ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ αρ. 236, Σ.Κ , διοργανϊνει για τουσ καταναλωτζσ των προϊόντων τθσ, τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνιςμό με τίτλο «Healthy Summer» (εφεξισ «Διαγωνιςμόσ»), για τθν κλιρωςθ δϊρων ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςε αυτόν, ςτο πλαίςιο των προωκθτικϊν ενεργειϊν τθσ για τα προϊόντα Solgar, dr.organic, myelements, Nature s Bounty και Optima. Οι όροι ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό βρίςκονται κατατεκειμζνοι ςτθν ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν κα. Λεοντοποφλου Ευαγγελία του Ιακϊβου (Ακαδθμίασ 16, Ακινα, τθλ ). Οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ, ςυμμετζχων θ μθ, ζχει το δικαίωμα με δικά του ζξοδα να λαμβάνει ακριβζσ αντίγραφο των όρων του παρόντοσ, όπωσ αυτοί κατατζκθκαν ςτθν παραπάνω αναφερόμενθ ςυμβολαιογράφο. Οι όροι (εφεξισ «όροι) ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν, όςοι διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα, ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα (εφεξισ «Διαγωνιηόμενοι»). Ειδικότερα, ςτο διαγωνιςμό το δικαίωμα ςυμμετοχισ παρζχεται ςτον καταναλωτι ο οποίοσ αγοράηει ςυνδυαςτικά δφο ι περιςςότερα προϊόντα του Διοργανωτι (Solgar, myelements, dr.organic, Nature s Bounty & Optima όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι το οποίο επιςυνάπτεται ςτο παρόν, από τα φαρμακεία τα οποία φζρουν τθν ειδικι ςιμανςθ ISOPLUS και των οποίων αναλυτικι κατάςταςθ επιςυνάπτεται ςτο παρόν, ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ και τα οποία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι &ΙΙ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ υφίςταται για όςο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνιςμόσ και αςκείται μόνον ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ ςτο παρόν όρουσ και τρόπουσ. θμειϊνεται ότι ςτθν αναλυτικι κατάςταςθ του παραρτιματοσ ΙΙ μπορεί να προςτεκοφν ι να αφαιρεκοφν φαρμακεία. 2. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ το Διαγωνιςμό δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι απαςχολοφμενοι με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ι ζμμιςκθσ εντολισ ςτο Διοργανωτι, οι ςφηυγοι των ανωτζρω υπαλλιλων, κακϊσ και οι μζχρι και Β βακμοφ ςυγγενείσ αυτϊν. Επίςθσ, ςτον διαγωνιςμό δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι ιδιοκτιτεσ των φαρμακείων που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, οι υπάλλθλοι

2 των φαρμακείων αυτϊν, κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ των ανωτζρω μζχρι δευτζρου βακμοφ. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από το άββατο 1 Ιουνίου 2013, ϊρα 09:00 (εφεξισ θ «Ζναρξθ του Διαγωνιςμοφ»), ζωσ και τθ Κυριακι 30 Ιουνίου 2013, ϊρα 23:59 (εφεξισ θ «Λιξθ του Διαγωνιςμοφ»). Διευκρινίηεται ρθτά ότι, μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετοχζσ είναι αυτοδικαίωσ άκυρεσ. 4. ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ζκαςτοσ Διαγωνιηόμενοσ δφναται να ςυμμετάςχει ςτον Διαγωνιςμό εφ όςον προβεί ςτθν ςυνδυαςτικι και ταυτόχρονθ αγορά δφο (2) ίδιων ι διαφορετικϊν προϊόντων και άνω του Διοργανωτι (Solgar, myelements, dr.organic, Nature s Bounty & Optima όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι το οποίο επιςυνάπτεται ςτο παρόν από τα ςυνεργαηόμενα ανά τθν Ελλθνικι επικράτεια φαρμακεία με τθν ειδικι ςιμανςθ ISOPLUS,των οποίων αναλυτικι κατάςταςθ επιςυνάπτεται ςτο παρόν, ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ, κακ όλθ τθ χρονικι διάρκεια του Διαγωνιςμοφ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 3. Με τθν αγορά 2 προϊόντων του Διοργανωτι, όπωσ αυτά κακορίηονται παραπάνω, ο καταναλωτισ κα παραλαμβάνει αρικμθμζνο κουπόνι αίτθςθ ςυμμετοχισ από το φαρμακείο ςτο οποίο κα ςυμπλθρϊνει τα προςωπικά του ςτοιχεία. Απαραίτθτα ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ είναι τα ακόλουκα: ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο επικοινωνίασ, διεφκυνςθ επικοινωνίασ & . Επιςθμαίνεται ότι ο Διοργανωτισ κα κεωρεί άπαντα τα δθλοφμενα ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτοιχεία ωσ αλθκι και ακριβι, ενϊ ο Διαγωνιηόμενοσ ςυμπλθρϊνει με δικι του ευκφνθ και επιμζλεια τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (ι τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ, κατά περίπτωςθ) που του χορθγείται από το φαρμακείο. Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό απαιτείται θ αποςτολι του αρικμοφ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ (ι των αρικμϊν των αιτιςεων ςυμμετοχισ, κατά περίπτωςθ) και των προςωπικϊν ςτοιχείων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο ι μζςω τθσ ειδικισ επιλογισ «Δθλϊςτε τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο διαγωνιςμό» που βρίςκεται ςτθν φόρμα επικοινωνίασ τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Διοργανωτι ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: όπου βρίςκονται αναρτθμζνοι και οι όροι του διαγωνιςμοφ.

3 Κάκε Διαγωνιηόμενοσ ζχει το δικαίωμα των πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν κακ όλθ τθ χρονικι διάρκεια του Διαγωνιςμοφ εφόςον προβεί ςτθν αγορά ςυνολικοφ αρικμοφ προϊόντων πολλαπλάςιου του δφο (2). ε περίπτωςθ αγοράσ ςυνολικοφ αρικμοφ προϊόντων πολλαπλάςιου του δφο (2), τόςεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα μπορεί να υποβάλει αντιςτοίχωσ ο διαγωνιηόμενοσ, δθλ. για αγορζσ τεςςάρων (4) προϊόντων δφο (2) αιτιςεισ ςυμμετοχισ, για αγορζσ ζξι (6) προϊόντων τρεισ (3) αιτιςεισ ςυμμετοχισ και οφτω κακ εξισ. Διευκρινίηεται ότι παρόλο που κάκε ςυμμετζχων ζχει δικαίωμα πολλαπλισ ςυμμετοχισ, κα μπορεί ωςτόςο να κερδίηει δϊρο μόνο μία (1) φορά. Κατ εξαίρεςθ, μπορεί να ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό χωρίσ αγορά προϊόντων όποιοσ επικυμεί παραλαμβάνοντασ δωρεάν, ζναν μοναδικό κωδικό αυτοπροςϊπωσ, από τα γραφεία τθσ εταιρείασ, ςτθν Καλλικζα Αττικισ, Λεωφ. υγγροφ αρ. 236, Σ.Κ , κλείνοντασ τθλεφωνικά ραντεβοφ ςτο τθλ , εςωτ. 3 (Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: κοσ. Φραγκοφλθσ). Σο δικαίωμα παροχισ κωδικοφ χωρίσ αγορά προϊόντοσ παρζχεται μόνο μία φορά, ανά καταναλωτι, μζχρι τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. Αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβαλλόμενεσ από τα αποκλειόμενα κατά τθν παράγραφο 2 πρόςωπα δεν κα λαμβάνονται υπ όψιν και κα αποκλείονται τθσ Κλθρϊςεωσ. Tυχόν ζλλειψθ ι ανεπάρκεια αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτουσ χϊρουσ των φαρμακείων ι οποιοδιποτε άλλο περιςτατικό, εξαιτίασ του οποίου ςτερικθκε οποιοςδιποτε τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό δεν κα ςυνεπάγεται οποιαδιποτε ευκφνθ του Διοργανωτι ζναντι των διαγωνιηομζνων. 5. ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η ανάδειξθ των νικθτϊν και των επιλαχόντων του διαγωνιςμοφ γίνεται φςτερα από κλιρωςθ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο. Για τθν προετοιμαςία τθσ κλιρωςθσ, ςυγκεντρϊνονται οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και ελζγχεται κατ αρχάσ εάν υπάρχουν περιςτατικά που δικαιολογοφν τον αποκλειςμό κάποιου διαγωνιηομζνου κατά τουσ Όρουσ. Εν ςυνεχεία, οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που κρίκθκαν κατ αρχιν ςφμφωνεσ με τουσ Όρουσ καταχωρίηονται με τον μοναδικό αρικμό που φζρουν ςτθν βάςθ δεδομζνων του Διοργανωτι. Η κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία του Διοργανωτι, Λεωφ. υγγροφ 236, Καλλικζα, Σ.Κ τθν Σρίτθ 2 Ιουλίου και ϊρα 10:00, παρουςία τθσ υμβολαιογράφου Ακθνϊν Κασ Λεοντοποφλου Ευαγγελία του Ιακϊβου. Από τθν κλιρωςθ κα αναδειχκοφν είκοςι (20) νικθτζσ ςυνολικά, οι οποίοι κα λάβουν τα ζπακλα τθσ παραγράφου 6, ανάλογα με τθν ςειρά ανάδειξθσ. Μετά τθν ανάδειξθ των ωσ

4 άνω νικθτϊν, θ κλιρωςθ κα ςυνεχίςει, προκειμζνου να αναδειχκοφν αντιςτοίχωσ είκοςι (20) κατά ςειρά επιλαχόντεσ. 6. ΔΩΡΑ Σα ζπακλα ανά νικθτι ζχουν ωσ εξισ: 1 οσ Νικθτισ: Ο πρϊτοσ κατά ςειρά νικθτισ κερδίηει ζνα (1) ποδιλατο trekking Ideal Optimus , αξίασ 585, ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 2 οσ Νικθτισ: Ο δεφτεροσ κατά ςειρά νικθτισ κερδίηει ζνα (1) αναδιπλοφμενο ποδιλατο πόλθσ Cobi , αξίασ 439, ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 3 οσ, 4 οσ & 5 οσ Νικθτισ: Οι τρίτοσ, τζταρτοσ και πζμπτοσ κατά ςειρά νικθτζσ κερδίηουν από μία (1) δωροεπιταγι ακλθτικισ ζνδυςθσ υπόδθςθσ αξίασ 200, ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 6 οσ 10 οσ Νικθτισ: Οι επόμενοι πζντε νικθτζσ κερδίηουν από ζνα (1) προςωπικό μάκθμα wind surfing διάρκειασ δφο (2) ωρϊν με τον Χρυςό Ολυμπιονίκθ Νίκο Κακλαμανάκθ. 11 οσ 20 οσ Νικθτισ: Οι επόμενοι δζκα νικθτζσ κερδίηουν από μία (1) δωροεπιταγι προϊόντων τθσ ISOPLUS, αξίασ 100, ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α., ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ λιανικι τιμι. Επί των δϊρων κα πρζπει να επιςθμανκοφν τα εξισ: Σα δϊρα του πρϊτου και του δεφτερου νικθτι του «διαγωνιςμοφ» κα παραδοκοφν ςτουσ νικθτζσ τουσ ςτο κατάςτθμα Wheelmania τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ «ΜΑΤΡΟΤΚΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» επί τθσ Λεωφ. Ελ.Βενιηζλου 173 ςτθ Νζα μφρνθ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ, ενϊ κα είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των δϊρων με ίςθσ αξίασ ποδιλατα από το προαναφερόμενο κατάςτθμα. Σα προςωπικά μακιματα wind surfing κα πραγματοποιθκοφν ςε παραλία τθσ Αττικισ κατά τθ διάρκεια του δεφτερου δεκαπενκιμερου του επτεμβρίου, φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον Ολυμπιονίκθ, εκτόσ αν δεν το επιτρζπουν ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ όπωσ ακραία φυςικά, καιρικά και κοινωνικά γεγονότα. ε αυτι τθν περίπτωςθ είναι δυνατι θ μεταφορά των μακθμάτων ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ο οποίοσ κα προςδιοριςτεί φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον Ολυμπιονίκθ. Οι δωροεπιταγζσ προϊόντων τθσ ISOPLUS αφοροφν τθ δωρεάν παροχι προϊόντων τθσ ISOPLUS επιλογισ του κάκε νικθτι, θ αξία των οποίων ανζρχεται ςε 100 (εκατό

5 ευρϊ) ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ λιανικι τιμι που αναγράφεται ςτον τιμοκατάλογο που επιςυνάπτεται ςτο παρόν ζγγραφο. 7. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΩΡΩΝ Σα ςτοιχεία των νικθτϊν, κα ανακοινωκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διοργανωτι και μζςω ανάρτθςθσ (post) ςτο Διαδικτυακό Σόπο https://www.facebook.com/healthyme.gr (επίςθμθ ςελίδα Διοργανωτι ςτο facebook). Ο Διοργανωτισ κα ειδοποιιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ Κλιρωςθσ, τουσ είκοςι (20) νικθτζσ και κατά περίπτωςθ τουσ είκοςι (20) επιλαχόντεσ τθλεφωνικϊσ κακϊσ επίςθσ και με ςχετικό προςωπικό μινυμα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ που κα δθλϊςουν κατά τθ ςυμμετοχι τουσ. Κατά τθν ειδοποίθςθ των νικθτϊν και / ι των επιλαχόντων από τον Διοργανωτι κα ανακοινωκεί και ο τρόποσ και ο χρόνοσ παραλαβισ των επάκλων. Κατά τθν παραπάνω επικοινωνία κα ηθτοφνται από όλουσ τουσ νικθτζσ τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, πλιρθσ διεφκυνςθ, τθλζφωνο κ.λ.π.), προκειμζνου να μπορεί να γίνει θ παράδοςθ των δϊρων. Ο Διοργανωτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν επίδειξθ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι οποιουδιποτε άλλου εγγράφου, κατά τθν διακριτικι τθσ ευχζρεια για να διαπιςτϊςει τθν ταυτοπροςωπία ςε περίπτωςθ που αυτό είναι απαραίτθτο. Μετά τθν παρζλευςθ 30 θμερϊν από τθν θμζρα ειδοποίθςθσ ενόσ νικθτι, ςε περίπτωςθ μθ επικοινωνίασ αυτοφ και μθ διλωςθσ αποδοχισ του δϊρου ι μθ διεκδίκθςθσ του για οποιοδιποτε λόγο ι άρνθςθσ παραλαβισ του δϊρου ι ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ για οποιονδιποτε λόγο, το δϊρο απόλλυται για το νικθτι και αυτό κα χορθγείται ςτον αντίςτοιχο κατά ςειρά επιλαχόντα (ιτοι το ζπακλο του 1ου νικθτι χορθγείται ςε περίπτωςθ μθ παραλαβισ του ςτον 1ο επιλαχόντα), κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ του που κα πραγματοποιείται εντόσ 5 θμερϊν από τθν ςυμπλιρωςθ των 30 θμερϊν που αφοροφν τον αντίςτοιχο νικθτι. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του αντίςτοιχου επιλαχόντα ι μθ παραλαβισ ωσ ανωτζρω, το εν λόγω ζπακλο ακυρϊνεται. Κακ όλο τον χρόνο μζχρι τθν παραλαβι των επάκλων, ο Διοργανωτισ δικαιοφται οποτεδιποτε να ελζγξει εάν ο νικθτισ ι κατά περίπτωςθ ο επιλαχϊν πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ Όρουσ που ζχουν ανακοινωκεί και αναρτθκεί. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ο νικθτισ ι κατά περίπτωςθ ο επιλαχϊν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ι ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι τα δθλοφμενα ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτοιχεία ιταν ψευδι ι ανακριβι, ο Διοργανωτισ

6 κα αποκλείει το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο από τθ διαδικαςία, το δε ζπακλό του κα χορθγείται ι κα ακυρϊνεται κατά τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα παράγραφο. Όλα τα δϊρα είναι προςωπικά, δεν μποροφν να μεταβιβαςτοφν ςε άλλα πρόςωπα οφτε μποροφν να πωλθκοφν ι να εξαργυρωκοφν, ενϊ τα δϊρα δεν αντικακίςτανται με άλλα αντικείμενα. Εάν ο πρϊτοσ επιλαχόν δεν μπορεί να κάνει χριςθ του δϊρου το δικαίωμα μεταβιβάηεται ςτον πρϊτο επιλαχόντα, ζπειτα ςτον δεφτερο και οφτω κακ εξισ. Ο Διοργανωτισ, ο οποίοσ και εξαςφαλίηει τθν παροχι των δϊρων του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα δϊρα, κακϊσ και τον αρικμό αυτϊν, με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ και του αρικμοφ των τελικϊν νικθτϊν, αναρτϊντασ τθν ςχετικι ειδοποίθςθ ςτθν ιςτοςελίδα 8. ΕΤΘΤΝΗ Ο Διοργανωτισ δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ εάν, για λόγουσ που βρίςκονται ζξω από τθ ςφαίρα του ελζγχου του, όπωσ ενδεικτικά αλλά μθ περιοριςτικά, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, τεχνικϊν προβλθμάτων, μθ αποδοχισ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, εςφαλμζνου τρόπου αποςτολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, ι εντόσ τθσ ςφαίρασ ελζγχου κάκε τρίτου που κα μεταφζρει τα μθνφματα (π.χ ΕΛΣΑ): α) αποτφχει θ αποςτολι ι/και θ λιψθ του τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ β) δεν είναι διακζςιμθ θ υπθρεςία ςτθν θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ για οςοδιποτε χρονικό διάςτθμα, γ) τα διατθροφμενα αρχεία τθσ υπθρεςίασ καταςτραφοφν μερικϊσ ι ολοςχερϊσ. Ο Διοργανωτισ δε φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθ μεταφορά και παράδοςθ του δϊρου ι για τυχόν ματαίωςι τθσ για λόγουσ που οφείλονται ςε ανωτζρα βία (π.χ. πτϊχευςθ/λφςθ και εκκακάριςθ τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ ι άλλο παρόμοιο). Ο Διοργανωτισ ουδεμία ευκφνθ φζρει ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ επικοινωνία με τον νικθτι ςτθν περίπτωςθ διλωςθσ λανκαςμζνων ςτοιχείων ι ςτοιχείων που είναι ελλιπι, ι λόγω αδυναμίασ εντοπιςμοφ του, κακιςτϊντασ ζτςι αδφνατθ τθν ενθμζρωςι του ι λόγω επίδειξθσ εκ μζρουσ του αμζλειασ, αδιαφορίασ ι αδράνειασ ωσ προσ τθν κατοχφρωςθ και παραλαβι του δϊρου του, εντόσ των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 7. Ο Διοργανωτισ. οι τυχόν ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρείεσ, οι υπάλλθλοι και τα διευκφνοντα ςτελζχθ τθσ δεν φζρουν ευκφνθ, για οποιαδιποτε ηθμία προζρχεται από ι ςυνδζεται με τθ πραγματοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, θ παροφςα προωκθτικι ενζργεια ςε καμία περίπτωςθ δεν χορθγείται, δεν επικυρϊνεται, δεν διαχειρίηεται από, οφτε ςχετίηεται με κανζνα από τα ςυνεργαηόμενα φαρμακεία, τα οποία ουδεμία ευκφνθ φζρουν.

7 9. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ζμπρακτθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ ςυνεπάγεται τθν παροχι τθσ ρθτισ και ανεπιφφλακτθσ ςυναίνεςθσ των ςυμμετεχόντων προσ τον Διοργανωτι. προκειμζνου ο τελευταίοσ να προβαίνει κατά τθν εφλογθ αυτοφ κρίςθ και αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ςτθν ανακοίνωςθ ι/και δθμοςίευςθ του ονόματοσ τουσ. Η ςυμμετοχι ςτον παρόντα Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτθν ISO-PLUS A.E. ατελϊσ και ρθτι διλωςθ ότι τα ωσ άνω δεν προςβάλλουν καμία πτυχι τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ με τθν ςυμμετοχι τουσ παρζχουν ςτο Διοργανωτι τθ ςυγκατάκεςθ και τθν άδειά τουσ ςφμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τθ χριςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων και δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τα οποία γνωςτοποιοφν οι ίδιοι για το ςκοπό τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Διαγωνιςμό. Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ δίδουν ρθτϊσ τθν ςυγκατάκεςι τουσ προσ το Διοργανωτι όπωσ επεξεργαςτεί ι/ και διαβιβάςει τα ανωτζρω ςτοιχεία αποκλειςτικά και μόνο ςε πρόςωπα τα οποία, ωσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία, κατ εντολι και για λογαριαςμό του Διοργανωτι, ενδζχεται να εμπλακοφν ςτθν ανάδειξθ των νικθτϊν του Διαγωνιςμοφ και ςτθν απόδοςθ των Δϊρων ςε αυτοφσ. Για τυχόν άςκθςθ των δικαιωμάτων ςασ που απορρζουν κυρίωσ από τα άρκρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιϊματα πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αντίςτοιχα), μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτο τθλζφωνο: ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ Ο Διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει κακ οιονδιποτε τρόπο τουσ Όρουσ, όπωσ ενδεικτικϊσ να μετακζςει ι να τροποποιιςει το διάςτθμα διεξαγωγισ του, να αλλάξει τα προςφερόμενα δϊρα με άλλα ίςθσ ι διαφορετικισ αξίασ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του, κακϊσ και να ματαιϊςει τον Διαγωνιςμό για οποιονδιποτε λόγο χωρίσ πρότερθ ειδοποίθςθ θ επεξιγθςθ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, παρά μόνον με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει άμεςα τουσ υπεφκυνουσ τθσ ιςτοςελίδασ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΙΔΙΚΙΑ

8 Οι παρόντεσ όροι διζπονται και ςυμπλθρϊνονται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Κάκε διαφορά ςχετικά με το Διαγωνιςμό, που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον, υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. Οι παρόντεσ είναι οι πλιρεισ όροι όπωσ ζχουν κατατεκεί ςτον ωσ άνω υμβολαιογράφο Ακθνϊν Λεοντοποφλου Ευαγγελία του Ιακϊβου (Ακαδθμίασ 16, Ακινα, τθλ ), ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα και ευρίςκονται τυπωμζνοι ςτθν όπιςκεν ςελίδα εκάςτθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςθμαίνει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των Όρων και τθν παραίτθςθ των διαγωνιηομζνων από οποιοδιποτε δικαίωμα προςβολισ τουσ για οποιονδιποτε λόγο.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα