ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Η Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ προκθρφςςει, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ.4 του Κανονιςμοφ Εργαςίασ τθσ, Διαγωνιςμό για τθν πρόςλθψθ 122 υπαλλιλων του Κλάδου Κφριου Προςωπικοφ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των μονάδων του δικτφου τθσ, ςφμφωνα με τθν παρακάτω ανάλυςθ κατά Νθςί ι Διμο και αρικμό κζςεων: Η διενζργεια του εν λόγω διαγωνιςμοφ κα ανατεκεί από τθν Σράπεηα ςτο Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.), ςφμφωνα με τθ δυνατότθτα που παρζχεται από το άρκρο 10 παρ.6 του ν.3051/2002, ωσ ιςχφει, ςτο Α..Ε.Π. να αναλαμβάνει τθ διεξαγωγι διαγωνιςμϊν και για φορείσ που δεν υπάγονται ςτο Δθμόςιο Σομζα, κα διεξαχκεί δε ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Η διεξαγωγι των εξετάςεων, θ επιλογι των κεμάτων, θ μετάδοςι τουσ ςτα εξεταςτικά κζντρα και θ ζκδοςθ των αποτελεςμάτων κα γίνει με τθν ευκφνθ του Α..Ε.Π. Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ Αρικμόσ Θζςεων Νθςί πζτςεσ: 3 Νθςί Αίγινα: 3 Νθςί Κφκθρα: 1 Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 1. Νομόσ Ζβρου Διμοσ Διδυμοτείχου: 1 Διμοσ ουφλίου: 1 Νθςί αμοκράκθ: 2 2. Νομόσ Δράμασ Διμοσ Κάτω Νευροκοπίου: 1 1

2 Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. Νομόσ Θεςςαλονίκθσ Διμοσ Βόλβθσ: 2 2. Νομόσ Κιλκίσ Διμοσ Παιονίασ: 1 3. Νομόσ Πζλλασ Διμοσ Αλμωπίασ: 1 4. Νομόσ Πιερίασ Διμοσ Δίου-Ολφμπου: 1 5. Νομόσ ερρϊν Διμοσ Βιςαλτίασ: 1 6. Νομόσ Χαλκιδικισ Διμοσ Αριςτοτζλθ: 2 Διμοσ ικωνίασ: 1 Διμοσ Καςςάνδρασ: 1 Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. Νομόσ Γρεβενϊν Διμοσ Γρεβενϊν: 3 2. Νομόσ Καςτοριάσ Διμοσ Καςτοριάσ: 3 3. Νομόσ Κοηάνθσ Διμοσ Βοΐου: 1 Διμοσ Κοηάνθσ: 3 4. Νομόσ Φλϊρινασ Διμοσ Φλϊρινασ: 7 Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ 1. Νομόσ Θεςπρωτίασ Διμοσ Ηγουμενίτςασ: 1 2. Νομόσ Πρεβζηθσ Διμοσ Πάργασ: 1 Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 1. Νομόσ Λάριςασ Διμοσ Ελαςςόνασ: 1 2. Νομόσ Μαγνθςίασ Νθςί κόπελοσ: 1 Νθςί κιάκοσ: 1 3. Νομόσ Καρδίτςασ Διμοσ Παλαμά: 1 4. Νομόσ Σρικάλων Διμοσ Σρικκαίων: 1 2

3 Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ 1. Νομόσ Βοιωτίασ Διμοσ Θθβαίων: 2 Διμοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ: 1 2. Νομόσ Ευβοίασ Διμοσ Ιςτιαίασ-Αιδθψοφ: 4 Διμοσ Χαλκιδζων: 2 Διμοσ Ερζτριασ: 1 Nθςί κφροσ: 1 3. Νομόσ Φκιϊτιδασ Διμοσ Δομοκοφ: 1 Διμοσ Μακρακϊμθσ: 2 Διμοσ Λοκρϊν: 1 4. Νομόσ Φωκίδασ Διμοσ Δωρίδοσ: 1 Διμοσ Δελφϊν: 3 Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΟ 1. Νομόσ Αιτωλ/νίασ Διμοσ Ξθρομζρου: 1 Διμοσ Άκτιου-Βόνιτςασ: 2 2. Νομόσ Θλείασ Διμοσ Ανδρίτςαινασ-Κρεςτζνων: 1 Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 1. Νομόσ Αργολίδασ Διμοσ Άργουσ-Μυκθνϊν: 2 Διμοσ Ναυπλιζων: 1 2. Νομόσ Αρκαδίασ Διμοσ Γορτυνίασ: 2 Διμοσ Νότιασ Κυνουρίασ: 1 3. Νομόσ Κορινκίασ Διμοσ Κορινκίων: 1 4. Νομόσ Λακωνίασ Διμοσ Μονεμβαςιάσ: 3 Διμοσ πάρτθσ: 1 Διμοσ Ευρϊτα: 1 5. Νομόσ Μεςςθνίασ Διμοσ Σριφυλλίασ: 2 Διμοσ Πφλου-Νζςτοροσ: 3 Διμοσ Οιχαλίασ: 1 3

4 Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ Νομόσ Κεφαλλθνίασ Νθςί Ικάκθ: 1 Λ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Νομόσ άμου Νθςί άμοσ: 3 Νθςί Ικαρία: 3 2. Νομόσ Χίου Νθςί Οινοφςεσ: 2 Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Νομόσ Δωδεκανιςου Νθςί Ρόδοσ: 2 Νθςί Κωσ: 2 Νθςί Λζροσ: 3 Νθςί Πάτμοσ: 3 Νθςί Κάρπακοσ: 2 Νθςί Μεγίςτθσ (Καςτελλόριηο): 1 2. Νομόσ Κυκλάδων Νθςί φροσ: 2 Nθςί Άνδροσ: 1 Νθςί Κοσ: 2 Νθςί Νάξοσ: 1 Νθςί Πάροσ: 4 Νθςί ίφνοσ: 3 Θ θμερομθνία, θ ϊρα διεξαγωγισ και τα εξεταςτικά κζντρα διενζργειασ του ωσ άνω Διαγωνιςμοφ κα ανακοινωκοφν από τθν Σράπεηα μζςω του θμερθςίου τφπου και κα καταχωρθκοφν ςτο Internet ςτο site τθσ ΕΣΕ και ςτο site του Α..Ε.Π. 10 θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του. I. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Ε Ι Τ Μ Μ Ε Σ Ο Χ Θ Οι υποψιφιοι κα πρζπει: 1. Να ζχουν Ελλθνικι Εκνικότθτα. Εξαίρεςθ: Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των Κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται θ άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία αποδεικνφεται με απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι, αν δεν υπάρχει, με Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν. 2413/1996 άρκρο10 παρ. 1), επιπζδου Δϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε), που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ Ακινα, τθλ και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ Θεςςαλονίκθ, τθλ

5 Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ , τθλ. 2310/ ), το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου. 2. Να ζχουν πτυχίο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ ι Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ των χολϊν / Σμθμάτων που περιοριςτικά αναφζρονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ ι ιςότιμο τίτλο αντίςτοιχθσ με αυτζσ των πινάκων χολϊν/σμθμάτων τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από το ΔΙΚΑΣΑ ι ΙΣΕ ι ΔΟΑΣΑΠ. Διευκρινίηεται ότι ο υποψιφιοσ, εφόςον δεν ζχει ςτθν κατοχι του το πτυχίο αλλά ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθσ ςπουδζσ του πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, δφναται να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό, με τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ του Πανεπιςτθμίου ι του ΣΕΙ, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ του. 3. Να είναι θλικίασ μζχρι 30 ετϊν (να ζχουν γεννθκεί από και μετά). 4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Διμων ι των Νθςιϊν για τισ προκθρυχκείςεσ κζςεισ των οποίων διαγωνίηονται, ιδιότθτα που κα αποδεικνφεται: με το εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013 (για τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν από μζχρι ) ςτθν περίπτωςθ υποβολισ ατομικισ φορολογικισ διλωςθσ ι με το εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013 του γονζα, ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι προςτατευόμενο μζλοσ. Εάν ο υποψιφιοσ ι ο γονζασ του, κατά περίπτωςθ, δεν υπζβαλαν διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013, το οποίο πρζπει να προκφπτει από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Δ.Ο.Τ., τότε κα πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ., με θμερομθνία απόδοςθσ προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Εάν ο υποψιφιοσ δεν ζχει Α.Φ.Μ., το οποίο πρζπει να προκφπτει από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Δ.Ο.Τ., τότε κα πρζπει να προςκομίςει κάκε πρόςφορο αποδεικτικό τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του, όπωσ ενδεικτικά λογαριαςμό Οργανιςμοφ Κοινισ Ωφζλειασ, πιςτοποιθτικό του Διμου κλπ. ε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω κα ςυνοδεφονται από Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ μόνιμθ κατοικία. 5. Οι άνδρεσ να μθν ζχουν κθρυχκεί ανυπότακτοι ι καταδικαςτεί για λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ. Διευκρινίηεται ότι θ Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να μθν προςλάβει ι να απολφςει όςουσ διλωςαν ψευδι ςτοιχεία ι ζλαβαν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό χωρίσ να ζχουν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ι προζβθςαν ςε μεταβολι/ αλλαγι τθσ φορολογικισ τουσ κατοικίασ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και μετά. Επίςθσ, δικαιοφται να αρνθκεί τθν πρόςλθψθ ςε υποψιφιο που διϊκεται ι ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα, που, κατά τθν κρίςθ τθσ, επθρεάηει τθν υπθρεςία του και κεωρείται αςυμβίβαςτο με τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου τθσ Σράπεηασ (ενδεικτικά αναφζρονται: κλοπι, υπεξαίρεςθ, απάτθ, πλαςτογραφία, εκβίαςθ, απιςτία, δωροδοκία, παράβαςθ κακικοντοσ, εγκλιματα κατά των θκϊν). 5

6 Oι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα να διαγωνιςκοφν για τισ κζςεισ που προκθρφςςονται ςε ζνα και μόνο από τουσ προαναφερόμενουσ Διμουσ ι Νθςιά. ε περίπτωςθ που, μετά τθ μθχανογραφικι επεξεργαςία των αιτιςεων, διαπιςτωκεί θ υποβολι από υποψιφιο περιςςοτζρων τθσ μιασ αιτιςεων, κα ακυρϊνονται όλεσ και ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται από το Διαγωνιςμό. II. Α Ν Σ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ε Ξ Ε Σ Α Θ Οι υποψιφιοι κα εξεταςκοφν ςτισ ενότθτεσ: Γλωςςικϊν ικανοτιτων-δεξιοτιτων Αρικμθτικϊν ικανοτιτων-δεξιοτιτων Γενικϊν Γνϊςεων Ξζνθσ Γλϊςςασ (Αγγλικά) Η εξζταςθ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ κα γίνει με το ςφςτθμα πολλαπλϊν επιλογϊν (multiple choice). III. Τ Π Ο Β Ο Λ Θ Α Ι Σ Θ Ε Ω Ν Οι υποψιφιοι κα υποβάλουν Αίτθςθ Διλωςθ ςυμμετοχισ, ςε ειδικό ζντυπο τθσ Σράπεηασ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται διλωςθ ενθμζρωςθσ ςυγκατάκεςθσ του Ν.2472/97, περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και παροχι ςυγκατάκεςθσ περί δθμοςιοποιιςεωσ του ονοματεπϊνυμου, κακϊσ και τθσ αναλυτικισ και τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ, λαμβάνοντασ παράλλθλα και αντίγραφο τθσ κατατεκείςασ αίτθςθσ υπογεγραμμζνο από τον ίδιο και από Τπάλλθλο ι τζλεχοσ του Καταςτιματοσ. Η κατάκεςθ των αιτιςεων δθλϊςεων κα γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ και με επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου ι τθσ ςτρατιωτικισ ταυτότθτασ ι του δελτίου ταυτότθτασ αλλοδαποφ, είτε από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο. Η κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο μπορεί να γίνει μόνο αφοφ ζχει υπογραφεί από τον υποψιφιο ειδικι εξουςιοδότθςθ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα), με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του από Αςτυνομικι Αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) ι Ελλθνικι Προξενικι Αρχι ςτθν περίπτωςθ που βρίςκεται ςτο εξωτερικό. τθν περίπτωςθ ςτρατευμζνου, θ ςχετικι εξουςιοδότθςθ μπορεί να φζρει κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από τθ Μονάδα όπου υπθρετεί ο υποψιφιοσ ι από άλλθ τρατιωτικι Αρχι. Σο ζντυπο τθσ αίτθςθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ κα υπάρχει και κα ςυμπλθρϊνεται ςτο Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ, ςτο οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ. Θ κατάκεςθ των αιτιςεων κα γίνεται από 14/07/2014 μζχρι και τθν 22/07/2014 ςε οποιοδιποτε Κατάςτθμα ο υποψιφιοσ επικυμεί και κατά προτίμθςθ ςτο πλθςιζςτερο τθσ κατοικίασ του Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Δευτζρα μζχρι και Πζμπτθ από 08:00 14:30 και Παραςκευι από 08:00 14:00). 6

7 Αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί μζχρι ςιμερα δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Δεν κα γίνουν επίςθσ δεκτζσ αιτιςεισ με ελλιπι ςτοιχεία, κακϊσ και αιτιςεισ που κα κατατεκοφν εκπρόκεςμα ι κα ςταλοφν με το ταχυδρομείο ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). IV. Π Ι Ν Α Κ Ε Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Θ Κ Α Σ Α Σ Α Ξ Θ Θα καταρτιςκοφν πίνακεσ βακμολογικισ κατάταξθσ κατά Διμο ι Νθςί. Θ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων κα κακοριςκεί από τθ βακμολογία που κα προκφψει από το άκροιςμα των μονάδων των εξεταηόμενων ενοτιτων. Θ κλίμακα βακμολογίασ ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ ενότθτεσ κα είναι μονάδεσ και βάςθ οι 50 μονάδεσ. ε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ απάντθςθσ κα ιςχφςει θ μζκοδοσ τθσ αρνθτικισ βακμολογίασ και αφαίρεςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, του ¼ τθσ αναλογοφςθσ ςτθν ερϊτθςθ βακμολογίασ. Επιτυχόντεσ κα κεωρθκοφν όςοι ςυγκεντρϊςουν, τουλάχιςτον, τθ βάςθ ςε κάκε μία από τισ εξεταςτζεσ ενότθτεσ. υμψθφιςμόσ τθσ βακμολογίασ των ενοτιτων δεν επιτρζπεται. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ανακεϊρθςθ των γραπτϊν. Αυτονόθτο είναι ότι από τουσ επιτυχόντεσ κα προςλθφκοφν οι πρϊτοι, κατά τθ ςειρά τθσ βακμολογικισ κατάταξισ τουσ, προσ πλιρωςθ των προβλεπομζνων κζςεων. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα γίνει κλιρωςθ από τθν Επιτροπι διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία κα μποροφν να παρίςτανται και οι ιςοβακμιςαντεσ. Για κάκε Διμο και Νθςί κα καταρτιςκεί ειδικόσ πίνακασ από τον οποίο κα προςλθφκοφν κατά ςειρά επιτυχίασ τόςοι υποψιφιοι, ϊςτε να καλυφκεί ο αρικμόσ των κζςεων που προβλζπεται ςτο γενικό μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Για τουσ παρακάτω Διμουσ και Νθςιά ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξουν επιτυχόντεσ, οι κζςεισ κα καλυφκοφν κατά απόλυτθ ςειρά επιτυχίασ: Για το Νθςί πζτςεσ, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των Διμων του Νομοφ Αργολίδασ για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για το Νθςί Αίγινα, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Κορινκίων. Για το Νθςί Κφκθρα, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των Διμων του Νομοφ Λακωνίασ για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για το Διμο Διδυμοτείχου, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου ουφλίου. Για το Διμο ουφλίου, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Διδυμοτείχου. Για κακζνα από τουσ Διμουσ του Νομοφ Χαλκιδικισ (Αριςτοτζλθ, ικωνίασ και Καςςάνδρασ), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Διμων του Νομοφ Χαλκιδικισ, για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για το Διμο Βοΐου, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Κοηάνθσ. Για το Διμο Κοηάνθσ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Βοΐου. 7

8 Για το Νθςί κόπελοσ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Νθςιοφ κιάκοσ. Για το Νθςί κιάκοσ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Νθςιοφ κόπελοσ. Για το Διμο Θθβαίων, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Διςτόμου Αράχωβασ - Αντίκυρασ. Για το Διμο Διςτόμου Αράχωβασ - Αντίκυρασ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Θθβαίων. Για κακζνα από τουσ Διμουσ του Νομοφ Ευβοίασ (Ιςτιαίασ Αιδθψοφ, Χαλκιδζων, Ερζτριασ και του Νθςιοφ κφροσ), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Διμων του Νομοφ Ευβοίασ, για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ και του Νθςιοφ κφροσ. Για κακζνα από τουσ Διμουσ του Νομοφ Φκιϊτιδασ (Δομοκοφ, Μακρακϊμθσ και Λοκρϊν), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Διμων του Νομοφ Φκιϊτιδασ, για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για το Διμο Δωρίδοσ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Δελφϊν. Για το Διμο Δελφϊν, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Δωρίδοσ. Για το Διμο Ξθρομζρου, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Άκτιου Βόνιτςασ. Για το Διμο Άκτιου - Βόνιτςασ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Ξθρομζρου. Για το Διμο Άργουσ - Μυκθνϊν, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Ναυπλιζων. Για το Διμο Ναυπλιζων, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Άργουσ Μυκθνϊν. Για το Διμο Γορτυνίασ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Νότιασ Κυνουρίασ. Για το Διμο Νότιασ Κυνουρίασ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Διμου Γορτυνίασ. Για κακζνα από τουσ Διμουσ του Νομοφ Λακωνίασ ( Μονεμβαςιάσ, πάρτθσ και Ευρϊτα), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Διμων του Νομοφ Λακωνίασ, για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για κακζνα από τουσ Διμουσ του Νομοφ Μεςςθνίασ ( Σριφυλίασ, Πφλου- Νζςτοροσ και Οιχαλίασ) από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Διμων του Νομοφ Μεςςθνίασ για τουσ οποίουσ προκθρφςςονται κζςεισ. Για το Νθςί Iκάκθ, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των Διμων του Νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ. Για το Νθςί άμοσ, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Νθςιοφ Ικαρία. Για το Νθςί Ικαρία, από τον πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων του Νθςιοφ άμου. Για κακζνα από τα Νθςιά του Νομοφ Δωδεκανιςου, από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Νθςιϊν του Νομοφ Δωδεκανιςου, για τα οποία προκθρφςςονται κζςεισ. 8

9 Για κακζνα από τα Νθςιά του Νομοφ Κυκλάδων, από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων των λοιπϊν Νθςιϊν του Νομοφ Κυκλάδων, για τα οποία προκθρφςςονται κζςεισ. ε περίπτωςθ που: για τουσ παραπάνω Διμουσ και Νθςιά δεν καλυφκοφν οι κζςεισ οφτε με βάςθ τουσ ενιαίουσ πίνακεσ που κατά περίπτωςθ αναφζρονται παραπάνω και για τισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ των λοιπϊν Διμων και Νθςιϊν δεν υπάρξουν επιτυχόντεσ, οι κζςεισ κα καλυφκοφν κατά απόλυτθ ςειρά επιτυχίασ: α) από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων τθσ Διοικθτικισ Περιφζρειασ που ανικουν και β) από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων όλθσ τθσ Επικράτειασ. Θ πλιρωςθ των κζςεων από: τον ειδικό ενιαίο πίνακα κατά Διμο ι Νθςί, τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων λοιπϊν Διμων ι Νθςιϊν του Νομοφ, τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων τθσ Διοικθτικισ Περιφζρειασ και τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων επιλαχόντων όλθσ τθσ επικράτειασ, κα γίνεται κατά ςειρά επιτυχίασ και εφόςον ο υποψιφιοσ, προςκαλοφμενοσ προσ πρόςλθψθ, δθλϊςει εγγράφωσ ότι δζχεται να υπθρετιςει για μία 7ετία τουλάχιςτον ςτθ κζςθ για τθν οποία κα προςλθφκεί, διαφορετικά κα αποκλείεται και κα καλείται ο επόμενοσ κατά ςειράν επιτυχίασ. ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ είναι επιτυχϊν επιλαχϊν ςε περιςςότερουσ του ενόσ εκ των άνω πινάκων και προκφπτει ότι, βάςει τθσ βακμολογίασ του, δφναται να επιλεγεί να καλφψει, ταυτόχρονα, περιςςότερεσ τθσ μιασ προκθρυχκείςεσ κζςεισ που δεν ζχουν καλυφκεί τότε θ Σράπεηα κα τον προςκαλεί να αποδεχκεί τθ κζςθ που κα του υποδειχκεί και να υπθρετιςει ς αυτι για μια 7ετία,τουλάχιςτον. Εξυπακοφεται ότι εάν δεν αποδεχκεί τθν προτακείςα κζςθ κα αποκλείεται από τουσ ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ και κα καλείται ο επόμενοσ κατά ςειράν επιτυχίασ για τον οποίο κα τθρείται, ομοίωσ θ ωσ άνω διαδικαςία. Οι πίνακεσ επιτυχόντων επιλαχόντων κα εκδοκοφν το αργότερο εντόσ 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, κα αναρτθκοφν δε ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου, ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα, ςτισ Διευκφνςεισ Δικτφου, ςτα Καταςτιματα του Νθςιοφ και του Διμου για τα οποία προκθρφςςονται κζςεισ και κα καταχωρθκοφν ςτο Internet ςτο site τθσ ΕΣΕ V. Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Λ Θ Ψ Θ Οι προςλθπτζοι κα ειδοποιθκοφν εντόσ 10 θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου με ςυςτθμζνθ επιςτολι και οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ που κα ορίηεται από τθν Σράπεηα: 9

10 Α) Nα προςκομίςουν: 1. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο, από δθμόςια αρχι ι ΚΕΠ ι δικθγόρο, των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 2. Επικυρωμζνο αντίγραφο, από δθμόςια αρχι ι ΚΕΠ ι δικθγόρο: του τίτλου ςπουδϊν Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι TEI ι του πιςτοποιθτικοφ ιςοτιμίασ από το ΔΙΚΑΣΑ ι ΙΣΕ ι ΔΟΑΣΑΠ, εφόςον πρόκειται για τίτλο εξωτερικοφ μαηί με απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου. 3. Απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου τθσ Θεςςαλονίκθσ περί άριςτθσ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ι Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν. 2413/1996 άρκρο10 παρ. 1), επιπζδου Δϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε) (ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). 4. Tο εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013 ( για τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν από μζχρι ) ςτθν περίπτωςθ υποβολισ ατομικισ φορολογικισ διλωςθσ ι το εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013 του γονζα ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι προςτατευόμενο μζλοσ ι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τα παραπάνω εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, Βεβαίωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ. από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. τθσ μόνιμθσ κατοικίασ, ςυνοδευόμενθ με ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Δ.Ο.Τ. περί μθ υποβολισ διλωςθσ, κατά περίπτωςθ, ι με Βεβαίωςθ περί μθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ. ςυνοδευόμενθ από αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ. 5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ μόνιμθ κατοικία επικυρωμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από Αςτυνομικι Αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.). ε περίπτωςθ που θ διλωςθ περί μόνιμθσ κατοικίασ αποδειχκεί ψευδισ, θ Σράπεηα κα ζχει το δικαίωμα να μθν προςλάβει τον δθλοφντα ι αν ζχει προςλθφκεί, κα προβαίνει ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του. 6. Σα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό Εργαςίασ πιςτοποιθτικά, που κα ηθτθκοφν. Β) Να υποβλθκοφν ςε ιατρικι εξζταςθ (γενικι κακϊσ και κάκε ειδικι) από γιατροφσ που κα ορίηονται από τθν Σράπεηα. Η Σράπεηα κα αρνθκεί τθν πρόςλθψθ υποψθφίων που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ Εργαςίασ αυτισ και τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ, κακϊσ και, όςων, φςτερα από ςχετικι γνωμάτευςθ τθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ αυτισ, διαπιςτωκεί ότι πάςχουν από χρόνιεσ αςκζνειεσ οι οποίεσ εμποδίηουν τθν πλιρθ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Μετά τον ζλεγχο των παραπάνω, θ πρόςλθψθ κ ανακοινωκεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου. Η μθ εμφάνιςθ του ενδιαφερομζνου κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία ι το αργότερο ςε 10 θμζρεσ από αυτιν, κα κεωρθκεί ωσ μθ αποδοχι τθσ πρόςλθψισ του και κα ςυνεπάγεται απϊλεια κάκε ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Παράταςθ τθσ αμζςωσ παραπάνω προκεςμίασ κα δίνεται μόνο με ζγγραφο τθσ Σράπεηασ και μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που ο ενδιαφερόμενοσ αδυνατεί να εμφανιςκεί και να αναλάβει υπθρεςία εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ λόγω εκπλιρωςθσ τθσ ςτρατιωτικισ του κθτείασ και μζχρι τθν απόλυςι του. Επιςθμαίνεται ότι ο 10

11 απολυόμενοσ από το ςτρατό κα πρζπει να παρουςιαςκεί ςτθν Σράπεηα εντόσ 5 θμερϊν από τθν απόλυςι του, θμερομθνία που κα αποδεικνφεται από το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ τρατιωτικισ Αρχισ, που ο εν λόγω υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Σράπεηα. ϋοςοι προςλθφκοφν: Θα υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Εργαςίασ τθσ Σράπεηασ. Θα τοποκετθκοφν ςε κζςεισ των Καταςτθμάτων που λειτουργοφν ςτο Νθςί ι ςτο Διμο, για τισ οποίεσ διαγωνίςκθκαν ι για τισ οποίεσ προςλιφκθκαν και κα υπθρετιςουν εκεί για μια τουλάχιςτον 7ετία. Η Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα μετακζςεϊσ τουσ και πριν τθν παρζλευςθ τθσ 7ετίασ ςε οποιαδιποτε Μονάδα τθσ, ανάλογα με τισ παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ. Θα χρθςιμοποιθκοφν ςε λογιςτικισ φφςεωσ εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ υποχρεωτικι υπθρεςία ςε κζςθ ταμιολογιςτοφ (TELLER) και ο χειριςμόσ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ. Η Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ ι ακόμθ να τον αναβάλει ι να τον ματαιϊςει, αφοφ ειδοποιιςει ζγκαιρα τουσ ενδιαφερομζνουσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα παρζχονται από τθν Τπθρεςία Προςλιψεων τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου ( Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1 οσ όροφοσ ), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα τθλζφωνα: , , , , , , Ακινα, 4 Ιουλίου 2014 Θ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 11

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα