Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)"

Transcript

1 GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government Κοινά: book, pen, school.. THE PLURAL OF NOUNS - ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: s στο ουσιαστικό (book- books) es στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -s, -ss, -x, -ch, -sh. (Bus-buses, glass-glasses, fox-foxes, match-matches, flash-flashes) ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) s στα ουσιαστικά που τελειώνουν φωνήεν ( vowel )+ y. (boy boys, play - plays) es στα ουσιαστικά που τελειώνουν -o. (tomato tomatoes) s στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε : vowel (φωνήεν) + o : video- videos, διπλό - o : tattoo - tattoos, abbreviations (συντομογραφίες) photograph / photo - photos musical instruments cello - cellos proper nouns Navaho Navahos κάποια ουσιαστικά που τελειώνουν σε - o παίρνουν είτε es ή s όπως : zeroes/zeros, volcanoes/volcanos, buffaloes/buffalos κάποια ουσιαστικά που τελειώνουν σε - f / - fe παίρνουν - ves όπως : scarf scarves, knife knives, wife-wives Αλλά : chief chiefs, roof roofs, cliff cliffs

2 κάποια ουσιαστικά Ελληνικής και Λατινικής προέλευσης σχηματίζουν τον πληθυντικό τους προσθέτοντας ελληνικές και λατινικές καταλήξεις (suffixes) :basis bases, medium media, criterion - criteria τα σύνθετα ουσιαστικά ( compound nouns) σχηματίζονται στον πληθυντικό προσθέτοντας στο τέλος - s / -es: στο 2 ο ουσιαστικό αν αυτό αποτελείται από 2 ουσιαστικά i.e. motorbike, motorbikes στο ουσιαστικό, αν το σύνθετο ουσιαστικό αποτελείται από ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό: steering wheel, steering wheels στο πρώτο ουσιαστικό αν τα σύνθετο ουσιαστικό αποτελείται από 2 ουσιαστικά που συνδέονται με πρόθεση ή στο ουσιαστικό αν το σύνθετο έχει μόνο ένα ουσιαστικό: student of medicine, students of medicine, passer-by-passers-by, hanger on, hangers on στο τέλος του σύνθετου αν αυτό δεν αποτελείται από κανένα ουσιαστικό: runaway - runaways 2 IRREGULAR FORMS-ΑΝΩΜΑΛΑ Man Men Goose - Geese Spacecraft - Spacecraft Woman Women Sheep - Sheep Aircraft - Aircraft Foot Feet Deer - Deer Means - Means Tooth Teeth Fish - Fish Species - Species Louse Lice Trout - Trout Hovercraft - Hovercraft Mouse Mice Child Children Ox - Oxen Salmon - Salmon COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS - ΜΕΤΡΗΣIΜΑ / ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Countable (αυτά που μπορούν να μετρηθούν) 1 chair, 2 chairs etc Uncountable (αυτά που δεν μπορούν να μετρηθούν) bread, wood, furniture etc. Τα μη μετρήσιμα ουσιαστικά παίρνουν ρήμα ενικού αριθμού και δεν παίρνουν άρθρο a/an. Μπορούν να χρησιμοποιηθούνε τα some, any, no, much etc. Bread is necessary for the diet. Can I have some bread, please? BUT: a relief, a pity, a wonder, a shame, help, a knowledge (of sth). - What a relief! - What a pity! Μη μετρήσιμα είναι : Μάζας (liquids, solids, gases, particles): blood, beer, oxygen, air, butter etc Αντικείμενα μελέτης : history, physics, economics etc Γλώσσες : Greek, Italian etc

3 3 Παιχνίδια: baseball, darts, billiards etc Ασθένειες : flu, pneumonia, chicken pox, measles, mumps, tuberculosis etc Φυσικά φαινόμενα : fog, darkness, snow, shade etc Ουσιαστικά που μετριούνται με some : advice, anger, behavior, business, news, music, education, dirt etc Περιληπτικά : furniture, jewellery, luggage, machinery etc Με εκφράσεις που δηλώνουν διάρκεια ( duration), απόσταση (distance) or money (με τη σημασία όλου του ποσού ) χρησιμοποιούμε ρήμα σε ενικό αριθμό. Two years was too long to wait. Πολλά μη μετρήσιμα ουσιαστικά μπορεί να γίνουν μετρήσιμα : A piece of paper/cake/cheese. A glass/ bottle of beer, water, wine. A slice/loaf of bread, ham A carton of milk, juice. A bar of chocolate, soap. A kilo/pound of meat. etc ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Αντικείμενα που αποτελούνται από δυο μέρη : garments (trousers, pyjamas etc) Instruments (compasses, binoculars etc.) tools ( scissors, pliers etc) Επίσης : arms, ashes, barracks, clothes, congratulations, earnings, looks, people, police, stairs etc. Group nouns (ομαδικά): army, class, club, public μπορούν να πάρουν ρήμα είτε σε ενικό είτε σε πληθυντικό ανάλογα με το πώς αναφερόμαστε στο group: σαν σύνολο ή σαν ξεχωριστά άτομα. - The police are after the runaway for months. - The police is after the runaway for months.

4 PRACTICE 1. Form the plural of the following nouns. 1. Fish 6. Blood 2. Bunch 7. Housework 3. Louse 8. Species 4. Shelf 9. Tooth 5. Mosquito 10. Item 4 2. Underline the correct verb form. 1. The bronchi belongs / belong to the respiratory system. 2. Bloods contains / contain many nutrients. 3. Measles is / are a very infectious disease. 4. Water is / are necessary for survival. 5. According to Darwin, human species have / has evolved from ape. 6. This information were / was very useful.

5 2. WORD FORMATION- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ 5 Για να περιγράψουμε ανθρώπους προσθέτουμε: - ar, -er, -or, - ee στο τέλος των ρημάτων, ή ist, - ian στο τέλος των ουσιαστικών ή των ρημάτων (κάνοντας τις κατάλληλες ορθογραφικές αλλαγές ). Example: employ employee, lie liar, drive driver, music musician etc. 1. Ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν από ρήματα -age dose dosage -al propose proposal -ance perform- performance -ation operate-operation -ence refer reference -ion suggest suggestion -ment develop development -sion divide division -sis analyze analysis -tion repeat repetition -y injure injury 2. Ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν από επίθετα -ance malignant - malignance -cy current currency -ence patient patience -ty anxious anxiety -iness lonely loneliness -ity familiar familiarity - ment content contentment -y various variety - ion desperate desperation

6 3. ADJECTIVES ΕΠΙΘΕΤΑ / ADVERBS - ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 6 Τα επίθετα περιγράφουν ουσιαστικά. Είναι το ίδιο σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. Τα επίθετα δείχνουν:1. κάτι αντικειμενικό (factual:small, red, new etc) good, beautiful) 2. γνώμη (opinion: Πάντα χρησιμοποιούμε επίθετα μετά από τα ρήματα : appear, be, become, get, look, seem, smell, sound, stay, taste (never adverbs) - It smells great! 1. Τα επίθετα μπορούν να σχηματιστούν από ουσιαστικά και ρήματα. a. με καταλήξεις : -able fashionable -ian Italian - some fearsome -ible credible - ant hesitant -like lifelike -ful joyful -ent persistent -esque picturesque -less helpless - ate compassionate -ist racist - ous dangerous - ar spectacular -ive collective - ious contagious - ary voluntary - ish stylish - al medical - ory sensory -ical dramatical - ial artificial -ic melodic -ly lively -y faulty b.με προθέσεις: -a asexual -pro pro- war -mal maltreated -im immoral -anti antisocial -super superhuman -pre prearranged -ir irresistible -hyper hyperactive -ab abnormal -sub sub-zero -non non-nucleus -in inactive -dis disinfected -un undiagnosed -il illegal -over overweight -under undernourished

7 2.Τα σύνθετα επίθετα (compound adjectives) σχηματίζονται με : 7 - Μετοχή Ενεστώτα (Present particles): a long-lasting lesson - Μετοχή αόριστου (Past participles): an under nourished child - Αριθμητικά (cardinal numbers)+ nouns a three-year old child - Well, badly, ill, poorly,+ past participle a poorly-lit room, an ill-formed idea - 3. μετοχές Ενεστώτα και Αόριστου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίθετα The talk was interesting. He is an interesting writer. 4. Collective (Περιληπτικά) adjectives + the The young, the poor, the ill, the strong, the week etc Order of the adjectives- Σειρά των Επιθέτων Opinion Adjectives Fact Adjectives size age shape colour origin material use noun A nice small modern round green English wooden kitchen table Δεν χρησιμοποιούμε επίθετο μετά από : alone, afraid, alive, alike, ashamed, asleep, content, ill, glad. Τα ουσιαστικά που δείχνουν Υλικό (Material), Σκοπό (Purpose), ή Ουσία (Substance) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίθετα A cotton shirt, an oxygen bottle, a carton box Μερικά από τα επίθετα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταφορικά : A gold ring / a golden heart a steel door/ a steely heart Regular comparative and superlative forms- Ομαλά Παραθετικά των Επιθέτων. 1.Adjectives Positive Comparative Superlative Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μονοσύλλαβα + (e)r / -(e)s στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό short Shorter (than) The shortest (of/in)

8 Δισύλλαβα που λήγουν σε -ly, -y, -w επίσης παίρνουν er / est Με δυο ή περισσότερες συλλαβές παίρνουν more/most funny funnier the funniest modern more modern the most modern 8 *Μερικά επίθετα σχηματίζουν τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό είτε με er / -est ή με more/most. Αυτά είναι : clever, common, cruel, friendly, gentle, narrow, pleasant, polite, shallow, simple, stupid, quiet. ADVERBS- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Tα επιρρήματα περιγράφουν ρήματα, επίθετα, άλλα επιρρήματα ή και ολόκληρη πρόταση. Περιγράφουν το Πώς (τροπικά -adverbs of manner), το Πότε (χρονικά/ when ), το Που (τοπικά-where /place), Πόσο συχνά (συχνότητας/ frequency), και σε τι βαθμό (to what extent /degree). ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΑ Adverbs= adjectives + y Επίθετα που τελειώνουν σε consonant: - ly slow slowly quick - quickly Επίθετα που τελειώνουν σε ic παίρνουν -ally sporadic sporadically Επίθετα που τελειώνουν σε le αφήνουν το le και παίρνουν ly comfortable comfortably Επίθετα που τελειώνουν σε e παίρνουν ly false falsely, Όμως : whole wholly, true truly Επίθετα που τελειώνουν σε ly (elderly, friendly, lively etc) σχηματίζουν το επίρρημα και δείχνουν τρόπο/ μέσο (manner/way) τους σε -ly For example: He said good morning very friendly Κάποια επιρρήματα και επίθετα έχουν τον ίδιο τύπο (form) Best, better, big, cheap*, clean*, clear*, close*, cold, daily, dead, dear*, deep, direct, dirty, early, easy, extra, far, last, fast, fine*, free, further, hard, high, hour, inside, kindly, last, late, loud*, low, monthly, quick*, quiet*, right, slow, straight, sure, thin*, thick, tight, weekly, well, wide, wrong, yearly etc. * can be found with ly with no difference in meaning. They are more formal though.

9 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 9 Adverbs positive comparative superlative Αυτά που έχουν ίδιο τύπο (form) με τα επίθετά τους και παίρνουν er/ -est fast faster the fastest Το early αφήνει το y και παίρνει ier/ -iest early earlier the earliest Τα δισύλλαβα ή σύνθετα(compound) επιρρήματα παίρνουν more/most often more often IRREGULAR FORMS - ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ positive comparative superlative good/well better best bad/badly worse worst much more most many/ a lot of more most little less least far farther farthest far further furthest ΠΡΟΣΟΧΗ: Well is the adverb of good. -She s a good writer. She writes well. Further/farther (adv)= longer in distance -He s house is farther/further than mine. Further (adj) = more -I will need some further help. Very + positive degree - He s very tired lately. Even / much / far / a bit + comparative degree - His composition is far better this time. Most + adj/adv of positive degree = very - Your question was most disturbing. Any + comparative (used in negatives and questions)- Could you speak any louder please?

10 Κάποια επιρρήματα έχουν δυο τύπους και διαφορετικό νόημα μεταξύ τους 10 deep: a long way down full: exactly; very late: not early sure: certainly deeply: greatly fully: completely lately: recently surely: without a doubt direct: by the shortest route hard: intently; with effort near :close wide: off-target directly: Immediately hardly: scarcely nearly: almost widely: to a large extent easy: gently and slowly high: at to high a level pretty: fairly wrong: incorrectly (wrong/wrongly go after verbs) easily: without difficulty highly: very much prettily: in a pretty way wrongly: unjustly* (*wrongly goes before verbs/past participles free: without cost last: after all others short: suddenly freely: willingly lastly: finally shortly: soon * Σύνθετα είναι τα επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα + ly : thoughtful thoughtfully

11 Practice B Make compound adjectives to describe the following: 1. A disease that lasts a long time.. 2. An analysis that is not accurate.. 3. A sample that has not been properly maintained.. 4. An organism that is infectious and has not been identified. 5. A person that is susceptible to a disease and has not been immunized. 2. Underline the correct item. 1. I can hard / hardly read the label on the tube. 2. This substance is high / highly concentrated. 3. Blood clots fast / fastly. 4. I full / fully understand the instructions. 5. Stir with a rod quick / quickly. 3. Complete the sentences using the words in bold. 1. I find mathematics easier than gymnastics. Not Gymnastics. mathematics for me. 2. If we stay longer, we will enjoy more the show. The The. the show. 3. Jane had twice as much money as Greg. Half Greg had.. Jane. 4. Mary and Franny have the same clothes. As Franny s clothes. Mary s. 5. No other player is as well - paid. Best He.player.

12 THE TENSES PART I PRESENT SIMPLE (ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛΟΣ) (I work, he works, I don t work, he doesn t work, do you work? does he work?) Ο απλός Ενεστώτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει α. Συνήθεια (Habit), Επανάληψη ( Repetition), Ρουτίνα (Routine) +Επιρρήματα Συχνότητας (Adverbs of Frequency)/ Χρονικές Εκφράσεις ( Time expressions ) [ always, often, usually, sometimes etc] - I always wake up early in the morning. - Does he go to the theatre often? - He never eats meat. b. Γενική Αλήθεια ( General truth), Φυσικά Φαινόμενα(Natural phenomena), Επιστημονικά Γεγονότα ( Scientific fact) - It is always cold in Sweden. - Water freezes below zero. - China is a big country. - The sun rises in the east and sets in the west c. Μόνιμες Καταστάσεις ( Permanent states) - Her sister teaches French in Africa. - We travel a lot. - He works in an oil drilling company. d. Ωρολόγια Προγράμματα (Timetables)/Προγραμματισμένα Δρομολόγια ( Schedules) - The train leaves at 8 a.m. - School starts in September and finishes in May. e. Περιγραφή ( Description), Διαδοχικές Δράσεις στο Παρόν ( Successive actions in the present) [matches, live reports, news ], Θεατρικές Οδηγίες( Stage directions), Οδηγίες με προστακτική (Instructions in the imperative )

13 13 - It s a detached house with a huge garden at the front and a garage at the rear. Description - Humphry shoots the ball but he unfortunately hits the post! Successive actions in the present - match - The protesters are gathered outside the embassy and prepare to march. live report - Take the first turn on the left and then go straight down the road. The station is on your right. directions - To make spaghetti: fill a pan with water. Let it boil. Then instructions-recepies -.. He walks in quietly, picks up the knife and moves towards the old man. Stage directions f. Με εκφράσεις όπως Here, There, Why don t στην αρχή των προτάσεων - Look! Here comes the bride! - There s your coffee! - Why don t you get some rest? Τα επιρρήματα συχνότητας και οι χρονικές εκφράσεις μπαίνουν πριν το κυρίως ρήμα (main verb) και μετά το βοηθητικό (auxiliary). Είναι όμως δυνατό να βρίσκονται στην αρχή ή στο τέλος της πρότασης - He usually comes home late. - They sometimes go to the gym. Always, usually, often, occasionally, frequently, seldom, scarcely, hardly, ever, never, randomly, every day/week/month etc Τα rarely, seldom, never, scarcely, hardly έχουν αρνητικό (negative) νόημα και το ρήμα που ακλουθεί πρέπει να είναι καταφατικό (affirmative). - He seldom goes shopping. - They hardly eat their dinner. 2. PRESENT PROGRESSIVE (I m working, is he working? they aren t working ) Κυρίως χρησιμοποιείται για να περιγράψει : a. μια πράξη που εξελίσσεται τώρα την στιγμή του λόγου ή για μια πράξη που εξελίσσεται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο παρόν ( temporary situations). What are you doing? I m having a lesson (right now ) James is doing the shopping this week. (temporary situation) I m staying at my aunt s for the time being. (tem. sit )

14 14 Ακολουθείται από χρονικές εκφράσεις όπως Nowadays, at (the) present, at this moment, this minute, right now, for the time being, today, this week/ b. για σαφή (de facto) πλάνα και διευθετήσεις (arrangement) με μελλοντική σημασία + Time expressions - Hannah is flying to Rome next week. - We are visiting Australia this summer. c. για να εκφράσουμε ενόχληση, δυσαρέσκεια ή μη ικανοποίηση για κάτι που κάποιος επανειλημμένα κάνει + adverbs of frequency - You re always interrupting me when I speak! - He s always borrowing money! Stative verbs Τα Στατικά ρήματα (Stative verbs) δεν δέχονται progressive form. Τα συνηθεστέρα είναι: Senses (αισθήσεων): see, hear, smell, touch, taste Feeling (συναισθήματα): like, dislike, love, hate, want, need, prefer, care, and forgive Knowledge & perception (γνώσης & αντίληψης): remember, forget, remind, know, believe, guess, realize, suppose, doubt, imagine, understand, notice, seem, belong (to), matter, look like, appear, contain, have, own, cost, mean. Στατικά ρήματα με «διπλό» νόημα ( είτε στον απλό είτε στον ενεστώτα διαρκείας ) HAVE: - I have a country house (own) - I m having some coffee (drink, eat, do etc) SEE: - I can see clearly (sense) - Are you seeing your doctor this week? (Have an appointment) THINK: -I think this is wrong (opinion) - Stop thinking about the details so much! (Think) SMELL: - The soup smells great! (Has smell)

15 - Are you smelling something burning? 15 TASTE: - The pizza doesn t taste nice (has taste) - Stop tasting the roast from the pan! (Testing the taste) HOLD: -This bottle holds 3 liters. (Contain) - He is holding a rose. WEIGH: - How much do you weigh? (Have weight) -The doctor is weighing the newborn baby. EXPECT: - I expect he ll be home soon. (Wait) - She s expecting a baby in December. (Will give birth) LOOK: -That dress looks expensive. (Appear) - Why are you looking at me? *BUT : She s looking great today = appear / appear to be Practice A 1. Present Simple or Progressive? 1. What.. you.. (do) next Friday? Nothing special. I. (stay) at home. 2. I. (stay) with Tom and Ann for the time being. 3. Here. (come) Paul. He (carry) a sports bag. 4.. you (usually go) out at night, or.(stay) at home? 5. Peter (work) hard all day, but he (not work) tonight. 2. Present Simple or Progressive? 1. I (guess) they (come) on the Rome flight. 2. I (not like) fish. I.. (prefer) chicken. 3. This fruitcake. (taste) delicious. 4. He (hold) a rose. It (smell) lovely. 5. What you. (do) tomorrow? I. (see) an old friend

16 3. PAST SIMPLE (Αόριστος απλός) (I worked, she worked, did I/he work? he didn t work ) 16 Χρησιμοποιείται για να περιγράψει: α. μια πράξη που έγινε και τελείωσε σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν ή για πράξεις που δεν είναι δυνατό να επαναληφθούν (ανακαλύψεις, εφευρέσεις κλπ) - I went shopping yesterday. - A. G. Bell discovered the telephone. b. επανάληψη στο παρελθόν (+ when clause) - When I was a child, I always went to the park on Sunday. c. διαδοχικές πράξεις στο παρελθόν - He stood up, walked out the door and left quietly. Adverbs / Time expressions Yesterday, ago, last, in the year 2000, this morning, at 8 o clock etc Συνήθως «μπαίνουν» στο τέλος της πρότασης. αν όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση, τότε μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στην αρχή. - This morning, he came late. - Many years ago, people had no electricity. Special structures 1. The last time+ past+ was+ ago/in /on /at The last time I saw Niki, was 2 tears ago / in August / on Sunday 2. How long ago? How long ago did she finish high school? How long ago did she (last) go to the cinema?

17 17 3. How long is it since + past simple How long is it since you last saw her? How long is it since you (last) saw her? το Last χρησιμοποιείται για πράξεις που τείνουν να επαναληφθούν. Π.χ δεν μπορούμε να πούμε : How long is it since he last died / left his work? Etc 4. How long + present perfect + since How long has it been since you graduated? 4. PAST PROGRESSIVE (I was working was she working, they were working, we weren t working.) Περιγράφει : a. μια πράξη σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη χρονική /περίοδο στο παρελθόν + Time expressions - The fire was still burning at 8 a.m. - The dog was howling all night! - We were watching T.V all evening. Then, from.. to, at that time, at 7 o clock, tthi ti t d lld / i ht t b. μια πράξη σε εξέλιξη στο παρελθόν η οποία διακόπηκε από κάποια άλλη Past progressive + when + past simple - We were sleeping when the earthquake started. - I was sunbathing when it started raining. c. για ταυτόχρονες πράξεις στο παρελθόν Past progressive + while + past progressive - They were playing football while we were jogging. - Mary was sleeping while I was doing the housework.

18 USED TO 18 Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συνήθεια στο παρελθόν η οποία είτε σταμάτησε είτε άλλαξε. Είναι πάντα σε αόριστο και δεν παίρνει άλλο τύπο. I used to play tennis He used to drink a lot of coffee. Negation / Question σχηματίζονται με το βοηθητικό did. He didn t use to drink tea. Did you use tο get up early? He never used to play cards. Practice 1. Past or Present? Use the antonyms remember / forget, go up / come down, take off / land pass / fail 1. Prices often but rarely.! 2. She always.. to lock the door. It s strange she. It this time. 3. It was a short flight. We.. at 3.30 and.. in Athens half an hour later!. 4. I can t understand it! You always. your tests. Why. you this one? 2. The last time 1. We/take/a break/ 5 hours I/ see/ Tim/10 years 3. They/have/a party/in June 4. I/hear/ from/him/monday.. 5. Ann /be/ill/spring 3. How long ago / How long is it since? 1. He/leave his job?.. 2. She/break/her leg? 3. Sue/wear/that/dress? 4. It/start/raining?.. 5. You/weed/the/garden?

19 4. Past (simple or progressive) 1. He.. (sit) in a café when I.. (see) him. 2. When I (realize) what he (mean) it be too late. 3. The bus.. (leave) while I (walk) down the road. 4. When I. (arrive) home he (still sleep). 5. What.. you (do) when I.. (call) you at nine? 6. He really.. (like) his job because he (meet) a lot of people. 6. He. (fall) and (hurt) himself while he (run) in the garden Past (simple or progressive) Yesterday, I (go) to an important meeting when my car. (break) down. I ( wear) my best suit but I. (look) in the engine, then under it, too see what the problem was. I.. ( have) a flat battery. When I. ( get ) up again, I.. ( be) covered in oil and dirt. I.. ( continue) my journey. Then I ( run ) out of petrol. Two minutes later I. ( hear) a strange noise. Now I. ( have) a flat tyre. What next! It was late and I knew my boss (wait) for me. At that moment I.. ( see) my boss. He..( walk) down the street. Good Heavens! What a mess you are! he said. And don t forget the meeting tomorrow 6. Used to or past progressive? 1. He.. (pay) me every week. 2. I fell just as I.. (get ) off the bus. 3. What. you ( do) when the burglars broke in? 4. Sarah.. (spend) hours in front of the mirror when she was young. 5. You. ( never smoke) so much, did you?

20 PART II PRESENT PERFECT SIMPLE (I have worked, she has worked, have I worked, they haven t worked) Ο απλός Παρακείμενος συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Χρησιμοποιείται : a.για μια πράξη που μόλις τελείωσε + just - Jane has finished her work. - They have just returned from Spain. b. για μια πράξη που άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν αλλά ο χρόνος (πότε ) δεν αναφέρεται - They ve made a lot of money. - He s traveled a lot. c. μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν - I ve worked in this company for 13 years. - Jane has studied in this faculty for 2 years. d. για μια πράξη που συνέβη στο παρελθόν, σε μη δεδομένη χρονική στιγμή και της οποίας τα αποτελέσματα είναι «ορατά» στο παρόν - I can t come to your party because I ve broken my leg. - He s lost his job. He s so worried! Time expressions Just, already, yet, always, recently, lately, ever, never, Τα Just, already, ever, never, always ακολουθούν το ρήμα - He s worked hard lately.

21 - I haven t finished my study yet. - Have you ever been to the Amazon? 21 SINCE / FOR Το Since δείχνει την «απόσταση» ανάμεσα σε 2 χρονικά σημεία : - I ve lived here since 1993 {from 1993 to the moment of speech} - He hasn t been out since out last weekend. Το For «μετράει την διάρκεια» μιας κατάστασης : - I ve worked here for two years. - He has been unemployed for 6 months. Present perfect simple and the superlative degree Ο απλός παρακείμενος συνήθως χρησιμοποιείται μετά από επίθετα υπερθετικού βαθμού όπως This / That / He..+ be + superlative degree This is the + {best, worst, tallest, most expensive} + noun + (that) I ve ever seen, done, heard etc. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί για να δείξει κάποια «έλλειψη» : - We haven t been to the movies since last year. - The dogs haven t been fed since last night. Μπορούμε επίσης να δείξουμε «έλλειψη» με άλλους 2 τρόπους : - I haven t seen her for a week The last time I saw her was a week ago It s (been) a week since I (last) saw her HAVE BEEN IN / TO VS HAVE GONE TO Have been in/to = I am, I live, I work etc

22 22 Χρησιμοποιείται για να εκφράσει που διαμένει κάποιος, που ζει ή που δουλεύει για κάποια χρονική περίοδο : - We ve been in this town for 6 years. - Where have they been? I haven t seen them for ages. Have gone to Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι κάποιος έχει πάει κάπου (ή είναι καθ οδόν ή επιστρέφει ). - Tom has gone to the supermarket (he s still there). - My aunt has gone to Miami. Have been to = I have visited Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι κάποιος έχει επισκεφτεί έναν τόπο αλλά δεν είναι πλέον εκεί. - We ve been to Paris twice this year. - Have you ever been to Jerusalem? *Το Gone to δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με I, you, παρά μόνο σε notes π.χ. I ve gone shopping. Back in 10. PRESENT PERFECT SIMPLE VS PAST SIMPLE 1. Ο Απλός Παρακείμενος χρησιμοποιείται είτε όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το πότε (χρόνος ) ένα περιστατικό συνέβη είτε γιατί κάποιος δεν γνωρίζει το πότε. Με το Απλό Αόριστο ο χρόνος (πότε) δίνεται ή εννοείται. - James has left. - James left. (Yesterday, 2 years ago etc) 2. με τον Απλό Παρακείμενο η πράξη στην οποία αναφερόμαστε ίσως να μην έχει ολοκληρωθεί. αντίθετα με τον απλό Αόριστο η πράξη έχει ολοκληρωθεί I have corrected 50 test papers (so far but I haven t finished yet). I corrected 50 test papers. ( the action is finished) 3. Με τις εκφράσεις this week/ month/ year/ morning etc χρησιμοποιούμε παρακείμενο όταν ο χρόνος/χρονική περίοδος δεν έχει παρέλθει.

23 - He s done a lot of work this week. (still this week) 23 Όταν όμως η χρονική περίοδος έχει παρέλθει χρησιμοποιούμε απλό Αόριστο. - This week we did a lot of work. (the week is over) 6. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE ( I have been working, he has been working, have they been working?, they haven t been working ) χρησιμοποιείται για να εκφράσει : α. μια πράξη που ξεκίνησε στο παρελθόν, συνεχίζεται ακόμη και μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον. - Nora has been practicing the piano since early this morning. b. για να περιγράψουμε μια πράξη η οποία εξελισσόταν μέχρι τώρα ή μέχρι πριν από μια σύντομη χρονική περίοδο και της οποίας τα αποτελέσματα είναι ορατά στο παρόν. - My clothes are so dirty! I ve been repairing the car. - Her eyes are so red. She s been crying all day! c. για να περιγράψουμε ενόχληση η δυσαρέσκεια. - Look at this mess! They have been partying all night. - Morris is still asleep. He has been drinking again. Since, For, How Long - I ve been waiting for my sister since last night. Her flight is delayed. - How ( or For how ) long have you been looking for a job? PRESENT PERFECT SIMPLE VS PRESENT PERFECT PROGRESSIVE. Με τον Απλό Παρακείμενο ο ομιλητής ενδιαφέρεται την πράξη καθώς και για τα αποτελέσματα της. Με τον Παρακείμενο Διαρκείας ο ομιλητής ενδιαφέρεται για την διάρκεια της πράξης όχι τόσο για τα αποτελέσματα της. - Terry has cleaned her room.

24 - Terry has been cleaning her room all evening. 24 Με κάποια ρήματα όπως : live, work, stay etc, στον παρακείμενο απλό και διάρκειας τα since και for μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ένα αντί του άλλου. - I ve lived here since I ve lived here for 12 years. PRACTICE B 1. Present Perfect 1. Somebody/ take/ dog /out/ just. 2. I /own /this /car/ for/ more than a year. 3. You/ see / my glasses / anywhere? 4. Who / drink /all the lemonade? 5. We / have / any time / to see / them / hardly. 6. They / try / sailing / never. 7. She/ wash / dishes / already. 8. He / not see / his family / lately. 9. Kate / not mail / the letter/ yet. 10. I / see/ two films / since / last weekend. 2. Superlative degree + present perfect 1. This / book / I read. 2. He / boring / person / I meet 3. What / big / mistake / you make? 4. Which / nice / place / you visit? 5. This / difficult / lesson / we have.

25 3. I HAVEN T THE LAST TIME + Past Simple The last time she visited her town was three years ago. She 2. We haven t spoken to each other for three years. The last time 3. I haven t had vacation for ages. The last time 4. The last time they had a party was two years ago. They 4. I HAVEN T IT S (BEEN)..SINCE..+ PAST SIMPLE 1. It s a long time since I saw my neighbors. I 2. I haven t heard from Terry for a year. It s 3. It s been four years since it last snowed. It 4. It s been a whole month since they last wrote me. They 5. PRESENT PERFECT SIMPLE (been/ gone to/in) 1. Greg isn t home. He to the market. 2. I ve Italy since I finished my studies. 3. I can t find Jane. Where she? 4. Penny has to Athens today. She ll be back on Tuesday. 6. PRESENT PERFECT- PAST SIMPLE 1. I..(not have) the time to do the housework yet. 2. She.( always want) to be a lawyer. 3. We. ( buy) the car in May. We ( have) it for only 6 months! 4. he....(come) to the club yesterday? No, he (show up) for ages! 5. They.. (not speak) to each other since they.. (quarrel). 7. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (since-for)

26 1. He / sell / cars/ long time What / you / do / a / whole month? 3. We/ look for / the keys/ two hours. 4. It / snow / heavily / this morning. 8. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (since + past simple) 1. He/fish we / arrive / at the lake. 2. Mum / cook she / get up. 3. She / take / bus she / lose / bike. 4. He/ go / to/ church he/ be / a boy.

27 27 7. PAST PERFECT SIMPLE- ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (I had been working, had they been working? they hadn t been working.) Χρησιμοποιείται : a. να περιγράψει μια πράξη η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν από μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν ή πριν από κάποια άλλη πράξη στο παρελθόν. - When I got at the airport the plane had already taken off. {the plane took off at 7, I got there at 7.30 } Adverbs/ time expressions Επιρρήματα /χρονικές εκφράσεις Already, just, almost, yet, before, for, since, on Monday, in spring, at 8 o clock, by the time, by.., when etc 1. Past Perfect + by + time expressions - He had left town by 6 o clock yesterday. 2. Past Perfect + by the time + past simple - The children had slept by the time I returned home 3. After, Before + (Past) Perfect χρησιμοποιείται για να περιγράψει δυο διαδοχικές πράξεις στο παρελθόν μπορούμε να δείξουμε την πράξη η οποία προηγήθηκε είτε με απλό αόριστο είτε με υπερσυντέλικο χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο νόημα. - Tim left for Sweden before I had (had) the chance to say goodbye. I didn t feel the same after Tim (had) left. 4. Thought Said Told Remembered Realized Knew Imagined μετά τα παραπάνω ρήματα στον απλό αόριστο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό υπερσυντέλικο για να περιγράψουμε κάτι το οποίο είχε ήδη συμβεί. - I knew I had made the right choice - He only imagined he had heard a strange noise.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

(present/future) Η ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BARE INFINITIVE ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ MODAL & SEMI AUXILIARY VERBS (ΗΜΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ).

(present/future) Η ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BARE INFINITIVE ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ MODAL & SEMI AUXILIARY VERBS (ΗΜΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ). THE INFINITIVE PRESENT INFINITIVE (present/future) PERFECT INFINITIVE (past) ACTIVE (to) use (to) have used PASSIVE (to) be used (to) have been used PROGRESSIVE (to) be using (to) have been using 1. BARE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body bodies, hobby hobbies)

ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body bodies, hobby hobbies) 1. NOUNS ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government Κοινά: book,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Tenses Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 6: Infinitives and Gerunds Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

SENIOR B UNIT 1 UNIT 2

SENIOR B UNIT 1 UNIT 2 SENIOR B UNIT 1 present simple = απλός ενεστώτας once a week = μια φορά την εβδομάδα twice = δυο φορές three times a month = τρεις φορές το μήνα Adverbs of frequency = Επιρρήματα συχνότητας always = πάντα

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή).

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). Ενεστώτας affirmative form negative form interrogative

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Anglia Intermediate Grammatical Points

Anglia Intermediate Grammatical Points ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia Intermediate Grammatical Points Name: Date: 21 June 2016 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE

Διαβάστε περισσότερα

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου λ?να Click here if your download doesn"t start automatically goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s revision Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: Comparisons Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Pre-Elementary

The Marlowe. Pre-Elementary The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England Pre-Elementary Paper 2 Use of English Structure * 60 minutes * Read

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα