ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΑ ΦΤΣΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ 3,4-ΓΙΥΛΧΡΟΑΝΙΛΙΝΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΦΧΣΟΤΛΑ Η. ΓΡΟΤΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011

2 Ζ έγθξηζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ππό ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ δελ ππνδειώλεη απνδνρή ησλ γλσκώλ ηνπ ζπγγξαθέα (Ν.5343/1932 άξζξν 202, παξ.2).

3 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: ΑΗΚ. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ-ΔΡΔΛΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΜΔΛΗ: M. ΓΑΛΗΩΣΟΤ, η. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Κ.Ν. ΓΗΑΝΝΟΠΟΛΗΣΖ, η. ΔΡΔΤΝΖΣΖ Α ΜΠΔΝΑΚΔΗΟΤ ΦΤΣ/ΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΑΗΚ. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ-ΔΡΔΛΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Π. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α. ΦΛΟΚΑ, ΟΜΟΣΗΜΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ Η. ΣΗΡΟ, ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α. ΚΑΜΟΤΣΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Κ. ΔΡΔΛΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β. ΚΑΣΖ, ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ Γ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟΤ ΦΤΣ/ΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ

4 Στη μικρή μου Πελαγία

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν «Μηθξνκεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δπλαηόηεηα απνξξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε θαιιηεξγνύκελα θπηά. Ζ πεξίπησζε ηεο 3,4-δηρισξναληιίλεο», απνηειείηαη από δπν ελόηεηεο. ηελ πξώηε ελόηεηα (γεληθό κέξνο) γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πάλσ ζηηο επηπηώζεηο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζην πεξηβάιινλ, ζηε ζεκαζία ρξήζεο θπηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο «θπηνεμπγίαλζε», ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ, ζηελ πξνέιεπζε ηεο 3,4- δηρισξναληιίλεο (3,4-DCA) σο πξντόληνο απνδόκεζεο δηδαληνθηόλσλ, ζηηο ηδηόηεηεο, ζηελ πεξηβαιινληηθή ηύρε θαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο 3,4-DCA ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο νξγαληζκνύο. Ζ ελόηεηα απηή νινθιεξώλεηαη κε κηα γεληθή πιεξνθόξεζε γηα ηα πεηξακαηηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηαηξηβή. Ζ δεύηεξε ελόηεηα (εηδηθό κέξνο) πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, έληαζε θσηηζκνύ, θσηνπεξίνδν) ζηελ πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από θαιιηεξγνύκελα θπηηθά είδε, όηαλ ρνξεγείηαη κέζσ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. ην δεύηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε ηθαλόηεηα αληηπξνζσπεπηηθώλ αγξνηηθώλ εδαθώλ ηεο Διιάδνο, δηαθνξεηηθώλ ηδηνηήησλ, λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA, θαζώο θαη κεηαβνιέο ηεο ηθαλόηεηαο απηήο, ππό ηελ επίδξαζε ηεο αζβέζησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. ην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη ε επίδξαζε θαηλνκέλσλ πξνζξόθεζεο ηεο 3,4-DCA ζηελ πξόζιεςε θαη ην κεηαβνιηζκό ηεο ζε θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε εδάθε δηαθνξεηηθήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο. Σα θεθάιαηα απηά έρνπλ ηελ ίδηα δνκή θαη πεξηιακβάλνπλ κηα εηζαγσγηθή ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, ηε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηε βηβιηνγξαθία. ην ηέινο ηεο δεύηεξεο απηήο ελόηεηαο ζπλνςίδνληαη ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Γ.Π.Α). Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηαηξηβήο θαη Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, Καζεγήηξηα θ. Αηθ. Υξνλνπνύινπ-εξέιε γηα ηελ αλεθηίκεηε θαη ζπλερή θαζνδήγεζε, ηελ επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο, θαζώο θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο όιν απηό ην δηάζηεκα, πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε θαη ζπγγξαθή ηεο κειέηεο. Σν πεηξακαηηθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο δηεμήρζε ζην Σκήκα Εηδαληνινγίαο ηνπ Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Μ.Φ.Η) ππό ηε Γηεύζπλζε ηνπ θ. Κ.Ν. Γηαλλνπνιίηε, κέινπο ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ νπνίν επραξηζηώ ζεξκά, πνπ κε ηελ

6 πνιύηηκε εκπεηξία, ηηο ζπκβνπιέο, ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ αλεμάληιεηε ππνκνλή θαη θαηαλόεζή ηνπ, κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα εθπνλήζσ ηε δηαηξηβή απηή. Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Γ.Π.Α θαη κέινο ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, θ. Μ. Γαιηώηνπ γηα ηε δηάζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, όπνπ δηεμήρζεζαλ ηα αξρηθά (πξνθαηαξθηηθά) ζηάδηα ηεο κειέηεο, γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο. Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, ηα κέιε ηεο Δπηακεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θ. Η. Σζίξν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο θαη θ. Κ. εξέιε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξπθηνινγίαο θαη Γεσινγίαο γηα ην πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ θαη ηε ζηήξημή ηνπο, αιιά θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπο γηα γόληκε αληαιιαγή απόςεσλ πνπ ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ αξηηόηεηα ηεο κειέηεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπλάδειθν θαη Δξεπλήηξηα ηνπ Μ.Φ.Η., θ. Β. Καηή γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηε δηεμαγσγή ησλ αλαιύζεσλ, θαζώο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Σκήκαηνο Εηδαληνινγίαο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο γηα ηελ πνιύπιεπξε βνήζεηά ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Γξ. Αξ. Μαηζνύθε, κέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π., γηα ηηο ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηνπ πνπ κε θαηεύζπλαλ ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αξηηόηεξε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο, σο θαη ηνλ Γξ. θ. Κ. Υξνλόπνπιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ θαη ζηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, Οκόηηκν Καζεγεηή θ. Α. Φιόθα, Καζεγεηή θ. Π. Δπζπκηάδε θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Α. Κακνύηζε, γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζαλ ζηε κειέηε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αθεξαηόηεηά ηεο κε ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπο. Θεσξώ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.) γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηε βαζεηά επγλσκνζύλε κνπ ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζηελνύ νηθνγελεηαθνύ κνπ πεξηβάιινληνο. ηνπο γνλείο κνπ, πνπ κε ζηήξημαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο όπνηε ηνπο ρξεηάζηεθα, ζηνλ αγαπεκέλν κνπ ζύδπγν Υξήζην γηα ηελ απεξηόξηζηε ππνκνλή θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαη ηε κηθξή κνπ Πειαγία, ηελ αλεμάληιεηε καγηθή πεγή δύλακεο, έκπλεπζεο θαη επηπρίαο.

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ καδηθή ρξήζε δηδαληνθηόλσλ, ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ εμαηηίαο ηεο ξύπαλζήο ηνπο. Ζ καθξνρξόληα εθαξκνγή ησλ δηδαληνθηόλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο πεγώλ πξνέιεπζεο ησλ ρισξναληιηλώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 3,4-δηρισξναληιίλεο (3,4-DCA) θάλνπλ αληηιεπηή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο κε ην ελ ιόγσ πξντόλ απνδόκεζεο, ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπο. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ ζηελ εμπγίαλζε ξππαζκέλσλ εδαθώλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν είδε εαξηλώλ (αξαβόζηηνο, ξύδη) θαη ηξία είδε ρεηκεξηλώλ αγξσζησδώλ (ζηηάξη, θξηζάξη, ηξηηηθάιε), πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ππό ηελ επίδξαζε ειεγρόκελσλ ζπλζήθσλ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, έληαζε θσηηζκνύ, θσηνπεξίνδν), απνθιείνληαο, έηζη, ηελ επίδξαζε ησλ εδαθηθώλ παξαγόλησλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ παξεκπνδηζηηθά ζηελ πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από ηηο ξίδεο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηθεηκεληθόηεξε εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ απνξξύπαλζεο κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ πεηξακαηηθώλ θπηώλ. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε απμεκέλσλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο 3,4-DCA ζηελ ηθαλόηεηα πξόζιεςήο ηεο από έλα πιαηύθπιιν είδνο (βίγλα) ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο ηθαλόηεηαο αληηπξνζσπεπηηθώλ αγξνηηθώλ εδαθώλ ηεο Διιάδνο (ζεκαληηθά δηαθνξνπνηνύκελσλ σο πξνο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο) λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο ακκναξγηινπειώδεο (ΚΑΛ), αξγηιώδεο (ΖΜ), πειώδεο (ΚΑΡ) θαη ηιπναξγηιώδεο (ΚΟΡ) εδαθηθόο ηύπνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνηακίζηαο άκκνπ (ΑΜΜΟ) γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο. Γηα λα δηεπθξηληζηεί ν ξόινο ηεο εδαθηθήο πξνζξόθεζεο ηεο 3,4-DCA, ζηελ ηθαλόηεηα ησλ θπηώλ λα ηελ πξνζιακβάλνπλ θαη λα ηελ κεηαβνιίδνπλ, επηιέρζεθε ην θπηό βίγλα πνπ παξνπζίαζε αμηνζεκείσηε ηθαλόηεηα πξόζιεςεο πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο ελ ιόγσ νπζίαο. Σν θπηό απηό αλαπηύρζεθε ζε εδάθε κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξνζξνθεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (εδαθηθνί ηύπνη ΚΑΛ θαη ΚΟΡ) θαη ζε ΑΜΜΟ. Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πδξνπνλίαο, δηαπηζηώζεθε όηη όια ηα πεηξακαηηθά θπηηθά είδε (αξαβόζηηνο, ξύδη, ζηηάξη, θξηζάξη, ηξηηηθάιε) αθαίξεζαλ αμηνζεκείσηα κεγάιε πνζόηεηα ηεο 3,4-DCA από ην δηάιπκα αλάπηπμήο ηνπο. Λακβάλνληαο ππόςε ηε κέζε ζπληζηώκελε ππθλόηεηα θύηεπζεο, πξνέθπςε όηη ε αλακελόκελε απνκάθξπλζε ηεο

8 3,4-DCA από ην έδαθνο είλαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξηηηθάιε. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ε πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από ηα εαξηλά αγξσζηώδε (αξαβόζηηνο θαη ξύδη) επηηαρύλζεθε ζεκαληηθά (δηπιαζηαζκόο ζρεδόλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζιακβαλόκελεο από ηα θπηά πνζόηεηαο ηεο 3,4-DCA) ζε ζπλζήθεο ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, αλεμάξηεηα από ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ. Ζ αύμεζε ηεο πξόζιεςεο ηεο 3,4-DCA, ζε ζπλζήθεο ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, απνδόζεθε ζηελ αύμεζε ηεο δηαπλνήο ησλ θπηώλ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηα θπηά αθαίξεζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν όγθν δηαιύκαηνο (ζρεδόλ δηπιάζην) ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Ζ αλάπηπμε ησλ θπηώλ βίγλαο, ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ηεο 3,4-DCA (ζηαδηαθή επαλαηξνθνδνζία κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε), είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε (ζρεδόλ ηξηπιαζηαζκόο) ησλ πξνζιακβαλόκελσλ πνζνηήησλ ηεο, κέρξη ζρεδόλ ηελ πιήξε αθαίξεζή ηεο από ην δηάιπκα, αλεμάξηεηα από ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ θπηώλ αιιά θαη ην ξπζκό δηαπλνήο ηνπο. Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πξνζξόθεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ, ΖΜ, ΚΑΡ, ΚΟΡ θαη ΑΜΜΟΤ λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA ζε ρξνληθό δηάζηεκα 48 σξώλ (ρξόλνο εμηζνξόπεζεο πξνζξόθεζεο), δηαπηζηώζεθε όηη ην πην νξγαληθό έδαθνο ΚΑΛ πξνζξόθεζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξα πνζά ηεο 3,4-DCA ζε όιν ην εύξνο ησλ εθαξκνδόκελσλ ζπγθεληξώζεσλ, ελώ αθνινύζεζαλ θαηά ζεηξά ηα εδάθε ΖΜ, ΚΑΡ, ΚΟΡ, θαη ε ΑΜΜΟ. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζόηεηαο, κε βαζηθέο εδαθηθέο ηδηόηεηεο, επηβεβαίσζε ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν ηεο νξγαληθήο νπζίαο σο παξάγνληα επίδξαζεο ζηελ ηθαλόηεηα πξνζξόθεζεο ησλ εδαθώλ. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ην πνζνζηό ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζόηεηαο ηεο 3,4-DCA κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζήο ηεο θαη πεξηζζόηεξν ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ΚΑΛ, γεγνλόο ην νπνίν έδεημε όηη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πξνζξόθεζεο δελ είλαη απεξηόξηζηεο. Έηζη, ε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ εμίζσζε Freundlich ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή θαη όιεο νη ηζόζεξκεο πξνζξόθεζεο ήηαλ ηύπνπ L, δεδνκέλνπ όηη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πξνζξόθεζεο πεξηνξίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν, θαζώο απμάλεηαη ε αξρηθή ζπγθέληξσζή ηεο 3,4-DCA. Μηθξή πξνζζήθε CaCO 3 (1%) αύμεζε ζεκαληηθά ην ph ησλ όμηλσλ εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ θαη ΚΑΡ, έρνληαο παξάιιεια σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε (έσο 50%) ηεο πξνζξνθεηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο γηα ηελ 3,4-DCA, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κάξηπξεο (ρσξίο αζβέζησζε). Παξαηεξήζεθε, επίζεο, ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (κέρξη ηνπο 35 0 C) πνπ βειηίσζε νπζηαζηηθά ηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλόηεηα ησλ εμεηαδόκελσλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ, ΖΜ, θαη ΚΟΡ. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο

9 ηθαλόηεηαο νξγαληθό έδαθνο ΚΑΛ, ελώ αθνινύζεζαλ θαηά ζεηξά ηα εδάθε ΖΜ (ελδηάκεζεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ιηγόηεξν νξγαληθό) θαη ΚΟΡ (ρακειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο αθόκε ιηγόηεξν νξγαληθό έδαθνο). Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πξόζιεςεο θαη κεηαβνιηζκνύ ηεο 3,4-DCA ζε θπηά βίγλαο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηνπο εδαθηθνύο ηύπνπο ΚΑΛ, ΚΟΡ, θαη ζηελ ΑΜΜΟ, δηαπηζηώζεθε ν νπζηαζηηθόο ξόινο ηεο πξνζξόθεζεο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηεο 3,4-DCA γηα ηελ πξόζιεςή ηεο από ηα θπηά. Απηό δηαπηζηώζεθε από ην γεγνλόο όηη ηα θπηά, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο έδαθνο ΚΑΛ, πξνζέιαβαλ κηθξόηεξε πνζόηεηα ηεο 3,4-DCA ζε ζύγθξηζε κε ηα θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην έδαθνο ΚΟΡ θαη ζηελ AMMO. Μεηαβνιηζκόο σζηόζν έιαβε ρώξα ζηα θπηά, ηόζν κεηά από πξνζζήθε ηεο 3,4-DCA θαηά ηε κεηαθύηεπζε ζηα πεηξακαηηθά εδάθε, όζν θαη κεηά από πξνζζήθε ηεο 48 ώξεο πξηλ ηε κεηαθύηεπζε. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο 3,4-DCA αληρλεύηεθαλ ζε θπηά πνπ κεηαθπηεύηεθαλ ζε εδάθε ζηα νπνία ε πξνζζήθε ηεο 3,4-DCA είρε πξνεγεζεί θαηά 48 ώξεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηάηαμε ησλ ηξηώλ κεηαβνιηηώλ, κε βάζε ηελ αληρλεπόκελε πνζόηεηά ηνπο ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα εδάθε ΚΑΛ θαη ΚΟΡ γηα 48 ώξεο, αθνινύζεζε ηελ θζίλνπζα ζεηξά ΜGA (ζύλζεην ζύκπινθν ηεο 3,4- DCA κε καινληθό νμύ θαη γιπθόδε), MA (ζύκπινθν ηεο 3,4-DCA κε καινληθό νμύ) θαη GA (ζύκπινθν ηεο 3,4-DCA κε γιπθόδε). ύκπινθα σζηόζν δελ αληρλεύηεθαλ ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο 3,4-DCA θαηά ηε κεηαθύηεπζε ζηελ ΑΜΜΟ, γεγνλόο πνπ απνδόζεθε ζηελ πηζαλή απελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκώλ κεηαβνιηζκνύ ιόγσ θαηλνκέλσλ θπηνηνμηθόηεηαο. Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ηεο πξνζιακβαλόκελεο 3,4-DCA πξνο ηα ζύκπινθα GA, MA θαη MGA ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ βίγλαο, έδεημε όηη ηα θπηά απνηεινύλ κέζν απνδόκεζεο ηεο 3,4-DCA, πέξαλ ηνπ όηη είλαη θαη κέζν απνκάθξπλζήο ηεο από ην έδαθνο θαη όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο θπηνεμπγίαλζεο ξππαζκέλσλ εδαθώλ εθόζνλ δεζκεύνπλ θαη κεηαβνιίδνπλ ηελ 3,4-DCA.

10 ABSTRACT The massive use of herbicides in intensive agriculture has caused serious problems as regards to the lowering of the quality of the components of the environment because of its contamination. The application of herbicides for a long period, from which chloroanilines are produced and especially 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA), make obvious the noticeable aggravation of the soil with this substance in the regions where the herbicides are applied. Purpose of this work is the investigation of the possibilities of cultivated plants to be used on the remediation of contaminated soils. Two and three plant species of spring (maize, rice) and winter cereals (wheat, barley, triticale) were used, respectively. These species were grown hydroponically under controlled environmental conditions (temperature, relative humidity, light intensity, photoperiod), for the elimination of the effects of soil parameters which constrain the root uptake of 3,4-DCA, in order to obtain a better evaluation on the remediation potential with the use of the aforementioned plant species. At the same time, the effect of increased concentration of 3,4-DCA was investigated on its uptake ability for a broadleaf plant species (cowpea) under constant growth conditions. Also, a comparative examination on the sorption capacity of 3,4-DCA, took place for typical Greek agricultural soils with distinct properties. Specifically, the examined soil types were a sandy clay loam (KAL), a clay (HM), a loam (KAR) and a silt clay (KOR) including river sand (AMMOS) for comparison. For the clarification of the role of soil sorption of 3,4-DCA on the ability of plants to absorb and metabolize this substance, the cowpea plant was selected which presented a remarkable capacity to uptake high concentrations of 3,4-DCA. This plant was developed in soils with significant differences as regards to their sorption capacity (soil types KAL and KOR) and in AMMOS. The analysis of the hydroponic experiments showed that all the experimental plant species (maize, rice, wheat, barley, triticale) removed remarkably large amount of 3,4-DCA from the growth solution. Taking into account the average recommended planting density, it was found that the expected removal of 3,4-DCA from the soil is greater in the case of triticale. It was furthermore found that the uptake of 3,4-DCA from the spring cereals (maize and rice) was accelerated significantly (almost doubling of the total plant uptake of 3,4-DCA) in low relative humidity, regardless of lighting conditions. The increased uptake of 3,4-DCA at low relative humidity was attributed to the increased transpiration of plants, taking into account that in the aforementioned conditions the plants removed significantly greater volume of solution (almost two-fold) compared to the conditions of high relative

11 humidity. The growth of cowpea under high concentrations of 3,4-DCA (replenishment with the initial concentration of 3,4-DCA) resulted in the increase (almost three-fold) of its uptake, up to almost its complete removal from the solution, regardless of the rate of plant growth and transpiration. From the analysis of the sorption experiments and more specifically from the comparative examination of the ability of the soil types KAL, HM, KAR, KOR and AMMOS to absorb 3,4-DCA for a period of 48 hours (sorption equilibration time), it was demonstrated that the soil with the highest amount of organic matter (KAL) sorbed significantly greater amounts of 3,4-DCA in the whole range of its applied concentrations, followed by the soils HM, KAR, KOR and AMMOS. The correlation analysis of the sorbed quantity with basic soil properties confirmed the principal role of the organic matter as an influencing factor of the sorption capacity of soils. It was furthermore found that the percentage of sorbed amount of 3,4-DCA decreases with the increasing initial concentration and especially to the soil KAL which presents high sorption capacity. From this it can be concluded that the available sorption sites are not unlimited. Thus, the description of the phenomenon with the Freundlich equation was satisfactory and all sorption isotherms were of type L, given that the available sorption sites are limited and even more as the initial concentration of 3,4-DCA increases. The addition of a small amount of CaCO 3 (1%) increased significantly the ph of the acidic soil types, KAL and KAR, resulting simultaneously in a significant reduction (50%) of their sorption capacity for 3,4-DCA, compared with the respective controls (without liming). A significant effect of the temperature increase (up to 35 0 C) was also noticed, which substantially improved the sorption capacity of the examined, in this case, soil types KAL, HM and KOR. The effect of temperature was more evident in the organic soil KAL, with a high sorption capacity, followed by the HM (intermediate sorption capacity, less organic) and the KOR (low sorption capacity, even less organic) soils. From the analysis of uptake and metabolism of 3,4-DCA in cowpea plants, grown in the soil types KAL, KOR, and AMMOS, it was demonstrated that sorption has an essential role on the availability of 3,4-DCA for its uptake by plants. This was strengthened by the fact that plants grown in soil with a high sorption capacity, KAL, absorb less amount of 3,4-DCA, compared to plants grown in KOR and AMMOS. The metabolism, however, took place in plants, either after the addition of 3,4-DCA when transplanting to the experimental soil, or after adding 3,4-DCA 48 hours before transplantation. It was furthermore demonstrated that significantly greater amounts of the metabolites of 3,4-DCA

12 were detected in the plants transplanted to soil in which the addition of 3,4-DCA was preceded by 48 hours. In this case, the ranking of the three metabolites, based on their concentration detected in the roots of the plants grown in soils KAL and KOR for 48 hours, followed the descending order MGA (conjugate of 3,4-DCA with malonic acid and glucose), MA (conjugate of 3,4-DCA with malonic acid) and GA (conjugate of 3,4-DCA with glucose). These conjugates are not detected in the case of the 3,4-DCA, when transplanting plants in AMMOS, which was attributed to the possible deactivation of the metabolism mechanisms due to phytotoxicity. The metabolism of almost all absorbed 3,4- DCA to the GA, MA and MGA conjugates in the roots of cowpea showed that the plants are means of degradation and of removal of 3,4-DCA from the soil, and that they can be used in applications where phytoremediation of contaminated soil takes place as they bind and metabolize 3,4-DCA.

13 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Αλζξψπηλνη νξγαληζκνί Τδάηηλν πεξηβάιινλ Δδαθηθφ πεξηβάιινλ Φπηηθνί νξγαληζκνί... 9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : ΦΤΣΟΔΞΤΓΗΑΝΖ Σχπνη, πξνυπνζέζεηο θαη πξννπηηθέο θπηνεμπγίαλζεο Ζ Φπηνεμπγίαλζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θπηνεμπγίαλζεο Φπηηθνί νξγαληζκνί θαη εμπγίαλζε πεξηβάιινληνο Ο ξφινο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο Ο ξφινο ηνπ κεηαβνιηζκνχ Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε θπηνεμπγίαλζε Δδαθηθφ πεξηβάιινλ-πξνζξφθεζε Ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ-γηαπλνή Ηδηφηεηεο ησλ ξχπσλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο :ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ (ΥΛΧΡΟ)ΑΝΗΛΗΝΧΝ Χ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ Πξνέιεπζε (ρισξν)αληιηλψλ Ηδηφηεηεο θαη πεξηβαιινληηθή ηχρε ηεο 3,4- δηρισξναληιίλεο Ζ πξνζξφθεζε ηεο 3,4-DCA Δπηπηψζεηο 3,4-δηρισξναληιίλεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο : ΦΤΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ-ΓΔΚΣΔ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Αγξσζηψδε Υεηκεξηλά Δαξηλά Φπραλζή ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ... 92

14 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΣΑ ΦΤΣΑ ΟΣΑΝ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΜΔΧ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε θαη πξνεηνηκαζία θπηηθνχ πιηθνχ Υξεζηκνπνηνχκελεο ρεκηθέο ελψζεηο Δγθαηάζηαζε πεηξακάησλ πλζήθεο πεξηβάιινληνο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πεηξακαηηθψλ θπηψλ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Ηθαλφηεηα πξφζιεςεο ηεο 3,4-DCA απφ ηα αγξσζηψδε Δπίδξαζε ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη έληαζεο θσηηζκνχ ζηελ πξφζιεςε ηεο 3,4- DCA απφ ηα εαξηλά αγξσζηψδε Αξαβφζηηνο Ρχδη Δπίδξαζε επαλαηξνθνδνζίαο κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηεο 3,4-DCA ζηε πξφζιεςή ηεο απφ θπηά βίγλαο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 o : ΠΡΟΡΟΦΖΖ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΑΦΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε, ηδηφηεηεο θαη πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ πιηθνχ Πξνζδηνξηζκφο εδαθηθψλ ηδηνηήησλ Υξεζηκνπνηνχκελεο ρεκηθέο ελψζεηο Απαηηνχκελα φξγαλα θαη ζπζθεπέο Πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ εμηζνξξφπεζεο Γηελέξγεηα πεηξακάησλ πξνζξφθεζεο ηεο 3,4-DCA Αζβέζησζε ησλ φμηλσλ εδαθψλ Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 3,4-DCA πλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Υξφλνο εμηζνξξφπεζεο Πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα εδαθψλ

15 2.2.3 Ο ξφινο ηνπ ph ζηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ O ξφινο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΦΤΣΑ ΒΗΓΝΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΥΘΖΚΑΝ Δ ΣΡΔΗ ΣΤΠΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε θαη πξνεηνηκαζία θπηηθνχ πιηθνχ Πξνέιεπζε, ηδηφηεηεο θαη πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ πιηθνχ Δγθαηάζηαζε πεηξακάησλ πλζήθεο πεξηβάιινληνο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πεηξακαηηθψλ θπηψλ Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 3,4-DCA θαη ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο ζηα θπηά ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ θαζνιηθή ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 1 ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο, επίζεο, θαη ην ζηαζεξφ έιεγρν ησλ ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ ησλ θπηψλ. Σν γεγνλφο σζηφζν ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ πςειψλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ, ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν, παξεθψιπζε ζεκαληηθά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε παξάιιεια θαη ησλ νπζηαζηηθψλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ (απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ) ζηνπο θπηηθνχο θαη δστθνχο νξγαληζκνχο, ην ελαέξην θαη εδαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν Πεπιβαλλονηικέρ επιπηώζειρ θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε καδηθή ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, αξρηθά, ζηα γεσπνληθνχ ραξαθηήξα, πνπ νθείινληαη κεηαμχ άιισλ ζηε κεγάιε εθιεθηηθφηεηά ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ δηδαλίσλ (Kotoula-Syka et al., 2000; De Prado and Franco, 2004; Kaloumenos and Eleftherohorinos, 2008; 2009), ηελ εμαζζέλεζε ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ εκθάληζε ηνμηθνηήησλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ (κε ζηφρσλ) (Berova and Zlatev, 2002; Saladin et al., 2003), ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ αλζεθηηθφηεηαο ησλ παζνγφλσλ (Sanyal and Shrestha, 2008) θαη ησλ αζζελεηψλ (Cantonwine et al., 2007). Σα πξνβιήκαηα απηά νδεγνχλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (Gianessi, 2005) γηα ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ιφγσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη (εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο) θαη ζε δπζθνιίεο ζηηο εμαγσγέο ιφγσ αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ ζηα πξντφληα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο 1 θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα είλαη ην ζχλνιν ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιιηεξγεηήο ζηελ θαζεκεξηλή γεσξγηθή πξαθηηθή, δειαδή εληνκνθηφλα, αθαξενθηφλα, λεκαησδνθηφλα, ηξσθηηθνθηφλα, κπθεηνθηνθηφλα, δηδαληνθηφλα, θπηνξξπζκηζηηθέο νπζίεο, πιελ ησλ ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ εδάθνπο (Πνιπξάθεο, 2003).

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (έδαθνο, λεξά, αηκφζθαηξα) θαη ηελ, θαη επέθηαζε, εμάιεηςε πιεζπζκψλ σθέιηκσλ δστθψλ νξγαληζκψλ ιφγσ ηεο βηνκεηαθνξάο (Shelton and Miller, 2002) θαη βηνζπζζψξεπζεο (Fahl et al., 1995; Carafa et al., 2009) ππνιεηκκάησλ ή κεηαβνιηηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο (Kamarianos et al., 2003; Sakellarides et al., 2006; Katagi, 2010). Σειηθφο απνδέθηεο ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηψλ είλαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο (γεσξγφο-ρξήζηεο, θαηαλαισηήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ) (Υξπζφγεινο, 1990; Μπεφπνπινο, 1996). Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζεσξνχληαη δπλεηηθνί ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεγή δηάρπησλ ξππάλζεσλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, φηαλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, πθηζηάκελα κηα ζεηξά ρεκηθψλ, θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο πδξφιπζε, νμείδσζε, δηάζπαζε, κεηαθνξά, εμάηκηζε, εμάρλσζε, θιπ. (Kerle et al., 2007). Ζ κεηαθνξά ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ έμσ απφ ηα φξηα ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, πνπ δέρνληαη ηνπο ρεηξηζκνχο (θπξίσο ζηα λεξά), γίλεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο δηάβξσζεο, πνπ εμαξηψληαη απφ δπν ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο παξάγνληεο, ην αλάγιπθν θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (Scriever and Liess, 2007). Άιινη παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ ζηε κεηαθίλεζε, είλαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο, ε ππνιεηκκαηηθή δξάζε ηεο ελεξγνχ νπζίαο (ρεκηθέο ηδηφηεηεο), ν ηχπνο ηεο θαιιηέξγεηαο, ε ππθλφηεηά ηεο, θαζψο θαη ε γεηηλίαζή ηεο κε ξένληα χδαηα, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (δνκηθή ζηαζεξφηεηα, πδαηντθαλφηεηα θαηά ηε ζηηγκή ησλ βξνρνπηψζεσλ) θαη νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δφζε, ζηε ζπρλφηεηα θαη ζην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία άξδεπζεο (USGS, 2000; Bues et al., 2004). Λφγσ ησλ ζπρλψλ επεηζνδίσλ ξχπαλζεο πνηακψλ θαη πδξνθνξέσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο εθαξκνδφκελεο δφζεο ή αθφκε θαη απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ θπηνθαξκάθσλ. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αηξαδίλε, κηα απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο ελεξγέο νπζίεο ζηε δηδαληνθηνλία ηνπ αξαβνζίηνπ (Μπεφπνπινο, 1996). H εκκνλή-παξακνλή (persistence) ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ-έδαθνο θαη επνκέλσο ν βαζκφο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (πηεηηθφηεηα, αληηδξαζηηθφηεηα, πξνζξνθεηηθφηεηα θαη απνξξνθεηηθφηεηα, πδαηνδηαιπηφηεηα, πνιηθφηεηα), ε θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ηεο ζηεξεήο (έδαθνο) θαη πγξήο (λεξφ) θάζεο, ε απνδνκεζηκφηεηά ηνπο απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, νη

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ε πξφζιεςή ηνπο απφ εδαθηθνχο, πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη ν κεραληζκφο δξάζεο ηνπο (Boesten and van der Linden, 1991; Schwitzguébel et al. 2006). Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ησλ δηδαληνθηφλσλ ζην έδαθνο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ηχπνο, νξγαληθή νπζία, ph, κηθξνβηαθή ρισξίδα, βειηησηηθά), νη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, βξνρφπησζε, δηάξθεηα θαη έληαζε θσηηζκνχ), νη ηδηφηεηεο ηνπ δηδαληνθηφλνπ (θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηχπνο ζθεπάζκαηνο, δφζε, κέζνδνο επαλάιεςε εθαξκνγήο, παξνπζία άιινπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ θπηνχ πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνξξνθά, λα κεηαβνιίδεη θαη λα αδξαλνπνηεί νξηζκέλα δηδαληνθηφλα (Διεπζεξνρσξηλφο, 2008). Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηφ φηη, ζε αληίζεζε κε άιιεο πεγέο ξχπαλζεο, απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε είλαη δηάρπηεο, θαζψο νη ρεκηθέο ελψζεηο θαηαλέκνληαη (δηαζπείξνληαη, εμαπιψλνληαη) ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ζε ζρεηηθά ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη, παξφιν πνπ ηα πην ζχγρξνλα ζθεπάζκαηα είλαη ιηγφηεξν έκκνλα, ή βηνζπζζσξεπηηθά, πνιιά είλαη πεξηζζφηεξν επθίλεηα ζην πεξηβάιινλ (Atterby et al., 2002; Chaudhry et al., 2002). Χο έκκνλα, γηα παξάδεηγκα, δηδαληνθηφλα ραξαθηεξίδνληαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνθπηξσηηθέο επεκβάζεηο, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα παξακείλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν (αξθεηέο εβδνκάδεο) γηα λα αζθήζνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ησλ νπνίσλ ε βιάζηεζε γίλεηαη θιηκαθσηά θαη δηαξθεί αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γεληθά, ηα δηδαληνθηφλα ζπγθξαηνχληαη ιφγσ πξνζξφθεζεο ζηνπο επηθαλεηαθνχο εδαθηθνχο νξίδνληεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε έθπιπζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξψηε βξνρφπησζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε ηε παξνπζία θηλδχλνπ κεηαθίλεζεο ζε βαζχηεξα εδαθηθά ζηξψκαηα. ε φ,ηη αθνξά ην ξφιν ζηελ ηχρε θαη κεηαθίλεζε πνιιψλ νξγαληθψλ ξχπσλ (δηδαληνθηφλσλ θαη πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηνπο), ε νξγαληθή νπζία απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο (Karthikeyan and Kulakow, 2003). ε εδάθε, γηα παξάδεηγκα, πινχζηα ζε άξγηιν θαη νξγαληθή νπζία, ζπληζηάηαη κεγαιχηεξε δφζε δηδαληνθηφλσλ, εθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα δηδαληνθηφλα πξνζξνθψληαη ζηα θνιινεηδή ηεο αξγίινπ θαη ηεο νξγαληθήο νπζίαο κε απνηέιεζκα κέξνο ηεο δφζεο πνπ εθαξκφδεηαη λα αδξαλνπνηείηαη (Πνιπξάθεο 2003). Σα δηδαληνθηφλα εδάθνπο, γεληθά, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζξνθψληαη ζηελ νξγαληθή

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ νπζία ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην εδαθηθφ δηάιπκα, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο κε ινηπέο δηεξγαζίεο (π.ρ. απνξξφθεζε απφ ηα θπηά) θαη επνκέλσο λα απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζην έδαθνο. Ο ρξφλνο απηφο κεηψλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηή ε κηθξνβηαθή απνδφκεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο ζέζεηο πξνζξφθεζεο ησλ νξγαληθψλ θνιινεηδψλ απφ φ,ηη ζην εδαθηθφ δηάιπκα, ή φηαλ ζηηο ζέζεηο πξνζξφθεζεο ιακβάλεη ρψξα ε ρεκηθή πδξφιπζε (Διεπζεξνρσξηλφο, 2002). Ζ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε επνκέλσο απφ ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί, θπξίσο, ζηε δηάρπηε ρακεινχ επηπέδνπ ξχπαλζε ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε γεσξγία θαη ιφγσ ηεο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ησλ έκκνλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη ζηε βαξηάο κνξθήο ξχπαλζε θαζνξηζκέλσλ πεξηνρψλ εμαηηίαο ηεο αζέιεηεο ή ζθφπηκεο (ζειεκέλεο) δηάζεζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ (Schwitzguébel et al., 2006). Ο Pimentel (1995), ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη φηη ιηγφηεξν απφ ην 0.1% ησλ εθαξκνδφκελσλ πνζνηήησλ ησλ θπηνθαξκάθσλ θζάλεη ην ζηφρν, ελψ νη ελαπνκείλνπζεο πνζφηεηεο ελαπνηίζεληαη ζην έδαθνο, ζε νξγαληζκνχο κε ζηφρνπο, ην ελαέξην πεξηβάιινλ θαη ην λεξφ. Έηζη, ζπρλά, αλαθέξνληαη νη βξαρπρξφληεο επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα πνιπάξηζκα πεξηζηαηηθά νμείαο ηνμηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη ε καθξνρξφληα παξακνλή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο γηα δεθαεηίεο κεηά ην πέξαο ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ βηνζπζζψξεπζε θαη βηνζπγθέληξσζε, θαη επέθηαζε, ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα έρνπλ ζέζεη καθξνρξφληνπο θηλδχλνπο, πνπ είλαη θαη νη πιένλ αλεζπρεηηθνί, γηα ηα είδε κε ζηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ (Chaudhry et al., 2002) Αλζξψπηλνη νξγαληζκνί Δπηπηψζεηο (νμείεο-βξαρπρξφληεο ή καθξνρξφληεο) ζηελ πγεία είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ιήςε απφ ιάζνο (αηχρεκα), νη επηπηψζεηο επαγγεικαηηθήο θχζεσο θαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ κε ππνιείκκαηα θπηoπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (Valsamaki et al., 2006; Amvrazi and Albanis, 2009). ε φ,ηη αθνξά ηηο νμείεο (άκεζεο) επηδξάζεηο ραξαθηεξηζηηθά

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ αλαθέξεηαη φηη ζε θάζε έλα έσο δχν ιεπηά ζπκβαίλεη κηα πεξίπησζε δειεηεξίαζεο απφ θπηνθάξκαθα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ θάζε 1-2 ψξεο πεζαίλεη έλαο άλζξσπνο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (World Health Organisation, WHO) ππνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν δειεηεξηάδνληαη πεξίπνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη απφ απηνχο πεξίπνπ πεζαίλνπλ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ αθνξά ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη πνιχ πςειφηεξνο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνιιψλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ ηεο ρψξαο καο, ζεκεηψλνληαη θάζε ρξφλν 1500 πεξίπνπ πεξηζηαηηθά νμείσλ δειεηεξηάζεσλ απφ θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 30 πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην (Υξπζφγεινο, 1990; Πνιπξάθεο, 2003). Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα ζηε Β. Διιάδα, ηελ ηεηξαεηία (Σζνπθάιε-Παπαδνπνχινπ θ.α., 1988), πξνέθπςε φηη ην είδνο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (60%) ησλ δειεηεξηάζεσλ, πνπ εμεηάζζεθαλ, είλαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. Μεηαμχ απηψλ ζαλαηεθφξεο δειεηεξηάζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (πνζνζηφ 67%) πξνθαινχληαη απφ ηα εληνκνθηφλα κε πξψηα ηα νξγαλνθσζθνξηθά θαη δεχηεξα ηνπο θαξβακηδηθνχο εζηέξεο (αληηρνιηλεζηεξεζηθά εληνκνθηφλα). Ζ ππνιεηκκαηηθφηεηα ησλ έκκνλσλ θπηνθαξκάθσλ ζην πεξηβάιινλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ, δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαπαξαγσγηθέο αλσκαιίεο (δηαηαξαρέο ζηνλ έκκελν θχθιν, ζηεηξφηεηα, αλσκαιίεο ζηε γνληκφηεηα, γέλλεζε παηδηψλ κε αλσκαιίεο) θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (αιιαγέο ζηνπο εγθεθαιηθνχο θχθινπο θαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ, λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο, δηαβήηεο, αιιεξγηθέο θαη θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο, επηδξάζεηο ζην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα) (Eskenazi et al., 1999; Wolff et al., 2000; Chaudhry et al., 2002; Chatzi et al., 2007; Gasnier et al., 2009; Sagiv et al., 2010).

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Τδάηηλν πεξηβάιινλ Πνιιέο είλαη νη θαηαγξαθέο ππνιεηκκάησλ θαη κεηαβνιηηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά (Albanis et al., 1998; Papadopoulou-Mourkidou et al., 2004; Konstantinou et al., 2006) πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ έιιελεο εξεπλεηέο θαη πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πςειέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα πδάηηλα ζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο (Ζela et al., 2004). Ζ επηβάξπλζε απηή ησλ πδάησλ απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηε ζεκαληηθή κεηαθίλεζε (Αlbanis et al., 1994; 1995) θαη ζπζζψξεπζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ, θαη επέθηαζε, εκθάληζε θαηλνκέλσλ βηνζζπζψξεπζεο (Sakellarides, et al., 2006) θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζχζηαζήο (Bellos et al., 2004) ηνπο. Δίλαη, επνκέλσο, αλακελφκελν φηη έλα πνζνζηφ ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο ζα νθείιεηαη ζε ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ ηνπο, πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε ζηφρνπο. Πεξηνδηθά θαηλφκελα πνπ ζα έπξεπε λα πξνθαινχλ αλεζπρία θαη αθχπληζε, φπσο ε δεκηνπξγία ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζηξψκαηνο απφ λεθξά ζαιάζζηα θπηά θαη άιγε, εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζηηο ζάιαζζέο καο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζάιαζζεο ηεο Β. Διιάδνο. Νεθξά ςάξηα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζην Λνπδία πνηακφ, ζηνλ Αιηάθκνλα, ελψ παιαηφηεξα εκθαλίζηεθαλ θαηλφκελα νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο, φπσο ν καδηθφο ζάλαηνο ςαξηψλ ζηε ιίκλε Βηζησλίδα, απνδηδφκελα θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα ζηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Υξπζφγεινο, 1990) Εδαθηθφ πεξηβάιινλ Ζ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, ζε ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ απνηειεί επαθφινπζν ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιίκαηνο, ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ εδαθψλ θαη ηεο αγξνηηθήο πξαθηηθήο. Ζ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ πεξηγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απφ ηε δηάβξσζε, ηελ εξεκνπνίεζε, ηελ αιάησζε, ηε ζπκπίεζε θαη ηε ξχπαλζε (Zalidis et al., 2002). Οη Walker et al. (1982) ηαμηλνκνχλ ηηο δηεξγαζίεο απνκάθξπλζεο ησλ δηδαληνθηφλσλ απφ ην εδαθηθφ δηάιπκα ζε θπζηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζξφθεζε ζηα θνιινεηδή ηνπ εδάθνπο, ηελ έθπιπζε, ηελ εμάηκηζε-εμάρλσζε θαη ηελ απνξξφθεζε

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ απφ ηα θπηά θαη ζε δηεξγαζίεο θσηνρεκηθήο, ρεκηθήο θαη κηθξνβηαθήο δηάζπαζεο ή απνδφκεζεο. Οξηζκέλεο, επνκέλσο, απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ πθίζηαληαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα φηαλ βξεζνχλ ζην έδαθνο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζξφθεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο παξακνλήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην έδαθνο. Έηζη, νξηζκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα αζθνχλ δπζκελή επίδξαζε κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο ζηε κηθξνπαλίδα-κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζχλζεζε θαη ην χςνο ησλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ (Heydari et al., 1997; Atanassova et al., 2009), ζηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ (Sawicka and Selwet, 1998) θαη επνκέλσο ζηελ ηαρχηεηα δηάζπαζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ζηνπο θχθινπο ησλ ζηνηρείσλ Ν, S, θαη P (Vitousek and Matson, 1985), θαζψο θαη ζηε κηθξνβηαθή ζχλζεζε ηεο ξηδφζθαηξαο (Moorman and Dowler, 1991). Ο Πνιπξάθεο (2003) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηε κηθξνπαλίδα θαη κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο (κηθξναξζξφπνδα, έληνκα, γαηνζθψιεθεο, κχθεηεο, βαθηήξηα) απφ εθαξκνγέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ πιεζπζκφ σθέιηκσλ κηθξναξζξνπφδσλ ηνπ εδάθνπο θαη αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ ηνπ εδάθνπο, απφ ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θπιιψκαηνο (Carbaryl) θαη εδάθνπο (εμαρισξηνχρν βελδφιην). Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαπλνγφλσλ Vapam θαη DD γηα απαιιαγή ηνπ εδάθνπο απφ δηάθνξα παζνγφλα (απνιχκαλζε) έρεη πξνθαιέζεη ζλεζηκφηεηα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πιεζπζκψλ αξζξνπφδσλ ηνπ εδάθνπο, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε κεηά απφ ζρεδφλ δπν ρξφληα. Δπξέσο θάζκαηνο απνιπκαληηθά ηνπ εδάθνπο (Metham sodium, DiTrapex, βξσκηνχρν κεζχιην θ.α.), λεκαησδνθηφλα (δηβξσκηνχρν αηζπιέλην, δηρισξνπξνπάλην θ.α.), νξγαλνθσζθνξηθά θαη θαξβακηδηθά εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα (benomyl, Captan, carbendazim, dinocap, thiophanate-methyl, chloropicrin) έρνπλ απνδεηρζεί πνιχ ηνμηθά γηα ηνπο γαηνζθψιεθεο, ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία ζηε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε εμαθάληζε πιεζπζκψλ γαηνζθσιήθσλ ηνπ είδνπο Lubricus terrestris κεηά απφ ςεθαζκφ κε benomyl. Σνμηθή επίδξαζε ζηα δηάθνξα ζπκβησηηθά Rhizobium ησλ ςπραλζψλ έρεη, επίζεο, επηζεκαλζεί απφ θάπνηα κπθεηνθηφλα (Thiram, captan, θα.), ελψ ε ζπρλή ρξήζε ηνπο, πνπ πεξηνξίδεη ην πιεζπζκφ ησλ κπθήησλ-αληαγσληζηψλ, πξνθαιεί αχμεζε ηεο εδαθηθήο βαθηεξηαθήο ρισξίδαο ζην ππάξρνλ ζξεπηηθφ ππφζηξσκα. Ζ εκθάληζε ηξνθηθψλ αλσκαιηψλ ζηα θπηά πνιιέο θνξέο απνδίδεηαη

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ζην ζάλαην ησλ κπθνξξηδψλ, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα θπηά απφ αζζέλεηεο θαη ηα εκπινπηίδνπλ κε αθνκνηψζηκν θψζθνξν, εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ απνιπκαληηθψλ εδάθνπο (ρισξνπηθξίλε, CH 3, Br, dazomet). Αιια ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζε επηδξάζεηο ζε κπθφξξηδεο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ζηελ ελδεηθλπφκελε δφζε ησλ δηδαληνθηφλσλ metolachlor, alachlor θαη bentazon δελ επεξέαζε ηνλ απνηθηζκφ ηνπ αξαβνζίηνπ απφ ηε VA-κπθφξξηδα (Καξαγηαλλίδεο θαη Νηαξαξάο, 1999) θαη φηη ε εθαξκνγή ζηελ ελδεηθλπφκελε δφζε ηνπ δηδαληνθηφλνπ napropamide δελ επεξέαζε, επίζεο, ηνλ απνηθηζκφ ηεο πηπεξηάο απφ ηελ ίδηα κπθφξξηδα (Καξαγηαλλίδεο θαη Νηαξαξάο, 1995). Αληίζεηα κε ηελ εθαξκνγή ζηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ fluometuron παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ απνηθηζκνχ ηεο κπθφξξηδαο απηήο ζην βακβάθη (Νηαξαξάο θαη Καξαγηαλλίδεο, 1996). Αιιαγή ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο, φπσο βαθηήξηα θαη επηβιαβείο γηα ηα θπηά κχθεηεο, έρεη παξαηεξεζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηφλσλ θαη ηε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ θπηηθψλ εηδψλ (Reddy et al., 2003). Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη ε επίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο είλαη παξνδηθή θαη ζχκθσλα κε δεδνκέλα εξεπλψλ, δελ έρεη παξαηεξεζεί εμαθάληζε εηδψλ (Freemark and Boutin, 1995). Απφ έξεπλα ηνπ Eberbach (1993) ζπκπεξαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δφζεο ηνπ δηδαληνθηφλνπ ζην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ζηε κηθξνρισξίδα. Υαξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε δφζεηο κεγαιχηεξεο ησλ επηηξεπφκελσλ, ηα δηδαληνθηφλα trifluralin θαη alachlor πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηειερψλ αδσηνβαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Rhizobium, ζε αληίζεζε κε κφιηο ηελ ειαθξά επίδξαζε ζηελ αλαπλνή ηνπο, θαηά ηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο. Δπεηδή, εθηφο ησλ άιισλ, ηα δηδαληνθηφλα πξνθαινχλ αιιαγέο ζηε θπηνθνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ, είλαη, γεληθά, παξαδεθηφ φηη επλννχλ θαη ηηο δαζνπαζνινγηθέο αζζέλεηεο απφ κχθεηεο θιπ. (Jackson and Stack, 2002). Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ ζηελ παλίδα ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γαηνζθψιεθεο, ηα ζθαζάξηα θαη ηα κπξηάπνδα, είλαη άκεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη νμεία ηνμηθφηεηα θαη έκκεζε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνηθηινκνξθίαο ησλ δηδαλίσλ πνπ είλαη πεγή ηξνθήο θαη ελέξγεηαο γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο (Edwards, 1993). Απφ κειέηεο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, έρεη πξνθχςεη φηη δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηδαληνθηφλσλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζαπξνθάγσλ νξγαληζκψλ (Collembola), ηε κείσζε ησλ θνιενπηέξσλ ηνπ εδάθνπο πνπ ηξέθνληαη απφ ζπφξνπο δηδαλίσλ (Carabidae) θαη ηε κείσζε ησλ θπηνθάγσλ (herbivores), ησλ επηθνληαζηψλ

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (pollinators) θαη ιεπηδνπηέξσλ (Brooks et al., 2003; Hawes et al., 2003; Haughton, et al., 2003; Roy et al., 2003). Δπίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ εδάθνπο έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηε δξάζε ελδχκσλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ atrazine πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ ελδχκσλ νπξεάζε θαη θσζθαηάζε. ε άιιεο, σζηφζν πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ (π.ρ. diuron), δελ παξαηεξείηαη παξφκνηα ή άιιε επίδξαζε ζε ελδπκηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ εδάθνπο (Γάξεο, 1984). Οη αξλεηηθέο, φκσο, επηδξάζεηο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα θαη επνκέλσο είλαη αλαζηξέςηκεο. Ζ καθξνρξφληα ρξήζε δηδαληνθηφλσλ πξνθαιεί, επηπιένλ, ειάηησζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα (έσο 30cm) κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε ρισξίδα ηνπ εδάθνπο (Πίππαο θαη Γάξεο, 1978) Φπηηθνί νξγαληζκνί Ζ πνιππινθφηεξε θαη δαπαλεξφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ, ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, νθείιεηαη ζηε βαζκηαία ειάηησζε ησλ επαίζζεησλ εηδψλ δηδαλίσλ θαη ζηελ επηθξάηεζε άιισλ αλζεθηηθψλ, εμαηηίαο ηεο επαλεηιεκκέλεο εθαξκνγήο δηδαληνθηφλσλ. Φαηλφκελα, πνπ παξαηεξνχληαη ζπλήζσο απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζε κηα θπηνθνηλσλία, πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ θπηψλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ, ηελ επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθψλ εηδψλ θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθψλ βηνηχπσλ ησλ επαίζζεησλ θπηψλ (Kotoula-Syka et al., 2000; Kaloumenos and Eleftherohorinos, 2008; 2009). ηε ρψξα καο, ε καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ propanil ζε νξπδψλεο ηεο Β. Διιάδνο είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απφ πνιχ λσξίο κε θαηαπνιεκήζηκσλ βηνηχπσλ κνπρξίηζαο (Giannopolitis and Vassiliou, 1989). Ζ παξαηεηακέλε (3-4 ρξφληα) ρξήζε ηξηαδηλψλ ζε ακπειψλεο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εηήζησλ δηδαλίσλ θαη ζηελ επηθξάηεζε άιισλ πνιπεηψλ θαη δπζεμφλησησλ. Ζ επαλεηιεκκέλε ρξήζε ησλ 2,4-D ή MCPA νδήγεζε ζε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ησλ αγξσζησδψλ (αγξηνβξψκε, θάιαξε θ.α.) θαη πιαηχθπιισλ (Gallium, Chrysanthemum θ.α.) δηδαλίσλ ζηα ζηηεξά, κε απνηέιεζκα ηε δαπαλεξφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο κε λεφηεξα δηδαληνθηφλα. Ζ γεληθεπκέλε δηδαληνθηνλία (Πνιπξάθεο, 2003), ζε νπσξψλεο κε glyphosate, είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε πην αλζεθηηθψλ εηδψλ (Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Paspalum distichum), αιιά θαη ηελ εκθάληζε παξάιιεια λέσλ δχζθνισλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο δηδαλίσλ (Parietaria juduica, Hedera helix, Arum italicum

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ θ.α.). H θαιιηέξγεηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηα δηδαληνθηφλα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθψλ βηνηχπσλ δηδαλίσλ. Οη Powels and Preston (2006) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα ηέηνησλ θπηψλ αχμεζε ηε ρξήζε ηνπ glyphosate πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο επηινγήο αλζεθηηθψλ βηφηππσλ ησλ δηδαλίσλ. Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο έρεη παξαηεξεζεί θαη εμαηηίαο ηεο κεηαθεξφκελεο γχξεο απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζε ζπγγεληθά επαίζζεηα είδε δηδαλίσλ ή ζε άιια γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ηνπ ηδίνπ είδνπο (Hall, et al., 2000). Μεηαβνιέο ζηε ρισξίδα, έρνπλ, επίζεο, παξαηεξεζεί ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαιιηέξγεηαο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ αλζεθηηθψλ ζε δηδαληνθηφλα. πγθεθξηκέλα, νη Heard et al. (2003a; 2003b) δηαπίζησζαλ κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ ππθλφηεηα θαη ζηε βηνκάδα ησλ 12 επηθξαηέζηεξσλ δηδαλίσλ θαηφπηλ εθαξκνγήο ηνπ glufosinate ζε θαιιηέξγεηεο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο ειαηνθξάκβεο θαη ηνπ glyphosate ζε αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο δαραξφηεπηινπ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή δηδαληνθηνλία. Ζ απμεκέλε ρξήζε ηνπ glyphosate είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο δηδαληνρισξίδαο (Culpepper et al., 2006) πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επαίζζεησλ δηδαλίσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ δηδαλίσλ. Ζ ινγηθή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ δελ έρεη πξνθαιέζεη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε θπζηθή ρισξίδα, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Ζ αλεχζπλε θαη αλεμέιεγθηε ρξήζε, φκσο, ησλ δηδαληνθηφλσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρεηηθά ζηαζεξφηεξα νηθνζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, φπσο βνζθφηνπνπο θαη δάζε. Απηφ, πνπ γεληθά παξαηεξείηαη, είλαη φηη ε κείσζε ελφο αλεπηζχκεηνπ είδνπο δεκηνπξγεί θελά πνπ θαιχπηνληαη ζχληνκα απφ άιιν ή άιια είδε, ηα νπνία δελ απνθιείεηαη λα γίλνπλ εμίζνπ αλεπηζχκεηα, εάλ δελ ιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα (Πνιπξάθεο, 2003).

26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Albanis, T.A., Danis, T.G. and Kourgia, M.K Transportation of pesticides in estuaries of the Axios, Loudias and Aliakmon rivers (Thermaikos Gulf), Greece. Science of the Total Environment, 156: Albanis, T.A., Danis, T.G. and Hela, D.G Transportation of pesticides in estuaries of Louros and Arachthos rivers (Amvrakikos Gulf, N. W. Greece). Science of the Total Environment, 171: Albanis, T.A. Hela, D.G. Sakellarides, T.M. and Konstantinou, I.K Monitoring of pesticide residues and their metabolites in surface and underground waters of Imathia (N. Greece) by means of solid-phase extraction disks and gas chromatography. Journal of Chromatography A, 823: Amvrazi, E.G. and Albanis, T.A Pesticide residue assessment in different types of olive oil and preliminary exposure assessment of Greek consumers to the pesticide residues detected. Food Chemistry, 113: Atanassova-Altimirska, R., Bakalivanov, D. and Poushkarov, N Gardian and pivot herbicide effect on some non-symbiotic nitrogen fixing bacteria. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23: Bellos, D., Sawidis, T. and Tsekos I Nutrient chemistry of river Pinios (Thessalia, Greece). Environment International, 30: Berova, M. and Zlatev, Z Growth and photosynthesis responses of young bean (Phaseolus vulgaris L.) plants to herbicide stress. Probable protective effect of polyamine diethylenetriamine. Journal of Environmental Protection and Ecology, 3: Boesten, J. J. T. I. and van der Linden, A. M. A Modeling the influence of sorption and transformation on pesticide leaching and persistence. Journal of Environmental Quality, 20: Brooks, D.R., Bohan, D.A., Champion, G.T., Haughton, A.J., Hawes, C., Heard, M.S., Clark, S.J., Dewar, A.M., Firbank, L.G., Perry, J.N., Rothery, P., Scott, R.J., Woiwod, I.P., Birchall, C., Skellern, M.P., Walker, J.H., Baker, P., Bell, D., Browne, E.L., Dewar, A.J.G., Fairfax, C.M., Garner, B.H., Haylock, L.A., Horne, S.L., Hulmes, S.E., Mason, N.S., Norton, L.R., Nuttall, P., Randle, Z., Rossall, M.J., Sands, R.J.N., Singer, E.J. and Walker, M.J Invertebrate responses to the management of genetically modified herbicide-tolerant and conventional spring crops. I. Soil-surface-active invertebrates. Philosophical Transactions of the Royal Society, 358: Bues, R., Bussières, P., Dadomo, M., Dumas, Y., Garcia-Pomar, M. I. and Lyannaz, J. P Assessing the environmental impacts of pesticides used on processing tomato crops. Agriculture Ecosystems and Environment, 102: Cantonwine, E. G., Culbreath, A. K. and Stevenson, K. L Effects of cover crop residue and preplant herbicide on early leaf spot of peanut. Plant Disease, 91: Carafa, R., Marinov, D., Dueri, S., Wollgast, J., Giordani, G., Viaroli, P., Zaldívar, J-M A bioaccumulation model for herbicides in Ulva rigida and Tapes philippinarum in Sacca di Goro lagoon (Northern Adriatic). Chemosphere, 74: Chatzi, L., Alegakis, A., Tzanakis, N., Siafakas, N., Kogevinas, M. Lionis, C Association of allergic rhinitis with pesticide use among grape farmers in Crete, Greece. Occupational and Environmental Medicine, 64:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οθέιε θαη επηπηώζεηο από ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζηελ ειιεληθή γεσξγία

Οθέιε θαη επηπηώζεηο από ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζηελ ειιεληθή γεσξγία Οθέιε θαη επηπηώζεηο από ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζηελ ειιεληθή γεσξγία Ηιίαο Γ. Διεπζεξνρσξηλόο, Καζεγεηήο Ζηδαληνινγίαο, Εξγαζηήξην Γεσξγίαο, Γεσπνληθή ρνιή, Α.Π.Θ. E-mail: eleftero@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση πρότυπων τασιενεργών και οργανικών οξέων για την ηλεκτροαποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα