Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)"

Transcript

1 GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government Κοινά: book, pen, school.. THE PLURAL OF NOUNS - ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: s στο ουσιαστικό (book- books) es στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -s, -ss, -x, -ch, -sh. (Bus-buses, glass-glasses, fox-foxes, match-matches, flash-flashes) ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) s στα ουσιαστικά που τελειώνουν φωνήεν ( vowel )+ y. (boy boys, play - plays) es στα ουσιαστικά που τελειώνουν -o. (tomato tomatoes) s στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε : vowel (φωνήεν) + o : video- videos, διπλό - o : tattoo - tattoos, abbreviations (συντομογραφίες) photograph / photo - photos musical instruments cello - cellos proper nouns Navaho Navahos κάποια ουσιαστικά που τελειώνουν σε - o παίρνουν είτε es ή s όπως : zeroes/zeros, volcanoes/volcanos, buffaloes/buffalos κάποια ουσιαστικά που τελειώνουν σε - f / - fe παίρνουν - ves όπως : scarf scarves, knife knives, wife-wives Αλλά : chief chiefs, roof roofs, cliff cliffs

2 κάποια ουσιαστικά Ελληνικής και Λατινικής προέλευσης σχηματίζουν τον πληθυντικό τους προσθέτοντας ελληνικές και λατινικές καταλήξεις (suffixes) :basis bases, medium media, criterion - criteria τα σύνθετα ουσιαστικά ( compound nouns) σχηματίζονται στον πληθυντικό προσθέτοντας στο τέλος - s / -es: στο 2 ο ουσιαστικό αν αυτό αποτελείται από 2 ουσιαστικά i.e. motorbike, motorbikes στο ουσιαστικό, αν το σύνθετο ουσιαστικό αποτελείται από ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό: steering wheel, steering wheels στο πρώτο ουσιαστικό αν τα σύνθετο ουσιαστικό αποτελείται από 2 ουσιαστικά που συνδέονται με πρόθεση ή στο ουσιαστικό αν το σύνθετο έχει μόνο ένα ουσιαστικό: student of medicine, students of medicine, passer-by-passers-by, hanger on, hangers on στο τέλος του σύνθετου αν αυτό δεν αποτελείται από κανένα ουσιαστικό: runaway - runaways 2 IRREGULAR FORMS-ΑΝΩΜΑΛΑ Man Men Goose - Geese Spacecraft - Spacecraft Woman Women Sheep - Sheep Aircraft - Aircraft Foot Feet Deer - Deer Means - Means Tooth Teeth Fish - Fish Species - Species Louse Lice Trout - Trout Hovercraft - Hovercraft Mouse Mice Child Children Ox - Oxen Salmon - Salmon COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS - ΜΕΤΡΗΣIΜΑ / ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Countable (αυτά που μπορούν να μετρηθούν) 1 chair, 2 chairs etc Uncountable (αυτά που δεν μπορούν να μετρηθούν) bread, wood, furniture etc. Τα μη μετρήσιμα ουσιαστικά παίρνουν ρήμα ενικού αριθμού και δεν παίρνουν άρθρο a/an. Μπορούν να χρησιμοποιηθούνε τα some, any, no, much etc. Bread is necessary for the diet. Can I have some bread, please? BUT: a relief, a pity, a wonder, a shame, help, a knowledge (of sth). - What a relief! - What a pity! Μη μετρήσιμα είναι : Μάζας (liquids, solids, gases, particles): blood, beer, oxygen, air, butter etc Αντικείμενα μελέτης : history, physics, economics etc Γλώσσες : Greek, Italian etc

3 3 Παιχνίδια: baseball, darts, billiards etc Ασθένειες : flu, pneumonia, chicken pox, measles, mumps, tuberculosis etc Φυσικά φαινόμενα : fog, darkness, snow, shade etc Ουσιαστικά που μετριούνται με some : advice, anger, behavior, business, news, music, education, dirt etc Περιληπτικά : furniture, jewellery, luggage, machinery etc Με εκφράσεις που δηλώνουν διάρκεια ( duration), απόσταση (distance) or money (με τη σημασία όλου του ποσού ) χρησιμοποιούμε ρήμα σε ενικό αριθμό. Two years was too long to wait. Πολλά μη μετρήσιμα ουσιαστικά μπορεί να γίνουν μετρήσιμα : A piece of paper/cake/cheese. A glass/ bottle of beer, water, wine. A slice/loaf of bread, ham A carton of milk, juice. A bar of chocolate, soap. A kilo/pound of meat. etc ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Αντικείμενα που αποτελούνται από δυο μέρη : garments (trousers, pyjamas etc) Instruments (compasses, binoculars etc.) tools ( scissors, pliers etc) Επίσης : arms, ashes, barracks, clothes, congratulations, earnings, looks, people, police, stairs etc. Group nouns (ομαδικά): army, class, club, public μπορούν να πάρουν ρήμα είτε σε ενικό είτε σε πληθυντικό ανάλογα με το πώς αναφερόμαστε στο group: σαν σύνολο ή σαν ξεχωριστά άτομα. - The police are after the runaway for months. - The police is after the runaway for months.

4 PRACTICE 1. Form the plural of the following nouns. 1. Fish 6. Blood 2. Bunch 7. Housework 3. Louse 8. Species 4. Shelf 9. Tooth 5. Mosquito 10. Item 4 2. Underline the correct verb form. 1. The bronchi belongs / belong to the respiratory system. 2. Bloods contains / contain many nutrients. 3. Measles is / are a very infectious disease. 4. Water is / are necessary for survival. 5. According to Darwin, human species have / has evolved from ape. 6. This information were / was very useful.

5 2. WORD FORMATION- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ 5 Για να περιγράψουμε ανθρώπους προσθέτουμε: - ar, -er, -or, - ee στο τέλος των ρημάτων, ή ist, - ian στο τέλος των ουσιαστικών ή των ρημάτων (κάνοντας τις κατάλληλες ορθογραφικές αλλαγές ). Example: employ employee, lie liar, drive driver, music musician etc. 1. Ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν από ρήματα -age dose dosage -al propose proposal -ance perform- performance -ation operate-operation -ence refer reference -ion suggest suggestion -ment develop development -sion divide division -sis analyze analysis -tion repeat repetition -y injure injury 2. Ουσιαστικά μπορούν να σχηματιστούν από επίθετα -ance malignant - malignance -cy current currency -ence patient patience -ty anxious anxiety -iness lonely loneliness -ity familiar familiarity - ment content contentment -y various variety - ion desperate desperation

6 3. ADJECTIVES ΕΠΙΘΕΤΑ / ADVERBS - ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 6 Τα επίθετα περιγράφουν ουσιαστικά. Είναι το ίδιο σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. Τα επίθετα δείχνουν:1. κάτι αντικειμενικό (factual:small, red, new etc) good, beautiful) 2. γνώμη (opinion: Πάντα χρησιμοποιούμε επίθετα μετά από τα ρήματα : appear, be, become, get, look, seem, smell, sound, stay, taste (never adverbs) - It smells great! 1. Τα επίθετα μπορούν να σχηματιστούν από ουσιαστικά και ρήματα. a. με καταλήξεις : -able fashionable -ian Italian - some fearsome -ible credible - ant hesitant -like lifelike -ful joyful -ent persistent -esque picturesque -less helpless - ate compassionate -ist racist - ous dangerous - ar spectacular -ive collective - ious contagious - ary voluntary - ish stylish - al medical - ory sensory -ical dramatical - ial artificial -ic melodic -ly lively -y faulty b.με προθέσεις: -a asexual -pro pro- war -mal maltreated -im immoral -anti antisocial -super superhuman -pre prearranged -ir irresistible -hyper hyperactive -ab abnormal -sub sub-zero -non non-nucleus -in inactive -dis disinfected -un undiagnosed -il illegal -over overweight -under undernourished

7 2.Τα σύνθετα επίθετα (compound adjectives) σχηματίζονται με : 7 - Μετοχή Ενεστώτα (Present particles): a long-lasting lesson - Μετοχή αόριστου (Past participles): an under nourished child - Αριθμητικά (cardinal numbers)+ nouns a three-year old child - Well, badly, ill, poorly,+ past participle a poorly-lit room, an ill-formed idea - 3. μετοχές Ενεστώτα και Αόριστου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίθετα The talk was interesting. He is an interesting writer. 4. Collective (Περιληπτικά) adjectives + the The young, the poor, the ill, the strong, the week etc Order of the adjectives- Σειρά των Επιθέτων Opinion Adjectives Fact Adjectives size age shape colour origin material use noun A nice small modern round green English wooden kitchen table Δεν χρησιμοποιούμε επίθετο μετά από : alone, afraid, alive, alike, ashamed, asleep, content, ill, glad. Τα ουσιαστικά που δείχνουν Υλικό (Material), Σκοπό (Purpose), ή Ουσία (Substance) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίθετα A cotton shirt, an oxygen bottle, a carton box Μερικά από τα επίθετα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταφορικά : A gold ring / a golden heart a steel door/ a steely heart Regular comparative and superlative forms- Ομαλά Παραθετικά των Επιθέτων. 1.Adjectives Positive Comparative Superlative Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μονοσύλλαβα + (e)r / -(e)s στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό short Shorter (than) The shortest (of/in)

8 Δισύλλαβα που λήγουν σε -ly, -y, -w επίσης παίρνουν er / est Με δυο ή περισσότερες συλλαβές παίρνουν more/most funny funnier the funniest modern more modern the most modern 8 *Μερικά επίθετα σχηματίζουν τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό είτε με er / -est ή με more/most. Αυτά είναι : clever, common, cruel, friendly, gentle, narrow, pleasant, polite, shallow, simple, stupid, quiet. ADVERBS- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Tα επιρρήματα περιγράφουν ρήματα, επίθετα, άλλα επιρρήματα ή και ολόκληρη πρόταση. Περιγράφουν το Πώς (τροπικά -adverbs of manner), το Πότε (χρονικά/ when ), το Που (τοπικά-where /place), Πόσο συχνά (συχνότητας/ frequency), και σε τι βαθμό (to what extent /degree). ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΑ Adverbs= adjectives + y Επίθετα που τελειώνουν σε consonant: - ly slow slowly quick - quickly Επίθετα που τελειώνουν σε ic παίρνουν -ally sporadic sporadically Επίθετα που τελειώνουν σε le αφήνουν το le και παίρνουν ly comfortable comfortably Επίθετα που τελειώνουν σε e παίρνουν ly false falsely, Όμως : whole wholly, true truly Επίθετα που τελειώνουν σε ly (elderly, friendly, lively etc) σχηματίζουν το επίρρημα και δείχνουν τρόπο/ μέσο (manner/way) τους σε -ly For example: He said good morning very friendly Κάποια επιρρήματα και επίθετα έχουν τον ίδιο τύπο (form) Best, better, big, cheap*, clean*, clear*, close*, cold, daily, dead, dear*, deep, direct, dirty, early, easy, extra, far, last, fast, fine*, free, further, hard, high, hour, inside, kindly, last, late, loud*, low, monthly, quick*, quiet*, right, slow, straight, sure, thin*, thick, tight, weekly, well, wide, wrong, yearly etc. * can be found with ly with no difference in meaning. They are more formal though.

9 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 9 Adverbs positive comparative superlative Αυτά που έχουν ίδιο τύπο (form) με τα επίθετά τους και παίρνουν er/ -est fast faster the fastest Το early αφήνει το y και παίρνει ier/ -iest early earlier the earliest Τα δισύλλαβα ή σύνθετα(compound) επιρρήματα παίρνουν more/most often more often IRREGULAR FORMS - ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ positive comparative superlative good/well better best bad/badly worse worst much more most many/ a lot of more most little less least far farther farthest far further furthest ΠΡΟΣΟΧΗ: Well is the adverb of good. -She s a good writer. She writes well. Further/farther (adv)= longer in distance -He s house is farther/further than mine. Further (adj) = more -I will need some further help. Very + positive degree - He s very tired lately. Even / much / far / a bit + comparative degree - His composition is far better this time. Most + adj/adv of positive degree = very - Your question was most disturbing. Any + comparative (used in negatives and questions)- Could you speak any louder please?

10 Κάποια επιρρήματα έχουν δυο τύπους και διαφορετικό νόημα μεταξύ τους 10 deep: a long way down full: exactly; very late: not early sure: certainly deeply: greatly fully: completely lately: recently surely: without a doubt direct: by the shortest route hard: intently; with effort near :close wide: off-target directly: Immediately hardly: scarcely nearly: almost widely: to a large extent easy: gently and slowly high: at to high a level pretty: fairly wrong: incorrectly (wrong/wrongly go after verbs) easily: without difficulty highly: very much prettily: in a pretty way wrongly: unjustly* (*wrongly goes before verbs/past participles free: without cost last: after all others short: suddenly freely: willingly lastly: finally shortly: soon * Σύνθετα είναι τα επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα + ly : thoughtful thoughtfully

11 Practice B Make compound adjectives to describe the following: 1. A disease that lasts a long time.. 2. An analysis that is not accurate.. 3. A sample that has not been properly maintained.. 4. An organism that is infectious and has not been identified. 5. A person that is susceptible to a disease and has not been immunized. 2. Underline the correct item. 1. I can hard / hardly read the label on the tube. 2. This substance is high / highly concentrated. 3. Blood clots fast / fastly. 4. I full / fully understand the instructions. 5. Stir with a rod quick / quickly. 3. Complete the sentences using the words in bold. 1. I find mathematics easier than gymnastics. Not Gymnastics. mathematics for me. 2. If we stay longer, we will enjoy more the show. The The. the show. 3. Jane had twice as much money as Greg. Half Greg had.. Jane. 4. Mary and Franny have the same clothes. As Franny s clothes. Mary s. 5. No other player is as well - paid. Best He.player.

12 THE TENSES PART I PRESENT SIMPLE (ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛΟΣ) (I work, he works, I don t work, he doesn t work, do you work? does he work?) Ο απλός Ενεστώτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει α. Συνήθεια (Habit), Επανάληψη ( Repetition), Ρουτίνα (Routine) +Επιρρήματα Συχνότητας (Adverbs of Frequency)/ Χρονικές Εκφράσεις ( Time expressions ) [ always, often, usually, sometimes etc] - I always wake up early in the morning. - Does he go to the theatre often? - He never eats meat. b. Γενική Αλήθεια ( General truth), Φυσικά Φαινόμενα(Natural phenomena), Επιστημονικά Γεγονότα ( Scientific fact) - It is always cold in Sweden. - Water freezes below zero. - China is a big country. - The sun rises in the east and sets in the west c. Μόνιμες Καταστάσεις ( Permanent states) - Her sister teaches French in Africa. - We travel a lot. - He works in an oil drilling company. d. Ωρολόγια Προγράμματα (Timetables)/Προγραμματισμένα Δρομολόγια ( Schedules) - The train leaves at 8 a.m. - School starts in September and finishes in May. e. Περιγραφή ( Description), Διαδοχικές Δράσεις στο Παρόν ( Successive actions in the present) [matches, live reports, news ], Θεατρικές Οδηγίες( Stage directions), Οδηγίες με προστακτική (Instructions in the imperative )

13 13 - It s a detached house with a huge garden at the front and a garage at the rear. Description - Humphry shoots the ball but he unfortunately hits the post! Successive actions in the present - match - The protesters are gathered outside the embassy and prepare to march. live report - Take the first turn on the left and then go straight down the road. The station is on your right. directions - To make spaghetti: fill a pan with water. Let it boil. Then instructions-recepies -.. He walks in quietly, picks up the knife and moves towards the old man. Stage directions f. Με εκφράσεις όπως Here, There, Why don t στην αρχή των προτάσεων - Look! Here comes the bride! - There s your coffee! - Why don t you get some rest? Τα επιρρήματα συχνότητας και οι χρονικές εκφράσεις μπαίνουν πριν το κυρίως ρήμα (main verb) και μετά το βοηθητικό (auxiliary). Είναι όμως δυνατό να βρίσκονται στην αρχή ή στο τέλος της πρότασης - He usually comes home late. - They sometimes go to the gym. Always, usually, often, occasionally, frequently, seldom, scarcely, hardly, ever, never, randomly, every day/week/month etc Τα rarely, seldom, never, scarcely, hardly έχουν αρνητικό (negative) νόημα και το ρήμα που ακλουθεί πρέπει να είναι καταφατικό (affirmative). - He seldom goes shopping. - They hardly eat their dinner. 2. PRESENT PROGRESSIVE (I m working, is he working? they aren t working ) Κυρίως χρησιμοποιείται για να περιγράψει : a. μια πράξη που εξελίσσεται τώρα την στιγμή του λόγου ή για μια πράξη που εξελίσσεται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο παρόν ( temporary situations). What are you doing? I m having a lesson (right now ) James is doing the shopping this week. (temporary situation) I m staying at my aunt s for the time being. (tem. sit )

14 14 Ακολουθείται από χρονικές εκφράσεις όπως Nowadays, at (the) present, at this moment, this minute, right now, for the time being, today, this week/ b. για σαφή (de facto) πλάνα και διευθετήσεις (arrangement) με μελλοντική σημασία + Time expressions - Hannah is flying to Rome next week. - We are visiting Australia this summer. c. για να εκφράσουμε ενόχληση, δυσαρέσκεια ή μη ικανοποίηση για κάτι που κάποιος επανειλημμένα κάνει + adverbs of frequency - You re always interrupting me when I speak! - He s always borrowing money! Stative verbs Τα Στατικά ρήματα (Stative verbs) δεν δέχονται progressive form. Τα συνηθεστέρα είναι: Senses (αισθήσεων): see, hear, smell, touch, taste Feeling (συναισθήματα): like, dislike, love, hate, want, need, prefer, care, and forgive Knowledge & perception (γνώσης & αντίληψης): remember, forget, remind, know, believe, guess, realize, suppose, doubt, imagine, understand, notice, seem, belong (to), matter, look like, appear, contain, have, own, cost, mean. Στατικά ρήματα με «διπλό» νόημα ( είτε στον απλό είτε στον ενεστώτα διαρκείας ) HAVE: - I have a country house (own) - I m having some coffee (drink, eat, do etc) SEE: - I can see clearly (sense) - Are you seeing your doctor this week? (Have an appointment) THINK: -I think this is wrong (opinion) - Stop thinking about the details so much! (Think) SMELL: - The soup smells great! (Has smell)

15 - Are you smelling something burning? 15 TASTE: - The pizza doesn t taste nice (has taste) - Stop tasting the roast from the pan! (Testing the taste) HOLD: -This bottle holds 3 liters. (Contain) - He is holding a rose. WEIGH: - How much do you weigh? (Have weight) -The doctor is weighing the newborn baby. EXPECT: - I expect he ll be home soon. (Wait) - She s expecting a baby in December. (Will give birth) LOOK: -That dress looks expensive. (Appear) - Why are you looking at me? *BUT : She s looking great today = appear / appear to be Practice A 1. Present Simple or Progressive? 1. What.. you.. (do) next Friday? Nothing special. I. (stay) at home. 2. I. (stay) with Tom and Ann for the time being. 3. Here. (come) Paul. He (carry) a sports bag. 4.. you (usually go) out at night, or.(stay) at home? 5. Peter (work) hard all day, but he (not work) tonight. 2. Present Simple or Progressive? 1. I (guess) they (come) on the Rome flight. 2. I (not like) fish. I.. (prefer) chicken. 3. This fruitcake. (taste) delicious. 4. He (hold) a rose. It (smell) lovely. 5. What you. (do) tomorrow? I. (see) an old friend

16 3. PAST SIMPLE (Αόριστος απλός) (I worked, she worked, did I/he work? he didn t work ) 16 Χρησιμοποιείται για να περιγράψει: α. μια πράξη που έγινε και τελείωσε σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν ή για πράξεις που δεν είναι δυνατό να επαναληφθούν (ανακαλύψεις, εφευρέσεις κλπ) - I went shopping yesterday. - A. G. Bell discovered the telephone. b. επανάληψη στο παρελθόν (+ when clause) - When I was a child, I always went to the park on Sunday. c. διαδοχικές πράξεις στο παρελθόν - He stood up, walked out the door and left quietly. Adverbs / Time expressions Yesterday, ago, last, in the year 2000, this morning, at 8 o clock etc Συνήθως «μπαίνουν» στο τέλος της πρότασης. αν όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση, τότε μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στην αρχή. - This morning, he came late. - Many years ago, people had no electricity. Special structures 1. The last time+ past+ was+ ago/in /on /at The last time I saw Niki, was 2 tears ago / in August / on Sunday 2. How long ago? How long ago did she finish high school? How long ago did she (last) go to the cinema?

17 17 3. How long is it since + past simple How long is it since you last saw her? How long is it since you (last) saw her? το Last χρησιμοποιείται για πράξεις που τείνουν να επαναληφθούν. Π.χ δεν μπορούμε να πούμε : How long is it since he last died / left his work? Etc 4. How long + present perfect + since How long has it been since you graduated? 4. PAST PROGRESSIVE (I was working was she working, they were working, we weren t working.) Περιγράφει : a. μια πράξη σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη χρονική /περίοδο στο παρελθόν + Time expressions - The fire was still burning at 8 a.m. - The dog was howling all night! - We were watching T.V all evening. Then, from.. to, at that time, at 7 o clock, tthi ti t d lld / i ht t b. μια πράξη σε εξέλιξη στο παρελθόν η οποία διακόπηκε από κάποια άλλη Past progressive + when + past simple - We were sleeping when the earthquake started. - I was sunbathing when it started raining. c. για ταυτόχρονες πράξεις στο παρελθόν Past progressive + while + past progressive - They were playing football while we were jogging. - Mary was sleeping while I was doing the housework.

18 USED TO 18 Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συνήθεια στο παρελθόν η οποία είτε σταμάτησε είτε άλλαξε. Είναι πάντα σε αόριστο και δεν παίρνει άλλο τύπο. I used to play tennis He used to drink a lot of coffee. Negation / Question σχηματίζονται με το βοηθητικό did. He didn t use to drink tea. Did you use tο get up early? He never used to play cards. Practice 1. Past or Present? Use the antonyms remember / forget, go up / come down, take off / land pass / fail 1. Prices often but rarely.! 2. She always.. to lock the door. It s strange she. It this time. 3. It was a short flight. We.. at 3.30 and.. in Athens half an hour later!. 4. I can t understand it! You always. your tests. Why. you this one? 2. The last time 1. We/take/a break/ 5 hours I/ see/ Tim/10 years 3. They/have/a party/in June 4. I/hear/ from/him/monday.. 5. Ann /be/ill/spring 3. How long ago / How long is it since? 1. He/leave his job?.. 2. She/break/her leg? 3. Sue/wear/that/dress? 4. It/start/raining?.. 5. You/weed/the/garden?

19 4. Past (simple or progressive) 1. He.. (sit) in a café when I.. (see) him. 2. When I (realize) what he (mean) it be too late. 3. The bus.. (leave) while I (walk) down the road. 4. When I. (arrive) home he (still sleep). 5. What.. you (do) when I.. (call) you at nine? 6. He really.. (like) his job because he (meet) a lot of people. 6. He. (fall) and (hurt) himself while he (run) in the garden Past (simple or progressive) Yesterday, I (go) to an important meeting when my car. (break) down. I ( wear) my best suit but I. (look) in the engine, then under it, too see what the problem was. I.. ( have) a flat battery. When I. ( get ) up again, I.. ( be) covered in oil and dirt. I.. ( continue) my journey. Then I ( run ) out of petrol. Two minutes later I. ( hear) a strange noise. Now I. ( have) a flat tyre. What next! It was late and I knew my boss (wait) for me. At that moment I.. ( see) my boss. He..( walk) down the street. Good Heavens! What a mess you are! he said. And don t forget the meeting tomorrow 6. Used to or past progressive? 1. He.. (pay) me every week. 2. I fell just as I.. (get ) off the bus. 3. What. you ( do) when the burglars broke in? 4. Sarah.. (spend) hours in front of the mirror when she was young. 5. You. ( never smoke) so much, did you?

20 PART II PRESENT PERFECT SIMPLE (I have worked, she has worked, have I worked, they haven t worked) Ο απλός Παρακείμενος συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Χρησιμοποιείται : a.για μια πράξη που μόλις τελείωσε + just - Jane has finished her work. - They have just returned from Spain. b. για μια πράξη που άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν αλλά ο χρόνος (πότε ) δεν αναφέρεται - They ve made a lot of money. - He s traveled a lot. c. μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν - I ve worked in this company for 13 years. - Jane has studied in this faculty for 2 years. d. για μια πράξη που συνέβη στο παρελθόν, σε μη δεδομένη χρονική στιγμή και της οποίας τα αποτελέσματα είναι «ορατά» στο παρόν - I can t come to your party because I ve broken my leg. - He s lost his job. He s so worried! Time expressions Just, already, yet, always, recently, lately, ever, never, Τα Just, already, ever, never, always ακολουθούν το ρήμα - He s worked hard lately.

21 - I haven t finished my study yet. - Have you ever been to the Amazon? 21 SINCE / FOR Το Since δείχνει την «απόσταση» ανάμεσα σε 2 χρονικά σημεία : - I ve lived here since 1993 {from 1993 to the moment of speech} - He hasn t been out since out last weekend. Το For «μετράει την διάρκεια» μιας κατάστασης : - I ve worked here for two years. - He has been unemployed for 6 months. Present perfect simple and the superlative degree Ο απλός παρακείμενος συνήθως χρησιμοποιείται μετά από επίθετα υπερθετικού βαθμού όπως This / That / He..+ be + superlative degree This is the + {best, worst, tallest, most expensive} + noun + (that) I ve ever seen, done, heard etc. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί για να δείξει κάποια «έλλειψη» : - We haven t been to the movies since last year. - The dogs haven t been fed since last night. Μπορούμε επίσης να δείξουμε «έλλειψη» με άλλους 2 τρόπους : - I haven t seen her for a week The last time I saw her was a week ago It s (been) a week since I (last) saw her HAVE BEEN IN / TO VS HAVE GONE TO Have been in/to = I am, I live, I work etc

22 22 Χρησιμοποιείται για να εκφράσει που διαμένει κάποιος, που ζει ή που δουλεύει για κάποια χρονική περίοδο : - We ve been in this town for 6 years. - Where have they been? I haven t seen them for ages. Have gone to Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι κάποιος έχει πάει κάπου (ή είναι καθ οδόν ή επιστρέφει ). - Tom has gone to the supermarket (he s still there). - My aunt has gone to Miami. Have been to = I have visited Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι κάποιος έχει επισκεφτεί έναν τόπο αλλά δεν είναι πλέον εκεί. - We ve been to Paris twice this year. - Have you ever been to Jerusalem? *Το Gone to δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με I, you, παρά μόνο σε notes π.χ. I ve gone shopping. Back in 10. PRESENT PERFECT SIMPLE VS PAST SIMPLE 1. Ο Απλός Παρακείμενος χρησιμοποιείται είτε όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το πότε (χρόνος ) ένα περιστατικό συνέβη είτε γιατί κάποιος δεν γνωρίζει το πότε. Με το Απλό Αόριστο ο χρόνος (πότε) δίνεται ή εννοείται. - James has left. - James left. (Yesterday, 2 years ago etc) 2. με τον Απλό Παρακείμενο η πράξη στην οποία αναφερόμαστε ίσως να μην έχει ολοκληρωθεί. αντίθετα με τον απλό Αόριστο η πράξη έχει ολοκληρωθεί I have corrected 50 test papers (so far but I haven t finished yet). I corrected 50 test papers. ( the action is finished) 3. Με τις εκφράσεις this week/ month/ year/ morning etc χρησιμοποιούμε παρακείμενο όταν ο χρόνος/χρονική περίοδος δεν έχει παρέλθει.

23 - He s done a lot of work this week. (still this week) 23 Όταν όμως η χρονική περίοδος έχει παρέλθει χρησιμοποιούμε απλό Αόριστο. - This week we did a lot of work. (the week is over) 6. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE ( I have been working, he has been working, have they been working?, they haven t been working ) χρησιμοποιείται για να εκφράσει : α. μια πράξη που ξεκίνησε στο παρελθόν, συνεχίζεται ακόμη και μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον. - Nora has been practicing the piano since early this morning. b. για να περιγράψουμε μια πράξη η οποία εξελισσόταν μέχρι τώρα ή μέχρι πριν από μια σύντομη χρονική περίοδο και της οποίας τα αποτελέσματα είναι ορατά στο παρόν. - My clothes are so dirty! I ve been repairing the car. - Her eyes are so red. She s been crying all day! c. για να περιγράψουμε ενόχληση η δυσαρέσκεια. - Look at this mess! They have been partying all night. - Morris is still asleep. He has been drinking again. Since, For, How Long - I ve been waiting for my sister since last night. Her flight is delayed. - How ( or For how ) long have you been looking for a job? PRESENT PERFECT SIMPLE VS PRESENT PERFECT PROGRESSIVE. Με τον Απλό Παρακείμενο ο ομιλητής ενδιαφέρεται την πράξη καθώς και για τα αποτελέσματα της. Με τον Παρακείμενο Διαρκείας ο ομιλητής ενδιαφέρεται για την διάρκεια της πράξης όχι τόσο για τα αποτελέσματα της. - Terry has cleaned her room.

24 - Terry has been cleaning her room all evening. 24 Με κάποια ρήματα όπως : live, work, stay etc, στον παρακείμενο απλό και διάρκειας τα since και for μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ένα αντί του άλλου. - I ve lived here since I ve lived here for 12 years. PRACTICE B 1. Present Perfect 1. Somebody/ take/ dog /out/ just. 2. I /own /this /car/ for/ more than a year. 3. You/ see / my glasses / anywhere? 4. Who / drink /all the lemonade? 5. We / have / any time / to see / them / hardly. 6. They / try / sailing / never. 7. She/ wash / dishes / already. 8. He / not see / his family / lately. 9. Kate / not mail / the letter/ yet. 10. I / see/ two films / since / last weekend. 2. Superlative degree + present perfect 1. This / book / I read. 2. He / boring / person / I meet 3. What / big / mistake / you make? 4. Which / nice / place / you visit? 5. This / difficult / lesson / we have.

25 3. I HAVEN T THE LAST TIME + Past Simple The last time she visited her town was three years ago. She 2. We haven t spoken to each other for three years. The last time 3. I haven t had vacation for ages. The last time 4. The last time they had a party was two years ago. They 4. I HAVEN T IT S (BEEN)..SINCE..+ PAST SIMPLE 1. It s a long time since I saw my neighbors. I 2. I haven t heard from Terry for a year. It s 3. It s been four years since it last snowed. It 4. It s been a whole month since they last wrote me. They 5. PRESENT PERFECT SIMPLE (been/ gone to/in) 1. Greg isn t home. He to the market. 2. I ve Italy since I finished my studies. 3. I can t find Jane. Where she? 4. Penny has to Athens today. She ll be back on Tuesday. 6. PRESENT PERFECT- PAST SIMPLE 1. I..(not have) the time to do the housework yet. 2. She.( always want) to be a lawyer. 3. We. ( buy) the car in May. We ( have) it for only 6 months! 4. he....(come) to the club yesterday? No, he (show up) for ages! 5. They.. (not speak) to each other since they.. (quarrel). 7. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (since-for)

26 1. He / sell / cars/ long time What / you / do / a / whole month? 3. We/ look for / the keys/ two hours. 4. It / snow / heavily / this morning. 8. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (since + past simple) 1. He/fish we / arrive / at the lake. 2. Mum / cook she / get up. 3. She / take / bus she / lose / bike. 4. He/ go / to/ church he/ be / a boy.

27 27 7. PAST PERFECT SIMPLE- ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (I had been working, had they been working? they hadn t been working.) Χρησιμοποιείται : a. να περιγράψει μια πράξη η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν από μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν ή πριν από κάποια άλλη πράξη στο παρελθόν. - When I got at the airport the plane had already taken off. {the plane took off at 7, I got there at 7.30 } Adverbs/ time expressions Επιρρήματα /χρονικές εκφράσεις Already, just, almost, yet, before, for, since, on Monday, in spring, at 8 o clock, by the time, by.., when etc 1. Past Perfect + by + time expressions - He had left town by 6 o clock yesterday. 2. Past Perfect + by the time + past simple - The children had slept by the time I returned home 3. After, Before + (Past) Perfect χρησιμοποιείται για να περιγράψει δυο διαδοχικές πράξεις στο παρελθόν μπορούμε να δείξουμε την πράξη η οποία προηγήθηκε είτε με απλό αόριστο είτε με υπερσυντέλικο χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο νόημα. - Tim left for Sweden before I had (had) the chance to say goodbye. I didn t feel the same after Tim (had) left. 4. Thought Said Told Remembered Realized Knew Imagined μετά τα παραπάνω ρήματα στον απλό αόριστο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό υπερσυντέλικο για να περιγράψουμε κάτι το οποίο είχε ήδη συμβεί. - I knew I had made the right choice - He only imagined he had heard a strange noise.

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Index Page Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Class Photos and Graduates Photos 9-13 English 14-15 Drama 16 Poetry 17 Greek

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek GCSE 09 Greek Vocabulary book Version- Draft 1 GCSE Greek Edexcel GCSE in Greek Edexcel GCSE 2009 Greek Vocabulary Book Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 3. More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek

Greek Year 3. More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek Dave Green 2009 Contents Introduction 3 Eating Out 4 Verb Grammar 6 Conjugation - Or "How by changing an ending you know who you're talking about"

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages ST NICHOLAS MONTHLY NEWSLETTER ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 4967 FOREST PARK AVENUE ST LOUIS, MO 63108-1495 ST NICHOLAS CHURCH FAMILY LIFE CENTER 12550 SOUTH 40 DRIVE ST LOUIS, MO 63141 Proistamenos:

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule official publication of the pancretan association of america KPHTH JULY-AUGUST 2008 A Tribute to the Pioneer Greeks 1 KPHTH JULY-AUGUST 2008 of the West PAA 2009 National Convention Schedule 2 KPHTH JULY-AUGUST

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα