ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670"

Transcript

1 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα: ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΚΖΚΑ Η: ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Η.1) ΔΞΩΛΚΗΑ, ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΗΝ(-Α) ΔΞΑΦΖΠ Δπίζεκε επσλπκία: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, Γεληθή Γ/λζε Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο & Δπηζεψξεζεο Ραρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Κελάλδξνπ 22 Ξφιε: ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: Διιάδα Πεκείν(-α) επαθήο: Γ/λζε Νηθνλνκηθή, Ρκήκα Θ πφςε: Θα Κπισλά Ονπκπίλε Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ρειέθσλν: Φαμ: Γηεύζπλζε/ δηεπζύλζεηο δηαδηθηύνπ Γεληθή δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (URL): Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή (URL) : Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη απφ: Ρν (ηα) πξναλαθεξφκελν(-α) ζεκείν(-α) επαθήο Άιιν: ζπκπιεξψζηε ην παξάξηεκα Α.Η Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν θαη γηα ην δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ) είλαη δηαζέζηκα απφ: Ρν (ηα) πξναλαθεξφκελν(-α) ζεκείν(-α) επαθήο Άιιν: ζπκπιεξψζηε ην παξάξηεκα Α.ΗΗΗ Νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα απνζηαινχλ : Ρν (ηα) πξναλαθεξφκελν(-α) ζεκείν(-α) επαθήο Άιιν: ζπκπιεξψζηε ην παξάξηεκα Α.ΗΗΗ Η.2) ΔΗΓΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ ΘΑΗ ΘΟΗΑ(-ΔΠ) ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ(-ΔΠ) πνπξγείν ή άιιε εζληθή ή νκνζπνλδηαθή αξρή, Άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί): ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή ΡΟΝΦΗΚΩΛ ηνπηθψλ ηνπο παξαξηεκάησλ Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζηελ αγνξά εθ κέξνπο άιισλ αξρψλ αλάζεζεο OXI ΡΚΖΚΑ II: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΗΗ.1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ II. 1.1) Νλνκαζία πνπ δόζεθε ζηε ζύκβαζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή Αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ην έηνο 2011 θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 1

2 II. 1.2) Δίδνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηόπνο ησλ έξγσλ, ηόπνο παξάδνζεο ή παξνρήο ( γ ) π ε ξ ε ζ ί ε ο Θαηεγνξία ππεξεζηψλ : αξηζκ. 07 Θχξηνο ηφπνο παξνρήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑ Θ σ δ η θ φ ο N U T S GR 000 ΗΗ. 1.3) Ζ πξνθήξπμε αθνξά Γεκφζηα ζχκβαζε ΗΗ. 1.5) Πύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή ηεο αγνξάο (ησλ αγνξώλ) Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή πξνο ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ην έηνο 2011 θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηα έηε 2012 θαη Ρν πιήζνο ησλ δηθαηνχρσλ γεσξγψλ, γηα ην έηνο 2011, αλέξρεηαη ζε / θαη ε παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ αθνξά ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ ειιεληθή επηθξάηεηα έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο δψλεο. Ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ην έξγν γηα κία, δχν ή/θαη ηηο ηξεηο δψλεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε. ΗΗ.1.6) Θνηλό ιεμηιόγην γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (CPV) Θύξην ιεμηιόγην Θύξην αληηθείκελν Ππκπιεξσκαηηθό ιεμηιόγην (θαηά πεξίπησζε) - - ΗΗ.1.7) Πύκβαζε θαιππηόκελε από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT) ΛΑΗ ΗΗ.1.8) πνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα: ΛΑΗ Δάλ λαη, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα κφλν έλα ηκήκα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα φια ηα ηκήκαηα II. 1.9) Θα ιεθζνύλ ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ΝΣΗ II.2) ΞΝΠΝΡΖΡΑ Ζ ΔΘΡΑΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ II.2.1) Ππλνιηθή πνζόηεηα ή έθηαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ) Ρα πιήζνο ησλ δηθαηνχρσλ γεσξγψλ γηα ην 2011 αλέξρεηαη ζε / θαη ε παξνρή ησλ παξαθάησ ππεξεζηψλ αθνξά ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ειιεληθή επηθξάηεηα έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο δψλεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β. Ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα κία, δχν ή/θαη ηηο ηξεηο δψλεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 2

3 κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε. Θαηά πεξίπησζε, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΞΑ: ,00 Λφκηζκα: EUR II.2.2) Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο NAI Δάλ λαη, πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε ΗΗ.3) ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) ΡΚΖΚΑ III: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΛΝΚΗΘΖΠ, ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΦΠΖΠ ΗΗΗ.1) ΝΟΝΗ ΠΣΔΡΗΘΝΗ ΚΔ ΡΖ ΠΚΒΑΠΖ III. 1.1) Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο (θαηά πεξίπησζε) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Θάζε πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ απηφλ, λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Αλαιπηηθά: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αλαθέξεηαη ζπλνιηθά θαη ζηηο 3 δψλεο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά γίλεηαη γηα κία δψλε ή 2 δψλεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο, ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο θάζε δψλεο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δχν δσλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ανξίζηνπ ρξφλνπ. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο Ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ηνπ αλαηίζεηαη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. ΗΗΗ.1.2) Θύξηνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκώλ ή/θαη αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζκ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε ΗΗΗ.1.3) Λνκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν όκηινο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζύκβαζε: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο 2004/18/Δ.Θ., ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΞΓ 60/2007 θαη ηνπ ΞΓ 118/2007, επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα : α) Φπζηθά ή Λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο απηψλ β) Δλψζεηο εηαηξηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά γ) Ππλεηαηξηζκνί δ) Θνηλνπξαμίεο Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 3

4 III. 1.4) Άιινη εηδηθνί όξνη ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο OXI ΗΗΗ.2) ΌΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΗΗΗ.2.1) Ξξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.5. ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμεο ΗΗΗ.2.2) Σξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.5. ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμεο ΗΗΗ.2.3) Ρερληθή ηθαλόηεηα Όπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν ηεο παξαγξάθνπ 7.5. ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμεο ΗΗΗ.2.4) Ππκβάζεηο αλαηηζέκελεο θαη απνθιεηζηηθόηεηα (θαηά πεξίπησζε) ΝΣΗ ΗΗΗ.3) ΌΟΝΗ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΔΗΓΗΘΑ ΡΗΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΗΗΗ.3.1) Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πξννξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία Δάλ λαη, αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο: ΛΑΗ Όπσο νξίδεηαη ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε ΗΗΗ.3.2) Ρα λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ΛΑΗ ΡΚΖΚΑ IV: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ IV.1) ΔΗΓΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ IV. 1.1) Δίδνο δηαδηθαζίαο Αλνηθηή IV. 2) ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 4

5 IV.2.1) Θξηηήξηα αλάζεζεο Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. IV.2.2) ΣΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ ΝΣΗ IV.3) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ IV.3.1) Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην θάθειν ε αλαζέηνπζα αξρή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) Ζ αξηζκ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε IV.3.2) Ξξνεγνύκελε (-εο) δεκνζίεπζε(-εηο) πνπ αθνξά(-νύλ) ηελ ίδηα ζύκβαζε ΝΣΗ ΗV.3.3) Όξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ εγγξάθσλ (εθηφο απφ ΓΠΑ) ή πεξηγξαθηθνύ εγγξάθνπ (ζηελ πεξίπησζε αλαγθαζηηθνχ δηαιφγνπ) Ξξνζεζκία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή γηα πξφζβαζε ζηα έγγξαθα Ζκεξνκελία: 04/02/2011 Ώξα: Έγγξαθα έλαληη αληηηίκνπ: ΝΣΗ IV.3.4) Ξξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο Ζκεξνκελία: 15/02/2011 Ώξα: πκ IV.3.6) Γιώζζα(-εο) ζηελ (ζηηο) νπνία (εο) κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ES CS DA DE ΔΡ EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X IV.3.7) Διάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο (αλνηρηή δηαδηθαζία) Γηάξθεηα ζε εκέξεο: 120 (απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) IV.3.8) Όξνη γηα ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ Ζκεξνκελία, 15/02/2011 Ώξα: Ρφπνο (θαηά πεξίπησζε): ΝΞΔΘΔΞΔ Γνκνθνχ 5, Αζήλα Άηνκα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ (θαηά πεξίπησζε): Νη ίδηνη νη πξνζθέξνληεο ή εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο ΡΚΖΚΑ VI: ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VI.1) ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΔΞΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΠΚΒΑΠΖ ΝΣΗ VI.2) ΠΣΔΡΗΕΔΡΑΗ Ζ ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ ΠΣΔΓΗΝ Ζ /ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΑ ΘΝΗΛΝΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΝΣΗ VI.4) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΞΟΝΠΦΓΖΠ VI.4.1) Φνξέαο αξκόδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο Δπίζεκε επσλπκία:νογαληπκνπ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 5

6 Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:γνκνθνχ 5 Ξφιε:ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: ΔΙΙΑΓΑ Ζιεθηξνληθφ & Ρει.: Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ (URL):www.opekepe.gr Φαμ: VI.4.2) πνβνιή πξνζθπγώλ Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ (ηηο) εκεξνκελία(-εο) ππνβνιήο πξνζθπγψλ: Όπσο νξίδεηαη ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε θαη ζην Λ. 3886/2010 (Β 173) VI.4.3) πεξεζία από ηελ νπνία κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθπγώλ Δπίζεκε επσλπκία: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γνκνθνχ 5 Ξφιε: ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: ΔΙΙΑΓΑ Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: & Ρει.: Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ (URL): Φαμ: VI.5) ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ζηελ Δ.Δ. Όηαν η πποκήπςξη θα ςποβληθεί ππορ δημοζίεςζη η ημεπομηνία αποζηολήρ θα ενημεπωθεί αςηόμαηα 22/12/2010 Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 6

7 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΗΑ ΔΞΑΦΖΠ Η) ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΗΑ ΔΞΑΦΖΠ ΑΞ' ΝΞΝ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΞΑΟΑΠΣΔΘΝΛ ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Δπίζεκε επσλπκία: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γνκνθνχ 5 Ξφιε: ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: ΔΙΙΑΓΑ πφςε : θα Θαλειιάθε Βαζηιηθή θα Θξνπκπ Πχιβηα Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ (URL): Ρει.: Φαμ : ΗΗ) ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΗΑ ΔΞΑΦΖΠ ΑΞ' ΝΞΝ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΞΑΟΑΠΣΔΘΝΛ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΑ (ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΔΓΓΟΑΦΩΛ ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑΙΝΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΓΝΟΩΛ) Δπίζεκε επσλπκία: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γνκνθνχ 5 Ξφιε: ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: ΔΙΙΑΓΑ πφςε : θα Θαλειιάθε Βαζηιηθή θα Θξνπκπ Πχιβηα Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ (URL): Ρει.: Φαμ : III) ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΗΑ ΔΞΑΦΖΠ ΝΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΑΞΝΠΡΔΙΙΝΛΡΑΗ ΝΗ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ / ΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Δπίζεκε επσλπκία: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γνκνθνχ 5 Ξφιε: ΑΘΖΛΑ Ραρ. θψδηθαο: Σψξα: ΔΙΙΑΓΑ Πεκείν(-α) επαθήο: Γ/λζε Ξιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ πφςε :θα Θαλειιάθε Βαζηιηθή θα Θξνπκπ Πχιβηα Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ (URL): Ρει.: Φαμ : Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 7

8 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΡΚΖΚΑ ΑΟΗΘ. 1 ΡΗΡΙΝΠ: ΕΩΛΖ Η 1) ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ξαξνρή πξνο ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο δψλεο Η γηα ην έηνο 2011 θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηα έηε 2012 θαη Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε δψλε Η (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο ) ΘΝΗΛΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ (CPV) Θύξην ιεμηιόγην Ππκπιεξσκαηηθό ιεμηιόγην (θαηά πεξίπησζε) Θύξην αληηθείκελν ) ΞΝΠΝΡΖΡΑ Ζ ΔΘΡΑΠΖ ΕΩΛΖ Η ΓΟΔΒΔΛΩΛ ΓΟΑΚΑΠ ΔΒΟΝ ΕΑΘΛΘΝ ΖΚΑΘΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΘΗΙΘΗΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΙΔΘΑΓΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΞΔΙΙΑΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΠΔΟΟΩΛ ΦΙΩΟΗΛΑΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Θαηά πεξίπησζε, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΞΑ: ,00 Λφκηζκα: EUR Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 8

9 4) ΔΛΓΔΗΜΖ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ΡΖΛ ΔΛΑΟΜΖ/ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) 5) ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ Ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα κία, δχν ή/θαη ηξεηο δψλεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε. Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 9

10 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΡΚΖΚΑ ΑΟΗΘ. 2 ΡΗΡΙΝΠ: ΕΩΛΖ ΗΗ 1) ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ξαξνρή πξνο ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο δψλεο ΗΗ γηα ην έηνο 2011 θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηα έηε 2012 θαη Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε δψλε ΗΗ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο ) ΘΝΗΛΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ (CPV) Θύξην ιεμηιόγην Ππκπιεξσκαηηθό ιεμηιόγην (θαηά πεξίπησζε) Θύξην αληηθείκελν ) ΞΝΠΝΡΖΡΑ Ζ ΔΘΡΑΠΖ ΕΩΛΖ ΗΗ ΑΟΡΑΠ ΑΗΡΩΙΝΑΘ/ΛΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΒΝΗΩΡΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΙΔΠΒΝ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΟΔΒΔΕAΠ ΠΑΚΝ ΡΟΗΘΑΙΩΛ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ ΦΩΘΗΓΑΠ ΣΗΝ Θαηά πεξίπησζε, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΞΑ: ,00 Λφκηζκα: EUR Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 10

11 4) ΔΛΓΔΗΜΖ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ΡΖΛ ΔΛΑΟΜΖ/ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) 5) ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ Ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα κία, δχν ή/θαη ηξεηο δψλεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε. Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 11

12 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΡΚΖΚΑ ΑΟΗΘ. 3 ΡΗΡΙΝΠ: ΕΩΛΖ ΗΗΗ 1) ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ξαξνρή πξνο ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο δψλεο ΗΗΗ γηα ην έηνο 2011 θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηα έηε 2012 θαη Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε δψλε ΗΗΗ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο ) ΘΝΗΛΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ (CPV) Θύξην ιεμηιόγην Ππκπιεξσκαηηθό ιεμηιόγην (θαηά πεξίπησζε) Θύξην αληηθείκελν ) ΞΝΠΝΡΖΡΑ Ζ ΔΘΡΑΠΖ ΕΩΛΖ ΗΗΗ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΑΣΑΗΑΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΖΙΔΗΑΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΘΘΙΑΓΩΛ ΙΑΘΩΛΗΑΠ ΙΑΠΗΘΗΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΟΔΘΚΛΝ ΣΑΛΗΩΛ Θαηά πεξίπησζε, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΞΑ: ,00 Λφκηζκα: EUR Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 12

13 3) ΔΛΓΔΗΜΖ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ΡΖΛ ΔΛΑΟΜΖ/ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) 4) ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ Ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο ζπκπιήξσζεο, ζπγθέληξσζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ αιθαξηζκεηηθψλ θαη γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο (ζην εμήο ΑΔΔ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ησλ γεσξγψλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο, ηελ αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα κία, δχν ή/θαη ηξεηο δψλεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 3401/Ο.Κ./2010 δηαθήξπμε. Τςποποιημένο ένηςπο I1 EL 13

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ

Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Ππομήθειερ Έπιπλα ςπνοδωμαηίος 2015/S 044-075955 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κηίξην Γηνίθεζεο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα-Κνδάλε: Βηβιηνζηάηεο 2015/S 042-071685. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Ειιάδα-Κνδάλε: Βηβιηνζηάηεο 2015/S 042-071685. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Ειιάδα-Κνδάλε: Βηβιηνζηάηεο 2015/S 042-071685 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Γήκνο Κνδάλε Πι. Νίθεο 1, Γεκαξρείν Υπόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Υπεξεζίεο

Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Υπεξεζίεο Υπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε απνξξίκκαηα θαη απόβιεηα 2015/S 043-074590 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Υπεξεζίεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Οξγαληζκόο Ληκέλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα