ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ"

Transcript

1 ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς 17 Ρατ. Θώδικας : Ξληροθορίες :Κπόκος Γ. Πολδάηος Γ. Ρηλέθωνο : ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΓΗΔΘΟΗΛΗΕΝΚΔ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ: ΡΑ ΑΛΑΓΟΑΦΝΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΡΝ ΑΗΡΝΛΡΝΠ ΘΑΡΑΣΥΟΝΛΡΑΗ ΥΠ ΔΣΝΛ (καη εκηίμηζη και ηης σπηρεζίας) ΘΑΗ ΓΔΛ ΔΞΗΓΔΣΝΛΡΑΗ ΑΚΦΗΠΒΖΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΞΙΔΟΑΠ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ. ΓΗΑΡΟΝΗ ΚΔ ΞΡΣΗΑ ΣΥΟΥΛ ΡΖΠ Δ.Δ. ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ ΛΑ ΠΛΞΝΒΑΙΙΝΛ (επικσρωμένα) ΡΑ ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΑ ΡΝ ΞΡΣΗΝ ΡΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ. Όλα & ζε μεηάθραζη (όποσ προβλέπεηαι ATESTATO ή ΓΝΑΡΑΞ), καθώς και απλό θωηοανηίγραθο ηης ΑΓΔΗΑΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ. Ζ ΔΜΑΚΖΛΖ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΑΠΘΖΠΖΠ, ΞΟΝΞΝΘΔΡΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Θ.. ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΝ ΛΑ ΞΑΟΔΣΔΗ ΣΟΝΛΝ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ. ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΝΚΔ ΝΡΗ ΝΞΝ ΓΔΛ ΞΟΝΘΞΡΔΗ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗΠΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ (ΙΝΓΥ ΡΝ ΔΞΔΗΓΝΛΡΝΠ) Ζ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΞΝ ΣΟΔΗΑΠΡΔΗ ΙΑΚΒΑΛΔΗ ΞΝΤΖ ΡΖΛ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΓΗΑ ΡΖΠ ΑΞΙΖΠ ΚΔΘΝΓΝ. ( ΡΝΡΝ ΓΔΛ ΑΞΝΡΔΙΔΗ ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗΠΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ, ή ΝΞΝΗΑ ΞΑΟΔΣΔΡΑΗ ΘΑΗ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΓΝΑΡΑΞ, ΝΡΔ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΘΔΗ ΓΗΑ ΑΙΙΝ ΠΘΝΞΝ ΞΔΟΑ Ρης ΞΑΟΝΠΑΠ ). ΔΞ ΑΡΝ ΝΓΔΚΗΑ ΔΛΠΡΑΠΖ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΞΝΒΙΖΘΔΗ. Διδικεσόμενοι γιαηροί ποσ καηέτοσν θέζη με παράηαζη, ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΙΑΒΝΛ ΚΔΟΝΠ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖ. ΓΗΑΡΟΝΗ ΚΔ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝ ΞΖΟΔΡΝΛ ΠΔ ΘΔΠΔΗΠ Δ.Π.., ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΝΛ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΞΑΟΑΗΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΦΝΟΔΑ ΡΖΠ ΘΔΠΖΠ ΞΝ ΘΑΡΔΣΝΛ.

2 ΠΑΡΑΙΣΗΗ (*)-ΘΗΣΕΙΑ (Θ) ΣΤΠΟ Γιατροί που ζχουν ικαγζνεια Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ε.Ε. και δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ περ. 1 παρ. 3 τθσ αρ. πρ / (ΦΕΚ 70 / Αϋ / 2009) Καν. Απόφαςθσ, υποχρεοφνται ςτθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ γνϊςθσ τθσ Ελλ. Γλϊςςασ & Ιατρικισ Ορολογίασ, ςφμφωνα με τθν αρ. Δγ/ / 93 ( ΦΕΚ 263 / Βϋ / 1993) Τπ. απόφαςθ. Γιατροί με ειδικότθτα Γενικισ Ιατρικισ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΣΑΙ τθσ ςυμμετοχισ τουσ για ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΗ κζςεισ και κζςεισ ΠΛΟΙΩΝ. Οι κωδικοί φορζα κακϊσ και οι χαρακτθριςμοί των κζςεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τον διαχωριςμό των κζςεων από το ςφςτθμα μθχανογράφθςθσ. ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΦ. ΙΑΣΡΕΙΟ ΕΝΔ. ΗΜΕΡ. ΝΟΜΟ ΕΠΟΠΣΕΤΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 984 Θ ΑΛΥ ΣΥΟΑΠ 14/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 3047 Θ ΒΝΛΗΡΠΑΠ Α 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 3048 Θ ΒΝΛΗΡΠΑΠ Β 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 3049 Θ ΒΝΛΗΡΠΑΠ Γ 27/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 2473 Θ ΘΔΟΚΝ Α ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 2474 Θ ΘΔΟΚΝ Β 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1055 Θ ΘΑΡΝΛΑΠ 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 3346 Θ ΚΡΗΘΑ 30/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 1149 Θ ΣΑΙΘΗΝΞΝΙΥΛ 22/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 18 ΞΗ ΑΓΗΝ ΒΙΑΠΗΝ 26/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 151 ΞΗ ΑΛΑΙΖΤΖΠ 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 190 ΞΗ ΑΟΑΣΥΒΑΠ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 223 ΞΗ ΑΟΥΛΗΑΓΑΠ ΘΔΛΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1913 ΞΗ ΓΙΦΑΓΑΠ 4/5/10 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 580 ΞΗ ΓΟΚΥΛΑ 27/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 593 ΞΗ ΔΙΑΡΝΒΟΠΖΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 606 ΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ * 16/9/09 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 611 ΞΗ ΔΚΞΔΠΠΝ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 703 ΞΗ ΘΑΙΑΚΝ 18/5/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 790 ΞΗ ΘΑΡΑΦΓΗΝ ΑΓΟΝΟ 20/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 903 ΞΗ ΘΝΛΗΠΘΑΠ ΑΓΟΝΟ 18/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1230 ΞΗ ΙΝΡΟΝ 24/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 794 ΞΗ ΚΑΘΟΛΝΠ 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1258 ΞΗ ΚΑΙΔΠΗΑΓΑΠ 29/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1286 ΞΗ ΚΑΣΑΗΟΑ 23/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ

3 3725 ΞΗ ΚΔΠΑΟΗΠΡΑΠ 8/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1402 ΞΗ ΛΔΝΣΥΟΗΝ 14/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 486 ΞΗ ΞΑΙΑΗΝΞΟΓΝ 28/2/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 1510 ΞΗ ΞΑΙΑΗΟΝ 22/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1524 ΞΗ ΞΑΞΑΓΑΡΝ 2/3/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1555 ΞΗ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 15/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 1564 ΞΗ ΞΔΟΗΠΡΑΠ ΑΓΟΝΟ 28/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 1584 ΞΗ ΞΙΑΓΗΑΠ 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1596 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝ ΑΓΟΝΟ 6/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 431 ΞΗ ΟΗΓΑΛΗΝ 15/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 3480 ΞΗ ΠΑΟΓΖΛΗΥΛ ΓΗΑ ΔΜΞ.ΘΝΗΛ.ΘΔΣΟΗΛΗΑΠ 26/5/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1714 ΞΗ ΠΗΡΝΚΔΛΥΛ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 1785 ΞΗ ΡΔΟΤΗΘΔΑΠ ΑΓΟΝΟ * 20/8/09 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 1802 ΞΗ ΡΟΦΝ 21/4/10 ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΓΛ ΑΓΟΗΛΗΝ 3055 Θ ΘΟΑΛΗΓΗΝ Α 21/4/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 3056 Θ ΘΟΑΛΗΓΗΝ Β 21/4/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 1076 Θ ΙΓΝΟΗΝ * ΘΔΛΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 3862 Θ ΙΓΝΟΗΝ Β 8/2/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 189 ΞΗ ΑΟΑΣΛΑΗΝ 30/3/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 3052 ΞΗ ΓΗΓΚΥΛ Α 2/3/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 3053 ΞΗ ΓΗΓΚΥΛ Β 21/4/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 1239 ΞΗ ΙΟΘΔΗΑΠ 30/5/10 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 3882 ΞΞΗ ΠΞΔΡΠΥΛ Β ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 1736 ΞΞΗ ΠΞΔΡΠΥΛ 4/5/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΛΑΞΙΗΝ 776 ΞΗ ΘΑΠΡΑΛΗΡΠΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 998 Θ ΑΠΡΟΝΠ 22/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2247 Θ ΓΖΚΖΡΠΑΛΑΠ Α 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2248 Θ ΓΖΚΖΡΠΑΛΑΠ Β 15/11/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2249 Θ ΓΖΚΖΡΠΑΛΑΠ Γ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2251 Θ ΓΖΚΖΡΠΑΛΑΠ Γ 22/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2252 Θ ΓΖΚΖΡΠΑΛΑΠ Δ 4/5/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2242 Θ ΙΔΥΛΗΓΗΝ Α 27/7/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2243 Θ ΙΔΥΛΗΓΗΝ Β * 8/9/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2244 Θ ΙΔΥΛΗΓΗΝ Γ 28/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1071 Θ ΙΔΥΛΗΓΗΝ Γ 25/5/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1080 Θ ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ 1/3/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2245 Θ ΡΟΝΞΑΗΥΛ Α 2/3/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2246 Θ ΡΟΝΞΑΗΥΛ Β 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ

4 3080 Θ ΡΟΝΞΑΗΥΛ Γ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 3439 ΞΗ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑ Α 22/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 3440 ΞΗ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑ Β 4/5/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 3061 ΞΗ ΑΓ. ΞΔΡΟΝ 9/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 225 ΞΗ ΑΠΔΑΠ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 299 ΞΗ ΒΙΑΣΝΘΔΟΑΠΗΑΠ ΘΔΛΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 301 ΞΗ ΒΙΑΣΝΟΑΦΡΖ 16/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 536 ΞΗ ΓΑΟΑ 2/3/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 583 ΞΗ ΓΟΟΑΣΗΝ ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 597 ΞΗ ΔΙΑΗΝΣΥΟΗΝ 17/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 604 ΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ Θ ΘΔΛΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 663 ΞΗ ΘΔΝΘΡΗΠΡΝ * 1/10/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 413 ΞΗ ΘΑΙΙΗΑΛΗΝ 30/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 767 ΞΗ ΘΑΟΡΑΗΛΑΠ 30/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 3064 ΞΗ ΘΑΠΡΟΗΝ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 898 ΞΗ ΘΝΙΙΗΛΥΛ * 15/9/09 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 907 ΞΗ ΘΝΛΡΝΒΑΕΑΗΛΑΠ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1938 ΞΗ ΙΑΓΘΑΓΗΥΛ 22/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1189 ΞΗ ΙΔΝΛΡΑΟΗΝ 11/2/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2050 ΞΗ ΙΝΡΟΥΛ ΖΟΑΗΑΠ 10/3/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1506 ΞΗ ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗΝ 27/5/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1530 ΞΗ ΞΑΟΑΓΔΗΠΗΥΛ 21/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1551 ΞΗ ΞΔΙΔΡΥΛ 29/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1582 ΞΗ ΞΗΑΛΑΠ 15/2/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1622 ΞΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ΑΓΟΝΟ 13/2/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1661 ΞΗ ΟΑΦΡΖ ΘΔΛΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 1701 ΞΗ ΠΔΟΒΝ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΓΛ ΡΟΗΞΝΙΖΠ 2776 Θ ΑΓΛΑΛΡΥΛ Α Θ ΘΔΛΝ ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 2777 Θ ΑΓΛΑΛΡΥΛ Β 15/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3382 Θ ΑΓΛΑΛΡΥΛ Γ 15/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 986 Θ ΑΛΥ ΘΑΙΔΛΡΗΛΖΠ 28/5/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3561 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 24/5/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3558 ΞΗ ΑΘΑΚΑΛΗΝ 22/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 280 ΞΗ ΒΔΙΔΛΡΕΗΘΝ ΑΓΟΝΟ 18/5/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 1907 ΞΗ ΓΟΑΗΘΗΘΝ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3089 ΞΗ ΓΟΑΚΚΔΛΗΡΠΑΠ 7/12/09 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 662 ΞΗ ΘΔΝΓΥΟΗΑΛΥΛ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 830 ΞΗ ΘΙΔΗΓΗΝ 19/11/09 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ

5 902 ΞΗ ΘΝΚΞΝΡΗΝ 14/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 919 ΞΗ ΘΝΟΦΝΒΝΛΗΝ 26/5/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 1292 ΞΗ ΚΔΓΑΙΝΣΑΟΖΠ ΑΓΟΝΟ 28/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3441 ΞΗ ΚΟΝΦΙΙΝ 15/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 3560 ΞΗ ΞΔΡΑ 14/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 1569 ΞΗ ΞΔΡΟΑΠ 14/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 1581 ΞΗ ΞΖΓΥΛ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 1786 ΞΗ ΡΔΡΟΑΘΥΚΝ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΑΟΡΑΠ ΓΛ ΑΟΡΑΠ 2488 Θ ΓΑΙΑΡΑ Α 30/4/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 2491 Θ ΓΑΙΑΡΑ Β 21/4/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 3093 Θ ΓΑΙΑΡΑ Γ 22/11/09 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 85 ΞI ΑΓΘΗΠΡΟΗΝ 1/3/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 3481 ΞI ΑΛΡΗΘΘΖΟΥΛ Α ΑΓΟΝΟ 24/5/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΘΘΖΟΥΛ 3482 ΞI ΑΛΡΗΘΘΖΟΥΛ Β ΑΓΟΝΟ 29/4/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΘΘΖΟΥΛ 581 ΞI ΓΟΝΞΖΠ 15/4/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 1156 ΞI ΘΘΖΟΥΛ 29/4/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΘΘΖΟΥΛ 1872 ΞI ΓΟΑΠ 31/5/10 ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΛ ΡΕΑΛΔΗΝ 3094 ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ Α 21/1/10 ΑΣΑΦΑΠ 2254 ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ Β ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΑΣΑΦΑΠ 3097 Θ ΘΙΔΗΡΝΟΗΑΠ 31/5/10 ΑΣΑΦΑΠ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 15 ΞΗ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ (ΕΑΟΝΣΙΑΠ) 12/4/10 ΑΣΑΦΑΠ ΓΛ ΑΗΓΗΝ 111 ΞΗ ΑΗΓΔΗΟΑΠ 25/2/10 ΑΣΑΦΑΠ ΓΛ ΑΗΓΗΝ 212 ΞΗ ΑΟΟΝΑΛΔΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΑΣΑΦΑΠ 538 ΞΗ ΓΑΦΛΖΠ Θ ΘΔΛΝ ΑΣΑΦΑΠ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 543 ΞΗ ΓΑΦΛΥΛ 11/2/10 ΑΣΑΦΑΠ ΓΛ ΑΗΓΗΝ 818 ΞΗ ΘΔΟΡΔΕΖΠ ΑΓΟΝΟ 3/5/10 ΑΣΑΦΑΠ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 1190 ΞΗ ΙΔΝΛΡΗΝ 24/4/10 ΑΣΑΦΑΠ ΓΛ ΞΑΡΟΥΛ 1237 ΞΗ ΙΘΝΟΗΑΠ 14/4/10 ΑΣΑΦΑΠ 1262 ΞΗ ΚΑΛΔΠΗΝ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΑΣΑΦΑΠ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 1336 ΞΗ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 28/4/10 ΑΣΑΦΑΠ ΓΛ ΑΗΓΗΝ 1885 ΞΗ ΦΗΙΗΥΛ 26/4/10 ΑΣΑΦΑΠ 1861 ΞΗ ΤΥΦΗΓΑΠ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΑΣΑΦΑΠ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 2343 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Α 22/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 2344 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Β * 8/9/09 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ

6 3098 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Γ 20/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3099 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Γ * 9/9/09 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3100 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Δ 22/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3101 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ ΣΤ 15/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3102 Θ ΓΗΠΡΝΚΝ Ε 12/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3103 ΞΗ ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ Α 7/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3104 ΞΗ ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ Β 14/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 60 ΞΗ ΑΓ.ΡΟΗΑΓΑΠ 24/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 118 ΞΗ ΑΘΟΑΗΦΛΗΝ 13/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 166 ΞΗ ΑΛΡΗΘΟΑΠ 21/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3843 ΞΗ ΒΑΓΗΥΛ 7/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 537 ΞΗ ΓΑΙΔΗΑΠ 27/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 566 ΞΗ ΓΝΚΒΟΑΗΛΑΠ 10/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΘΖΒΑΠ 920 ΞΗ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ 22/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1162 ΞΗ ΘΟΗΑΘΗΝ 9/1/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1283 ΞΗ ΚΑΟΝΚΑΡΗΝ 29/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1495 ΞΗ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 20/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1545 ΞΗ ΞΑΙΝ 24/5/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1628 ΞΗ ΞΟΝΓΟΝΚΝ 13/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΘΖΒΑΠ 1831 ΞΗ ΣΑΗΟΥΛΗΑΠ 15/4/10 ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΓΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 36 ΞΗ ΑΓ. ΘΔΝΓΥΟΥΛ 23/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 3111 ΞΗ ΒΑΡΝΙΑΘΘΝ ΑΓΟΝΟ 11/2/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 883 ΞΗ ΒΑΡΝΙΑΘΘΝ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΘΝΗΛ. ΠΑΚΑΟΗΛΑΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 731 ΞΗ ΘΑΙΝΣΗΝ 22/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 761 ΞΗ ΘΑΟΞΔΟΝ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 941 ΞΗ ΘΟΑΛΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 1279 ΞΗ ΚΑΟΑΛΑΗΥΛ 14/4/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 851 ΞΗ ΚΔΓΑΟΝ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΔΓΘ. ΘΝΗΛ. ΓΑΠΙΙΗΝ ΑΓΟΝΟ 7/1/10 ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΓΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 1042 Θ ΛΔΟΝΘΝΞΗΝ 15/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 2494 Θ ΞΑΟΑΛΔΠΡΗΝ Α 4/5/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 2496 Θ ΞΑΟΑΛΔΠΡΗΝ Β 31/5/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 704 ΞΗ ΘΑΙΑΚΞΑΘΗΝ 21/1/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 715 ΞΗ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 12/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 724 ΞΗ ΘΑΙΙΗΦΡΝ 20/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1163 ΞΗ ΘΟΓΗΥΛ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1196 ΞΗ ΙΔΘΝΓΔΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1333 ΞΗ ΚΗΘΟΝΞΝΙΖΠ 26/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ

7 3199 ΞΗ ΛΗΘΖΦΝΟΝ 13/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1498 ΞΗ ΞΑΓΝΛΔΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 27/5/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1563 ΞΗ ΞΔΟΗΘΥΟΗΝ 20/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1591 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΗΑΠ 26/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1618 ΞΗ ΞΝΡΑΚΥΛ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 1708 ΞΗ ΠΗΓΖΟΝΛΔΟΝ ΑΓΟΝΟ 26/4/10 ΓΟΑΚΑΠ ΓΛ ΓΟΑΚΑΠ 2358 ΘΥ Α 15/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΥ 2359 ΘΥ Β 30/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΥ 3515 Θ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ * ΘΔΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2255 Θ ΔΚΞΥΛΑ Α 24/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2256 Θ ΔΚΞΥΛΑ Β 16/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2257 Θ ΔΚΞΥΛΑ Γ 26/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 1050 Θ ΘΑΟΞΑΘΝ 13/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2355 Θ ΙΔΟΝ Α 20/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 2356 Θ ΙΔΟΝ Β 27/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 2357 Θ ΙΔΟΝ Γ 26/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 3118 Θ ΙΔΟΝ Γ 3/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 3119 Θ ΙΔΟΝ Δ 3/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 3120 Θ ΙΔΟΝ ΣΤ 27/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 3521 Θ ΙΔΟΝ Ε 28/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ 39 ΞΗ ΑΓ.ΗΠΗΓΥΟΝ 15/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 66 ΞΗ ΑΓΑΘΝΛΖΠΗΝ ΑΓΟΝΟ 25/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ 2734 ΞΗ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΘΑΟΞΑΘΝ ΘΔΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2717 ΞΗ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΟΝΓΝ Θ ΘΔΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 184 ΞΗ ΑΞΔΟΗΝ 24/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 186 ΞΗ ΑΞΝΙΑΘΘΗΑΠ * 17/11/09 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 187 ΞΗ ΑΞΝΙΙΥΛΥΛ *Θ ΘΔΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 2500 ΞΗ ΓΔΛΛΑΓΗΝ 16/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 254 ΞΗ ΒΑΘΔΥΠ 20/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΑΙΚΛΝ 1519 ΞΗ ΞΑΛΝΟΚΝ 21/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΑΙΚΛΝ 1186 ΞΗ ΙΔΗΤΥΛ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΟ. ΘΔΟ. - Θ ΙΔΟΝ 1309 ΞΗ ΚΔΛΔΡΥΛ 16/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 1316 ΞΗ ΚΔΠΝΣΥΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ

8 1422 ΞΗ ΛΗΠΟΝ (ΚΑΛΓΟΑΘΗΝ) ΑΓΟΝΟ 4/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΥ 1485 ΞΗ ΝΙΚΞΝ ΑΓΟΝΟ 27/2/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 3518 ΞΞΗ ΘΑΠΝ Β ΑΓΟΝΟ 26/5/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 3517 ΞΞΗ ΘΑΠΝ Α ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ ΞΞΗ ΚΔΓΗΠΡΖΠ (ΘΑΠΡΔΙΝΟΗΕΝ) Α ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ ΞΞΗ ΚΔΓΗΠΡΖΠ (ΘΑΠΡΔΙΝΟΗΕΝ) Β ΑΓΟΝΟ * 17/9/09 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 1773 ΞΞΗ ΠΚΖΠ ΘΔΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΛ ΟΝΓΝ 1014 Θ ΓΗΘΑΗΥΛ 21/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 2051 Θ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ 22/4/10 ΔΒΟΝ ΞΓΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 2719 ΞΗ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 5/3/10 ΔΒΟΝ ΞΓΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 136 ΞΗ ΑΚΞΔΙΑΘΗΥΛ 23/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 600 ΞΗ ΔΙΑΦΝΣΥΟΗΝ 24/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 671 ΞΗ ΘΝΟΗΝ 11/2/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 697 ΞΗ ΘΑΒΙΖΠ 21/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 773 ΞΗ ΘΑΠΡΑΛΔΥΛ ΑΓΟΝΟ 23/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1154 ΞΗ ΘΑΛΖΠ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1320 ΞΗ ΚΔΡΑΜΑΓΥΛ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1362 ΞΗ Λ.ΒΠΠΖΠ 23/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1567 ΞΗ ΞΔΡΟΑΓΥΛ 21/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1577 ΞΗ ΞΔΡΟΥΡΥΛ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 3125 ΞΗ ΟΗΕΗΥΛ Α 22/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 3126 ΞΗ ΟΗΕΗΥΛ Β 23/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1737 ΞΗ ΠΞΖΙΑΗΝ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΔΒΟΝ ΓΛ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 2518 Θ ΗΠΡΗΑΗΑΠ Α 23/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 2520 Θ ΗΠΡΗΑΗΑΠ Β 30/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1078 Θ ΚΑΛΡΝΓΗΝ 12/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 2532 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 13/1/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 3139 ΞΗ ΑΓΗΝ Α 29/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 3140 ΞΗ ΑΓΗΝ Β 20/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 2258 ΞΗ ΓΑΙΑΡΠΑΓΥΛ Α 13/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ

9 2259 ΞΗ ΓΑΙΑΡΠΑΓΥΛ Β 26/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 3134 ΞΗ ΓΝΒΥΛ Α 13/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 3135 ΞΗ ΓΝΒΥΛ Β 12/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 532 ΞΗ ΓΚΛΝ 26/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 659 ΞΗ ΘΑΟΟΝΛΗΥΛ 14/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 905 ΞΗ ΘΝΛΗΠΡΟΥΛ 20/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΘΚΖΠ 947 ΞΗ ΘΟΗΔΕΥΛ 15/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1232 ΞΗ Ι. ΑΗΓΖΤΝ Α ΘΔΛΝ ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1322 ΞΗ ΚΔΡΝΣΗΝ ΓΗΟΦΥΛ Θ ΘΔΛΝ ΔΒΝΗΑΠ ΘΚΖΠ 1404 ΞΗ ΛΔΝΣΥΟΗΝ 13/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1484 ΞΗ ΝΘΡΥΛΗΑΠ 14/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1527 ΞΗ ΞΑΞΑΓΥΛ 28/2/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1630 ΞΗ ΞΟΝΘΝΞΗΝ 23/1/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1730 ΞΗ ΠΘΟΝ 3/5/10 ΔΒΝΗΑΠ ΘΚΖΠ 1762 ΞΗ ΠΡΟΝΞΥΛΥΛ 6/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1763 ΞΗ ΠΡΟΝΦΙΗΑΠ 21/4/10 ΔΒΝΗΑΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 1019 Θ ΓΡ. ΦΟΑΓΘΗΠΡΑΠ ΘΔΛΝ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 3154 ΞΗ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ 5/5/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 259 ΞΗ ΒΑΙΑΥΟΑ ΑΓΟΝΟ 6/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 527 ΞΗ ΓΟΑΛΗΡΠΑΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 539 ΞΗ ΓΑΦΛΖΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 568 ΞΗ ΓΝΚΛΗΠΡΑΠ ΑΓΟΝΟ 30/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 1290 ΞΗ ΚΔΓΑΙΝ ΣΥΟΗΝ 23/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 2302 ΞΗ ΞΟΝΠΠΝ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 1659 ΞΗ ΟΑΞΡΝΞΝΙΝ ΑΓΟΝΟ 18/5/10 ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 2720 ΔΞΗ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΕΑΘΛΘΝ 16/6/09 ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 2102 ΞΗ ΑΟΓΑΠΗΝ 24/2/10 ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 721 ΞΗ ΘΑΙΙΗΞΑΓΝ ΘΔΛΝ ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 1287 ΞΗ ΚΑΣΑΗΟΑΓΝ Α ΘΔΛΝ ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 3864 ΞΗ ΚΑΣΑΗΟΑΓΝ Β 20/4/10 ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 2103 ΞΗ ΞΙΑΛΝ 14/2/10 ΕΑΘΛΘΝ ΓΛ ΕΑΘΛΘΝ 1063 ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ 2453 Θ ΑΛΓΟΗΡΠΑΗΛΑΠ Α * ΘΔΛΝ ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 2454 Θ ΑΛΓΟΗΡΠΑΗΛΑΠ Β 26/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 2061 Θ ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ * ΘΔΛΝ ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1001 Θ ΒΑΟΓΑΠ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 2557 Θ ΓΑΠΡΝΛΖΠ Α 28/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ

10 2559 Θ ΓΑΠΡΝΛΖΠ Β 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 2560 Θ ΓΑΠΡΝΛΖΠ Γ 23/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 3160 Θ ΓΑΠΡΝΛΖΠ Γ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 3173 Θ ΕΑΣΑΟΥΠ 4/3/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 2564 Θ ΠΗΚΝΞΝΙΝ Α 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 2566 Θ ΠΗΚΝΞΝΙΝ Β 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 2568 Θ ΠΗΚΝΞΝΙΝ Γ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 2570 Θ ΠΗΚΝΞΝΙΝ Γ 24/2/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 3490 Θ ΠΗΚΝΞΝΙΝ Δ 11/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 3562 ΞΗ ΑΓΟΑΞΗΓΝΣΥΟΗΝ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 266 ΞΗ ΒΑΟΘΝΙΝΚΗΝ 3/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 268 ΞΗ ΒΑΠΗΙΑΘΗΝ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 324 ΞΗ ΒΟΝΣΗΡΠΑΠ 31/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1944 ΞΗ ΓΝΚΔΟΝ 31/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 2008 ΞΗ ΓΟΑΗΘΑΠ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ 700 ΞΗ ΘΑΘΝΒΑΡΝ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 716 ΞΗ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 954 ΞΗ ΘΟΝΒΟΠΖΠ ΑΓΟΝΟ 22/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 1177 ΞΗ ΙΑΙΑ 27/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 3165 ΞΗ ΙΑΚΞΔΗΑΠ Α ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 3166 ΞΗ ΙΑΚΞΔΗΑΠ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΘΔΛΝ ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 2368 ΞΗ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 4/12/09 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 3844 ΞΗ ΙΝΘΑ Β 26/3/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 1222 ΞΗ ΙΝΘΑ 28/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 1324 ΞΗ ΚΖΙΔΑΠ 22/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 421 ΞΗ ΚΝΕΑΘΗΝ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1390 ΞΗ Λ. ΦΗΓΑΙΔΗΑΠ 20/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1836 ΞΗ ΣΑΛΗΥΛ ΞΑΛΝΞΝΙΝ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 1759 ΞΗ ΠΡΟΔΦΗΝ ΘΔΛΝ ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1792 ΞΗ ΡΟΑΓΑΛΝ 3/5/10 ΖΙΔΗΑΠ ΓΛ ΞΟΓΝ 1604 ΞΗ ΞΝΙΓΔΛΓΟΗΝ 25/9/09 ΖΚΑΘΗΑΠ ΓΛ ΒΔΟΝΗΑΠ 1671 ΞΗ ΟΗΕΥΚΑΡΥΛ 9/4/10 ΖΚΑΘΗΑΠ ΓΛ ΒΔΟΝΗΑΠ 2714 ΔΞΗ ΘΟΑΡΗΘΝ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΘΔΛΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 985 Θ ΑΛΥ ΒΗΑΛΛΝ 14/2/10 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 1084 Θ ΚΝΗΟΥΛ 23/4/10 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 2303 ΞΗ ΘΔΟΑΡΝΘΑΚΞΝ 15/4/10 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 1578 ΞΗ ΞΔΘΝ * 10/1/10 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ

11 1611 ΞΗ ΞΝΚΞΗΑΠ 29/4/10 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΓΛ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 2746 ΦΗΙΗΑΡΥΛ Α 21/4/10 ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 2750 ΦΗΙΗΑΡΥΛ Β 21/4/10 ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 50 ΞΗ ΑΓΗΥΛ ΞΑΛΡΥΛ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 811 ΞΗ ΘΔΟΑΚΗΡΠΑΠ 28/5/10 ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 1686 ΞΗ ΠΑΓΗΑΓΑΠ *Θ ΘΔΛΝ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 2002 ΞΗ ΠΒΝΡΥΛ *Θ ΘΔΛΝ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 1803 ΞΗ ΡΠΑΓΓΑΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 849 ΞΗ ΑΠΞΟΝΒΑΙΡΑΠ ΓΗΑ ΘΝΗΛ. ΒΟΑΠΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξ.ΓΛ Θ. ΑΣΔΞΑ 1744 ΞΗ ΠΡΑΟΝ 28/4/10 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξ.ΓΛ Θ. ΑΣΔΞΑ 1808 ΔΞΗ ΦΙΑΘΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 26/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2375 Θ ΘΝΛΗΡΠΑΠ Α 14/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2376 Θ ΘΝΛΗΡΠΑΠ Β 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2691 Θ ΞΟΑΚΑΛΡΥΛ Α ΑΓΟΝΟ 22/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2373 Θ ΞΟΑΚΑΛΡΥΛ Β ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 3523 Θ ΞΟΑΚΑΛΡΥΛ Γ ΑΓΟΝΟ 4/3/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 16 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 102 ΞΗ ΑΔΡΝΟΟΑΣΖΠ 22/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 153 ΞΗ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 203 ΞΗ ΑΟΗΠΡΖΠ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 229 ΞΗ ΑΠΞΟΑΓΓΔΙΥΛ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 290 ΞΗ ΒΖΠΠΑΛΖΠ 12/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 313 ΞΗ ΒΝΟΚΞΗΑΛΖΠ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 489 ΞΗ ΓΟΝΠΝΞΖΓΖΠ 21/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 709 ΞΗ ΘΑΙΑΟΟΡΥΛ ΑΓΟΝΟ 28/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 813 ΞΗ ΘΔΟΑΠΝΒΝ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1295 ΞΗ ΘΔΟΑΠΝΒΝ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΚΔΘΥΟ. ΦΙ. ΘΑΘΘΑΒΗΑΠ 12/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 820 ΞΗ ΘΔΦΑΙΝΒΟΠΝ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 959 ΞΗ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1289 ΞΗ ΚΔΓΑΙΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1331 ΞΗ ΚΗΘΟΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1535 ΞΗ ΞΑΟΑΘΑΙΑΚΝ 20/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1656 ΞΗ ΞΥΓΥΛΗΑΛΖΠ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1660 ΞΗ ΟΑΦΡΑΛΑΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 27/2/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1683 ΞΗ ΟΥΚΑΛΝ ΑΓΟΝΟ 17/5/10 ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΓΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 3494 Θ ΞΟΗΛΝ - ΘΑΠΝ 20/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ

12 1022 Θ ΔΙΔΘΔΟΝΞΝΙΖΠ * 16/6/09 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 1152 Θ ΣΟΠΝΞΝΙΖΠ 15/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ Θ ΣΟΠΝΞΝΙΖΠ ΓΗΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΓΘ. ΛΔΑΠ ΘΑΟΒΑΙΖΠ 13/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ ΞΗ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ (Θ ΣΟΠΝΞΝΙΖΠ) * ΘΔΛΝ ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 347 ΞΗ ΓΑΙΖΤΝΠ 15/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 3491 ΞΗ ΘΑΠΝ Α 14/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 3492 ΞΗ ΘΑΠΝ Β 26/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 723 ΞΗ ΘΑΙΙΗΟΑΣΖΠ 15/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 896 ΞΗ ΘΝΘΘΗΛΝΣΥΚΑΡΝΠ * ΘΔΛΝ ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 1213 ΞΗ ΙΗΚΔΛΑΟΗΥΛ 28/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 1355 ΞΗ ΚΟΡΝΦΡΝ 28/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 1605 ΞΗ ΞΝΓΝΣΥΟΗΝ 12/4/10 ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ 2588 Θ ΞΑΙΑΚΑ Α 18/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2589 Θ ΞΑΙΑΚΑ Β 9/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2266 Θ ΠΝΦΑΓΥΛ Α 15/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2267 Θ ΠΝΦΑΓΥΛ Β 16/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3196 Θ ΠΝΦΑΓΥΛ Γ 16/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 141 ΞΗ ΑΚΞΔΙΝ 14/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2101 ΞΗ ΑΛΑΒΟΑΠ Α Θ ΘΔΛΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3869 ΞΗ ΑΛΑΒΟΑΠ Β 14/10/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3525 ΞΗ ΑΛΘΖΟΝ Α ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3526 ΞΗ ΑΛΘΖΟΝ Β ΑΓΟΝΟ 29/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 193 ΞΗ ΑΟΓΗΘΔΑΠ ΑΓΟΝΟ 25/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 196 ΞΗ ΑΟΓΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 302 ΞΗ ΒΙΝΣΝ 22/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2019 ΞΗ ΓΔΦΟΗΥΛ 16/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 573 ΞΗ ΓΟΑΘΝΡΟΞΑΠ ΑΓΟΝΟ 22/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2045 ΞΗ ΗΡΔΑΠ 14/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 711 ΞΗ ΘΑΙΖΠ ΘΥΚΖΠ ΑΓΟΝΟ 18/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 725 ΞΗ ΘΑΙΙΗΦΥΛΗΝ 28/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1917 ΞΗ ΘΑΟΗΡΠΑΠ ΓΝΙΝΞΥΛ ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 759 ΞΗ ΘΑΟΝΞΙΔΠΗΝ 21/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 774 ΞΗ ΘΑΠΡΑΛΔΑΠ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 931 ΞΗ ΘΝΚΞΝΟΗΑΛΥΛ ΑΓΟΝΟ 26/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 939 ΞΗ ΘΟΑΛΔΑΠ 27/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 958 ΞΗ ΘΟΝΞΖΓΖΠ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ

13 2013 ΞΗ ΙΔΝΛΡΑΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1228 ΞΗ ΙΝΡΟΝΞΖΓΖΠ ΑΓΟΝΟ 29/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2593 ΞΗ ΚΑΘΟΣΥΟΗΝ 22/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1268 ΞΗ ΚΑΟΑΘΝ 21/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1273 ΞΗ ΚΑΟΘΝ 14/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2036 ΞΗ ΚΑΡΑΟΑΓΘΑΠ * 1/9/09 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1280 ΞΗ ΚΑΟΑΣΑΓΥΛ 13/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1472 ΞΗ ΜΛΝΛΔΟΗΝ * 18/9/09 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1494 ΞΗ ΝΟΦΑΛΥΛ 22/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1106 ΞΗ ΞΔΕΝΙΑΠ 30/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1573 ΞΗ ΞΔΡΟΗΙΝ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 2056 ΞΗ ΞΟΝΑΠΡΗΝ * 2/9/09 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1648 ΞΗ ΞΟΓΝ ΖΘΥΚΖΠ 23/1/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1669 ΞΗ ΟΔΛΡΗΛΑΠ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1681 ΞΗ ΟΝΠΠΝ 24/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1745 ΞΗ ΠΡΑΟΝ 22/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1769 ΞΗ ΠΘΔΥΛΑ 29/5/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1875 ΞΗ ΦΑΛΑΟΗΝ 15/4/10 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 991 Θ ΑΟΓΝΠ ΝΟΔΠΡΗΘΝ 15/4/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 564 ΞΗ ΓΗΞΝΡΑΚΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 27/5/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 832 ΞΗ ΘΙΔΗΠΝΟΑΠ ΑΓΟΝΟ 24/4/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1299 ΞΗ ΚΔΙΑΛΘΗΝ ΑΓΟΝΟ 10/2/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1081 ΞΗ ΚΔΠΝΞΝΡΑΚΗΑΠ 28/5/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1413 ΞΗ ΛΔΠΡΝΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1552 ΞΗ ΞΔΛΡΑΒΟΠΝ ΞΟΝΠΥΞΝΞΑΓΖΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1718 ΞΗ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ (ν.θνεαλζπ) ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 432 ΞΗ ΡΝΗΣΗΝ 24/4/10 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1101 Θ ΞΑΜΥΛ 26/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 2382 Θ ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΑΓΟΝΠ Α 19/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 2383 Θ ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΑΓΟΝΠ Β 19/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 2384 Θ ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΑΓΟΝΠ Γ ΘΔΛΝ ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 454 Θ ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΑΓΟΝΠ Γ ΘΔΛΝ ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 961 Θ ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΑΓΟΝΠ Δ ΘΔΛΝ ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 2715 Θ ΑΛΥ ΙΔΘΗΚΚΖΠ 26/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 353 ΞΗ ΓΑΠΡΝΟΗΝ 5/5/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 1993 ΞΗ ΕΓΝ 26/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ

14 1473 ΞΗ ΝΘΥΛΥΛ ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 1561 ΞΗ ΞΔΟΗΒΝΙΗΝ 26/1/10 ΘΔΟΘΟΑΠ ΓΛ ΘΔΟΘΟΑΠ 2269 Θ ΗΘΑΘΖΠ Α 27/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 2270 Θ ΗΘΑΘΖΠ Β 27/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 3203 Θ ΠΑΚΖΠ Θ ΘΔΛΝ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 3026 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΘΔΘΙΑΠ Α 28/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 3027 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΘΔΘΙΑΠ Β * 23/9/09 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 2601 ΞΗ ΒΑΠΗΙΗΘΑΓΥΛ Α 30/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 2604 ΞΗ ΒΑΠΗΙΗΘΑΓΥΛ Β 29/5/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 847 ΞΗ ΘΑΟΑΒΑΓΝ ΓΗΑ ΔΜΞ.ΘΝΗΛ. ΒΙΑΣΑΡΥΛ 21/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1487 ΞΗ ΝΚΑΙΥΛ (ΒΑΙΠΑΚΑΡΥΛ) 22/5/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1572 ΞΗ ΞΔΡΟΗΘΑΡΥΛ 29/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1647 ΞΗ ΞΟΓΗΝ *Θ ΘΔΛΝ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1746 ΞΗ ΠΡΑΟΝ 30/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 2035 ΞΗ ΣΑΒΓΑΡΥΛ 24/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1846 ΞΗ ΣΗΝΛΑΡΥΛ 22/4/10 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 1009 ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ 11/5/10 ΘΗΙΘΗΠ 2084 ΞΗ ΑΜΗΝΞΝΙΖΠ ΓΗΑ ΘΝΗΛ. ΟΗΕΗΥΛ 15/5/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ 255 ΞΗ ΒΑΘΖΠ 15/4/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΛ ΘΗΙΘΗΠ 1965 ΞΗ ΓΝΟΓΝΞΖΠ 3/5/10 ΘΗΙΘΗΠ 531 ΞΗ ΓΟΗΒΑ 11/5/10 ΘΗΙΘΗΠ 586 ΞΗ ΔΗΓΝΚΔΛΖΠ 20/5/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ 623 ΞΗ ΔΞΡΑΙΝΦΝ 16/4/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΛ ΘΗΙΘΗΠ 1305 ΞΗ ΚΔΙΗΠΠΝΟΓΔΗΝ 21/4/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΛ ΘΗΙΘΗΠ 2048 ΞΗ Π.Π. ΚΝΟΗΥΛ 16/4/10 ΘΗΙΘΗΠ ΓΛ ΘΗΙΘΗΠ 1124 Θ ΠΔΟΒΗΥΛ 30/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 2662 Θ ΡΠΝΡΙΗΝ Α * 24/8/09 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 2272 Θ ΡΠΝΡΙΗΝ Β 23/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 3030 Θ ΡΠΝΡΙΗΝ Γ 16/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 73 ΞΗ ΑΓΗΑΠΚΑΡΝΠ 27/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 110 ΞΗ ΑΗΑΛΖΠ 13/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 247 ΞΗ ΑΙΥΛ 13/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 257 ΞΗ ΒΑΘΙΑΘΘΝ 8/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 279 ΞΗ ΒΔΙΒΔΛΡΝΠ * 20/11/09 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 297 ΞΗ ΒΙΑΠΡΖΠ ΑΓΟΝΟ 25/5/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 3038 ΞΗ ΓΑΙΑΡΔΗΑΠ 21/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ

15 535 ΞΗ ΓΑΚΑΠΘΖΛΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 22/5/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 627 ΞΗ ΔΟΑΡΟΑΠ 21/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 749 ΞΗ ΘΑΞΛΝΣΥΟΗΝ 29/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 766 ΞΗ ΘΑΟΝΣΥΟΗΝ 15/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 918 ΞΗ ΘΝΟΦΖΠ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1197 ΞΗ ΙΔΘΝΞΖΓΖΠ 16/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1319 ΞΗ ΚΔΡΑΜΑ 8/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 476 ΞΗ ΚΝΙΝΣΑΠ 22/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1554 ΞΗ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 429 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝΟΔΚΑΡΝΠ 27/5/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1613 ΞΗ ΞΝΛΡΝΘΥΚΖΠ 22/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1655 ΞΗ ΞΟΓΥΛ 16/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1787 ΞΗ ΡΔΡΟΑΙΝΦΝ 21/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 1793 ΞΗ ΡΟΑΛΝΒΑΙΡΝ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 3032 ΞΗ ΣΝΟΖΓΝ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΛ ΘΝΕΑΛΖΠ 3041 ΞΗ ΘΑΙΙΗΑΛΥΛ Α 20/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 3042 ΞΗ ΘΑΙΙΗΑΛΥΛ Β 27/5/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1008 Θ ΓΘΝΟΑΠ 20/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 852 Θ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ ΓΗΑ ΓΗΑ ΔΜΞ-ΔΓΘ. ΘΝΗΛ. ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ-ΟΝΕΔΛΥΛ 20/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 548 ΞΗ ΓΔΟΒΔΛΗΝ 23/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 800 ΞΗ ΘΑΡΥ ΠΛ.ΡΟΗΘΑΙΥΛ 25/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1210 ΞΗ ΙΓΗΑΠ 14/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1912 ΞΗ ΙΘΝΞΝΟΗΑΠ 20/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1264 ΞΗ ΚΑΛΛΑΠ 15/5/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1650 ΞΗ ΞΟΓΝ 21/4/10 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 1857 ΞΗ ΤΑΟΗΝ * 26/10/09 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΓΛ ΘΝΟΗΛΘΝ 2726 ΔΞΗ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΚΘΝΛΝ Θ ΘΔΛΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2278 ΛΑΜΝ Α 29/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 2279 ΛΑΜΝ Β 29/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 3455 ΛΑΜΝ Γ 28/5/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 2490 Θ ΑΛΓΟΝ Α 27/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2493 Θ ΑΛΓΟΝ Β 15/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 3331 Θ ΘΖΟΑΠ Α 21/2/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2803 Θ ΘΖΟΑΠ Β 29/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2814 Θ ΗΝ Α 12/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2815 Θ ΗΝ Β 12/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ

16 2396 Θ ΚΖΙΝ Α 21/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2397 Θ ΚΖΙΝ Β 26/2/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2514 Θ ΚΖΙΝ Γ 22/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2276 Θ ΚΘΝΛΝ Α 21/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2277 Θ ΚΘΝΛΝ Β 14/8/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2497 Θ ΚΘΝΛΝ Γ 23/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2792 Θ ΚΘΝΛΝ Γ 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2509 Θ ΞΑΟΝ Α * 1/10/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2395 Θ ΞΑΟΝ Β 29/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2513 Θ ΞΑΟΝ Γ 12/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2801 Θ ΞΑΟΝ Γ ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2501 Θ ΡΖΛΝ Α 15/5/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2503 Θ ΡΖΛΝ Β 3/8/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2505 Θ ΡΖΛΝ Γ 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2794 Θ ΡΖΛΝ Γ 23/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 135 Θ ΣΥΟΑΠ ΑΚΝΟΓΝ 29/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 84 ΞΗ ΑΓΘΑΗΟΗΑΠ 15/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 183 ΞΗ ΑΞΔΗΟΑΛΘΝ 23/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 291 ΞΗ ΒΗΒΙΝ 28/5/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 2027 ΞΗ ΓΑΟΗΝ 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 787 ΞΗ ΘΑΡΑΞΝΙΥΛ 16/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 924 ΞΗ ΘΝΟΥΛΗΓΝΠ ΑΓΟΝΟ 27/5/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 925 ΞΗ ΘΝΟΥΛΝ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 1300 ΞΗ ΚΔΙΑΛΥΛ 28/5/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 1346 ΞΗ ΚΞΑΡΠΗΝ 28/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1474 ΞΗ ΝΗΑΠ 18/12/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2789 ΞΗ ΝΟΚΝ ΘΝΟΘΗΝ 26/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2796 ΞΗ ΞΟΓΝ Α 20/2/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2797 ΞΗ ΞΟΓΝ Β 21/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1653 ΞΗ ΞΟΓΝ ΘΑΙΙΗΠΡΖΠ 21/11/09 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 853 ΞΗ ΞΟΓΝ ΘΑΙΙΗΠΡΖΠ ΓΗΑ ΘΝΗΛ. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 28/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1887 ΞΗ ΦΗΙΝΡΗΝ 31/5/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 1892 ΞΗ ΦΝΗΛΗΘΑ ΘΔΛΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1710 ΞΞΗ ΠΗΘΗΛΝ ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1716 ΞΞΗ ΠΗΦΛΝ 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 154 ΞΞΗ ΑΛΑΦΖΠ ΑΓΟΝΟ 6/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2524 ΞΞΗ ΓΟΝΞΗΓΑΠ Α 23/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2526 ΞΞΗ ΓΟΝΞΗΓΑΠ Β ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ

17 2811 ΞΞΗ ΘΖΟΑΠΗΑΠ Α ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2812 ΞΞΗ ΘΖΟΑΠΗΑΠ Β ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2821 ΞΞΗ ΘΔΑΠ Α 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2822 ΞΞΗ ΘΔΑΠ Β 22/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 826 ΞΞΗ ΘΗΚΥΙΝ 14/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2517 ΞΞΗ ΠΔΟΗΦΝ Α 15/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2519 ΞΞΗ ΠΔΟΗΦΝ Β 22/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2824 ΞΞΗ ΠΔΟΗΦΝ Γ ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 1777 ΞΞΗ ΠΣΝΗΛΝΠΑΠ ΑΓΟΝΟ 8/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ 2806 ΞΞΗ ΦΝΙΔΓΑΛΓΟΝ Α ΑΓΟΝΟ 26/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2807 ΞΞΗ ΦΝΙΔΓΑΛΓΟΝ Β ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΘΘΙΑΓΥΛ ΓΛ ΠΟΝ 2282 ΚΝΙΑΥΛ Α 17/11/09 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 2283 ΚΝΙΑΥΛ Β 20/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 2825 Θ ΑΟΔΝΞΝΙΖΠ Α 14/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2826 Θ ΑΟΔΝΞΝΙΖΠ Β 15/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2835 Θ ΒΙΑΣΗΥΡΖ 7/5/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2280 Θ ΓΘΔΗΝ Α 21/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2281 Θ ΓΘΔΗΝ Β 28/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 435 Θ ΓΘΔΗΝ Γ 29/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 3456 Θ ΘΑΠΡΝΟΔΗΝ Α 26/5/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 3457 Θ ΘΑΠΡΝΟΔΗΝ Β 10/5/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2533 Θ ΛΔΑΞΝΙΖΠ Α 20/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 2535 Θ ΛΔΑΞΝΙΖΠ Β ΘΔΛΝ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 49 ΞΗ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΚΔΙΗΡΗΛΖΠ 29/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 278 ΞΗ ΒΔΙΑΛΗΓΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 363 ΞΗ ΓΔΟΝΙΗΚΔΛΑ 26/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 1921 ΞΗ ΓΔΥΟΓΗΡΠΗΝ ΑΓΟΝΟ 29/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 744 ΞΗ ΘΑΚΞΝ ΒΝΗΥΛ 8/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 2836 ΞΗ ΘΑΟΥΛ 14/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2840 ΞΗ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ 20/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 1351 ΞΗ ΚΟΠΗΛΖΠ * 2/9/09 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 1595 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝ * 16/9/09 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 1668 ΞΗ ΟΔΗΣΔΑΠ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΝΙΑΥΛ 1699 ΞΗ ΠΔΙΙΑΠΗΑΠ 26/4/10 ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΓΛ ΠΞΑΟΡΖΠ 2408 Θ ΑΓΗΑΠ Α * 27/11/09 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2409 Θ ΑΓΗΑΠ Β 29/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1476 Θ ΑΓΗΑΠ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΔΓΘ. ΘΔΟ ΚΖΛ. ΝΗΘ. ΒΔΙΗΘΑΠ 14/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ

18 2284 Θ ΓΝΛΛΥΛ Α * 11/9/09 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2285 Θ ΓΝΛΛΥΛ Β 14/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2404 Θ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Α 14/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2405 Θ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Β ΘΔΛΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1140 Θ ΡΟΛΑΒΝ 20/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2544 Θ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Α 14/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2547 Θ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Β 28/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2844 Θ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Γ 31/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 24 ΞΗ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 137 ΞΗ ΑΚΞΔΙΑΘΗΥΛ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 148 ΞΗ ΑΛΑΒΟΑΠ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 264 ΞΗ ΒΑΚΒΑΘΝΠ 9/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2856 ΞΗ ΒΔΟΓΗΘΝΠΑΠ Α 12/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2857 ΞΗ ΒΔΟΓΗΘΝΠΑΠ Β 9/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 298 ΞΗ ΒΙΑΣΝΓΗΑΛΛΗΝ 20/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 840 ΞΗ ΓΔΙΔΟΗΝ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΔΓΘ. ΘΝΗΛ. ΑΟΓΟΝΞΝΙΗΝ 3/2/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 552 ΞΗ ΓΖΚΖΡΟΑΠ 21/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 631 ΞΗ ΔΟΔΡΟΔΗΑΠ 26/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 635 ΞΗ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2848 ΞΗ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ Α 24/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 2849 ΞΗ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ Β 13/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 722 ΞΗ ΘΑΙΙΗΞΔΘΖΠ 14/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 762 ΞΗ ΘΑΟΑΠ 20/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 866 ΞΗ ΘΝΗΙΑΓΑΠ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΘΝΗΛ. ΚΑΛΓΟΑΠ * ΘΔΛΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 940 ΞΗ ΘΟΑΛΔΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 944 ΞΗ ΘΟΖΛΖΠ 23/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1165 ΞΗ ΘΤΔΙΖΠ (ΘΗΙΔΙΔΟ) 25/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1245 ΞΗ ΚΑΓΝΙΑΠ 13/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1326 ΞΗ ΚΖΙΔΑΠ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1393 ΞΗ ΛΑΟΘΑΘΗΝ 9/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1621 ΞΗ ΞΟΑΗΡΥΟΗΝ 23/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1642 ΞΗ ΞΘΗΝ 24/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1646 ΞΗ ΞΟΓΔΡΝ 21/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1747 ΞΗ ΠΡΑΟΝ 7/5/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 1756 ΞΗ ΠΡΝΚΗΝ 15/4/10 ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΛ ΙΑΟΗΠΑΠ 3808 ΞΗ ΓΟΑ ΙΓΗΑΠ 11/5/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 59 ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝ 28/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ

19 2414 ΠΖΡΔΗΑΠ Α 11/2/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 2415 ΠΖΡΔΗΑΠ Β 20/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 2871 Θ ΡΕΔΟΚΗΑΓΥΛ Α 29/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ 2872 Θ ΡΕΔΟΚΗΑΓΥΛ Β 9/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΓΛ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΓΛ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 647 ΞΗ ΕΑΘΟΝ 27/5/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 765 ΞΗ ΘΑΟΓΗΝ ΑΓΟΝΟ 3/5/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 2128 ΞΗ ΘΑΡΥ ΣΥΟΗΝ 9/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 1212 ΞΗ ΙΗΘΗΛΥΛ 27/5/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 617 ΞΗ ΚΝΙΗΑΛΥΛ ΘΔΛΝ ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 1748 ΞΗ ΠΡΑΟΝΣΥΟΗΝ 26/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 1776 ΞΗ ΠΣΝΗΛΝΘΑΤΑΙΥΛ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 2868 ΞΗ ΣΑΛΓΟΑ ΑΓΟΝΟ 15/4/10 ΙΑΠΗΘΗΝ ΠΖΡΔΗΑΠ 2418 ΙΖΚΛΝ Α 26/4/10 ΙΔΠΒΝ ΙΖΚΛΝ 2419 ΙΖΚΛΝ Β 20/4/10 ΙΔΠΒΝ ΙΖΚΛΝ 2563 Θ ΑΛΡΗΠΠΑΠ 25/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1111 Θ ΞΝΙΣΛΗΡΝ 9/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 52 ΞΗ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 4/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 2573 ΞΗ ΑΓΗΑΠΝ Α 28/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 2575 ΞΗ ΑΓΗΑΠΝ Β 28/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 2879 ΞΗ ΑΓΗΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝ Α ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΔΠΒΝ ΙΖΚΛΝ 2880 ΞΗ ΑΓΗΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝ Β ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΙΔΠΒΝ ΙΖΚΛΝ 158 ΞΗ ΑΛΔΚΥΡΗΑΠ ΘΔΛΝ ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 273 ΞΗ ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ 20/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 276 ΞΗ ΒΑΡΝΠΑΠ ΑΓΟΝΟ 19/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 693 ΞΗ ΘΑΡΥ ΡΟΗΡΝΠ 12/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1229 ΞΗ ΙΝΡΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΟΚΖΠ 25/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1225 ΞΗ ΙΝΡΟΥΛ (Θ ΞΙΥΚΑΟΗΝ) 23/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1314 ΞΗ ΚΔΠΠΝΡΝΞΝ ΑΓΟΝΟ 6/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1509 ΞΗ ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 4/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1522 ΞΗ ΞΑΚΦΗΙΥΛ 27/2/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1536 ΞΗ ΞΑΟΑΘΝΗΙΥΛ 28/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 837 ΞΗ ΞΑΟΑΘΝΗΙΥΛ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΔΓΘ. ΘΝΗΛ. ΑΓΟΑΠ 15/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1571 ΞΗ ΞΔΡΟΑΠ 12/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1585 ΞΗ ΞΙΑΓΗΑΠ 20/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1706 ΞΗ ΠΗΓΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 6/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ

20 1719 ΞΗ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ ΑΓΟΝΟ 31/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1729 ΞΗ ΠΘΝΡΑΟΝ ΑΓΟΝΟ 28/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1911 ΞΗ ΠΡΤΖΠ ΑΓΟΝΟ 1/5/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1767 ΞΗ ΠΘΑΚΗΛΔΑΠ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1886 ΞΗ ΦΗΙΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 23/4/10 ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 2584 Θ ΒΑΠΗΙΗΘΖΠ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 303 ΞΗ ΒΙΣΝ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 614 ΞΗ ΔΜΑΛΘΔΗΑΠ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 2882 ΞΗ ΘΑΡΥΚΔΟΗΝ Α ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 2883 ΞΗ ΘΑΡΥΚΔΟΗΝ Β ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 1421 ΞΗ ΛΗΘΗΑΛΑΠ 20/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 2885 ΞΗ ΠΒΟΝ 26/4/10 ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΛ ΙΔΘΑΓΑΠ 2891 Θ ΕΑΓΝΟΑΠ Α 9/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2892 Θ ΕΑΓΝΟΑΠ Β 21/5/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2896 Θ ΠΘΝΞΔΙΝ 9/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 96 ΞΗ ΑΔΟΗΛΝ 9/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2897 ΞΗ ΑΙΝΛΛΖΠΝ Α 23/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2898 ΞΗ ΑΙΝΛΛΖΠΝ Β 28/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2009 ΞΗ ΑΛΑΒΟΑΠ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 175 ΞΗ ΑΛΥ ΚΑΟΝΙΝΦΝ 14/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 325 ΞΗ ΒΟΛΑΗΛΑΠ ΑΓΟΝΟ * 10/9/09 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 1926 ΞΗ ΓΙΥΠΠΑΠ 21/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 572 ΞΗ ΓΟΑΘΔΗΑΠ 8/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 745 ΞΗ ΘΑΛΑΙΗΥΛ 7/5/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 827 ΞΗ ΘΗΠΠΝ 20/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 1181 ΞΗ ΙΑΘΝ 13/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 1405 ΞΗ ΛΔΝΣΥΟΗΝ 13/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 1632 ΞΗ ΞΟΝΚΟΗΝ 5/5/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 1639 ΞΗ ΞΡΔΙΔΝ 20/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 882 ΞΗ ΠΡΔΦΑΛΝΒΗΘΔΗΝ για ΘΝΗΛ. ΟΗΕΝΚΙΝ 20/4/10 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΛ ΒΝΙΝ 2600 ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ Α 13/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 2602 ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ Β 31/5/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 2930 Θ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ Α 20/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 2937 Θ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ Β 23/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 1082 Θ ΚΔΠΠΖΛΖΠ 16/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 3388 Θ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ Α Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ

21 1145 Θ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ Β Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 3390 Θ ΦΗΙΗΑΡΟΥΛ Γ 22/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 2037 Θ-ΑΛΚ ΞΙΝ 10/1/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 10 ΞΗ ΑΒΟΑΚΗΝ 11/2/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2607 ΞΗ ΑΚΞΔΙΗΥΛΑ Α ΑΓΟΝΟ 5/2/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2608 ΞΗ ΑΚΞΔΙΗΥΛΑ Β ΑΓΟΝΟ 16/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 201 ΞΗ ΑΟΗΝΣΥΟΗΝ 10/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2136 ΞΗ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΖΠ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΔΓΘ. ΚΑΛΔΠΗ,ΠΡΔΟΛΑΠ,ΑΔΡΝΦΥΙΗΑΠ 17/11/09 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 216 ΞΗ ΑΟΦΑΟΥΛ 16/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2901 ΞΗ ΓΗΑΒΝΙΗΡΠΗΝ Α 24/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2903 ΞΗ ΓΗΑΒΝΙΗΡΠΗΝ Β 21/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 636 ΞΗ ΔΑΠ 16/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 674 ΞΗ ΗΘΙΑΗΛΑΠ 22/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 686 ΞΗ Θ.ΚΔΙΞΔΗΑΠ 24/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 748 ΞΗ ΘΑΞΙΑΛΗΝ Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 3385 ΞΗ ΘΑΟΓΑΚΙΖΠ Α 17/11/09 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 3386 ΞΗ ΘΑΟΓΑΚΙΖΠ Β 18/11/09 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 793 ΞΗ ΘΑΡΠΑΟΝ 23/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 2927 ΞΗ ΘΝΞΑΛΑΘΗΝ Α 31/5/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 2928 ΞΗ ΘΝΞΑΛΑΘΗΝ Β 31/5/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 921 ΞΗ ΘΝΟΥΛΖΠ 14/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1220 ΞΗ ΙΝΓΓΑ 27/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1328 ΞΗ ΚΖΙΗΡΠΑΠ 29/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1482 ΞΗ ΝΗΣΑΙΗΑΠ * 5/10/09 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1108 ΞΗ ΞΔΡΑΙΗΓΗΝ 14/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1654 ΞΗ ΞΟΓΝ ΡΟΗΦΙΙΗΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 1658 ΞΗ ΟΑΞΡΝΞΝΙΝ ΑΓΟΝΟ 6/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 2926 ΞΗ ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 31/5/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 1796 ΞΗ ΡΟΗΘΝΟΦΝ * 1/12/09 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1835 ΞΗ ΣΑΛΓΟΗΛΝ Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1840 ΞΗ ΣΑΡΕΖ Θ ΘΔΛΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1858 ΞΗ ΤΑΟΗΝ 20/4/10 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 1133 Θ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ * 6/10/09 ΜΑΛΘΖΠ ΓΛ ΜΑΛΘΖΠ 668 ΞΗ ΘΔΟΚΥΛ ΑΓΟΝΟ 12/2/10 ΜΑΛΘΖΠ ΓΛ ΜΑΛΘΖΠ

22 928 ΞΗ ΘΝΡΙΖΠ ΑΓΟΝΟ 14/2/10 ΜΑΛΘΖΠ ΓΛ ΜΑΛΘΖΠ 2656 Θ ΑΟΗΓΑΗΑΠ Α 14/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 2657 Θ ΑΟΗΓΑΗΑΠ Β 4/5/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 218 ΞΗ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ 27/5/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 764 ΞΗ ΘΑΟΓΗΑΠ 2/5/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1166 ΞΗ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΑΠ 2/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1291 ΞΗ ΚΔΓΑΞΙΑΡΑΛΝ 15/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1515 ΞΗ ΞΑΛΑΓΗΡΠΑΠ 20/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1631 ΞΗ ΞΟΝΚΑΣΥΛ 15/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1778 ΞΗ ΠΥΠΑΛΓΟΑΠ * 20/10/09 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 1898 ΞΗ ΦΝΠΡΑΛΖΠ 13/4/10 ΞΔΙΙΑΠ ΓΛ ΔΓΔΠΠΑΠ 30 ΞΗ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 23/4/10 ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 616 ΞΗ ΔΜΝΣΖΠ 20/4/10 ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 2951 ΞΗ Θ. ΚΖΙΗΑΠ 31/5/10 ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 3872 ΞΗ ΚΑΘΟΓΗΑΙΝ 26/2/10 ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 2615 ΞΗ ΡΟΗΙΝΦΝ 6/5/10 ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΛ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 2427 Θ ΘΑΛΑΙΑΘΗΝ Α Θ ΘΔΛΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 2428 Θ ΘΑΛΑΙΑΘΗΝ Β 10/9/09 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1103 Θ ΞΑΟΓΑΠ 20/4/10 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1147 Θ ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 71 ΞΗ ΑΓΗΑΠ 14/4/10 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 329 ΞΗ ΒΟΠΝΙΑΠ 20/4/10 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1223 ΞΗ ΙΝΟΝ 26/4/10 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1672 ΞΗ ΟΗΕΥΛ 20/4/10 ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1749 ΞΗ ΠΡΑΟΝΣΥΟΗΝ *Θ ΘΔΛΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΛ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 966 Θ ΑΓΗΑΠ ΦΥΡΔΗΛΖΠ * 1/9/09 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1132 Θ ΠΞΖΙΗΝ ΘΔΛΝ ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 20 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΓΑΙΖΛΖΠ 12/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 115 ΞΗ ΑΘΝΚΗΥΛ 12/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 2622 ΞΗ ΓΑΟΑΕΝ Α 12/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 2623 ΞΗ ΓΑΟΑΕΝ Β 12/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 578 ΞΗ ΓΟΝΠΗΑΠ 29/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1271 ΞΗ ΚΑΟΓΑΟΗΡΥΛ 29/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1298 ΞΗ ΚΔΙΑΚΞΥΛ 21/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1311 ΞΗ ΚΔΟΥΛΑ 20/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1418 ΞΗ ΛΗΘΑΟΖΠ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 1623 ΞΗ ΞΟΑΠΠΥΛ 28/5/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 2619 ΞΗ ΦΝΟΦΝΟΑ Α 22/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ

23 2620 ΞΗ ΦΝΟΦΝΟΑ Β 26/4/10 ΟΔΘΚΛΝ ΓΛ ΟΔΘΚΛΝ 202 ΞΗ ΑΟΗΠΒΖΠ ΑΓΟΝΟ 23/4/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 211 ΞΗ ΑΟΟΗΑΛΥΛ 27/5/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 2433 ΞΗ ΘΔΣΟΝ Α ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 2434 ΞΗ ΘΔΣΟΝ Β ΑΓΟΝΟ 16/4/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1383 ΞΗ Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΑΓΟΝΟ 6/2/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1490 ΞΗ ΝΟΓΑΛΖΠ ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1888 ΞΗ ΦΗΙΟΑΠ ΑΓΟΝΟ 28/5/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1470 ΞΞΗ ΜΙΑΓΑΛΖΠ 19/4/10 ΟΝΓΝΞΖΠ ΓΛ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1036 ΗΘΑΟΗΑΠ 26/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 2729 ΔΞΗ ΘΟΑΡΗΘΝ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΠΑΚΝ 13/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 637 Θ ΔΓΖΙΝ 26/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 1037 Θ ΗΘΑΟΗΑΠ ΓΗΑ ΔΜΞ.ΙΝΡΟΥΛ (ΘΔΟ.ΚΖΛ) 13/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 848 ΞΗ ΘΝΘΘΑΟΗΝ ΓΗΑ ΔΜΞ.ΘΝΗΛ. ΒΝΟΙΗΥΡΥΛ 22/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 906 ΞΗ ΘΝΛΡΑΘΑΗΗΘΥΛ 29/5/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 1188 ΞΗ ΙΔΘΘΑ ΑΓΟΝΟ 30/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 1266 ΞΗ ΚΑΟΑΘΝΘΑΚΞΝ 13/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 1497 ΞΗ ΞΑΓΥΛΓΑΠ * 1/11/09 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 1598 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 2982 ΞΗ ΞΟΓΝ Α ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 2983 ΞΗ ΞΟΓΝ Β ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΠΑΚΝ ΓΛ ΠΑΚΝ 1997 ΞΗ ΣΟΠΝΚΖΙΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 22/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 2986 ΞΞΗ ΦΝΟΛΥΛ Α ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 2987 ΞΞΗ ΦΝΟΛΥΛ Β ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΠΑΚΝ ΗΘΑΟΗΑΠ 2628 ΞΗ ΞΑΡΟΗΘΗΝ Α 29/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 2629 ΞΗ ΞΑΡΟΗΘΗΝ Β 16/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1029 Θ ΖΟΑΘΙΔΗΑΠ 14/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1119 Θ ΟΝΓΝΙΗΒΝΠ 22/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 3476 Θ ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ Α 21/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 3477 Θ ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ Β 22/5/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 69 ΞΗ ΑΓΓΗΠΡΖΠ 21/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 86 ΞΗ ΑΓΘΗΠΡΟΝ ΑΓΟΝΟ 23/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 2631 ΞΗ ΑΙΗΠΡΟΑΡΖΠ Α 21/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 2632 ΞΗ ΑΙΗΠΡΟΑΡΖΠ Β 23/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 131 ΞΗ ΑΚΚΝΓΗΑΠ 21/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 171 ΞΗ ΑΛΥ ΒΟΝΛΡΝΠ ΑΓΟΝΟ 27/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ

24 178 ΞΗ ΑΛΥ ΞΝΟΝΦΑΠ ΑΓΟΝΟ 22/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 251 ΞΗ ΑΣΙΑΓΝΣΥΟΗΝ Α ΑΓΟΝΟ ΘΔΛΝ ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 3876 ΞΗ ΑΣΙΑΓΝΣΥΟΗΝ Β ΑΓΟΝΟ 16/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 2994 ΞΗ ΒΟΥΛΔΗΑΠ Α 18/2/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 2995 ΞΗ ΒΟΥΛΔΗΑΠ Β 23/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 540 ΞΗ ΓΑΦΛΖΠ 29/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 542 ΞΗ ΓΑΦΛΝΓΗΝ 1/3/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 641 ΞΗ ΔΘΑΟΞΗΑΠ 5/5/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 816 ΞΗ ΘΔΟΘΗΛΖΠ 29/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1185 ΞΗ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 13/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 424 ΞΗ ΞΟΥΡΖΠ 27/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1715 ΞΗ ΠΗΡΝΣΥΟΗΝ 23/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1916 ΞΗ ΣΟΠΝ ΘΔΛΝ ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 1988 ΞΗ ΣΟΠΝΣΥΟΑΦΥΛ 22/4/10 ΠΔΟΟΥΛ ΓΛ ΠΔΟΟΥΛ 3478 Θ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Α 22/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 3479 Θ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Β * 1/12/09 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 80 ΞΗ ΑΓΗΝΦΙΙΝ ΑΓΟΝΟ 7/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 231 ΞΗ ΑΠΞΟΝΘΙΖΠΗΑΠ 15/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 358 ΞΗ ΓΔΟΑΘΑΟΗΝ 10/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 561 ΞΗ ΓΗΑΙΔΘΡΝ 5/2/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 667 ΞΗ ΘΔΝΞΔΡΟΑΠ 18/2/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 726 ΞΗ ΘΑΙΝΚΝΗΟΑΠ 15/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 831 ΞΗ ΘΙΔΗΛΝ 15/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 904 ΞΗ ΘΝΛΗΠΘΝ ΑΓΟΝΟ 10/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1315 ΞΗ ΚΔΠΝΣΥΟΑΠ ΑΓΟΝΟ 20/5/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1338 ΞΗ ΚΝΠΣΝΦΡΝ ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1407 ΞΗ ΛΔΝΣΥΟΗΝ (ΝΗΣΑΙΗΑΠ) 15/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1410 ΞΗ ΛΔΟΑΗΓΑΠ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1513 ΞΗ ΞΑΛΑΓΗΑΠ 28/5/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1627 ΞΗ ΞΟΝΓΟΝΚΝ 22/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1757 ΞΗ ΠΡΝΟΛΑΟΔΊΘΥΛ 13/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1799 ΞΗ ΡΟΓΝΛΑΠ 24/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 1851 ΞΗ ΣΟΠΝΚΖΙΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 21/4/10 ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΛ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 977 Θ ΑΚΦΗΘΙΔΗΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 982 Θ ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ 28/5/09 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1016 Θ ΓΝΚΝΘΝ 31/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 3006 Θ ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ Α Θ ΘΔΛΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 3007 Θ ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ Β 15/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ

25 2112 Θ ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΓΗΑ ΔΜΞ.ΘΝΗΛ.ΙΔΘΑΓΑΠ 24/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1135 Θ ΠΡΙΗΓΑΠ * 10/9/09 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 26 ΞΗ ΑΓ.ΓΔΥΟΓΗΝ 7/2/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 160 ΞΗ ΑΛΘΖΙΖΠ 16/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 2448 ΞΗ ΑΟΘΗΡΠΑΠ 15/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 587 ΞΗ ΔΘΘΑΟΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 708 ΞΗ ΘΑΙΑΞΝΓΗΝ 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 901 ΞΗ ΘΝΚΞΝΡΑΓΥΛ 24/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1240 ΞΗ ΙΣΛΝ * 17/8/09 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1251 ΞΗ ΚΑΘΟΟΟΑΣΖΠ 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1259 ΞΗ ΚΑΙΔΠΗΛΑΠ 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1306 ΞΗ ΚΔΙΗΡΑΗΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1308 ΞΗ ΚΔΛΓΔΛΗΡΠΑΠ 13/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1339 ΞΗ ΚΝΠΣΝΣΥΟΗΝ 13/2/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 3002 ΞΗ ΚΞΟΑΙΙΝ 10/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1358 ΞΗ ΚΥΙΝ 3/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1376 ΞΗ Λ.ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 30/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1471 ΞΗ ΜΛΗΑΓΑΠ 15/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 505 ΞΗ ΝΚΒΟΗΑΘΖΠ 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1544 ΞΗ ΞΑΙΗΑΛΖΠ 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 3538 ΞΗ ΞΔΙΑΠΓΗΑΠ Α 28/5/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 3539 ΞΗ ΞΔΙΑΠΓΗΑΠ Β 21/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1664 ΞΗ ΟΑΣΥΛ 9/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1666 ΞΗ ΟΔΓΘΗΛΗΝ 15/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1735 ΞΗ ΠΞΔΟΣΔΗΑΓΑΠ 22/4/10 ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 1870 ΞΗ ΡΚΦΟΖΠΡΝ Θ ΘΔΛΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΛ ΙΑΚΗΑΠ 976 Θ ΑΚΛΡΑΗΝ * ΘΔΛΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 133 ΞΗ ΑΚΚΝΣΥΟΗΝ 12/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 163 ΞΗ ΑΛΡΑΟΡΗΘΝ ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 289 ΞΗ ΑΛΥ ΒΔΖΠ 20/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 685 ΞΗ Θ.ΘΙΔΗΛΥΛ * 1/9/09 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 1199 ΞΗ ΙΔΘΥΛΑ ΑΓΟΝΟ 12/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 1201 ΞΗ ΙΔΣΝΒΝ 23/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 1523 ΞΗ ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖ 20/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 2141 ΞΗ ΓΟΝΠΑΠ 14/4/10 ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΓΛ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 105 ΞΗ ΑΘ. ΓΗΑΘΝ ΑΓΟΝΟ 14/4/10 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 1996 ΞΗ ΓΟΑΒΗΑΠ * 10/11/09 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ

26 547 ΞΗ ΓΔΙΦΥΛ * ΘΔΛΝ ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 2973 ΞΗ ΓΔΠΦΗΛΑΠ 22/4/10 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 589 ΞΗ ΔΙΑΗΥΛΑ 21/4/10 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 626 ΞΗ ΔΟΑΡΔΗΛΖΠ 29/4/10 ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 1608 ΞΗ ΞΝΙΓΟΝΠΝ *Θ ΘΔΛΝ ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 2075 ΞΗ ΦΙΑΘΥΛ ΚΑΙΑΛΓΟΗΛΝ Θ ΘΔΛΝ ΦΥΘΗΓΑΠ ΓΛ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 965 Θ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 21/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 2965 Θ ΘΑΠΠΑΛΓΟΔΗΑΠ 20/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 54 ΞΗ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 20/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 209 ΞΗ ΑΟΛΑΗΑΠ * 31/8/09 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 676 ΞΗ ΗΔΟΗΠΠΝ 26/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 2953 ΞΗ ΚΔΓΑΙΖΠ ΞΑΛΑΓΗΑΠ Α 29/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 2954 ΞΗ ΚΔΓΑΙΖΠ ΞΑΛΑΓΗΑΠ Β 6/2/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1382 ΞΗ ΛΔΥΛ ΟΝΓΥΛ (μόνο Άνδρες) 13/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1673 ΞΗ ΟΗΕΥΛ 21/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 3500 ΞΗ ΠΘΗΑΠ Α * 1/12/09 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 3501 ΞΗ ΠΘΗΑΠ Β 20/4/10 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΓΛ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1811 ΔΞΗ ΦΙΑΘΥΛ ΑΓΗΑΠ Θ ΘΔΛΝ ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 1048 Θ ΘΑΛΓΑΛΝ 22/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 1058 Θ ΘΗΠΠΑΚΝ 27/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 2934 ΞΗ ΓΑΓΝ Α ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 2935 ΞΗ ΓΑΓΝ Β ΑΓΟΝΟ 20/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 728 ΞΗ ΘΑΙΝΓΗΑΛΥΛ 12/11/09 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 735 ΞΗ ΘΑΙΒΥΛ 20/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 736 ΞΗ ΘΑΙΓΥΛΗΑΠ 29/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 2920 ΞΗ ΘΑΚΞΑΛΝ Α 15/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 3502 ΞΗ ΘΑΚΞΑΛΝ Β * 24/9/09 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 899 ΞΗ ΘΝΙΚΒΑΟΗΝ 15/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 933 ΞΗ ΘΝΛΡΝΟΑ 15/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 935 ΞΗ ΘΝΟΛΑ Θ ΘΔΛΝ ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 1461 ΞΗ ΛΡΔΟΔ 26/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 403 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝ Α 26/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 484 ΞΗ ΞΙΑΡΑΛΝ Β 20/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 1915 ΞΗ ΟΝΓΝΒΑΛΗΝ * 29/9/09 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 1806 ΞΗ ΦΟΔ 21/4/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ 836 ΞΞΗ ΣΥΟΑΠ ΠΦΑΘΗΥΛ ΔΓΘ. ΑΓ. ΟΝΚΔΙΖΠ ΓΗΑ ΔΜΞ. ΦΑΟΑΓΓΗΝ ΠΑΚΑΟΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 3/5/10 ΣΑΛΗΥΛ ΓΛ ΣΑΛΗΥΛ

27 1809 ΔΞΗ ΦΙΑΘΥΛ ΣΗΝ 23/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 1117 Θ ΞΟΓΗΝ Α ΘΔΛΝ ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 3881 Θ ΞΟΓΗΝ Β 23/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 307 ΞΗ ΒΝΙΗΠΠΝ ΑΓΟΝΟ 23/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 2767 ΞΗ ΘΑΙΙΗΚΑΠΗΑΠ Α 13/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 2769 ΞΗ ΘΑΙΙΗΚΑΠΗΑΠ Β 24/5/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 415 ΞΗ ΘΑΚΞΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 2074 ΞΗ ΘΑΚΞΝΣΥΟΥΛ 2/5/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 1967 ΞΗ ΘΝΟΝΛΗΥΛ ΑΓΟΝΟ 17/5/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 461 ΞΗ ΛΔΛΖΡΥΛ 20/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 1480 ΞΗ ΝΗΛΝΠΠΥΛ ΑΓΟΝΟ 9/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 1540 ΞΗ ΞΑΟΞΑΟΗΑΠ ΑΓΟΝΟ 13/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ 474 ΞΗ ΤΑΟΟΥΛ ΑΓΟΝΟ 5/4/10 ΣΗΝ ΓΛ ΣΗΝ - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΣΑΙ ΓΙΑΣΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ν παρακάηω πίνακας αποηελεί ζσνέτεια ηοσ προηγούμενοσ 3415 ΞΗ ΞΑΚΦΗΙΥΛ (ΞΙΝΗΝ) Θ ΘΔΛΝ ΙΔΠΒΝ ΓΛ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 2675 ΞΗ ΑΚΓΓΑΙΔΥΛΑ (ΞΙΝΗΝ) Θ ΘΔΛΝ ΘΑΒΑΙΑΠ ΓΛ ΘΑΒΑΙΑΠ Για τθν ςυμμετοχι κάκε ενδιαφερομζνου ςτθν παροφςα, απαραίτθτο είναι εμπρόκεςμα να υποβλθκοφν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογθτικά: 1. ΑΙΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ( Ζντυπο διανζμεται από τθν Τπθρεςία και τθν ιςτοςελίδα). 2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου (όπου κα αναγράφεται και θ αρικμθτικι βακμολογία), ι βεβαίωςθ ΔΟΑΣΑΠ (όπου ξενόγλωςςο πτυχίο απαραίτθτα και μετάφραςθ ATTESTATO και μετάφραςθ). Για πτυχία που αποκτικθκαν ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. απαραίτθτα ΔΟΑΣΑΠ. 3. Απλό φωτοαντίγραφο Άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 4. Απλό φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 5. Απλό φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ τρ. κατάςταςθσ τφπου Αϋ, ι βεβαίωςθ οριςτικισ απόλυςθσ από τισ τάξεισ του Ελλ. τρατοφ. Όπου ςτο τφπου Αϋ προκφπτει αναβολι ςτράτευςθσ, αυτι κα πρζπει να υπερβαίνει το ζτοσ (προςμετρουμζνου του χρόνου) από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ανακοίνωςθσ των κζςεων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕ). 6. Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ. (Αφορά μόνο τουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ). 7. Βεβαίωςθ ςειράσ προτεραιότθτασ και χρόνου αναμονισ τοποκζτθςθσ για ειδίκευςθ (ο χρόνοσ αναμονισ κα πρζπει να είναι διαρκείασ πλζον των δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ανακοίνωςθσ των κζςεων), θ τίτλο ιατρικισ ειδικότθτασ. (Αφορά μόνο τουσ γιατροφσ ΜΕ ΘΗΣΕΙΑ)

28 Η αρικμθτικι βακμολογία είναι απαραίτθτο να αναγράφεται ςε κάκε ΑΙΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ. Δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν ςε προθγοφμενθ προκιρυξθ - ανακοίνωςθ κζςεων δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η ΑΙΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ και επιμελθμζνα ςυμπλθρωμζνθ. ε περίπτωςθ ψευδϊν ςτοιχείων, επιφζρει τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το αρκ. 22 του ν / 1986 Η ΑΙΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τα πραγματικά ςτοιχεία κάκε ενδιαφερομζνου. Οποιαδιποτε ζλλειψθ ι εκπρόκεςμθ υποβολι δικαιολογθτικϊν επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ. τισ ζντυπεσ αιτιςεισ οι γιατροί δθλϊνουν μζχρι ( 2 ) προτιμιςεισ ( ιςότιμθσ μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ) για κζςεισ που ανωτζρω αναφζρονται ( Ήτοι για Κ.Τ. Π. Ι. ι ΠΛΟΙΟ ) και είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου κωδικοφ με τον οποίο κάκε κζςθ ζχει ανακοινωκεί. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να αναηθτιςει τα ζντυπα αιτιςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται θ θμζρα Παραςκευι και ϊρα Αιτιςεισ που κα κατατεκοφν μετά τθν είναι εκπρόκεςμεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. Οι αιτιςεισ μπορεί να αποςταλοφν και με ΠΟΡΣΑ ΠΟΡΣΑ Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Ωσ θμερομθνία αποςτολισ κεωρείται θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθσ ιδιωτικισ εταιρίασ ταχυμεταφοράσ. ΠΡΟΟΧΗ: Οι αιτιςεισ με τα ταχυδρομεία για να γίνουν αποδεκτζσ, πρζπει να φκάςουν ςτθν Τπθρεςία μζχρι και τρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν λιξθ τθσ προκιρυξθσ. Γιατροί που ενδιαφζρονται να αποκτιςουν τθν ειδικότθτα τθσ Γενικισ Ιατρικισ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για εκπλιρωςθ υπθρεςίασ υπαίκρου Όςοι γιατροί ζχουν εγγραφεί ςτο Αϋ ζτοσ των ιατρικϊν ςχολϊν μζχρι το ακαδθμαϊκό ζτοσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ Τπθρεςίασ υπαίκρου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2519/1997 αρκ.26 παρ.3(φεκ 165/ τ.Α). Παρζχεται όμωσ θ δυνατότθτα να διεκδικιςουν κζςεισ Κ. Τ. ι Π. Ι. και οι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ λαμβάνονται υπόψθ. Οι γιατροί που κα διοριςτοφν ςτα ανωτζρω Κ. Τ. ι Π. Ι. καλφπτουν ανάγκεσ αυτϊν, κακϊσ και των περιοχϊν ευκφνθσ τουσ. Άγονα ιατρεία είναι μόνο αυτά που αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα τα οποία ζχουν χαρακτθριςκεί και οριςκεί με ςχετικζσ αποφάςεισ. Ο τρόποσ, θ διαδικαςία και ο κακοριςμόσ κριτθρίων τοποκζτθςθσ γιατρϊν (υπόχρεων ι μθ ) ςε Κ. Τ. και Π. Ι. αναφζρονται ςτθν αρ. Γ.Π / Κανονιςτικι απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 70 / τϋ Βϋ / / 2009.

29 Για τον υπολογιςμό μοριοδότθςθσ ωσ προσ τθν θμερομθνία κτιςθσ πτυχίου και τον βακμό (αρικμθτικά), ο γιατρόσ μπορεί να προςκομίςει βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία τθσ Ιατρικισ χολισ που αποφοίτθςε. Γενικοί γιατροί που κα επιλεγοφν να καταλάβουν κζςθ ςε Κ. Τ. ι Π. Ι. όπου ςτον ανωτζρω πίνακα αναφζρεται για εξυπθρζτθςθ και μόνιμθ εγκατάςταςθ ςε Δ. Δ. ι Κοινότθτα, διορίηονται ςτο Κ. Τ. και Π. Ι. Η ζδρα ορίηεται το Κ. Τ. ι το Π. Ι. και παράλλθλα κα εξυπθρετεί ςε κακθμερινι βάςθ το Δ. Δ/ςμα ι τθν Κοινότθτα για τθν οποία τοποκετικθκε. Θεωρήθηκε για ηην ακρίβεια Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ Λ.Ξ. Ν Ξροϊζηάμενος Γραμμαηείας Ι. ΞΑΛΑΓΗΥΡΝΞΝΙΝΠ Β. ΞΑΞΑΛΝΡΖ Πημείωζη : όποσ : (θ) : Κπορούν να σποβάλλοσν και να ηοποθεηηθούν και γιαηροί ποσ έτοσν εκπληρώζει ηην σπό ηοσ Λ. Γ. 67/68 σποτρ. πηρεζία σπαίθροσ (Ξροηγούνηαι οι σπότρεοι και εθόζον δεν καλσθθούν οι θέζεις ασηές με γιαηρούς ειδικεσόμενοσς με παράηαζη Λ. 2646/98). Λ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΔΗΠ: Νλες ηις ΞΔ ηης τώρας ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ: 1. Γραθείο κ. ποσργού 2. Γραθείο κ. θσποσργού 3. Γραθείο κ. Γενικού Γραμμαηέα 4. Γραθείο κ. Ξροϊζη. Γεν.Γ/νζης γείας

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ 24-5-2011 Παρουςίαςθ εταιρείασ Περιεχόμενα H NEON ENERGY Η εταιρεία μασ Η φιλοςοφία μασ Οι ςτόχοι μασ Οι υπθρεςίεσ μασ θμεία διαφοροποίθςθσ Κυβερνθτικι πολιτικι Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. τόχοσ

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ΣΜΗΜΑ Αϋ Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5184 Θμερομηνία: 14/11/14 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ Πρωτάθλημα Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ Ονομαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ ΣΕΣΑΡΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑ Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ Επίκοσρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Παμεπιστήμιο Πελοπομμήσοσ Επιστημομικός Σσμεργάτης Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΘ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ Αζήλα, 10-Καίνπ - 2013 Αξηζκ. Πξση.: ΑΞ/Φ.19.7/1658 ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Πλθροφορίεσ Σθλζφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα