EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο έσο 500 ιίηξσλ, θαηάιιεισλ γηα νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. 2.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ο πιαζηηθόο θάδνο θνκπνζηνπνίεζεο ζα είλαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζα έρεη κεηαβιεηή ρσξεηηθόηεηα, αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ή ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Γηα ην ζθνπό απηό ν θάδνο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από αλεμάξηεηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύλ λα πξνζζαθαηξνύληαη, έηζη ώζηε ε ζπλνιηθή ηνπ ρσξεηηθόηεηα λα είλαη έσο θαη 500 ιίηξα. Ο θνκπνζηνπνηεηήο ζα είλαη ηαρείαο θαη ζεξκήο θνκπνζηνπνίζεο κε ηνηρώκαηα αεξηζκνύ πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ βέιηηζην αεξηζκό, αιιά ηαπηόρξνλα ζα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ. Τα ηνηρώκαηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ κνλσηηθά γηα απνθπγή πνιύ ρακειώλ ή πνιύ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ. Θα πξέπεη λα θέξεη αλεμάξηεην θαπάθη, πνπ ζα εθαξκόδεη ζην θπξίσο ζώκα θαη ην νπνίν ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί ώζηε λα ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ. Τν θαπάθη ζα πξέπεη λα θέξεη δηαηάμεηο αεξηζκνύ γηα βέιηηζηε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ. Ο θάδνο ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο ζε όζν ην δπλαηόλ πην κεγάιε επηθάλεηα, ώζηε λα επηηαρύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη δηάηαμε άξηζηεο ζηήξημεο / πάθησζεο ηνπ ζώκαηνο ζην έδαθνο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηνλ θνκπνζηνπνηεηή λα θέξνπλ ζηηο γσλίεο νπέο ειάρηζηεο δηακέηξνπ 2 εθαηνζηώλ. Τν πιηθό θαηαζθεπήο ζα είλαη παξζέλν πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην, δηπινύ ηνηρώκαηνο, άξηζηεο πνηόηεηαο πνπ ζα έρεη εκπινπηηζζεί κε εηδηθά πξόζζεηα πνπ πξνθπιάζζνπλ απνηειεζκαηηθά από απόηνκεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (κεγάιν ςύρνο ή δέζηε), επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ (ζρήκα, ζηξνγγπιεκέλεο επηθάλεηεο) θαη ε εληειώο ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα ζα εγγπώληαη ηελ θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπ θάδνπ. Επηπιένλ ε ρξήζε άξηζηεο πνηόηεηαο πξώησλ πιώλ ζα εγγπάηαη ηελ άξηζηε εκθάληζε ηνπ αθόκε θαη κεηά από πνιιά ρξόληα ρξήζεο.

2 Η δηάκεηξνο ηνπ θάδνπ, γηα ιόγνπο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,80 κέηξα θαη λα κελ μεπεξλά ην έλα (1) κέηξν. Η ηερληθή κειέηε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο, ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ηνπ θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ.

3 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (με ποινή αποκλεισμού) 1) Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ην ρξόλν πνπ δεζκεύεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζην Δήκν θαη ηνλ ηξόπν πνπ πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο service. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα επηζπλαθζεί θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ. Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό 2) Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα. 3) Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη ππεύζπλε δήισζε γηα ηνλ ρξόλν παξάδνζεο, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 60 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 4) Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαη ειέγρνπ ΕΝ-840/2/5/6-από πηζηνπνηεκέλα θέληξα γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, κε ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαη δνθηκώλ απ όπνπ ζα πξνθύπηνπλ θαη ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία ησλ θάδσλ ( ρσξεηηθόηεηα, θ.α). Τν εξγνζηάζην παξαγσγήο ην νπνίν δειώλεηαη σο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ππό πξνκήζεηα θάδνπ δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ αλαθέξεη ην σο άλσ πηζηνπνηεηηθό. 5) Πηζηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO 9001 θαη ) Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενύληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα εληειώο όκνησλ θάδσλ κε ηνπο πξνζθεξόκελνπο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ επί απνδείμεη κέρξη 3 εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η απόδεημε ζα θαηαηεζεί ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 7) Οη δηαγσληδόκελνη επίζεο ππνρξενύληαη λα επηζπλάςνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπο θαη νη αληίζηνηρεο δπλαηόηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο (απαζρνινύκελν πξνζσπηθό, εμνπιηζκόο, ρξεκαηνπηζησηηθή δπλαηόηεηα, θύθινη εξγαζηώλ, πηζηνπνίεζε ISO 9000 θιπ.) 8) Εθ όζνλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξόκελα πιηθά κεξηθά ή νιηθά ζε δηθό ηνπο εξγνζηάζην πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνύλ ηα πιηθά (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ ζα θαηαζθεπαζηεί από ηνλ δηαγσληδόκελν ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππόινηπν), ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη: α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδόκελν, κέζα ζηνλ αλαθεξόκελν ζηελ πξνζθνξά ρξόλν παξάδνζεο. β) ζα θαιύςεη ην Δήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθόκε θαη απεπζείαο αλ απηό θξηζεί ζθόπηκν από ην Δήκν γ) ζα θαιύςεη ην Δήκν κε ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε αθόκε θαη απεπζείαο αλ απηό απαηηεζεί από ην Δήκν Η δήισζε απηή κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζα γίλεη ζε πξσηόηππν έγγξαθν (απνθιεηόκελσλ fax ή θσηναληηγξάθσλ), ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή Γιώζζα.

4 9) Επίζεο, πξέπεη λα επηζπλαθζεί θαηάζηαζε πξνκεζεηώλ (θάδνη απνξξηκκάησλ), ζε θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ, ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεηώλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν θνξέαο ηνπ Δεκνζίνπ, ε ρξνλνινγία παξάδνζεο θαη ε πνζόηεηα ησλ εηδώλ πνπ πξνκεζεύηεθαλ. Συντάχθηκε Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

5 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ , ,00 ΦΠΑ 23% ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Συντάχθηκε Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα