ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»"

Transcript

1 ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00

2 ΔΗΠΑΓΥΓΖ

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 3

4 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ /3 ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ Θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παξακέηξσλ ηνπ θπλεγίνπ ζε κοινυνικό θαη οικονομικό επίπεδο. Δξγαιείν γηα ηελ σάπαξη πολιηικήρ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπλεγηνύ 4

5 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ /3 Νι ζημανηικόηεποι επιμέποςρ ζηόσοι ηος Δπεςνηηικού Ξπογπάμμαηορ είναι οι εξήρ: Νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θπλεγηνύ. Δζσηεξηθόο ηνπξηζκόο Ρα δεκόζηα νηθνλνκηθά. Γεσγξαθηθή δηαζπνξά Αλάιπζε ηεο θπλεγεηηθήο ζπλήζεηαο 5

6 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ 3/3 ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΑ Ππλνιηθή δαπάλε θπλεγώλ Ξεγέο ελεκέξσζεο ησλ θπλεγώλ. Βαζκόο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ηνπ θπλεγίνπ. Πρέζε ησλ επαγγεικαηηώλ κε ηνπο θπλεγνύο θαη κε ηελ πνιηηεία. Ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην θπλήγη από ηνπο θπλεγνύο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θπλεγηνύ Απνηύπσζε ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο θπλεγώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο. 6

7 ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ Κέθοδορ Πςλλογήρ Πηοισείυν: Ξποζυπικέρ ηηλεθυνικέρ Ξληθςζμόρ: ΚΥΝΗΓΟΙ Άηομα άνυ ηυν 8 εηών πος είναι ενεπγά μέλη κςνηγεηικών ζςλλόγυν (από λίζηερ ανά Θςνηγεηική Νμοζπονδία) Κέγεθορ Γείγμαηορ: Γευγπαθική Θάλςτη: Κέζη Γιάπκεια Πςνένηεςξηρ: 896 ζςνενηεύξειρ Ξανελλαδική (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο) 5 λεπηά Γιεξαγυγή Πςνενηεύξευν: 0/07/00 6/8/00 7

8 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ 8

9 ΠΛΝΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΥΛ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 009 ΠΛΡΖΟΖΠΖ Η.Σ. ΘΑΠΗΚΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕ. ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ EΠΡΗΑΠΖ ΦΠΗΓΓΗΑ ΝΞΙΑ ΙΝΗΞΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΗΓΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ/ ΓΗΑΡΟ. ΑΛΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΔΛΓΖΠΖ - ΞΝΓΖΠΖ ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖ/ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ/ ΘΛΝΦΗΙΗΑ ΔΗΓΖ ΘΛΖΓΗΝ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΘΑΘΔ ΞΥΙΖΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 9

10 ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 0

11 ΓΑΞΑΛΖ (ΔΟΥ) ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΗΓΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΔΟΥ ΝΞΙΝ: ΔΟΥ ΑΟΒΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ: ΔΟΥ ΟΝΣΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ: ΔΥΠ ΔΥΠ 50 0 ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ~.57 ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ 5 5 ΔΥΠ ~ 58ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ 5 5 ΔΥΠ ~ 65 ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΓΜ/ΓΑ 9 ΓΜ/ΓΑ 6 ΓΜ/ΓΑ 9 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΝΞΙΝ, Λ=884, ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΑΟΒΙΑ, Λ=869, ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΟΝΣΗΠΚΝ, Λ=857 ΝΠΝΗ ΔΓΥΠΑΛ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΑ ΑΞΝ ΡΑ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΔΟ.Γα Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ην όπιν απηό; ΔΟ.Γβ Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ηα άξβπια απηά γηα ην θπλήγη; ΔΟ.Γγ Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ηα είδε ξνπρηζκνύ απηά γηα ην θπλήγη;

12 ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΠΗΓΓΗΥΛ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΑΛ ΡΝ 009 [ΔΥΠ 500] 73 ~ 50 ΦΠΗΓΓΗΑ ΞΔΟΗΞΝ ΡΝ 009 ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [50-000] 8 [00-000] 5 [ ] 3 [500+] ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ 9 ΝΙΝΗ ΔΟ.Γ3 Ξόζα θπζίγγηα (ηεκάρηα) ρξεζηκνπνηήζαηε ην 009; ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896

13 ΓΑΞΑΛΖ ΓΗΑ ΙΝΗΞΑ ΔΗΓΖ ΡΝ 009 [-00] 4 [0-00] [0-500] ~ 347 ΔΟΥ ΠΔ ΙΝΗΞΑ ΔΗΓΖ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [50-000] 9 [00+] ΘΑΘΝΙΝ 3 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ ΔΟ.Γ5 Ξόζα επξώ ζπλνιηθά μνδεύςαηε ην 009 γηα ινηπά θπλεγεηηθά είδε; ΑΘΝΟΚΖΡΑ. 3

14 ΔΜΝΓΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ 4

15 ΣΗΙΗΝΚΔΡΟΑ ΞΝ ΡΑΜΗΓΔΝΛ ΘΑΘΔ ΦΝΟΑ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ~ 68 ΣΙΚ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ σλμ. ζε κάθε κςνηγεηική πεπίοδο = ΦΝΟΔΠ Ν ΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΠ λίηπα καςζίμος ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΘΑΗ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ ΑΙΙΑ ΘΟΗΥΠ ΚΔΠΑ ΑΙΙΥΛ, Λ=558 ΝΙΝΗ Δξ.Β4Α Ξόζα ρηιηόκεηξα ηαμηδεύεηε θάζε θνξά θαηά κέζν όξν γηα λα πάηε από ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ζαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ θπλεγάηε ππνινγίζηε θαη ηα ρικ γηα ηελ επηζηξνθή ζαο; 5

16 ΔΜΝΓΑ ΠΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΔΜΝΓΑ (ΔΟΥ) ΠΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ~ ΞΔΟΗΞΝ 690 ΔΟΥ ΜΝΓΔΝΛ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ KAMIA 5 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ, Λ=90 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΘΑΞΝΗΔΠ ΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΘΗΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΑΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΔΟ. ΒΒ Δξ.ΒΓ Ξόζα ρξήκαηα πιεξώλεηε θαηά κέζν όξν ην ρξόλν γηα εηζηηήξηα ζε κέζα καδηθή κεηαθίλεζεο, π.ρ. αθηνπινηία, αεξνπιάλν, ηξέλν, ιεσθνξείν, θιπ.; 6

17 ΔΜΝΓΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ/ ΠΔΟΒΗΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΝΣΖΚΑΡΝΠ [ΔΥΠ 00] 6 [0-00] 6 [0-500] 8 [50-000] [00-000] 6 ~ ΑΞΝ 969 ΔΟΥ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΑΞΑΛΝΛ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ [00+] 6 ΓΜ/ΓΑ 36 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, 845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β6 Θαη πόζα Δπξώ πεξίπνπ μνδεύεηε ην ρξόλν ζπλνιηθά γηα ηε ζπληήξεζε/ ζέξβηο ηνπ απηνθηλήηνπ/ νρήκαηόο ζαο ζε ζρέζε ηα ρηιηόκεηξα / κεηαθηλήζεηο γηα θπλήγη/ εθπαίδεπζε ζθύινπ πνπ θάλεηε κε απηό; 7

18 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΙΑΠΡΗΣΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΙΑΠΡΗΣΥΛ ΘΑΘΔ ΞΔΟΗΞΝ! ΣΟΝΛΗΑ ΑΙΙΑΕΔΗ ΘΑΘΔ ΚΔΠΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΝ 4 ΘΑΘΔ ΓΝ ΣΟΝΛΗΑ 44 ~ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΗΑ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΘΑΘΔ ΡΟΗΑ ΣΟΝΛΗΑ 9 ΘΑΘΔ ΡΔΠΠΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ 5 ΞΗΝ ΑΟΑΗΑ ΑΞΝ ΡΔΠΠΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ 3 ΓΜ/ΓΑ 5 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, Λ=845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β7 Θάζε πόηε αιιάδεηε ιάζηηρα ζην όρεκά ζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα πάηε γηα θπλήγη/ εθπαίδεπζε; 8

19 ΑΓΔΗΔΠ ΘΖΟΑΠ 9

20

21 ΓΗΑΚΝΛΖ & ΔΠΡΗΑΠΖ

22 ΠΛΖΘΖ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΑ/ ΔΠΡΗΑΠΖ [-5] 5 [6-0] 0 [-0] 8 [-30] [3-50] [5-00] 0 6 ~ 58 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [0+] 8 ΘΑΘΝΙΝ 7 ΓΜ/ΓΑ 6 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Γ9 Όηαλ πεγαίλεηε γηα θπλήγη πόζα επξώ μνδεύεηε ζπλήζσο γηα ηα ηξόθηκα- πνηά θαη γεληθόηεξα ηελ εζηίαζή ζαο; ΑΘΝΟΚΖΡΑ

23 ΔΡΖΠΗΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖΠ [-50] 5 [5-00] [0-00] 9 [0-500] 30 [50-000] [00-000] [00+] 4 8 ~ ΑΞΝ 558 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [0-300] [30-500] [00+] ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ ΠΔ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ/ ΜΔΛΥΛΑ/ ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΑ ΓΥΚΑΡΗΑ, Λ=50 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΚΔΛΝΛ ΠΔ ΘΑΞΝΗΝ ΘΑΡΑΙΚΑ ΘΥΓΗΘΝΗ 4, 5 Δξ.Γ Ξόζα επξώ πεξίπνπ μνδεύεηε εζείο πξνζσπηθά εηεζίσο γηα λα δηαλπρηεξεύζεηε; ΑΘΝΟΚΖΡΑ 3

24 ΘΛΝΦΗΙΗΑ 4

25 ΑΓΝΟΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ ΘΑΗ ΚΔΠΖ ΓΑΞΑΛΖ ΑΓΝΟΑΠ ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ; [-50] 0 [5-500] 8 [50-000] 5 [00-000] ~.76 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ [00+] 3 ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, Λ=730 ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ/Α Λ=348 Δξ.Δ3 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην/ θάπνηα από ηα θπλεγόζθπια πνπ δηαζέηεηε; Δξ.Δ4 Ξόζα Δπξώ έρεηε πιεξώζεη γηα θάζε ζθπιί θαηά κέζν όξν; 5

26 ΚΔΠΝ ΔΡΖΠΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ [-00] [0-00] 6 [0-300] 6 [30-400] 9 [40-500] [50-000] 3 7 ~ 5 ΔΟΥ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [00+] 8 ΘΑΘΝΙΝ 3 ΓΜ/ΓΑ 8 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, 730 Δξ.Δ5 Ξόζν ζαο θνζηίδεη θαηά κέζν όξν ε εηήζηα δηαηξνθή θαη πεξίζαιςε (θηελίαηξνο, θάξκαθα) γηα θάζε θπλεγόζθπιν; 6

27 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ [-50] 8 [5-500] 7 [50+] 0 ~ 53ΔΟΥ Κ.Ν. ΘΑΘΝΙΝ 65 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΚΔ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, Λ=730, ΒΑΠΖ= ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΑΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΑ Λ=673 Δξ.Δ8 Θαη πόζα επξώ πεξίπνπ ζαο θόζηηζε θαηά κέζν όζν ε εθπαίδεπζε θάζε θπλεγόζθπινπ; 7

28 ΣΗΙΗΝΚΔΡΟΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΘΙΝ [-50] 0 [5-00] 8 [0-00] 5 [0-500] [50-000] 8 0 ~.05 ΣΙΚ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [00+] 6 ΓΜ/ΓΑ 6 ~ ΔΘΞΑΗΓΔΝΛ ΠΡΙΝΠ (Λ=645) ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ= ΘΛΖΓΝΗ ΑΞΝ ΡΝΠ 896 ΞΝ ΠΚΚΔΡΔΗΣΑΛ ΔΘΞΑΗΓΔΝΛ ΠΘΙΝΠ) ΝΙΝΗ Δξ.Β5Α Θαη πόζα ρηιηόκεηξα ζπλνιηθά ππνινγίδεηε όηη δηαλύεηε κέζα ζε έλα ρξόλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζθύινπ; 8

29 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΑ 9

30 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ Θοινυνική πποζθοπά ηος κςνηγίος ζηην Δλλάδα ΦΔΟΛΔΗ ΡΝΠ ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΘΝΛΡΑ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΡΖ ΦΠΖ ΑΛΑΞΡΠΠΔΡΑΗ ΠΔ ΝΙΝ ΡΝ ΦΑΠΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΑΠΡΟΥΚΑΡΥΠΖΠ ΘΑΗ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΔΣΔΗ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ» : ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΡΗΠ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΔΠ ΦΝΟΔΠ ΘΛΖΓΝΛ ΠΔ ΝΚΑΓΔΠ ΡΥΛ 4 ΑΡΝΚΥΛ ΔΗΛΑΗ ΚΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝ ΞΝ ΑΛΑΞΡΠΠΔΗ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΝΞΥΠ ΡΑ ΠΘΝΞΔΡΖΟΗΑ, ΘΛΝΦΗΙΗΑ 30

31 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΑΘΝΚΖ. ΓΗΑΚΝΟΦΥΛΔΗ ΔΛΑ ΘΥΓΗΘΑ ΑΟΣΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΠΔΒΑΠΚΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΦΠΖ. ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΖΠ ΑΠΡΦΗΙΗΑΠ (80), ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΑΠΦΑΙΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΝΞΙΥΛ (97 ) ΑΛΔΞΡΓΚΔΛΖ ΚΝΟΦΖ ΠΙΙΝΓΗΘΝΡΖΡΑΠ. ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΔΛΖΚΔΟΥΛΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΡΑ 58 ΑΞΝ ΡΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑ 49 ΑΞΝ ΡΑ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ. 3

32 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ Ζ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΚΔΡΑΜ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ ΓΔΛ ΞΝΙΔΗΞΔΡΑΗ ΔΛΑΛΡΗ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ. ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΔΟΣΔΡΑΗ ΠΡΖΛ 5 ΘΔΠΖ () ΠΡΗΠ ΞΖΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ. ΞΟΥΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΘΔΥΟΔΗΡΑΗ Ζ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑ (54) ΓΔΗΓΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΠΛΔΗΓΖΠΗΑΠ ΘΑΗ ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ. 3

33 ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 33

34 ΞΟΝΦΗΙ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ Α' ΘΟΖΡΖΠ 8 Β' ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ 3 Γ' ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 7 Γ' ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 7 Δ' ΖΞΔΗΟΝ ΠΡ' ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ Ε' ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΒΑΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΤΟΣ 34

35 ΒΑΠΗΘΔΠ ΠΛΖΘΔΗΔΠ ΘΛΖΓΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 35

36 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 60 ΔΡΖΠΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΥΛ ~ 55 ΦΝΟΔΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΞΔΟΗΞΝ ΞΖΓΑΗΛΝΛ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΝΙΝΗ Δξ.Α Ξόζεο θνξέο ην ρξόλν πεγαίλεηε γηα θπλήγη; ΑΘΝΟΚΖΡΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 36

37 ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΗΝ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΑΛΑΞΡΠΠΔΡΑΗ ΠΔ ΚΖΛΔΠ ΝΞΝ ΞΝΣΥΟΔΗ Ζ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ! ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΘΛΖΓΝΛ ΘΑΡΆ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΠΣΔΓΝΛ 5 ΚΖΛΔΠ ΞΝΙΙΑΞΙΝΡΖΡΑ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α Θαηά ηε δηάξθεηα πνηνπ/πνησλ κήλα/κελώλ θπλεγάηε ζπλήζσο; Θαη πνηνπ άιινπ; Ξνηνπ άιινπ; ΑΘΝΟΚΖΡΑ 37

38 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΒΑΘΚΝΠ ΝΚΑΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΗΝ 80 ~ 8 ΚΔ ΑΙΙΝΠ/ ΠΛΖΘΥΠ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΝΚΑΓΗΘΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΗΝ ~ ΞΑΛΡΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ/ ΠΛΖΘΥΠ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΞΑΛΡΑ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΚΑΕΗ ΠΛΖΘΥΠ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΘΑΗ ΠΞΑΛΗΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΔΜΗΠΝ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΘΑΗ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΠΛΖΘΥΠ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΘΑΗ ΠΞΑΛΗΑ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΞΑΛΡΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α4 Μεθηλάηε ζπλήζσο κόλνο ζαο γηα θπλήγη ή ζπλελλνήζηε θαη πεγαίλεηε παξέα/ ζαλ νκάδα κε άιινπο θπλεγνύο καδί; Ξαξαθαιώ δηαιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη ζε εζάο από ηηο εμήο 38

39 ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΝΞΝ ΘΛΖΓΝΛ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΔΒΟΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΠΔΟΟΥΛ ΑΣΑΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΖΙΔΗΑΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΗΙΘΗΠ ΔΒΝΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΑΟΡΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΚΑΘΗΑΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΙΑΠΗΘΗΝ ΞΔΙΙΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΙΔΠΒΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΦΥΘΗΓΑΠ ΟΔΘΚΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΔΟΘΟΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΣΗΝ ΣΑΛΗΥΛ ΕΑΘΛΘΝ ΠΑΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΜ/ΓΑ 0 0 ΝΙΝΗ Δξ.Α8 Πε πνηεο πεξηνρέο/ λνκνύο ηεο Διιάδαο θπλεγάηε ζπλήζσο; ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 39

40 ΠΛΖΘΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΛΝΠ ΡΑΜΗΓΗΝ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΑΜΗΓΗΝ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΔΥΠ 6 ΥΟΔΠ 34 6 ΔΥΠ ΥΟΔΠ 3 ΔΥΠ 4 ΥΟΔΠ ΔΥΠ ΖΚΔΟΔΠ 6 ~ ΞΔΟΗΞΝ 0 ΥΟΔΠ ΓΗΑΟΘΔΗ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΡΑΜΗΓΗ ΘΛΖΓΗΝ 3 ΔΥΠ 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΛΥ ΑΞΝ 5+ ΖΚΔΟΔΠ 3 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α Ξόζν ρξόλν ζπλήζσο δηαξθεί ε θπλεγεηηθή εμόξκεζή ζαο (ην ηαμίδη ζαο ζπλνιηθά θάζε θνξά πνπ πεγαίλεηε γηα θπλήγη); 40

41 ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΔΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΔΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ (ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ) ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ 0 7 ~ ΞΔΟΗΞΝ ΦΝΟΔΠ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΑΛ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΡΖΛ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ ΔΥΠ 50 3 ΓΔΛ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ/ΓΜ/ΓΑ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ 5+ 3 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ, Λ=448 ΝΙΝΗ Δξ.Α Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ πόζεο θνξέο δηαλπθηεξεύζαηε εθηόο ζπηηηνύ ζαο; 4

42 ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 4

43 ΔΗΓΖ ΗΣ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΓΗΘΘΙΝ/ ΘΙΞ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΔΗΓΖ ΗΣ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΝΣΖΚΑ/ ΓΗΘΘΙΝ ΘΙΞ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ SUV, ΡΞΝ JEEP, 4Σ4 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΗΣ/ ΦΝΟΡΖΓΝ/ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ/ VAN 30 ΑΞΙΝ ΗΣ 7 ΓΗΘΘΙΝ, ΡΟΗΘΘΙΝ (ΚΖΣΑΛΖ) ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, Λ=845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β3 Ρη είδνπο είλαη ην δηθό ζαο κέζν γηα ηελ κεηαθίλεζή ζαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ θπλεγάηε; 43

44 ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΔΞΗΓΟΑΠΖΠ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΘΑΘΝΙΝ 38 ΙΗΓΝ 9 ΑΟΘΔΡΑ 8 ~ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΔΣΝΛ ΔΞΖΟΔΑΠΡΔΗ ΑΟΘΔΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΝ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑ ΞΝΙ 34 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΘΑΞΝΗΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ, 845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΘΑΞΝΗΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΔΟ. Β3 Δξ.Β4 Πε ηη βαζκό πηζηεύεηε όηη ζαο επεξέαζε ζηελ αγνξά/ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ νρήκαηνο ην γεγνλόο όηη είζηε θπλεγόο; 44

45 ΡΟΝΞΝΗ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΖΠ 5 ΠΔ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ/ΜΔΛΥΛΑ 39 3 ΠΡΝ ΞΑΗΘΟΝ (ΠΘΖΛΖ/ΗΣ) ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΘΑΞΝΗΝ ΠΓΓΔΛΖ/ΦΗΙΝ 4 ΠΔ ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΝ ΓΥΚΑΡΗΝ 0 7 ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΓΗΘΝ ΠΑΠ (ΔΘΡΝΠ ΡΖΠ ΘΟΗΑΠ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ΠΑΠ) 6 ΠΡΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 7 ΠΔ ΘΑΡΑΦΓΗΝ 8 ΠΔ ΘΑΙΒΑ 9 ΠΔ ΙΝΚΔΛΝ 0 ΠΔ ΞΟΝΦΙΑΘΗΑ ΡΖΠ Ξ.. ΠΡΖ ΘΑΚΞΗΛΑ ΡΝ ΠΘΑΦΝΠ 99 ΓΜ/ΓΑ ΝΠΝΗ ΑΛΑΦΔΟΝΛ ΝΡΗ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ Δξ.Γ Ξνύ δηαλπρηεξεύεηε ζπλήζσο όηαλ πεγαίλεηε γηα λα θπλεγήζεηε; ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ, Λ=45 45

46 ΑΓΝΟΑ REAL ESTATE ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΠΞΗΡΗ : ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΝΗΘΝΞΔΓΝ : ΛΑΗ () 4 ΛΑΗ () 3 ΝΣΗ () 96 ΝΣΗ () 97 ΓΑ 0 ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΠΞΗΡΗΝ, Λ=776 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ Λ=88 ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΠΞΗΡΗΝ ΠΡΖΛ ΔΟ.Γ5 Δξ.Γ7 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο βάζε γηα λα πεγαίλεηε γηα θπλήγη; ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΠΡΖΛ ΔΟ.Γ6 Δξ.Γ8 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην νηθόπεδν πξνθεηκέλνπ κειινληηθά λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο βάζε γηα λα πεγαίλεηε γηα θπλήγη; 46

47 ΘΛΝΦΗΙΗΑ 47

48 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ~ ΓΗΑΘΔΡΝΛ 3 ΘΛΖΓΝΠΘΙΑ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ 5 ΠΘΙΗΑ 5 ΘΑΛΔΛΑ ΓΜ/ΓΑ 0 ΝΠΝΗ ΑΛΔΦΔΟΑΛ ΝΡΗ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ/Α ΠΘΙΗ/Α Δξ.Δ Ξόζα θπλεγόζθπια δηαζέηεηε (όρη απιώο θαηνηθίδηα ζθπιηά); ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ/Α, Λ=746 48

49 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΛΖΓΗΝ 49

50 50

51 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΕΥΖ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ 80 ~ 89 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ~ ΠΔ ΞΝΙ ΚΔΓΑΙΝ ΒΑΘΚΝ ΠΔ ΚΔΓΑΙΝ ΒΑΘΚΝ 7 ΝΡΔ ΚΔΓΑΙΝ, ΝΡΔ ΚΗΘΟΝ ΒΑΘΚΝ ΚΗΘΟΝ ΒΑΘΚΝ ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΒΑΘΚΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.ΠΡ Πε ηη βαζκό ζεσξείηε όηη ην θπλήγη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο; 5

52 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ 80 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡON ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ~ ~ ΞΑΟΑ ΞΝΙ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΑΟΘΔΡΑ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ 5 ΝΡΔ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ, ΝΡΔ ΑΠΖΚΑΛΡΝ 3 3 ΙΗΓΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΘΝΙΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.ΠΡ4 Ξόζν ζεκαληηθό ζεσξείηε ην θπλήγη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ. 5

53 ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΠΚΒΑΙΙΝΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ Ζ ΓΔΛΡΟΝΦΡΔΠΖ/ ΑΛΑΓΑΠΥΠΖ/ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΣΙΥΟΗΓΑΠ Ζ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖ/ΞΑΡΑΜΖ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑΠ 4 Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ/ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΞΑΛΗΓΑΠ/ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ 0 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΓΑΠΝΠ Ζ ΞΟΝΠΒΔΠΖ/ΞΟΝΦΙΑΜΖ 8 6 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 6 3 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΒΗΝΡΝΞΥΛ 5 Ζ ΔΘΡΟΝΦΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ 4 3 Ζ ΘΑΙΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ/ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ 3 9 ΠΞΝΟΑ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ 3 7 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΑΠΥΛ/ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 9 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΘΟΑΚΑΡΥΛ Ζ ΔΞΑΦΖ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΝ ΚΔ ΡΖ ΦΠΖ 6 ΡΑ ΘΑΡΑΦΓΗΑ ΡΥΛ ΕΥΥΛ 8 Ν ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝΠ 4 ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ \ΑΟΡΔΚΗΠ\" Ξ.Σ. ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ" 96 ΝΙΔΠ ΝΗ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΥΛ ΠΙΙΝΓΥΛ/ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ 5 ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΑΛΥ ΡΝ 97 KAMIA 99 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ= Δξ.ΠΡ5 Από ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ησλ Θπλεγεηηθώλ Νξγαλώζεσλ, πνηα πηζηεύεηε όηη έρεη ηελ κεγαιύηεξε θαη πην νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην πεξηβάιινλ; 53

54 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 54

55 ΞΖΓΔΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΘΛΖΓΥΛ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΘΑΗ ΔΛΘΔΡΑ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ 75 ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ/ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΔΠ/ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 59 ΦΗΙΝΗ/ΓΛΥΠΡΝΗ INTERNET ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΑ ΦΙΙΑΓΗΑ/ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΔΛΡΞΑ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΒΗΒΙΗΑ ΔΘΘΔΠΔΗΠ ΝΓΖΓΝΗ ΑΓΝΟΑΠ ΑΙΙΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΓΜ/ΓΑ 4 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Ε. Από πνηα κέζα/ πνηνπο ηξόπνπο ελεκεξώλεζηε ζρεηηθά κε ην θπλήγη; Από πνην άιιν κέζν; Από πνην άιιν κέζν; 55

56 ΣΟΖΠΖ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΑΓΝΟΑ ΚΔΠΥ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ; ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΚΔΠΥ ΗΛΡΔΟΛΔΡ; ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΣΟΖΠΡΔΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΓΔΛ ΞΝΙΝΗΞΝΛΡΑΗ ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ! ΛΑΗ ΝΣΗ ΓΜ/ΓΑ 0 ΛΑΗ ΝΣΗ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΒΑΠΖ: ΣΟΖΠΡΔΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ, Λ=377 ΝΙΝΗ Δξ.Ε Σξεζηκνπνηείηε Ίληεξλεη; ΝΠΝΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ Δξ.Ε3 Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά κέζα από ην Ίληεξλεη; 56

57 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΓΝΟΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΡΞΝ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΘΔ ΔΒΓΝΚΑΓΑ 4 ΘΑΘΔ 5 ΖΚΔΟΔΠ 0 ~ ΘΑΘΔ 5 ΚΔΟΔΠ ΞΔΟΗΞΝ ΘΑΘΔ ΚΖΛΑ 36 ΘΑΘΔ 3 ΚΖΛΔΠ 6 ΘΑΘΔ 6 ΚΖΛΔΠ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΝ ΞΗΝ ΑΟΑΗΑ ΑΞΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΔΛ ΑΓΝΟΑΕΥ 0 3 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΒΑΕΝΛ ΔΗΓΗΘΝ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ ΡΞΝ, Λ=54 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ.Ε ΘΥΓΗΘΝ 5, 6 Δξ.Ε6 Ξόζν ζπρλά αγνξάδεηε θάπνην πεξηνδηθό/ εθεκεξίδα κε πεξηνδηθό θπλεγηνύ; 57

58 ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 58

59 3 ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑ 56 ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΞΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΕΔΗ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΠΖΚΔΟΑ ΝΗΘΝΙΝΓΝΗ 6 ΑΓΗΑΦΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΖΟΔΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ 5 ΘΙΗΚΑΡΗΘΖ & ΟΞΑΛΠΖ 4 ΡΗΚΔΠ ΘΑΠΗΚΥΛ 8 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ / ΔΙΙΔΗΤΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΝΗ ΞΟΘΑΓΗΔΠ 0 ΡΑ ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΑ 7 Ζ ΚΔΗΥΠΖ ΡΖΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝΒΑΘΚΗΠΖ ΒΗΝΡΝΞΥΛ 3 ΑΓΗΑΦΝΟΗΑ ΡΝ ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ / ΔΙΙΔΗΞΖΠ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖ 99 ΓΜ/ΓΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΕΥΛΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 5 ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖ ΓΝΚΖΠΖ 37 ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΝ 8 Ζ ΘΑΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΑΞΝ 9 Ζ ΘΑΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΥΛ 7 ΡΑ ΔΞΗΒΙΑΒΖ ΕΥΑ Ξ.Σ. ΑΙΔΞΝ, 30 Ζ ΑΛΞΑΟΜΗΑ ΠΞΝΟΑΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ 9 ΡΑ ΓΖΙΖΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΑ ΡΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΓΑΠΖ Ν ΚΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ 3 ΝΗ ΞΑΟΑΛΝΚΝΗ ΘΛΖΓΝΗ / ΣΥΟΗΠ 3 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΘΟΑΡΗΘΖΠ 34 ΝΗ ΛΡΝΞΗΝΗ ΓΔΛ ΑΦΖΛΝΛ ΛΑ 36 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΠΠΞΖΟΥΠΖΠ 6 ΚΔΓΑΙΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 9 ΝΗ ΞΔΟΗΦΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ 5 ΝΗ ΑΛΡΗΘΛΖΓΔΡΗΘΔΠ 4 ΑΘΟΗΒΔΗΑ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 33 Ζ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ 99 ΓΜ/ΓΑ 6 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ Ξνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα 3 πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην θπλήγη; 59

60 ΡΝΚΔΗΠ ΞΝ ΘΔΙΝΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 4 ΑΜΖΠΖ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖΠ / ΑΞΝΦΓΖ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑΠ 8 ΑΠΡΖΟΝΡΔΟΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΠΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ 5 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΥΛ / ΞΑΗΓΔΗΑ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ 4 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΗΘΝΛΑΠ / ΦΖΚΖΠ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ 6 ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ / ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ ΑΜΖΠΖ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 8 ΚΔΓΑΙΡΔΟΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛ / ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ / ΘΟΑΡΝΠ 7 ΑΜΖΠΖ ΓΑΠΝΦΙΑΜΖΠ / ΓΑΠΑΟΣΔΗΥΛ / ΑΞΝΦΓΖ ΞΟΘΑΓΗΥΛ 0 ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ / ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΛΖΓΝΠ 9 ΓΔΛΓΟΝΦΡΔΠΔΗΠ / ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΦΠΖΠ / ΒΗΝΡΝΞΥΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΚΔΗΥΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΑΓΔΗΑΠ ΘΛΖΓΗΝ 4 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΥΛ 9 ΑΞΑΓΝΟΔΠΖ ΘΛΖΓΗΝ ΓΗΑ ΘΑΞΝΗΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖ 6 ΚΔΗΥΠΖ ΔΜΑΞΙΥΠΖΠ ΔΞΗΒΙΑΒΥΛ ΕΥΥΛ Ξ.Σ. ΑΙΔΞΝ, ΙΘΝΠ 33 ΘΑΙΡΔΟΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΖ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΥΛ ΞΝ ΞΙΖΟΥΛΝΛ ΝΗ 7 ΔΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ ΘΖΟΑΚΑΡΑ 0 ΘΑΙΡΔΟΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 9 ΘΑΙΡΔΟΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ 3 ΑΜΖΠΖ ΕΥΛΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 8 ΘΑΙΡΔΟΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΛΖΓΔΡΗΘΥΛ ΠΙΙΝΓΥΛ / ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ 3 ΘΑΙΡΔΟΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ / ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ ΞΑΟΜΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΚΔΗΥΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΔΜΝΓΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 6 ΠΞΝΟΑ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ 34 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΖΠ ΘΛΖΓΗΝ ΑΞΝ ΑΠΓΝΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ 97 ΡΗΞΝΡΑ 99 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ Θαηά ηε γλώκε ζαο ηη ζα ζέιαηε λα βειηησζεί ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην Θπλήγη; 60

61 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΒΑΘΚΝΠ ΞΝ ΑΗΠΘΑΛΝΛΡΑΗ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΔΗΑ ΥΠ ΠΚΚΑΣΝ ΡΝΠ 80 ~ ~ ΞΑΟΑ ΞΝΙ ΑΟΘΔΡΑ ΝΡΔ ΞΝΙ ΝΡΔ ΙΗΓΝ 8 ΙΗΓΝ ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ3 Πε ηη βαζκό αηζζάλεζηε όηη ε πνιηηεία ζήκεξα ππνζηεξίδεη εζάο σο θπλεγό θαη γεληθόηεξα ηνπο έιιελεο θπλεγνύο; 6

62 ΠΛΝΤΖ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 6

63 ΠΛΝΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΥΛ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 009 ΠΛΡΖΟΖΠΖ Η.Σ. 96 ΘΑΠΗΚΑ 508 ΚΔΠΑ ΚΑΕ. ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 690 ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΖ 558 EΠΡΗΑΠΖ 58 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 53 ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ/ ΓΗΑΡΟ. ΑΛΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 495 ΑΓΝΟΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 76 ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖ/ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ/ ΘΛΝΦΗΙΗΑ ΦΠΗΓΓΗΑ 00 ΝΞΙΑ 57 ΙΝΗΞΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΗΓΖ 347 ΔΛΓΖΠΖ - ΞΝΓΖΠΖ 33 ΔΗΓΖ ΘΛΖΓΗΝ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΘΑΘΔ ΞΥΙΖΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 0 ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 63

64 ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 00 ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ ΞΝΙ 64

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα:

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 1 / 69 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΔΜΝΞΙΗΠΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ o Η πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη 2 μερσξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα