Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου"

Transcript

1 Μετρήσεις και Ανάλυση της Ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου Σταµάτης Βασιλαντωνόπουλος 1 Λέκτορας, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου 1 Ερευνητής, ηµήτρης Σκαρλάτος 2, Λέκτορας, Τηλέµαχος Ζακυνθινός 2 Ερευνητής, Νικόλαος Αλέξανδρος Τάτλας 1, Ερευνητής, Ιωάννης Μουρτζόπουλος 1, Αναπληρωτής Καθηγητής, 1 Τµήµα Ηλεκ.Μηχ.&Τεχν. Υπολ., 2 Τµήµα Μηχαν-Μηχ. & Αερον., Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία παρουσιάζει αποτελέσµατα από πρόσφατες ακουστικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Οι µετρήσεις αυτές βασίζονται στην χρήση σύγχρονων µεθόδων και επιτρέπουν τον υπολογισµό ακουστικών παραµέτρων όπως: Clarity C-, Definition D-50, RASTI, IACC, LEF, κ.λ.π. Οι µετρήσεις συγκρίνονται µε υπολογιστικό µοντέλο ακουστικής προσοµοίωσης του θεάτρου. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζει µερικά πρωτότυπα συµπεράσµατα για τις ακουστικές ιδιότητες του θεάτρου σε σχέση µε την µορφή και προέλευση των πρώιµων ανακλάσεων, την συχνοτική απόκριση του θεάτρου την χρονο-συχνοτική αλληλοεπίδραση και την αντίληψη του χώρου από τον ακροατή. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επιβεβαιώνουν την πασίγνωστη καλή ακουστική ποιότητα του θεάτρου για την οµιλία, µε την καταληπτότητα να παραµένει σε άριστα επίπεδα σε όλες τις θέσεις. Measurements and Analysis of the Acoustics of the Ancient Theater of Epidauros ABSTRACT Recent results are presented, from acoustic measurements performed in the ancient open theater of Epidauros. These measurements were obtained using modern techniques, allowing evaluation of numerous acoustic parameters for the theater, such as: Clarity C-, Definition D-50, RASTI, IACC, LEF, etc. These measurements and results are also compared to those obtained from a acoustic simulation of the theater s acoustics. The analysis of the results, illustrates many novel aspects of the theater s acoustic properties, such as the pattern and mechanism for the early reflections, the spectral response of the theater, aspects of time-frequency response interaction and aspects of the spatial impression. The results restate the well-known exceptional acoustic quality of the theater for speech, with speech intelligibility remaining nearly perfect at all listener positions.

2 1. Εισαγωγή Η καλή ακουστική του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο των ειδικών όσο και των απλών επισκεπτών. Κατά καιρούς υπήρξαν µετρήσεις της ακουστικής του θεάτρου [1,2] αλλά κυρίως λόγω περιορισµών του εξοπλισµού, οι µετρήσεις αυτές παρουσίασαν µόνο µερικές πτυχές του θέµατος. Εδώ, παρουσιάζονται νέες αναλυτικές µετρήσεις της ακουστικής του θεάτρου για διάφορες θέσεις ακρόασης, που θα βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση των ακουστικών χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, γίνεται και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε ακουστικές προσοµοιώσεις για τις ίδιες θέσης πηγής - δέκτη [3]. 1. Μεθοδολογία Η ακουστική µέτρηση του θεάτρου πραγµατοποιήθηκε στις 28/4/2004 από 2 οµάδες ερευνητών του Παν/µίου Πατρών (Τµήµατα Ηλ.-Μηχ. & Τεχ. Υπολ. και Μηχαν.- Μηχ.) και βασίστηκε σε σύγχρονες µετρητικές µεθόδους µε χρήση φορητών προσωπικών υπολογιστών (κάρτες ήχου RME και Tascam US 122), λογισµικό WinMLS και Β&Κ Dirac 2.7, µικρόφωνα ACO Pacific και Probe Norsonic 1234, Probe έντασης Norsonic 240, ηχεία ATC SMC 20-2 Active Monitor και JBL EON power 15. Οι µετρήσεις λήφθηκαν σε θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 1, σε αποστάσεις που δίνονται και στo [3]. Η πηγή τοποθετήθηκε σε ύψος 1,5 m στο κέντρο της ορχήστρας (S1), καθώς και µετατοπισµένη κατά 5m προς το κοίλο. Το σήµα διέγερσης (MLS ή sine sweep) παρήχθη µε στάθµη 105 db-spl/1m, ενώ ο θόρυβος περιβάλλοντος ήταν κατά µέσο όρο 55 db (40 db(a)). ϑ1 ϑ2 ϑ3 Σχήµα 1. Κάτοψη του αρχαίου θεάτρου και θέσεις πηγής (S Ν ) και δεκτών (R N ) 2. Αποτελέσµατα 2.1 Η διακύµανση της ηχητικής στάθµης Η ηχητική στάθµη παρουσιάζει την αναµενόµενη για ανοιχτούς χώρους µείωση µε την απόσταση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2. Μικρές διακυµάνσεις από την ιδανική

3 κλίση εµφανίζονται λόγω του θορύβου (κυρίως από ρεύµατα αέρα), αλλά και της διαφοροποίησης της στάθµης των διάχυτων ανακλάσεων (για διαφορετικές γωνίες). SPL(dB) 40 0 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (m) Σχήµα 2: Ηχοστάθµη για διαφορετικές αποστάσεις του δέκτη από την πηγή 2.2 Η χρονική σύνθεση του ηχητικού πεδίου Το ηχητικό πεδίο του θεάτρου [3] σχηµατίζεται από ορισµένες διακριτές ανακλάσεις και σηµαντική ενέργεια από το διάχυτο πεδίο που φθίνει σχετικά σύντοµα (περίπου στα 300 msec), στη στάθµη του θορύβου. Με βάση τις (γ) (δ) Σχήµα 3: Κρουστική απόκριση (κανονικοποιηµένη ενέργεια σε db) του θεάτρου για πηγή στο κέντρο της ορχήστρας (θέση S1) και για τις θέσεις δεκτών: R1 ( και (γ)) και R2 ( και (δ)). Οι αποκρίσεις λήφθηκαν µετά από αποσυνέλιξη της ανηχοϊκής απόκρισης της πηγής διέγερσης.

4 Σχήµα 4: Σχηµατική απεικόνιση του µηχανισµού παραγωγής 1 ης ανάκλασης για τις θέσεις ακροατηρίου του θεάτρου της Επιδαύρου: θέση R1 θέση R7. µετρήσεις που λήφθηκαν (Σχήµα 3), αλλά και µε την υπολογιστική προσοµοίωση για τις ίδιες θέσεις (µε βάση το γεωµετρικό µοντέλο του θεάτρου, Σχήµα 4), εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: για τις κοντινές θέσεις (R1, R2, R3), η πρώτη ανάκλαση φθάνει περίπου στα 1,7 ms µετά το απευθείας σήµα και προέρχεται από το δάπεδο της ορχήστρας (Σχήµα 4). Η δεύτερη ανάκλαση φθάνει περίπου στα 6 ms και προέρχεται από την πίσω του ακροατή µέτωπο των εδωλίων. εύτερης τάξης ανακλάσεις φθάνουν επίσης στα 11 msec και 16 msec περίπου. Λόγω του σχήµατος και της κλίσης του κοίλου, στις επάνω θέσεις (R7, R8, R9) παρατηρείται µία διαφορετική σειρά στην άφιξη των ανακλάσεων: η πρώτη ανάκλαση φθάνει στα 1,3 ms και προέρχεται από τα εµπρόσθια εδώλια του ακροατή (Σχήµα 4). Η δεύτερη ανάκλαση φθάνει περίπου στα 3,5-4 ms και προέρχεται από το δάπεδο της ορχήστρας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο εστιασµός ανακλάσεων για αυτές τις µακρύτερες αποστάσεις, έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση του πλάτους αυτής της δεύτερης ανάκλασης, έτσι ώστε να εµφανίζεται σε υψηλότερη στάθµη από το απευθείας σήµα Σχήµα 3, (δ). Όπως είναι αναµενόµενο, όλες αυτές οι πρώιµες ανακλάσεις, ενισχύουν το απευθείας σήµα της πηγής και την καταληπτότητα, ιδίως για τις µακρινές θέσεις ακρόασης. 2.3 Η συχνοτική σύνθεση του ηχητικού πεδίου Σχήµα 5: Μέτρο της απόκρισης συχνότητας του θεάτρου σε: κοντινές θέσεις / διαφορετικές γωνίες και για µακρινές θέσεις / διαφορετικές γωνίες.

5 Το θέατρο εµφανίζει µία χαρακτηριστική διαµόρφωση της ηχητικής χροιάς σε σήµατα, η οποία προέρχεται από τη µορφή των αποκρίσεων συχνότητας. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5,, για µετρήσεις µε την πηγή στο κέντρο της ορχήστρας, η απόκριση αυτή χαρακτηρίζεται από µία σηµαντική βύθιση στα Hz και ενίσχυση στην περιοχή Hz. Ταυτόχρονα οι χαµηλές συχνότητες (- Hz) µεταδίδονται µε ικανοποιητικό πλάτος. Η µορφή της φασµατικής απόκρισης δεν µεταβάλλεται δραστικά ούτε µε την απόσταση, ούτε µε την γωνία ακρόασης. Όµως, εάν η πηγή µετακινηθεί στο µπροστινό µέρος της ορχήστρας (κοντά στα πρώτα εδώλια), τότε το εµφανίζεται µία µετακίνηση προς χαµηλότερες συχνότητες τόσο του βυθίσµατος, όσο και της περιοχής ενίσχυσης (από τα 0Hz στα 0Hz). Η χαρακτηριστική αυτή και σταθερή µε τη θέση απόκριση, λειτουργεί ευεργετικά για τη µετάδοση σηµάτων οµιλίας, αφού η σηµαντική για την καταληπτότητα περιοχή του 1 KHz ενισχύεται. Επιπλέον ένα ποσοστό της µη-σηµαντικής για την καταληπτότητα ενέργειας κοντά στην τονική συχνότητα µειώνεται, ταυτόχρονα παραµένοντας αναλλοίωτος ο «όγκος» του σήµατος. Στις ψηλές συχνότητες υπάρχει η αναµενόµενη µείωση του πλάτους, όπου στις περιπτώσεις µε ακροατήριο (δεν πραγµατοποιήθηκαν τέτοιες µετρήσεις), αναµένεται να είναι περισσότερο έντονη. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και εξετάζοντας την χρονοσυχνοτική απόκριση του θεάτρου (Σχήµα 6), είναι προφανές ότι ο µηχανισµός των πρώιµων Σχήµα 6: Χρονοσυχνοτική ανάλυση της απόκρισης του θεάτρου για τη θέση δέκτη R1 ανακλάσεων (όπως προαναφέρθηκε, από το δάπεδο της ορχήστρας ή τα εδώλια) είναι υπεύθυνος για τη χαρακτηριστική φασµατική απόκριση (µέχρι τα msec περίπου), ενώ για µετέπειτα χρόνους, το διάχυτο πεδίο, παράγει ένα σχεδόν επίπεδο φάσµα. Βέβαια, ο συντονισµός στη περιοχή του 1 KHz (που προσδίδει και την χαρακτηριστική χροιά στο θέατρο), φαίνεται να διατηρείται µέχρι τα 300 msec περίπου, όπου µετά το πλάτος των ανακλάσεων πέφτει στα συνήθη επίπεδα του θορύβου. Στο Σχήµα 6 φαίνεται επίσης και η - αθροιστική στην απόκριση - συµπεριφορά του χαµηλόσυχνου θορύβου του χώρου (κάτω από την περιοχή διέγερσης, π.χ. στα 10 Hz) κυρίως λόγω των ρευµάτων του αέρα, στα οποία στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι εν µέρει συνεισφέρουν στην «καλή ακουστική» του θεάτρου. Όπως φαίνεται και στο σχήµα, είναι πιθανό ότι τα ρεύµατα αυτά να συνδυάζονται µε την απόκριση του χώρου (κυρίως µετά τα msec) και να

6 δηµιουργούν σύνθετες διαµορφώσεις της ακουστικής πίεσης οι οποίες µπορεί να συντελούν στην µεταγενέστερη οµαλοποίηση του φάσµατος στις χαµηλές συχνότητες (κοντά στα 200 Hz). Πρακτικά ένα τέτοιο φαινόµενο γίνεται αντιληπτό σαν συνηχήσεις του χαµηλόσυχνου σήµατος, συνδυασµένες µε την προαναφερθείσα περιορισµένη «αντήχηση» στην περιοχή του 1 KHz, η οποία συνεχίζει να παράγεται από το διάχυτο πεδίο και που σχετίζεται µε τη γεωµετρία του κοίλου του θεάτρου. 2.4 Ακουστική ευκρίνεια (D-50), διαύγεια (C-) και καταληπτότητα (RASTI) Στο Σχήµα 7, δίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των µετρήσεων για όλες τις αποστάσεις και γωνίες ακρόασης (θ =0 0 θεωρείται η γωνία όπου ταυτίζονται ο οριζόντιος ακουστικός άξονας της πηγής και ο άξονας συµµετρίας του θεάτρου, βλέπε Σχήµα 1). Ταυτόχρονα, δείχνονται και τα αποτελέσµατα της ακουστικής προσοµοίωσης του θεάτρου, για τις ίδιες θέσεις [3]. Εξετάζοντας την Ευκρίνεια D- 50 (Σχήµα 7 ) και τη ιαύγεια οµιλίας C- (Σχήµα 7 ) παρατηρείται ότι το D-50 (%) θ=5 0 C- (db) θ=5 0 0 RASTI (%) θ=5 0 D-50 (%) θ=45 0 C- (db) θ= RASTI (%) θ=45 0 D-50 (%) θ=85 0 C- (db) θ= Απόσταση από δέκτη (m) RASTI (%) θ=85 0 (γ) Σχήµα 7 : Ευκρίνεια D-50, : ιαύγεια C-, (γ): % Καταληπτότητα οµιλιας RASTI, σε σχέση µε την απόσταση του δέκτη από την πηγή (στο κέντρο της ορχήστρας) και τη γωνία ακρόασης. Οι τιµές είναι από µετρήσεις, οι τιµές είναι από προσοµοιώσεις.

7 θέατρο παρουσιάζει αξιόλογη απόδοση, ανεξάρτητα της απόστασης πηγής-δέκτη. Το θέατρο παρουσιάζει ευκρίνεια οµιλίας κοντά στη περιοχή του 95%, η διαύγεια είναι πάνω από 15dB, ενώ για κεντρικές και µεσαίες θέσεις (θ = 5 0, θ = 45 0 ) η παράµετρος αυτή αυξάνει µε την απόσταση υποδηλώνοντας την ευεργετική ανακατανοµή του λόγου πρώιµης προς καθυστερηµένης ενέργειας ανάκλασης. Σηµαντικό είναι ότι οι αντίστοιχες προσοµοιώσεις, παρόλο ότι υποδεικνύουν παραπλήσιες τιµές, φαίνεται ωστόσο να υπολογίζουν σχετικά υποδεέστερη απόδοση, ειδικά για τις πλάγιες θέσεις. Η µικρή διαφοροποίηση µεταξύ µετρήσεων και προσοµοίωσης οφείλεται στο γεγονός ότι η προσοµοίωση βασίζεται σε λείες επιφάνειες και απλοποιηµένα µοντέλα διάχυσης των ανακλάσεων. Σε αντίθεση, οι µετρήσεις έγιναν µε διαβρωµένο το υλικό των επιφανειών του θεάτρου, πράγµα που προσεγγίζει καλύτερα τα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων µε ακροατήριο. Όµοια εξαιρετική είναι και η καταληπτότητα της οµιλίας RASTI (Σχήµα 7 (γ)), η οποία εµφανίζεται στις µετρήσεις να είναι ανεξάρτητη της απόστασης και γωνίας και σε όλες τις περιπτώσεις κοντά στο ιδανικό (κοντά %). Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ακουστική συµπεριφορά του θεάτρου για οµιλία. 2.5 Η ακουστική αίσθηση χώρου (spatial impression) (γ) (δ) Σχήµα 8: Ποσοστό ενέργειας πλευρικών ανακλάσεων (LEF) συναρτήσει της συχνότητας για την θέση R1. στον άξονα X, στον άξονα Y, (γ)στον άξονα Z. (δ) είκτης Ετεροσυσχέτιση (IACC) συναρτήσει της συχνότητας για την θέση R1. Όπως είναι γνωστό η βέλτιστη κατανοµή της ενέργειας των πλευρικών ανακλάσεων (Lateral Energy Fraction, LEF) συµβάλει στη αναβάθµιση της αντίληψης του µεγέθους (όγκου) της πηγής και εισάγει την αίσθηση της ακουστικής άνεσης και οικειότητας του χώρου. Από τα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων [3] συνάγεται ότι τέτοιες ανακλάσεις επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την ακουστική της Επιδαύρου, αφού φαίνεται να φτάνουν στους ακροατές µε προοδευτικά οξύτερες γωνίες, µε την αύξηση της απόστασης από την πηγή (όπως φαίνεται στο Σχήµα 9 και συζητείται

8 και στις [1,3]). Αυτό το αποτέλεσµα συνδυαζόµενο µε πρώιµους χρόνους έλευσης, επιδρά ευεργετικά για την ευκρίνεια λόγου και την καταληπτότητα σε αυτές τις περισσότερο µακρινές θέσεις δεκτών. LEF (%) θ=5 0 ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 0 0 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (m) Σχήµα 9: Ποσοστό ενέργειας πλευρικών ανακλάσεων (LEF) συναρτήσει της απόστασης για τις κεντρικές θέσεις του δέκτη (από προσοµοίωση) 6. Συµπεράσµατα Η κατανοµή της LEF µε τη συχνότητα (για την θέση R1, Σχήµα 8), δείχνει επίσης ότι ο κύριος όγκος της διάχυτης ενέργειας στην περιοχή «συντονισµού» της απόκρισης του θεάτρου (δηλαδή κοντά στο 1 KHz), προέρχεται από τις πλευρικές ανακλάσεις (άξονας Y, Σχήµα 8) και από τον κάθετο άξονα Z (Σχήµα 8(γ)). Η τιµή της IACC (Inter Aural Cross Correlation, Σχήµα 8(δ)) δείχνει ότι σε όλες τις συχνότητες, η διάσταση της πηγής παραµένει περιορισµένη στο ηχητικό πεδίο, επιτρέποντας τον καλό εστιασµό του οµιλητή. Οι µετρήσεις επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ακουστική του θεάτρου για οµιλία και την άριστη καταληπτότητα λόγου, ανεξάρτητα της θέσης του ακροατή. Οι πρώιµες ανακλάσεις από το δάπεδο της ορχήστρας και τα µέτωπα των εδωλίων, συνεισφέρουν σε χρήσιµη για την οµιλία ενέργεια. Για θέσεις στο επάνω µέρος του κοίλου, υπάρχει και εστιασµός πρώιµων ανακλάσεων (γ) Σηµαντική συνιστώσα του πεδίου, µέχρι περίπου τα 300 msec, παράγεται από διάχυτες ανακλάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται εντονότερα από τις πλευρές του κοίλου και τις οριζόντιες επιφάνειες. Η γωνία άφιξης των ανακλάσεων αυτών γίνεται οξύτερη, για τις αποµακρυσµένες θέσεις ακρόασης. (δ) Η συχνοτική απόκριση του θεάτρου τονίζει την περιοχή 0Hz 1 KHz, και αυτός ο συντονισµός διαρκεί για 300 msec περίπου. Το φάσµα γίνεται περισσότερο επίπεδο µετά τα msec περίπου, ενώ παρουσιάζεται και θόρυβος υπό µορφή χαµηλόσυχνων ρευµάτων αέρα. (ε) Οι εξαιρετικές τιµές C-, D-50, RASTI που συχνά βελτιώνονται για µακρινές θέσεις, δείχνουν τη θετική συνεισφορά των πρώιµων ανακλάσεων, αλλά και την ευεργετική επίδραση του διάχυτου πεδίου που δεν µπορεί να προβλεφθεί πλήρως από γεωµετρικά ακουστικά µοντέλα του θεάτρου. 7. Αναφορές [1] R. Shankland: Acoustics of Greek theaters. Physics Today, pp.30-35, [3]. Γουλαράς: Ακουστική αρχαίων θεάτρων, ιπλωµατική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, [3] S. L. Vassilantonopoulos, J. N. Mourjopoulos: A Study of Ancient Greek and Roman Theater Acoustics, Acoustica 89, 2002.

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας

Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας Ακουστική 2002 AcP015 Ακουστική Προσοµοίωση Τελετουργικών και ηµόσιων Χώρων της Αρχαίας Ελλάδας Σταµάτης. Λ. Βασιλαντωνόπουλος Ηλ/γος Μηχ/κός, Ε.Ε. Ι.Π Πανεπιστήµιο Πατρών vasilan@mech.upatras.gr Ιωάννης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ακουστική συμπεριφορά της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Μ. 43/06 Επιβλέπων καθηγητής: Νηστικάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά»

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων.

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου. Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Διπλωματική Εργασία της Καφάση Αλεξάνδρα Επιβλέπουσα: Σωτηροπούλου Α. Επικ.Καθηγήτρια Ε.Μ.Π ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας Μελέτη και υλοποίηση των µεθόδων γρήγορης αποσυνέλιξης µε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

Διπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωµατική Εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TO Α.Τ.Ε.Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: TO Α.Τ.Ε.Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α Τ Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΤΟΥ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χωρικής επεξεργασίας ήχου και δονήσεων Εισαγωγή

Τεχνικές χωρικής επεξεργασίας ήχου και δονήσεων Εισαγωγή Τεχνικές χωρικής επεξεργασίας ήχου και δονήσεων Εισαγωγή Η διπλωματική εργασία που αναπτύσσεται σε αυτό το σύγγραμμα πραγματεύεται το ζήτημα της χωρικής επεξεργασίας των πεδίων ήχου και δονήσεων. Αναπτύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας»

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» 1 «Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 1, Ιωάννης Γ. Μαλαφής 2, Σταύρου Ανθή, Σολωμού Μύρω, Σαριδάκη Στέλλα, Καβαλλιέρου Σταματία, Αλατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Προσδιορισµός των επιπέδων ηχητικής όχλησης και δηµιουργία σχεδιαστικής πρότασης ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας ambistar: Διαδραστική εγκατάσταση με εφαρμογή της τεχνολογίας Ambisonics Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: Νικόλας Γρηγορίου Ι Εξάμηνο Σπουδών Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 4 Ο ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ... 4 1.1 Οργάνωση και Λειτουργία... 4 1.2 Χώροι Εργασίας... 5 Ηχοµόνωση... 5 Εσωτερική ακουστική... 6 Ραδιοφωνικό στούντιο... 9 Χώρος ελέγχου... 10

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Βελτιστοποίηση των Ακουστικών Ιδιοτήτων Αμφιθεάτρου

Μελέτη για την Βελτιστοποίηση των Ακουστικών Ιδιοτήτων Αμφιθεάτρου Μελέτη για την Βελτιστοποίηση των Ακουστικών Ιδιοτήτων Αμφιθεάτρου Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης/Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής/Πάρου 33 Αθήνα/ hspyridis@music.uoa.gr Ιωάννης Γ. Μαλαφής/ΠΔ 407/80/Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θορύβου στο χώρο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα