15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002805796 2015-05-27"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: fax: ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο, 27/05/2015 Αξηζ. Ξξση.: «Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Θαιπκλίσλ» ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα «Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Θαιπκλίσλ» Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Θαιπκλίσλ έρνληαο ππ όςηλ ηνπ 1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/ Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξερνύζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Θ.Α.Δ έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε. 3. Σηο Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκό Κεηξώνπ Γεζκεύζεσο: Α/170/2015 & Α199/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ. 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Θ.Τ.Α / Σελ ππ Αξηζκ. 19/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ ΔΘΠΟΣΑ. 8. Σελ ππ Αξηζκ. 12/2015 Κειέηε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 9. Σελ ππ αξηζ. 145/2015 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα. 10. Σν ππ αξηζ. 8255/ πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΚ: 15REQ Σελ ππ αξηζ. 79/10048/ Απόθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Θαιπκλίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 12. Σελ ππ αξηζκ. 185/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ΑΓΑΚ:15REQ πεξί έγθξηζεο ησλ ππ αξηζ. Α/170/2015 & Α199/2015 Πξνηάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνύ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνύ Θ.Α.Δ , έγθξηζε 1

2 ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ αξηζ. 12/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο. 13. Σελ ππ αξηζ. 160/18763/ απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Θαιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο εμνπζίαο. Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο Π Π Ν Κ Δ Άξζξν 1ν Πξνθεξύζζεηαη ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδώλ: 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ & ΓΗΘΡΝ Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Α.1 Κεντρικι μονάδα Η/Τ τεμ 7 Α.2 Οκόνθ Η/Τ τεμ 7 Α.3 ετ πλθκτρολόγιο-ποντίκι τεμ 7 Α.4 Φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τεμ 1 Β.1 Εκτυπωτισ τεμ 5 Β.2 Πολυμθχάνθμα A4 τεμ 1 B.3 Πολυμθχάνθμα Α3 Λθξιαρχείου τεμ 1 Β.4 Φαξ λθξιαρχείου/τπθρεςιών Πρόνοιασ τεμ 2 Γ.1 Εξωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ 2Tb τεμ 2 Γ.2 Εξωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ 1Tb τεμ 1 Δ.1 Μνιμθ Ram για HP Server τεμ 1 Δ.2 Σροφοδοτικό Η/Τ τεμ 5 Δ.3 Εςωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ 1Tb τεμ 4 Ε Switch 5 ports τεμ 1 Σ Μθχάνθμα καταγραφισ παρουςίασ προςωπικοφ τεμ 1 Ζ.1 Καλώδιο UTP 100 μζτρα τεμ 2 Ζ.2 Καλώδιο FTP 100 μζτρα τεμ 1 υςκευαςία ακροδεκτών δικτφου Ζ.3 RJ45 τεμ 200 Ζ.4 Καςετίνα εργαλείων δικτφου τεμ 1 Ζ.5 Καςετίνα εργαλείων επιςκευισ υπολογιςτι τεμ 1 H.1 Πλθκτρολόγιο θλεκτρονικοφ υπολογιςτι τεμ 3 Η.2 Ποντίκι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι τεμ 5 Θ.1 Κάμερα τεμ 1 Θ.2 Μικρόφωνο τεμ 1 Θ.3 Κεντρικι μονάδα Η/Τ τεμ 1 Θ.4 ετ αςφρματο πλθκτρολόγιοποντίκι τεμ 1 2

3 2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Αα Είδος ΜΜ Ποσότητα Ι.1 Πρίηεσ τθλεφώνου επιτοίχιεσ τεμ 80 Ι.2 Κανάλι καλωδίου εξωτερικό μζτρα 130 Ι.3 Κανάλι καλωδίου εςωτερικό μζτρα 70 Ι.4 Καλώδιο UTP μζτρα 1000 Ι.5 Κουτιά οφπα 6' τεμ 10 Ι.6 Βίδεσ ξφλου τεμ 150 Ι.7 ακ. Δεματικά τεμ 4 Ι.8 Κουλοφρεσ πλακζ καλώδιο τθλεφώνου μζτρα 100 Ι.9 κλιπ τθλεφώνου τεμ 100 Ι.10 Κουτιά διακλάδωςθσ ςτεγανά (7.5x7.5) τεμ 20 Ι.11 Ρόκα τεμ 5 Άξζξν2ν Θαζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 1. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 185/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Θαιπκλίσλ, ηελ 11/06/2015 θαη ώξα από 10:00 έσο 11:00 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 3. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, εθ όζνλ γη απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ. 4. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. Δμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθόζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθό πξόζσπν. Ζ εμνπζηνδόηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 όηαλ αθνξά θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη o εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξεία. β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 όπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ δ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη 3

4 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ελώ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ/ ηνπο ε. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ όπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπο. ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ ηειεί ππό θαζεζηώο απνθιεηζκνύ ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. δ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ή πνηόλ όξν δελ απνδέρεηαη. ε. Πηζηνπνηεηηθό Γεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο. ζ. Τπεύζπλε δήισζε όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδνληαη. 5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερόκελν ηεο εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ θαη ηνπ Λ.4281/ Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηξά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη: α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ). δ. Ζ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Κέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη θαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, ε ηερληθή αμία θαη ε απνδνηηθόηεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα, ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά θαιό ζα είλαη λα είλαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε, όπσο νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξίαο. Αλ θαηαηεζνύλ πξνζπέθηνπο απηά κπνξνύλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. β. Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 4

5 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ππνγξάθεηαη είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Νη δηαγσληδόκελνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο εηδώλ ή κέξνο απηώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξόκελεο θαηεγνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ όιεο ηηο πνζόηεηεο θαη ηα είδε πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξώ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηόο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδώλ ειεύζεξσλ ζην Γήκν. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Θαιπκλίσλ (Θάιπκλνο Σ.Θ ηει.: ), κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε κέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή κέρξη ηελ 10/06/2015. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ από ηεο 10:00 κέρξη ηεο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο: Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηε ώξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη εθόζνλ βεβαησζεί ε λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ απηήλ θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο. Όηαλ πεξάζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξύζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη από ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδόζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη, πξνο ηνπ όξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη θιεηζηόο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή όπνπ ε επηηξνπή 1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη απηνύο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινύζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκόζηα αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιόγνο ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη θάθεινη πξνζθνξώλ κεηαβηβάδνληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όπνπ ζα ζπλεδξηάζεη ηελ ίδηα εκέξα ή ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη εθείλε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο. Αμηνινγνύληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη αμηνινγνύληαη. Δλ ζπλερεία αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, (όζσλ θξίζεθαλ όηη νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο 1 Άξζξν 11 παξ 8 ΔΘΠΟΣΑ : Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε αξκόδηα επηηξνπή, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο έιεγρνο απηόο κπνξεί λα γίλεη ζε άιιν κεηαγελέζηεξν ρξόλν 5

6 παξνύζεο) παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλάινγα κε ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη αμηνινγνύληαη. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Ξξαθηηθό Αμηνιόγεζεο Ρερληθώλ θαη Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε όπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ επ απηνύ ηπρόλ ελζηάζεηο. 9 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 90 εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 10 Σα είδε ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Γήκν εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 11 Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ύζηεξα από καθξνζθνπηθό έιεγρν, κέζα ζε ρξόλν 15 εκεξώλ από ηελ παξάδνζή ηνπο. 12 Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδώλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ, θαη κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνύληαη θαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 14 Ζ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλά θαηεγνξία εηδώλ ζε όπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειόηεξε αλά θαηεγνξία εηδώλ ηηκή εθόζνλ θξηζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνύζαο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, κε γλσκνδόηεζή ηεο πξνο ην αξκόδην όξγαλν, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζόηεηαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό, κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμύ απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζύκβαζε ηζρύεη έσο νινθιεξώζεσο ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 15 Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν (δηαύγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 85 ) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξύθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ζιεθηξνληθό Κεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΘΖΚΓΖ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 6

7 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΘΑΙΚΛΗΩΛ» 7

8 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ : «Ρερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Θαιπκλίσλ» Αξηζ. Κει.: 12/2015 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ,14 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε θάπνησλ βαζηθώλ εηεζίσλ ηερλνινγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αγνξαζηεί εμνπιηζκόο πνπ ζα αλήθεη ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο: Α. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Β. Δθηππσηέο θαη Πνιπκεραλήκαηα Γ. ύζηεκα γηα αληίγξαθα αζθαιείαο Γ. Δμαξηήκαηα αλαβάζκηζεο-αληαιιαθηηθά E. πζθεπέο Γηθηύνπ Σ. Κεραλήκαηα θαηαγξαθήο παξνπζηώλ πξνζσπηθνύ Ε. Δξγαιεία θαη εμαξηήκαηα H. Γηάθνξα πεξηθεξεηαθά γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο Θ. ύζηεκα ηειεδηάζθεςεο Η. Δμνπιηζκόο γηα αιιαγή θαισδίσζεο ηειεθσληθνύ δηθηύνπ Γεκνηηθνύ Κεγάξνπ Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ρσξίο κεγάιν θόζηνο θαη κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ όια ηα ινγηζκηθά παθέηα γηα PC πνπ θπθινθνξνύλ απηή ηε ζηηγκή (Πεξηβάιινλ Windows, Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, Βάζεηο δεδνκέλσλ, ρεδηαζηηθά παθέηα, Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, θ.α.). Σν ιεηηνπξγηθό ηνπο ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Γήκν Θαιπκλίσλ. Σέινο ζα είλαη δπλαηή θαη ε ζύλδεζε ησλ Κεραλεκάησλ ζε ηνπηθά δίθηπα αιιά θαη ζην Internet. Σα κεραλήκαηα ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζηα ,14 ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζην πξνϋπνινγηζκό θαη ζηνλ θσδηθό Θ.Α ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Ππζηεκάησλ Ζιεθηξνληθώλ πνινγηζηώλ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζα γίλεη ε πξνκήζεηα επηά (7) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Ο έλαο (1) ζα εγθαηαζηαζεί ζην Γξαθείν Θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεραλνγξάθεζήο ηνπ θαη νη δύν (2) ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Τπεξεζία Γόκεζεο, ιόγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο κε λένπο ππαιιήινπο. Άιινο έλαο (1) ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο ππεξεζίεο Πξόλνηαο. Οη άιινη ηξεηο (3) ζα δνζνύλ ζε άιιεο αηηηνινγεκέλεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. απαζρνινύκελνη ζην πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο). Σν θάζε ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζα απνηειείηαη από ηα εμήο: 8

9 Θεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή Οζόλε ππνινγηζηή Πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη Δθηππσηή Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 1. Θεληξηθή κνλάδα H/Y Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ Intel Core i3 Κλήκε RAM: 4 Gb DDR3 Ιεηηνπξγηθό ύζηεκα: Windows 7 Pro θιεξόο δίζθνο: 1 Tb Θάξηα δηθηύνπ 100/1000 Mbps 2. Οζόλε ππνινγηζηή Κέγεζνο νζόλεο: ηνπιάρηζηνλ 19 ίληζεο Σερλνινγία: LED Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ 1600x900 πλδεζηκόηεηα: D-SUB 3. εη πιεθηξνιόγην πνληίθη Σερλνινγία πνληηθηνύ: optical Θνπκπηά: 3 ύλδεζε πνληηθηνύ: USB ύλδεζε πιεθηξνινγίνπ: USB Άιια: πκβαηόηεηα πνληηθηνύ θαη πιεθηξνινγίνπ κε ιεηηνπξγηθό Windows. 4. Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο Δπίζεο, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ελόο (1) θνξεηνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ηα εμήο: Δπεμεξγαζηήο: Intel Core i5 ηνπιάρηζηνλ 2.5GHz Οζόλε: 15.6''. Κλήκε: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L/ddr3 κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο έσο ηα 8 GB. θιεξόο Γίζθνο: 1 TB, 5400rpm, SATA. Οπηηθόο Γίζθνο: DVD-RW. Απηόλνκε θάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 2Gb. Δλζύξκαηε επηθνηλσλία: Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX. Αζύξκαηε επηθνηλσλία: Wireless LAN (802.11b/g/n) Γηαζπλδέζεηο: USB 2.0, USB 3.0, Memory Card Reader, VGA, HDMI, RJ-45, headphone-out/microphone-in, HD Webcam κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν, 1 x DCin. Ήρνο: Δλζσκαησκέλα ζηεξενθσληθά ερεία κε ηερλνινγία ελίζρπζεο DTS Sound. πζθεπή θαηάδεημεο: Touch Pad κε Multi-Touch Control. Πιεθηξνιόγην: 102 πιήθηξσλ, Αγγιηθό, κε ελζσκαησκέλν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. Παξερόκελνο εμνπιηζκόο: AC adapter. Γηαζηάζεηο (W x L x H): x x 26.6 mm. Βάξνο: 2,2 Kg. Κπαηαξία: 4 cell, ιηζίνπ ηόλησλ. Ινγηζκηθό: Windows 7 Professional Β. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθηππσηώλ-πνιπκεραλεκάησλ Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Θίλεζεο ζα απαηηεζεί έλαο (1) εθηππσηήο. Δπίζεο, γηα ηελ Τπεξεζία Γόκεζεο ζα ρξεηαζηνύλ δύν (2) εθηππσηέο θαη έλα (1) πνιπκεράλεκα. Παξάιιεια, απαηηείηαη έλαο (1) εθηππσηήο γηα ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ 9

10 Τπεξεζηώλ. Δπηπιένλ, ην Ιεμηαξρείν ρξεηάδεηαη έλα πνιπκεράλεκα κεγέζνπο Α3 θαη κηα ζπζθεπή θαμ. Σέινο, ζπζθεπή θαμ ρξεηάδνληαη νη ππεξεζίεο Πξόλνηαο. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραλεκάησλ είλαη ηα εμήο: 1. Δθηππσηήο Γξαθείνπ Θίλεζεο Δθηππσηέο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Δθηππσηήο Γηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Δθηππσηήο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο Σερλνινγία: Αζπξόκαπξνο Laser Κέγεζνο ραξηηνύ: Α4 Σαρύηεηα εθηύπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 30 ζειίδεο αλά ιεπηό Αλάιπζε εθηύπσζεο: 1200x1200 dpi, 2400 image quality Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο πλδεζηκόηεηα: USB, Ethernet Πξνηεηλόκελε Κεληαία απόδνζε: ηνπιάρηζηνλ 2500 ζειίδεο. Κε ηνλ εθηππσηή λα παξέρεηαη θαη θαιώδην γηα ζύλδεζε USB. 2. Πνιπκεράλεκα Τπεξεζίαο Γόκεζεο Ιεηηνπξγίεο: εθηύπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή, θαμ Κέγεζνο ραξηηνύ: Α4 ύλδεζε: USB, Ethernet Δθηύπσζε: αζπξόκαπξε, 25 ζειίδεο/ιεπηό, αλάιπζε 4800x600 dpi Αληηγξαθή: 25 ζειίδεο/ιεπηό άξσζε: αλάιπζε κέρξη 1200x1200 dpi Φαμ: Θιήζε κε θαηεβαζκέλν ην αθνπζηηθό / Απηόκαηε επαλάθιεζε / Δπαλάιεςε θιήζεο ηειεπηαίνπ αξηζκνύ / Ιεηηνπξγία απηόκαηεο κείσζεο / Πνιιαπιή απνζηνιή / Φαμ κε θαζπζηέξεζε / Πξνώζεζε θαμ, κλήκε 8Mb 3. Φσηναληηγξαθηθό-Πνιπκεράλεκα (Α3) Ιεμηαξρείνπ Ιεηηνπξγίεο: εθηύπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή Κέγεζνο ραξηηνύ: Α3 ύλδεζε: USB, Ethernet Δθηύπσζε: αζπξόκαπξε, ηνπιάρηζηνλ 22 ζειίδεο/ιεπηό Αληηγξαθή: ηνπιάρηζηνλ 22 ζειίδεο/ιεπηό άξσζε: αλάιπζε κέρξη 600x600 dpi Αληηγξαθή θαη εθηύπσζε δηπιήο όςεο 4. πζθεπή Φαμ Ιεμηαξρείνπ/Τπεξεζηώλ Πξόλνηαο Σερλνινγία: Laser Κέγεζνο ραξηηνύ: Α4 Σαρύηεηα εθηύπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 20 ζειίδεο αλά ιεπηό Γ. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο γηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ Γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηξεηο (3) ζθιεξνί δίζθνη. Ο έλαο (1) ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα αληίγξαθα ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ. Οη άιινη δύν (2) ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ζέζεηο (γηα θαιύηεξε αζθάιεηα) θαη ζα ιακβάλνπλ αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 1. θιεξνί δίζθνη γηα αληίγξαθα αζθαιείαο δεδνκέλσλ Γήκνπ. Υσξεηηθόηεηα: 2 Tb ύλδεζε: USB 3.0 Δγγύεζε: 3 έηε 2. θιεξόο δίζθνο γηα αληίγξαθα καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ Γήκνπ. Υσξεηηθόηεηα:1 Tb 10

11 ύλδεζε: USB 3.0 Δγγύεζε: 3 έηε Γ. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά εμαξηεκάησλ αλαβάζκηζεο αληαιιαθηηθώλ 1. Κία (1) κλήκε RAM γηα βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ Servers DDR Gb ECC πκβαηόηεηα κε server HP Proliant 350 G5p 2. Σξνθνδνηηθά επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ATX Supply Σνπιάρηζηνλ 500W Σνπιάρηζηνλ 1 x 20+4 pin, 1 x 4 pin, 2 x ide (molex), 3 x sata 3. Δζσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη γηα επηηξαπέδηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο Υσξεηηθόηεηα: 1Tb πλδεζηκόηεηα: SATA 6Gb/sec Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο: 7200 rpm E. Ππζθεπέο Γηθηύνπ Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ξνινγηνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ ζην δίθηπν, ζα ρξεηαζηεί κία (1) ζπζθεπή switch. Πξόηππα: IEEE BASE-T Ethernet (twisted-pair copper), ANSI/IEEE NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u, 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper),ieee 802.3az EEE power saving. Πξσηόθνιιν: CSMA/CD. Θύξεο: 5 Σαρύηεηα Κεηαθνξάο Γεδνκέλσλ: Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex). ΠΡ. Κεραλήκαηα Ξαξνπζίαο Ξξνζσπηθνύ Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηό λα θαιπθζνύλ όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη εξγαζηαθνί ρώξνη ζην Γήκν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο γηα ηελ θαηαγξαθή παξνπζηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ (εηζόδνπο-εμόδνπο) κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνύ ξνινγηνύ παξνπζίαο. Λα ππνινγίδεη επαθξηβώο ην ρξόλν εξγαζίαο θάζε εξγαδόκελνπ εκεξεζίσο ή γηα θάπνηα επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Λα παξαθνινπζεί αλ ηεξήζεθε ην πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα εξγαζίαο. Λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηνπο παξόληεο ζηελ εξγαζία εξγαδόκελνπο, ηνπο απόληεο θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο απνπζίαο ηνπο (άδεηα, αζζέλεηα, αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο θιπ) Λα αλαγλσξίδεη θαη λα ππνινγίδεη ηελ θαλνληθή εξγαζία, ππεξσξίεο ή εξγαζία ζε αξγίεο. Λα ζπλδεζεί κε ην ππάξρνλ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ γηα δπλαηόηεηα θεληξηθήο παξαθνινύζεζεο πνιιώλ εγθαηαζηάζεσλ γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλσλ. Λα κπνξεί λα ππάξρεη αξρείν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζε πξνγξάκκαηα Κηζζνδνζίαο. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο. Λα είλαη ζπκβαηό κε ην ππάξρνλ εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθό θαηαγξαθήο παξνπζηώλ (ζύζηεκα HR Power ηεο εηαηξείαο Info Power). Λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο ππάξρνπζεο θάξηεο παξνπζηώλ πξνζσπηθνύ. Ε. Δμαξηήκαηα θαη Δξγαιεία 11

12 1. Γύν ζπζθεπαζίεο θαισδίνπ UTP, θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ 5e 2. Κηα ζπζθεπαζία θαισδίνπ FTP 3. Αθξνδέθηεο δηθηύνπ RJ45 4. Θαζεηίλα εξγαιείσλ δηθηύνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ, ηα εμήο: Απνγπκλσηήο θαισδίσλ δηθηύνπ (UTP/STP Cable Stripper) Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο αθξνδεθηώλ δηθηύνπ RJ11, RJ45 (modular crimping tool) Γηαγλσζηηθή ζπζθεπή θαισδίσλ δηθηύνπ (multi-network cable tester) Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ δηθηύνπ punch down tool (66/110 blades) 5. Θαζεηίλα εξγαιείσλ επηζθεπήο ππνινγηζηή, πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Θόθηεο ειεθηξνληθώλ Πέλζα ειεθηξνληθώλ πιινγή θαηζαβηδηώλ ειεθηξνληθώλ, Philips θαη torque H. Γηάθνξα πεξηθεξεηαθά γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 1. Πιεθηξνιόγηα γηα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ύλδεζε USB 2. Πνληίθηα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή Σερλνινγία optical 3 πιήθηξα ύλδεζε USB Θ. Πύζηεκα ηειεδηάζθεςεο Σν ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από ηα εμήο: Θάκεξα Κηθξόθσλν Θεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή Αζύξκαην πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 1. Θάκεξα Αλάιπζε βίληεν: Full HD 1080p πλδεζηκόηεηα: USB Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν πκβαηόηεηα κε Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Γπλαηόηεηα δνπκ θαη θύιηζεο. Σειερεηξηζηήξην. Σνπιάρηζηνλ 75 κνίξεο εύξνο πεδίνπ. Λα κπνξεί λα θαιύπηεη ηειεδηάζθεςε νκάδαο αηόκσλ. 2. Κηθξόθσλν Γηαζύλδεζε κε ηελ είζνδν ηεο θάξηαο ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή Βάζε ζηεξέσζεο ζε γξαθείν (π.ρ. ηξίπνδν) ππθλσηηθό 3. Θεληξηθή κνλάδα H/Y Δπεμεξγαζηήο: Σνπιάρηζηνλ AMD 1.4 GHz Κλήκε RAM: 4 Gb DDR3 Θάξηα γξαθηθώλ κε έμνδν HDMI. Ιεηηνπξγηθό ύζηεκα: Windows θιεξόο δίζθνο: 2Tb 12

13 Θάξηα δηθηύνπ 100/1000 Mbps 4. εη αζύξκαην πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows. Η. Δμνπιηζκόο γηα αιιαγή θαισδίσζεο ηειεθσληθνύ δηθηύνπ Γεκνηηθνύ Κεγάξνπ Πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνύ θαη εμνπιηζκνύ γηα αιιαγή ηεο θαισδίσζεο ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Κεγάξνπ. Απηό θξίλεηαη ζθόπηκν γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ θαη απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε ηειεθσλία ύδεπμηο. Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ηα ηειεθσληθά θαιώδηα ζα θαηαιήμνπλ ζην Γξαθείν Κεραλνξγάλσζεο, όπνπ ζα βξίζθεηαη ν εμνπιηζκόο ηειεθσλίαο (ηειεθσληθό θέληξν θιπ). Δπίζεο, ζα εγθαηαζηαζνύλ 4 ηειεθσληθέο πξίδεο θαηά κέζν όξν, αλά γξαθείν. Σν πξνο πξνκήζεηα πιηθό είλαη ην παξαθάησ: Δίδνο Ξνζόηεηα ΚΚ Πξίδεο ηειεθώλνπ (επηηνίρηεο) 80 ηεκ Θαλάιη θαισδίνπ εμσηεξηθό 130 κέηξα Θαλάιη θαισδίνπ εζσηεξηθό 70 κέηξα Θαιώδην UTP 1000 κέηξα Θνπηηά νύπα 6' 10 ηεκ Βίδεο μύινπ 150 ηεκ αθ. Γεκαηηθά 4 ηεκ Θνπινύξεο πιαθέ θαιώδην ηειεθώλνπ 100 κέηξα θιηπ ηειεθώλνπ 100 ηεκ Θνπηηά δηαθιάδσζεο ζηεγαλά (7.5x7.5) 20 ηεκ Ρόθα 5 θνπηηά ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ (πιελ ελόηεηαο Η) 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ & ΓΗΘΡΝ Α/ Α Δίδνο Κνλάδα κέηξεζεο Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδνο Αμία Α.1 Θεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ ηεκ 7 400, ,00 Α.2 Οζόλε Ζ/Τ ηεκ 7 90,00 630,00 Α.3 εη πιεθηξνιόγηνπνληίθη ηεκ 7 20,00 140,00 Α.4 Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ηεκ 1 530,00 530,00 Β.1 Δθηππσηήο ηεκ 5 160,00 800,00 13

14 Β.2 Πνιπκεράλεκα A4 ηεκ 1 180,00 180,00 B.3 Πνιπκεράλεκα Α3 Ιεμηαξρείνπ ηεκ , ,00 Β.4 Φαμ ιεμηαξρείνπ/τπεξεζ ηώλ Πξόλνηαο ηεκ 2 180,00 360,00 Γ.1 Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 2Tb ηεκ 2 90,00 180,00 Γ.2 Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 1Tb ηεκ 1 70,00 70,00 Γ.1 Κλήκε Ram γηα HP Server ηεκ 1 200,00 200,00 Γ.2 Σξνθνδνηηθό Ζ/Τ ηεκ 5 50,00 250,00 Δζσηεξηθόο Γ.3 ζθιεξόο δίζθνο 1Tb ηεκ 4 50,00 200,00 Δ Switch 5 ports ηεκ 1 13,00 13,00 Σ Κεράλεκα θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνύ ηεκ 1 470,00 470,00 Ε.1 Θαιώδην UTP 100 κέηξα ηεκ 2 50,00 100,00 Ε.2 Θαιώδην FTP 100 κέηξα ηεκ 1 50,00 50,00 Ε.3 πζθεπαζία αθξνδεθηώλ δηθηύνπ RJ45 ηεκ 200 0,12 24,00 Ε.4 Θαζεηίλα εξγαιείσλ δηθηύνπ ηεκ 1 120,00 120,00 Ε.5 Θαζεηίλα εξγαιείσλ επηζθεπήο ππνινγηζηή ηεκ 1 70,00 70,00 H.1 Πιεθηξνιόγην ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηεκ 3 10,00 30,00 Ζ.2 Πνληίθη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηεκ 5 8,00 40,00 Θ.1 Θάκεξα ηεκ 1 300,00 300,00 Θ.2 Κηθξόθσλν ηεκ 1 20,00 20,00 Θ.3 Θεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ ηεκ 1 350,00 350,00 Θ.4 εη αζύξκαην πιεθηξνιόγηνπνληίθη ηεκ 1 25,00 25,00 Πύλνιν ,00 2. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ Αα Δίδνο ΚΚ Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδνο Αμία Πξίδεο ηειεθώλνπ Η.1 επηηνίρηεο ηεκ 80 1,00 80,00 14

15 Η.2 Η.3 Θαλάιη θαισδίνπ εμσηεξηθό κέηξα 130 2,59 336,7 Θαλάιη θαισδίνπ εζσηεξηθό κέηξα 70 0,52 36,4 Η.4 Θαιώδην UTP κέηξα ,52 520,00 Η.5 Θνπηηά νύπα 6' ηεκ 10 0,67 6,7 Η.6 Βίδεο μύινπ ηεκ 150 0,02 3,00 Η.7 αθ. Γεκαηηθά ηεκ 4 1,76 7,04 Θνπινύξεο πιαθέ Η.8 θαιώδην ηειεθώλνπ κέηξα 100 0,11 11,00 Η.9 θιηπ ηειεθώλνπ ηεκ 100 0,05 5,00 Θνπηηά δηαθιάδσζεο Η.10 ζηεγαλά (7.5x7.5) ηεκ 20 2,38 47,6 Η.11 Ρόθα ηεκ 5 4,14 20,7 Πύλνιν ,14 Γεληθό Πύλνιν (1+2) ρσξίο Φ.Ξ.Α ,14 ΦΞΑ 16% 1652,18 Γεληθό Πύλνιν κε Φ.Ξ.Α. 16% ,32 15

16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ : «Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Θαιπκλίσλ» Αξηζ. Κει.: 12/2015 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ,14 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΘΑΙΚΛΗΩΛ» ΚΔ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΟ ΘΑΙΤΚΛΗΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αξηζ. Κειεη: 12/2015 Θάιπκλνο../.. /2015 ΘΔΚΑ: Ξξνκήζεηα «Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Θαιπκλίσλ» ΞΟΝΠΦΝΟΑ Σεο επηρείξεζεο, έδξα Οδόο, Αξηζκόο, Σειέθσλν, FAX ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ & ΓΗΘΡΝ Κνλάδα Α/Α Δίδνο κέηξεζεο Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδνο Αμία Α.1 Θεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ ηεκ 7 Α.2 Οζόλε Ζ/Τ ηεκ 7 Α.3 εη πιεθηξνιόγηνπνληίθη ηεκ 7 Α.4 Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ηεκ 1 Β.1 Δθηππσηήο ηεκ 5 Β.2 Πνιπκεράλεκα A4 ηεκ 1 Πνιπκεράλεκα Α3 B.3 Ιεμηαξρείνπ ηεκ 1 16

17 Β.4 Γ.1 Γ.2 Γ.1 Φαμ ιεμηαξρείνπ/τπεξεζη ώλ Πξόλνηαο ηεκ 2 Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 2Tb ηεκ 2 Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 1Tb ηεκ 1 Κλήκε Ram γηα HP Server ηεκ 1 Γ.2 Σξνθνδνηηθό Ζ/Τ ηεκ 5 Δζσηεξηθόο ζθιεξόο Γ.3 δίζθνο 1Tb ηεκ 4 Δ Switch 5 ports ηεκ 1 Σ Κεράλεκα θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνύ ηεκ 1 Ε.1 Θαιώδην UTP 100 κέηξα ηεκ 2 Ε.2 Θαιώδην FTP 100 κέηξα ηεκ 1 Ε.3 πζθεπαζία αθξνδεθηώλ δηθηύνπ RJ45 ηεκ 200 Ε.4 Θαζεηίλα εξγαιείσλ δηθηύνπ ηεκ 1 Ε.5 Θαζεηίλα εξγαιείσλ επηζθεπήο ππνινγηζηή ηεκ 1 H.1 Πιεθηξνιόγην ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηεκ 3 Ζ.2 Πνληίθη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηεκ 5 Θ.1 Θάκεξα ηεκ 1 Θ.2 Κηθξόθσλν ηεκ 1 Θ.3 Θεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ ηεκ 1 εη αζύξκαην Θ.4 πιεθηξνιόγην-πνληίθη ηεκ 1 Πύλνιν 1 2. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ Αα Δίδνο ΚΚ Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδνο Αμία Η.1 Πξίδεο ηειεθώλνπ επηηνίρηεο ηεκ 80 Η.2 Θαλάιη θαισδίνπ εμσηεξηθό κέηξα 130 Η.3 Θαλάιη θαισδίνπ εζσηεξηθό κέηξα 70 Η.4 Θαιώδην UTP κέηξα 1000 Η.5 Θνπηηά νύπα 6' ηεκ 10 Η.6 Βίδεο μύινπ ηεκ 150 Η.7 αθ. Γεκαηηθά ηεκ 4 17

18 Η.8 Θνπινύξεο πιαθέ θαιώδην ηειεθώλνπ κέηξα 100 Η.9 θιηπ ηειεθώλνπ ηεκ 100 Θνπηηά δηαθιάδσζεο Η.10 ζηεγαλά (7.5x7.5) ηεκ 20 Η.11 Ρόθα ηεκ 5 Πύλνιν 2 Γεληθό Πύλνιν (1+2) ρσξίο Φ.Ξ.Α. ΦΞΑ 16% Γεληθό Πύλνιν κε Φ.Ξ.Α. 16% Θάιπκλνο./ /2015 Ο Πξνζθέξσλ Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ& Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Ησάλλεο ΓΑΙΗΚΗΣΑΘΖ Θνηλ. : 1. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 2. Γξακκαηεία 18

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. Κάιπκλνο, 09/11/2015. Αξ. Πξωη.: 23997

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. Κάιπκλνο, 09/11/2015. Αξ. Πξωη.: 23997 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Κάιπκλνο, 09/11/2015 Αξ. Πξωη.: 23997 TMHMA ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Μ. ΜΠΑΪΡΑΜΗ Σειέθωλν: 22430-59 169 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα