ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ"

Transcript

1 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

2 ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Η ΒΙΨΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 23 4.Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΛΨΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΗΜΟ ΤΜΗΣΣΟΤ: Η ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΣΑΗ. 51 2

3 5.5ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΦΕ ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΤΣΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΤΣΕΤΗ 58 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ. 59 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 60 1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 60 2.ΙΣΟΕΛΙΔΕ 61 3.ΩΡΘΡΑ 62 4.ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 62 ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΥΗΗ 62 ΕΙΚΟΝΕ 62 ΦΑΡΣΕ 64 ΠΙΝΑΚΕ 64 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 64 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 66 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΤΜΗΣΣΟΤ 66 ΦΑΡΣΗ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 66 3

4 ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΛΕΤΘΕΡΨΝ ΦΨΡΨΝ ΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 66 Περύληψη Σν δήηεκα ηεο αεηθνξίαο απαζρνιεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα ηα θξάηε αιιά θαη ηνπο πνιίηεο. Μεηά απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη εηδηθφηεξα ηεο ππνγξαθήο δηαθφξσλ ζπλζεθψλ γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ φξν «βηψζηκε αλάπηπμε» απφ αξθεηά θξάηε, νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο ελζσκαηψζεθαλ θαη ζηελ λνκνζεζία αιιά θαη ζην ζθεπηηθφ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα παξεκβάζεηο πνπ επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο αεηθνξίαο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή αθνχ απηφ απνηειεί ην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη αλαςπρήο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρψξν πνπ αλήθεη εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ε Διιάδα. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο ελφο κηθξνχ αιιά κε ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά δήκνπ ηεο Αηηηθήο, ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ή ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζηε λα πξναρζνχλ νη αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηνπ. Abstract The question of sustainability has been a concern for many years for both countries and for its citizens. Especially after the developments in the matter of sustainability and the signing of certain international treaties concerning the environment which include the term sustainable development.the principles of sustainable development have been included in not only legislation but also whereas decisions concerning the environment are taken. When it comes to the matter of sustainability of the urban environment additional care must be taken since the urban environment is not only a place where people 4

5 work but where they spend most of their leisure time. In the European Union a strong percentage of its citizens live and work in cities. The present paper will focus on the issue of sustainable development of urban centers while focusing on the study of a small but with distinctive characteristics municipality, the municipality of Imitos. The paper will deal with and report all kinds of interventions that have been implemented or are on the way to be implemented when it comes to the sustainable development of the municipality and the welfare of its citizens. Βιώςιμη Ανάπτυξη ελληνικήσ πόλησ. Η περίπτωςη του Δήμου Τμηττού Ειςαγωγό Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κάιηζηα κεηά ηελ πηνζέηεζε απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΖΔ ησλ επηηαγψλ ηεο Agenda 21 θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία, απφ ηε ζπλδηάζθεςε ηνπ Ρίν θαη κεηά έρεη ηεζεί ην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ πνπ απνηειεί κία απφ ηηο επηηαγέο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Agenda 21. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δεη θαη απαζρνιείηαη ζε αζηηθά θέληξα ηίζεηαη ην δήηεκα φρη κφλν ηεο αλάπηπμεο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα δειαδή ηεο αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ φπσο ην ΑΔΠ(φπνπ πιένλ αξρίδνπλ θαη ζεσξνχληαη ειιηπείο) αιιά αλάπηπμε ηνπο κε ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο φπσο ε ΔΔ, ε Local Agenda 21 θιπ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαη πξσηνγελείο αιιά θαη άιιεο πεγέο φπσο νδεγίεο αλαθνηλψζεηο ηεο ΔΔ, λνκνζεζία βηβιία αιιά 5

6 θαη αξζνγξαθία φπσο θαη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα δεηήκαηα βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ηνπ Τκεηηνχ θαη ηηο δξάζεηο πνπ ππεξεηνχλ ην ζηφρν απηφ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη λα παξνπζηαζηεί ε πεξίπησζε ελφο δήκνπ ηεο Αηηηθήο, ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ θαη πσο νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο εθαξκφδνληαη θαη θαηά πφζν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαζψο θαη θπξηφηεξα νη δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ζρεδηάζεη ν δήκνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηελ πξνζπάζεηα καο απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία ηνπ δήκνπ πνπ ζα έρνπκε πάξεη απφ δηάθνξεο πεγέο φπσο ην θαηαξηηζκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, ζηνηρεία απφ ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία αλαθνξέο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, θαζψο θαη κηα πξφζθαηε κειέηε γηα ην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ. Μεζνδνινγία Ο δήκνο Τκεηηνχ επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη έλαο δήκνο πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο π.ρ. ρακειφ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη πςειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν θαη ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ ζε απηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ λα πξνσζνχλ ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. Φπζηθά ην γεγνλφο φηη ν ππνγξάθσλ είλαη θάηνηθνο ηνπ δήκνπ γηα πνιιά ρξφληα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ιφγσ θαη πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιηθνχ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία βαζηζηήθακε ζε δεπηεξνγελέο θαη πξσηνγελέο πιηθφ. Σν δεπηεξνγελέο πιηθφ είλαη ε βηβιηνγξαθία γηα ην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηεο αζηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο αιιά θαη βηβιηνπσιεία φπσο θαη νη επηζθέςεηο ζε ηζηνζειίδεο θαζψο θαη άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν. Δπίζεο αλαδεηήζεθαλ θαη πιεξνθνξίεο απφ πξσηνγελείο πεγέο κε επίζθεςε θαη άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηελ ηνπηθή βηβιηνζήθε, ζπδεηήζεηο κε ζηειέρε ηνπ Γήκνπ.Δπίζεο επηηφπηα έξεπλα εηδηθφηεξα ησλ 6

7 πεξηνρψλ πνπ θξίλνληαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο( π.ρ ηα πάξθα(άιζε) ηνπ δήκνπ νη πιαηείεο πνπ είλαη ζην ζρεδηαζκφ γηα αλάπιαζε θιπ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη γηα ηνπο δήκνπο θαη ν επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο αθνχ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία αληιήζεθαλ απφ ην εθπνλεκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ηνπ δήκνπ θα Μάξζα Βαζηινπνχινπ θαη θα Βαζηιηθή Καδαληδά θαζψο θαη ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Μεηνχια Ρφηδσ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ απαξαίηεηε εζηθή ππνζηήξημε. 1.Θεωρητικό υπόβαθρο τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Πξηλ αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε νξηζκέλνπο φξνπο γηα ην πψο νξίδεηαη ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε». Βηψζηκε αλάπηπμε ινηπφλ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε αξρηθά φηη «Βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ»(wwf 1991).Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαθέξζεθε κέζσ ηεο γλσζηήο πιένλ έθζεζεο Brundtland «Σν θνηλφ καο κέιινλ» δειαδή φηη βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε «Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γεληψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο»(wced 1987). Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα έδσζε έλαλ άιιν νξηζκφ ζηελ έλλνηα, «Βηψζηκε αλάπηπμε ζεκαίλεη λα βαζίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζε κία αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη ζε κία πξνζεθηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ ζα ελδπλακψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζα νδεγεί ζε απμαλφκελα θαη δηαηεξήζηκα επίπεδα επεκεξίαο»(world bank 1992). 7

8 ρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο Brundtland(γλσζηή απφ ην φλνκα ηεο ηφηε πξσζππνπξγνχ ηεο Ννξβεγίαο Gro Harlem Brundtland ) έρνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο. Ζ έθζεζε Δηθόλα 1.1 Σν θείκελν ηεο έθζεζεο"σν θνηλό καο κέιινλ. Πεγή: Paperbacks/dp/ X δίλεη βάξνο ζην δήηεκα ησλ «αλαγθψλ» ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα θαη επίζεο αλαθέξεηαη ζε «πεξηνξηζκνχο» ζηελ ηερλνινγία θαη νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηθαλνπνηεί ησξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο. Αλάπηπμε ηέηνηαο κνξθήο απαηηεί έλα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο Οη πνιηηηθέο πξέπεη πιένλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη ηελ ηπρφλ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πιένλ αλεμάληιεην. Ζ έθζεζε δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ γηα ηξνθή, ζηέγε γηα φιν ηνλ πιαλήηε. Γηαθνξεηηθά, ν θφζκνο ζα είλαη πάληα ζε θίλδπλν απφ δηάθνξεο θξίζεηο νηθνινγηθέο θαη κε. ην ίδην πλεχκα θαηαθξίλεηαη θαη ε ππεξθαηαλάισζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο, φπνπ θνηλσλίεο θαηαλαιψλνπλ κε αζχδνην ηξφπν θπζηθνχο πφξνπο αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο πξαθηηθήο απηήο ζην κέιινλ θαη ζηηο επφκελεο γεληέο. Αλαθέξεηαη ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην νηθνζχζηεκα φπνπ ιφγσ ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο απηή έρεη επηηαρπλζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ηα ιηγφηεξν 8

9 απνδνηηθά κέζα αιιά θαη νη παξεκβάζεηο ήηαλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο. Δηθόλα 1.2 Gro Harlem Brundtland.Πεγή: Ζ έθζεζε αλαγλσξίδεη φηη νη παξεκβάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζα έρνπλ ζίγνπξα επηπηψζεηο ζε έλα νηθνζχζηεκα. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη φκσο είλαη νη παξεκβάζεηο απηέο λα είλαη ζηνρεπφκελεο θαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε νη επηπηψζεηο λα κελ εμαληινχλ ηνλ θπζηθφ πφξν θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπλ κε αλαλεψζηκν. Γειαδή γίλεηαη πάιη αλαθνξά ζην δήηεκα ησλ πεξηνξηζκψλ(νξίσλ) ζηηο παξεκβάζεηο. Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο, αθνχ ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη πεξίπινθα θαη δελ γλσξίδνπκε ηη επηπηψζεηο έρεη ε εμαθάληζε θάπνηνπ είδνπο είηε ρισξίδαο είηε παλίδαο. Πξνθαλψο εδψ ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ησλ κειινληηθψλ γεληψλ αθνχ ζα βξεζνχλ κπξνζηά ζε κηα ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηελ νπνία ζα ππνζηνχλ ρσξίο λα είραλ νη ίδηνη θάπνηα επζχλε. Αλαθνξηθά κε ηα «ειεχζεξα αγαζά» ε έθζεζε ηα ραξαθηεξίδεη ηειηθά σο φρη θαη ηφζν ειεχζεξα. Φπζηθνί πφξνη φπσο ην λεξφ ή ν αέξαο είλαη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο νπζηαζηηθά. Άξα απαηηείηαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλάπηπμεο ζηελ πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο. ηνπο.ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ 9

10 ην δήηεκα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ράξαμεο ζηξαηεγηθήο ε έθζεζε αλαθέξεη φηη κέζσ λνκνζεζίαο, αξρψλ φπσο απηήο ηεο πξφιεςεο αιιά θαη επηδνηήζεσλ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. Γηαθξίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη κε ηελ θαζηέξσζε ζηε ζπλδηάζθεςε ηνπ ΡΗΟ(1992) ηεο Local Agenda 21. Ζ έθζεζε δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζε θησρνχο πιεζπζκνχο εηδηθά ζε ρψξεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο. Αιιά θαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε ππνβάζκηζε π.ρ. ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα επηδξά πξψηα ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη εηδηθά ζε φζνπο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηφπν δηακνλήο ή αληίζηνηρα λα επηιέγνπλ κεηαμχ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο. Πξφζθαηα ζηηο θνηλσλίεο ζπλαληάκε ηελ εμάπισζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ χπαηζξν αιιά κφλν γηα απηνχο πνπ έρνπλ ηελ αλάινγε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Γεληθά δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αιιαγήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ αλάγθε ράξαμεο ζηξαηεγηθήο κε έκθαζε ζηελ βηψζηκε πιένλ αλάπηπμε. Κπξίσο εζληθέο ζηξαηεγηθέο αθνχ «ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε» (Γεθιεξήο 2000).Ζ βησζηκφηεηα γεληθά απαηηεί κηα ζηελή ζρέζε κε ην θξάηνο, απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ λνκνζεζίαο θιπ. Γελ κπνξεί πιένλ λα είλαη αξθεηφ έλα είδνπο «Management» ηνπ νηθνζπζηήκαηνο(γεθιεξήο 2000). Ζ Agenda 21 πνπ έπεηαη ρξνληθά ηεο έθζεζεο ζπληζηά ηελ «Δλδπλάκσζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο σο θχξηνπ θνξέα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο»(agenda 21).Σν θξάηνο πξέπεη λα αλαιάβεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζην δήηεκα απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Agenda 21 αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο αχμεζεο ηεο «θπβεξλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ» Γελ κπνξεί λα πθίζηαηαη βηψζηκε αλάπηπμε αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ έλα αληίζηνηρα βηψζηκν θξάηνο. ηφρνο ηνπ βηψζηκνπ απηνχ θξάηνπο πέξα απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιένλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γειαδή απαηηνχληαη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 10

11 Πξνθαλψο απηφ ηζρχεη αθνχ ην θείκελν ηεο Agenda 21 δελ είλαη έλα απιφ επρνιφγην θαη θάπνηεο απιέο πξνηάζεηο, άιια κηα ζπκθσλία κε ηελ νπνία ηα θξάηε πνπ ππέγξαςαλ ππνρξενχληαη λα ηεξήζνπλ ελζσκαηψλνληαο αξρέο ηεο ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη λνκνζεζία.γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο πξφιεςεο(πλδηάζθεςε ηνθρφικεο) δειαδή κε ηε ζεκαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ πξηλ εκθαληζηεί ε δεκηά ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηάζθεςε ηνπ Ρίν θέξλεη πάιη ζην πξνζθήλην ηελ αξρή απηή πνπ είρε ππνβαζκηζηεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με ηελ ππνρξέσζε πιένλ ησλ θξαηψλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θάζε είδνπο απφθαζε. Γειαδή βιέπνπκε κηα δηάρπζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο πιένλ ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο. Με ιίγα ιφγηα φρη απιά κηα άλαξρε θαη ρσξίο φξηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά κηα αλάπηπμε πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλαλ «prospering world» φπνπ ε αλάπηπμε ζα είλαη αεηθφξνο θαη φρη κφλν γηα ηελ ησξηλή γεληά αιιά θαη γηα ηηο επφκελεο. Δηθόλα 1.3 Σν θείκελν Agenda 21.Πεγή ε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαξηηζηεί έλα ζχζηεκα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμεο ν Μ. Γεθιεξήο δηαηχπσζε κηα ζεηξά απφ βαζηθέο αξρέο κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία 11

12 ελφο ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ ελζσκαηψζεθε θαη ζε έλα θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο(.Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2000) Οη αξρέο απηέο ζπλνπηηθά είλαη i. Ζ αξρή ηεο δεκφζηαο νηθνινγηθήο ηάμεο ii. Ζ αξρή ηεο βησζηκφηεηαο iii. Ζ αξρή ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο iv. Αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο απνθαηάζηαζεο δηαηαξαρζέλησλ νηθνζπζηεκάησλ v. Αξρήο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο vi. Αξρή θνηλήο θπζηθήο θιεξνλνκηάο vii. Αξρή ήπηαο αλάπηπμεο εππαζψλ νηθνζπζηεκάησλ viii. Αξρή ρσξνλνκίαο ix. Αξρή πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο x. Αξρή βηψζηκνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο xi. Αξρή ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηεο θχζεο xii. Αξρή νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο Φπζηθά φπσο αλαθέξζεθε βηψζηκε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλ δελ έρνπκε κηα κεηαζηξνθή ζην ππάξρνλ θαηαλαισηηθφ πξφηππν. Απαηηείηαη κηα είδνπο «πνιηηηζηηθή κεηάιιαμε»(γεθιεξήο,2000) θαη απάξλεζε ή πεξηνξηζκφο ηνπ ππάξρνληνο θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηα ΜΜΔ θαη ηηο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο έρνπκε κηα αιιαγή ζηηο αμίεο ησλ θνηλσληψλ φπνπ ε αμία πιένλ ηεο βησζηκφηεηαο έρεη θπξίαξρε ζέζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα κεγάιε πνιηηηζηηθή αιιαγή(γεθιεξήο,2000). Ζ Agenda 21 επηζεκαίλεη επίζεο φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζκνχο θαη λα κελ ππάξρεη ηζνπέδσζε ηνπ ζην βσκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αιφγηζηεο αλάπηπμεο. Δδψ αο αλαθεξζεί πσο θαηλφκελα φπσο ν καδηθφο ηνπξηζκφο ππνβαζκίδνπλ ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζκνχο κε θαηλφκελα φπσο θνιθιφξ. Πξέπεη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα ππεξακχλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ θαη λα ππάξρεη δηαηήξεζε αμηψλ φπσο ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ δηθαηνζχλε. 12

13 Δδψ ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη ζηα πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαλ πξηλ ηελ έθζεζε Brundtland.Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη ζίγνπξν φηη πξφζθεξε αξθεηά ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο δεηθηψλ φπσο ε κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, ν πξνζδφθηκνο ρξφλνο δσήο θιπ. Πίζσ απφ απηά φκσο θξχβνληαη θαη άιιεο ζπλέπεηεο φπσο ε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πην πξφζθαηε απηή ζηελ Ηαπσλία φπνπ ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε ζηεξίρηεθε ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ βηνκεραληψλ ηεο). Δηθόλα 1.4 Φνπθνπζίκα. Αηύρεκα ζε ππξεληθό εξγνζηάζην Πεγή Καη φπσο είδακε ε χπαξμε ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ είρε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή πνπ πιήγεθε απφ ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη. Πέξα απφ απηφ, είλαη θαλεξφ φηη ην ΑΔΠ δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο θαη δελ απνηειεί δείθηε αεηθνξίαο. :Ο δείθηεο απηφο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. Γελ πεξηιακβάλεη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπσο π.ρ. ε εμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ, θαηαζηξνθή δαζψλ βηνηφπσλ θαη γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, επηβαξχλζεηο ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γελ πεξηιακβάλεη κάιηζηα 13

14 νχηε θαλ επηδξάζεηο ησλ πνιέκσλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Τζηεξεί ζε ζέκαηα φπσο ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ξχπαλζεο. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη δαπάλεο π..ρ γηα εμνπιηζκνχο ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ ελψ είλαη ακθίβνιν θαηά πφζν απηέο νη δαπάλεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο. Σν απηφ ίδην ηζρχεη θαη γηα δείθηεο φπσο ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, αθνχ αχμεζε ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη θαη επεκεξία γηα ην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο αθνχ ην εηζφδεκα κπνξεί λα θαηαλέκεηαη ζε κηα κφλν κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, ίζσο θαη εηο βάξνο θάπνηαο άιιεο. Καη ζε κηθξννηθνλνκηθή θιίκαθα, κηα εηαηξία κπνξεί λα παξνπζηάδεη εληππσζηαθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία φκσο γηα λα πεηχρεη λα ην έρεη θαηαθέξεη κε καδηθέο απνιχζεηο ή θάλνληαο πεξηθνπέο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο. ην πλεχκα απηφ ινηπφλ θηλήζεθε θαη ε αλαθνξά ηεο επηηξνπήο θαη ζηελ αλάγθε λα πεξάζεη πξψηα ε επεκεξία θαη φρη ε αχμεζε απιά ησλ δεηθηψλ ζην επίθεληξν. Άξα ινηπφλ απαηηείηαη κηα λένπ είδνπο πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ αηεθνξία. Να δνζεί έκθαζε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ΑΠΔ ζηελ αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο θαηαλαισηηθνχ κνληέινπ, ζηελ έκθαζε ζηηο θαηαζθεπέο ηεο εθαξκνγήο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Μηα αλάπηπμε πνπ ζα ζέβεηαη ηα νηθνινγηθά φξηα ηνπ πιαλήηε θαη δελ ζα νδεγεί ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή νηθνζπζηεκάησλ. Πξέπεη λα ππάξρεη δειαδή κηα είδνπο ηζνξξνπία έηζη ψζηε λα κελ μεπεξληνχληαη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε αλάπηπμε απφ ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηαπηφρξνλα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο.έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ είλαη θαη ην γλσζηφ πιένλ «νηθνινγηθφ απνηχπσκα». Ζ αλάιπζε ηνπ «πγθξίλεη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο θαηαλαισηηθνχ κνληέινπ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ απνβιήησλ πνπ απηφ παξάγεη, κε ηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ»(worldwatch 2008).Έρεη ήδε ππνινγηζηεί φηη ην νηθνινγηθφ απηφ απνηχπσκα ππεξβαίλεη ήδε ηα φξηα ηνπ πιαλήηε θαηά 25%,δειαδή απαηηνχληαη 1,25 πιαλήηεο φπσο ε γε γηα λα ζπληεξεζεί ην ησξηλφ κνληέιν αλάπηπμεο. Καη θπζηθά ην πξφβιεκα κεγεζχλεηαη αλ ζθεθηνχκε φηη ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία ηείλνπλ λα αληηγξάθνπλ ηα 14

15 θαηαλαισηηθά πξφηππα ηεο Γχζεο. Δίλαη νξαηέο νη ζπλέπεηεο αλ νη πιεζπζκνί απηψλ ησλ ρσξψλ πηνζεηήζνπλ απηφ ην ζπάηαιν γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηξφπν δσήο θαη κνληέιν αλάπηπμεο. ην δήηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ σο δείθηε κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ν ΟΟΑ θαη αξθεηέο ΜΚΟ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα «Beyond GDP»( ηειεπηαία επίζθεςε ) Η πλδηάζθεςε «Beyond GDP» Πεγή: Δηθόλα 1.5 gdp.eu θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη κηα ζπλδηάζθεςε ην 2007 γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ, ηε ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ΑΔΠ σο δείθηε επεκεξίαο ησλ θξαηψλ.απφ ηελ ζπλδηάζθεςε απηή δελ πξνέθπςε πάλησο θάπνην λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελν φπσο πρ απφ απηή ηνπ ΡΗΟ αιιά ήηαλ έλα βήκα γηα κηα λέα νπηηθή ζην ζέκα ηεο κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο. Όινη νη παξαπάλσ νξηζκνί ζπκπίπηνπλ ζην γεγνλφο φηη νη θπζηθνί πφξνη είλαη θάηη ην πεπεξαζκέλν θαη κάιηζηα δελ αλήθνπλ ζηελ ησξηλή γεληά γηα λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, άιια θαηά θάπνην ηξφπν είλαη ππφινγνη θαη ζηηο επφκελεο γεληέο πνπ έρνπλ θαη απηέο δηθαίσκα λα βξνπλ ηνπο ελ ιφγσ θπζηθνχο πφξνπο ζε κηα αλεθηή θαη αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο φπνπ ζεσξνχζαλ ην θπζηθφ θεθάιαην σο θάηη αλεμάληιεην θαη κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο. 15

16 Σψξα ε ζεσξία απηή μεπεξληέηαη θαη θξίλεηαη ζθφπηκν ε νπνηαδήπνηε αλάπηπμε λα παίξλεη ππφςε ηεο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην. Δδψ ζα αλαθέξνπκε φηη ην ΑΔΠ(Αθαζάξηζην Δζληθφ ή Δγρψξην Πξντφλ) φπνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχηαλ σο έλα κέηξν επεκεξίαο ή πξνφδνπ κηαο θνηλσλίαο ή νηθνλνκίαο θξίλεηαη πιένλ ειιηπέο αθνχ δελ πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ αεηθνξία. πγθεθξηκέλα δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ επίδξαζε ηεο αλάπηπμεο ζην αλζξψπηλν ή θπζηθφ θεθάιαην. (World watch 2008).ίγνπξα απαηηνχληαη λένη δείθηεο κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο πνπ ζα ζπλππνινγίδνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ηελ ππνβάζκηζε δειαδή ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Όια απηά ζα δνχκε πσο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ελφο αζηηθνχ θέληξνπ φπνπ ζίγνπξα παξαηεξείηαη κεγάιε ππνβάζκηζε θπζηθνχ θεθαιαίνπ, εηδηθφηεξα ζηηο ζχγρξνλεο κεγαινππφιεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ δεη ζε κηθξά θαη κεγάια αζηηθά θέληξα. Γχξσ ζην 80% ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ απηφ κε φζα απηά ζπλεπάγεηαη γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα πηνζεηεζνχλ νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ φια βηψζηκν θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο έλα ζσζηφ πεξηβάιινλ γηα λα εξγαζηνχλ λα ςπραγσγνχληαη θιπ. Δηδηθά αλ ππνινγίζνπκε πφζν ρξφλν πεξλνχλ νη πνιίηεο κέζα ζε απηφ θαη εηδηθφηεξα ζε θηίξηα. Γε ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε ζε πφζα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ κηα πφιε πνπ καζηίδεηαη απφ ερνξχπαλζε, κφιπλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, έιιεηςε ρψξσλ αλαςπρήο φπσο πάξθα θιπ θαη ζην πφζν ρακειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν αλαινγεί ζε έλαλ θάηνηθν ηεο Αζήλαο εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε έλαλ θάηνηθν κηαο άιιεο ρψξαο ηεο ΔΔ, γχξσ ζηα 2,5 η.κ. αλά θάηνηθν( έλαληη π.ρ. 35 ηκ αλά θάηνηθν ζηε Βφλλε ή ζην Άκζηεξληακ.Αο ζεκεησζεί πάλησο φηη ν δήκνο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία δηαθνξνπνηείηαη ζε απηφ ην δήηεκα αθνχ νη θάηνηθνη ηνπ απνιακβάλνπλ πςειή αλαινγία πξαζίλνπ, ζηα 21,4 ηκ αλά θάηνηθν(δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεηηνχ 2008). 16

17 Όια απηά πξνβιεκαηίδνπλ αθνχ ε χπαξμε πάξθσλ αλαςπρήο θαη πξαζίλνπ ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ζηελ ςπρηθή εξεκία ησλ θαηνίθσλ θαη ειαθξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Πφιε πνπ δελ ηεξεί ην ειάρηζην ζην δήηεκα απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βηψζηκε θαη νη θάηνηθνη ηεο αληηκεησπίδνπλ κηα ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, αθφκα θαη αλ ζε ζηελνχο νηθνλνκηθνχ δείθηεο ε ελ ιφγσ πφιε κπνξεί λα παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο δελ είλαη πηα θάηη ην αθεξεκέλν αθνχ εκπεξηέρεη θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε κηαο αλάπηπμεο πνπ δελ ππνλνκεχεη ην κέιινλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησξηλψλ αλαγθψλ. Αληίζεηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλππνινγίδνληαη πιένλ δηάθνξνη παξάγνληεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. 2.Ευρωπαικό Ϊνωςη και αειφόροσ αςτικό διαχεύριςη. «Αεηθφξνο αζηηθή δηαρείξηζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηρψξσλ ηνπο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. Δπηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο νηθνινγηθνχο θχθινπο ζε φια ηα επίπεδα εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη λα βειηηψζεη ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα λα θαηαζηήζεη ηηο πφιεηο πγηεηλνχο ηφπνπο δηαβίσζεο.»(δπξσπατθή επηηξνπή 2004). Ζ επξσπατθή Έλσζε πάληα πξσηνπφξα θαη ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο αιιά θαη πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ζρεηηθέο κε ηελ αεηθνξία έζεζε απφ ηελ αξρή σο ζηφρν ηελ αηεθνξία ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Με ην ηξέρνλ πξφγξακκα δξάζεο(6 ν ) κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ 2010:Σν κέιινλ καο ε επηινγή καο» ζηνρεχεη ζε κηα πιήξε θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιπζχλζεηε πθή ηνπο.γηακνξθψλνληαο έηζη κηα ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ λα έρεη σο ζηφρν «ηελ νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζε φιεο ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ επηηειεζζείο πξφνδν ζηελ 17

18 εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο, ζα ην επαλεμεηάδεη, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη ζα θαιχπηεη: ηελ πξναγσγή ηεο ηνπηθήο "Αηδέληαο 21", -ηε κείσζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη δήηεζεο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ, ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ, ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ηα πφδηα ή κε πνδήιαην, ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζζεί ν απμαλφκελνο φγθνο ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνζπλδεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηελ αλάγθε πξναγσγήο ηεο ρξήζεο νρεκάησλ ρακειψλ εθπνκπψλ ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ.»(6 ν πξφγξακκα δξάζεο,2010). Ζ ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή αλαγλσξίδεη φηη φιεο νη επξσπατθέο πφιεηο αληηκεησπίδνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ζηφρν έρεη λα ζεζπίζεη έλα πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαγλσξίδεηαη φηη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ είλαη θνηλά θαη αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή φπσο πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ λνκνζεζία θιπ. Γίλεηαη αλαθνξά φηη γηα ηε ζέζπηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζα δεηεζεί θαη ε γλψκε ηνπηθψλ παξαγφλησλ, αληηπξφζσπνη ρσξψλ κειψλ, κέιε ΜΚΟ, κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θιπ. Όπσο είλαη γλσζηφ ε πφιε εμππεξεηεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Οηθνλνκηθή δηνηθεηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, ηνπξηζηηθή, ζπγθνηλσληαθή θιπ (Αξαβαληηλφο 1986). χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε βίβιν γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ(δδ 1990) επίζεο ε πφιε είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα ζεηξά απφ δπλακηθέο φπσο Οηθνλνκηθή,(ε πφιε σο θέληξν πιεξνθφξεζεο θαη παξαγσγήο) Κνηλσληθή(Ζ πφιε παξέρεη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο αλέζεηο φπσο λνζνθνκεία, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θιπ) 18

19 Πνιηηηζηηθή(χπαξμε κλεκείσλ, δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θεζηηβάι θιπ) Πνιηηηθή(ηφπνο φπνπ εθθξάδνληαη ειεχζεξα αληηιήςεηο απφςεηο θιπ ε πφιε αλαπλέεη αέξα ειεχζεξν).(οηθνλφκνπ-μεηνχια 2010). Οη ιεηηνπξγίεο απηέο φπσο είλαη θπζηθφ έρνπλ θαη έλαλ αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Δηδηθφηεξα είλαη έθδειν φηη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηβαξχλνπλ ζπρλά ην πεξηβάιινλ(χπαξμε π.ρ. εξγνζηαζίσλ),ή νη ηνπξηζηηθέο(αχμεζε φγθνπ απνξξηκκάησλ, ξχπαλζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ππνβάζκηζε θπζηθψλ ηνπίσλ) θαη ελ ζπλερεία νη ζπγθνηλσληαθέο(εηδηθά αλ κηα πφιε απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ θέληξν). Δίλαη ινηπφλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνθχςεη έλα πςειήο πνηφηεηαο αζηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε. Απαηηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα λα επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Έκθαζε κάιηζηα πξέπεη λα δνζεί ζην ηνπηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο AGENDA 21.Πάλησο ζην δήηεκα απηφ ππάξρεη θάπνηα πζηέξεζε απφ ηνπο δήκνπο ηεο Διιάδαο αθνχ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ αξθεηνχο νη θαηεπζχλζεηο ηεο. Ζ ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα πηνζεηεζνχλ νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη απηνί είλαη a) Αεηθφξνη αζηηθέο κεηαθνξέο b) Αεηθφξνο δφκεζε c) Αεηθφξνο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ην δήηεκα ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα αιιά θαη αιιαγέο φπσο ν ζφξπβνο θπθινθνξία ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ε θηλεηηθφηεηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπσο θαη γεληθά ε θηλεηηθφηεηα ζηηο πφιεηο(δδ 2004).Υξεηάδνληαη ινηπφλ παξεκβάζεηο γηα λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο νινέλα θαη πην απμαλφκελεο ρξήζεο νρεκάησλ θαη ΜΜΜ,. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ «Πξάζηλε βίβιν γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ» έρεη ηεζεί ν ζηφρνο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα θαηά 20% κέρξη ην έηνο 2020(green paper for the urban environment 1990) 19

20 ηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δφκεζεο ηψξα φπνπ φπσο είλαη θπζηθφ ηα θηίξηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αθνχ ε πιεηνλφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηά (εξγαζία, αλαςπρή θιπ).ζ ζέξκαλζε θαη ν θσηηζκφο ηνπο κφλν θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κεξίδην θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ(greenhouse effect).πλεπψο θαθέο ζπλζήθεο ζηα θηίξηα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θαηνίθνπο κε ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπο, ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη ςπρηθή. Κηίξηα ρακειήο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, θαηαζθεπαζκέλα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αξρηηεθηνληθήο. Λέγνληαο βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ αλαθεξφκαζηε ζηα εμήο. «Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή αθνξά ζην ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη ρώξσλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ - ππαίζξησλ) κε βάζε ην ηνπηθό θιίκα, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηώληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο αιιά θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα ηνπ θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ απνηεινύλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηα θηίξηα κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πεγώλ (π.ρ. ήιην, αέξα - άλεκν, βιάζηεζε, λεξό, έδαθνο, νπξαλό) γηα ζέξκαλζε, ςύμε θαη θσηηζκό ησλ θηηξίσλ»( m ηελ κειέηε πεξίπησζεο γηα ην δήκν Τκεηηνχ ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ κειέηε γηα ηελ «Αλάπιαζε ειεπζέξσλ ρώξσλ αζηηθνύ ηζηνύ 20

21 ηνπ Γήκνπ Τκεηηνύ κε βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό» φπνπ βαζίδεηαη θαη πηνζεηεί ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δηθόλα 1.6 Παξάδεηγκα βηνθιηκαηηθήο παξέκβαζεο. Γαλία. Πεγή: Ζ ΔΔ έρεη εθδψζεη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κηα ζεηξά απφ νδεγίεο φπσο είλαη ε Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.αο αλαθεξζεί εδψ ε εζθαικέλε αληίιεςε φηη πηνζέηεζε αξρψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο νδεγεί ζε πςειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο. Απηφ δηφηη παξαβιέπνληαη καθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο κε ρακειφηεξε αλάγθε γηα ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε θιπ. ην δήηεκα ηνπ αεηθνξηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ έρνπκε ηα εμήο. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη ε ζπλερήο εμάπισζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ χπαηζξν. Υψξνη πξαζίλνπ κεηαηξέπνληαη ζε άιιεο ρξήζεο κεηψλνληαο ηνπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηεο πφιεο. Μάιηζηα ζε πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο θαηνίθσλ ην δήηεκα είλαη πην ζνβαξφ αθνχ νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θάλνληαο ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ απαξαίηεηε κε ζπλέπεηα ην απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. ιφγσ ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θαηνίθσλ. Ζ αζηηθή απηή εμάπισζε γίλεηαη έθδειε θαη κε ηελ ζπλερή θαηαζθεπή εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο. Ζ απμεκέλε απηή θηλεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ κνληέισλ αζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ ζε κηα πφιε παξνπζηάδνληαη πνιιά «θέληξα» 21

22 εμεηδηθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ην θαζέλα. Απηά νδεγνχλ ζηελ ππέξκεηξε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ αθνχ νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απέρνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη ε κεηαθίλεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αεηθνξία κηαο πφιεο παίδεη θαη ε χπαξμε ή φρη πλεπκφλσλ πξαζίλνπ φπσο πάξθα θήπνη θιπ. Οη ρψξνη απηνί πξνζθέξνπλ πνιιέο επηδξάζεηο φπσο κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο βειηηψλνληαο ην κηθξνθιίκα κηαο πεξηνρήο,αιιά θαη ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Υακειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο(ελδεηθηηθά πάλησο εδψ ν Γήκνο Τκεηηνχ πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε άιινπο δήκνπο αθνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ ππάξρνπλ 4 πάξθα. Οη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ινηπφλ απνιακβάλνπλ κηα πςειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν(21,4 ηκ αλά θάηνηθν) (Eπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεηηνχ 2008). Δδψ ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ «Αξρή ηνπ βηώζηκνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο»(γεθιεξήο 2000).χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ζήκεξα έρνπκε πνιιαπιαζηαζκφ θαη κεγέζπλζε ησλ κεγαινππφιεσλ φπσο θαη άλαξρε εμάπισζε νηθηζκψλ θπξίσο πξνο ηελ χπαηζξν.οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ρεηξνηεξεχνπλ ζπλερψο απφ ην θαηλφκελν απηφ Γειαδή έρνπκε ζπλερή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο. Έρνπλ δειαδή νη κεγαινππφιεηο απηέο ππεξβεί ηελ θέξνπζα ηνπο ηθαλφηεηα(γεθιεξήο 2000).Με ηελ αξρή ηνπ βηψζηκνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηφρνο είλαη λα ειεγρζνχλ ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ρσξνηαμίαο ησλ πφιεσλ. Γειαδή νη νηθηζκνί πξέπεη λα είλαη βηψζηκνη ηφζν θαη ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Γειαδή ε βησζηκφηεηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε είδνπο ζρεδηαζκφ θαη απφθαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε πεξαηηέξσ νηθηζηηθή αλάπηπμε ή αθφκα θαη γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ήδε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Π.ρ. λα απνθεχγεηαη ε επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, λα δίλεηαη έκθαζε ζε κέηξα θαη έξγα πνπ απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε απηνθηλήηνπ θαη επλννχλ ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΜΜΜ. Δπίζεο έλα έξγν πνπ ζα δεκηνπξγνχζε έλαλ αζθαιή πνδειαηνδξφκν γηα ηνπο πνιίηεο ζα ήηαλ ζπκβαηφ κε ηελ αξρή αληί γηα 22

23 δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ απιά δίλνπλ κηα πξνζσξηλή ιχζε ζην πξφβιεκα θαη δελ απνηξέπνπλ νξηζηηθά ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Δίλαη δεδνκέλν φηη ε επηβάξπλζε κε επηπιένλ θπθινθνξία νρεκάησλ νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΔΔ έρεη ζέζεη ζηνλ ππξήλα ησλ απνθάζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην δήηεκα ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο. Κάζε είδνπο παξέκβαζε απφ ηα φξγαλα ηεο είηε είλαη ρξεκαηνδνηήζεηο είηε λνκνζεζία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη εηδηθά γηα ην δήηεκα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ. 3. Η βιωςιμότητα του ελληνικού αςτικού περιβϊλλοντοσ Ζ Διιάδα φπσο είλαη γλσζηφ αληηκεησπίδεη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο θαη φιεο νη δπηηθέο ρψξεο. Γειαδή νη πφιεηο ηεο θαη θπξίσο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα αλάινγα κε απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεγαινππφιεηο. Ρχπαλζε δηαθφξσλ εηδψλ( π.ρ. ερνξχπαλζε) επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ χπαηζξν, αδπλακία εχξεζεο ρψξσλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ν φγθνο ηνπο, πξνβιήκαηα ιφγσ απζαίξεηεο ή θαη άλαξρεο δφκεζεο θιπ. Μάιηζηα πνιιέο πφιεηο ηεο Διιάδαο κηκνχληαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα απηήο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ.(παξαπνκπή άξζξνπ?) Σν γλσζηφ πξφβιεκα ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο πνπ ηαιαλίδεη ηνλ ειιεληθφ αζηηθφ ρψξν εηδηθά ιφγσ ηεο πνιπλνκίαο πνπ παξαηεξείηαη θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο απφ ην θξάηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε λνκνζεζία μεθηλψληαο απφ ην ζχληαγκα ηνπ 1975 φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο(άξζξν 24) φπνπ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πιένλ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Μάιηζηα ζηελ ηειεπηαία κέρξη ηψξα αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ζην άξζξν 24 έρεη πιένλ γίλεη ξεηή αλαθνξά ζηνλ φξν «αηεθνξία» θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνάγεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Σν 1980 έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΤΥΟΠ θαη ηε ζπγθξφηεζε μερσξηζηήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο πνπ ήηαλ έλαο πξψηνο κεραληζκφο 23

24 εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο(αγγειίδεο 2000).Σν 1986 έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1650/1986(ΦΔΚ 160 α ).Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λφκνπ είλαη ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ε πξφιεςε αιιά θαη σο ζηφρν έρεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλαθνξηθά νη ζηφρνη ηνπ λφκνπ είλαη i. Απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη γεληθά ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή απηψλ. ii. Γίλεη βάζε ζην ζέκα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ δηαθφξσλ εηδψλ απηήο. iii. Αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη κάιηζηα ηελ ηζφξξνπε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο iv. ην ζέκα ηεο αεηθνξίαο(αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηή) έρνπκε αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ(λεξφ π.ρ.) ζε ζρέζε κάιηζηα φρη κφλν ησλ ησξηλψλ αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ. Δδψ βιέπνπκε ζπζρέηηζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο έθζεζεο «Σν θνηλφ καο κέιινλ» γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε v. Αλαθνξά ζηελ δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. vi. Έκθαζε θαη ζην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηπρφλ δεκηέο φρη κφλν δειαδή πξφιεςε αιιά θαη κέξηκλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε.(1650/1986). Αλαθνξέο γίλνληαη επίζεο ζηελ πξνζηαζία φισλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο είηε είλαη ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο, ηα δάζε, νη αθηέο θαη νη ζάιαζζεο ην ππέδαθνο θιπ. Δπίζεο δίλεηαη θαη έκθαζε ζηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο. Αλάγθε πνπ φπσο αλαθέξακε βιέπνπκε θαη ζε δξάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν φπσο ε Αηδέληα 21 πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ΜΚΟ. ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη αλ θαη δελ εκπεξηέρεηαη ξεηά ν φξνο «αεηθνξία» ν λφκνο θηλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 24

25 θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε αξρέο φπσο ε πξφιεςε ε πξνθχιαμε ε απνθαηάζηαζε θιπ. Γηα ηνλ φξν αεηθνξία ξεηή αλαθνξά ζα δνχκε παξαθάησ ζηνλ λφκν 2742/99 φπνπ έρνπκε μεθάζαξε αλαθνξά ζηνλ φξν απηφ. Δδψ πιένλ κεηά ην λφκν 1650/86 έρνπκε ηα ΔΠΠΔΡ ηνπ εθάζηνηε ΚΠ κε έλα απφ θπξηφηεξα λα είλαη απηφ ηνπ Β ΚΠ ην ΔΠΠΔΡ εκπεξηέρνληαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο φπσο π.ρ. έιεγρνο ξχπαλζεο ηεο Αζήλαο, ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε ράξαμε εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ ε ηερληθή βνήζεηα θ.α. Καηλνηνκία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο θπξίσο ζην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δηαρείξηζεο ήηαλ ν λφκνο 2742/99.«Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε & άιιεο δηαηάμεηο». Δδψ έρνπκε ξεηή αλαθνξά ζηνλ φξν αηεθνξία απφ ην πξψην άξζξν ηνπ λφκνπ φπνπ «θνπόο ηνπ λόκνπ απηνύ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδώλ αξρώλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζπγρξόλσλ νξγάλσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ πξνσζνύλ ηελ αεηθόξν θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε, θαηνρπξώλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζύλνιν ηνπ εζληθνύ ρώξνπ θαη ζηηο επηκέξνπο ελόηεηεο ηνπ θαη εληζρύνπλ ηε ζέζε ηεο ρώξαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθό πιαίζην» ην άξζξν 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ έρνπκε ηα εμήο Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο είηε είλαη απηά πνιηηηζηηθά γεσγξαθηθά θιπ Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο ηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο(εδψ έρνπκε ζπζρέηηζε κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο γηα ηελ κείσζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ) θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 25

26 κεηνλεθηνχλ ζηελ Διιάδα ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο (π.ρ. νξεηλέο πεξηνρέο θιπ) ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο πνπ φπσο Δμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ δηαβίσζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ Ηζφξξνπε ζρέζε κεηαμχ αζηηθνχ, πεξηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ Αλαθνξά ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη ζηελ ζηήξημε ηνπο γηα λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξε αλάπηπμε Πξνζηαζία φισλ ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ πνπ δηαζέηνπλ αξρηηεθηνληθή πνιηηηζηηθή ή θπζηθή θιεξνλνκηά Οξζνινγηθή δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ Αλαθνξά ζε δξάζεηο γηα πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ κε θάπνην ηξφπν ηελ ρσξηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεηξά απφ φξγαλα φπσο π.ρ. ην ζπληνληζκφ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ θαη θπξηφηεξα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, έλα φξγαλν κε γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα κε αξκνδηφηεηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα ηνπ λφκνπ πξνέθπςε θαη ην γεληθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο φπνπ ζηφρν έρεη «ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αεηθφξν νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα»(γπυαα). Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αιιά θαη ην θπξηφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα κέζσ ππνγξαθήο δηεζλψλ ζπλζεθψλ(φπσο π.ρ. ε Agenda 21.Αλαθέξεηαη δειαδή ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο ηεο άλαξρεο δφκεζεο 26

27 αλαβάζκηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ θαη αλάγθε γηα δηάθνξεο αλαπιάζεηο. Δδψ αο εηπσζεί ε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο ελφο ζσζηνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Π.ρ. ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο είλαη επηινγή ησλ θπβεξλήζεσλ πνηνχ είδνπο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα ππνζηεξίμνπλ θαη κε ηηο αλάινγεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Π.ρ. αληί γηα ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ην θξάηνο κπνξεί λα επηρνξεγήζεη άιινπ είδνπο. Όπσο πρ. ν νηθνηνπξηζκφο,ν αγξνηνπξηζκφο θιπ. Γειαδή ηνπξηζκφο κε επηφηεξεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν θαη ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ φηη θαηαζθεπή π.ρ. κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Αληίζηνηρα ζην ζέκα ησλ βηνκεραληψλ κπνξεί λα απνηξαπεί ε θαηαζθεπή ξππνγφλσλ κνλάδσλ φπσο ραξηνβηνκεραλίεο θαη λα δνζεί έκθαζε ζε κνλάδεο φπσο θαηαζθεπή θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ κε πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ νηθνλνκία(θαηλνηνκία θιπ). Γεληθά είλαη γλσζηφ φηη ε «Πόιε είλαη ρηηζκέλε πνιηηηθή»(αξηζηνηέιεο). Όλησο ν ζρεδηαζκφο είλαη ηειηθά κηα πνιηηηθή απφθαζε κε καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο. Λάζε ζην ζρεδηαζκφ δχζθνια δηνξζψλνληαη θαη έρνπλ επίδξαζε θαη ζηηο κειινληηθέο γεληέο πνπ φπσο είδακε είλαη κηα απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο.ζ επίδξαζε δειαδή ησξηλψλ απνθάζεσλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ επφκελσλ θαη κειινληηθψλ γεληψλ. Απαηηείηαη δειαδή ζε ζέκαηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ε χπαξμε επηινγψλ κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ φρη κφλν ην κεζνπξφζεζκν θαη ηα ηπρφλ νθέιε αιιά θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηαο κηαο παξέκβαζεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γεληθά «Οη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο πξέπεη λα θαηεπζύλνπλ όιεο ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη ζηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα»(αγγειίδεο 2000).Τπάξρνπλ απεηιέο δειαδή ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηελ πνηθηιία ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, απεηιέο ππάξρνπλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπο αιιά θαη ηελ απεηιή πξνο ηελ βηνπνηθηιφηεηα πνπ παξαηεξείηαη. Έλαο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζα βνεζήζεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απεηιψλ απηψλ. Αγξνηηθέο πεξηνρέο εγθαηαιείπνληαη κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε 27

28 θαιιηεξγεζίκσλ εθηάζεσλ θαη ηελ θπγή ηνπ πιεζπζκνχ αθνχ δελ ππάξρνπλ πιένλ επθαηξίεο. ε πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία Natura 2000 πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη νη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη λα απνθεχγνληαη ρξήζεηο κε επηηξεπηέο θαη λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία θαη φηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ νδεγία.ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζσζηφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν θπζηθνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ. ην δήηεκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφβιεςε γηα πξνζηαζία απηήο κε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο(αγγειίδεο 2000).Όζνλ αθνξά ηηο πφιεηο ηπρφλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσληθή ππνβάζκηζε. Θέκαηα φπσο ε επέθηαζε πξνο ηελ χπαηζξν(«αζηηθή δηάρπζε») ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ΜΜΜ θαη ε θπξηαξρία ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλεη κηα πφιε κε επηπιένλ ξχπαλζε θαη φριεζε. Δπίζεο πξνβιήκαηα φπσο ε ππνβάζκηζε ζηελ Αζήλα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ρξεηάδνληαη κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε κε ζπληνληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΜΚΟ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Γεληθά ε εγθαηάιεηςε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο είλαη έλα παξάδεηγκα πξνο απνθπγή γηα θάζε ρψξα. ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ε ζέζπηζε ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο Κνηλνηηθνχ Υψξνπ(1997) ην νπνίν έρεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε σο κηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο. Αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κηαο πφιεο θαη ηε δηαηήξεζε ηφζν ηεο θπζηθήο φζν θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απηήο. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη ν λφκνο 2742/99 ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Παξάδεηγκα πάλησο παξεκβάζεσλ ηέηνηνπ είδνπο ήηαλ θαη ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Urban κε παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο φπσο ε Γξαπεηζψλα Κεξαηζίλη Πεξηζηέξη θιπ. Δδψ θάλεθε θαη ε αλάγθε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 28

29 Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη φηη δελ ππάξρνπλ αθφκα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή δείθηεο γηα λα εθηηκήζνπκε πφζν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη απηέο νη παξεκβάζεηο(αγγειίδεο 2000). πκπεξαζκαηηθά ζην θνκκάηη απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα παξεκβάζεηο πθίζηαηαη. Σφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε επξσπατθφ κέζσ θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ελζσκάησζεο νδεγηψλ πιαίζην. Σν δήηεκα είλαη πάληα ε νξζνινγηθή εθαξκνγή ηνπ θαη νη ζηνρεπφκελεο παξεκβάζεηο κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε. 4.Η περύπτωςη του δόμου Τμηττού 4.1 Η ταυτότητα του δόμου Τμηττού. Ο δήκνο Τκεηηνχ είλαη έλαο αζηηθφο δήκνο θαηνηθίαο. πλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο Ζιηνχπνιεο, Γάθλεο θαη Βχξσλα θαζψο θαη ηνπ δήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο κηθξφηεξνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο κε ρακειφ ζπληειεζηή δφκεζεο(1.40,φδκ 1061/ ) θαζψο θαη πςειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν(21,4ηκ αλά θάηνηθν) θάηη πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη απφ άιινπο δήκνπο 29

30 ηεο Αηηηθήο.ηνλ ράξηε έρνπκε Υάξηεο 1.1 Γήκνο Τκεηηνύ Πεγή: Ιςτορικϊ ςτοιχεύα για το Δόμο Γηα ηελ νλνκαζία ηνπ δήκνπ: α. Ζ ιέμε Τκεηηφο πξνέξρεηαη απφ ην θύμος (θνηλ. ζπκάξη ) πνπ έγηλε ζηγά - ζηγά θσμέη - Υμέη - Υμηηηός. Οη αξραίνη (Θεφθξαζηνο ) νλφκαζαλ ζχκνπο, ηα θξχγαλα πνπ αθζνλνχζαλ ζηνλ Τκεηηφ, θαη πνπ κε ην δπλαηφ άξσκά ηνπο έθαλαλ ηηο κέιηζζεο λα ζηξνβηιίδνπλ ζαλ κεζπζκέλεο. Απφ απηφ ην θαηλφκελν ηεο "ηξέιαο" ησλ κειηζζψλ νλνκάζηεθε θαη ην βνπλφ Σξειόο. Γηα ηελ εμήγεζε φκσο απηή, θαζψο θαη γηα ηελ ηαχηηζε ησλ δχν νλνκαζηψλ ηνπ βνπλνχ, δε γίλεηαη πνπζελά κλεία ζη αξραία θείκελα. 30

31 β. Οη παιαηνί θάηνηθνη ηεο Ν. Ηηαιίαο (Μεγάιε Διιάδα ) πξφθεξαλ ηε ιέμε Τκεηηφο Υμαηηός πνπ απφ παξαθνξά έγηλε Μάηηνο. Αξγφηεξα νη Φξάγθνη ησλ Αζελψλ εξκήλεπζαλ ηνλ Τκεηηφ - Μάηην ζηνπο ληφπηνπο, ζαλ ηξειφ. γ. Ο Τκεηηφο κεηαθξάζηεθε ζηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο Μόληε Ικέηην θαη Δηθόλα 1.7 Τκεηηόο.Πεγή: Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ 2008 απφ παξαθνξά ιεγφηαλ Μόληε Μάηην πνπ θαηά ζχκπησζε ζεκαίλεη Σξειό βνπλό, νλνκαζία πνπ δηαηεξήζεθε. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη δελ έγηλε θακηά παξαθνξά ηεο ιέμεο αιιά ε νλνκαζία Σξειφο πξνυπήξρε, γη απηφ θαη νη Φξάγθνη ηνλ είπαλ θαη κε ηα δχν νλφκαηά ηνπ, δειαδή Monte Imetto θαη Monte Matto. δ. Μηα εχθνιε θαη πνιχ δηαδεδνκέλε εμήγεζε είλαη φηη ην Σξειφο πξνεξρφηαλ απφ ηελ νλνκαζία tres long = πνιχ καθξχο, πνπ έδσζαλ νη Γάιινη, γηαηί δελ γλψξηδαλ ηε ιέμε Τκεηηφο. Απηφ δελ επζηαζεί θαζφινπ γηαηί ε νλνκαζία πξνυπήξρε αηψλεο πξηλ. 31

32 ε. Σνλ Τκεηηφ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη απφ ηελ αξραηφηεηα γηα κεηεσξνινγηθφ βαξφκεηξν, δειαδή βιέπνληαο ηελ θνξπθή ηνπ πξφβιεπαλ ηη θαηξφ ζα θάλεη, Θεφθξαζηνο : "Πεξί ζεκείσλ, πδάησλ θαη πλεπκάησλ " Γ 43 γη απηφ θαη είραλ ηνπνζεηήζεη βσκνχο ηνπ Οκβξίνπ Γία θαη ηνπ Πξννςίνπ Απφιισλα. Δπεηδή φκσο παξά ηηο πξνβιέςεηο, αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδνληαλ θαηξηθέο αλσκαιίεο, νλφκαζαλ κε ηνλ θαηξφ ην βφξεην Τκεηηφ Σξειφ (ην λφηην Τκεηηφ ηνλ έιεγαλ Μαπξνβνχλη). Μάιινλ απηή είλαη ε πην πηζαλή εθδνρή. Ο νλνκαζηφο Σνχξθνο πεξηεγεηήο ηνπ 17νπ αηψλα Evliya Celebi, πνπ δηέζρηζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα (απφ ην 1667 θαη κεηά), αλαθέξεη ηνλ Τκεηηφ κφλν ζαλ Νηειή Νηαγ, δειαδή Σξειφ βνπλφ. ' έλα ηνχξθηθν ηαπί (επίζεκνο θηεκαηηθφο ηίηινο ) ηνπ 1761 ηεο Μνλήο Πεηξάθε, εκθαλίδεηαη ν κηζφο Τκεηηφο ζαλ Νηειή Νηαγ (Σξεινβνχλη) θαη ν άιινο κηζφο ζαλ Καξά Νηαγ (Μαπξνβνχλη). Ο επίζθνπνο Ναλδηαλδνχ Ιγλάηηνο ην 1772 αλαθέξεη φηη ν Τκεηηφο ιεγφηαλ θαη Σειεβνχλη ή Σξεινβνχλη. Ο Γαληήι Φηιηππίδεο ζηε "Νεσηεξηθή Γεσγξαθία" ηνπ ην 1791 ηνλ αλαθέξεη Τκεηηφ ή Σειεβνχλη. Σνλ αλαθέξεη αθφκα θαη Κεθξφπην, νλνκαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη φκσο πνπζελά αιινχ ( Κεθξφπηνλ ιεγφηαλ ν ηάθνο ηνπ Κέθξνπα, Κεθξνπία ήηαλ ε αξρηθή νλνκαζία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ θαη Κεθξνπίο ήηαλ κηα απφ ηηο δέθα θπιέο ηεο Αηηηθήο). ε έλα ζηγίιιην ( εθθιεζηαζηηθφ έγγξαθν ) ηνπ 1782 πνπ ππνγξάθεη ν Παηξηάξρεο Νεόθπηνο αλαθέξεηαη ν Τκεηηφο σο Τκήηηεηνλ φξνο. ε έλα έγγξαθν ηνπ 1793 " Μνηξαζηά ηνπ Κνπξζαιά κε ιαρλνύο " (Κνπξζαιάο είλαη ην ζεκεξηλφ Κνξσπί ) αλαθέξεηαη ν Τκεηηφο ζαλ Σξειφο θαη Μαχξν Βνπλφ. Κάπνηα επνρή νλφκαδαλ νη μέλνη πεξηεγεηέο ην Μαπξνβνχλη, θπξίσο ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά, θαη Λακπξνβνχλη (Ο Spom θαη ν Wheler ην 1675, ν 32

33 Chandler ην 1764, ν Hobhouse ην 1810 θιπ.) κάιινλ απφ ην ηφηε θνληηλφ ρσξηφ Λακπξηθά. ήκεξα έρεη επηθξαηήζεη κφλν ε αξραία νλνκαζία ηνπ, Τκεηηόο, απηή πνπ αλαθέξεη θαη ν Παπζαλίαο: " όρη δε Αθηναίοις εζηί... και Υμηηηός, ος θύει νομάς μελίζζαις επιηηδειοηάηας πλην αλαζώνων... ". Β. Ίδξπζε ηνπ Γήκνπ Οη πξψηνη Γήκνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αγθαιηάδνληαο ην ζεκεξηλφ ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ππήξμαλ νη πεξηζζφηεξνη- ην απνηέιεζκα ηνπ ηεξάζηηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πξνζθχγσλ πνπ θαηέθιπζε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ηηο παξπθέο ηνπ βνπλνχ Τκεηηφο, μεθίλεζαλ ηε δσή ηνπο κηθξέο θνηλφηεηεο πξνζθχγσλ πνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνχξγεζαλ ηνπο ζεκεξηλνχο Γήκνπο, δίλνληαο ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ησλ ζπλνηθηψλ ηνπο νλφκαηα απφ ηηο κλήκεο θαη ηηο αλαθνξέο θαηαγσγήο ηνπο.(επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεηηνχ 2008).Υαξαθηεξηζηηθά ζηνλ δήκν ζα δείηε νλνκαζία δξφκσλ πνπ ζπκίδεη ηηο «ρακέλεο παηξίδεο». Οη πξφζθπγεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηηο γεηηνληέο αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βχξσλα, Γάθλεο θαη Ζιηνχπνιεο δεκηνχξγεζαλ ην 1928 ηελ Κνηλφηεηα Τκεηηνχ ζε κηα απφζηαζε πεξίπνπ 4 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πιαηεία πληάγκαηνοε νπνία θαη παξέκεηλε κε απηή ηε δηνηθεηηθή κνξθή γηα 35 πεξίπνπ ρξφληα. ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 1963 κε ππνπξγηθή απφθαζε, ν Τκεηηφο ραξαθηεξίδεηαη γηα πξψηε θνξά επίζεκα σο Γήκνο, μεθηλψληαο κηα δεχηεξε πεξίνδν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο.( Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεηηνχ) Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θαη έσο ζήκεξα ν Γήκνο Τκεηηνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ζηνηρεία πνπ ηνλ έρνπλ θάλεη θαη επξχηεξα γλσζηφ: ηνλ ρακειφ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ηελ πςειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν(21,4ηκ αλά θάηνηθν) φπσο θαη γηα ηελ ζεκαληηθή γηα ην κέγεζνο ηνπ πνιηηηζηηθή ηνπ δξάζε. Παξφηη έλαο απφ ηνπο πην κηθξνχο Γήκνπο ηεο Αζήλαο, θαηφξζσζε λα παξακείλεη κηα 33

34 αλζξψπηλε πφιε θαη βηψζηκε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Δπίζεο λα δηνξγαλψλεη θεζηηβάι παλεπξσπατθήο απήρεζεο θαη ραξαθηήξα φπσο ην γλσζηφ Φεζηηβάι ζεάηξνπ Βξάρσλ Τκεηηνχ-Βχξσλα Δηθόλα 1.8 Θέαηξν Βξάρσλ Τκεηηνύ-Βύξσλα. Πεγή: Athens_Vyronas_Theatro_Vraxon_jpg_522x363_q85.jpg 4.3 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα. Απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή(2001) πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ηα εμήο 34

35 Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001(ΔΤΔ 2001) Πίλαθαο 1.1 Πεγή: ΔΤΔ Γεσγξαθηθά Αζηηθά Πεδηλά (Π), δηακεξίζκαηα, λνκνί, δήκνη / θνηλφηεηεο, (Α) θαη εκηνξεηλά Ακθνηέξσλ Αξξέλεο Θήιεηο δεκνηηθά / αγξνηηθά (Ζ) θαη ησλ θχισλ θνηλνηηθά (ΑΓ) Γ.Γ νξεηλά (0) δηακεξίζκαηα, νκάδεο ειηθηψλ ήκ.γ Γ.Γ ή Κ.Γ Γήκνο Τκεηηνύ Γ.Γ. Α Π Τκεηηνχ Ο δήκνο παξνπζηάδεη ηα εμήο φζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 35

36 χλζεζε πιεζπζκνχ (θύιν, ειηθία) χλζεζε Πιεζπζκνχ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα (Απνγξαθή 2001 ΔΤΔ) Πίλαθαο 1.2 Πεγή:ΔΤΔ Ηιηθηαθέο Οκάδεο ύλνιν ησλ θύισλ Ακθνηέξσλ Άξξελεο Θήιεηο

37 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα γεληθά ηζνξξνπία κεηαμχ αληξηθνχ θαη γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Όζνλ αθνξά ηψξα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζην δήκν παξνπζηάδνληαη ηα εμήο Πίλαθαο 1.3 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο δεκνηώλ Πεγή ΔΤΔ. Απνγξαθή 2001 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Κάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ Κάηνρνη Master Πηπρηνχρνη Αλσηάησλ ρνιψλ Πηπρηνχρνη ΣΔΗ Πηπρηνχρνη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο Πηπρηνχρνη ΣΔΛ Πηπρηνχρνη ΣΔ Απφθνηηνη Γπκλαζίνπ Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ Φνηηνχλ ζην Γεκνηηθνχ Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή Αγξάκκαηνη ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ

38 Δδψ παξαηεξνχκε φηη ππεξηεξνχλ νη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη φηη κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηέρεη πηπρίν κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη θαη έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ απνθνίησλ Σερληθψλ ζρνιψλ αθνχ ζηνλ δήκνπ ιεηηνπξγεί αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή ζρνιή (Παπαζηξάηεηνο). 4.4 Φλωρύδα και πανύδα του δόμου Λφγσ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ δήκνπ(ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Τκεηηνχ) ν δήκνο παξνπζηάδεη δηάθνξα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. Οη ππξθαγηέο θπζηθά έρνπλ επηβαξχλεη ηελ πεξηνρή αιιά παξφια απηά ε πεξηνρή παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα. πγθεθξηκέλα αλ θαη πεξηαζηηθφ δάζνο ππάξρεη πνηθηιία ζε ρισξίδα θαη παλίδα. Ζ βιάζηεζε αλήθεη ζηελ θαηψηεξε δψλε ησλ πιαηχθπιισλ, ζθιεξφθπιισλ θαη ησλ κεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ. Γεληθά πεξηιακβάλεη γχξσ ζηα 600 είδε θπηψλ.(επηρεηξεζηαθφ Τκεηηνχ 2008). Τπάξρνπλ επίζεο ζάκλνη ραξνππηέο θιπ. Όζνλ αθνξά ηελ παλίδα έρνπκε ηα εμήο. Πάλσ απφ 100 είδε πνπιηψλ θαη αξθεηά είδε ζειαζηηθψλ εξπεηψλ αιιά θαη εληφκσλ. Γεληθά πθίζηαηαη ηζρπξή βηνπνηθηιφηεηα πνπ φπσο γλσξίδνπκε ε πξνζηαζία ηεο είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνάγεη ε αεηθνξία θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ. Λίγνη δήκνη ζηελ Αηηηθή έρνπλ απηφ ην πιενλέθηεκα γεηηλίαζεο κε έλα ηφζν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αο αλαθεξζεί εδψ φηη ν Τκεηηφο έρεη πιένλ παξαδνζεί ζε θάπνηαο κνξθήο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ζ βφζθεζε ε μχιεπζε αιιά θαη νη ππξθαγηέο επέθεξαλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ βνπλνχ μεθίλεζε κε ηνπο πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο πνπ αξγφηεξα εμειίρζεθαλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Μεηά εκθαλίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηα ιαηνκεία(ζεκεξηλή πεξηνρή ηνπ Θεάηξνπ Βξάρσλ ηνπ δήκνπ) θαη άιιεο ρξήζεηο. Φπζηθά ηειεπηαία 38

39 παξέκβαζε ήηαλ ε πεξηθεξεηαθή νδφο Τκεηηνχ κε ηηο αλάινγεο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο θπξίσο γηα ην πξάζηλν θαη ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. Δγθαηαζηάζεηο ηεο Ππξθάι θαη δήκνο. ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ δήκνπ ζπλαληάκε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΤΡΚΑΛ. Υξφλην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ είλαη ε κεηαηξνπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πάξθν. Μάιηζηα ζρεηηθή πξφβιεςε ππήξρε θαη ζην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ δήκνπ(φδκ 1061/1996). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη πξνβιέπεηαη ε «Γεκηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ πξαζίλνπ, δεκνηηθήο αγνξάο θαη θέληξνπ πγείαο ζην ρψξν ηεο «ΠΤΡΚΑΛ» κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο.»ε εξψηεζε πνπ είρε γίλεη ζηε Βνπιή ζηηο απφ ηνλ βνπιεπηή ηνπ ΤΝ Μηράιε Παπαγηαλάθθε ε απάληεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ηφηε ππνπξγνχο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ(πνιηηηζκνχ, Δζληθήο Άκπλαο θαη ΤΠΔΥΩΓΔ) ήηαλ ε παξαπνκπή ζην Γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη ε αλάγθε ππνβνιήο κειέηεο απφ ην δήκν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέρξη ηψξα ην δήηεκα ηεο ΠΤΡΚΑΛ παξακέλεη ζηάζηκν θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φζα πξνβιέπνληαη ζην ΓΠ. Οη θάηνηθνη πάλησο πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ην δήηεκα. ηελ πεξηνρή πάλησο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα ππάξρεη έλα πάξθν κέρξη θαη 147 ζηξεκκάησλ κηα επηθάλεηα ίζε κε ηνλ εζληθφ θήπν.(εσ ζηνλ Τκεηηφ 2008).Απφ ην πάξθν απηφ ζα επσθεινχλην θαη γεηηνληθνί δήκνη(ζιηνχπνιε Άγηνο Γεκήηξηνο) θαη ζα είρε επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο γεληθά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 39

40 Αζήλαο. Οη πνιίηεο έρνπλ αλαιάβεη δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πξνο απηφ ην ζθνπφ φπσο πνξείεο πνδειαηνδξνκίεο θιπ. Δηθόλα 1.9 Πξσηνβνπιία δεκνηώλ γηα ηελ ΠΤΡΚΑΛ Πεγή: XQtm3UxPA/s1600-h/pyrkal.jpg Δπίζεο αλαθνξέο είραλ γίλεη ζηνλ εκεξήζην ηχπν(δλδτθδροστπηα - 25/01/2008) γηα ην δήηεκα. Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ζρέδην βέβαηα πξνζηαηεχεη ην ρψξν αθνχ αλαθέξεη φηη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνηείλνληαη θαη επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.(αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ρψξνη πξαζίλνπ θιπ.). Αο ζεκεησζεί φηη θαη κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΤΡΚΑΛ ππάξρνπλ θηίξηα ηδηαίηεξεο βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα κπνξνχζαλ λα θεξπρηνχλ δηαηεξεηέα λα ζπληεξεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ. Καη έπεηηα απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο δηακφξθσζε ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρψξνπο εθζέζεσλ δηαιέμεσλ θιπ. 4.5 Πνεύμονεσ Πραςύνου του δόμου. Ο δήκνο έρεη ζηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα 4 άιζε, 2 εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Απηά είλαη ην άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ θαη ην άιζνο Πέηξνπ θαη 40

41 Παχινπ. Δηθόλα 1.10 Άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ. Πεγή: ra-m.jpg 41

42 Δηθόλα 1.11 Άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ Πεγή: opati-m.jpg Σα άιζε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ αθνχ πξνζθέξνπλ αλαςπρή θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ζην δήκν. πκβάιινπλ θπζηθά θαη ζηελ πςειή αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν πνπ απνιακβάλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ.to άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ θαη γεηηληάδεη κε ην Γεκαξρείν ηνπ Τκεηηνχ. Κνληά δειαδή ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη αλάπιαζε φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ζεκαληηθφ φηη δελ παξαρσξήζεθε γηα δφκεζε ή άιιεο ρξήζεηο. Έρεη έθηαζε η.κ. θαη νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο: Κνινθνηξψλε, Καιιηπφιεσο, Κξήηεο, Παπαθιέζζα θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο. 42

43 Δίλαη ηδαληθφ γηα πεξίπαην θαη αλαςπρή, δηαζέηεη παηδηθή ραξά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιεηηνπξγεί ιέζρε πξνζθφπσλ.( Όζνλ αθνξά ην άιιν άιζνο ηνπ δήκνπ, ζηνλ ιφθν Πέηξνπ θαη Παχινπ ηνπ Γήκνπ Τκεηηνχ ππάξρνπλ ηξία αιζχιιηα εθηάζεσο ηκ, 750η.κ, 2.000η.κ. Οη δξφκνη πνπ νξίδνπλ ηνλ ιφθν είλαη Φίισλνο, Αξγπξνππφιεσο θαη Αξραηδηθάθε. ην θέληξν ηνπ άιζνπο βξίζθεηαη ν Ηεξφο Ναφο Πέηξνπ θαη Παχινπ απφ φπνπ έρεη πάξεη θαη ην φλνκα ηνπ ην άιζνο. Δηθόλα 1.12 Άιζνο Πέηξνπ θαη Παύινπ Πεγή: ( Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δηαρείξηζεο ε χπαξμε αιζψλ θαη πλεπκφλσλ πξαζίλνπ ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα. Δηδηθά φηαλ ζηελ Αζήλα ε αλαινγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθνπ ππνιείπεηαη ησλ ππνινίπσλ 43

44 επξσπατθψλ πφιεσλ, ε πςειή αλαινγία πνπ ζπλαληάκε ζηελ δήκνπ Τκεηηνχ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη ζην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηνλ ηνκέα πξαζίλνπ ν δήκνο ραξαθηεξίδεηαη ζίγνπξα βηψζηκνο. Γξάζεηο ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ πνπ πξνσζνχλ ην δήηεκα ηεο αεηθνξίαο. Ο δήκνο Τκεηηνχ έρεη θαηά θαηξνχο πξνρσξήζεη ζε δηάθνξεο δξάζεηο γηα λα θαηαζηήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ βηψζηκε ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Σν 2007 ππέβαιιε ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο έλα πξφηππν θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμεο γηα αμηνιφγεζε ην νπνίν είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηα επξχηεξα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ. Κεληξηθνί ζηφρνη ηνπ ήηαλ i. Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε παξεκβάζεηο ζπκβαηέο ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ii. Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Καζψο θαη άιιεο δξάζεηο. Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην ζηφρν ν Γήκνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμεο ζηελ «πξνκήζεηα δηαρείξηζε θαη ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο αιιά θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη δνκώλ ηνπ έηζη ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμαλόκελε δήηεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί».(εσ ζηνλ Τκεηηφ 2007).Όλησο ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο απηνχ πξνέθπςε θαη ε κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε αζηηθψλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ θπξίσο γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ζα 44

45 πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπιαζε. Δηθόλα 1.13 Φσηνβνιηαηθά πζηήκαηα ζε ζηέγεο. Πεγή: Άιιεο δξάζεηο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο απνθνκηδήο αλαθπθιψζεσο Δηθόλα 1.14 Κάδνο αλαθύθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δήκν Πεγή:Eεπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ ραξηηνχ, γπαιηνχ, πιαζηηθνχ θαη ζηδήξνπ. Δπίζεο έγηλε δηεχξπλζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ εηδψλ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά ηα ειεθηξνληθά απφβιεηα θαη νη κπαηαξίεο. 45

46 Δπίζεο έγηλαλ δελδξνθπηεχζεηο κε ην πξφγξακκα «Φχηεςε θαη εζχ έλα δέληξν κπνξείο»,ζπλνιηθά θπηεχηεθαλ 365 δέληξα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο φπσο π.ρ. ζε θήπνπο ζρνιείσλ ζε θελνχο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε πεδνδξφκηα ηεο πφιεο. Όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα πνιηηηζκνχ εθηφο απφ ην γλσζηφ θεζηηβάι ζεάηξνπ βξάρσλ δήκνπ Τκεηηνχ-Βχξσλα φπνπ θάζε ρξφλν έρνπκε κηα πνηθηιία απφ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θιπ, ζπρλά πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη «Γηνξηέο ζηνπο δξφκνπο» κηα πξσηφηππε ηδέα θαιιηηερληθήο θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ δσληαλεχεη ηελ γεηηνληά θαη νκνξθαίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Πξνσζψληαο έηζη ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζην πλεχκα θαη ηεο Agenda 21. ην δήκν επίζεο ιεηηνπξγεί θαη ην Γεκνηηθφ Δηθόλα1.15 Παξάδεηγκα δεληξνθύηεπζεο ζε πεδνδξόκην. Ωδείν Τκεηηνχ. Πεγή:Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί ΚΑΠΖ, θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. Ο δήκνο επίζεο ζπκκεηέρεη ζην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο. Αλαπιάζεηο πεξηιακβάλνπλ παηδηθέο ραξέο ηνπ δήκνπ θιπ.φπζηθά ππάξρεη θαη ε κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ πνπ ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ είλαη ε «Αλάπιαζε ειεπζέξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ κε βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ».έλα έξγν πνπ ζηφρν έρεη λα 46

47 πξνζηαηεπζεί αλαβαζκηζηεί θαη βειηησζεί ν ηνπηθφο αζηηθφο ηζηφο ηνπ Γήκνπ πάληα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο ζρεδίαζεο.αλαιπηηθφηεξα. 5. Δόμοσ Τμηττού: η μελϋτη για βιοκλιματικό ςχεδιαςμό Ο δήκνο Τκεηηνχ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, απνθάζηζε ηελ αλάπιαζε ειεπζέξσλ ρψξσλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο κε έκθαζε ζην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε θαη ελζσκαηψζεθαλ ηα πξνηεηλφκελα πιηθά νη ππνδείμεηο θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ην ηκήκα Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά 2 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ αμηνπνίεζε θάζε ειεπζέξνπ ρψξνπ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είλαη επηβεβιεκέλε δηφηη Γηα ηελ κείσζε ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο θαη ηεο αζηηθήο ραξάδξαο, δειαδή ηεο επηδείλσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ. Γηα ηελ αλαβάζκηζε πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ,θαιχηεξεο θαη αλζξσπνθεληξηθέο εμππεξεηήζεηο, εμπγίαλζε, αζθάιεηα αλαςπρή. Οη ρψξνη αλάπιαζεο επειέγεζαλ ψζηε λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ελψ πξνζηέζεθε έλαο αλεμάξηεηνο ππαίζξηνο ρψξνο θαξδηά γεηηνληάο. Έηζη ψζηε ε αλάπιαζε λα ιεηηνπξγήζεη ζην ζχλνιν ηεο σο πηινηηθφ έξγν. 5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνηείλνληαη νη αλαπιάζεηο ησλ εμήο πεξηνρψλ 47

48 Α. Πιαηεία Γεκαξρείνπ θαη Αγίαο Λαχξαο ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε αηζζεηηθή ελνπνίεζε κε ηελ αλάπιαζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ιεσθφξνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ αλσηέξσ πιαηεηψλ έσο ηελ πιαηεία Τκεηηνχ, κήθνπο 300κ πεξίπνπ. Αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο Τκεηηνχ. Αλάπιαζε ηεο νδνχ Καηζαξείαο,απφ ηελ Πιαηεία Τκεηηνχ έσο ηελ Πιαηεία Γεκνπνχινπ, θαζψο θαη Πιαηεία Γεκνπνχινπ. Οη αλσηέξσ πεξηνρέο απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ. Β. ε κηθξή απφζηαζε πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο Αγίαο Φσηεηλήο, κε ην ζπλνδεπηηθφ ηεο ππαίζξην ρψξν πιαηεηψλ(παηδηθή ραξά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξφκσλ. Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο θαη απηή ε αλάπιαζε πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εληαίν ζχλνιν κε ηελ πεξηνρή Α ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ. Γ. Αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Διεπζέξαο Κχπξνπ. Έξγν πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν παξέκβαζεο ζε επίπεδν γεηηνληάο κε ηαπηφρξνλε δηεπζέηεζε ηεο αθεηεξίαο ιεσθνξείνπ. 5.2 ΣΟΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΛΑΗ Δπηγξακκαηηθά βαζηθφο ζηφρνο ησλ αλαπιάζεσλ απηψλ είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πηινηηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη θιίκαθαο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο ζρεδίαζεο.(μειέηε γηα ηελ αλάπιαζε ειεπζέξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ δήκνπ Τκεηηνχ 2009) Αλαιπηηθά Με ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ζα εμαζθαιηζηνχλ. Φαξδηά πεδνδξφκηα γηα απξφζθνπηε πξνζπέιαζε θαη θπθινθνξία ησλ πεδψλ. 48

49 Καηαζθεπή δψλεο απξφζθνπηεο πνξείαο αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζηνηρείσλ δηεπθφιπλζεο.(ελδείμεηο ξάκπεο).ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη νη γνλείο κε θαξνηζάθηα(ηδηαίηεξα απμεκέλε θαηεγνξίαο πιεζπζκνχ δηφηη ε πεξηνρή απνηειεί ηνλ θχξην πεξίπαην ηεο πφιεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλαςπρή ησλ θαηνίθσλ). Πιαθφζηξσζε κε αληηνιηζζεξφ δάπεδν, πςειήο αληνρήο, εληαίνπ χθνπο, πνπ ζα ραξαθηεξίδεη θηλήζεηο πεδψλ, νρεκάησλ, ζηάζεηο θιπ. Ζ νξγαλσκέλε ξνή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο δηακνξθσκέλεο θπθινθνξηαθήο δνκήο ηεο πεξηνρήο,(δηέιεπζε ιεσθνξείνπ, θαηεπζχλζεηο κνλνδξνκήζεσλ), ε νπνία ζα γίλεηαη κε ζπλερήο θίλεζε, ρακειήο ηαρχηεηαο ρσξίο δπλαηφηεηεο πξνζπέξαζεο θαη άλαξρεο ζηάζκεπζεο. Ζ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ψζηε λα απνθεπρζεί ην ηπραίν παξθάξηζκα θαζψο θαη ην δηπινπαξθάξηζκα. ρεδηαζκφο κειεηεκέλνπ θαη δηαβαζκηζκέλνπ, νκνηφκνξθνπ θσηηζκνχ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ησλ πεδψλ, επί ησλ δηεπξπκέλσλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ηζηψλ αλά ηαθηέο απνζηάζεηο θαη κε εληαίν πλεχκα ρσξνζέηεζεο. Υξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ αλσηέξσ θσηηζκφ ησλ πεδνδξνκίσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, αληηβαλδαιηζηηθψλ, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη «πξνζαλαηνιηζκέλνπ» θσηηζκνχ. Γηα ην θσηηζκφ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ππάξρσλ, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ζπζρεηηζκέλνο κε ηηο πθηζηάκελεο θνιψλεο ηεο ΓΔΖ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ, είλαη πέξα απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλάπιαζεο. Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ, φπσο θάδνη απνξξηκκάησλ, δεκηνπξγία ππνδνρψλ θεληξηθψλ, ζπιιεθηήξησλ θάδσλ. Μειέηε, εκπινπηηζκφο θαη επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο πξαζίλνπ, είηε ζε λεζίδεο είηε κεκνλσκέλα (δεληξνθχηεπζε). Με ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ζα επηδησρζεί 49

50 Ζ απφδνζε εληαίαο αληηιεπηηθήο εηθφλαο ηνπ άμνλα Πιαηεία Γεκαξρείνπ-Αγίαο Λαχξαο-Κσλζηαληηλνππφιεσο Πιαηεία Τκεηηνχ-Καηζαξείαο-Πιαηεία Γεκνπνχινπ, ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα αλζξσπνθεληξηθφ θαη ιηγφηεξν απηνθηλεηνδξφκνπ. Ζ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θίλεζεο ζηάζεο πεδψλ, κε απφδνζε θπξίαξρνπ εληαίνπ πιηθνχ ζηνπ ρψξνπο πεδνδξνκίσλ-δξφκσλ, ψζηε λα απνηεινχλ αηζζεηηθά εληαίν ζχλνιν. πλνπηηθά, ζηφρνη ηεο αλάπιαζεο(εθηφο ηεο πξσηφηππεο εθαξκνγήο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο), είλαη Να απνθηήζεη φιε ε πεξηνρή αλάπιαζεο έλα εληαίν θαη αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλν ραξαθηήξα, ηθαλφ λα ραξαθηεξίζεη ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη λα δψζεη πηινηηθφ δείγκα αλάπιαζεο ηνπηθνχ θέληξνπ γεηηνληάο κηθξήο θιίκαθαο. Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δαπεδνζηξψζεσλ, ψζηε ην έξγν λα έρεη ρξφλν δσήο θαη λα αληέμεη ζηελ θαζεκεξηλή βαξηά ρξήζε. Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ άμνλα, κε άλεηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο πεδψλ,νξγαλσκέλνπο θαη κε ραξαθηήξα ρψξνπο πξαζίλνπ. Ζ παξνρή ιεηηνπξγηθνχ θσηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο θίλεζεο ησλ πεδψλ, κε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο πξνβνιήο ησλ «ηνπνζήκσλ» ηεο πφιεο.(γεκαξρείν-πιαηείεοο). Ζ δηεπζεηεκέλε απξφζθνπηε ξνή ησλ απηνθηλήησλ ηε κέγηζηε δπλαηή παξνρή αζθάιεηαο ζηνπο δηαθηλνχκελνπο πεδνχο. 50

51 5.3ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ζ πξφηαζε ηεο αλάπιαζεο πξνέθπςε ζηελά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νηθνδνκηθψλ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ. Οη βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο. Ο δηαηηζέκελνο ρψξνο νδνζηξψκαηνο ζηελ Κσλζηαληηλνππφιεσο, γχξσ απφ ηελ πιαηεία Τκεηηνχ θαη ζηελ Πιαηεία Αγίαο Φσηεηλήο, γηα κνλήο θαηεχζπλζεο δξφκν-πνιενδνκηθφ θέληξν, είλαη κεγάινο κε απνηέιεζκα ηελ «άλαξρε» ξνή ησλ νρεκάησλ, ην δηπινπαξθάξηζκα θαη ελ ηέιεη ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Ο ρψξνο θίλεζεο-ζηάζεο πεδψλ, αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θχηεπζεο, είλαη ππνιεηπφκελνο ρψξνο αληί λα είλαη θπξίαξρνο θαη αλζξσπνθεληξηθά ζρεδηαζκέλνο. Οη ρψξνη ησλ πιαηεηψλ ζηεξνχληαη βαζηθψλ ζπλζεηηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ κε απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο χπαξμεο ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεπζέξσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 5.4 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΣΑΗ. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο παξέκβαζεο είλαη a) Ζ βηνθιηκαηηθή ζρεδίαζε Ζ αλάιπζε-αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Δπηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο, πλένληεο άλεκνη,γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, γεσκνξθνινγία. Γηακνξθσκέλε-εγθιηκαηηζκέλε βιάζηεζε, εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, εμπγίαλζε θαη εκπινπηηζκφο. Υξήζε πιηθψλ δηακνξθψζεσλ θαη δαπεδφζηξσζεο ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη λα ππαθνχνπλ ζην 51

52 βέιηηζην ζπλδπαζκφ αλάθιαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνρσξεηηθφηεηαο βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία ησλ ςπρξψλ πιηθψλ. ηηο πεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη απηνθίλεηα, ε επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα επηθαιπθζεί κε εηδηθφ πιηθφ, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο,ςπρξφ ιεπηνηάπεηα θπθινθνξίαο. ηνηρεία εμνπιηζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, θσηηζηηθά ζψκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, αληηβαλδαιηζηηθά, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ θσηηζκνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάρπζε ηνπ θσηφο πξνο άζθνπε θαηεχζπλζε. Καηαζθεπή ζηνηρείνπ θσηνβνιηαηθνχ δξφκνπ σο ζηνηρεηφ αθελφο κελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ σο πξφηαζε αηζζεηηθήο παξέκβαζεο ζηελ πφιε, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα εθπαηδεπηηθνχοεπηδεηθηηθνχο ζθνπνχο, ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζε αλαπιάζεηο αζηηθψλ ηζηψλ. Υξήζε ζηνηρείσλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο, φπσο πδάηηλα ζηνηρεία, κεηαιιηθά ζηέγαζηξα ζθίαζεο κε αλνμείδσην πιέγκα, θαζψο θαη ελαιιάθηεο δξνζηζκνχ εδάθνπο-αέξα. β)ο πεξηνξηζκφο ηνπ νδηθνχ άμνλα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη επηηξεπφκελν απφ ηα πνιενδνκηθά θαη θπθινθνξηαθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, κε λέα ράξαμε, πιάηνπο θαη ειάρηζηνλ ηεο απαξαίηεηεο δψλεο ησλ 4 κ(επί επζείαο θαη κε ηηο απαηηνχκελεο δηεπξχλζεηο γηα ζηξνθή ιεσθνξείσλ θαη ελ γέλεη κεγάισλ νρεκάησλ),κε ηαπηφρξνλε απφδνζεο φινπ ηνπ ππνινίπνπ ρψξνπ ζηελ πξνο αλάπιαζε δψλε, γηα ρξήζε πεδψλ θαη θχηεπζεο. γ)ζ επηδίσμε απφδνζεο εληαίνπ αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα ζε φιν ηνλ άμνλα θαη ζηνπο επηκέξνπο πφινπο αλάπιαζεο. δ)ζ πξφζζεζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ,κεγάιεο αληνρήο θαη δηάξθεηαο δσήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, ψζηε ε πεξηνρή λα απνθηήζεη πνηφηεηα ζε θαηαζθεπαζηηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν. ε)ζ απνηχπσζε ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο θαη απηφ ζηελ θαηεχζπλζε 52

53 ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο «εγθιηκαηηζκέλεο» θχηεπζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο σο βάζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κε έληαμε λέαο. 5.5ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΦΕ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΔΩΦΟΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ ην δηαηηζέκελν ρψξν(κεηαμχ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ) έγηλε λέα ράξαμε ηνπ νδηθνχ άμνλα 4κ επί επζείαο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ζηξνθέο γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ θαη ν επηπιένλ ρψξνο δφζεθε ζηελ δηαπιάηπλζε ησλ πξνο αλάπιαζε ρψξσλ γηα δηακνξθψζεηο, θχηεπζε θαη θίλεζε πεδψλ. Σν επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο ζρεδηάζηεθε ζην ίδην πςφκεηξν κε ην επίπεδν ησλ πεδνδξνκίσλ, κε ξχζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ψζηε λα απνθηήζεη εληαία νπηηθή εηθφλα. Έγηλε ράξαμε δσλψλ απξφζθνπηεο φδεπζεο πεδψλ,κε ισξίδα ηπθιψλ. Εψλε θχηεπζεο πιάηνπο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε έληαμε ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο θαη εκπινπηηζκφ απηψλ, νξγάλσζε ηνπ πξαζίλνπ ζε κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο(παξηέξηα) κε θαζηζηηθά, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ(θάδνη απνξξηκκάησλ θιπ), αλά ηαθηέο απνζηάζεηο. Γηα ην ζχλνιν ηεο αλάπιαζεο επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θπξίαξρν πιηθφ θαη ρξψκα(γθξη θπβφιηζνο), ην νπνίν αθελφο κελ θαηαζθεπάδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ςπρξνχ πιηθνχ ζε φιε ηε κάδα ηνπ, αθεηέξνπ απνδίδεη αηζζεηηθά έλλνηα επηθάλεηα κε «έληνλε εζσηεξηθή κηθξνθιίκαθα πιηθνχ».θα ηεξεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.(αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε ειεπζέξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ Τκεηηφο 2009). ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓ.ΛΑΤΡΑ-ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ Οη 2 πιαηείεο ελνπνηήζεθαλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ ζρεδηαζηηθά ζαλ έλα εληαίν αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. ηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ νξγαλψζεθε έλαο θεληξηθφο ππαίζξηνο ρψξνο πξνβνιήο ηνπ θηηξίνπ θαη εθδειψζεσλ, πνπ ηνλίδεη ηνλ άμνλα 53

54 εηζφδνπ ζην θηίξην. Ζ είζνδνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία νξίζηεθε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηψλ θνηλίθσλ σο ζηνηρείσλ πξνβνιήο θαη κλεκεηθφηεηαο. Σν χθνο θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο πιαηείαο θαζφξηζαλ ην πδάηηλν ζηνηρείν πνπ δηαηξέρεη ηε κία πιεπξά απηήο θαζψο θαη κεγάιεο πεξηνρέο πξαζίλνπ κε πςειή θχηεπζε θαη αεηζαιή δέληξα πνπ ηελ νξηνζεηνχλ θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο. Ο θεληξηθφο ρψξνο γηα ιφγνπο πξνβνιήο, ζθίαζεο θαη δξνζηζκνχ,νξγαλψζεθε κε ζηνηρεία κνληέξλαο αηζζεηηθήο θαη ηερλνινγίαο, φπσο κεηαιιηθά ζηέγαζηξα κε αλνμείδσην πιέγκα θαη ελαιιάθηεο δξνζηζκνχ εδάθνπο-αέξα. ηελ πιαηεία Αγίαο Λαχξαο θπξηαξρεί ην πξάζηλν, σο πλεχκνλαο ηεο πφιεο θαη απαξαίηεην ζηνηρείν πνηφηεηαο δσήο ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν πνπ ελνπνηεί ηηο δχν πιαηείεο. Ζ πξφζεζε γηα βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ,πινπνηήζεθε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θσηνβνιηαηθνχ δξφκνπ ζηνηρείν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη πξνβνιήο. Γηα ην ζχλνιν ηεο αλάπιαζεο επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θπξίαξρν πιηθφ θαη ρξψκα(κάξκαξν γθξη ρηππεηφ) ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία θηππεηνχ beton, κε ζηφρν ηελ εληαία αληηιεπηηθή εηθφλα. ΠΛΑΣΔΗΑ ΤΜΖΣΣΟΤ Ο πεξηκεηξηθφο δξφκνο ηεο πιαηείαο ραξάρηεθε εθ λένπ κε πιάηνο 5 κ θαη ν επηπιένλ ρψξνο δφζεθε ζηελ πιαηεία. Σν επίπεδν ην νδνζηξψκαηνο ζρεδηάζηεθε ζην ίδην πςφκεηξν κε ην επίπεδν ησλ γχξσ απφ ηελ πιαηεία πεδνδξνκίσλ θαη ηεο πιαηείαο, κε ξχζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ψζηε φινο ν ρψξνο απφ ηηο ξπκνηνκηθέο γξακκέο λα απνηειέζεη έλα εληαίν ζχλνιν. Γηα ην ζχλνιν ηεο αλάπιαζεο(πιαηεία πεδνδξφκηα) επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλαθή πιηθά (κάξκαξν θηππεηφ- 54

55 θπβφιηζνο),ηδίνπ ρξψκαηνο(γθξη),ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία θηππεηνχ beton κε ζηφρν ηελ εληαία θαη αληηιεπηηθή εηθφλα. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πιαηείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο, φπσο ην πδάηηλν ζηνηρείν, κεηαιιηθά ζηέγαζηξα ζθίαζεο κε αλνμείδσην πιέγκα, πςειή θχηεπζε. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πεδνδξνκίσλ γχξσ απφ ηελ πιαηεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ μχιηλεο πέξγθνιεο εληαίνπ χθνπο θαη αηζζεηηθήο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλαςπρή θαη λα νξίζνπλ ζαθψο ην ρψξν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη δεκηνπξγίαο θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο εληζρχεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πςειήο θχηεπζεο θαη ησλ αλαξξηρψκελσλ θπηψλ. ΟΓΟ ΚΑΗΑΡΔΗΑ-ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ Ζ αλάπιαζε ηεο νδνχ Καηζαξείαο-Ακθηθξάηνπο-Αξγπξνππφιεσο κέρξη ηελ πιαηεία Γεκνπνχινπ, νδήγεζε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ κε ηελ εμήο ινγηθή. Εψλε απξφζθνπηεο φδεπζεο πεδψλ κε ισξίδα ηπθιψλ, πιάηνπο 1,80κ ζε επαθή κε ηε ξπκνηνκηθή γξακκή εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ δξφκνπ. Εψλε θχηεπζεο, πιάηνπο 1,50κ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ(θαζηζηηθά, θσηηζηηθά ζψκαηα, θαιαζάθηα απνξξηκκάησλ) κε πεξηνρέο πξαζίλνπ φπνπ εληάζζνληαη ηα ήδε ππάξρνληα δέληξα θαη επαπμάλνληαη, δηακνξθψλνληαο ηε λέα αηζζεηηθή ηνπ λένπ αζηηθνχ ηνπίνπ. ηνλ θεληξηθφ άμνλα δηαηεξείηαη κηα δψλε πιάηνπο 3,5κ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Σν θπξίαξρν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ίδηνο θπβφιηζνο κε ραξαθηεξηζηηθά ςπρξνχ πιηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία θηππεηνχ καξκάξνπ θαη beton, κε ζηφρν ε αλάπιαζε λα απνηειέζεη έλα εληαίν νπηηθφ ζχλνιν. 55

56 Ζ πιαηεία Γεκνπνχινπ απνηειεί ην φξην ηεο πεξηνρήο αλάπιαζεο θαη ζρεδηάζηεθε κε ηε ινγηθή «ελφο πλεχκνλα πξαζίλνπ», ζηελ θιίκαθα ηεο, κε ζηνηρεία πςειήο θχηεπζεο θαη θαζηζηηθά, κε ζηφρν λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ρψξσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΑ ΦΩΣΔΗΝΖ Ζ νδφο Δπαγγειηζηξίαο ραξάρηεθε κε πιάηνο 6,20κ θαη ν επηπιένλ ρψξνο δφζεθε ζηελ πιαηεία κπξνζηά ζηελ εθθιεζία, φπνπ απαηηείην κηα δηεχξπλζε. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ρσξνζεηήζεθαλ εθ λένπ, κε ζηφρν λα κελ θαηαθεξκαηίδνπλ ηνλ ππαίζξην ρψξν. Ζ ππάξρνπζα παηδηθή ραξά απιά κεηαθέξζεθε θαη ρσξνζεηήζεθε πξνο ηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφιεσο έηζη ψζηε λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ν ρψξνο ηεο πιαηείαο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οξηνζεηήζεθε κηα πςειή πεξίθξαμε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Πξνηείλνληαη λέα παηρλίδηα, πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε δηάηαμε θαη πνηθηιία θαη ελ γέλεη δηακνξθψζεηο θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 931/Β/ Έηζη ν πεξίβνινο ηεο εθθιεζίαο θαη ν ππφινηπνο ρψξνο ηεο πιαηείαο απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ θαη αηζζεηηθφ ζχλνιν. Σν χθνο θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο πιαηείαο θαζφξηζαλ ην πδάηηλν ζηνηρείν πνπ νξίδεη ηελ πιεπξά ηεο πιαηείαο απφ ηελ νδφ Δπαγγειηζηξίαο, θαζψο θαη νη κεγάιεο πεξηνρέο πξαζίλνπ κε πςειή θχηεπζε θαη αεηζαιή δέληξα. ηα πιαίζηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζρεδηάζηεθε, ζηνλ άμνλα ηεο πιαηείαο πνπ ζπλδέεη ηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφιεσο κε ηελ νδφ Δπαγγειηζηξίαο, έλαο θσηνβνιηαηθφο δξφκνο σο ζηνηρείν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αηζζεηηθήο παξέκβαζεο ζηελ πφιε. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εληαίνπ χθνπο, αηζζεηηθήο θαη ρξψκαηνο, φπσο κάξκαξν θηππεηφ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο εθθιεζίαο θαη ίδησλ 56

57 πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ςπρξφ πιηθφ θπβφιηζνο ζηνλ ππφινηπν ρψξν ηεο πιαηείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ισξίδεο θηππεηνχ κπεηφλ. ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΚΤΠΡΟΤ Ο πεξηκεηξηθφο δξφκνο ηεο πιαηείαο ραξάρηεθε εθ λένπ κε πιάηνο 4κ κε πξνζαξκνγέο ζηηο ζηξνθέο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ ιεσθνξείσλ θαη ν επηπιένλ ρψξνο δφζεθε ζηελ δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ. Σα πεδνδξφκηα νξγαλψζεθαλ κε ηελ ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ισξίδαο πιάηνπο 2κ απξφζθνπηεο φδεπζεο πεδψλ, κνλαδηαίσλ(παιαηψλ θαη λέσλ) ζηνηρείσλ θχηεπζεο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ(θσηηζηηθά ζψκαηα, θαιάζηα απνξξηκκάησλ θιπ) ζε θαζνξηζκέλν επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θαη νξηνζεηεκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, εληαγκέλσλ ζην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ. Ζ πιαηεία Διεπζέξαο Κχπξνπ ζρεδηάζηεθε κε ηελ ινγηθή ελφο «πλεχκνλα πξαζίλνπ» κε ζηνηρεία πςειήο θχηεπζεο, θαζηζηηθά θαη κεηαιιηθά ζηέγαζηξα ζθίαζεο. 5.6 ΥΤΣΕΤΗ Ζ θχηεπζε κε ηελ πνηθηινκνξθία ηεο, ηνπο ρξσκαηηζκνχο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο(αεηζαιή, θπιινβφια) δηακνξθψλεη θαηά θχξην ιφγν ην αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί(αθνχ εμπγηαλζεί) ε ππάξρνπζα αμηφινγε βιάζηεζε, φπνπ απηή δελ ελνρινχζε ιεηηνπξγηθά. Αο ζεκεησζεί ε πινχζηα παλίδα ηνπ δήκνπ πνπ ζπλαληάκε ζηα 2 κεγάια άιζε(άξε Αιεμάλδξνπ θαη Πέηξνπ θαη Παχινπ). Γηα ηελ πξνηεηλφκελε θχηεπζε πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ζηελ επηινγή ησλ δέληξσλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη εμήο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Να είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη αλζεθηηθά ζηηο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ψζηε λα ππφζρνληαη αζθαιή εγθαηάζηαζε θαη ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε. 57

58 Να έρνπλ ζρεηηθά ηαρεία αλάπηπμε θαη λα εμειίζζνληαη ζε δέληξα επηζπκεηνχ κεγέζνπο. Να ππάγνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηφζν απφ άπνςεο κνξθήο ηνπ θπηνχ (δελδξψδε θαη ζακλψδε) φζν θαη απφ άπνςε θπιιψκαηνο(πιαηχθπιια θαη θσλνθφξα, αεηζαιή θαη θπιινβφια) γηα εμαζθάιηζε πνηθηιίαο. Να εμαζθαιίδεηαη ε θπζηθή ηνπο αλαγέλλεζε ζην δηελεθέο είηε κε ζπφξνπο είηε κε ηελ αλαβιάζηεζε. Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο ππξθαγηέο(πνιχ ζεκαληηθφ). 5.7 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΤΣΕΤΗ Ο ζρεδηαζκφο ησλ θπηεχζεσλ θαη ε επηινγή ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ έρνπλ ζηφρν ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Τκεηηνχ, κε ζαθείο αλαθνξέο ζην αζηηθφ ηνπίν. Ο ζρεδηαζκφο ησλ θπηεχζεσλ θαη ησλ δηακνξθψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο επίιπζεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αλάπιαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηελ δεκηνπξγία δσλψλ πξαζίλνπ θαη ηελ νξγαλσκέλε θπθινθνξία ησλ πεδψλ. Ζ επίδξαζε ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, γηα λα κπνξέζεη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα ηεο πφιεο, θαζνξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο ζχλνιν θαη φρη απφ θάζε δέληξν ή θπηφ μερσξηζηά. Ζ θχηεπζε ζηελ παξνχζα αλάπιαζε αληηκεησπίδνληαη σο έλα δπλακηθφ θαη δσληαλφ ζχζηεκα. Σα παξαπάλσ δείρλνπλ μεθάζαξα ηε βνχιεζε ηνπ δήκνπ λα αλαπηπρζνχλ ζηα φξηα ηνπ παξεκβάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αηεθνξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάπιαζε ζα δψζεη έλα λέν χθνο ζηελ πεξηνρή θαη κπνξεί δπλεηηθά λα απνηειέζεη πξφηππν θαη γηα αλάινγνπ είδνπο παξεκβάζεηο ζε άιινπο δήκνπο. Ζ απφθαζε γηα εθαξκνγή βηνθιηκαηηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ είλαη πξσηνπνξηαθή γηα ην δήκν θαη ζα δψζεη κηα λέα εηθφλα ζηελ πεξηνρή. Ζ ελνπνίεζε ησλ πιαηεηψλ Γεκαξρείνπ θαη ηνπ άιζνπο Άξε Αιεμάλδξνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή αθνχ ζα ελνπνηήζεη 58

59 κηα πιαηεία κε έλαλ πλεχκνλα πξαζίλνπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν πεξίπαην γηα ηνπο δεκφηεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο φκνξθνο ρψξνο αλαςπρήο. υμπερϊςματα. Ζ αεηθνξία ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ απαζρνινχζε θαη ζα απαζρνιεί γηα πνιιά ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπο. Σν αζηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη βηψζηκν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Γελ αξθεί λα πξνζθέξεη δειαδή θάπνηεο ππεξεζίεο αιιά λα ηηο πξνζθέξεη κε βηψζηκν ηξφπν. Δηδηθφηεξα ζήκεξα φπνπ ηα αζηηθά θέληξα εμαπιψλνληαη πξνο ηελ χπαηζξν είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ κε γλψκνλα ηεο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Οη δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν κάιηζηα θξίλνληαη πνιχ ζεκαληηθέο αθνχ θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηνπηθνί θνξείο θαη θάηνηθνη. Πάληα θπζηθά κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Καηά ηελ κειέηε ηνπ δήκνπ Τκεηηνχ ζηελ παξνχζα εξγαζία δηαπηζηψζεθε φηη ν δήκνο θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνιακβάλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ έλα βηψζηκν αζηηθφ ρψξν. Ζ χπαξμε πςειήο αλαινγίαο πξαζίλνπ αλά θάηνηθν κε ηελ παξνπζία αιζψλ αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία απηψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαβαζκηζκέλε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο φπσο δελδξνθπηεχζεηο, πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη θηλεηνπνηήζεηο γηα ηνπηθά δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο ΠΤΡΚΑΛ εληζρχνπλ ην ξφιν ηνπ ηνπηθνχ παξάγνληα ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ρψξνπ βηψζηκνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ζ ππνβνιή ηνπ δήκνπ ελφο ΠΚΑ δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ λα πξνζθέξεη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δήκνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ δήκνπ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε αξθεηψλ πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ λα πξνσζήζεη ηηο αξρέο ηεο 59

60 αεηθνξίαο ζην δήκν.ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο δείρλεη πσο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην δήηεκα ησλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν φηαλ νινθιεξσζεί ζα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηνπ δήκνπ θαηά έλα πνζνζηφ θαη ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ πξνζθέξνληαο ηνπο πην ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο γηα αλαςπρή αιιά θαη βειηηψλνληαο ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηνπηθά δεηήκαηα θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. Δηδηθά ζε απηφ ην ζέκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δήκνο αληηκεησπίδεη ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ κε ηελ Αηηηθή νδφ θαη ην ζηαζκφ κεηξφ Γάθλεο δήηεκα δηακπεξνχο θπθινθνξίαο. Κάζε παξέκβαζε πνπ βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε είλαη επηζπκεηή. Φπζηθά επηπξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζα ήηαλ επηζπκεηέο. Πεξηζζφηεξε πίεζε γηα ην ζέκα ηεο ΠΤΡΚΑΛ πνπ ηαιαλίδεη ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο ζα ήηαλ εππξφζδεθηε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1.Ελληνικό Βιβλιογραφύα Βηβιία-Ννκνζεζία Αγγειίδεο, Μ., (2000).Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε. Αζήλα Δθδφζεηο πκκεηξία Αξαβαληηλόο, Αζ., (1986).Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. Αζήλα: ΔΜΠ Γεθιεξήο, Μ.,(2000).Σν δίθαην ηεο Βησζίκνπ Αλαπηύμεσο.Αζήλα:ΑΚΚΟΤΛΑ Γήκνο Τκεηηνύ (2008), Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ. Τκεηηφο: Γήκνο Τκεηηνχ Γήκνο Τκεηηνύ (2009).Αλάπιαζε Διεπζέξσλ ρώξσλ αζηηθνύ ηζηνύ ηνπ δήκνπ Τκεηηνύ κε βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό. Τκεηηφο: Γήκνο Τκεηηνχ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (1997).ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Κνηλνηηθνύ Υώξνπ-ΑΚΥ. Νννξληβεηθ. 60

61 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (1998).Αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο, Αεηθόξνο αζηηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Πιαίζην δξάζεο. Βξπμέιιεο Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (2004).Πξνο κηα ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ. Βξπμέιιεο Δπώλπκνο Οηθνινγηθή Βηβιηνζήθε,(2008).Ζ Καηάζηαζε ηνπ θόζκνπ 2008:Καηλνηνκίεο γηα κηα Πξάζηλε Οηθνλνκία. Αζήλα:ΓΖΩ Μεηνύια Ρ., (2006).Βηώζηκε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη Αλαζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο. Αζήλα :ΣΑΜΟΤΛΖ Ν.1650/1986.Νόκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Ν.2742/1999.Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο Οδεγία 92/43 ΔΟΚ Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο Οδεγία Natura 2000 Οηθνλόκνπ, Α. θαη Μεηνύια, Ρ.(2010).Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θηηξίσλ, νηθηζκώλ θαη πόιεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ηακνχιεο ύληαγκα ηεο Διιάδαο. Άξζξν 24 ΦΔΚ 1061/1996 Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ Γήκνπ Τκεηηνύ(Ν. Αηηηθήο) 2.Ιςτοςελύδεσ «Γηαδηθηπαθόο ηόπνο δήκνπ Τκεηηνύ» Σειεπηαία επίζθεςε «Ηζηνζειίδα ηεο Υπερνομαρτίας Αθηνών- Πειραιώς πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ζηελ πξνβνιή, δηεθδίθεζε θαη ζεζκνζέηεζε ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζην Λεθαλνπέδην.» Σειεπηαία επίζθεςε «Δηδεζενγξαθηθφ site» 61

62 ( «Ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ αλαλεώζηκσλ πεγώλ θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Σειεπηαία επίζθεςε Ωρθρα «Κάληε πάξθν ηελ ΠΤΡΚΑΛ λα αλαζάλνπκε» Εσ ζηνλ Τκεηηό 01-02/07 «Ο Πξψηνο Γεκφζηνο Απνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Τκεηηνχ» Εσ ζηνλ Τκεηηό 01-02/08 «Πξφγξακκα Αλαθχθισζεο ζην Γήκν Τκεηηνχ» Εσ ζηνλ Τκεηηό, /07 «Πξφηππα έξγα αιιάδνπλ ηε δσή ηνπ Τκεηηηψηε» Εσ ζηνλ Τκεηηό 04/07 «Πξνθίι Γήκνπ Τκεηηνχ» Εσ ζηνλ Τκεηηό,03-04/08 4.Ξϋνη βιβλιογραφύα Commission of the European Communities (1990). Green paper on the urban environment. Communication from the Commission to the Council and Parliament. Brussels. European Commission(2000).The law of sustainable development: General Principles. Brussels World Commission On Environment and Development (1987).Our Common future.wcoed Πύνακασ Εικονογρϊφηςησ Εικόνεσ Δηθφλα 2.1 Σν θείκελν ηεο έθζεζεο"σν θνηλφ καο κέιινλ. Πεγή: 62

63 Δηθόλα 1.2 Gro Harlem Brundtland.Πεγή: Δηθόλα 1.3 Σν θείκελν Agenda 21.Πεγή Δηθόλα 1.4 Φνπθνπζίκα. Αηύρεκα ζε ππξεληθό εξγνζηάζην Πεγή Η πλδηάζθεςε «Beyond GDP» Πεγή: Δηθόλα 1.5 gdp.eu Δηθόλα 1.6 Παξάδεηγκα βηνθιηκαηηθήο παξέκβαζεο. Γαλία:Πεγή: Δηθφλα 1.7 Τκεηηφο. Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεηηνχ 2008 Δηθόλα 1.8 Θέαηξν Βξάρσλ Τκεηηνύ-Βύξσλα.Πεγή: Athens_Vyronas_Theatro_Vraxon_jpg_522x363_q85.jpg Δηθόλα 1.9 Πξσηνβνπιία δεκνηώλ γηα ηελ ΠΤΡΚΑΛ Πεγή: XQtm3UxPA/s1600-h/pyrkal.jpg Δηθόλα 1.10 Άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ. Πεγή: ra-m.jpg Δηθόλα 1.11 Άιζνο Άξε Αιεμάλδξνπ Πεγή: opati-m.jpg Δηθόλα 1.12 Άιζνο Πέηξνπ θαη Παύινπ Πεγή: Δηθόλα 1.13 Φσηνβνιηαηθά πζηήκαηα ζε ζηέγεο.πεγή: Δηθόλα 1.14 Κάδνο αλαθύθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δήκν Πεγή: Eεπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ Δηθόλα1.15 Παξάδεηγκα δεληξνθύηεπζεο ζε πεδνδξόκην. Πεγή: Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκεηηνύ 63

64 Φϊρτεσ Υάξηεο 1.1 Γήκνο Τκεηηνύ Πεγή: Πύνακεσ Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001(ΔΤΔ 2001) Πίλαθαο 1.1 Απνγξαθή 2001 ΔΤΔ Πίλαθαο 1.2 Πεγή :ΔΤΔ Πίλαθαο 1.3 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Γεκνηψλ. Πεγή ΔΤΔ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΠ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ ΓΠΥ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΠΥΑΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΔ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΟΚ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΠΖ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ ΠΚΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΤΡΚΑΛ ΠΤΡΗΣΗΓΟΠΟΗΔΗΟ & ΚΑΛΤΚΟΠΟΗΔΗΟ ΑΚΥ ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΦΔΚ ΦΤΛΛΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΚΤΒΔΡΝΖΖ GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT WCED WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 64

65 WWF WORLD WILDLIFE FUND 65

66 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΤΜΗΣΣΟΤ ΦΑΡΣΗ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΛΕΤΘΕΡΨΝ ΦΨΡΨΝ ΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ

Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ Πνιπηερλείν Κξήηεο ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηελ κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ππφ

Διαβάστε περισσότερα