ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"), διευκρινίηεται ότι ο ρόλοσ και θ ευκφνθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. και των ςυνεργατϊν τθσ, περιορίηεται και εξαντλείται ςτθν παροχι τθσ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ και των ςυςτθμάτων τθλεθχοπλθροφόρθςθσ και SMS που διακζτει προσ χριςθ τθσ, κατ' εντολι και για λογαριαςμό τθσ Διοργανϊτριασ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 1. ΣΙΣΛΟ Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ είναι: "ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχει οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο που διαμζνει νομίμωσ ςτθν Ελλάδα και ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό οι εργαηόμενοι του EPSILON TV και τθσ CONDATEL A.E. και των ςυνεργατϊν τθσ. 3. ΕΠΑΘΛΟ 3.1. Ο νικθτισ λαμβάνει ωσ ζπακλο το ποςό ι το δϊρο που ανακοινϊνεται κάκε θμζρα ςτο τθλεοπτικό μζροσ τθσ εκπομπισ ME TO ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τουσ παρουςιαςτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ και ςυμμόρφωςθσ με το ςφνολο των όρων τθσ παροφςθσ Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ Σο διατικζμενο προσ το νικθτι εκάςτοτε ζπακλο ανικει ςτθ Διοργανϊτρια και διατίκεται ςτουσ νικθτζσ από τθν ίδια, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ι/ και ανικει ςε τρίτουσ και θ Διοργανϊτρια κα δϊςει τισ ανάλογεσ οδθγίεσ προσ τουσ νικθτζσ για τθν ανάλθψι του.

2 3.4. Διευκρινίηεται ότι τα ζπακλα παρζχονται αιτία προκθρφξεωσ και κατά κανζνα τρόπο εξ άλλθσ αιτίασ, ιδίωσ όχι αιτία δωρεάσ. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 4.1. Ο ςυμμετζχων, κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεφωνικισ του κλιςθσ καλείται μζςω του θχογραφθμζνου μθνφματοσ που ακοφει, να πλθκτρολογιςει όςο πιο γριγορα μπορεί τον μονοψιφιο αρικμό που κα του ανακοινωκεί. Σο ςφςτθμα αυτόματα του ανακοινϊνει αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι είναι ο πιο γριγοροσ τθσ διαδικαςίασ ι όχι. Επίςθσ τον ενθμερϊνει ςτθν περίπτωςθ που είναι ο πιο γριγοροσ πωσ θ κατάςταςθ του μπορεί να αλλάξει ανά πάςα ςτιγμι μζχρι το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ. τθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων είναι ο πιο γριγοροσ, τότε θχογραφεί τα ςτοιχεία του (όνομα, τθλζφωνο και υπεραςτικό κωδικό κλιςθσ), ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ επικοινωνία μαηί του εφόςον παραμείνει ο πιο γριγοροσ μζχρι το πζρασ του διαγωνιμοφ. ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δϊςει ανεπαρκϊσ, ελλιπϊσ, εςφαλμζνωσ τα ανωτζρω ςτοιχεία ι κατά τρόπο μθ ευκρινϊσ θχογραφθμζνα, τότε αυτόσ αποκλείεται. Σο ςφνολο των πλθροφοριϊν που δίδει ο ςυμμετζχων καταχωρείται θλεκτρονικά ε κάκε εκπομπι δφναται να εξελιχκοφν πάνω από ζνασ διαγωνιςμοί, γεγονόσ που εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Διοργανϊτριασ και ανακοινϊνεται από τουσ εκάςτοτε παρουςιαςτζσ τθσ εκπομπισ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα λαμβάνουν μζροσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των παρουςιαςτϊν, είτε αυτζσ αφοροφν ςτον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ είτε ςτο ζπακλο Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τον αρικμό των τθλεφωνικϊν κλιςεων ανά ςυμμετζχοντα. Κάκε τθλεφωνικι κλιςθ από τον ίδιο χριςτθ κεωρείται ωσ ξεχωριςτι προςπάκεια Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ που επιλζγουν να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό καλοφν ςτον αρικμό , με χρζωςθ 1,85 (ςυμπεριλαμβανομζνου του φπα) για κλιςεισ από ςτακερό τθλζφωνο και με το ποςό 2,07 (ςυμπεριλαμβανομζνου του φπα) για κλιςεισ από κινθτό ανά κλιςθ. 4.5.Διευκρινίηεται πωσ ςτθν περίπτωςθ που θ διαδικαςία εκτείνεται ςυνδυαςτικά ι μεμονωμζνα ςε εφροσ θμερϊν, νικθτισ ορίηεται ο χριςτθσ που είναι γρθγορότεροσ από το εφροσ των θμερϊν που ζχει οριςτεί από τον παρουςιαςτι κατά τθν διάρκεια του τθλεοπτικοφ προγράμματοσ. τθ περίπτωςθ αυτι θ κατάςταςθ του χριςτθ όπωσ αυτι ορίηεται από το τθλεφωνικό ςενάριο δεν τον κακιςτά απαραίτθτα νικθτι δεδομζνου ότι ο νικθτισ όταν θ διαδικαςία εκτείνεται ςυνδυαςτικά αναδεικνφεται από το εφροσ των θμερϊν που ζχει οριςτεί.

3 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5.1. Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ ορίηεται ωσ εξισ : Οι παρουςιαςτζσ ςτθν αρχι τθσ εκπομπισ ανακοινϊνουν τθν θμζρα τθσ ανάδειξθσ του νικθτι με τον πιο γριγορο χρόνο. Εάν θ ανάδειξθ γίνει τθν ίδια μζρα, το όνομα του νικθτι ανακοινϊνεται ςτο τζλοσ τθσ εκπομπισ ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο (π.χ. ζκτακτα γεγονότα, γεγονόσ ανωτζρασ βίασ κ.λ.π.) ματαιωκεί ι αναβλθκεί θ τθλεοπτικι μετάδοςθ τθσ εκπομπισ, οι ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ τθσ θμζρασ εκείνθσ ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ κατά τθν μετάδοςθ του αμζςωσ επόμενου τθσ ματαίωςθσ/ αναβολισ επειςοδίου του διαγωνιςμοφ. 5.3 Η Διοργανϊτρια διατθρεί ρθτά το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά τθν κρίςθ τθσ τθ διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ. Σο κοινό κα ενθμερϊνεται για τισ αλλαγζσ αυτζσ, με κάκε πρόςφορο μζςο από τουσ παρουςιαςτζσ. 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΝΙΚΗΣΩΝ 6.1. H μζκοδοσ με τθν οποία αναδεικνφεται ο πιο γριγοροσ ςυμμετζχων επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ των παρόντων όρων 6.2. Ρθτά διευκρινίηεται, πωσ ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκοφν ωσ οι πιο γριγοροι με τον ακριβϊσ ίδιο χρόνο περιςςότεροι από ζνασ ςυμμετζχοντεσ, τότε κερδίηει ο ςυμμετζχων ο οποίοσ καταχϊρθςε επιτυχϊσ τθ ςυμμετοχι του πρϊτοσ κακ θμερομθνία και ϊρα. Η ανακοίνωςθ του ονόματοσ του αναδειχκζντοσ νικθτι κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου ΔΙΑΘΕΗ ΕΠΑΘΛΟΤ 7.1. Σο είδοσ του επάκλου είναι το οριηόμενο ανωτζρω υπό τον όρο 3 τθσ παροφςασ. Διευκρινίηεται ότι, τα ζπακλα του διαγωνιςμοφ κα ανακοινωκοφν ςτο κοινό μζςω των αναφορϊν των παρουςιαςτϊν και με οποιονδιποτε άλλο τρόπο.

4 7.2. Ρθτά αναφζρεται ότι, οποιαδιποτε ζξοδα απαιτοφνται για τθν παραλαβι του επάκλου ι οποιαδιποτε ζξοδα απαιτοφνται για τθν αξιοποίθςθ του (π.χ. τζλθ κυκλοφορίασ τροχοφόρου κλπ), κακϊσ επίςθσ και τυχόν νόμιμοι φόροι ι κρατιςεισ υπζρ τρίτων ι άλλα τζλθ επιβαρφνουν αποκλειςτικά και εξ' ολοκλιρου τον νικθτι Σα ζπακλα, είτε ανικουν ςτθ Διοργανϊτρια, είτε διατίκενται από τρίτουσ για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ, παραλαμβάνονται από τουσ νικθτζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα τουσ δοκοφν από το αρμόδιο τμιμα τθσ Διοργανϊτριασ, με το οποίο οι νικθτζσ οφείλουν να επικοινωνιςουν το αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ανάδειξι τουσ Μετά τθν απονομι του επάκλου ςτο νικθτι, θ Διοργανϊτρια δε φζρει ουδεμία απολφτωσ ευκφνθ για οποιαδιποτε κετικι ι αποκετικι ηθμία που πικανόν προκφψει ςε βάροσ του νικθτι ι ςε βάροσ τρίτου, όπωσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι βλάβθσ. Ιδίωσ για ζπακλα που διατίκενται από τρίτουσ, θ ευκφνθ τθσ Διοργανϊτριασ εξαντλείται, ςτθν κακοδιγθςθ των νικθτϊν για τθν ανάλθψθ του ςχετικοφ επάκλου από τον εκάςτοτε χορθγό του επάκλου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δϊςει οι τελευταίοι ςτθ Διοργανϊτρια Όποια τυχόν κόςτθ ι οποιαςδιποτε φφςεωσ ηθμίεσ προκφψουν μετά τθν παραλαβι του επάκλου, επιβαρφνουν αποκλειςτικά το νικθτι ε περίπτωςθ που το προκθρυχκζν ζπακλο είναι ςε είδοσ, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο νικθτι και ςε καμία περίπτωςθ δεν ανταλλάςςεται με άλλο είδοσ, οφτε δίδεται θ αξία του ςε χριμα, ι άλλωσ ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων αναδείξεωσ του χριςτθ ωσ επιτυχόντοσ / νικθτι, ι για οποιοδιποτε λόγο αποποιθκεί το ζπακλο, ι δεν το διεκδικιςει ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν ανάδειξι του ωσ νικθτι, τότε θ Διοργανϊτρια, ι θ εταιρεία που διακζτει το ζπακλο, ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν απόδοςι του και να το διακζςει κατά τθν κρίςθ τθσ Όταν το ζπακλο αφορά χρθματικό ποςό, ο νικθτισ δφναται να το παραλάβει, υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των προβλεπομζνων ςτον όρο 7.3. τθσ παροφςασ, μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθν ανάδειξι του ωσ νικθτι. Δφναται δε να λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά απευκυνόμενοσ ςτο τθλζφωνο ΕΠΙΦΤΛΑΞΕΙ 8.1. Η Διοργανϊτρια διατθρεί ρθτά το δικαίωμα να ανακαλζςει εν όλω ι εν μζρει τθν προκιρυξθ ι να μεταβάλει οιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει προθγθκεί ςχετικι δθμοςίευςθ και πρόςφορθ γνωςτοποίθςθ

5 προσ το κοινό. Κάκε τζτοιου είδουσ ανάκλθςθ ι μεταβολι δεν εφαρμόηεται ςτα πρόςωπα που ςυμμετείχαν προ τθσ ωσ άνω δθμοςίευςθσ / γνωςτοποίθςθσ τθσ H Διοργανϊτρια και θ CONDATEL A.E. δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ, ςε περίπτωςθ τεχνικϊν προβλθμάτων κατά τθ διάρκεια ςφνδεςθσ του χριςτθ ςτθν υπθρεςία, που είτε οφείλονται ςε απρόβλεπτθ βλάβθ του εξοπλιςμοφ τθσ (ανωτζρα βία), είτε οφείλονται ςε βλάβεσ ι αδυναμίεσ τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων ι τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ H Διοργανϊτρια και θ CONDATEL A.E. επιπλζον δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ, ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ για οποιοδιποτε λόγο δεν κάνει ςωςτι χριςθ τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με το ςενάριο αυτισ, το κείμενο του οποίου επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Αν για οποιοδιποτε λόγο που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Διοργανϊτριασ ι/ και τθσ CONDATEL A.E. - όπωσ λάκοσ ι θμιτελι ςτοιχεία ι ςτοιχεία που για όποιουσ τεχνικοφσ, τθλεπικοινωνιακοφσ ι άλλουσ λόγουσ δεν θχογραφικθκαν από το χριςτθ ςωςτά ι ευικοα - θ αποδελτίωςθ των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων δεν καταςτεί εφικτι, τότε θ Διοργανϊτρια διατθρεί ρθτά και κατά τθν κρίςθ τθσ το δικαίωμα να προχωριςει ςτον επόμενο ςε ςειρά ταχφτερο χριςτθ. 9. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 9.1. Σα ονόματα των νικθτϊν του διαγωνιςμοφ ανακοινϊνονται κατά τθ διάρκεια του τθλεοπτικοφ προγράμματοσ, είτε μζςω τθσ εκπομπισ, είτε μζςω οποιουδιποτε άλλου τρόπου επιλζξει θ Διοργανϊτρια, θ οποία και διατθρεί ρθτά το δικαίωμα να γνωςτοποιεί τουσ νικθτζσ που κερδίηουν τα ζπακλα. Ο λόγοσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ των ςτοιχείων του εκάςτοτε νικθτι και τθσ ηωντανισ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ μαηί του, διαφυλάςςει το αδιάβλθτο του διαγωνιςμοφ ζναντι των τρίτων Η Διοργανϊτρια διατθρεί ρθτά το δικαίωμα μθ απόδοςθσ του επάκλου ςτον νικθτι, εάν αυτόσ αρνθκεί τα οριηόμενα ςτον όρο ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 10.1 Κάκε ςυμμετζχων τθσ υπθρεςίασ με τθν κλιςθ του τθλεφωνικοφ αρικμοφ και ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι ζχει αποδεχκεί πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και είναι ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ από τθν οποία ςυμμετείχε ι ζχει λάβει τθ ζγκριςθ του νόμιμου κατόχου τθσ ςφνδεςθσ.

6 10.2 Η προκιρυξθ ζχει δθμοςιευκεί μζςω του site τθσ Διοργανϊτριασ, όπου και κα παραμείνει αναρτθμζνθ κακ' όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα