Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE"

Transcript

1 Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 1.1 Αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης της άλμης (Εκτενής περίληψη στα ελληνικά) Δράση 1 Ενέργεια 1(β) Προπαρασκευαστικές Δράσεις Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση μεθόδων- τεχνικών επεξεργασίας & ελαχιστοποίησης της άλμης, κοινών πρακτικών διάθεσης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο Εκπονήθηκε από: Δήμο Τήνου Ε.Μ.Π Culligan Hellas Α.Ε.Β.ΕΕ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 LIFE+Environment project: LIFE 09 ENV/GR/ i P a g e

2 Ευχαριστίες Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης», με ακρωνύμιο SOL-BRINE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+). Η ομάδα του SOL-BRINE εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+) για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διορθώσεις ή άλλα σχόλια, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συντάκτες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποποίηση ευθύνης Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθής και νόμιμες, καθ όσον πρόκειται για την αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες ουδεμία ευθύνη φέρουν. ii Σ ε λ ί δ α

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν παραδοτέο πραγματοποιείται καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των διαθέσιμων μεθόδων διάθεσης του απορριπτόμενου αλμόλοιπου (άλμη) από μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Ευρέως διαδεδομένες τεχνικές επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης της άλμης σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο αναλύονται και αξιολογούνται με κριτήρια τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις λειτουργικές παράμετρους και το επενδυτικό τους κόστος καθώς και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής τους. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SOL-BRINE, το στάδιο της διερεύνησης και της αξιολόγησης των υφιστάμενων κοινών πρακτικών διάθεσης και επεξεργασίας της άλμης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των βέλτιστων τεχνολογιών ως συστατικά μέρη του πιλοτικού και καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας της άλμης. Λαμβάνοντας υπόψιν την ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση και τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση νερού, οι εναλλακτικές πηγές νερού από τεχνολογίες όπως η αφαλάτωση αποτελούν αναπόφευκτες λύσεις στο παγκόσμιο πρόβλημα της λειψυδρίας. Η ανάκτηση πόσιμου νερού από θαλασσινές πηγές, υφάλμυρα ποτάμια και λίμνες με την τεχνολογία της αφαλάτωσης αποτελεί μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση σε περιοχές με ξηρό κλίμα και πρόσβαση σε θαλασσινό νερό. Ωστόσο, η εφαρμογή της συνδέεται με σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως οι εκπομπές CO 2 από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, η ηχορύπανση και η απόρριψη της παραγόμενης άλμης στους υδάτινους φορείς αποδέκτες. Βάσει ορισμού, η άλμη συνιστά απορριπτόμενο διάλυμα μονάδων αφαλάτωσης το οποίο περιέχει άλατα σε υψηλές συγκεντρώσεις καθώς και ίχνη χημικών ουσιών λόγω της προεπεξεργασίας και της μετεπεξεργασίας του θαλασσινού και υφάλμυρου νερού. Το παραδοτέο ακολουθεί την εξής δόμηση ενοτήτων για κάθε μια εκ των οποίων γίνεται μια σύντομη περιγραφή. 1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις απόρριψης της άλμης στα θαλάσσια οικοσυστήματα και παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις απόρριψής της. Στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διάθεση του συμπυκνώματος της άλμης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: Αύξηση της θερμοκρασίας του υδάτινου αποδέκτη περίπου 3-4 C από μονάδες αντίστροφης όσμωσης και C από συστήματα πολυβάθμιας εξάτμισης Μείωση του διαλελυμένου οξυγόνου και διακύμανση της αλατότητας του νερού 1 Σ ε λ ί δ α

4 Ευτροφισμός λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης των νιτρικών και φωσφορικών ιόντων Η αλλαγή και η διατάραξη της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων Η αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό Η θνησιμότητα των θαλάσσιων οργανισμών, της χλωρίδας και της πανίδας Η μεταβολή και ιδιαίτερα η μείωση της παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού καθώς και των φυτών του εδάφους Χημική ρύπανση λόγω της ανακατανομής των συγκεντρώσεων σε ιχνοστοιχεία. Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της άλμης σε έναν υδάτινο φορέα είναι οι ακόλουθοι: Το βάθος και τα τοπογραφικά στοιχεία του σημείου απόρριψης Ο ρυθμός και η πίεση εκροής,ο βαθμός αραίωσης - ανάμειξης, η ταχύτητα ανάμειξης μέσω των διαχυτήρων στην έξοδο των αγωγών απόρριψης Η διαδρομή και ο σχεδιασμός αγωγού απόρριψης λαμβάνοντας και συγκεκριμένα οι διαστάσεις αυτού όπως το μήκος και η γωνία μέχρι το σημείο απόρριψης Τα μετεωρολογικά στοιχεία (κατεύθυνση - ταχύτητα ανέμου) Τα βαθυμετρικά χαρακτηριστικά του σημείου απόρριψης Οι κύριες διευθύνσεις και η δύναμη κυμάτων Τα θαλάσσια ρεύματα και ο βαθμός ευαισθησίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 2 Μέθοδοι απόρριψης της άλμης Η επιλογή του σημείου απόρριψης της παραγόμενης άλμης αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως: η ποσότητα ή ο όγκος του συμπυκνώματος, ο βαθμός προεπεξεργασίας πριν την τελική διάθεση, η κοινωνική αποδοχή, τα φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του αποδέκτη, η χημική σύσταση του συμπυκνώματος και η βιωσιμότητα της μεθόδου σε σχέση με το λειτουργικό, επενδυτικό κόστος καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι απόρριψης της άλμης οι οποίες καθορίζονται από την τοποθεσία που βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα αφαλάτωσης: α. Στην ενδοχώρα και β. σε παράκτιες περιοχές. 2 Σ ε λ ί δ α

5 α. Ενδοχώρα Στις εφαρμοσμένες αποδεκτές μεθόδους απόρριψης της άλμης σε σημεία εντός της ενδοχώρας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναφερόμενες. Κάθε μέθοδος συνοδεύεται από μια συνοπτική περιγραφή των βασικών της χαρακτηριστικών με σκοπό μια γενικότερη αποτύπωση των κυριότερων πλεονεκτημάτων και ελαττωμάτων της. Συγκεκριμένα, στην ενδοχώρα συναντώνται οι ακόλουθες τεχνικές απόρριψης: α.1 Έγχυση σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς (Deep Well Injection) Πρόκειται για μια διεθνώς εφαρμοσμένη μέθοδο διάθεσης βιομηχανικών, αστικών υγρών τοξικών και μη αποβλήτων η οποία θεωρείται αποτελεσματική και βιώσιμη για μονάδες αφαλάτωσης εγκατεστημένες στην ενδοχώρα. Αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αποθήκευσης υγρών αποβλήτων σε υπόγειους στεγανούς και πορώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς βάθους μικρότερου από 2500 μέτρα μέσω διάνοιξης πηγαδιού και γεωτρήσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της είναι η διαθεσιμότητα του χώρου προς αποθήκευση, η συμβατότητα του συμπυκνώματος με τη συγκεκριμένη μέθοδο και η αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Η εν λόγω μέθοδος θεωρείται η πιο οικονομικά αποδοτική για την απόρριψη της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στην ενδοχώρα. Βασικά μειονεκτήματα αποτελούν: το κόστος συντήρησης της άλμης, η πιθανότητα διάβρωσης και η επακόλουθη διαρροή της άλμης στο περίβλημα του πηγαδιού, η ενδεχόμενη φθορά του πηγαδιού λόγω σεισμικών δονήσεων οδηγώντας σε επιμόλυνση των επιφανεικών και υπόγειων υδάτων. α.2 Έγχυση σε υδροφόρα στρώματα στεγανά με πετρώματα που δεν περιέχουν πόσιμο νερό Κατά τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται διάχυση της απορριπτόμενης άλμης μέσω φρεατίων σε υπόγειους και μεγάλου βάθους υδροφόρους ορίζοντες που δεν περιέχουν πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται σε περιοχές που υπάρχουν διαθέσιμα υδροφόρα στρώματα, μολονότι η δυνατότητα ελέγχου για πιθανές διαρροές θεωρείται δυσμενής με αποτέλεσμα τη μεγάλη αβεβαιότητα των συνεπακόλουθων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος και εφαρμόζεται ευρέως στη Φλόριντα λόγω των ευνοϊκών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. α.3 Απόρριψη σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά την απόρριψη της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Παρατηρείται ότι με την μέθοδο αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καθίζηση 3 Σ ε λ ί δ α

6 αναθρακικού ασβεστίου στα φίλτρα επεξεργασίας καθώς επίσης ότι δύναται να ευνοήσει την ανάπτυξη βακτηρίων και υπερφόρτωση της δυναμικότητας του συστήματος. α.4 Απόρριψη σε σύστημα αποχέτευσης Εφαρμόζεται από μικρές μονάδες αφαλάτωσης. Επιτυγχάνεται μεγάλος βαθμός αραίωσης της άλμης, η μέθοδος θεωρείται απλή και οικονομική. Σημειώνεται αύξηση του αριθμού των ολικών διαλυμμένων στερεών στο επεξεργασμένο απόβλητο με αποτέλεσμα την μη χρησιμότητα του παραγόμενου ύδατος για άρδευση. α.5 Εδαφική Διάθεση Εφαρμόζεται στην Σαουδική Αραβία από μονάδες αντίστροφής όσμωσης όπου η άλμη απορρίπτεται σε φυσικό χώρο, όπως π.χ. έρημος και τα επίπεδα αλατότητας στα επιφανειακά ύδατα δύναται να αυξηθούν. Απαιτούνται αχανείς εκτάσεις, επηρεάζεται η χλωρίδα καθώς και η ποιότητα του υπεδάφους. α.6 Απόρριψη στα επιφανειακά χωρικά ύδατα Τα απόβλητα των μεμβρανών ενός συστήματος αφαλάτωσης απορρίπτονται σε επιφανειακά ύδατα αμέσως ή εμμέσως. Η εν λόγω εναπόθεση της άλμης σε λίμνες και ποτάμια με αυτήν την μέθοδο δεν θεωρείται περιβαλλοντικά φιλική λόγω της διαφοράς σύστασης μεταξύ θαλασσινού νερού και επιφανειακών υδάτων. α.7 Ηλιακές λίμνες Δεξαμενές Αποτελούν μια μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση θερμότητας που μετράπεται σε παραγωγή φθηνής θερμικής ενέργειας. Με την σειρά της αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεργασίες όπως η εξάτμιση νερού ή/και θέρμανση χώρου και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. α.8 Αλικές Λίμνες Εξάτμισης Αυτή η μέθοδος είναι η πλέον παραδοσιακή και διαδεδομένη. Μια σειρά συνδεδεμένων λιμνών μέσω των οποίων ρέει το θαλασσινό νερό/άλμυ και εξατμίζεται με τον αέρα ή τον ήλιο και ενατίθεται χλωριούχο νάτριο. Βέβαια απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης και δύναται να επηρεασθεί αερνητικώς η χλωρίδα. 4 Σ ε λ ί δ α

7 α.9 Απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής (τελική διάθεση της άλμης μετά από τεχνικές επεξεργασίας ελαχιστοποίησης) Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται από την πλειοψηφία εναλλακτικών μεθόδων μέιωσης της άλμης καθώς αποτελεί χωροταξικώς το τελικό σημείο απόρριψης της άλμης σε υγρή ή/και στερεή μορφή. Το βασικότερο μειονέκτημα είναι το κόστος μεταφοράς, αδειοδότησης καθώς και τα έξοδα εναπόθεσης. β. Παράκτιες περιοχες Οι κάτωθι αναφερόμενες μέθοδοι αφορούν την απόρριψη της παραγόμενης άλμης σε θαλάσσιους αποδέκτες. Οι μέθοδοι αυτοί θεωρούνται συμβατικοί αλλά σημειωτέον ότι η αποδοτικότητα και χρησιμοτητά τους εναπόκειται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα συστήματα βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και τούτο δεν θα ίσχυε για συστήματα της ενδοχώρας. β.1 Απόρριψη με αγωγούς σε ακτή όχθη (περιβαλλοντικά μη αποδεκτή μέθοδος μη βιώσιμη) Βασική παράμετρος της μεθόδου αποτελεί η απόσταση μεταξύ της παροχής και του σημείου εκροής του ύδατος που απαιτείται να είναι μεγάλη για να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο υποβάθμισης της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας. Είναι βασικό η άλμη να απορριφθεί σε μεγάλο βάθος και σε σημείο σημαντικά απομακρυσμένο από την ακτή. Σε περιπτωση που ή άλμη εναποτεθή στην όχθη, τότε πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιλογή της ακτής που θα πρέπει να μην αποτελεί περιβαντολλογικά ευαίσθητη περιοχή καθώς θα προκαλούσε σημαντική αύξηση της αλατότητας. β.2 Απόρριψη στην εκροή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων (συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας νερού, μονάδες θερμικής αφαλάτωσης) Το βασικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο μεγάλος βαθμός αραίωσης που επιτυγχάνεται μειώνοντας την πυκνότητα της άλμης ελαχιστοποιώντας την καθίζηση της στο βυθό. β.3 Υγροβιότοποι Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού που επιτυγχάνεται μέσω φυσικών, χημικών και ταυτόσημων διεργασιών. Θεωρείται σήμερα μια 5 Σ ε λ ί δ α

8 αποδεκτή μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προερχόμενων των αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών πηγών. 3 Μέθοδοι επεξεργασίας της άλμης 3.1 Ηλιακός ξηραντήρας (σύστημα πολυβάθμιας εξάτμισης MED) (Ισπανία Aquasol Project) Ανάμεσα στα συστήματα μικρής δυναμικότητας, οι ηλιακές λίμνες αποτελούν την βέλτιστη λύση αφού απαιτείται χαμηλή ζήτηση νερού και μικρή αξία της σχετικής γης. Αναφορικά με συστήματα αφαλάτωσης υψηλότερης δυναμικότητας απαιτείται η επιλογή συμβατικών μεθόδων απόσταξης οι οποίες συνεπικουρούνται από θερμικά ηλιακά συστήματα (έμμεση ηλιακή αφαλάτωση). Το εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργο Aquasol είναι μια απόπειρα εκμεταλλεύσεως της ηλιακής ενέργειας ως βασική πηγή ενέργειας με σκοπό την λειτουργεία του συστήματος αφαλάτωσης. Το έργο περιλαμβάνει έναν εξελιγμένο ξηραντήρα επιτυγχάνοντας υψηλή συγκέντρωση άλμης ή/και ολική ανάκτηση άλατος από σύστημα πολυβάθμιας εξάτμισης. 3.2 Χρήση δονούμενων μεμβρανών VSEP (Vibratory Shear Enhanced Processing) Καλιφόρνια, αρχή μηδενικών υγρών αποβλήτων (ZLD) Η συγκεκριμένη μέθοδος ελαχιστοποίησης της άλμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη βαθμίδα εξάτμισης μειώνοντας την πιθανότητα απόφραξης της μεμβράνης μειώνοντας τοιοτοτρόπως τη συγκέντρωση της άλμης στην επιφάνεια των μεμβρανών. Δύναται να μειώσει την ποσότητα του συμπυκνώματος της άλμης προς εναπόθεσιν. Για την ολική εναπόθεση της άλμης απαιτείται υγειονομική ταφή και κρυστάλλωση της παραγόμενης άλμης. Η ρηθείσα μέθοδος τελεί σε αρμονία με την αρχική μηδενικών απορρίψεων και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας επιφανειακων υδάτων και υγρών αποβλήτων μεμβρανών. 3.3 Αντίστροφη όσμωση υψηλής αποδοτικότητας HERO (High Efficiency Reverse Osmosis) Η παρούσα μέθοδος συνιστά ένα από τα ποικίλλα στάδια επεξεργασίας σε συνδιασμό με την μέθοδο αντίστροφης όσμωσης εφαρμοζόμενη σε συνθήκες υψηλού ph. Η διαδικασία αποτελείται από τρία στάδια και δη μείωση σκληρότητας, απομάκρυνση διαλελευμμένων στερεών και διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ρηξικέλευθη και έχει εφαρμοστεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανίες μεταλλείων και ορυκτών. Το βασικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών συστημάτων αντίστροφης όσμωσης έγκειται στη μείωση πιθανότητας απόφραξης των μεμβρανών, σε ανάκτηση του επιθυμητού προϊόντος κατά 95% και εξάλειψη βιολογικής και οργανικής επίστρωσης λόγω υψηλής τιμής του ph. 6 Σ ε λ ί δ α

9 3.4 Μηχανική Εξάτμιση Η εν λόγω μέθοδος θεωρείται κοστοβόρος και τυγχάνει εφαρμοστέα σε μονάδες μηδενικής απόρριψης. Το υψηλό κόστος αποδίδεται στην υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση και στο κόστος διάθεσης της άλμης ή/και του τελικού προϊόντος (άλατος). Η μέθοδος αυτή λαμβάνει χώρα με την μεταφορά θερμότητας των συμπυκνομένων ατμών στη χαμηλότερης θερμοκρασίας μεμβράνη μέσω μιας μεταλλικής επιφάνειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξάτμιση του νερού και την άυξηση της συγκέντρωσης του εναπομείναντος άλατος. 3.5 SAL-PROC Residual Recovery (νέα τεχνολογία, ΗΠΑ) - συνδυασμός εξάτμισης πολλαπλών βαθμίδων χημικές επεξεργασίες π.χ. αποθείωση Θεωρείται ως η πλέον καινοτόμα μέθοδος επεξεργασίας στην βιομηχανία του πόσιμου νερού. Αποτελεί ιδιοκτησία των βιομηχανιών που εδράζονται στις ΗΠΑ (Geo-Processors) και συνίσταται από πέραν του ενός στάδια. Κατά την διάρκεια της διεργασίας αυτής, τα διαλελυμμένα συστατικά της τροφοδοσίας υψηλής αλατότητας μπορούν εν συνεχεία να εξαχθούν με την μορφή πολύτιμων χημικών παραπροϊόντων σε κρυσταλλική, υγρή και πυλώδη μορφή. Βασικά στάδια αποτελούν η πολυβάθμια εξάτμιση και η ψύξη που λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή συμβατικών χημικών διεργασιών όπως αποθείωση. Η εν λόγω μέθοδος δύναται να θεωρηθεί ως η πλέον οικονομικότερη εάν εδύνατο να αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνές πηγές ενέργειας. 3.6 Χημική αποσκλήρυνση / δεύτερη βαθμίδα αφαλάτωσης υψηλής πίεσης (νερό τροφοδοσίας) Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί συνδιασμό χημικών και φυσικών διεργασιών με στόχο την υψηλότερη ανάκτηση άλμης που παράγεται από πρωταρχικές μονάδες αντίστροφής όσμωσης. Το παραγόμενο συμπύκνωμα άλμης επεξεργάζεται με συμβατικά, χημικά μέσα αποσκλήρυνσης πχ καυστική σόδα, νάτριο με στόχο την καθίζηση των μεταλλικών ουσιών. Το βασικό μειονέκτημα συνίσταται στην παραγωγή και διάθεση μεγάλων όγκων στερεών που προέρχονται από την χημική αποσκλήρινση και η ανάγκη εκτεταμένης χρήσης χημικών. 4 Τεχνικές ελαχιστοποίησης του παραγόμενου όγκου άλμης Οι τεχνικές ελαχιστοποίησεις της άλμης αποσκοπούν στην μείωση του παραγώμενου συμπυκνώματος άλμης με την σχετική ανάκτηση της μέσω μεμβρανών και με την υιοθέτηση τεχνικών που καταστέλλουν την συγκέντρωση της άλμης σε στάδιο πρωθύστερο της εναπόθεσής/απόρριψης της. Δεν είθισται να θεωρείται η εν λόγω τεχνική οικονομική καθώς προαπαιτεί εκτεταμένη προεργασία της άλμης και μεμβράνες ιδιαιτερως σημαντικής επιφανείας. 7 Σ ε λ ί δ α

10 4.1 Συμπυκνωτής άλμης (μηχανικός εξατμιστήρας μιας βαθμίδας), συνδυαστική λειτουργία με λίμνη εξάτμισης Η πλειοψηφία των συμπυκνωτών άλμης λειτουργούν με βάση την αρχή λειτουργίας των μηχανικών εξατμιστήρων μιας βαθμίδας που χρησιμοποιούν ατμό για την θέρμανση των διαλυμμάτων άλμης. Η εν λόγω εξάτμιση επιβοηθάται από την χρήση ενός ηλεκτοδοτούμενου συμπυκνωτήρα ατμού. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τον συμπυκνωμένο ατμό μεταφέρεται μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας στο διάλυμμά της άλμης που εν συνεχεία εξατμίζεται. Τούτων δοθέντων, οδηγούμεθα σε ανάκτηση άλατος 90-98% και σχετική αύξηση των ολικών διαλελυμμένων στερεών σε συγκέντρωση 250,000mg/l. 4.2 Κρυσταλλωτήρας εξάτμισης, συνδυαστική λειτουργία με συμπυκνωτή, σύστημα ZLD Αυτή η μέθοδος κερδίζει έδαφος σε περιπτώσεις όπου το κόστος κατασκευής των ηλιακών λιμνών εξάτμισης είναι απαγορευτικό, οι ρυθμοί εξάτμισης χαμηλοί, η έγχυση σε υπόγειους στεγανούς πορώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς κοστοβόροι ή/και μη πραγματώσιμοι. Ο κρυσταλωτήρας μετατρέπει το απόρριμα του νερού σε καθαρό ύδωρ το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην μονάδα λειτουργίας και τα διαλελυμμένα στερεά σε κατάλληλη προς εναπόθεση μορφή σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ο κρυσταλωτήρας συνήθως απαντάται σε παράλληλη λειτουργία με τον συμπυκνωτήρα με στόχο την μείωση πιθανότητας απόφραξης αυτών. Η παραγόμενη άλμη καθίσταται έτι διαχειρισιμότερη και τελεί σε αρμονία και απόλυτη συμβατότητα με την αρχή της μηδενικής απόρριψης. 4.3 Αρχή Μηδενικής Απόρριψης Η εν λόγω αρχή εδράζεται πυλωτικώς στην παραγωγή ενός στερεού τελικού προϊόντος χωρίς να μεσολαβεί η οιαδήποτε απόρριψη υγρού απορρίματος στο περιβάλλον. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα ανάκτησης της άλμης μειώνοντας τον τελικό της όγκο καίτοι αυξάνοντας την σχετική της συγκέντρωση. Η μέθοδος αυτή είναι συνδιασμός ποικίλλων τεχνικών επεξεργασίας και απόρριψης όπως πχ οι λίμνες εξάτμισης συνιφασμένες με βελτιστοποιημένες τεχνικές εξάτμισης υιοθετώντας επιπρόσθετες πηγές ενέργειας για την περαιτέρω συμπύκνωση της άλμης. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κοινών πρακτικών διάθεσης και των πιο διαδεδομένων τεχνικών επεξεργασίας της άλμης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 8 Σ ε λ ί δ α

11 Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδων διάθεσης και τεχνολογιών επεξεργασίας της άλμης Μέθοδοι διάθεσης - επεξεργασίας άλμης Επιφανειακά χωρικά ύδατα Σύστημα αποχέτευσης Υπόγειοι σχηματισμοί μεγάλου βάθους μέσω πηγαδιών γεωτρήσεις Εδαφική διάθεση Αλυκές λίμνες εξάτμισης Πλεονεκτήματα Χαμηλό κόστος Μεγάλοι όγκοι άλμης Μείωση οργανικού φορτίου άλμης Αραίωση συμπυκνώματος Μηδενική επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστημα Βιώσιμη μέθοδος για μονάδες στην ενδοχώρα και μικρούς όγκους άλμης Μηδενική επίδραση σε θαλάσσιο οικοσύστημα Βιώσιμη μέθοδος για μονάδες στην ενδοχώρα και μικρούς όγκους άλμης Άρδευση σε φυτάκαλλιέργειες ανθεκτικές σε αλατότητα Βιώσιμη μέθοδος για μονάδες στην ενδοχώρα σε Μειονεκτήματα Διατάραξη φυσικού κύκλου Εξάρτηση από τις φυσικές συνθήκες, υδρογραφικά στοιχεία της περιοχής Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων οργανισμών Δυσχεραίνει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, αύξηση TDS, υψηλή αλατότητα Υπερφόρτωση επιβάρυνση δυναμικότητας συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων, μείωση υδραυλικής δυναμικότητας συστήματος Υψηλό κόστος Επιπτώσεις στον υδροφόρου ορίζοντα Αύξηση αλατότητας σε υπόγεια ύδατα Αβεβαιότητα του χρόνου ζωής επίδοσης (χρήση υπολογιστικού μοντέλου προσομοίωσης) Μεγάλη έκταση γης Υποβάθμιση φυσικής βλάστησης Πιθανότητα αύξησης αλατότητας υπογείων υδάτων, υποκείμενου εδάφους Υψηλό κόστος κατασκευής, 9 Σ ε λ ί δ α

12 άγονες και απομακρυσμένες περιοχές Εμπορική εκμετάλλευση του παραγόμενου άλατος (προϊόν με υψηλή καθαρότητα και μεγάλο όγκο) συντήρησης Πιθανότητα αύξησης αλατότητας υπογείων υδάτων, υποκείμενου εδάφους Συμπυκνωτής άλμης Ανάμειξη με νερό ψύξης θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας Ανάμειξη με επεξεργασμένα λύματα Μηδενική επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστημα Μηδενική απόρριψη αποβλήτων (ZLD) Εμπορική εκμετάλλευση του παραγόμενου άλατος, παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού Μηδενική επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα Αραίωση διάλυση των ρευμάτων εξόδου πριν την απόρριψη Κοινή εκροή, μείωση κόστους Μείωση αλατότητας (αποδέκτες-επιφανειακά ύδατα) Αραίωση διάλυση των ρευμάτων εξόδου Μη επιβάρυνση της δυναμικότητας συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων Μείωση αλατότητας Υψηλό κόστος Υψηλή κατανάλωση ενέργειας Εξάρτηση από την ύπαρξη θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Συσσώρευση, καθίζηση σωματιδίων των λυμάτων, επίδραση βενθικών οργανισμών, παρεμπόδιση διάχυσης φωτός Προϋποθέσεις: ξηρά κλίματα, υψηλός ρυθμός εξάτμισης, μεγάλη έκταση γης, επίπεδο έδαφος Συχνός έλεγχος 10 Σ ε λ ί δ α

13 5 Νομικό πλαίσιο για Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο Με γνώμονα την απουσία συγκεκριμένων νομοθετικών προβλέψεων σε ευρωπαϊκό και εν πολλοίς σε ημεδαπό επίπεδο αναφορικά με την θέσπιση κανόνων για τα συστήματα αφαλάτωσης, εφαρμόζονται σε ευρεία βάση οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πλαίσιο αναφορικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρόν παραδοτέο αποπειράται να αποδώσει μια σύντομη ιστορική και ποιοτική περιγραφή του κανονιστικού πλαισίου, κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με όλες τις Οδηγίες που κατά το μάλλον ή ήττον άπτονται της όλης διεργασίας αφαλάτωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Οδηγίες για τα επιφανειακά, τα υπόγεια, τα μεταβατικά και παράκτια ύδατα. Σε κάθε περίπτωση και απούσης συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθίσταται σαφές ότι οι διαχειριστές μονάδων αφαλάτωσης κατά την λειτουργία των εν λόγω κέντρων πρέπει να πληρούν άπασες τις προβλέψεις, γενικότερες και ειδικότερες, που αναφέρονται στην ρηθείσα γενικότερη νομοθεσία και συγεκριμένα στην Οδηγία πλαίσιο για την διαχείριση των υδάτινων πόρων (Οδηγία 2000/60/EC). Επιπροσθέτως, το παρόν αναφέρεται εν συντομία σε συγκεκριμένες εθνικές και ημεδαπές νομοθετικές διατάξεις οι οποίες εγκαθιστούν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης. Η εθνική νομοθεσία του κράτους του Ισραήλ περιγράφεται διεξοδικώς καθώς επίσης και η ελληνική νομοθεσία (Ν. 3199/ 2003) δια της οποίας ενσωματώθηκε η άνωθι ευρωπαϊκή οδηγία στο ημεδαπό δίκαιο. Περαιτέρω, γίνεται μνεία στο νομοθετικό καθεστώς συγκεκριμένων πολιτειών των ΗΠΑ όπως επίσης και σε ορισμένες σχετικές πορισματικές αναφορές παγκοσμίων οργανισμών, όπως πχ η Παγκόσμια Τράπεζα, που εξέδοθησαν προς επιβοήθηση της θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργεία μονάδων αφαλάτωσης. 11 Σ ε λ ί δ α

14 Sol Brine LIFE+-Environment project: LIFE 09 ENV/GR/ Σ ε λ ί δ α

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Eυτυχία Τζέν Τμήμα Αιολικής Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ etzen@cres.gr SOL - BRINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life 09/ΕΝV/GR/000299 Τήνος

Διαβάστε περισσότερα

Source: Pacific Institute, 2006

Source: Pacific Institute, 2006 Σύρος, 19 Ιουνίου 2010 Αφαλάτωση Η λύση στη λειψυδρία Ευτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Το πρόβληµα νερού στην Ελλάδα Μείωση βροχοπτώσεων Ακραίες µετεωρολογικές µεταβολές Λειψυδρία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ξεύγενος ηµήτριος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ξεύγενος ηµήτριος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1 ο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο, Αίθουσα Συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου, Παλαιό ηµαρχείο, Τήνος Ξεύγενος ηµήτριος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο d.xevgenos@gmail.com 1 Σκελετός Παρουσίασης Πρόγραμμα SOL-BRINE

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγ. ΑναστάσιοςΙ. Ι. Καράµπελας Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Εθνικό Εθνικό Κέντρο Ερευναςκαι και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Καθηγ.. Α. Α Ι. Καράµπελας Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηµερίδα Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών Ποιότητα πόσιµου νερού στην Κεντρική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πύργος, 29 Ιανουαρίου 2010

Πύργος, 29 Ιανουαρίου 2010 Παρουσίαση των Προγραµµάτων LIFE Environment MINOS και DIONYSOS Ιωάννης Σπανός, Χηµικός Μηχανικός, TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Πύργος, 29 Ιανουαρίου 2010 MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Θέμα ελαιοτριβεία Ν. Μεσσηνίας Προτάσεις για την διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Υφισταμένη κατάσταση Λειτουργία τριφασική (ποσοστό 60% περίπου της ελαιοπαραγωγής ) Λειτουργία διφασικη (ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, το νερό και η ποιότητά του αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγονται για την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και επίσης σημείο-κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι ελαιοτριβείς

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δράσεων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος ΔΑΦΝΗ 23 Ιανουαρίου 2009

Παρουσίαση Δράσεων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος ΔΑΦΝΗ 23 Ιανουαρίου 2009 Παρουσίαση Δράσεων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος ΔΑΦΝΗ 23 Ιανουαρίου 2009 ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Διαχείριση Δομημένου Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Λυμάτων Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα