 7,1% ελψ πξψηεο έξρνληαη νη πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ κε 61,7% θαη 61,3% αληίζηνηρα. Γηάγξακκα 1. 26: Υξήζε Ζιεθηξνληθά Γηαζέζηκσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαηά Πεξηθέξεηα

47 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» 46

48 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ, νη γπλαίθεο δήισζαλ φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα πιεξνθφξεζε ή/θαη ελεκέξσζε, ελψ νη άλδξεο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εμίζνπ γηα ελεκέξσζε αιιά θαη ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ (βι. δηάγξακκα 1.27). Δμεηδηθεχνληαο αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ, σο ζεκαληηθφηεξνο πξνβάιεη ε ιήςε πιεξνθφξεζεο απφ ηζηνζειίδεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ (72%). Δπίζεο, ην 32% ησλ ρξεζηψλ «θαηεβάδεη» ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο αηηήζεηο, θφξκεο θιπ, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 45% νινθιεξψλεη ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο). Γηάγξακκα 1.27 : Λφγνη ρξήζεο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αλά είδνο δξαζηεξηφηεηαο

49 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ είλαη ην πνζνζηφ Γεκφζησλ ππεξεζηψλ κε δηαζεζηκφηεηα ΣΠΔ. Ζ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην 14,58% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο. Μεηαμχ ησλ δχν θχισλ δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, σζηφζν ζηελ αλά ειηθία αλάιπζε ε νκάδα εηψλ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξφ ηηο ππεξεζίεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα (21,8%, βιέπε ρήκα 7). Αθνινπζνχλ νη νκάδεο θαη κε 18,3% θαη 14,8% αληηζηνίρσο. Γηάγξακκα 1. 28: Υ ξήζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ αλά ειηθία 48

50 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη έλα θαηάινγν 20 ππεξεζηψλ (12 γηα πνιίηεο, 8 γηα επηρεηξήζεηο) πνπ ραξαθηεξίδεη σο «βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηηο αμηνινγεί γηα φια ηα θξάηε-κέιε εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο πνπ επηηειείηαη ζε θάζε ρψξα. Κάζε ππεξεζία, αλάινγα κε ην πφζν νινθιεξσκέλε είλαη ζε ςεθηαθφ επίπεδν, ιακβάλεη θάπνην ζθνξ. Οη ππεξεζίεο πνπ θηάλνπλ ζην κέγηζην ζθνξ, ηθαλνπνηψληαο φια ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά». Οη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο: Τπεξεζία Τπνβνιήο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Τπνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηδνπνίεζε απνηειέζκαηνο εθθαζάξηζεο) Τπεξεζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο (Αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ππνβνιή βηνγξαθηθνχ κέζσ ηεο πχιεο ηνπ ΟΑΔΓ) Ζιεθηξνληθή δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ απηνθηλήηνπ (κέζσ ηεο πχιεο Taxisnet, εθαξκνγή e-ορήκαηα) Ζιεθηξνληθή αίηεζε γηα ιήςε πηζηνπνηεηηθψλ (πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο ησλ ΚΔΠ) χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην 14,58% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο. ηελ αλάιπζε αλά πεξηθέξεηα παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο. πγθεθξηκέλα, ε Γπηηθή Διιάδα εκθαλίδεη ακειεηέα πνζνζηά ρξήζεο, ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη

51 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ζηα Ηφληα Νεζηά (25%) θαη έπνληαη ηεξεά Διιάδα (23,5%), Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη Βφξεην Αηγαίν κε 16%. Γηάγξακκα 1. 29: Υξήζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ αλά Πεξηθέξεηα Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Γηάγξακκα 1. 30: Αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ δεκνζίνπ: ζθνξ 50

52 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Αμίδεη λα αλαθεξζεί, σζηφζν, πσο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% δειψλεη φηη δε ληψζεη αζθάιεηα κε ηελ παξνρή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, έλα παξφκνην πνζνζηφ δηαηεξεί επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο είλαη αθξηβείο θαη επίθαηξεο, ελψ 4 ζηνπο 10 θαίλεηαη λα δεηνχλ πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο. Γηάγξακκα 1. 31: Δπίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ει. ππεξεζίεο Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012)

53 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Σα πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, πξνθαλψο κεηαθξάδνληαη ζε θάπνηα κνξθή πξνζιακβαλφκελνπ νθέινπο γηα ηνπο πνιίηεο. Πξάγκαηη, ην 93,42% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε νθέινπο θαη κάιηζηα σο ζεκαληηθφηεξα αλαδεηθλχνληαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ε χπαξμε νθέινπο δελ αλαηξεί θαη ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ θαηά ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ην δηάγξακκα 1.31, πξνθχπηεη φηη ην 30,23% ησλ εξσηψκελσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο έρνπλ αληηκεησπίζεη πξφβιεκα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. ε πνζνζηφ 49,33% απηφ εληνπίδεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο φπνπ θηινμελείηαη ε ππεξεζία ελψ κε 37,33% θαη 36% αθνινπζνχλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηελ αθξίβεηα θαη ην επίπεδν επηθαηξνπνίεζεο ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρξεζηψλ (32%) δήισζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ. Πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ ακηγψο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ θαη ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ γλψζεο, ρξήζεο αιιά θαη ηεο πξφζεζεο ρξήζεο ζην κέιινλ κηα ζεηξάο ππαξρφλησλ ή πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ. Οη ππνδνκέο/ ππεξεζίεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: 1. Αζχξκαηα ζεκεία ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (wi-fi) 2. Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνπξηζκφ, αμηνζέαηα, πνιηηηζηηθά δξψκελα, θιπ κέζσ ησλ portals Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 3. Σερλνινγίεο μελάγεζεο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 4. Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ βηβιηνζεθψλ 5. Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο/αγνξάο εηζηηεξίσλ 6. πζηήκαηα πιεξσκήο γηα ειεγρφκελε ζηάζκεπζε 7. Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο (forums ζπδεηήζεσλ, δηαβνπιεχζεηο, θιπ). Απφ κηα πξψηε δηεξεπλεηηθή εξψηεζε, πξνέθπςε φηη ζρεδφλ 1 ζηνπο 3 πνιίηεο (31,3%) ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. Με αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηo αληίζηνηρν πνζνζηφ αγγίδεη ην 55,5%, ήηνη πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 2 ρξήζηεο. Πίλαθαο 1.3: Τπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ: Αλαγλσξηζηκφηεηα, ρξήζε, ηθαλνπνίεζε, πξφζεζε ρξήζεο 52

54 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Σε κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνιακβάλεη ε «Υξήζε αζχξκαησλ ζεκείσλ ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (WiFi)» κε πνζνζηφ 57,35%, ελψ απφ απηνχο ην 59,57% ηα ρξεζηκνπνηεί θηφιαο. Γεχηεξε ζε αλαγλσξηζηκφηεηα έξρεηαη ε ππεξεζία «Ζιεθηξνληθήο θξάηεζεο/αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο» κε 55,20%, φπνπ θαη εδψ 64,75% απηψλ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο. Σα portals ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ, ελψ έρνπλ ζρεηηθά ρακειή αλαγλσξηζηκφηεηα, εκθαλίδνπλ πνιχ πςειή ρξήζε κε 65,71%. εκεησηέν, είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. Ζ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία θαη ε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ βηβιηνζεθψλ, αθελφο έρνπλ ρακειά πνζνζηά αλαγλσξηζηκφηεηαο, αθεηέξνπ εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά ρξήζεο εληφο ηνπ θνηλνχ πνπ ηα γλσξίδεη. Απηφ απνηειεί θαη έλδεημε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο. Σειεπηαία ζε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ρξήζε έξρεηαη ε ππεξεζία πζηεκάησλ Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο. Γηάγξακκα 1. 32: Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ

55 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012) Ζ ππεξεζία πνπ έξρεηαη πξψηε ζε «πξφζεζε ρξήζεο» ζην άκεζν κέιινλ είλαη ηα ζπζηήκαηα ζηάζκεπζεο (10,29%), αθνινπζνχκελα απφ ηα portals ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ (10,18%) θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα ειεχζεξεο πξφζβαζεο-wifi (10,07%). Όια ηα πνζνζηά πξφζεζεο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, θηλνχκελα ζηελ πεξηνρή ηνπ 8% κε 10%. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο θξάηεζεο κε 7,69%. Γηάγξακκα 1. 33: Πξφζεζε ρξήζεο ππεξεζηψλ 54

56 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2012)

57 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Αληαγσληζηηθφηεηα Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνζθέξεη ηδίσο ζηηο ΜΜΔ φπσο επίζεο θαη ζην βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα µηαο νηθνλνµίαο έρεη δχν ζπµπιεξσµαηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα αληαγσλίδνληαη επηηπρψο ζηε δηεζλή αγνξά, θαη ζηηο επθαηξίεο γηα λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζµνχ. Με ηελ πξψηε µαηηά, αθνχγεηαη αληηθαηηθφ, ε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε µηα δηεζλνπνηεµέλε αγνξά φπνπ ην θφζηνο απνηειεί ζπρλά έλα βαζηθφ παξάγνληα ζπγρξφλσο λα απμάλεη ηα πξαγµαηηθά εηζνδήµαηα. Απνηειεί ζίγνπξα πξφθιεζε θαη έλαο απφ ηνπο πιένλ απνθαζηζηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ θφζηνπο µε πςειέο αµνηβέο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Οη ΣΠΔ απνηεινχλ πιένλ ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ εμεγεί ηελ εµθάληζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ ράζµαηνο παξαγσγηθφηεηαο µεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ Ζλσµέλσλ Πνιηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πνπ µπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα αθφµα µεγαιχηεξν ξπζµφ αχμεζεο ηεο δηαθνξάο ζην ΑΔΠ, ηα επίπεδα απαζρφιεζεο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έξεπλαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην World Economic Forum (WEF) θαη αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζηνπο δείθηεο: αληαγσληζηηθφηεηα γηα αλάπηπμε, επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη νιηθή αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ έξεπλα, απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε ηεο ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο (επηκέξνπο δείθηεο ηεο νιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο) γηα ην , δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζην δείθηε ηεο ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 96ε ζέζε ζε ζχλνιν 148 ρσξψλ αιιά θαη ηειεπηαία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-25 ελψ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν βξηζθφηαλ ζηελ 90 ε ζέζε (βι. Πίλαθα 1.3). Πίλαθα 1.3: The Global Competitiveness Index rankings and comparisons 56

58 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: World Economic Forum Ο χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΔΠΔ), αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο «Global Competitiveness Report ηνπ World Economic Forum, εμήγαγε θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηε ζρέζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. ην Γηάγξακκα 1.34 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο ζε Γηεζλέο επίπεδν, κε βάζε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο, έηζη φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην World Economic Forum. Γηάγξακκα 1.34: Καηάηαμε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο

59 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Δίλαη θαλεξή ε ππνρψξεζε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απφ ηελ 36ε ζέζε ην ζηελ 96ε ζέζε ην Απφ ην 2001 ε Διιάδα θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, πνιχ πξηλ εκθαληζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο. Γηάγξακκα 1.35: Διιάδα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 58

60 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1.35, ε Διιάδα βξέζεθε ζηελ 96ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν , ράλνληαο 6 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη είλαη ηειεπηαία απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ησλ 27, ελψ ε απφθιηζε ηεο Διιάδαο (96ε ζέζε) ζε ζχγθξηζε κε ηε Φηιαλδία (3ε ζέζε) είλαη εκθαλήο θαη αλεζπρεηηθή. Γηάγξακκα 1.36: Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζ ελ Διιάδα ην Γηάγξακκα 1.36 παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξψηε έξρεηαη ε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία κπνξεί λα κεησζεί δξαζηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.

61 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζ πλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ Απαζρφιεζε e-skills είλαη ν φξνο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα αλαθέξεηαη ζε δεμηφηεηεο ΣΠΔ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Αηδέληα γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο: επξσπατθή ζπκβνιή πξνο ηελ πιήξε απαζρόιεζε» θαη «ειεθηξνληθέο δεμηόηεηεο γηα ηνλ 21ν αηώλα: ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε». Φεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ε απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΣΠΔ απνηεινχλ ζήκεξα ηελ βάζε γηα εξγαζία, ςπραγσγία, κάζεζε θαη επηθνηλσλία. Οη ηξεηο πηπρέο «Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ» είλαη: Γεμηόηεηεο ρξήζηε - "Φεθηαθόο Αιθαβεηηζκόο" Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ΣΠΔ απφ ην άηνκν ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή Γεμηόηεηεο επαγγεικαηηώλ ΣΠΔ Γηα ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε, εκπνξία, πψιεζε, ελζσκάησζε, εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε, ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη φηη ε Διιάδα έρεη έλα πςειφ βαζκφ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ (κφλνλ ην 37% ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ζε ζχγθξηζε κε ην 57% πνπ είλαη ν κέζνο φξνο γηα ηηο ΔΔ-27) θαη κφλν ην 30% δηαζέηεη πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο. 60

62 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Σν 35% ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζηελ απαζρφιεζε, ηελ απηφ-απαζρφιεζε ή ελεξγά ςάρλνπλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, πηζηεχνπλ φηη νη ςεθηαθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζα ήηαλ επαξθείο, αλ αλαδεηνχζαλ ή άιιαδαλ δνπιεηά κέζα ζε έλα ρξφλν (ΜΟ ΔΔ: 53%). Σν εξγαζηαθφ πιαίζην ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαη ραξαθηεξίδεηαη: Πεγή: Labour Force Survey, 2011 Κξίζε ζηε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε: 26 εθ. άλεξγνη. Πεξηζζφηεξεο απφ 10 εθ. ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ ραζεί ιφγσ ηεο θξίζεο

63 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Οη ΣΠΔ είλαη ν βαζηθφο θαηαιχηεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά ππάξρεη "έιιεηκκα δεμηνηήησλ" - νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ εκπεηξνγλψκνλεο ΣΠΔ Έσο 700,000 αθάιππηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ έσο ην 2015 Οη πηπρηνχρνη ζηελ επηζηήκε ησλ Ζ/Τ κεηψλνληαη πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο Απαηηείηαη αλάιεςε Γξάζεο: λα δεκηνπξγεζνύλ πνιπκεξείο ζπλεξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ΣΠΔ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ρξεηαδφκαζηε εθαξκνγή πνιηηηθψλ φπσο: Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ΣΠΔ Πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ρεδηαζκέλα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ Δγγπήζεηο ζπλεληεχμεσλ/πξαθηηθήο άζθεζεο κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην πξφγξακκα Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ζε ΣΠΔ Κηλεηηθόηεηα Τςειή αλεξγία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζπλππάξρεη κε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε άιιεο Ομεία έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ ΜΜΔ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ ην εμσηεξηθφ Δλίζρπζε ηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο κέζσ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ (EURES) Πηζηνπνίεζε Όπσο ε ηερλνινγία, νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο εμειίζζνληαη πνιχ γξήγνξα Ζ έιιεηςε θαηαλφεζεο/εληαίνπ νξηζκνχ ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί βαζηθφ εκπφδην ζηελ πξφζιεςε Σν Πιαίζην E-Competence (e-cf) είλαη κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο Δπαηζζεηνπνίεζε Οη επηινγέο θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ δελ είλαη αξθεηά δεκνθηιείο 62

64 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» πληζηάηαη ε πξνψζεζή ηνπο: ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζε ζρνιεία, δηαγσληζκνί γηα καζεηέο, θιπ. Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε Νέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε απμάλεη ηνλ αξηζκφ λέσλ πνπ επηιέγνπλ θαξηέξα ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ επαξθή θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ Παξνρή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ΣΠΔ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο Σεξάζηηα δπλαηφηεηα ησλ αλνηθηψλ καζεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ (open online courses) Αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Δλίζρπζε ησλ ΣΠΔ ππνδνκώλ ζην Διιεληθό ζρνιείν Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ Υακειφ επίπεδν ππνδνκψλ αιιά κε πςειή επξπδσληθφηεηα ρεδφλ απνθιεηζηηθή ρξήζε Ζ/Τ desktop (θαη φρη laptop) Μεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ πνζνζηψλ Ζ/Τ ζπλδεδεκέλσλ ζην δηαδίθηπν ζηελ Δπξψπε Πεγή: Survey of Schools: ICT in Education, 2012 Παξαηεξείηαη ζρεηηθά ζπρλή ρξήζε ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο

65 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Survey of Schools: ICT in Education, 2012 Αιιά ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ είλαη απνζπαζκαηηθή θαη ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν Πεγή: Survey of Schools: ICT in Education,

66 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πεγή: Survey of Schools: ICT in Education, 2012 Σα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο Μαξηέηηα Γξακκέλνπ Τπεχζπλε Πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή DG CONNECT ζην θφξνπκ Going Local III Αζήλα 21 Ηαλνπαξίνπ Αλάιπζε Γπλαηώλ θαη Αδύλακσλ εκείσλ (Αλάιπζε SWOT) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Γεληθά πλνπηηθά Κνηλσληθν Οηθνλνκηθά ηνηρεία Γεσγξαθηθή ζέζε Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο γεσγξαθηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή αλαηνιηθή ζέζε ηεο ζηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο Υψξαο, πεξηιακβάλνληαο ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά ηεο φξηα θαη έλα κηθξφ αιιά ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λεζησηηθφ ζχκπιεγκα. Ζ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ην 10,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Υψξαο (14037 km2), κε ην επεηξσηηθφ ηεο κέξνο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλν πεδηλφ ηκήκα, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη

67 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» πεξηκεηξηθά απφ νξεηλνχο φγθνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 46% ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο, ελψ αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο, ζε άκεζε πξνζέγγηζε κε ην λεζησηηθφ ηεο ρψξν, ηηο Βφξεηεο πνξάδεο. Σα γεσγξαθηθά θαη γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή ρσξηθή θαη θνηλσληθν νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη ρσξνηαμηθή νινθιήξσζή ηεο Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ο λφκηκνο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο (δεκφηεο ησλ Γήκσλ ηεο) αληηπξνζσπεχεη ην 7,7% ηνπ αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κείσζε κεηαμχ 2001 θαη 2011, απφ ηελ πιεζπζκηαθή κείσζε ηεο Υψξαο, κε πνιχ κηθξφηεξε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα απφ εθείλε ηεο Υψξαο (52,06 θαη. αλά km2 έλαληη 81,75). Ο πιεζπζκφο αλά θχιν ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζρεδφλ ηζνθαηαλέκεηαη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε κηα πνιχ κηθξή αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ο δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Υψξαο, ελψ νη δείθηεο (ειηθηαθήο) αληηθαηάζηαζεο (Α θαη Β) είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Υψξαο. πλαθφινπζα νη παξαγσγηθέο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαιίαο εμππεξεηνχλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ειηθηαθά εμαξηψκελσλ αηφκσλ (0 14 θαη 65 +), απφ φηη ηεο Υψξαο. 66

68 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εκθαλέο φηη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο αληηκεησπίδεη δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, θπξίσο ζην λφκηκν πιεζπζκφ ηεο, κε δεδνκέλν φηη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε δεκνηψλ) έρεη ιηγφηεξν δπζκελείο δείθηεο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ αξηζκεηηθή εμέιημε θαη ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ρακειφηεξν απφ ηεο Υψξαο, δηαρξνληθά φκσο βειηηψλεηαη ηαρχηεξα απφ άιισλ Πεξηθεξεηψλ, ζπγθιίλνληαο κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηεο Υψξαο, εμειηζζφκελν ηαρχηεξα ην πνζνζηφ απφθνηησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλ φρη θαη ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην 24,4% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο είρε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 2011 (2000:14,4%), αιιά εμαθνινπζεί λα ππνιείπεηαη ηφζν ηεο ειιεληθήο (25,4%), φζν θαη ηεο ΔΔ27 (26,8%) Απασχόληση Με αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) θαηά θεθαιήλ (2009), ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη κφιηο έλαηε πινπζηφηεξε ζηελ Διιάδα θαη έρεη κφλν 72% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ κέζνπ φξνπ EU27. Χζηφζν, φπσο θαη ε ππφινηπε Διιάδα, ε πεξηνρή έρεη πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε απνηέιεζκα ε αλεξγία λα απμεζεί ζην 16,8% ην 2011 (7,8% ην 2007). Οη δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηδεηλψλνληαη ζεκαληηθά ζηε Θεζζαιία, κε εληνλφηεξνπο ξπζκνχο απφ εθείλνπο ηεο Υψξαο, κε θίλδπλν άκβιπλζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα: Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Υψξαο, κεηνχκελν έληνλα απφ ην έηνο 2011 θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κεηψλεηαη δξακαηηθά πιεζηάδνληαο ην αληίζηνηρν ηεο Υψξαο, ελψ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Υψξαο. Σν θαηλφκελν απηφ δείρλεη φηη ν πιεζπζκφο εξγάζηκεο ειηθίαο θαη ηδηαίηεξα νη λένη εμέξρνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο παξαηεηλφκελεο αλεξγίαο, ε νπνία εμειίζζεηαη έληνλα θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε Θεζζαιία είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Υψξαο. Πέξαλ ησλ λέσλ, απφ ηελ αλεξγία πιήηηνληαη ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, ελψ κεηψλεηαη ε καθξνρξφληα αλεξγία, ε νπνία φκσο κείσζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ έμνδν ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο ε απαζρφιεζε ζηε Θεζζαιία κεηψλεηαη κε εληνλφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Υψξαο, παξά ηνλ γεσξγηθφ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ν νπνίνο ππνθξχπηεη

69 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππναπαζρφιεζεο. Απφ ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα νη λένη, νη γπλαίθεο θαη νη κεγάιεο ειηθίαο (55 64 εηψλ). Παξάιιεια κεηψλεηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε, φπσο θαη ζηε Υψξα θαη απμάλεηαη ε κεξηθή απαζρφιεζε ε νπνία ήηαλ πάληα ζε πςειφηεξα πνζνζηά ζηε Θεζζαιία, νθεηιφκελε ζηελ απμεκέλε κεξηθή απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, εκθαληδφκελεο κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Υψξαο, αιιά πεξηζζφηεξν έληνλεο, φπσο δείρλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ θαη ΑΠΑ Οηθνλνκηθή δηάξζξσζε Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη χθεζε θαίλεηαη φηη επεξέαζε θαη επεξεάδεη έληνλα ηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) θαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα: Μέρξη θαη ην έηνο 2008 ε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο απμαλφηαλ, κε ξπζκνχο κηθξφηεξνπο ηεο Υψξαο, θαζψο θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εμέιημε ηεο ΑΠΑ αλά ηνκέα. Σν 2009, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο αληηπξνζψπεπε ην 68,4% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηνκέα θαηαζθεπψλ ην 22,8%. Χζηφζν, ε Θεζζαιία παξακέλεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γεσξγηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, κε κεξίδην ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ 8,75%. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη νπζηαζηηθά ν ηνπξηζκφο, ην ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα κεηαμχ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πφιεσλ, Βφινπ θαη Λάξηζαο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο κέηξηαο πξνο ρακειήο ηερλνινγίαο, φπσο ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά, ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα είδε έλδπζεο, θαηαζθεπή επίπισλ, επεμεξγαζία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν, παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ θαη θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ. Απφ ην 2009 θαίλεηαη λα έρεη πηψζε ν ηξηηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπλερίδνληαο ηε πησηηθή εμέιημε θαη ην 2010, ελψ ζηνλ πξσηνγελή, ηνκέα ε πηψζε αξρίδεη ην 2010, κε κεγάιε φκσο, έληαζε. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο θπξηαξρεί σο δξαζηεξηφηεηα κε ζπλερή απμεηηθή ηάζε ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο (71%), ελψ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ παξνπζηάδεη θαη ν 68

70 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» δεπηεξνγελήο ηνκέαο (21%), θαζψο θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9%, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζε επίπεδν Υψξαο. Ζ εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη δηαρξνληθέο δηαθπκάλζεηο, ηφζν ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο παξαγφκελεο ΑΠΑ ηνπ ηνκέα, φζν θαη ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ΑΠΑ ησλ άιισλ δχν ηνκέσλ. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θπξηαξρεί ε θπηηθή παξαγσγή, ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κεηαπνίεζε θαη δεχηεξε θαηά ζεηξά νη Καηαζθεπέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θάκςε απφ ην 2007 κέρξη θαη ην 2010, κε ηδηαίηεξα έληνλε θάκςε κεηαμχ 2009 θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην εκπφξην ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε δεχηεξε θαηά ζεηξά θαη κε κεγάιν πνζνζηφ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηξίηε ζε κέγεζνο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα νη θηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ / νηθνλνκηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη απφ ηελ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ / νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά θιάδν, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηε κεηαπνίεζε, έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή σο πξνο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά εμαξηψκελνο ζεκαληηθά ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απφ ηα δεκηνπξγνχκελα εηζνδήκαηα ζηνπο δχν άιινπο ηνκείο. Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηεξίδεηαη ζε κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θπξίσο ζηε θαηαλάισζε θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο / νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζπληεινχλ, αθ ελφο ζηε ρξνληθή πζηέξεζε εκθάληζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε επίπεδν Υψξαο, αθ εηέξνπ ζηελ κεγάιε έληαζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ηεο Υψξαο ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ έληαζε ηεο θξίζεο ζηε Θεζζαιία, είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο κεηαμχ Θεζζαιίαο θαη ζπλφινπ Υψξαο, νη ζρέζεηο ησλ νπνίσλ επηδεηλψλνληαη δηαρξνληθά εηο βάξνο ηεο Θεζζαιίαο.

71 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Αλάιπζε SWOT Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Θεζζαιίαο θαη ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο Υψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηκήθπλζε θαη έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δπζπξαγίαο, δηαθαίλνληαη κεγάινη θίλδπλνη πεξαηηέξσ απνδπλάκσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη άκβιπλζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηζηνχ ηεο, εθ φζνλ δελ ιεθζνχλ άκεζα ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε / ελδπλάκσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο θάζε ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο. ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ (εςωτερικό περιβάλλον) Τψθλό ποςοςτό πλθκυςμοφ που ζχει ολοκλθρϊςει τριτοβάκμια εκπαίδευςθ Θ Περιφζρεια αποτελεί κομβικό ςθμείο ςτον εκνικό άξονα ανάπτυξθσ ( S ) Γεωγραφικι ςυνοχι χϊρου Περιφζρειασ Υπαρξθ ςθμαντικϊν υποδομϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και δομϊν ςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ Υπαρξθ ςθμαντικϊν παραγωγικϊν και ερευνθτικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ του τριτογενοφσ τομζα, με άξονεσ τον τουριςμό, και τισ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ιςχυρά αςτικά κζντρα (υπθρεςίεσ προσ τισ επιχειριςεισ, χρθματοπιςτωτικζσ δραςτθριότθτεσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κλπ) θμαντικζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ ςε δράςεισ ςφνδεςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ με τθν παραγωγι, τθν καινοτομία και τον εκςυγχρονιςμό των επιχειριςεων Θ ςυνεχισ τεχνολογικι πρόοδοσ και θ μεταφορά τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ ΑΔΤΝΑΜΙΕ (εςωτερικό περιβάλλον) Περιοριςμόσ ιδιωτικϊν επενδφςεων και αδυναμία ανταπόκριςθσ ιδιωτικοφ τομζα, λόγω τθσ δυςχεροφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ και τθσ κρίςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ (κρίςθ ρευςτότθτασ) Χαμθλό κατά κεφαλιν ΑΕΠ Τψθλι ςυμμετοχι του πρωτογενοφσ τομζα ςτθν παραγωγικι βάςθ και ανεπαρκισ προςαρμογι ςτθν αγορά Χαμθλό ποςοςτό νοικοκυριϊν με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Χαμθλό ποςοςτό ςτθν χριςθ Θ/Τ και χριςθ διαδικτφου Χαμθλό ποςοςτό εναςχόλθςθσ με θλεκτρονικό εμπόριο Χαμθλό επίπεδο κατάρτιςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ θμαντικζσ ενδο-περιφερειακζσ αναπτυξιακζσ ανιςότθτεσ υγκριτικά χαμθλοί δείκτεσ καινοτομίασ, περιοριςμζνοσ βακμόσ ςφνδεςθσ ζρευνασ με παραγωγι Περιοριςμζνθ διάδοςθ των υποδομϊν και τεχνολογιϊν ΣΠΕ 70

72 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ΕΤΚΑΙΡΙΕ (εξωτερικό περιβάλλον) Ανάπτυξθ του τριτογενοφσ τομζα, με άξονεσ τον τουριςμό, και τισ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ιςχυρά αςτικά κζντρα (υπθρεςίεσ προσ τισ επιχειριςεισ, χρθματοπιςτωτικζσ δραςτθριότθτεσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κλπ) θμαντικζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ ςε δράςεισ ςφνδεςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ με τθν παραγωγι, τθν καινοτομία και τον εκςυγχρονιςμό των επιχειριςεων Θ ςυνεχισ τεχνολογικι πρόοδοσ και θ μεταφορά τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ ΑΠΕΙΛΕ (εξωτερικό περιβάλλον) Περικωριοποίθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, με οικιςτικι και κοινωνικο-οικονομικι πίεςθ ςτα αςτικά κζντρα Μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ του διαδεδομζνου ψθφιακοφ και τεχνολογικοφ «αναλφαβθτιςμοφ» Ενδεχόμενθ αδυναμία τοπικϊν δομϊν να ανταποκρικοφν ςτθν υιοκζτθςθ εξωςτρεφϊν εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ Αφξθςθ τθσ διαρροισ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ υψθλοφ επιπζδου ςτο εξωτερικό Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, απηέο ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο: Πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηηο ΜΜΔ, Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, Δπέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πξνο επηρεηξήζεηο, Δλίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην ηνκέα, Δλνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ πξνο ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, Γεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΔ, Δλίζρπζε Ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Δπξπδσληθφηεηα λνηθνθπξηψλ - Ζ/Τ ζε πνιίηεο - Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ), Δλίζρπζε ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Σειεθπαίδεπζε - Δθπαίδεπζε κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν - Φεθηαθά Πξνγξάκκαηα «Γηα Βίνπ κάζεζεο»), Δμαζθάιηζε ησλ φξσλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε (portals, info kiosks, digital TV, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θιπ),

73 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη πνιηηψλ, θαη Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηαθά δηαζέζηκσλ Γεκφζησλ ππεξεζηψλ κε εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο (κεραληζκφο απζεληηθνπνίεζεο). Οη παξαπάλσ αλάγθεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αθελφο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ, ηεο ρξήζεο θαη πνηφηεηάο ηνπο Αληζφηεηεο / Μεηνλεθηήκαηα ηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη θαηά ηε ηξέρνπζα, έρνπλ πινπνηεζεί ή / θαη πινπνηνχληαη έξγα αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ, θαζψο θαη έξγα αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεηηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη έξγα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ. Ο ξπζκφο θαη ην εχξνο πινπνίεζήο ηνπο φκσο είλαη ζε ρακειά επίπεδα θαη θαιχπηνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ηνπ ρψξνπ / έθηαζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηψλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Γεληθψο, ε δήηεζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ζηε Θεζζαιία είλαη πνιχ κηθξή, νθεηιφκελε, θπξίσο, ζηελ έιιεηςε «ςεθηαθψλ» δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηε κηθξνχ βαζκνχ δηαζεζηκφηεηα εηζνδεκάησλ. Ζ ρξήζε ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ Διιάδα (29%) θαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τπάξρεη κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ ζηε Θεζζαιία κε θαηεχζπλζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νινθιήξσζε, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη γηα άιιεο ηνπηθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαξξνή επαγγεικαηηψλ ΣΠΔ, κε δεδνκέλν φηη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε γεληθέο γξακκέο, ηφζν ε αλάπηπμε ΣΠΔ, φζν θαη ε ρξήζε ηεο απφ φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 72

74 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Αλάγθεο Με δεδνκέλν φηη έρνπλ πινπνηεζεί ζην παξειζφλ έξγα αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ, θαζψο επίζεο πεξηιακβάλνληαη, σο πξνγξακκαηηζκφο, αληίζηνηρα έξγα ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο πινπνίεζεο θαη κε ελδερφκελε κε πινπνίεζή ηνπο, απαηηείηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ειιείςεσλ ζε ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγία κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ θαη άιισλ ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζήκεξα ππάξρεη ρακειφο βαζκφο θάιπςεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο, ζε δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ θαη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, είλαη δεδνκέλε ε έιιεηςε επξπδσληθψλ Ftt ready ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο γηα ρξήζε ηνπο απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο ή πξνο εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεηο. Απαηηείηαη ε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηνηθεηηθέο, θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ελψ είλαη αλαγθαία θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζε δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ, κε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ. Γηα ηελ επίηεπμε θάιπςεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαγθψλ απαηηείηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξηθήο θνπιηνχξαο ησλ πνιηηψλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Γπλαηφηεηεο Παξά ην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη ρξήζεο πξντφλησλ ΣΠΔ ζηε Πεξηθέξεηα, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πξνψζεζήο ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε δεδνκέλε ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο ιφγσ ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ. Οη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ΣΠΔ εζηηάδνληαη θπξίσο ζηνπο εμήο ηνκείο ηεο Πεξηθέξεηαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν: ην πξσηνγελή ηνκέα, γηα ηελ βειηίσζε ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, γηα ηελ εκπνξία, ηε ζήκαλζε, ηελ ηρλειάηεζε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο. ηε κεηαπνίεζε, γηα ηελ εθαξκνγή απηνκαηηζκψλ, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, κείσζε ηνπ θφζηνπο, απηνκαηηζκνχο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε social media γηα ζρεδηαζκφ, πξνψζεζε πξντφλησλ, αλαθάιπςε λέσλ αγνξψλ θιπ.

75 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ην ηνπξηζκφ / πνιηηηζκφ, γηα ηελ πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κε λέα ςεθηαθά κέζα, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη δαπάλεο δηαθήκηζεο. ηηο κεηαθνξέο, γηα ζχγρξνλεο έμππλεο πξνζεγγίζεηο κεηαθνξάο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηαμηδηνχ / κεηαθνξάο. ηε δηαθπβέξλεζε, κε εθαξκνγή ηνπ e govermenent γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. Ζ χπαξμε Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ζρεηηθή εμεηδίθεπζε ζε αλάπηπμε θαη ρξήζε ΣΠΔ, είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο δπλαηνηήησλ βειηίσζεο απηνχ ηνπ ηνκέα ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηηο ελδεηθηηθά πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πέξαλ απηψλ ησλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθν νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηηο αληζφηεηεο / κεηνλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο έλαληη ηνπ ζπλφινπ ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη αληηζηνηρία ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ ησλ ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν Αλαπηπμηαθά Υαξαθηεξηζηηθά Σεο Πεξηθέξεηαο ε ρέζε Με Σνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπ ο Σσλ ΔΓΔΣ Αληζφηεηεο / Μεηνλεθηήκαηα Ζ ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζεκαληηθψλ θνξέσλ ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ήηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο, ηνπ Η.Δ.ΣΔ.Θ. (πξψελ ΚΔΣΔΑΘ) σο παξάξηεκα πιένλ ηνπ ΔΚΔΣΑ Θεζζαινλίθεο, ηεο Δ.Β.Δ.Σ.Α.Μ. θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ ζηε Θεζζαιία (πξψελ ΔΘΗΑΓΔ). 74

76 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Οη επηζηεκνληθέο / εξεπλεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο ηερλνινγηθέο / θπζηθέο επηζηήκεο, επηζηήκεο πγείαο / βηνΐαηξηθήο, επηζηήκεο κεραληθψλ, ζε επηζηήκεο ζρεηηθέο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή / θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. H Θεζζαιία ραξαθηεξίδεηαη απφ αδχλακεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία θαη ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζε ελέξγεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαζψο θαη απφ πεξηνξηζκέλε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Δπίζεο, σο πξνο ηνπο δείθηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηεο Δ.Δ. ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο βξίζθεηαη ζε ρακειή ζέζε κε 0,10 ζην ζχλζεην δείθηε θαηλνηνκίαο έλαληη 0,55 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. θαη είλαη ζηελ 9 ε ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηο ηεο Υψξαο θαη ζηε 200 ε ζέζε απφ ηηο 207 Πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ. θαηέρνληαο επίζεο κεζαίεο έσο θαη ρακειέο ζέζεηο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο θαηλνηνκίαο, κε πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα ζε επξεζηηερλίεο. Απηή ε θαηάζηαζε νθείιεηαη, αιιά θαη δείρλεη ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζχλδεζε ΑΔΗ θαη ινηπψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ζηε Θεζζαιία ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ κηθξέο θαη νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο, κε εμαηξέζεηο «λεζίδσλ» επηρεηξήζεσλ ηθαλνχ κεγέζνπο θαη νξγάλσζεο γηα εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Ζ παξαπάλσ εηθφλα σο πξνο ηε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε βάζε ηνπο δείθηεο θαηλνηνκίαο, ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα Δ&Α, δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία πζηεξεί ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ηηο ππνδνκέο ηεο ζε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαη ην κέγεζφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο βάζεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εηψλ 2003 θαη 2005 ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζπκκεηέρεη κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,7% ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο Υψξαο γηα Δ&Α, ελψ γηα ην έηνο 2005 νη δαπάλεο ζηε Θεζζαιία γηα Δ&Α αληηπξνζψπεπαλ ην 0,27% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ, έλαληη 0,6% ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε γηα ηελ Διιάδα θαη 1,83% γηα ηελ Δ.Δ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ρακειή ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαηά ηε ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Δπίζεο, παξφια ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ, παξακέλνπλ ειιείςεηο ππνδνκψλ έξεπλαο. Αλάγθεο

77 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ηελ κεγάιε απφδνζε ησλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε βάζε ηα φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, είλαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Απηή ε αλαγθαηφηεηα εζηηάδεη θπξίσο ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Πεξηθέξεηαο. Δμ άιινπ, θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», φπσο απηή ζπλδέεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ ΔΓΔΣ, κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ λέσλ Καλνληζκψλ, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ηεο πεξηφδνπ , ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο απηφ ην ηνκέα κε ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ / εμππεξεηεζνχλ επί κέξνπο αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αληζνηήησλ θαη άκβιπλζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, φπσο: Ζ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ (ηδξπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ) έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, κε θαηεχζπλζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (smart specialization). Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ ζπγθξάηεζε, θαη αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Γπλαηφηεηεο Με βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη ηδξχκαηα / εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ ππνδνκψλ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ έξεπλαο, ηερλνινγίαο 76

78 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» θαη θαηλνηνκίαο κε ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζχλδεζεο ηνπ ηνκέα κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελ γέλεη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ χπαξμε ππξήλα / «λεζίδσλ» δπλακηθψλ θαη εμσζηξεθψλ επηρεηξήζεσλ, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηψλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ κηθξφηεξσλ «δνξπθνξηθψλ» επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εδξαίσζε αιπζίδσλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξνπο δπλακηθνχο ηνκείο πνπ εμεηδηθεχεηαη ή θαη έρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ε Πεξηθέξεηα. ην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κε δεδνκέλε ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θαηαμίσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζηελ εξεπλεηηθή εζληθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επξείαο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε άιινπο αληίζηνηρνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζηα αληηθείκελα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πνπ έρεη αλάγθε ε επηρεηξεκαηηθή θαη παξαγσγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο. εκαληηθή δε παξάκεηξνο επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ γηα αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, είλαη ε ζε εμέιημε δηαδηθαζία bottom up ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, κε ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο πνπ πξφζθαηα ζπγθξνηήζεθε. Λακβάλνληαο ππ φςε ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε S.W.O.T. αλάιπζε αλά Θεκαηηθφ ηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

79 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ Υπαρξθ διεκνοφσ επιπζδου εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ιςτοφ με δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και διάχυςθσ καινοτομιϊν (Παν. Θεςςαλίασ, ΑΣΕΙ, ΙΕΣΕΘ/ΕΚΕΣΑ, ΚΣΕ, ΕΘΙΑΓΕ, Ινςτιτοφτο Γενετικισ) Λειτουργία επιχειριςεων με δυνατό R&D (ΕΒΕΣΑΜ, e-trikala, NOVA MECHANICA) Ικανοποιθτικι ποςότθτα και ποιότθτα επιςτθμονικισ παραγωγισ. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ των δράςεων Ε&ΣΑ από δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ πθγζσ κεφαλαίων. Ανεπαρκισ διαςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν/ερευνθτικϊν ιδρυμάτων με τθν επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ περιοχισ με ςκοπό τθν διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Απουςία Περιφερειακισ πολιτικισ για τθν Ε&ΣΑ και τθν Καινοτομία Ζλλειψθ ςχεδίων αξιοποίθςθσ του ςυςτιματοσ Ε+Σ και προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ. Μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων ζνταςθσ γνϊςθσ και περιοριςμζνθ ςυνεργαςία επιχειριςεων και ερευνθτικϊν φορζων. Ζλλειψθ διακεςιμότθτασ κεφαλαίων επιχειρθματικοφ κινδφνου. Εμφατικι προϊκθςθ των δράςεων Ε&ΣΑ και Καινοτομίασ μζςω των προτεραιοτιτων και των δράςεων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου. υνεργαςία με Ακαδθμαϊκά και Ερευνθτικά Ιδρφματα, ειςαγωγι καινοτόμων ΣΠΕ με ςθμαντικό αντίκτυπο ςε αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Δυνατότθτα για επικζντρωςθ των ερευνθτικϊν προτεραιοτιτων ςτισ εκνικζσ ανάγκεσ όπου θ Ελλάδα ζχει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. Αξιοποίθςθ πόρων ΕΠΑ, 7 ου Προγράμματοσ πλαίςιο, και ΠΕΠ για τθν χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν που προάγουν τθν καινοτομία και τθν ςφηευξθ ζρευνασ και επιχειρθματικότθτασ. υνζχιςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ δράςεων ζρευνασ και καινοτομίασ. Κακυςτζρθςθ ςτθν προϊκθςθ μεταρρυκμίςεων και πλιρθ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθ διακυβζρνθςθ και επιχειρθματικότθτα Χαμθλό θκικό των ερευνθτϊν. Ανταγωνιςμόσ άλλων ερευνθτικϊν κζντρων. Απουςία παράδοςθσ ςτθν ςυνεργαςία ερευνθτικοφ και επιχειρθματικοφ χϊρου. Οικονομικι εξειδίκευςθ ςε τομείσ χαμθλισ τεχνολογίασ. Διαρροι επιςτθμονικοφ δυναμικοφ (Brain drain). Πολφ μικρόσ αρικμόσ εταιρειϊν spin-off. Χαμθλισ ζνταςθσ επενδφςεισ ςε Ε&Α, ιδίωσ κατά τομζα δραςτθριότθτασ. Παραδοςιακι δομι που κυριαρχείται από μικρζσ εταιρείεσ χαμθλισ τεχνολογίασ. 78

80 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ζλλειψθ κουλτοφρασ καινοτομίασ εντόσ των επιχειριςεων. Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, χριςθσ και ποιότθτασ, των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Ανεπτυγμζνο δίκτυο ευρυηωνικϊν υποδομϊν (μθτροπολιτικά δίκτυα ΜΑΝs). Ολοκλιρωςθ δράςεων ανάπτυξθσ ΣΠΕ εκνικοφ χαρακτιρα (Εκνικό Δθμοτολόγιο, Taxis, θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ κ.λπ.) Ανεπτυγμζνο δίκτυο ΤΗΕΤΞΙ ΙΙ Ανεπτυγμζνο δίκτυο schoolnet Αδυναμία λειτουργίασ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν λόγω ζλλειψθσ φορζων διαχείριςισ τουσ. Χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ των ΣΠΕ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτισ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ. Χαμθλζσ ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο Ζλλειψθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν για αγροτικζσ περιοχζσ Ζλλειψθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν για ςτιριξθ υπθρεςιϊν υγείασ και ςυμβουλευτικϊν δομϊν για γεωργία, κτθνοτροφία, και αλιεία, λειτουργίασ πόλεων Ελλειψθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν για τθν διαχείριςθ ενζργειασ και υδατικϊν πόρων ςε μεγαλουπόλεισ Ζλλειψθ ΣΠΕ υποδομϊν για τθν ςτιριξθ ζρευνασ και καινοτομίασ Ζλλειψθ ευρυηωικϊν υποδομϊν ςτισ βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ. Θ γενικότερθ αναδιάρκρωςθ των υπθρεςιϊν και δομϊν δθμοςίου χαρακτιρα επιβάλλει τθν χριςθ ΣΠΕ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ καλφτερθ δυνατι εςωτερικι τουσ οργάνωςθ και λειτουργία και να βελτιωκεί το επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ. Αφξθςθ τθσ χριςθσ ΣΠΕ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (πωλιςεισ, χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ κ.λπ.) Δπέθηαζε επξπδσληθώλ ππνδνκώλ θαη δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δηθηύσλ γηα πγεία (healthnet), αγξνηηθή αλάπηπμε (agronet), θαη πνιηηηζκό ηνπξηζκό (visitnet) Αλάπηπμε ππνδνκώλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο ησλ ζε δπλαηνύο νηθνλνκηθνύο θιάδνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Ανάπτυξθ διαςυνδζςεων πρωτογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν ςτθν ανάδειξθ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. Θ κακυςτζρθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ κα οδθγιςει ςε απϊλειεσ αγορϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Θ αδυναμία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ να ενιςχφςει τθν κάλυψθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςε ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ για όςο διάςτθμα επιτείνεται θ οικονομικι κρίςθ. Αδυναμία εκμετάλλευςθσ και αξιοποίθςθσ των υπαρχόντων ευρυηωνικϊν υποδομϊν Μικρι ςυμβολι των τοπικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν φορζων Χαμθλό επίπεδο διάδοςθσ και χριςθσ ΣΠΕ.

81 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ), και τθσ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΣΘΑ) Ιςχυρόσ πρωτογενισ τομζασ με υψθλι προςτικζμενθ αξία και εξαγωγικό προςανατολιςμό (ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, τουριςμόσ κ.λπ.) Εςωτερικι αγορά τοπικϊν προϊόντων ικανοφ μεγζκουσ, λόγω τουριςμοφ θμαντικι επιδείνωςθ Θεςςαλικισ οικονομίασ, που ιδθ παρουςίαηε ζντονεσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ, λόγω χρθματοοικονομικισ κρίςθσ. Μικρισ κλίμακασ μάρκετινγκ Περιοριςμζνθ τυποποίθςθ προϊόντων Περιοριςμζνθ διείςδυςθ τοπικϊν προϊόντων ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Τςτζρθςθ δθμιουργίασ και λειτουργίασ οργανωμζνων παραγωγικϊν υποδομϊν και δικτφων ςε ςυνδυαςμό με τθ φκίνουςα πορεία τθσ βιομθχανικι δραςτθριότθτασ. Απουςία ξζνων άμεςων επενδφςεων. Χαμθλόσ βακμόσ προςαρμογισ του πρωτογενι τομζα ςτθ νζα Κοινι Γεωργικι Πολιτικι Δυνατότθτα προςζλκυςθσ ςτον αγροτικό τομζα νζων με υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ, λόγω τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ φνδεςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ με τθν ανταγωνιςτικότθτα μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Δυνατότθτεσ επζκταςθσ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ Ενίςχυςθ πολιτικϊν ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (πράςινθ οικονομία με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των ΑΠΕ, κοινωνικι οικονομία, αγροτικι οικονομία υψθλισ παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ, αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςε όλεσ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) Αυξθμζνθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ επιςτιμθσ και τθσ βιομθχανίασ ςε περιφερειακό επίπεδο για τθν ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων μζςω ςυμπράξεων δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα (πχ. υγεία, βιο-ενζργεια, κλπ). Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ ςταδιακισ άρςθσ των περιοριςμϊν ςτο διεκνζσ εμπόριο και αλλαγζσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενοφσ τομζα λόγω τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ. υνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ ζχει οδθγιςει ςε Περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε κεφάλαια. Μείωςθ τθσ ηιτθςθσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ο ανταγωνιςμόσ από τισ οικονομίεσ χαμθλοφ κόςτουσ. Εκμετάλλευςθ δυναμικισ προϊόντων αγροδιατροφισ και βιο-οικονομίασ. Δυναμικι για τουριςμό υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςτον ορεινό, οικολογικό και παραδοςιακό παράκτιο τουριςμό. Ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων ςε όλουσ Εγκατεςτθμζνθ γνϊςθ ςτα ανϊτατα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά Εποχικό ζλλειμμα μεταξφ τθσ ηιτθςθσ για θλεκτρικι ενζργεια Προοπτικζσ ςτον τομζα τθσ κακαρισ παραγωγισ ενζργειασ και ιδιαίτερα Θ προςαρμογι των τιμϊν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ΑΠΕ αφαιρεί 80

82 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» τουσ τομείσ αναπτυξιακά ιδρφματα τθσ περιοχισ ςε ηθτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Έλα αξθεηά εθηεηακέλν ζύγρξνλν δίθηπν κέηξεζεο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζηελ Θεζζαιίαο Παρουςία φυςικϊν πόρων που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ πολλϊν μορφϊν ΑΠΕ. θμαντικόσ αρικμόσ και μζγεκοσ ιδθ εγκατεςτθμζνων επενδφςεων. θμαντικι εμπειρία ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν φορζων τθσ Περιφζρειασ ςε πιλοτικά ζργα για βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ ςε κτίρια και εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω χριςθσ ΣΠΕ και «ζξυπνων» ενεργειακϊν δικτφων και τθσ προςφοράσ. Χαμθλόσ βακμόσ εξειδίκευςθσ και δυςκολίεσ προςαρμογισ, τόςο του εργατικοφ δυναμικοφ, όςο και των επιχειριςεων ςτον τομζα των ενεργειακϊν καταςκευϊν. ςτθν αξιοποίθςθ των ΑΠΕ και ςτθν ζλευςθ του φυςικοφ αερίου. Προϊκθςθ δράςεων πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζρευνα και προϊκθςθ τεχνολογιϊν αντιρρφπανςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ανάπτυξθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (ΧΑΣ) με τθ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαίων και χριςθσ τεχνολογιϊν «ζξυπνων» δικτφων και μετρθτϊν αρχικά ςε πιλοτικό επίπεδο. Μεγάλεσ δυνατότθτεσ για ορκολογικι χριςθ ενζργειασ μζςα από ολοκλθρωμζνθ περιφερειακι ενεργειακι πολιτικι. κίνθτρα για επενδφςεισ. Ζλλειψθ κεφαλαίων για ανάλθψθ επενδφςεων. θμαντικά περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια και τισ μεταφορζσ υπό διαβοφλευςθ νόμοσ για «Ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων» δθμιουργεί ιςχυρι ηιτθςθ για βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ ςτα κτίρια από 01/01/2019. Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου Υπαρξθ πλοφςιου φυςικοφ περιβάλλοντοσ ικανοφ για προςταςία και ςτθ διατιρθςθ του κλίματοσ. Περιφζρεια που μπορεί να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει επιχειρθςιακά ςχζδια διαχείριςθσ κινδφνων (ενιαίο μικρό μζγεκοσ, απουςία διαςυνοριακϊν πιζςεων) Ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον (ζδαφοσ, αζρασ και νερά). Ζλλειψθ ςυνολικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν και τεχνολογικϊν κινδφνων. Προϊκθςθ δράςεων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων από τθν κλιματικι αλλαγι ςτο πλαίςιο τθσ τρατθγικισ «ΕΤΡΩΠΘ 2020». Αφξθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων, εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτο κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα τθσ περιφζρειασ (αφξθςθ κερμοκραςίασ, ξθραςία, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιζσ, υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα, του εδάφουσ και των νερϊν).

83 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων Προώθηζη ηων βιώζιμων μεηαθορών και απομάκρσνζη ηων ζημείων ζσμθόρηζης ζε ζημανηικά δίκησα σποδομών Ολοκλιρωςθ ςθμαντικϊν ζργων βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτα αςτικά κζντρα και τθν φπαικρο (Σθλεκζρμανςθ, Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ απορριμμάτων, Δίκτυα φδρευςθσ αποχζτευςθσ βιολογικοί κακαριςμοί κ.λπ.). Πλοφςια πολιτιςτικι και φυςικι κλθρονομιά που μπορεί να ενιςχφςει το προςφερόμενο τουριςτικό προϊόν. Λειτουργία τμθμάτων ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και ΑΣΕΙ Λάριςασ. Υπαρξθ ςθμαντικϊν ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με ςθμαντικό αρικμό ηωνϊν NATURA και μικρϊν υγροβιότοπων. Ολοκλιρωςθ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ απορριμμάτων. τρατθγικι κζςθ τθσ Περιφζρειασ ωσ προσ τουσ οδικοφσ, ςιδθροδρομικοφσ, αεροπορικοφσ, και λιμενικοφσ - αναπτυξιακοφσ άξονεσ και τα διευρωπαϊκά δίκτυα Επιβάρυνςθ του αζρα, των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων και των εδαφϊν από τθ βιομθχανικι και δευτερευόντωσ από τθν γεωργικι δραςτθριότθτα. Χαμθλι ελκυςτικότθτα του αςτικοφ χϊρου με επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων. Ανεπαρκισ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ Αποςπαςματικι και αναποτελεςματικι διαχείριςθ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων. Θεςμικζσ δυςχζρειεσ ςυνεργαςίασ ιδιωτικοφ δθμόςιου τομζα. Ελλιπισ ενδο-ςιδθροδρομικι διαςφνδεςθ που οδθγεί ςτθν περιοριςμζνθ δυνατότθτα για ανάπτυξθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν. Περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ βιϊςιμων μεταφορϊν τουριςτικϊν ηωνϊν. Ανάπτυξθ περιφερειακοφ ςχεδίου διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και λεκανϊν απορροισ του υδατικοφ διαμερίςματοσ Θεςςαλίασ Ενιςχυμζνθ τάςθ προϊκθςθσ δράςεων αςτικισ ανάπτυξθσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. θμαντικζσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Θετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία από τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των αςτικϊν κζντρων και τθ διατιρθςθ ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Θ εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2000/60 για το νερό δθμιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τθν βζλτιςτθ διαχείριςθ. Αξιοποίθςθ πόρων ΕΠΑ και λοιπϊν προγραμμάτων για ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Ανάπτυξθ ςφγχρονου εμπορικοφ και επιβατικοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςε όλθ τθν Θεςςαλία με απευκείασ ςφνδεςθ με το λιμάνι του Βόλου. Εξειδίκευςθ του ρόλου των λιμανιϊν και τοπικϊν αεροδρομίων και ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ κινθτικότθτασ μζςα από βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ προσ ηϊνεσ που ενιςχφουν το τουριςτικό προϊόν. Διόγκωςθ των κρίςιμων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και φκορά του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιφζρειασ μζςω τθσ υπερβολικισ αξιοποίθςθσ των φυςικϊν πόρων ςε αςτικζσ περιοχζσ και παραλιακζσ ηϊνεσ. Κίνδυνοσ υπζρβαςθσ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ του χϊρου από τθν ανάπτυξθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςτον τομζα του τουριςμοφ (π.χ. Ορεινοί όγκοι, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ). Θ μθ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ νζων πολεοδομικϊν χωροταξικϊν ρυκμίςεων ι και θ προςαρμογι των υφιςταμζνων. Αδυναμία εξαςφάλιςθσ ιδίων πόρων για εφαρμογι του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ από μθ βιϊςιμεσ γεωργικζσ πρακτικζσ και από τα απόβλθτα τθσ μεταποίθςθσ. Περιοριςμζνοι χρθματοδοτικοί πόροι για υλοποίθςθ επενδφςεων ςε υποδομζσ μεταφορϊν ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο με εςτίαςθ ςε διευρωπαϊκά δίκτυα, πολφτροπεσ μεταφορζσ, ανάπτυξθ ςυςτθμάτων μεταφορϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον κ.λπ. Τψθλά κόςτθ και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ απαλλοτρίωςθσ. 82

84 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν και τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων αδειοδοτιςεων ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων Εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και βιομθχανίασ. Τλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ (ΣΟΠΑ, ΣΟΠΕΚΟ). Εκμετάλλευςθ των δφο ακαδθμαϊκϊν αγροκτθμάτων για τθν εκπαίδευςθ νζων αγροτϊν και υποςτιριξθ προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ ςτθ γεωργία και κτθνοτροφία. Μικτι οικονομικι δομι, με βάςθ ςτον πρωτογενι και μεταποιθτικό τομζα και τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Τψθλι γενικι και μακροχρόνια ανεργία που επιτείνει τισ τάςεισ φυγισ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Χαμθλι ιδιωτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με αποτζλεςμα τθν αδυναμία απορρόφθςθσ του υπάρχοντοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Απουςία περιφερειακοφ μθχανιςμοφ αγοράσ εργαςίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ θ οποία δίνεται μζςω των προτεραιοτιτων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων ενίςχυςθσ των ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Βελτίωςθ δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ και πολυειδίκευςθ. Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ. υνζχιςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ Ενίςχυςθ των υποδομϊν πρόνοιασ ςτθ Θεςςαλία μζςω του ΕΠΑ. Βελτίωςθ δομϊν ςτιριξθσ ΑΜΕΑ. Ανάπτυξθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ ευάλωτων ομάδων κυρίωσ ςτα αςτικά κζντρα. Τψθλι ςυνολικι και μακροχρόνια ανεργία. Προβλιματα ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των προνοιακϊν υποδομϊν και δομϊν. Απουςία αποτελεςματικοφ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ υγειονομικισ περίκαλψθσ. Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε εκνικό επίπεδο. Εκμετάλλευςθ των πόρων των ΟΣΑ από ανζργουσ. Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ με αποτζλεςμα τθ διατάραξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ περιοχισ. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ Επάρκεια υποδομϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων όλων των βακμίδων. Ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και του ΙΕΣΕΘ/ΕΚΕΣΑ. χεδιαηόμενθ αναμόρφωςθ του χάρτθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα. Λειτουργία του Πανεπιςτθμίου και του Απουςία περιφερειακοφ Σο αυξανόμενο ποςοςτό ανεργίασ Κακυςτζρθςθ μεταρρυκμίςεων

85 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ΑΣΕΙ Θεςςαλίασ και του ερευνθτικοφ κζντρου ΙΕΣΕΘ/ΕΚΕΣΑ με παρουςία ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ. Βελτίωςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ. ςυςτιματοσ δια βίου μάκθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Χαμθλό επίπεδο πρακτικϊν δια βίου μάκθςθσ. μπορεί να λειτουργιςει κετικά, προςελκφοντασ νζουσ με υψθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ από άλλουσ τομείσ, ςτον αγροτοδιατροφικό τομζα ι και εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ Δράςεισ κοινωνικισ οικονομίασ Διακεςιμότθτα πόρων για δράςεισ δια βίου μάκθςθσ. Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ Θεςμοκζτθςθ και λειτουργία τθσ περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ. Θεςμικι ενίςχυςθ του προγραμματιςμοφ και των εργαλείων ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ. Μθ ορκολογικι κατανομι του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ των υπθρεςιϊν. Μθ επαρκισ αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων διαφόρων τομζων (επιχειρθματικότθτα, ενζργεια, περιβάλλον κ.λπ.) ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζλλειψθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ, εφχρθςτων για το προςωπικό και χριςιμων για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Εφαρμογι πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ διακρατικισ / διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ (υγεία, ενζργεια, πολιτιςμόσ, εμπόριο, υπθρεςίεσ κ.λπ.). Ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προϊκθςθσ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΘ» ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Κίνδυνοσ περιοριςμζνθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ εξαιτίασ τθσ δραςτικισ μείωςθσ των χρθματοδοτιςεων προσ τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθσ μιςκολογικισ υποβάκμιςθσ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ. Δυςκολίεσ ανταπόκριςθσ των φορζων ςτισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων Προϊκθςθ τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθν περιφερειακι οικονομία Ικανοποιθτικό μζςο μζγεκοσ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων Υπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προϊόντων ΠΟΠ ΠΓΕ Σάςθ διαμόρφωςθσ παραγωγικισ βάςθσ προςανατολιςμζνθσ ςτα ποιοτικά βιολειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ ωσ Δυςμενισ ςχζςθ γεωργίασ κτθνοτροφίασ Τψθλι εξάρτθςθ φυτικισ παραγωγισ από επιδοτοφμενεσ καλλιζργειεσ Μθ επαρκισ αρικμόσ μονάδων μεταποίθςθσ τυποποίθςθσ - εμπορίασ αγροτικϊν προϊόντων Διαμόρφωςθ ευνοϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου (νζα Κ.Α.Π.) για τθν παραγωγι βιολογικϊν ποιοτικϊν προϊόντων με αποδζςμευςθ από τισ επιδοτιςεισ και αλλαγι καλλιεργθτικοφ προτφπου Χαμθλι αυτάρκεια τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςε δθμθτριακά και κετικζσ προοπτικζσ ηιτθςθσ ςε διεκνζσ ταδιακι κατάργθςθ του προςτατευτιςμοφ ςτθ γεωργία Είςοδοσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ χωρϊν χαμθλοφ κόςτουσ Περίπλοκο κεςμικό πλαίςιο για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων Αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ λόγω τθσ ανόδου τθσ τιμισ του πετρελαίου 84

86 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ςυμπλθρωματικισ αλλά κατά περίπτωςθ και κφριασ πθγισ ειςοδιματοσ Αυξθτικι τάςθ ςτθν καλλιζργεια αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν θμαντικι παραγωγι οςπριοειδϊν κακϊσ και προϊόντων με κετικό εμπορικό ιςοηφγιο (κραςιά, φροφτα) Υπαρξθ εκτεταμζνων βοςκοτόπων για τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ Υπαρξθ ςθμαντικϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων Περιοριςμζνοσ βακμόσ αντικατάςταςθσ γεωργϊν (νζοι γεωργοί) και δυςμενισ θλικιακι διάρκρωςθ Χαμθλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικοφ πλθκυςμοφ Τψθλό κόςτοσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων Εξαιρετικά χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ χριςθσ, νζων τεχνολογιϊν Ελλιπισ ςυνεταιριςτικι δράςθ επίπεδο Αξιοποίθςθ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του αγροτικοφ χϊρου Προοπτικζσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων (πολυδφναμεσ καλλιζργειεσ, ενεργειακά φυτά, ςαλιγκάρια κ.λπ.) Σάςθ επιςτροφισ ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και απαςχόλθςθσ ςτον αγροτικό τομζα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και του υψθλοφ κόςτουσ χριματοσ Διεκνείσ αγορζσ τροφίμων εξαιρετικά ευαίςκθτεσ ςε διατροφικζσ κρίςεισ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ των εγχϊρια παραγόμενων ελλθνικϊν προϊόντων. Πλοφςιο επιφανειακό υδάτινο δυναμικό

87 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 2. Φεθηαθή Αηδέληα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Οη αλαιπηέο ηνπ World Economic Forum επηζεκαίλνπλ πσο πιένλ ε αλαγλψξηζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), σο κνρινχ αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ, είλαη δηάρπηε παληνχ, δηεζλψο. Σν ξίζθν ησλ επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ θαζίζηαηαη αλαγθαίν φζν πνηέ άιινηε θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο θάζε ρψξαο. Οη ΣΠΔ απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα έλα πην νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκν θφζκν, ζηνλ απφερν κηαο απφ ηηο ζνβαξφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Σν Global Information Technology Report 2013 ηνλίδεη ηνλ βαζηθφ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο σο θαηαιχηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ επφκελε δεθαεηία, κέζσ εθζπγρξνληζκνχ θαη θαηλνηνκίαο. ηελ 64ε ζέζε, κεηαμχ 144 ρσξψλ, βξίζθεηαη ε Διιάδα ζηελ θαηάηαμε ηεο εηήζηαο κειέηεο The Global Information Technology Report 2013 ηνπ World Economic Forum, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο. Ζ βαζκνινγία, πνπ απέζπαζε ε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε, ήηαλ 3,9 θαη ε πηψζε ζηηο εηήζηεο επηδφζεηο ηεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία αληηζηνηρεί ζε 5 ζέζεηο, θαζψο ην 2012 θαηείρε ηελ 59ε ζέζε κεηαμχ 142 ρσξψλ(http://www.skai.gr/news/technology/article/229179). Οη ηερλνινγίεο ΣΠΔ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα εμαηξεηηθά επξχ θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηακνξθψζνπλ νπζηαζηηθά θάζε ηνκέα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Φεθηαθέο αλαθαιχςεηο δεκηνπξγνχλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο, επέθηαζε ηεο γλψζεο, ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο «ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο». Μεξηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθηαθή αηδέληα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη: Διασείπιζη γνώζηρ. απνζεθεχνπλ, αλαθηνχλ, θαη δηαλέκνπλ γλψζε. Οη ΣΠΔ βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζπιιέγνπλ, δηαρεηξίδνληαη, Αποδοηικόηηηα. Οη ΣΠΔ επηηξέπνπλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη παξαγσγηθά κε κεησκέλν θφζηνο. Οη ΣΠΔ αλνίγνπλ δξφκνπο 86

88 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο-π.ρ., αμηνπνηψληαο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ππνζηεξίδνληαο απνδνηηθέο online ππεξεζίεο ζε απνκαθξπζκέλεο αγνξέο, ή απφ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο, θαη φρη κέζσ κεζαδφλησλ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαηεξψληαο έλα κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ θεξδψλ. Δίκηςα. Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο ΣΠΔ γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αλζξψπηλα δίθηπα θαη δίθηπα πιεξνθνξηψλ. Σν Γηαδίθηπν είλαη ίζσο ε πεκπηνπζία ηνπ παγθφζκηνπ ΣΠΔ δηθηχνπ, πνπ ηξέρεη ζε κηα πιεζψξα θπζηθψλ δηθηχσλ (π.ρ., ην παξαδνζηαθφ ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν, θαη θαιψδην-δνξπθνξηθά δίθηπα, θιπ). Γίθηπα ΣΠΔ είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη νη ηερλνινγίεο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθά ηζνδχλακε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, πφξνπο, κεραληζκνχο δηαλνκήο, θαζψο θαη πηζαλνχο πειάηεο σο ρξήζηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ ςεθηαθή αηδέληα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ πην έμππλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο «αιιεινεπίδξαζεο» επηρεηξήζεσλ θαη θπβέξλεζεο (business-to-government (B2G)). εκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία αξθεί νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, πξνζαλαηνιηδφκελνη ζηελ online επνρή. Απηφ αλαδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ κε ηίηιν Σν δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα: Δκπφδηα θαη Πξννπηηθέο. H κειέηε, πνπ πινπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Google, βαζίζηεθε ζε online δεκνζθφπεζε 100 εηδηθψλ, θαζψο θαη ζε 40 ζπλεληεχμεηο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαηαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά δεδνκέλα, φπσο: H ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε είλαη αξγή. Ηθαλνπνηεηηθφηεξε αιιά φρη επαξθήο ε εηθφλα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Βειηίσζε ζηε δηάζεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε πεξηνξηζκέλε σζηφζν ρξήζε. Με αξγνχο ξπζκνχο θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ. Οη ηάζεηο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο είλαη 87

89 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» πςειφηεξεο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο (80% ηνπ ηκήκαηνο εηψλ), ελψ ε κφξθσζε θαη ηα εηζφδεκα θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (94% ησλ Διιήλσλ κε πςειή κφξθσζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, πάλσ απφ 50% ησλ Διιήλσλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ έρνπλ online πξφζβαζε). ε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ηα πνζνζηά ζχλδεζεο ηνπο βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (Διιάδα- 93%, ΔΔ27-95%), σζηφζν απηά κεηψλνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (<10 άηνκα). Σέινο, ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη λα είλαη αξγή, ιφγσ ησλ ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ απφ ρξήζηεο θαη ησλ κε νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Γηαθάλεηα Με ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ νη ζρέζεηο ζπλαιιαγήο ηππνπνηνχληαη θαη γίλνληαη πην δηαθαλείο θαζψο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ έλα πνιχ κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ηνπο θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαλαιψζνπλ. Παξάιιεια ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο ζεζκνχο κέζσ ησλ αλνηρηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηηο νπνίεο επηηξέπεη. Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ζεηξά ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ -εθηφο ησλ άιισλ - λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα νξαηά ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζθνξά (επηρεηξήζεηο θαη Γεκφζην). φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο (ηδηψηεο). Πξνζβαζηκόηεηα Ζ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ζε λέεο αγνξέο θαη θεθάιαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε ηνπ cloud computing ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε έλα λέν παξάζπξν ειεθηξνληθήο επειημίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δλψ ην e-working εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, αςεθψληαο ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη εμνηθνλνκψληαο ηφζν ρξήκα φζν θαη ρξφλν. Ο θχξηνο Άγγεινο Σζαθαλίθαο, Γηεπζπληήο Έξεπλαο ηνπ ΗΟΒΔ, δήισζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο: Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξγή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ online, ρξεηάδεηαη άκεζα λα ιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο. Γξάζεηο, φπσο ε δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πςειήο 88

90 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» πνηφηεηαο, επέλδπζε απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζθνξά θηλήηξσλ απφ πιεπξάο θξάηνπο, δηαρείξηζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ελίζρπζε ησλ e-skills είλαη ζίγνπξν πσο κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ εηθφλα. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξσηνβνπιίεο, πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ, ε έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ πξνηείλεη: Δπηρεηξήζεηο: Δπέλδπζε ζε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο ππεξεζίεο Οη επηρεηξήζεηο απαηηείηαη λα ελζσκαηψζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν, ηελ εγθαηάζηαζε απιψλ ππεξεζηψλ cloud computing, ηελ πξνζθνξά θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαιχηεξε ππνζηήξημε πειαηψλ. Ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηε δπλαηφηεηα λα εμαπισζνχλ θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σαπηφρξνλα, φκσο, νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλεζπρία ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ online δξαζηεξηνηήησλ θαη λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ e-skills. Ηδηώηεο: Αλάπηπμε e-skills & ππεύζπλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Οη ηδηψηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ελεξγή ηνπο ελαζρφιεζε θαη ζπλεηζθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ έθζεζή ηνπο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα κάζνπκε πψο λα πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηελ αλεχζπλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λα αλαδεηάκε πιεξνθνξίεο απφ αμηφπηζηνπο θνξείο. EGovernement: Αληηκεηώπηζε ησλ αλεζπρηώλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ηδησηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηδησηηθόηεηαο Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ζεκαληηθφ λα πηνζεηήζεη έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζην online πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη θίλεηξα, γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δεκηνπξγία ρξήζηκσλ, end-to-end δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζα δψζεη ην ζσζηφ κήλπκα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα ηνλψζεη ηε δήηεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζπλνιηθά. Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο ξπζκηζηήο, αιιά θαη λα πξνσζήζεη νπζηαζηηθά ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. 89

91 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ζ βάζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιεζεο ζήκεξα, φπσο απηή έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ: Πνιίηεο: Σαρεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηύνπ κεηαμύ ησλ πνιηηώλ, αξθεηά όκσο ρακειόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ27 Πεξίπνπ νη κηζνί Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Ηζρπξφηεξεο ηάζεηο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο (80% ηνπ ηκήκαηνο εηψλ). Ζ κφξθσζε παίδεη ξφιν: 94% ησλ Διιήλσλ κε πςειή κφξθσζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν. Πάλσ απφ 50% ησλ Διιήλσλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν. Μεγαιχηεξε ρξήζε δηαδηθηχνπ απφ ηνπο θάηνηθνπο αζηηθψλ πεξηνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα. Δπηρεηξήζεηο: Μηθξόηεξε ε απόζηαζε από ηελ ΔΔ27 ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ 93% ησλ επηρεηξήζεσλ (>10 αηφκσλ) ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν. Υακειφηεξα πνζνζηά ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (<10 άηνκα). Με ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ελζσκάησζεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο. 4% ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγγέιλνπλ κέζσ Γηαδηθηχνπ έλαληη 19% ζηελ Δπξψπε. Σν 2011: επηρεηξήζεηο εθδίδνπλ ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα αμίαο 8 δηζεθαηνκκπξίσλ. Σν 2012: αμία ησλ ηηκνινγίσλ εθηηκάηαη ζηα 13 δηζεθαηνκκχξηα. Αχμεζε online δηαθήκηζεο ην 2011 θαηά 25% αλεξρφκελε ζηα 76 εθαη. εκαληηθά ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο: πρ. ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (e-invoicing). Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: Βειηηώλνληαη νη δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά Παξακέλνπλ ιηγφηεξεο ζρέζε κε ηελ ΔΔ27. Απμάλεηαη ε δήηεζε: εκαληηθφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, μεπέξαζε ην 77% ην Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη Διιηπήο ζρεδηαζκφο (κε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα), πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο, άγλνηα χπαξμεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 90

92 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Γελ εκπηζηεύνληαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ρεδφλ ην 24% ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνηηκνχλ λα κελ ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, δειψλνπλ φηη δελ εκπηζηεχνληαη ηηο δηαζέζηκεο πιαηθφξκεο, ελψ ην 22% απφ απηέο βξίζθνπλ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππεξβνιηθά πεξίπινθεο ή ρξνλνβφξεο. Έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ (άλσ ηνπ 14%) πηζηεχεη φηη νη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή έληππεο αιιεινγξαθίαο ή πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζην δεκφζην νξγαληζκφ, ελψ, ηέινο, ην 13% ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ είλαη ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζην δηαδίθηπν. Αλαζηαιηηθφ ην κηθξφ κέζν κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ζπνξαδηθά ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Σν shopping απνηειεί θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία. χλεζεο: On-line πεξηήγεζε κε off-line αγνξά. Ζ αληηθαηαβνιή πξνηηκεηέα κέζνδνο δηεθπεξαίσζεο αληί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ πιεξσκήο (π.ρ. πηζησηηθή θάξηα). Δληζρχεηαη ε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αξγή ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: χλζεηεο δηαδηθαζίεο, Γηζηαθηηθφηεηα ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ απφ ρξήζηεο, Με νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ κειέηε ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Θεζζαιία πξνηείλνληαη έμε άμνλεο δξάζεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ηελ πεξίνδν Άμνλαο 1: Φεθηαθό άικα ζηελ παξαγσγηθόηεηα Οη δξάζεηο ηνπ άμνλα 1 πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Πεξηθέξεηα έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ πνπ ζα επηηξέςεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ δξάζεηο: 91

93 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Αληαιιαγή νηθνλνκηθώλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ: ε θπβέξλεζε πξέπεη λα επηβάιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ αλαθνξάο επηρεηξήζεσλ (SBR) γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζα εληζρχζεη ηελ δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θξάηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξαγσγηθόηεηα θαη ηερλνινγία Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (cloud computing): ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο βιέπεη ηελ ηερλνινγία ηνπ Cloud Computing σο κηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ Πεξηθέξεηα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ cloud computing. Αλνηρηέο δηαδηθαζίεο πξόζβαζεο θξαηηθώλ δεδνκέλσλ: Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ πνιιά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αμία. Θα πξέπεη λα ππάξμεη εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά θαη λα επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ κε βάζεη κηαο «αλνηρηήο» πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ θαηέρεη κέζν αλνηρηψλ πιεξνθνξηαθψλ πιαηθνξκψλ (Geo-ΣΠΔ) πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ Geo-ΣΠΔ ζα δεκηνπξγήζεη πνιιέο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο θαη εηδηθά γηα ηνπο ηνκείο γεσξγηθψλ πξντφλησλ & ηξνθίκσλ, ηα θεπεπηηθά θαη Logistics. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κηα πηινηηθή εθαξκνγή ζην ηνκέα νπσξνθεπεπηηθψλ. Αλάινγα κε ηελ επηηπρία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, λέα έξγα ζε άιινπο ηνκείο ηεο εμαγσγήο ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο αγξν & δηαηξνθηθέο βηνκεραλίεο. Τππνπνίεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα, νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία. Δζηίαζε ζηελ ηππνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ (επηρείξεζεο - θπβέξλεζεο, επηρείξεζεο - επηρείξεζεο) είλαη αλαγθαία. Πξφηππεο ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ ζηνπο ηνκείο Logistics, θπηνθνκία θαη αγξν & ηξνθή. Δζηίαζε ζηε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία, επηζηήκεο δσήο θαη ελέξγεηαο (έμππλα δίθηπα) ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία ζηνπο ηνκείο απηνχο. Άμνλαο 2: Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government) - Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην θξάηνο. Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» κεηαβίβαζε πεξηζζφηεξεο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο - κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρηψλ - πνπ αθνξνχλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. πληζηάηαη ε δεκηνπξγία 92

94 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» αληίζηνηρεο κε ηνλ ΔΡΜΖ εθαξκνγήο, αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θεληξηθά θαη ζα εμππεξεηεί κε ηελ ηερλνινγία Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (cloud computing) ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο απφ ην internet ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο. Άμνλαο 3: Φεθηαθή αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε Ζ δξάζε απηή αθνξά ηηο ππεξεζίεο ΣΠΔ πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη κε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία. Ζ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε εκπηζηνζχλε ππνλνκεχεηαη απφ δηαηαξαρέο ησλ δηθηχσλ, ππεξεζίεο, εθαξκνγέο θαη θαηάρξεζε ησλ ΣΠΔ, γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή botnets (έλα δίθηπν ησλ κνιπζκέλσλ ππνινγηζηψλ), ηνχο ή παξαβηάζεσλ ηεο αζθάιεηαο κε πξνζσπηθά δεδνκέλα. Χο εθ ηνχηνπ, ε αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη έλα γεληθφ ζέκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αζθαινχο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Άμνλαο 4: Φεθηαθέο Τπνδνκέο Ζ δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ηεο επξπδσληθήο ππνδνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πξέπεη λα απνηειέζεη δξάζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ, πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη εκπνξηθψλ ππνδνκψλ/εθαξκνγψλ. Οη αλσηέξσ ππνδνκέο πξφζβαζεο πξφθεηηαη, επηπιένλ, λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηνρψλ, ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Άμνλαο 5: Γνώζη Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ ππνδνκψλ έξεπλαο γηα λα επηηεπρζεί πςειφηεξε απφδνζε ζηελ έξεπλα ησλ ΣΠΔ καδί κε ηελ παξαγσγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε επαξθή ςεθηαθή εμεηδίθεπζε είλαη κεξηθνί απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ςεθηαθνχ άικαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ αμφλσλ 1-4. Άμνλαο 6: ΣΠΔ γηα θιάδνπο πςειήο πξνηεξαηόηεηαο ηνλ άμνλα απηφλ αλαθέξνπκε κηα ζεηξά θιάδσλ πνπ ζα πξέπεη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο λα ππνζηεξίμεη πνηθηινηξφπσο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: Δλέξγεηα θαη πξάζηλε αλάπηπμε (πξντόληα θαη ππεξεζίεο γηα smart grids, δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ, δηαρείξηζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θιπ.). Γεσξγία, Αιηεία θαη Σξόθηκα (π.ρ. ηρλειαζηκόηεηα & αζθάιεηα ηξνθίκσλ, απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θιπ.). Σνπξηζκό, Πνιηηηζκό θαη Φπραγσγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours θιπ.) 93

95 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Τγεία θαη Πξόλνηα (ππνζηήξημε ειηθησκέλσλ ή αζζελώλ κε ρξόληεο παζήζεηο, ηειεταηξηθή θιπ.) Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Μεηαθνξέο Δθνδηαζηηθή (elogistics) ην παξάξηεκα Γ παξνπζηάδεηαη κηα ιίζηα πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ πνπ ζα πξέπεη ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο λα ζπκπεξηιάβεη ζηνπο άμνλεο α) Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη β) Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 2.1 Αμηνιόγεζε ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηώζεσλ ε επίπεδν ηνπ νξγαλσηηθνύ θαη επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ήηνη ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο παξεκβάζεσλ, πφξσλ απαηηνχλ εθαξκνγή αμηνιφγεζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. ην ΔΠΑ, πξνθξίζεθε έλα «ζχζηεκα» 15 δεηθηψλ (9 εθξνψλ θαη 6 απνηειέζκαηνο). Ζ αξρή ηεο «αλαινγηθφηεηαο» εθθξάδεηαη απφ ηελ απνηίκεζε ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ. Οη δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε πεγή θαη ε κεζνδνινγία εθηίκεζήο θαη κέηξεζήο ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε είλαη: Υξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ Παξαγγειηψλ Υξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα Πσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά 94

96 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε πνπ επειέγεζαλ : Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Γεκηνπξγνχκελεο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο Οη δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη: Βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Γεκηνπξγνχκελεο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα Πνιίηεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Αζξνίδνληαο ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ζε έλα Γείθηε, ν νπνίνο παξαθνινπζείηαη σο πνζνζηφ είλαη : Πνζνζηφ «βαζηθψλ» δεκφζησλ ππεξεζηψλ (services) πνπ είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά Οη δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε είλαη: ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν άμνλα κεηαθέξνληαη ζην ΔΠΑ απηνχζηνη Ο παξαθάησ πίλαθαο ππνδεηθλχεη ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ππάξρνλ πξφγξακκα ςεθηαθήο ζχγθιεζεο.

97 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 96

98 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Α.Π. ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΖΓΖ ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ / ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ Γείθηεο ΔΠΑ Φξεκαηνδνηνύκελεο επηρεηξήζεηο γηα 1 ελζσκάησζε ΤΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ Ο δείθηεο ζηνρεχεη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα αθνξνχλ είηε ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είηε ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο κέζσ ebusiness πιαηθφξκαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ν Α δηεξεχλεζε δξάζεηο αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ΚηΠ. πγθεθξηκέλα απφ ηηο δξάζεηο «ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ» θαη «ΜΔΣΔΥΧ», αλαδεηήζεθε ην κέζν θφζηνο ΓΓ απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ Α θαη Β θχθινπ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζην επίπεδν ησλ επηιέμηκσλ Πεξηθεξεηψλ, ην νπνίν πιεζσξίζηεθε ζε έηνο βάζεο 2006 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Βαζηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 1 Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ Ο δείθηεο κεηξά ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη ζα παξέρνληαη ζε απηέο πιήξσο ειεθηξνληθά, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε». Οη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ 20 βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ e-gov πνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά (ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ e EUROPE 2005) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ, ν Α εμέηαζε ην ζχλνιν ησλ αλάινγσλ έξγσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ ηα νπνία παξήγαγαλ ηηο 3 ππεξεζίεο ηεο ΓΓ πνπ αθνξνχζαλ ζε επηρεηξήζεηο θαη πινπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αμηνπνηψληαο ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ. 1 1 Υθηζηάκελεο & Νέεο Δπηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ή αμηνπνηνύλ ΤΠΔ θαη ρξεκαηνδνηνύληαη από venture capital θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Φξεκαηνδνηνύκελνη θόκβνη παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Δθξνψλ Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ ΔΤΓ ΔΠ Φ Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πιήζνο ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ ή αμηνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ΣΠΔ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ venture capital θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. (startups) Ο δείθηεο κεηξά ην πιήζνο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ θφκβσλ παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ ζα είλαη δπλαηή ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνληαη κέζσ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ησλ δξάζεσλ ν Α εμέηαζε αθελφο ηα Δπξσπατθά κεγέζε (www.evca.com), ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία ζε εζληθφ επίπεδν (www.taneo.gr, ΔΠΑΝ, ΣΔΠΜΠΔ, Digital Leap Venture Capital Fund θ.ιπ.) θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λέν ράξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ θαη ην κέγεζνο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο επηιέμηκεο Πεξηθέξεηεο, πξνζδηφξηζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο έλα κέζν εχξνο ελίζρπζεο. Σν κνλαδηαίν θφζηνο θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ηνπ δείθηε, πξαγκαηνπνηήζεθε κε εθηίκεζε θφζηνπο αλάινγσλ πξνζπαζεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνξείο πνπ ζα 97

99 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ. Οη θφκβνη κπνξεί λα θαιπθζνχλ επηρεηξεζηαθά, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ ή Α.Π. ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΖΓΖ ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ / ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ Γείθηεο ΔΠΑ 1 ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ Φξεκαηνδνηνύκελεο Δπηρεηξήζεηο κε 1 δπλαηόηεηα απνδνρήο Ηιεθηξνληθώλ Παξαγγειηώλ Δθξνψλ Απνηειέζκαηνο ΔΤΓ ΔΠ Φ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ αλαπηπρζνχλ αλά επηρεηξεζηαθνχο (ζεκαηηθνχο) ηνκείο φπσο ελδεηθηηθά: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, Γηθαηνζχλε, Οηθνλνκηθά, Παηδεία, Κνηλσληθή Αζθάιηζε, Τγεία, Σνπξηζκφο, Κπβεξλεηηθφ portal Καηαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ΔΠ ΧΣ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηόρνπ Σύγθιηζεο θαη αθνξνύλ ζε Υπνδνκέο, Χεθηαθέο Υπεξεζίεο θαη θόκβνπο παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο επηρεηξήζεηο, ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ΤΠΔ ζην Γεκόζην Τνκέα θαζώο θαη ηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ. Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 8 Πεξηθεξεηψλ ηνπ ηφρνπ χγθιηζεο, πνπ κέζσ ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ρξεκαηνδνηήζεθαλ γηα ηελ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία θαη σο απνηέιεζκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνδνρήο ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ΔΠ. ηελ νπζία κεηξά απνηέιεζκα ηεο εθξνήο: «Υξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία» πινπνηνχληαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ηνπ Άμνλα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ αληίζηνηρνπο δείθηεο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δξάζεηο εληζρχζεσλ Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο ζηφρνπ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθξηηά ηφζν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, φζν θαη ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζπλεθηηκήζεθε ν Δζληθφο Γείθηεο θαζψο θαη ν κέζνο Δπξσπατθφο φξνο. 98

100 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Φξεκαηνδνηνύκελεο Δπηρεηξήζεηο κε δπλαηόηεηα απνδνρήο 1 Ηιεθηξνληθώλ Πιεξσκώλ γηα Πσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηύνπ Απνηειέζκαηνο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ ησλ 8 Πεξηθεξεηψλ ηνπ ηφρνπ χγθιηζεο, πνπ κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ελζσκάησζαλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία θαη σο απνηέιεζκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνδέρνληαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο γηα πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ΔΠ. ηελ νπζία κεηξά απνηέιεζκα ηεο εθξνήο: «Υξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο ζηφρνπ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθξηηά ηφζν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, φζν θαη ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζπλεθηηκήζεθε ν Δζληθφο Γείθηεο θαζψο θαη ν κέζνο Δπξσπατθφο φξνο. Α.Π. ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΖΓΖ ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ / ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ Γείθηεο ΔΠΑ Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Γεκηνπξγνύκελεο 1 Υπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά 1 Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο ν νπνίνο θαιύπηεηαη από επξπδσληθέο ππνδνκέο Απνηειέζκαηνο Απνηειέζκαηνο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία» Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 8 Πεξηθεξεηψλ ηνπ ηφρνπ χγθιηζεο, πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο θαη ρξεκαηνδνηνχκελεο κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε», ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Μέζσ ηνπ δείθηε ζα θαηαγξάθεηαη ε αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ δείθηε εθξνψλ: «Βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά» Καηαγξάθεη ην επηπιένλ πνζνζηό πιεζπζκηαθήο θάιπςεο κε επξπδσληθέο ππνδνκέο πνπ νθείιεηαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΠ ΧΣ. Τν πνζνζηό ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Πεξηθεξεηώλ Ακηγνύο Σηόρνπ Σύγθιηζεο. Οπζηαζηηθά αθνξά ην πνζνζηό ησλ πνιηηώλ ησλ ΠΑΣΣ πνπ απνθηνύλ δπλαηόηεηα επξπδσληθήο ζύλδεζεο, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από δξάζεηο ηνπ ΔΠ ΧΣ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο ζηφρνπ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθξηηά ηφζν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, φζν θαη ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζπλεθηηκήζεθε ν Δζληθφο Γείθηεο θαζψο θαη ν κέζνο Δπξσπατθφο φξνο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε αμηνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ : ην πνζνζηφ πιεζπζκηαθήο θάιπςεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε επίπεδν ρψξαο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ δξάζεηο ηνπ Γ ΚΠ θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνλ δηαζέζηκν Πξνυπνινγηζκφ γηα δξάζεηο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηαηηζηηθά γηα ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο Αλάινγεο παξεκβάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 99

101 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 2 2 Γεκηνπξγνύκελεο Βαζηθέο Υπεξεζίεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα Πνιίηεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά Γεκηνπξγνύκελεο Υπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Πνιηηώλ θαη είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά Δθξνψλ Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ ΔΤΓ ΔΠ Φ Ο δείθηεο κεηξά ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιίηεο θαη ζα παξέρνληαη ζε απηνχο πιήξσο ειεθηξνληθά, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε». Οη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ 20 βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ e-gov πνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά (ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ e EUROPE 2005) Ο δείθηεο κεηξά ηηο ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιίηεο θαη ζα παξέρνληαη ζε απηνχο πιήξσο ειεθηξνληθά γηα λα εμππεξεηήζνπλ ιεηηνπξγίεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε». Οη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ν Α εμέηαζε ην ζχλνιν ησλ αλάινγσλ έξγσλ, δειαδή έξγσλ πνπ παξήγαγαλ ηηο 2 ππεξεζίεο ηεο ΓΓ πνπ αθνξνχζαλ ζε πνιίηεο θαη πινπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ν Α εμέηαζε αλάινγα έξγα, πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αμηνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ην ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ. Α.Π. ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΖΓΖ ΣΟΥΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ / ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ Γείθηεο ΔΠΑ 2 Δπσθεινύκελνη πνιίηεο από ρξεκαηνδνηνύκελνπο εμνπιηζκνύο ΤΠΔ Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ θαιχπηνπλ ηνκείο φπσο ν πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, ηνπξηζκφο θ.α.. Ο δείθηεο ζηνρεχεη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ επηρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ γηα ηελ απφθηεζε (ή πξφζβαζε ζηε ρξήζε) «εμνπιηζκνχ» ΣΠΔ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ν Α εμέηαζε ηελ πιένλ παξεκθεξή δξάζε, σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν, ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ : Πξφγξακκα «ΓΗΚΣΤΧΘΔΗΣΔ - ΚΑΛΑΘΗ 1». Αλαδεηήζεθε ην κέζν θφζηνο ΓΓ απφ ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ Α θαη Β θχθινπ ηεο δξάζεο, ην νπνίν αθνχ πιεζσξίζηεθε ζην έηνο βάζεο, κεηαηξάπεθε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ Δθξνψλ ΔΤΓ ΔΠ Φ Καηαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ΔΠ ΧΣ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηόρνπ Σύγθιηζεο θαη αθνξνύλ ζε ππνδνκέο, ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαζώο θαη ηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ. Πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ηνπ Άμνλα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ αληίζηνηρνπο δείθηεο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δξάζεηο εληζρχζεσλ 100

102 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Πνζνζηό πνιηηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο Γεκηνπξγνύκελεο 2 Βαζηθέο Υπεξεζίεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά Πνζνζηό πνιηηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο Γεκηνπξγνύκελεο Υπεξεζίεο πνπ 2 εμππεξεηνύλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Πνιηηώλ θαη είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ηιεθηξνληθά Απνηειέζκαηνο Απνηειέζκαηνο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ησλ 8 Πεξηθ. ηνπ ηφρνπ χγθιηζεο, πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ςεθηαθά παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΠ θαη φρη ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθά ππεξεζηψλ. Ο δείθηεο αθνξά απνηέιεζκα ηεο εθξνήο: «Γεκηνπξγνχκελεο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα Πνιίηεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά» Ο δείθηεο θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ησλ 8 Πεξηθ. ηνπ ηφρνπ χγθιηζεο, πνπ αμηνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηηο λέεο ςεθηαθά παξερφκελεο ππεξεζίεο εθηφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ο δείθηεο εζηηάδεη ζηελ απνδνρή θαη ρξήζε κφλν ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην πξφγξακκα ππεξεζηψλ θαη αθνξά ην απνηέιεζκα ηεο εθξνήο: «Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Πνιηηψλ θαη είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά» Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο ζηφρνπ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθξηηά ηφζν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, φζν θαη ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζπλεθηηκήζεθε ν Δζληθφο Γείθηεο θαζψο θαη ν κέζνο Δπξσπατθφο φξνο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ξεαιηζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο ζηφρνπ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθξηηά ηφζν ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, φζν θαη ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ βάζεο θαη ζηφρνπ ηνπ δείθηε ζπλεθηηκήζεθε ν Δζληθφο Γείθηεο θαζψο θαη ν κέζνο Δπξσπατθφο φξνο. 101

103 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 3. Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο: Δμεηδίθεπζε 3.1 Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Φεθηαθό άικα ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηφρνη ηνπ Άμνλα Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζηνρεπκέλσλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηε δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. Οη ζηνρεπκέλεο απηέο παξεκβάζεηο αθνξνχλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία: επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνπο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 εμεηδηθεχεηαη ζε Δηδηθνύο ηόρνπο: Δηδηθφο ηφρνο 1.1: Πξνψζεζε ρξήζεο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο, Δηδηθφο ηφρνο 1.2: Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ, Δηδηθφο ηφρνο 1.3: Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, θαη Δηδηθφο ηφρνο 1.4: Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠE. Οη παξαπάλσ ζηφρνη πεξηιακβάλνληαη θαη ζην ηξέρνλ ΔΠ γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιεζε Αλακελφκελεο Δπηπηψζεηο Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ζρεδηάζηεθαλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη θάιπςε αδπλακηψλ φπσο απηέο αλαδείρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε SWOT ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε SWOT αλέδεημε αδπλακία κηθξνκεζαίσλ, θπξίσο, επηρεηξήζεσλ γηα ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 102

104 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηφρνη θαη Γείθηεο Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ», πξνηείλεηαη πιέγκα δεηθηψλ φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. Πίλαθαο 3.1: Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 Γείθηεο Δθξνώλ Ολνκαζία Γείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή Βάζεο (2013) Πεξηγξαθή Πεγή Γείθηε / Τπεύζπλνο Μέηξεζεο ηόρνο 2020 % Άμνλα πνπ θαιύπηεη ν Γείθηεο Υξεκαηνδνηνχκελεο Αξηζκφο 2,000 Αλαιπηηθή Νένο Γείθηεο / ΔΤΓ ΔΠ 5,000 40% επηρεηξήζεηο γηα πεξηγξαθή ζην Φ ελζσκάησζε ΣΠΔ Παξάξηεκα Γ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία Βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Γεκηνπξγνχκελεο θαη λέεο Δπηρεηξήζεηο ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ ή αμηνπνηνχλ ΣΠΔ θαη Υξεκαηνδνηνχληαη απφ venture capital θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Αξηζκφο Αξηζκφο 0 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010 / ΚηΠ α.ε. Γείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή, πκβαηφο κε i2010 / ΔΤΓ ΔΠ ΦEIF % % Υξεκαηνδνηνχκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠ Φ Αξηζκφο 0 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Αξηζκφο 0 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Νένο Γείθηεο / ΔΤΓ ΔΠ Φ 11 3% Νένο Γείθηεο / ΔΤΓ ΔΠ Φ % Γείθηεο Απνηειέζκαηνο 1 Ζ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάινγε πξφνδν ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Ο πγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδπάδεηαη κε αληίζηνηρν δείθηε ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2. 2 Σν πνζνζηό αθνξά ζην ζύλνιν ησλ έξγσλ ππεξεζηώλ ηνπ άμνλα

105 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ολνκαζία Γείθηε Υξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ Παξαγγειηψλ ή/θαη Πιεξσκψλ γηα Πσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή Βάζεο (2014) % 6,63 Πεξηγξαθή Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Πεγή Γείθηε / Τπεύζπλνο Μέηξεζεο Γείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή, πκβαηφο κε i2010 / ΚηΠα.ε. ηόρνο Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ Γείθηεο Απνηειέζκαηνο επξπδσληθέο ππνδνκέο 48 % 72,26 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ % 049 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010 / ΚηΠ α.ε. Νένο Γείθηεο / ΚηΠ α.ε. >85% 8,6 ΚΧΓΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ CORE ΓΔΗΚΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΖΓΖ / ΔΣΟ ΣΗΜΖ ΒΑΖ ΣΗΜΖ ΣΟΥΟ 2020 ΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΖ ΔΕΙΚΤΕΣ CORE ΑΞΟΝΑ ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ επξπδσληθέο ππνδνκέο Αξηζκφο ΔΤΓ ΔΠ Φ % ΔΤΓ ΔΠ Φ 0% 50 8,6% Καηαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ΔΠ ΧΣ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηνπ Σηόρνπ Σύγθιηζεο θαη αθνξνύλ ζε Υπνδνκέο, Χεθηαθέο Υπεξεζίεο θαη θόκβνπο παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο επηρεηξήζεηο, ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ΤΠΔ ζην Γεκόζην Τνκέα θαζώο θαη ηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ (ζηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ ην ζύλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο δξάζεο, ππνινγίδεηαη σο έλα ICT project). Ο ζηόρνο πνπ κεηξηέηαη είλαη γηα ηελ πεξίνδν Καηαγξάθεη ην επηπιένλ πνζνζηό πιεζπζκηαθήο θάιπςεο κε επξπδσληθέο ππνδνκέο πνπ νθείιεηαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΠ ΧΣ. Τν πνζνζηό ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ΠΘ. Οπζηαζηηθά αθνξά ην πνζνζηό ησλ πνιηηώλ ησλ ΠΑΣΣ πνπ απνθηνύλ δπλαηόηεηα επξπδσληθήο ζύλδεζεο, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από δξάζεηο ηνπ ΔΠ ΧΣ. Ο ζηόρνο πνπ κεηξηέηαη είλαη γηα ηελ πεξίνδν

106 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 3.2 Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: ΣΠΔ θαη Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο Ζ πνηφηεηα δσήο ελφο πιεζπζκνχ βαζίδεηαη ζηελ «δηαζχλδεζε» ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ ζεζκψλ θαη δεζκψλ ζπλεξγαζίαο, θαη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο. Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα δσήο ελφο πιεζπζκνχ εληαγκέλνπ ζε θνηλφηεηα, πφιε, ή δήκνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ «επθπΐαο» απηνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ. Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ «βαζκνχ επθπΐαο» κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: (1) ε δηθηπαθή ππνδνκή (ην δίθηπν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηελ επηθνηλσλία εθηθηή, ηηο νπηηθέο ίλεο, ηηο αζχξκαηεο ππνδνκέο, ηηο ζπλδέζεηο, ηα ζεκεία εηζφδνπ, ηηο πιαηθφξκεο γηα ηηο εθαξκνγέο), (2) ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε, (3) ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο, (4) ε ςεθηαθή ζχγθιηζε, (5) ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Ζ χπαξμε ελφο «έμππλνπ» δηθηχνπ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη πδαηηθψλ πφξσλ καδί κε ηελ εηζαγσγή ςεθηαθψλ νηθηαθψλ κεηξεηψλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απνηειεί έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο «έμππλνπ» νηθηζκνχ. Με ηα θξηηήξηα απηά γίλεηαη ζαθέο φηη ε δεκηνπξγία κηαο επθπνχο θνηλφηεηαο είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο πνπ ε πινπνίεζε ηνπ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΣΠΔ. Μεξηθά απφ ραξαθηεξηζηηθά ελφο «έμππλνπ» Γήκνπ πεξηιακβάλνπλ: «Έμππλε» νηθνλνκία: Καηλνηνκηθφ πλεχκα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Φήκε θαη φλνκα, Δδξαίσζε ζην δηεζλή ρψξν, Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο «Έμππλνη» πνιίηεο: Γεκηνπξγηθφηεηα, πκκεηνρηθφηεηα, Δπειημία, Κνηλσληθφο πινπξαιηζκφο, Δπίπεδν πνηφηεηαο «Έμππλε» δηαθπβέξλεζε: πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, Γηαθάλεηα, Γεκφζηεο & Κνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηξαηεγηθή & πξννπηηθέο «Έμππλε» θηλεηηθφηεηα: Πξνζβαζηκφηεηα ηνπηθή θαη δηεζλήο, Γηαζεζηκφηεηα ππνδνκψλ ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), Βηψζηκν θαηλνηφκν θαη αζθαιέο ζχζηεκα κεηαθνξψλ «Έμππλν» πεξηβάιινλ: Διθπζηηθφ θιίκα, Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, Βηψζηκε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ

107 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» «Έμππλνο» ηξφπνο δσήο: Τπνδνκέο πνιηηηζκνχ, χζηεκα πγείαο, Αζθάιεηα, Τπνδνκέο θαηνηθίαο θαη θπθινθνξίαο, Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο, Κνηλσληθή ζπλνρή ηφρνη ηνπ Άμνλα Γεληθή Δπηζθφπεζε Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν έρνπλ σο επίθεληξν θαη ηειηθφ επσθεινχκελν ηνλ. Ζ σθέιεηα ηνπ πνιίηε ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχεηαη ζε 3 Δηδηθνύο ηόρνπο: Δηδηθφο ηφρνο 2.1: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΣΠΔ Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Φεθηαθή Διιάδα, θαη Δηδηθφο ηφρνο 2.2: Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε. Δηδηθφο ηφρνο 2.3: Κνηλσληθή αλάπηπμε Γξάζεηο Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ Δηδηθόο ηόρνο 2.1: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΣΠΔ Ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ Φεθηαθή Διιάδα Ζ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε γλψζε, ζηε δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα κε αλαπεξία θιπ.). Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ: ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΚΔΠ θαη ηελ δεκηνπξγία eκδπ (εμέιημε ηνπ ΔΡΜΖ) ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεκέξσζε, ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ ηερλνινγίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) 106

108 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ζηελ αχμεζε αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. ζηελ αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε. ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε ελδερφκελε αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. ζηελ έκθαζε ζε παξεκβάζεηο αμηνπνίεζεο ηερλνινγίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). ζηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ «εκπηζηνζχλεο» θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φηη αθνξά ζηε ζρέζε πνιηηψλ-ηερλνινγίαο (π.ρ. θαηαλαισηψλ ηερλνινγίαο). ζηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ «εκπηζηνζχλεο» θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φηη αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ΣΠΔ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηάο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. ζηελ απινχζηεπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ αμηνπνηψληαο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ πγεία, ζηελ γεσξγία. αλάπηπμε ζηνρεπφκελνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε. ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζρεηηθψλ πφξσλ θαη ζελαξίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο επέθηαζεο ζρνιηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ. αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηθψλ δξάζεσλ (π,ρ πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ) πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ. πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο αλάπηπμε ζηνρεπκέλνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνλ άμνλα ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ- κνπζείσλ- αξρείσλ. Δηδηθόο ηόρνο 2.2: Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε Δίλαη γλσζηφ πσο ε πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απαζρφιεζε επί καθξφλ ηελ εθάζηνηε Πνιηηηθή Ζγεζία ηεο Υψξαο θαη ζήκεξα

109 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» επξίζθεηαη ζηε βέιηηζηε ζέζε κε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο «ΔΡΜΖ», ηεο θαηνρήο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο έιεπζεο ηεο «θάξηαο ηνπ δεκφηε». Σν πξφγξακκα Καιιηθξάηεο κεηαβίβαζε πεξηζζφηεξεο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο-κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρηψλ- πνπ αθνξνχλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη πεξηθέξεηεο αληίζηνηρα νξγαλψλνληαη κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ ζε ηνπηθφ ή θαη ππεξηνπηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ απηφλνκε- ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηβιεπφκελνπο Γήκνποπαξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. Ο παξόλ ζηόρνο θηινδνμεί ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ πξνο δεκόηεο θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο νινθιεξώλνληαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ΓΔΝ απαηηνύλ ηελ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ιήςε έγθξηζεο ή δηαζπλδεδεκέλεο ππεξεζίαο ΔΚΣΟ ησλ νξίσλ ηνπο. Τπεξεζίεο, δειαδή, νη νπνίεο νινθιεξώλνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ πεξηθεξεηάξρε. πλίζηαηαη δε ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο κε ηνλ ΔΡΜΖ εθαξκνγήο, αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θεληξηθά θαη ζα εμππεξεηεί κε ηελ ηερλνινγία Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (cloud computing) ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο απφ ην internet ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο. Ο ρξήζηεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα ππνρξενχηαη ζε κία θαη κνλαδηθή ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην Γήκν πνπ δηακέλεη ή ιεηηνπξγεί επαγγεικαηηθά θαη παξαιακβάλεη ηελ Πεξηθεξεηαθή θάξηα Γεκφηε κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ζην κέιινλ. Ζ ελ ιφγσ θάξηα είλαη ζπκβαηή κε ηελ Δζληθή θάξηα Γεκφηε θαη πεξηέρεη Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα αζθάιεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο Υξήζηεο, κε ηελ θάξηα, εηζέξρεηαη ζην πεξηθεξεηαθφ portal παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη αηηείηαη ηεο παξνρήο εγγξάθνπ ή νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο. Ζ παξνρή ηνπ εγγξάθνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ, ε νπνία είλαη αλαγλσξίζηκε ζε φια ηα ζεκεία ζπλαιιαγήο κε ην Γεκφζην ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο. Ζ παξνρή ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο πξνυπνζέηεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (απηψλ πνπ επηβιέπεη) θαη θαηαιήγεη κε ηελ έθδνζε εγγξάθνπ κε ηε ινγηθή ηνπ πξναλαθεξζέληνο. Ζ ινγηθή ηνπ παξφληνο αηηήκαηνο έξρεηαη λα πξνεηνηκάζεη ην ρξήζηε αξρηθά θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε θαη 108

110 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Υσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ αηηνχληνο ζην ζεκείν ηεο ζπλαιιαγήο κε ην Γεκφζην. Πξνηείλεηαη δε, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, θηινδνμψληαο ζηελ ηαρχηαηε εθαξκνγή ηνπ γηα ππεξεζίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ ηνπηθή ή ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ππνζχζηεκα ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο. Σέηνηεο ππεξεζίεο ελδεηθηηθά είλαη: Ζ εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη απνθαιππηφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη απφ ην Γεκφζην. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο ζηαζκνχ ζηελ μεξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 α ηνπ λ. 2075/1992(ΦΔΚ 129 Α ), φπσο ηζρχεη, θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αξηνπνηείσλ. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ, ζσιήλσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Ζ ρνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. Ζ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ παξαγσγψλ θαη ε ζεψξεζή ηνπο απφ ηνλ νηθείν δήκν. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. Ζ ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. Ζ ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ κνπζηθψλ ηδξπκάησλ (Χδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ νξρεζηξψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ β. δ/ηνο 16/1966(ΦΔΚ 7, Α). Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ γηα ηα παξαγσγηθά δψα, θαζψο θαη εηδηθήο άδεηαο γηα απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ δσνηξνθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ.

111 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Ζ ρνξήγεζε εξαζηηερληθήο άδεηαο αιηείαο (Β.Γ. 666/1966, άξζξν 1,2,3 ΦΔΚ 160 Α θαη Π.Γ. 373/1985). Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο κεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο (Π.Γ. 261/1991 άξζξν 4). Ζ πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη ε ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δηδηθόο ηόρνο 2.3: Κνηλσληθή αλάπηπμε Ίζσο ηα πην εληππσζηαθά παξαδείγκαηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο έρνπλ ζπκβεί ζην πιαίζην ησλ έξγσλ αλάπηπμεο κε ζηφρεπζε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή. Ηδηαίηεξα, ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο. Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη ήδε απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο: Υγειονομική πεπίθαλτη. ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εηδηθά ζηνπο αζζελείο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπνπ νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα απνκαθξπζκέλε δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ηαηξψλ θαζψο θαη απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη αθφκε θαη ζεξαπεία, ζπιινγή δεδνκέλσλ ηφζν γηα έξεπλα φζν θαη γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο, ζπλεξγαζία ζε "πξαγκαηηθφ ρξφλν" κεηαμχ γηαηξψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ ηεο πγείαο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία Έζλε θαη νξγαλψζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε επηδεκίεο, θαη εμνξζνινγηζκφ θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γεληθά. Δλδεηθηηθή παξέκβαζε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ healthnet (πεξηγξαθή ζηνλ άμνλα 4) Εκπαίδεςζη. Μνινλφηη νη ΣΠΔ δελ ππνθαζηζηνχλ ηε δσηηθήο ζεκαζίαο δάζθαινο-καζεηήο ζρέζε ή ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία, ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο εξγαιείν γηα ηε ζπκπιήξσζε ζπνπδψλ θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αλνίγνπλ λέεο επθαηξίεο γηα θαηάξηηζε δεμηνηήησλ. 110

112 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» Δλδεηθηηθή παξέκβαζε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ schoolnet πνπ είλαη ζε εμέιημε. Πεπιβάλλον / βιώζιμη ανάπηςξη. Πνιιέο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο κε έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηεο αδπλακίαο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, έσο φηνπ είλαη πνιχ αξγά πνιιέο θνξέο. ΣΠΔ επηηξέπνπλ εξεπλεηέο θαη πεξηβαιινληηθνχο νξγαληζκνχο λα αμηνπνηήζνπλ ηα παγθφζκηα δίθηπα δεδνκέλσλ θαη πεγέο πιεξνθφξεζεο, λα ραξάμνπλ πνιηηηθέο θαη λα θάλνπλ θαιχηεξεο θαη πην ελεκεξσκέλεο επηινγέο. Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζπιιέγνπλ θαη αλαιχνπλ δεδνκέλα, ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο κηαο νηθνινγηθήο απεηιήο, εληνπίδνπλ ξππνγφλνπο νξγαληζκνχο, θαη βνεζνχλ ηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ είλαη ιηγφηεξν παξεκβαηηθή ζηηο γεσξγηθέο θαη βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Δλδεηθηηθή παξέκβαζε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ agronet (πεξηγξαθή ζηνλ άμνλα 4) Αλακελφκελεο Δπηπηψζεηο - ηφρεπζε Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ 2.1, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ζα επηηεπρζεί κε ηελ πινπνίεζε εζηηαζκέλσλ δεζκψλ παξεκβάζεσλ κε έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, κε έκθαζε ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα κε αλαπεξία, πιεζπζκφο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θιπ) ζηηο νπνίεο ην ςεθηαθφ ράζκα εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν. Χθεινχκελνη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξεκβάζεσλ αλακέλεηαη λα είλαη νη πνιίηεο ησλ πεξηθεξεηψλ Πνζνηηθνπνηεκέλνη ηφρνη θαη Γείθηεο Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο», πξνηείλεηαη πιέγκα δεηθηψλ φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.

113 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 112

114 Πίλαθαο 3.3: Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 Γείθηεο Δθξνώλ Ολνκαζία Γείθηε Γεκηνπξγνχκελεο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα Πνιίηεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Πνιηηώλ πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά (εθηφο Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) Δπσθεινχκελνη Μνλάδα Μέηξεζεο Αξηζκφο Σηκή Βάζεο (2014) Αξηζκφο 0 Πεξηγξαθή Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Πεγή Γείθηε / Τπεύζπλνο Μέηξεζεο Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010 / ΚηΠα.ε Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010 / ΔΤΓ ΔΠ Φ ηόρνο % Άμνλα πνπ θαιύπηεη ν Γείθηεο 85% πνιίηεο απφ ρξεκαηνδνηνχκελνπο εμνπιηζκνχο ΣΠΔ ICT projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠ Φ Αξηζκφο 0 Αξηζκφο 0 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Νένο Γείθηεο / ΔΤΓ ΔΠ Φ Νένο Γείθηεο / ΔΤΓ ΔΠ Φ % % Γείθηεο Απνηειέζκαηνο Ολνκαζία Γείθηε Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Μνλάδα Σηκή Πεγή Γείθηε / Τπεύζπλνο Μέηξεζεο Βάζεο Πεξηγξαθή Μέηξεζεο ηόρνο 2020 (2014) 113

115 ηηο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Πνιηηώλ πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά (εθηφο Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ % επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο % επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 6 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ 5 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Παξάξηεκα Γ Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010/κηπ α.ε. Δπεμεξγαζκέλνο δείθηεο απφ Φεθηαθή ηξαηεγηθή πκβαηφο κε i2010/κηπ α.ε Ζ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάινγε πξφνδν ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ε ΚΧΓΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ CORE ΓΔΗΚΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΖΓΖ / ΔΣΟ ΣΗΜΖ ΒΑΖ ΣΗΜΖ ΣΟΥΟ 2013 ΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΖ ΔΕΙΚΤΕΣ CORE ΑΞΟΝΑ 2 11 Αξηζκφο ΔΤΓ ΔΠ Φ Καηαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ΔΠ ΧΣ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηόρνπ Σύγθιηζεο θαη αθνξνύλ ζε ππνδνκέο, ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαζώο θαη ηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ ( ζηηο δξάζεηο εληζρύζεσλ ην ζύλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο δξάζεο, ππνινγίδεηαη σο έλα ICT project). Ο ζηόρνο πνπ κεηξηέηαη είλαη γηα ηελ πεξίνδν

116 Πεδία Παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: Γηάζηαζε 1 - Θέκα Αξηζκόο Πξνηεξαηόηεηαο Τπνδνκή ηειεπηθνηλσληψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ) Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (πξφζβαζε, αζθάιεηα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξφιεςε θηλδχλνπ, έξεπλα, θαηλνηνκία, ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν θ.ιπ.) Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο [ΣΠΔ-ΓΔΓ (δηεπξσπατθφ δίθηπν)] Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ πνιίηε (ειεθηξνληθή πγεία, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ειεθηξνληθή κάζεζε, ειεθηξνληθή ελζσκάησζε θ.ιπ.) 5 6 Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ΜΜΔ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δηθηχσζε θ.ιπ.) Άιια κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο απφ ηηο ΜΜΔ 115

117 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 3.3 Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: Φεθηαθή αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ άμνλα 3 είλαη ε ςεθηαθή αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζηα ΣΠΔ πνπ ζα νδεγήζεη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ ζηα λέα ςεθηαθά κέζα θαη ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα θαη αλάπηπμε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ/εθαξκνγψλ. Πεξηιακβάλεηαη ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία πξσηνβνπιηψλ/ ελεξγεηψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (πξφζβαζε, αζθάιεηα, δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθήο ελαιιαγήο ζπζηεκάησλ, πξφιεςε θηλδχλνπ, έξεπλα, θαηλνηνκία, ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν θιπ.). Ζ δξάζε απηή, αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο αζθάιεηαο, απφ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη νη εηαηξίεο πνπ ζα εληζρπζνχλ λα κπνξνχλ λα πξνιακβάλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο ςεθηαθνχο θηλδχλνπο / απεηιέο (θαθφβνπιεο ή κε), πνπ κπνξεί λα δερηνχλ ζεκαληηθνί πφξνη ηεο εηαηξίαο, φπσο ε δηαρεηξηδφκελε πιεξνθνξία, ηα πιεξνθνξηαθά ηεο ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ θιπ. Ζ παξνχζα δξάζε ζα έρεη σο εηδηθνχο ζηφρνπο λα επηηξέςεη, ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο λα εμαζθαιίζνπλ: Ηδησηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ εηαηξηθή πιεξνθνξία ηνπο, ψζηε απηή λα είλαη πξνζβάζηκε κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ, ψζηε ηα δεδνκέλα ηνπο λα ηξνπνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηξφπν. Αθεξαηφηεηα ζπζηεκάησλ, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη κε ηξφπν αλαιινίσην, ειεχζεξν απφ ζθφπηκε ή αθνχζηα κε εμνπζηνδνηεκέλε ηξνπνπνίεζε. Γηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ, ψζηε απηά λα είλαη πξνζβάζηκα απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο φζν γίλεηαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν. Δληζρχνληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απεηιέο απάηεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ρξήζε επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ησλ ΣΠΔ.

118 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» 3.4 Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: Φεθηαθέο Τπνδνκέο ηφρνη ηνπ άμνλα H γεθχξσζε ηνπ επξπδσληθνχ ράζκαηνο, ηδίσο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, απνηειεί φρη κφλν πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη άκεζε αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπκε κε επηηπρία ζηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο ηφζν ηνπ παξφληνο, φζν θαη ηνπ κέιινληνο. Οη αλαβαζκηζκέλεο δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο, ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα, φζν θαη γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη απαξαίηεην εξγαιείν, ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ηεο ρψξαο καο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4 έρεη σο εηδηθνχο ζηφρνπο: Δηδηθφο ηφρνο 4.1: Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗΗ Δηδηθφο ηφρνο 4.2: Οινθιήξσζε Μεηξνπνιηηηθώλ Γαθηπιίσλ (ΜΑΝ) κε Δζληθά Γίθηπα Δηδηθφο ηφρνο 4.3: Αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ρσξίο πθηζηάκελν δίθηπν Δηδηθφο ηφρνο 4.4: Αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγείαο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηα Δζληθά Γίθηπα Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ Η Αθνξά ηελ επέθηαζε θαη ζπλέρηζε ηνπ Γηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ζα πξνζθέξεη δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζε φια ηα θηίξηα θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ο ζηφρνο απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε έξγνπ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: Σελ έληαμε θάζε θηηξίνπ δεκφζηνπ θνξέα ζην Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗΗ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Σελ αλαβάζκηζε ηνπ βαζκνχ επξπδσληθφηεηαο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ Σελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αζθάιεηαο ηνπ Γηθηχνπ Σελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζεκέλεο αμίαο Οινθιήξσζε Μεηξνπνιηηηθψλ Γαθηπιίσλ ( ΜΑΝ) κε Δζληθά Γίθηπα απνζθνπεί ζηε ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή νινθιήξσζε ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ (ΜΑΝ), ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Γ ΚΠ θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο

119 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» δηαζχλδεζεο πςειήο ηαρχηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε θνξείο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζε 4 πφιεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ, ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζα πξέπεη λα πινπνηεί δξάζεηο φπσο: Παξνρή ππεξεζηψλ νινθιήξσζεο ησλ ΜΑΝ κε ην Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ ζε ηερληθφ επίπεδν Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ ππνδνκήο Γεκηνπξγία λένπ θνξέα ππνζηήξημεο ησλ ΜΑΝ Γεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε μερσξηζηψλ δηθηχσλ γηα ηελ ππνζηήξημε αγξνηηθψλ (agronet) θαη ππεξεζηψλ πγείαο (healthnet) αλάινγν ηνπ schoolnet. Thessaly Web TV (Ζ ζεζζαιηθή Web TV κε παξάζπξα αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα επηιχεη ζεκαληηθά ην ζέκα ηεο δηάδνζεο ησλ ηνπηθψλ λέσλ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ) Αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ρσξίο πθηζηάκελν δίθηπν απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο κε δηαδηθηπαθή ππνδνκή πςειήο ηαρχηεηαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ππνζηήξημε ηεο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζίεο πγείαο θαη γεσπνλίαο : Αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγείαο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θαη Web TV ζηα Δζληθά Γίθηπα Ο ζηφρνο απηφο απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ( agronet) θαη θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο «έμππλε ο» γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, θαη αιηείαο Οη ηνκείο γεσξγηθήο παξαγσγήο & ηξνθίκσλ, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο ρξεζηκνπνηνχλ ήδε πξντφληα, ππεξεζίεο θαη κεζνδνινγίεο ΣΠΔ φπσο: ζπζηήκαηα ειέγρνπ, αηζζεηήξεο, ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, δνξπθνξηθά θαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ξνκπφη γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. H έμππλε γεσξγία (smart farming) απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε α&