ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»"

Transcript

1 ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00

2 ΔΗΠΑΓΥΓΖ

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 3

4 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ /3 ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ Θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παξακέηξσλ ηνπ θπλεγίνπ ζε κοινυνικό θαη οικονομικό επίπεδο. Δξγαιείν γηα ηελ σάπαξη πολιηικήρ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπλεγηνύ 4

5 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ /3 Νι ζημανηικόηεποι επιμέποςρ ζηόσοι ηος Δπεςνηηικού Ξπογπάμμαηορ είναι οι εξήρ: Νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θπλεγηνύ. Δζσηεξηθόο ηνπξηζκόο Ρα δεκόζηα νηθνλνκηθά. Γεσγξαθηθή δηαζπνξά Αλάιπζε ηεο θπλεγεηηθήο ζπλήζεηαο 5

6 ΡΝ ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ 3/3 ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΑ Ππλνιηθή δαπάλε θπλεγώλ Ξεγέο ελεκέξσζεο ησλ θπλεγώλ. Βαζκόο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ηνπ θπλεγίνπ. Πρέζε ησλ επαγγεικαηηώλ κε ηνπο θπλεγνύο θαη κε ηελ πνιηηεία. Ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην θπλήγη από ηνπο θπλεγνύο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θπλεγηνύ Απνηύπσζε ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο θπλεγώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο. 6

7 ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ Κέθοδορ Πςλλογήρ Πηοισείυν: Ξποζυπικέρ ηηλεθυνικέρ Ξληθςζμόρ: ΚΥΝΗΓΟΙ Άηομα άνυ ηυν 8 εηών πος είναι ενεπγά μέλη κςνηγεηικών ζςλλόγυν (από λίζηερ ανά Θςνηγεηική Νμοζπονδία) Κέγεθορ Γείγμαηορ: Γευγπαθική Θάλςτη: Κέζη Γιάπκεια Πςνένηεςξηρ: 896 ζςνενηεύξειρ Ξανελλαδική (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο) 5 λεπηά Γιεξαγυγή Πςνενηεύξευν: 0/07/00 6/8/00 7

8 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ 8

9 ΠΛΝΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΥΛ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 009 ΠΛΡΖΟΖΠΖ Η.Σ. ΘΑΠΗΚΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕ. ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ EΠΡΗΑΠΖ ΦΠΗΓΓΗΑ ΝΞΙΑ ΙΝΗΞΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΗΓΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ/ ΓΗΑΡΟ. ΑΛΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΔΛΓΖΠΖ - ΞΝΓΖΠΖ ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖ/ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ/ ΘΛΝΦΗΙΗΑ ΔΗΓΖ ΘΛΖΓΗΝ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΘΑΘΔ ΞΥΙΖΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 9

10 ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 0

11 ΓΑΞΑΛΖ (ΔΟΥ) ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΗΓΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΔΟΥ ΝΞΙΝ: ΔΟΥ ΑΟΒΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ: ΔΟΥ ΟΝΣΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ: ΔΥΠ ΔΥΠ 50 0 ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ~.57 ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ 5 5 ΔΥΠ ~ 58ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ 5 5 ΔΥΠ ~ 65 ΔΟΥ Κ.Ν. 0 ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΓΜ/ΓΑ 9 ΓΜ/ΓΑ 6 ΓΜ/ΓΑ 9 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΝΞΙΝ, Λ=884, ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΑΟΒΙΑ, Λ=869, ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΟΝΣΗΠΚΝ, Λ=857 ΝΠΝΗ ΔΓΥΠΑΛ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΑ ΑΞΝ ΡΑ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΔΟ.Γα Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ην όπιν απηό; ΔΟ.Γβ Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ηα άξβπια απηά γηα ην θπλήγη; ΔΟ.Γγ Θαη πόζα Δπξώ μνδέςαηε γηα ηα είδε ξνπρηζκνύ απηά γηα ην θπλήγη;

12 ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΠΗΓΓΗΥΛ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΑΛ ΡΝ 009 [ΔΥΠ 500] 73 ~ 50 ΦΠΗΓΓΗΑ ΞΔΟΗΞΝ ΡΝ 009 ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [50-000] 8 [00-000] 5 [ ] 3 [500+] ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ 9 ΝΙΝΗ ΔΟ.Γ3 Ξόζα θπζίγγηα (ηεκάρηα) ρξεζηκνπνηήζαηε ην 009; ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896

13 ΓΑΞΑΛΖ ΓΗΑ ΙΝΗΞΑ ΔΗΓΖ ΡΝ 009 [-00] 4 [0-00] [0-500] ~ 347 ΔΟΥ ΠΔ ΙΝΗΞΑ ΔΗΓΖ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [50-000] 9 [00+] ΘΑΘΝΙΝ 3 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ ΔΟ.Γ5 Ξόζα επξώ ζπλνιηθά μνδεύςαηε ην 009 γηα ινηπά θπλεγεηηθά είδε; ΑΘΝΟΚΖΡΑ. 3

14 ΔΜΝΓΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ 4

15 ΣΗΙΗΝΚΔΡΟΑ ΞΝ ΡΑΜΗΓΔΝΛ ΘΑΘΔ ΦΝΟΑ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ~ 68 ΣΙΚ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ σλμ. ζε κάθε κςνηγεηική πεπίοδο = ΦΝΟΔΠ Ν ΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΠ λίηπα καςζίμος ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΘΑΗ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ ΑΙΙΑ ΘΟΗΥΠ ΚΔΠΑ ΑΙΙΥΛ, Λ=558 ΝΙΝΗ Δξ.Β4Α Ξόζα ρηιηόκεηξα ηαμηδεύεηε θάζε θνξά θαηά κέζν όξν γηα λα πάηε από ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ζαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ θπλεγάηε ππνινγίζηε θαη ηα ρικ γηα ηελ επηζηξνθή ζαο; 5

16 ΔΜΝΓΑ ΠΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΔΜΝΓΑ (ΔΟΥ) ΠΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ ~ ΞΔΟΗΞΝ 690 ΔΟΥ ΜΝΓΔΝΛ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ KAMIA 5 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ, Λ=90 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΘΑΞΝΗΔΠ ΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΘΗΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΑΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΔΟ. ΒΒ Δξ.ΒΓ Ξόζα ρξήκαηα πιεξώλεηε θαηά κέζν όξν ην ρξόλν γηα εηζηηήξηα ζε κέζα καδηθή κεηαθίλεζεο, π.ρ. αθηνπινηία, αεξνπιάλν, ηξέλν, ιεσθνξείν, θιπ.; 6

17 ΔΜΝΓΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ/ ΠΔΟΒΗΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΝΣΖΚΑΡΝΠ [ΔΥΠ 00] 6 [0-00] 6 [0-500] 8 [50-000] [00-000] 6 ~ ΑΞΝ 969 ΔΟΥ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΑΞΑΛΝΛ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ [00+] 6 ΓΜ/ΓΑ 36 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, 845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β6 Θαη πόζα Δπξώ πεξίπνπ μνδεύεηε ην ρξόλν ζπλνιηθά γηα ηε ζπληήξεζε/ ζέξβηο ηνπ απηνθηλήηνπ/ νρήκαηόο ζαο ζε ζρέζε ηα ρηιηόκεηξα / κεηαθηλήζεηο γηα θπλήγη/ εθπαίδεπζε ζθύινπ πνπ θάλεηε κε απηό; 7

18 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΙΑΠΡΗΣΥΛ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΙΑΠΡΗΣΥΛ ΘΑΘΔ ΞΔΟΗΞΝ! ΣΟΝΛΗΑ ΑΙΙΑΕΔΗ ΘΑΘΔ ΚΔΠΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΝ 4 ΘΑΘΔ ΓΝ ΣΟΝΛΗΑ 44 ~ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΗΑ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΘΑΘΔ ΡΟΗΑ ΣΟΝΛΗΑ 9 ΘΑΘΔ ΡΔΠΠΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ 5 ΞΗΝ ΑΟΑΗΑ ΑΞΝ ΡΔΠΠΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ 3 ΓΜ/ΓΑ 5 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, Λ=845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β7 Θάζε πόηε αιιάδεηε ιάζηηρα ζην όρεκά ζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα πάηε γηα θπλήγη/ εθπαίδεπζε; 8

19 ΑΓΔΗΔΠ ΘΖΟΑΠ 9

20

21 ΓΗΑΚΝΛΖ & ΔΠΡΗΑΠΖ

22 ΠΛΖΘΖ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑ ΡΟΝΦΗΚΑ/ ΔΠΡΗΑΠΖ [-5] 5 [6-0] 0 [-0] 8 [-30] [3-50] [5-00] 0 6 ~ 58 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [0+] 8 ΘΑΘΝΙΝ 7 ΓΜ/ΓΑ 6 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Γ9 Όηαλ πεγαίλεηε γηα θπλήγη πόζα επξώ μνδεύεηε ζπλήζσο γηα ηα ηξόθηκα- πνηά θαη γεληθόηεξα ηελ εζηίαζή ζαο; ΑΘΝΟΚΖΡΑ

23 ΔΡΖΠΗΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖΠ [-50] 5 [5-00] [0-00] 9 [0-500] 30 [50-000] [00-000] [00+] 4 8 ~ ΑΞΝ 558 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [0-300] [30-500] [00+] ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ ΠΔ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ/ ΜΔΛΥΛΑ/ ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΑ ΓΥΚΑΡΗΑ, Λ=50 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΚΔΛΝΛ ΠΔ ΘΑΞΝΗΝ ΘΑΡΑΙΚΑ ΘΥΓΗΘΝΗ 4, 5 Δξ.Γ Ξόζα επξώ πεξίπνπ μνδεύεηε εζείο πξνζσπηθά εηεζίσο γηα λα δηαλπρηεξεύζεηε; ΑΘΝΟΚΖΡΑ 3

24 ΘΛΝΦΗΙΗΑ 4

25 ΑΓΝΟΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ ΘΑΗ ΚΔΠΖ ΓΑΞΑΛΖ ΑΓΝΟΑΠ ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ; [-50] 0 [5-500] 8 [50-000] 5 [00-000] ~.76 ΔΟΥ ΞΔΟΗΞΝ [00+] 3 ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, Λ=730 ΒΑΠΖ: ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ/Α Λ=348 Δξ.Δ3 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην/ θάπνηα από ηα θπλεγόζθπια πνπ δηαζέηεηε; Δξ.Δ4 Ξόζα Δπξώ έρεηε πιεξώζεη γηα θάζε ζθπιί θαηά κέζν όξν; 5

26 ΚΔΠΝ ΔΡΖΠΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ [-00] [0-00] 6 [0-300] 6 [30-400] 9 [40-500] [50-000] 3 7 ~ 5 ΔΟΥ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [00+] 8 ΘΑΘΝΙΝ 3 ΓΜ/ΓΑ 8 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, 730 Δξ.Δ5 Ξόζν ζαο θνζηίδεη θαηά κέζν όξν ε εηήζηα δηαηξνθή θαη πεξίζαιςε (θηελίαηξνο, θάξκαθα) γηα θάζε θπλεγόζθπιν; 6

27 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ [-50] 8 [5-500] 7 [50+] 0 ~ 53ΔΟΥ Κ.Ν. ΘΑΘΝΙΝ 65 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΚΔ ΘΛΖΓΝΠΘΙO/Α, Λ=730, ΒΑΠΖ= ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΑΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΑ Λ=673 Δξ.Δ8 Θαη πόζα επξώ πεξίπνπ ζαο θόζηηζε θαηά κέζν όζν ε εθπαίδεπζε θάζε θπλεγόζθπινπ; 7

28 ΣΗΙΗΝΚΔΡΟΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΘΙΝ [-50] 0 [5-00] 8 [0-00] 5 [0-500] [50-000] 8 0 ~.05 ΣΙΚ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ [00+] 6 ΓΜ/ΓΑ 6 ~ ΔΘΞΑΗΓΔΝΛ ΠΡΙΝΠ (Λ=645) ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ= ΘΛΖΓΝΗ ΑΞΝ ΡΝΠ 896 ΞΝ ΠΚΚΔΡΔΗΣΑΛ ΔΘΞΑΗΓΔΝΛ ΠΘΙΝΠ) ΝΙΝΗ Δξ.Β5Α Θαη πόζα ρηιηόκεηξα ζπλνιηθά ππνινγίδεηε όηη δηαλύεηε κέζα ζε έλα ρξόλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζθύινπ; 8

29 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΑ 9

30 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ Θοινυνική πποζθοπά ηος κςνηγίος ζηην Δλλάδα ΦΔΟΛΔΗ ΡΝΠ ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΘΝΛΡΑ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΡΖ ΦΠΖ ΑΛΑΞΡΠΠΔΡΑΗ ΠΔ ΝΙΝ ΡΝ ΦΑΠΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΑΠΡΟΥΚΑΡΥΠΖΠ ΘΑΗ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΔΣΔΗ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ» : ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΡΗΠ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΔΠ ΦΝΟΔΠ ΘΛΖΓΝΛ ΠΔ ΝΚΑΓΔΠ ΡΥΛ 4 ΑΡΝΚΥΛ ΔΗΛΑΗ ΚΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝ ΞΝ ΑΛΑΞΡΠΠΔΗ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΝΞΥΠ ΡΑ ΠΘΝΞΔΡΖΟΗΑ, ΘΛΝΦΗΙΗΑ 30

31 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΑΘΝΚΖ. ΓΗΑΚΝΟΦΥΛΔΗ ΔΛΑ ΘΥΓΗΘΑ ΑΟΣΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΠΔΒΑΠΚΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΦΠΖ. ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΡΖΠ ΑΠΡΦΗΙΗΑΠ (80), ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΑΠΦΑΙΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΝΞΙΥΛ (97 ) ΑΛΔΞΡΓΚΔΛΖ ΚΝΟΦΖ ΠΙΙΝΓΗΘΝΡΖΡΑΠ. ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΔΛΖΚΔΟΥΛΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΡΑ 58 ΑΞΝ ΡΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑ 49 ΑΞΝ ΡΑ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ. 3

32 Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΑ Ζ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΚΔΡΑΜ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ ΓΔΛ ΞΝΙΔΗΞΔΡΑΗ ΔΛΑΛΡΗ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ. ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΔΟΣΔΡΑΗ ΠΡΖΛ 5 ΘΔΠΖ () ΠΡΗΠ ΞΖΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ. ΞΟΥΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΘΔΥΟΔΗΡΑΗ Ζ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑ (54) ΓΔΗΓΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΠΛΔΗΓΖΠΗΑΠ ΘΑΗ ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ. 3

33 ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΔΟΖΚΑΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 33

34 ΞΟΝΦΗΙ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ Α' ΘΟΖΡΖΠ 8 Β' ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ 3 Γ' ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 7 Γ' ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 7 Δ' ΖΞΔΗΟΝ ΠΡ' ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ Ε' ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΒΑΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΤΟΣ 34

35 ΒΑΠΗΘΔΠ ΠΛΖΘΔΗΔΠ ΘΛΖΓΥΛ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 35

36 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 60 ΔΡΖΠΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΥΛ ~ 55 ΦΝΟΔΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΞΔΟΗΞΝ ΞΖΓΑΗΛΝΛ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΝΙΝΗ Δξ.Α Ξόζεο θνξέο ην ρξόλν πεγαίλεηε γηα θπλήγη; ΑΘΝΟΚΖΡΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 36

37 ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΗΝ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΑΛΑΞΡΠΠΔΡΑΗ ΠΔ ΚΖΛΔΠ ΝΞΝ ΞΝΣΥΟΔΗ Ζ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ! ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΘΛΖΓΝΛ ΘΑΡΆ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΠΣΔΓΝΛ 5 ΚΖΛΔΠ ΞΝΙΙΑΞΙΝΡΖΡΑ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α Θαηά ηε δηάξθεηα πνηνπ/πνησλ κήλα/κελώλ θπλεγάηε ζπλήζσο; Θαη πνηνπ άιινπ; Ξνηνπ άιινπ; ΑΘΝΟΚΖΡΑ 37

38 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΒΑΘΚΝΠ ΝΚΑΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΗΝ 80 ~ 8 ΚΔ ΑΙΙΝΠ/ ΠΛΖΘΥΠ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΝΚΑΓΗΘΝΡΖΡΑ ΘΛΖΓΗΝ ~ ΞΑΛΡΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ/ ΠΛΖΘΥΠ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΞΑΛΡΑ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΚΑΕΗ ΠΛΖΘΥΠ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΘΑΗ ΠΞΑΛΗΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΔΜΗΠΝ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΘΑΗ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΠΛΖΘΥΠ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΘΑΗ ΠΞΑΛΗΑ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΞΑΛΡΑ ΚΝΛΝΠ ΚΝ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α4 Μεθηλάηε ζπλήζσο κόλνο ζαο γηα θπλήγη ή ζπλελλνήζηε θαη πεγαίλεηε παξέα/ ζαλ νκάδα κε άιινπο θπλεγνύο καδί; Ξαξαθαιώ δηαιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη ζε εζάο από ηηο εμήο 38

39 ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΝΞΝ ΘΛΖΓΝΛ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΞΔΟΗΝΣΔΠ/ ΛΝΚΝΗ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΔΒΟΝ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΓΟΔΒΔΛΥΛ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΠΔΟΟΥΛ ΑΣΑΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΖΙΔΗΑΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΗΙΘΗΠ ΔΒΝΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΑΟΡΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΦΙΥΟΗΛΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΚΑΘΗΑΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΙΑΠΗΘΗΝ ΞΔΙΙΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΙΔΠΒΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΦΥΘΗΓΑΠ ΟΔΘΚΛΝ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΔΟΘΟΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΣΗΝ ΣΑΛΗΥΛ ΕΑΘΛΘΝ ΠΑΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΙΔΘΑΓΑΠ ΓΜ/ΓΑ 0 0 ΝΙΝΗ Δξ.Α8 Πε πνηεο πεξηνρέο/ λνκνύο ηεο Διιάδαο θπλεγάηε ζπλήζσο; ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 39

40 ΠΛΖΘΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΛΝΠ ΡΑΜΗΓΗΝ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΑΜΗΓΗΝ ΓΗΑ ΘΛΖΓΗ ΔΥΠ 6 ΥΟΔΠ 34 6 ΔΥΠ ΥΟΔΠ 3 ΔΥΠ 4 ΥΟΔΠ ΔΥΠ ΖΚΔΟΔΠ 6 ~ ΞΔΟΗΞΝ 0 ΥΟΔΠ ΓΗΑΟΘΔΗ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΡΑΜΗΓΗ ΘΛΖΓΗΝ 3 ΔΥΠ 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΛΥ ΑΞΝ 5+ ΖΚΔΟΔΠ 3 ΓΜ/ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Α Ξόζν ρξόλν ζπλήζσο δηαξθεί ε θπλεγεηηθή εμόξκεζή ζαο (ην ηαμίδη ζαο ζπλνιηθά θάζε θνξά πνπ πεγαίλεηε γηα θπλήγη); 40

41 ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΔΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΔΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ (ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ) ΔΥΠ ΔΥΠ ΔΥΠ 0 7 ~ ΞΔΟΗΞΝ ΦΝΟΔΠ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΑΛ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΡΖΛ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝ ΔΥΠ 50 3 ΓΔΛ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ/ΓΜ/ΓΑ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ 5+ 3 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ, Λ=448 ΝΙΝΗ Δξ.Α Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ πόζεο θνξέο δηαλπθηεξεύζαηε εθηόο ζπηηηνύ ζαο; 4

42 ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 4

43 ΔΗΓΖ ΗΣ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΓΗΘΘΙΝ/ ΘΙΞ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΔΗΓΖ ΗΣ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ/ ΝΣΖΚΑ/ ΓΗΘΘΙΝ ΘΙΞ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ SUV, ΡΞΝ JEEP, 4Σ4 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΗΣ/ ΦΝΟΡΖΓΝ/ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ/ VAN 30 ΑΞΙΝ ΗΣ 7 ΓΗΘΘΙΝ, ΡΟΗΘΘΙΝ (ΚΖΣΑΛΖ) ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ, Λ=845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ. Β ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΓΗΘΝ ΡΝΠ ΚΔΠΝ (ΘΥΓΗΘΝΗ,, 3) Δξ.Β3 Ρη είδνπο είλαη ην δηθό ζαο κέζν γηα ηελ κεηαθίλεζή ζαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ θπλεγάηε; 43

44 ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΔΞΗΓΟΑΠΖΠ ΘΛΖΓΗΝ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΘΑΘΝΙΝ 38 ΙΗΓΝ 9 ΑΟΘΔΡΑ 8 ~ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΔΣΝΛ ΔΞΖΟΔΑΠΡΔΗ ΑΟΘΔΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΝ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑ ΞΝΙ 34 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΝΡΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΘΑΞΝΗΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ, 845 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΘΑΞΝΗΝ ΡΞΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΔΟ. Β3 Δξ.Β4 Πε ηη βαζκό πηζηεύεηε όηη ζαο επεξέαζε ζηελ αγνξά/ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ νρήκαηνο ην γεγνλόο όηη είζηε θπλεγόο; 44

45 ΡΟΝΞΝΗ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΖΠ 5 ΠΔ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ/ΜΔΛΥΛΑ 39 3 ΠΡΝ ΞΑΗΘΟΝ (ΠΘΖΛΖ/ΗΣ) ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΘΑΞΝΗΝ ΠΓΓΔΛΖ/ΦΗΙΝ 4 ΠΔ ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΝ ΓΥΚΑΡΗΝ 0 7 ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΓΗΘΝ ΠΑΠ (ΔΘΡΝΠ ΡΖΠ ΘΟΗΑΠ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ΠΑΠ) 6 ΠΡΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 7 ΠΔ ΘΑΡΑΦΓΗΝ 8 ΠΔ ΘΑΙΒΑ 9 ΠΔ ΙΝΚΔΛΝ 0 ΠΔ ΞΟΝΦΙΑΘΗΑ ΡΖΠ Ξ.. ΠΡΖ ΘΑΚΞΗΛΑ ΡΝ ΠΘΑΦΝΠ 99 ΓΜ/ΓΑ ΝΠΝΗ ΑΛΑΦΔΟΝΛ ΝΡΗ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ Δξ.Γ Ξνύ δηαλπρηεξεύεηε ζπλήζσο όηαλ πεγαίλεηε γηα λα θπλεγήζεηε; ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΝΛ, Λ=45 45

46 ΑΓΝΟΑ REAL ESTATE ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΠΞΗΡΗ : ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΝΗΘΝΞΔΓΝ : ΛΑΗ () 4 ΛΑΗ () 3 ΝΣΗ () 96 ΝΣΗ () 97 ΓΑ 0 ΓΑ 0 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΠΞΗΡΗΝ, Λ=776 ΒΑΠΖ: ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ Λ=88 ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΠΞΗΡΗΝ ΠΡΖΛ ΔΟ.Γ5 Δξ.Γ7 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο βάζε γηα λα πεγαίλεηε γηα θπλήγη; ΝΠΝΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΠΑΛ ΑΓΝΟΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΠΡΖΛ ΔΟ.Γ6 Δξ.Γ8 Έρεηε αγνξάζεη θάπνην νηθόπεδν πξνθεηκέλνπ κειινληηθά λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο βάζε γηα λα πεγαίλεηε γηα θπλήγη; 46

47 ΘΛΝΦΗΙΗΑ 47

48 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΛΖΓΝΠΘΙΥΛ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ~ ΓΗΑΘΔΡΝΛ 3 ΘΛΖΓΝΠΘΙΑ ΘΑΡΑ ΚΔΠΝ ΝΟΝ ΞΑΛΥ ΑΞΝ 5 ΠΘΙΗΑ 5 ΘΑΛΔΛΑ ΓΜ/ΓΑ 0 ΝΠΝΗ ΑΛΔΦΔΟΑΛ ΝΡΗ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ/Α ΠΘΙΗ/Α Δξ.Δ Ξόζα θπλεγόζθπια δηαζέηεηε (όρη απιώο θαηνηθίδηα ζθπιηά); ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ/Α, Λ=746 48

49 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΛΖΓΗΝ 49

50 50

51 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΕΥΖ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ 80 ~ 89 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ~ ΠΔ ΞΝΙ ΚΔΓΑΙΝ ΒΑΘΚΝ ΠΔ ΚΔΓΑΙΝ ΒΑΘΚΝ 7 ΝΡΔ ΚΔΓΑΙΝ, ΝΡΔ ΚΗΘΟΝ ΒΑΘΚΝ ΚΗΘΟΝ ΒΑΘΚΝ ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΒΑΘΚΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.ΠΡ Πε ηη βαζκό ζεσξείηε όηη ην θπλήγη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο; 5

52 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ 80 ΠΚΒΝΙΖ ΠΡON ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ~ ~ ΞΑΟΑ ΞΝΙ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΑΟΘΔΡΑ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ 5 ΝΡΔ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ, ΝΡΔ ΑΠΖΚΑΛΡΝ 3 3 ΙΗΓΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΘΝΙΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.ΠΡ4 Ξόζν ζεκαληηθό ζεσξείηε ην θπλήγη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ. 5

53 ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΠΚΒΑΙΙΝΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ Ζ ΓΔΛΡΟΝΦΡΔΠΖ/ ΑΛΑΓΑΠΥΠΖ/ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΣΙΥΟΗΓΑΠ Ζ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖ/ΞΑΡΑΜΖ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑΠ 4 Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ/ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΞΑΛΗΓΑΠ/ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ 0 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΓΑΠΝΠ Ζ ΞΟΝΠΒΔΠΖ/ΞΟΝΦΙΑΜΖ 8 6 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 6 3 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΒΗΝΡΝΞΥΛ 5 Ζ ΔΘΡΟΝΦΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ 4 3 Ζ ΘΑΙΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ/ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ 3 9 ΠΞΝΟΑ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ 3 7 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΑΠΥΛ/ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 9 Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΘΟΑΚΑΡΥΛ Ζ ΔΞΑΦΖ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΝ ΚΔ ΡΖ ΦΠΖ 6 ΡΑ ΘΑΡΑΦΓΗΑ ΡΥΛ ΕΥΥΛ 8 Ν ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝΠ 4 ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ \ΑΟΡΔΚΗΠ\" Ξ.Σ. ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ" 96 ΝΙΔΠ ΝΗ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΥΛ ΠΙΙΝΓΥΛ/ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ 5 ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΑΛΥ ΡΝ 97 KAMIA 99 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ= Δξ.ΠΡ5 Από ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ησλ Θπλεγεηηθώλ Νξγαλώζεσλ, πνηα πηζηεύεηε όηη έρεη ηελ κεγαιύηεξε θαη πην νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην πεξηβάιινλ; 53

54 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 54

55 ΞΖΓΔΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΘΛΖΓΥΛ ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ ΘΑΗ ΔΛΘΔΡΑ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ 75 ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ/ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΔΠ/ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 59 ΦΗΙΝΗ/ΓΛΥΠΡΝΗ INTERNET ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΑ ΦΙΙΑΓΗΑ/ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΔΛΡΞΑ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΒΗΒΙΗΑ ΔΘΘΔΠΔΗΠ ΝΓΖΓΝΗ ΑΓΝΟΑΠ ΑΙΙΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΓΜ/ΓΑ 4 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΝΙΝΗ Δξ.Ε. Από πνηα κέζα/ πνηνπο ηξόπνπο ελεκεξώλεζηε ζρεηηθά κε ην θπλήγη; Από πνην άιιν κέζν; Από πνην άιιν κέζν; 55

56 ΣΟΖΠΖ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΑΓΝΟΑ ΚΔΠΥ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ ΡΝ ΗΛΡΔΟΛΔΡ; ΔΣΝΛ ΑΓΝΟΑΠΔΗ ΚΔΠΥ ΗΛΡΔΟΛΔΡ; ΝΗ ΘΛΖΓΝΗ ΣΟΖΠΡΔΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΓΔΛ ΞΝΙΝΗΞΝΛΡΑΗ ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ! ΛΑΗ ΝΣΗ ΓΜ/ΓΑ 0 ΛΑΗ ΝΣΗ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 ΒΑΠΖ: ΣΟΖΠΡΔΠ ΗΛΡΔΟΛΔΡ, Λ=377 ΝΙΝΗ Δξ.Ε Σξεζηκνπνηείηε Ίληεξλεη; ΝΠΝΗ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛ Δξ.Ε3 Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά κέζα από ην Ίληεξλεη; 56

57 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΑΓΝΟΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΡΞΝ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΘΔ ΔΒΓΝΚΑΓΑ 4 ΘΑΘΔ 5 ΖΚΔΟΔΠ 0 ~ ΘΑΘΔ 5 ΚΔΟΔΠ ΞΔΟΗΞΝ ΘΑΘΔ ΚΖΛΑ 36 ΘΑΘΔ 3 ΚΖΛΔΠ 6 ΘΑΘΔ 6 ΚΖΛΔΠ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΝ ΞΗΝ ΑΟΑΗΑ ΑΞΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΓΔΛ ΑΓΝΟΑΕΥ 0 3 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΘΛΖΓΝΗ ΞΝ ΓΗΑΒΑΕΝΛ ΔΗΓΗΘΝ ΘΛΖΓΔΡΗΘΝ ΡΞΝ, Λ=54 ΝΠΝΗ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΔΟ.Ε ΘΥΓΗΘΝ 5, 6 Δξ.Ε6 Ξόζν ζπρλά αγνξάδεηε θάπνην πεξηνδηθό/ εθεκεξίδα κε πεξηνδηθό θπλεγηνύ; 57

58 ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 58

59 3 ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑ 56 ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΞΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΕΔΗ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΠΖΚΔΟΑ ΝΗΘΝΙΝΓΝΗ 6 ΑΓΗΑΦΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΖΟΔΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ 5 ΘΙΗΚΑΡΗΘΖ & ΟΞΑΛΠΖ 4 ΡΗΚΔΠ ΘΑΠΗΚΥΛ 8 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ / ΔΙΙΔΗΤΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΝΗ ΞΟΘΑΓΗΔΠ 0 ΡΑ ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΑ 7 Ζ ΚΔΗΥΠΖ ΡΖΠ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝΒΑΘΚΗΠΖ ΒΗΝΡΝΞΥΛ 3 ΑΓΗΑΦΝΟΗΑ ΡΝ ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ / ΔΙΙΔΗΞΖΠ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖ 99 ΓΜ/ΓΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΕΥΛΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 5 ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖ ΓΝΚΖΠΖ 37 ΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΝ 8 Ζ ΘΑΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΑΞΝ 9 Ζ ΘΑΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΥΛ 7 ΡΑ ΔΞΗΒΙΑΒΖ ΕΥΑ Ξ.Σ. ΑΙΔΞΝ, 30 Ζ ΑΛΞΑΟΜΗΑ ΠΞΝΟΑΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ 9 ΡΑ ΓΖΙΖΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΑ ΡΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΓΑΠΖ Ν ΚΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ 3 ΝΗ ΞΑΟΑΛΝΚΝΗ ΘΛΖΓΝΗ / ΣΥΟΗΠ 3 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΘΟΑΡΗΘΖΠ 34 ΝΗ ΛΡΝΞΗΝΗ ΓΔΛ ΑΦΖΛΝΛ ΛΑ 36 Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ ΠΠΞΖΟΥΠΖΠ 6 ΚΔΓΑΙΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 9 ΝΗ ΞΔΟΗΦΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ 5 ΝΗ ΑΛΡΗΘΛΖΓΔΡΗΘΔΠ 4 ΑΘΟΗΒΔΗΑ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 33 Ζ ΑΠΦΑΙΡΝΠΡΟΥΠΖ 99 ΓΜ/ΓΑ 6 ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ Ξνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα 3 πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην θπλήγη; 59

60 ΡΝΚΔΗΠ ΞΝ ΘΔΙΝΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 4 ΑΜΖΠΖ ΘΖΟΝΦΙΑΜΖΠ / ΑΞΝΦΓΖ ΙΑΘΟΝΘΖΟΗΑΠ 8 ΑΠΡΖΟΝΡΔΟΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΠΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ 5 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΥΛ / ΞΑΗΓΔΗΑ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ 4 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΗΘΝΛΑΠ / ΦΖΚΖΠ ΡΥΛ ΘΛΖΓΥΛ 6 ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ / ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΘΖΟΑΚΑΡΥΛ ΑΜΖΠΖ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 8 ΚΔΓΑΙΡΔΟΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛ / ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ / ΘΟΑΡΝΠ 7 ΑΜΖΠΖ ΓΑΠΝΦΙΑΜΖΠ / ΓΑΠΑΟΣΔΗΥΛ / ΑΞΝΦΓΖ ΞΟΘΑΓΗΥΛ 0 ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ / ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΛΖΓΝΠ 9 ΓΔΛΓΟΝΦΡΔΠΔΗΠ / ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΦΠΖΠ / ΒΗΝΡΝΞΥΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΚΔΗΥΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΑΓΔΗΑΠ ΘΛΖΓΗΝ 4 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΥΛ 9 ΑΞΑΓΝΟΔΠΖ ΘΛΖΓΗΝ ΓΗΑ ΘΑΞΝΗΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖ 6 ΚΔΗΥΠΖ ΔΜΑΞΙΥΠΖΠ ΔΞΗΒΙΑΒΥΛ ΕΥΥΛ Ξ.Σ. ΑΙΔΞΝ, ΙΘΝΠ 33 ΘΑΙΡΔΟΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΖ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΥΛ ΞΝ ΞΙΖΟΥΛΝΛ ΝΗ 7 ΔΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ ΘΖΟΑΚΑΡΑ 0 ΘΑΙΡΔΟΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ 9 ΘΑΙΡΔΟΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ 3 ΑΜΖΠΖ ΕΥΛΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 8 ΘΑΙΡΔΟΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΛΖΓΔΡΗΘΥΛ ΠΙΙΝΓΥΛ / ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ 3 ΘΑΙΡΔΟΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ / ΞΝΙΗΡΔΗΑΠ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ ΞΑΟΜΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΚΔΗΥΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΔΜΝΓΥΛ ΘΛΖΓΗΝ 6 ΠΞΝΟΑ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ 34 ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΖΠΖΠ ΘΛΖΓΗΝ ΑΞΝ ΑΠΓΝΡΝΠ ΘΛΖΓΝΠ 97 ΡΗΞΝΡΑ 99 ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ Θαηά ηε γλώκε ζαο ηη ζα ζέιαηε λα βειηησζεί ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην Θπλήγη; 60

61 Ζ ΘΙΗΚΑΘΑ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ 0 ΔΥΠ 80 ΒΑΘΚΝΠ ΞΝ ΑΗΠΘΑΛΝΛΡΑΗ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΔΗΑ ΥΠ ΠΚΚΑΣΝ ΡΝΠ 80 ~ ~ ΞΑΟΑ ΞΝΙ ΑΟΘΔΡΑ ΝΡΔ ΞΝΙ ΝΡΔ ΙΗΓΝ 8 ΙΗΓΝ ΘΑΘΝΙΝ ΓΜ/ΓΑ ΒΑΠΖ: ΠΛΝΙΝ ΘΛΖΓΥΛ, Λ=896 Δξ.Ζ3 Πε ηη βαζκό αηζζάλεζηε όηη ε πνιηηεία ζήκεξα ππνζηεξίδεη εζάο σο θπλεγό θαη γεληθόηεξα ηνπο έιιελεο θπλεγνύο; 6

62 ΠΛΝΤΖ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 6

63 ΠΛΝΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΛΖΓΥΛ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 009 ΠΛΡΖΟΖΠΖ Η.Σ. 96 ΘΑΠΗΚΑ 508 ΚΔΠΑ ΚΑΕ. ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 690 ΓΗΑΛΣΡΔΟΔΠΖ 558 EΠΡΗΑΠΖ 58 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 53 ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ/ ΓΗΑΡΟ. ΑΛΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 495 ΑΓΝΟΑ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 76 ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖ/ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ/ ΘΛΝΦΗΙΗΑ ΦΠΗΓΓΗΑ 00 ΝΞΙΑ 57 ΙΝΗΞΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΗΓΖ 347 ΔΛΓΖΠΖ - ΞΝΓΖΠΖ 33 ΔΗΓΖ ΘΛΖΓΗΝ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΘΑΘΔ ΞΥΙΖΠΖ ΘΛΖΓΝΠΘΙΝ 0 ΘΛΖΓΔΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 63

64 ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΘΛΖΓΥΛ 00 ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ ΞΝΙ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ

Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξά ησλ on-line αλαισηώλ Καζ. Γ. Δνπθίδεο Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ-ELTRUN Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ: Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΝ Η.Ν.ΑΠ.

ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ: Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΝ Η.Ν.ΑΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΕΤΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ & ΜΕΙΧΗ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΙΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ Ηλζηηηνχην Νδηθήο Αζθάιεηαο (Η.Ν.ΑΠ.) «Ξάλνο Κπισλάο» ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα