ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΑ ΦΤΣΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ 3,4-ΓΙΥΛΧΡΟΑΝΙΛΙΝΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΦΧΣΟΤΛΑ Η. ΓΡΟΤΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011

2 Ζ έγθξηζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ππό ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ δελ ππνδειώλεη απνδνρή ησλ γλσκώλ ηνπ ζπγγξαθέα (Ν.5343/1932 άξζξν 202, παξ.2).

3 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: ΑΗΚ. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ-ΔΡΔΛΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΜΔΛΗ: M. ΓΑΛΗΩΣΟΤ, η. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Κ.Ν. ΓΗΑΝΝΟΠΟΛΗΣΖ, η. ΔΡΔΤΝΖΣΖ Α ΜΠΔΝΑΚΔΗΟΤ ΦΤΣ/ΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΑΗΚ. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ-ΔΡΔΛΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Π. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α. ΦΛΟΚΑ, ΟΜΟΣΗΜΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ Η. ΣΗΡΟ, ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Α. ΚΑΜΟΤΣΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Κ. ΔΡΔΛΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β. ΚΑΣΖ, ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ Γ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟΤ ΦΤΣ/ΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ

4 Στη μικρή μου Πελαγία

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν «Μηθξνκεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δπλαηόηεηα απνξξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε θαιιηεξγνύκελα θπηά. Ζ πεξίπησζε ηεο 3,4-δηρισξναληιίλεο», απνηειείηαη από δπν ελόηεηεο. ηελ πξώηε ελόηεηα (γεληθό κέξνο) γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πάλσ ζηηο επηπηώζεηο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζην πεξηβάιινλ, ζηε ζεκαζία ρξήζεο θπηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο «θπηνεμπγίαλζε», ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ, ζηελ πξνέιεπζε ηεο 3,4- δηρισξναληιίλεο (3,4-DCA) σο πξντόληνο απνδόκεζεο δηδαληνθηόλσλ, ζηηο ηδηόηεηεο, ζηελ πεξηβαιινληηθή ηύρε θαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο 3,4-DCA ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο νξγαληζκνύο. Ζ ελόηεηα απηή νινθιεξώλεηαη κε κηα γεληθή πιεξνθόξεζε γηα ηα πεηξακαηηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηαηξηβή. Ζ δεύηεξε ελόηεηα (εηδηθό κέξνο) πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, έληαζε θσηηζκνύ, θσηνπεξίνδν) ζηελ πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από θαιιηεξγνύκελα θπηηθά είδε, όηαλ ρνξεγείηαη κέζσ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. ην δεύηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε ηθαλόηεηα αληηπξνζσπεπηηθώλ αγξνηηθώλ εδαθώλ ηεο Διιάδνο, δηαθνξεηηθώλ ηδηνηήησλ, λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA, θαζώο θαη κεηαβνιέο ηεο ηθαλόηεηαο απηήο, ππό ηελ επίδξαζε ηεο αζβέζησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. ην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη ε επίδξαζε θαηλνκέλσλ πξνζξόθεζεο ηεο 3,4-DCA ζηελ πξόζιεςε θαη ην κεηαβνιηζκό ηεο ζε θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε εδάθε δηαθνξεηηθήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο. Σα θεθάιαηα απηά έρνπλ ηελ ίδηα δνκή θαη πεξηιακβάλνπλ κηα εηζαγσγηθή ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, ηε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηε βηβιηνγξαθία. ην ηέινο ηεο δεύηεξεο απηήο ελόηεηαο ζπλνςίδνληαη ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Γ.Π.Α). Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηαηξηβήο θαη Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, Καζεγήηξηα θ. Αηθ. Υξνλνπνύινπ-εξέιε γηα ηελ αλεθηίκεηε θαη ζπλερή θαζνδήγεζε, ηελ επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο, θαζώο θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο όιν απηό ην δηάζηεκα, πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε θαη ζπγγξαθή ηεο κειέηεο. Σν πεηξακαηηθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο δηεμήρζε ζην Σκήκα Εηδαληνινγίαο ηνπ Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Μ.Φ.Η) ππό ηε Γηεύζπλζε ηνπ θ. Κ.Ν. Γηαλλνπνιίηε, κέινπο ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ νπνίν επραξηζηώ ζεξκά, πνπ κε ηελ

6 πνιύηηκε εκπεηξία, ηηο ζπκβνπιέο, ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ αλεμάληιεηε ππνκνλή θαη θαηαλόεζή ηνπ, κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα εθπνλήζσ ηε δηαηξηβή απηή. Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Γ.Π.Α θαη κέινο ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, θ. Μ. Γαιηώηνπ γηα ηε δηάζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, όπνπ δηεμήρζεζαλ ηα αξρηθά (πξνθαηαξθηηθά) ζηάδηα ηεο κειέηεο, γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο. Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, ηα κέιε ηεο Δπηακεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θ. Η. Σζίξν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο θαη θ. Κ. εξέιε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξπθηνινγίαο θαη Γεσινγίαο γηα ην πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ θαη ηε ζηήξημή ηνπο, αιιά θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπο γηα γόληκε αληαιιαγή απόςεσλ πνπ ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ αξηηόηεηα ηεο κειέηεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπλάδειθν θαη Δξεπλήηξηα ηνπ Μ.Φ.Η., θ. Β. Καηή γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηε δηεμαγσγή ησλ αλαιύζεσλ, θαζώο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Σκήκαηνο Εηδαληνινγίαο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μεηεσξνινγίαο γηα ηελ πνιύπιεπξε βνήζεηά ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Γξ. Αξ. Μαηζνύθε, κέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π., γηα ηηο ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηνπ πνπ κε θαηεύζπλαλ ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αξηηόηεξε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο, σο θαη ηνλ Γξ. θ. Κ. Υξνλόπνπιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ θαη ζηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, Οκόηηκν Καζεγεηή θ. Α. Φιόθα, Καζεγεηή θ. Π. Δπζπκηάδε θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Α. Κακνύηζε, γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζαλ ζηε κειέηε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αθεξαηόηεηά ηεο κε ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπο. Θεσξώ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.) γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηε βαζεηά επγλσκνζύλε κνπ ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζηελνύ νηθνγελεηαθνύ κνπ πεξηβάιινληνο. ηνπο γνλείο κνπ, πνπ κε ζηήξημαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο όπνηε ηνπο ρξεηάζηεθα, ζηνλ αγαπεκέλν κνπ ζύδπγν Υξήζην γηα ηελ απεξηόξηζηε ππνκνλή θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαη ηε κηθξή κνπ Πειαγία, ηελ αλεμάληιεηε καγηθή πεγή δύλακεο, έκπλεπζεο θαη επηπρίαο.

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ καδηθή ρξήζε δηδαληνθηόλσλ, ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ εμαηηίαο ηεο ξύπαλζήο ηνπο. Ζ καθξνρξόληα εθαξκνγή ησλ δηδαληνθηόλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο πεγώλ πξνέιεπζεο ησλ ρισξναληιηλώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 3,4-δηρισξναληιίλεο (3,4-DCA) θάλνπλ αληηιεπηή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο κε ην ελ ιόγσ πξντόλ απνδόκεζεο, ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπο. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ ζηελ εμπγίαλζε ξππαζκέλσλ εδαθώλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν είδε εαξηλώλ (αξαβόζηηνο, ξύδη) θαη ηξία είδε ρεηκεξηλώλ αγξσζησδώλ (ζηηάξη, θξηζάξη, ηξηηηθάιε), πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ππό ηελ επίδξαζε ειεγρόκελσλ ζπλζήθσλ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, έληαζε θσηηζκνύ, θσηνπεξίνδν), απνθιείνληαο, έηζη, ηελ επίδξαζε ησλ εδαθηθώλ παξαγόλησλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ παξεκπνδηζηηθά ζηελ πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από ηηο ξίδεο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηθεηκεληθόηεξε εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ απνξξύπαλζεο κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ πεηξακαηηθώλ θπηώλ. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε απμεκέλσλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο 3,4-DCA ζηελ ηθαλόηεηα πξόζιεςήο ηεο από έλα πιαηύθπιιν είδνο (βίγλα) ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο ηθαλόηεηαο αληηπξνζσπεπηηθώλ αγξνηηθώλ εδαθώλ ηεο Διιάδνο (ζεκαληηθά δηαθνξνπνηνύκελσλ σο πξνο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο) λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο ακκναξγηινπειώδεο (ΚΑΛ), αξγηιώδεο (ΖΜ), πειώδεο (ΚΑΡ) θαη ηιπναξγηιώδεο (ΚΟΡ) εδαθηθόο ηύπνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνηακίζηαο άκκνπ (ΑΜΜΟ) γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο. Γηα λα δηεπθξηληζηεί ν ξόινο ηεο εδαθηθήο πξνζξόθεζεο ηεο 3,4-DCA, ζηελ ηθαλόηεηα ησλ θπηώλ λα ηελ πξνζιακβάλνπλ θαη λα ηελ κεηαβνιίδνπλ, επηιέρζεθε ην θπηό βίγλα πνπ παξνπζίαζε αμηνζεκείσηε ηθαλόηεηα πξόζιεςεο πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο ελ ιόγσ νπζίαο. Σν θπηό απηό αλαπηύρζεθε ζε εδάθε κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξνζξνθεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (εδαθηθνί ηύπνη ΚΑΛ θαη ΚΟΡ) θαη ζε ΑΜΜΟ. Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πδξνπνλίαο, δηαπηζηώζεθε όηη όια ηα πεηξακαηηθά θπηηθά είδε (αξαβόζηηνο, ξύδη, ζηηάξη, θξηζάξη, ηξηηηθάιε) αθαίξεζαλ αμηνζεκείσηα κεγάιε πνζόηεηα ηεο 3,4-DCA από ην δηάιπκα αλάπηπμήο ηνπο. Λακβάλνληαο ππόςε ηε κέζε ζπληζηώκελε ππθλόηεηα θύηεπζεο, πξνέθπςε όηη ε αλακελόκελε απνκάθξπλζε ηεο

8 3,4-DCA από ην έδαθνο είλαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξηηηθάιε. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ε πξόζιεςε ηεο 3,4-DCA από ηα εαξηλά αγξσζηώδε (αξαβόζηηνο θαη ξύδη) επηηαρύλζεθε ζεκαληηθά (δηπιαζηαζκόο ζρεδόλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζιακβαλόκελεο από ηα θπηά πνζόηεηαο ηεο 3,4-DCA) ζε ζπλζήθεο ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, αλεμάξηεηα από ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ. Ζ αύμεζε ηεο πξόζιεςεο ηεο 3,4-DCA, ζε ζπλζήθεο ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, απνδόζεθε ζηελ αύμεζε ηεο δηαπλνήο ησλ θπηώλ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηα θπηά αθαίξεζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν όγθν δηαιύκαηνο (ζρεδόλ δηπιάζην) ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Ζ αλάπηπμε ησλ θπηώλ βίγλαο, ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ηεο 3,4-DCA (ζηαδηαθή επαλαηξνθνδνζία κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε), είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε (ζρεδόλ ηξηπιαζηαζκόο) ησλ πξνζιακβαλόκελσλ πνζνηήησλ ηεο, κέρξη ζρεδόλ ηελ πιήξε αθαίξεζή ηεο από ην δηάιπκα, αλεμάξηεηα από ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ θπηώλ αιιά θαη ην ξπζκό δηαπλνήο ηνπο. Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πξνζξόθεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ, ΖΜ, ΚΑΡ, ΚΟΡ θαη ΑΜΜΟΤ λα πξνζξνθνύλ ηελ 3,4-DCA ζε ρξνληθό δηάζηεκα 48 σξώλ (ρξόλνο εμηζνξόπεζεο πξνζξόθεζεο), δηαπηζηώζεθε όηη ην πην νξγαληθό έδαθνο ΚΑΛ πξνζξόθεζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξα πνζά ηεο 3,4-DCA ζε όιν ην εύξνο ησλ εθαξκνδόκελσλ ζπγθεληξώζεσλ, ελώ αθνινύζεζαλ θαηά ζεηξά ηα εδάθε ΖΜ, ΚΑΡ, ΚΟΡ, θαη ε ΑΜΜΟ. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζόηεηαο, κε βαζηθέο εδαθηθέο ηδηόηεηεο, επηβεβαίσζε ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν ηεο νξγαληθήο νπζίαο σο παξάγνληα επίδξαζεο ζηελ ηθαλόηεηα πξνζξόθεζεο ησλ εδαθώλ. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ην πνζνζηό ηεο πξνζξνθεκέλεο πνζόηεηαο ηεο 3,4-DCA κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζήο ηεο θαη πεξηζζόηεξν ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ΚΑΛ, γεγνλόο ην νπνίν έδεημε όηη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πξνζξόθεζεο δελ είλαη απεξηόξηζηεο. Έηζη, ε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ εμίζσζε Freundlich ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή θαη όιεο νη ηζόζεξκεο πξνζξόθεζεο ήηαλ ηύπνπ L, δεδνκέλνπ όηη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πξνζξόθεζεο πεξηνξίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν, θαζώο απμάλεηαη ε αξρηθή ζπγθέληξσζή ηεο 3,4-DCA. Μηθξή πξνζζήθε CaCO 3 (1%) αύμεζε ζεκαληηθά ην ph ησλ όμηλσλ εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ θαη ΚΑΡ, έρνληαο παξάιιεια σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε (έσο 50%) ηεο πξνζξνθεηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο γηα ηελ 3,4-DCA, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κάξηπξεο (ρσξίο αζβέζησζε). Παξαηεξήζεθε, επίζεο, ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (κέρξη ηνπο 35 0 C) πνπ βειηίσζε νπζηαζηηθά ηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλόηεηα ησλ εμεηαδόκελσλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εδαθηθώλ ηύπσλ ΚΑΛ, ΖΜ, θαη ΚΟΡ. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο

9 ηθαλόηεηαο νξγαληθό έδαθνο ΚΑΛ, ελώ αθνινύζεζαλ θαηά ζεηξά ηα εδάθε ΖΜ (ελδηάκεζεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ιηγόηεξν νξγαληθό) θαη ΚΟΡ (ρακειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο αθόκε ιηγόηεξν νξγαληθό έδαθνο). Από ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ πξόζιεςεο θαη κεηαβνιηζκνύ ηεο 3,4-DCA ζε θπηά βίγλαο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηνπο εδαθηθνύο ηύπνπο ΚΑΛ, ΚΟΡ, θαη ζηελ ΑΜΜΟ, δηαπηζηώζεθε ν νπζηαζηηθόο ξόινο ηεο πξνζξόθεζεο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηεο 3,4-DCA γηα ηελ πξόζιεςή ηεο από ηα θπηά. Απηό δηαπηζηώζεθε από ην γεγνλόο όηη ηα θπηά, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πςειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο έδαθνο ΚΑΛ, πξνζέιαβαλ κηθξόηεξε πνζόηεηα ηεο 3,4-DCA ζε ζύγθξηζε κε ηα θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην έδαθνο ΚΟΡ θαη ζηελ AMMO. Μεηαβνιηζκόο σζηόζν έιαβε ρώξα ζηα θπηά, ηόζν κεηά από πξνζζήθε ηεο 3,4-DCA θαηά ηε κεηαθύηεπζε ζηα πεηξακαηηθά εδάθε, όζν θαη κεηά από πξνζζήθε ηεο 48 ώξεο πξηλ ηε κεηαθύηεπζε. Γηαπηζηώζεθε, επηπιένλ, όηη ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο 3,4-DCA αληρλεύηεθαλ ζε θπηά πνπ κεηαθπηεύηεθαλ ζε εδάθε ζηα νπνία ε πξνζζήθε ηεο 3,4-DCA είρε πξνεγεζεί θαηά 48 ώξεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηάηαμε ησλ ηξηώλ κεηαβνιηηώλ, κε βάζε ηελ αληρλεπόκελε πνζόηεηά ηνπο ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα εδάθε ΚΑΛ θαη ΚΟΡ γηα 48 ώξεο, αθνινύζεζε ηελ θζίλνπζα ζεηξά ΜGA (ζύλζεην ζύκπινθν ηεο 3,4- DCA κε καινληθό νμύ θαη γιπθόδε), MA (ζύκπινθν ηεο 3,4-DCA κε καινληθό νμύ) θαη GA (ζύκπινθν ηεο 3,4-DCA κε γιπθόδε). ύκπινθα σζηόζν δελ αληρλεύηεθαλ ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο 3,4-DCA θαηά ηε κεηαθύηεπζε ζηελ ΑΜΜΟ, γεγνλόο πνπ απνδόζεθε ζηελ πηζαλή απελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκώλ κεηαβνιηζκνύ ιόγσ θαηλνκέλσλ θπηνηνμηθόηεηαο. Ο κεηαβνιηζκόο ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ηεο πξνζιακβαλόκελεο 3,4-DCA πξνο ηα ζύκπινθα GA, MA θαη MGA ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ βίγλαο, έδεημε όηη ηα θπηά απνηεινύλ κέζν απνδόκεζεο ηεο 3,4-DCA, πέξαλ ηνπ όηη είλαη θαη κέζν απνκάθξπλζήο ηεο από ην έδαθνο θαη όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο θπηνεμπγίαλζεο ξππαζκέλσλ εδαθώλ εθόζνλ δεζκεύνπλ θαη κεηαβνιίδνπλ ηελ 3,4-DCA.

10 ABSTRACT The massive use of herbicides in intensive agriculture has caused serious problems as regards to the lowering of the quality of the components of the environment because of its contamination. The application of herbicides for a long period, from which chloroanilines are produced and especially 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA), make obvious the noticeable aggravation of the soil with this substance in the regions where the herbicides are applied. Purpose of this work is the investigation of the possibilities of cultivated plants to be used on the remediation of contaminated soils. Two and three plant species of spring (maize, rice) and winter cereals (wheat, barley, triticale) were used, respectively. These species were grown hydroponically under controlled environmental conditions (temperature, relative humidity, light intensity, photoperiod), for the elimination of the effects of soil parameters which constrain the root uptake of 3,4-DCA, in order to obtain a better evaluation on the remediation potential with the use of the aforementioned plant species. At the same time, the effect of increased concentration of 3,4-DCA was investigated on its uptake ability for a broadleaf plant species (cowpea) under constant growth conditions. Also, a comparative examination on the sorption capacity of 3,4-DCA, took place for typical Greek agricultural soils with distinct properties. Specifically, the examined soil types were a sandy clay loam (KAL), a clay (HM), a loam (KAR) and a silt clay (KOR) including river sand (AMMOS) for comparison. For the clarification of the role of soil sorption of 3,4-DCA on the ability of plants to absorb and metabolize this substance, the cowpea plant was selected which presented a remarkable capacity to uptake high concentrations of 3,4-DCA. This plant was developed in soils with significant differences as regards to their sorption capacity (soil types KAL and KOR) and in AMMOS. The analysis of the hydroponic experiments showed that all the experimental plant species (maize, rice, wheat, barley, triticale) removed remarkably large amount of 3,4-DCA from the growth solution. Taking into account the average recommended planting density, it was found that the expected removal of 3,4-DCA from the soil is greater in the case of triticale. It was furthermore found that the uptake of 3,4-DCA from the spring cereals (maize and rice) was accelerated significantly (almost doubling of the total plant uptake of 3,4-DCA) in low relative humidity, regardless of lighting conditions. The increased uptake of 3,4-DCA at low relative humidity was attributed to the increased transpiration of plants, taking into account that in the aforementioned conditions the plants removed significantly greater volume of solution (almost two-fold) compared to the conditions of high relative

11 humidity. The growth of cowpea under high concentrations of 3,4-DCA (replenishment with the initial concentration of 3,4-DCA) resulted in the increase (almost three-fold) of its uptake, up to almost its complete removal from the solution, regardless of the rate of plant growth and transpiration. From the analysis of the sorption experiments and more specifically from the comparative examination of the ability of the soil types KAL, HM, KAR, KOR and AMMOS to absorb 3,4-DCA for a period of 48 hours (sorption equilibration time), it was demonstrated that the soil with the highest amount of organic matter (KAL) sorbed significantly greater amounts of 3,4-DCA in the whole range of its applied concentrations, followed by the soils HM, KAR, KOR and AMMOS. The correlation analysis of the sorbed quantity with basic soil properties confirmed the principal role of the organic matter as an influencing factor of the sorption capacity of soils. It was furthermore found that the percentage of sorbed amount of 3,4-DCA decreases with the increasing initial concentration and especially to the soil KAL which presents high sorption capacity. From this it can be concluded that the available sorption sites are not unlimited. Thus, the description of the phenomenon with the Freundlich equation was satisfactory and all sorption isotherms were of type L, given that the available sorption sites are limited and even more as the initial concentration of 3,4-DCA increases. The addition of a small amount of CaCO 3 (1%) increased significantly the ph of the acidic soil types, KAL and KAR, resulting simultaneously in a significant reduction (50%) of their sorption capacity for 3,4-DCA, compared with the respective controls (without liming). A significant effect of the temperature increase (up to 35 0 C) was also noticed, which substantially improved the sorption capacity of the examined, in this case, soil types KAL, HM and KOR. The effect of temperature was more evident in the organic soil KAL, with a high sorption capacity, followed by the HM (intermediate sorption capacity, less organic) and the KOR (low sorption capacity, even less organic) soils. From the analysis of uptake and metabolism of 3,4-DCA in cowpea plants, grown in the soil types KAL, KOR, and AMMOS, it was demonstrated that sorption has an essential role on the availability of 3,4-DCA for its uptake by plants. This was strengthened by the fact that plants grown in soil with a high sorption capacity, KAL, absorb less amount of 3,4-DCA, compared to plants grown in KOR and AMMOS. The metabolism, however, took place in plants, either after the addition of 3,4-DCA when transplanting to the experimental soil, or after adding 3,4-DCA 48 hours before transplantation. It was furthermore demonstrated that significantly greater amounts of the metabolites of 3,4-DCA

12 were detected in the plants transplanted to soil in which the addition of 3,4-DCA was preceded by 48 hours. In this case, the ranking of the three metabolites, based on their concentration detected in the roots of the plants grown in soils KAL and KOR for 48 hours, followed the descending order MGA (conjugate of 3,4-DCA with malonic acid and glucose), MA (conjugate of 3,4-DCA with malonic acid) and GA (conjugate of 3,4-DCA with glucose). These conjugates are not detected in the case of the 3,4-DCA, when transplanting plants in AMMOS, which was attributed to the possible deactivation of the metabolism mechanisms due to phytotoxicity. The metabolism of almost all absorbed 3,4- DCA to the GA, MA and MGA conjugates in the roots of cowpea showed that the plants are means of degradation and of removal of 3,4-DCA from the soil, and that they can be used in applications where phytoremediation of contaminated soil takes place as they bind and metabolize 3,4-DCA.

13 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Αλζξψπηλνη νξγαληζκνί Τδάηηλν πεξηβάιινλ Δδαθηθφ πεξηβάιινλ Φπηηθνί νξγαληζκνί... 9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : ΦΤΣΟΔΞΤΓΗΑΝΖ Σχπνη, πξνυπνζέζεηο θαη πξννπηηθέο θπηνεμπγίαλζεο Ζ Φπηνεμπγίαλζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θπηνεμπγίαλζεο Φπηηθνί νξγαληζκνί θαη εμπγίαλζε πεξηβάιινληνο Ο ξφινο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο Ο ξφινο ηνπ κεηαβνιηζκνχ Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε θπηνεμπγίαλζε Δδαθηθφ πεξηβάιινλ-πξνζξφθεζε Ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ-γηαπλνή Ηδηφηεηεο ησλ ξχπσλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο :ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ (ΥΛΧΡΟ)ΑΝΗΛΗΝΧΝ Χ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ Πξνέιεπζε (ρισξν)αληιηλψλ Ηδηφηεηεο θαη πεξηβαιινληηθή ηχρε ηεο 3,4- δηρισξναληιίλεο Ζ πξνζξφθεζε ηεο 3,4-DCA Δπηπηψζεηο 3,4-δηρισξναληιίλεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο : ΦΤΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ-ΓΔΚΣΔ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Αγξσζηψδε Υεηκεξηλά Δαξηλά Φπραλζή ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ... 92

14 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΣΑ ΦΤΣΑ ΟΣΑΝ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΜΔΧ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε θαη πξνεηνηκαζία θπηηθνχ πιηθνχ Υξεζηκνπνηνχκελεο ρεκηθέο ελψζεηο Δγθαηάζηαζε πεηξακάησλ πλζήθεο πεξηβάιινληνο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πεηξακαηηθψλ θπηψλ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Ηθαλφηεηα πξφζιεςεο ηεο 3,4-DCA απφ ηα αγξσζηψδε Δπίδξαζε ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη έληαζεο θσηηζκνχ ζηελ πξφζιεςε ηεο 3,4- DCA απφ ηα εαξηλά αγξσζηψδε Αξαβφζηηνο Ρχδη Δπίδξαζε επαλαηξνθνδνζίαο κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηεο 3,4-DCA ζηε πξφζιεςή ηεο απφ θπηά βίγλαο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 o : ΠΡΟΡΟΦΖΖ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΑΦΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε, ηδηφηεηεο θαη πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ πιηθνχ Πξνζδηνξηζκφο εδαθηθψλ ηδηνηήησλ Υξεζηκνπνηνχκελεο ρεκηθέο ελψζεηο Απαηηνχκελα φξγαλα θαη ζπζθεπέο Πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ εμηζνξξφπεζεο Γηελέξγεηα πεηξακάησλ πξνζξφθεζεο ηεο 3,4-DCA Αζβέζησζε ησλ φμηλσλ εδαθψλ Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 3,4-DCA πλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Υξφλνο εμηζνξξφπεζεο Πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα εδαθψλ

15 2.2.3 Ο ξφινο ηνπ ph ζηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ O ξφινο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΖ 3,4-DCA ΑΠΟ ΦΤΣΑ ΒΗΓΝΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΥΘΖΚΑΝ Δ ΣΡΔΗ ΣΤΠΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Πξνέιεπζε θαη πξνεηνηκαζία θπηηθνχ πιηθνχ Πξνέιεπζε, ηδηφηεηεο θαη πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ πιηθνχ Δγθαηάζηαζε πεηξακάησλ πλζήθεο πεξηβάιινληνο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πεηξακαηηθψλ θπηψλ Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 3,4-DCA θαη ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο ζηα θπηά ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ θαζνιηθή ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 1 ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο, επίζεο, θαη ην ζηαζεξφ έιεγρν ησλ ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ ησλ θπηψλ. Σν γεγνλφο σζηφζν ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ πςειψλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ, ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν, παξεθψιπζε ζεκαληηθά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε παξάιιεια θαη ησλ νπζηαζηηθψλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ (απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ) ζηνπο θπηηθνχο θαη δστθνχο νξγαληζκνχο, ην ελαέξην θαη εδαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν Πεπιβαλλονηικέρ επιπηώζειρ θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε καδηθή ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, αξρηθά, ζηα γεσπνληθνχ ραξαθηήξα, πνπ νθείινληαη κεηαμχ άιισλ ζηε κεγάιε εθιεθηηθφηεηά ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ δηδαλίσλ (Kotoula-Syka et al., 2000; De Prado and Franco, 2004; Kaloumenos and Eleftherohorinos, 2008; 2009), ηελ εμαζζέλεζε ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ εκθάληζε ηνμηθνηήησλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ (κε ζηφρσλ) (Berova and Zlatev, 2002; Saladin et al., 2003), ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ αλζεθηηθφηεηαο ησλ παζνγφλσλ (Sanyal and Shrestha, 2008) θαη ησλ αζζελεηψλ (Cantonwine et al., 2007). Σα πξνβιήκαηα απηά νδεγνχλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (Gianessi, 2005) γηα ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ιφγσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη (εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο) θαη ζε δπζθνιίεο ζηηο εμαγσγέο ιφγσ αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ ζηα πξντφληα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο 1 θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα είλαη ην ζχλνιν ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιιηεξγεηήο ζηελ θαζεκεξηλή γεσξγηθή πξαθηηθή, δειαδή εληνκνθηφλα, αθαξενθηφλα, λεκαησδνθηφλα, ηξσθηηθνθηφλα, κπθεηνθηνθηφλα, δηδαληνθηφλα, θπηνξξπζκηζηηθέο νπζίεο, πιελ ησλ ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ εδάθνπο (Πνιπξάθεο, 2003).

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (έδαθνο, λεξά, αηκφζθαηξα) θαη ηελ, θαη επέθηαζε, εμάιεηςε πιεζπζκψλ σθέιηκσλ δστθψλ νξγαληζκψλ ιφγσ ηεο βηνκεηαθνξάο (Shelton and Miller, 2002) θαη βηνζπζζψξεπζεο (Fahl et al., 1995; Carafa et al., 2009) ππνιεηκκάησλ ή κεηαβνιηηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο (Kamarianos et al., 2003; Sakellarides et al., 2006; Katagi, 2010). Σειηθφο απνδέθηεο ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηψλ είλαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο (γεσξγφο-ρξήζηεο, θαηαλαισηήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ) (Υξπζφγεινο, 1990; Μπεφπνπινο, 1996). Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζεσξνχληαη δπλεηηθνί ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεγή δηάρπησλ ξππάλζεσλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, φηαλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, πθηζηάκελα κηα ζεηξά ρεκηθψλ, θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο πδξφιπζε, νμείδσζε, δηάζπαζε, κεηαθνξά, εμάηκηζε, εμάρλσζε, θιπ. (Kerle et al., 2007). Ζ κεηαθνξά ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ έμσ απφ ηα φξηα ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, πνπ δέρνληαη ηνπο ρεηξηζκνχο (θπξίσο ζηα λεξά), γίλεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο δηάβξσζεο, πνπ εμαξηψληαη απφ δπν ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο παξάγνληεο, ην αλάγιπθν θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (Scriever and Liess, 2007). Άιινη παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ ζηε κεηαθίλεζε, είλαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο, ε ππνιεηκκαηηθή δξάζε ηεο ελεξγνχ νπζίαο (ρεκηθέο ηδηφηεηεο), ν ηχπνο ηεο θαιιηέξγεηαο, ε ππθλφηεηά ηεο, θαζψο θαη ε γεηηλίαζή ηεο κε ξένληα χδαηα, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (δνκηθή ζηαζεξφηεηα, πδαηντθαλφηεηα θαηά ηε ζηηγκή ησλ βξνρνπηψζεσλ) θαη νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δφζε, ζηε ζπρλφηεηα θαη ζην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία άξδεπζεο (USGS, 2000; Bues et al., 2004). Λφγσ ησλ ζπρλψλ επεηζνδίσλ ξχπαλζεο πνηακψλ θαη πδξνθνξέσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο εθαξκνδφκελεο δφζεο ή αθφκε θαη απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ θπηνθαξκάθσλ. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αηξαδίλε, κηα απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο ελεξγέο νπζίεο ζηε δηδαληνθηνλία ηνπ αξαβνζίηνπ (Μπεφπνπινο, 1996). H εκκνλή-παξακνλή (persistence) ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ-έδαθνο θαη επνκέλσο ν βαζκφο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (πηεηηθφηεηα, αληηδξαζηηθφηεηα, πξνζξνθεηηθφηεηα θαη απνξξνθεηηθφηεηα, πδαηνδηαιπηφηεηα, πνιηθφηεηα), ε θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ηεο ζηεξεήο (έδαθνο) θαη πγξήο (λεξφ) θάζεο, ε απνδνκεζηκφηεηά ηνπο απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, νη

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ε πξφζιεςή ηνπο απφ εδαθηθνχο, πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη ν κεραληζκφο δξάζεο ηνπο (Boesten and van der Linden, 1991; Schwitzguébel et al. 2006). Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ησλ δηδαληνθηφλσλ ζην έδαθνο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ηχπνο, νξγαληθή νπζία, ph, κηθξνβηαθή ρισξίδα, βειηησηηθά), νη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, βξνρφπησζε, δηάξθεηα θαη έληαζε θσηηζκνχ), νη ηδηφηεηεο ηνπ δηδαληνθηφλνπ (θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηχπνο ζθεπάζκαηνο, δφζε, κέζνδνο επαλάιεςε εθαξκνγήο, παξνπζία άιινπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ θπηνχ πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνξξνθά, λα κεηαβνιίδεη θαη λα αδξαλνπνηεί νξηζκέλα δηδαληνθηφλα (Διεπζεξνρσξηλφο, 2008). Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηφ φηη, ζε αληίζεζε κε άιιεο πεγέο ξχπαλζεο, απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε είλαη δηάρπηεο, θαζψο νη ρεκηθέο ελψζεηο θαηαλέκνληαη (δηαζπείξνληαη, εμαπιψλνληαη) ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ζε ζρεηηθά ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη, παξφιν πνπ ηα πην ζχγρξνλα ζθεπάζκαηα είλαη ιηγφηεξν έκκνλα, ή βηνζπζζσξεπηηθά, πνιιά είλαη πεξηζζφηεξν επθίλεηα ζην πεξηβάιινλ (Atterby et al., 2002; Chaudhry et al., 2002). Χο έκκνλα, γηα παξάδεηγκα, δηδαληνθηφλα ραξαθηεξίδνληαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνθπηξσηηθέο επεκβάζεηο, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα παξακείλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν (αξθεηέο εβδνκάδεο) γηα λα αζθήζνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ησλ νπνίσλ ε βιάζηεζε γίλεηαη θιηκαθσηά θαη δηαξθεί αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γεληθά, ηα δηδαληνθηφλα ζπγθξαηνχληαη ιφγσ πξνζξφθεζεο ζηνπο επηθαλεηαθνχο εδαθηθνχο νξίδνληεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε έθπιπζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξψηε βξνρφπησζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε ηε παξνπζία θηλδχλνπ κεηαθίλεζεο ζε βαζχηεξα εδαθηθά ζηξψκαηα. ε φ,ηη αθνξά ην ξφιν ζηελ ηχρε θαη κεηαθίλεζε πνιιψλ νξγαληθψλ ξχπσλ (δηδαληνθηφλσλ θαη πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηνπο), ε νξγαληθή νπζία απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο (Karthikeyan and Kulakow, 2003). ε εδάθε, γηα παξάδεηγκα, πινχζηα ζε άξγηιν θαη νξγαληθή νπζία, ζπληζηάηαη κεγαιχηεξε δφζε δηδαληνθηφλσλ, εθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα δηδαληνθηφλα πξνζξνθψληαη ζηα θνιινεηδή ηεο αξγίινπ θαη ηεο νξγαληθήο νπζίαο κε απνηέιεζκα κέξνο ηεο δφζεο πνπ εθαξκφδεηαη λα αδξαλνπνηείηαη (Πνιπξάθεο 2003). Σα δηδαληνθηφλα εδάθνπο, γεληθά, έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζξνθψληαη ζηελ νξγαληθή

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ νπζία ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην εδαθηθφ δηάιπκα, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο κε ινηπέο δηεξγαζίεο (π.ρ. απνξξφθεζε απφ ηα θπηά) θαη επνκέλσο λα απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζην έδαθνο. Ο ρξφλνο απηφο κεηψλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηή ε κηθξνβηαθή απνδφκεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο ζέζεηο πξνζξφθεζεο ησλ νξγαληθψλ θνιινεηδψλ απφ φ,ηη ζην εδαθηθφ δηάιπκα, ή φηαλ ζηηο ζέζεηο πξνζξφθεζεο ιακβάλεη ρψξα ε ρεκηθή πδξφιπζε (Διεπζεξνρσξηλφο, 2002). Ζ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε επνκέλσο απφ ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί, θπξίσο, ζηε δηάρπηε ρακεινχ επηπέδνπ ξχπαλζε ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε γεσξγία θαη ιφγσ ηεο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ησλ έκκνλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη ζηε βαξηάο κνξθήο ξχπαλζε θαζνξηζκέλσλ πεξηνρψλ εμαηηίαο ηεο αζέιεηεο ή ζθφπηκεο (ζειεκέλεο) δηάζεζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ (Schwitzguébel et al., 2006). Ο Pimentel (1995), ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη φηη ιηγφηεξν απφ ην 0.1% ησλ εθαξκνδφκελσλ πνζνηήησλ ησλ θπηνθαξκάθσλ θζάλεη ην ζηφρν, ελψ νη ελαπνκείλνπζεο πνζφηεηεο ελαπνηίζεληαη ζην έδαθνο, ζε νξγαληζκνχο κε ζηφρνπο, ην ελαέξην πεξηβάιινλ θαη ην λεξφ. Έηζη, ζπρλά, αλαθέξνληαη νη βξαρπρξφληεο επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα πνιπάξηζκα πεξηζηαηηθά νμείαο ηνμηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη ε καθξνρξφληα παξακνλή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο γηα δεθαεηίεο κεηά ην πέξαο ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ βηνζπζζψξεπζε θαη βηνζπγθέληξσζε, θαη επέθηαζε, ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα έρνπλ ζέζεη καθξνρξφληνπο θηλδχλνπο, πνπ είλαη θαη νη πιένλ αλεζπρεηηθνί, γηα ηα είδε κε ζηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ (Chaudhry et al., 2002) Αλζξψπηλνη νξγαληζκνί Δπηπηψζεηο (νμείεο-βξαρπρξφληεο ή καθξνρξφληεο) ζηελ πγεία είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ιήςε απφ ιάζνο (αηχρεκα), νη επηπηψζεηο επαγγεικαηηθήο θχζεσο θαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ κε ππνιείκκαηα θπηoπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (Valsamaki et al., 2006; Amvrazi and Albanis, 2009). ε φ,ηη αθνξά ηηο νμείεο (άκεζεο) επηδξάζεηο ραξαθηεξηζηηθά

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ αλαθέξεηαη φηη ζε θάζε έλα έσο δχν ιεπηά ζπκβαίλεη κηα πεξίπησζε δειεηεξίαζεο απφ θπηνθάξκαθα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ θάζε 1-2 ψξεο πεζαίλεη έλαο άλζξσπνο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (World Health Organisation, WHO) ππνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν δειεηεξηάδνληαη πεξίπνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη απφ απηνχο πεξίπνπ πεζαίλνπλ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ αθνξά ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη πνιχ πςειφηεξνο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνιιψλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ ηεο ρψξαο καο, ζεκεηψλνληαη θάζε ρξφλν 1500 πεξίπνπ πεξηζηαηηθά νμείσλ δειεηεξηάζεσλ απφ θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 30 πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην (Υξπζφγεινο, 1990; Πνιπξάθεο, 2003). Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα ζηε Β. Διιάδα, ηελ ηεηξαεηία (Σζνπθάιε-Παπαδνπνχινπ θ.α., 1988), πξνέθπςε φηη ην είδνο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (60%) ησλ δειεηεξηάζεσλ, πνπ εμεηάζζεθαλ, είλαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. Μεηαμχ απηψλ ζαλαηεθφξεο δειεηεξηάζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (πνζνζηφ 67%) πξνθαινχληαη απφ ηα εληνκνθηφλα κε πξψηα ηα νξγαλνθσζθνξηθά θαη δεχηεξα ηνπο θαξβακηδηθνχο εζηέξεο (αληηρνιηλεζηεξεζηθά εληνκνθηφλα). Ζ ππνιεηκκαηηθφηεηα ησλ έκκνλσλ θπηνθαξκάθσλ ζην πεξηβάιινλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ, δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαπαξαγσγηθέο αλσκαιίεο (δηαηαξαρέο ζηνλ έκκελν θχθιν, ζηεηξφηεηα, αλσκαιίεο ζηε γνληκφηεηα, γέλλεζε παηδηψλ κε αλσκαιίεο) θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (αιιαγέο ζηνπο εγθεθαιηθνχο θχθινπο θαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ, λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο, δηαβήηεο, αιιεξγηθέο θαη θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο, επηδξάζεηο ζην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα) (Eskenazi et al., 1999; Wolff et al., 2000; Chaudhry et al., 2002; Chatzi et al., 2007; Gasnier et al., 2009; Sagiv et al., 2010).

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Τδάηηλν πεξηβάιινλ Πνιιέο είλαη νη θαηαγξαθέο ππνιεηκκάησλ θαη κεηαβνιηηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά (Albanis et al., 1998; Papadopoulou-Mourkidou et al., 2004; Konstantinou et al., 2006) πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ έιιελεο εξεπλεηέο θαη πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πςειέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα πδάηηλα ζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο (Ζela et al., 2004). Ζ επηβάξπλζε απηή ησλ πδάησλ απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηε ζεκαληηθή κεηαθίλεζε (Αlbanis et al., 1994; 1995) θαη ζπζζψξεπζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ, θαη επέθηαζε, εκθάληζε θαηλνκέλσλ βηνζζπζψξεπζεο (Sakellarides, et al., 2006) θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζχζηαζήο (Bellos et al., 2004) ηνπο. Δίλαη, επνκέλσο, αλακελφκελν φηη έλα πνζνζηφ ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο ζα νθείιεηαη ζε ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ ηνπο, πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε ζηφρνπο. Πεξηνδηθά θαηλφκελα πνπ ζα έπξεπε λα πξνθαινχλ αλεζπρία θαη αθχπληζε, φπσο ε δεκηνπξγία ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζηξψκαηνο απφ λεθξά ζαιάζζηα θπηά θαη άιγε, εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζηηο ζάιαζζέο καο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζάιαζζεο ηεο Β. Διιάδνο. Νεθξά ςάξηα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζην Λνπδία πνηακφ, ζηνλ Αιηάθκνλα, ελψ παιαηφηεξα εκθαλίζηεθαλ θαηλφκελα νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο, φπσο ν καδηθφο ζάλαηνο ςαξηψλ ζηε ιίκλε Βηζησλίδα, απνδηδφκελα θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα ζηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Υξπζφγεινο, 1990) Εδαθηθφ πεξηβάιινλ Ζ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, ζε ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ απνηειεί επαθφινπζν ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιίκαηνο, ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ εδαθψλ θαη ηεο αγξνηηθήο πξαθηηθήο. Ζ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ πεξηγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απφ ηε δηάβξσζε, ηελ εξεκνπνίεζε, ηελ αιάησζε, ηε ζπκπίεζε θαη ηε ξχπαλζε (Zalidis et al., 2002). Οη Walker et al. (1982) ηαμηλνκνχλ ηηο δηεξγαζίεο απνκάθξπλζεο ησλ δηδαληνθηφλσλ απφ ην εδαθηθφ δηάιπκα ζε θπζηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζξφθεζε ζηα θνιινεηδή ηνπ εδάθνπο, ηελ έθπιπζε, ηελ εμάηκηζε-εμάρλσζε θαη ηελ απνξξφθεζε

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ απφ ηα θπηά θαη ζε δηεξγαζίεο θσηνρεκηθήο, ρεκηθήο θαη κηθξνβηαθήο δηάζπαζεο ή απνδφκεζεο. Οξηζκέλεο, επνκέλσο, απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ πθίζηαληαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα φηαλ βξεζνχλ ζην έδαθνο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζξφθεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο παξακνλήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην έδαθνο. Έηζη, νξηζκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα αζθνχλ δπζκελή επίδξαζε κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο ζηε κηθξνπαλίδα-κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζχλζεζε θαη ην χςνο ησλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ (Heydari et al., 1997; Atanassova et al., 2009), ζηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ (Sawicka and Selwet, 1998) θαη επνκέλσο ζηελ ηαρχηεηα δηάζπαζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ζηνπο θχθινπο ησλ ζηνηρείσλ Ν, S, θαη P (Vitousek and Matson, 1985), θαζψο θαη ζηε κηθξνβηαθή ζχλζεζε ηεο ξηδφζθαηξαο (Moorman and Dowler, 1991). Ο Πνιπξάθεο (2003) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηε κηθξνπαλίδα θαη κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο (κηθξναξζξφπνδα, έληνκα, γαηνζθψιεθεο, κχθεηεο, βαθηήξηα) απφ εθαξκνγέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ πιεζπζκφ σθέιηκσλ κηθξναξζξνπφδσλ ηνπ εδάθνπο θαη αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ ηνπ εδάθνπο, απφ ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θπιιψκαηνο (Carbaryl) θαη εδάθνπο (εμαρισξηνχρν βελδφιην). Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαπλνγφλσλ Vapam θαη DD γηα απαιιαγή ηνπ εδάθνπο απφ δηάθνξα παζνγφλα (απνιχκαλζε) έρεη πξνθαιέζεη ζλεζηκφηεηα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πιεζπζκψλ αξζξνπφδσλ ηνπ εδάθνπο, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε κεηά απφ ζρεδφλ δπν ρξφληα. Δπξέσο θάζκαηνο απνιπκαληηθά ηνπ εδάθνπο (Metham sodium, DiTrapex, βξσκηνχρν κεζχιην θ.α.), λεκαησδνθηφλα (δηβξσκηνχρν αηζπιέλην, δηρισξνπξνπάλην θ.α.), νξγαλνθσζθνξηθά θαη θαξβακηδηθά εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα (benomyl, Captan, carbendazim, dinocap, thiophanate-methyl, chloropicrin) έρνπλ απνδεηρζεί πνιχ ηνμηθά γηα ηνπο γαηνζθψιεθεο, ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία ζηε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε εμαθάληζε πιεζπζκψλ γαηνζθσιήθσλ ηνπ είδνπο Lubricus terrestris κεηά απφ ςεθαζκφ κε benomyl. Σνμηθή επίδξαζε ζηα δηάθνξα ζπκβησηηθά Rhizobium ησλ ςπραλζψλ έρεη, επίζεο, επηζεκαλζεί απφ θάπνηα κπθεηνθηφλα (Thiram, captan, θα.), ελψ ε ζπρλή ρξήζε ηνπο, πνπ πεξηνξίδεη ην πιεζπζκφ ησλ κπθήησλ-αληαγσληζηψλ, πξνθαιεί αχμεζε ηεο εδαθηθήο βαθηεξηαθήο ρισξίδαο ζην ππάξρνλ ζξεπηηθφ ππφζηξσκα. Ζ εκθάληζε ηξνθηθψλ αλσκαιηψλ ζηα θπηά πνιιέο θνξέο απνδίδεηαη

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ζην ζάλαην ησλ κπθνξξηδψλ, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα θπηά απφ αζζέλεηεο θαη ηα εκπινπηίδνπλ κε αθνκνηψζηκν θψζθνξν, εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ απνιπκαληηθψλ εδάθνπο (ρισξνπηθξίλε, CH 3, Br, dazomet). Αιια ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζε επηδξάζεηο ζε κπθφξξηδεο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ζηελ ελδεηθλπφκελε δφζε ησλ δηδαληνθηφλσλ metolachlor, alachlor θαη bentazon δελ επεξέαζε ηνλ απνηθηζκφ ηνπ αξαβνζίηνπ απφ ηε VA-κπθφξξηδα (Καξαγηαλλίδεο θαη Νηαξαξάο, 1999) θαη φηη ε εθαξκνγή ζηελ ελδεηθλπφκελε δφζε ηνπ δηδαληνθηφλνπ napropamide δελ επεξέαζε, επίζεο, ηνλ απνηθηζκφ ηεο πηπεξηάο απφ ηελ ίδηα κπθφξξηδα (Καξαγηαλλίδεο θαη Νηαξαξάο, 1995). Αληίζεηα κε ηελ εθαξκνγή ζηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ fluometuron παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ απνηθηζκνχ ηεο κπθφξξηδαο απηήο ζην βακβάθη (Νηαξαξάο θαη Καξαγηαλλίδεο, 1996). Αιιαγή ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο, φπσο βαθηήξηα θαη επηβιαβείο γηα ηα θπηά κχθεηεο, έρεη παξαηεξεζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηφλσλ θαη ηε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ θπηηθψλ εηδψλ (Reddy et al., 2003). Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη ε επίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο είλαη παξνδηθή θαη ζχκθσλα κε δεδνκέλα εξεπλψλ, δελ έρεη παξαηεξεζεί εμαθάληζε εηδψλ (Freemark and Boutin, 1995). Απφ έξεπλα ηνπ Eberbach (1993) ζπκπεξαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δφζεο ηνπ δηδαληνθηφλνπ ζην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ζηε κηθξνρισξίδα. Υαξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε δφζεηο κεγαιχηεξεο ησλ επηηξεπφκελσλ, ηα δηδαληνθηφλα trifluralin θαη alachlor πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηειερψλ αδσηνβαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Rhizobium, ζε αληίζεζε κε κφιηο ηελ ειαθξά επίδξαζε ζηελ αλαπλνή ηνπο, θαηά ηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο. Δπεηδή, εθηφο ησλ άιισλ, ηα δηδαληνθηφλα πξνθαινχλ αιιαγέο ζηε θπηνθνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ, είλαη, γεληθά, παξαδεθηφ φηη επλννχλ θαη ηηο δαζνπαζνινγηθέο αζζέλεηεο απφ κχθεηεο θιπ. (Jackson and Stack, 2002). Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ ζηελ παλίδα ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γαηνζθψιεθεο, ηα ζθαζάξηα θαη ηα κπξηάπνδα, είλαη άκεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη νμεία ηνμηθφηεηα θαη έκκεζε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνηθηινκνξθίαο ησλ δηδαλίσλ πνπ είλαη πεγή ηξνθήο θαη ελέξγεηαο γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο (Edwards, 1993). Απφ κειέηεο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, έρεη πξνθχςεη φηη δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηδαληνθηφλσλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζαπξνθάγσλ νξγαληζκψλ (Collembola), ηε κείσζε ησλ θνιενπηέξσλ ηνπ εδάθνπο πνπ ηξέθνληαη απφ ζπφξνπο δηδαλίσλ (Carabidae) θαη ηε κείσζε ησλ θπηνθάγσλ (herbivores), ησλ επηθνληαζηψλ

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (pollinators) θαη ιεπηδνπηέξσλ (Brooks et al., 2003; Hawes et al., 2003; Haughton, et al., 2003; Roy et al., 2003). Δπίδξαζε ησλ δηδαληνθηφλσλ εδάθνπο έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηε δξάζε ελδχκσλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ atrazine πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ ελδχκσλ νπξεάζε θαη θσζθαηάζε. ε άιιεο, σζηφζν πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ (π.ρ. diuron), δελ παξαηεξείηαη παξφκνηα ή άιιε επίδξαζε ζε ελδπκηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ εδάθνπο (Γάξεο, 1984). Οη αξλεηηθέο, φκσο, επηδξάζεηο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα θαη επνκέλσο είλαη αλαζηξέςηκεο. Ζ καθξνρξφληα ρξήζε δηδαληνθηφλσλ πξνθαιεί, επηπιένλ, ειάηησζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα (έσο 30cm) κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε ρισξίδα ηνπ εδάθνπο (Πίππαο θαη Γάξεο, 1978) Φπηηθνί νξγαληζκνί Ζ πνιππινθφηεξε θαη δαπαλεξφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ, ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, νθείιεηαη ζηε βαζκηαία ειάηησζε ησλ επαίζζεησλ εηδψλ δηδαλίσλ θαη ζηελ επηθξάηεζε άιισλ αλζεθηηθψλ, εμαηηίαο ηεο επαλεηιεκκέλεο εθαξκνγήο δηδαληνθηφλσλ. Φαηλφκελα, πνπ παξαηεξνχληαη ζπλήζσο απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζε κηα θπηνθνηλσλία, πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ θπηψλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ, ηελ επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθψλ εηδψλ θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθψλ βηνηχπσλ ησλ επαίζζεησλ θπηψλ (Kotoula-Syka et al., 2000; Kaloumenos and Eleftherohorinos, 2008; 2009). ηε ρψξα καο, ε καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ propanil ζε νξπδψλεο ηεο Β. Διιάδνο είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απφ πνιχ λσξίο κε θαηαπνιεκήζηκσλ βηνηχπσλ κνπρξίηζαο (Giannopolitis and Vassiliou, 1989). Ζ παξαηεηακέλε (3-4 ρξφληα) ρξήζε ηξηαδηλψλ ζε ακπειψλεο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εηήζησλ δηδαλίσλ θαη ζηελ επηθξάηεζε άιισλ πνιπεηψλ θαη δπζεμφλησησλ. Ζ επαλεηιεκκέλε ρξήζε ησλ 2,4-D ή MCPA νδήγεζε ζε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ησλ αγξσζησδψλ (αγξηνβξψκε, θάιαξε θ.α.) θαη πιαηχθπιισλ (Gallium, Chrysanthemum θ.α.) δηδαλίσλ ζηα ζηηεξά, κε απνηέιεζκα ηε δαπαλεξφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο κε λεφηεξα δηδαληνθηφλα. Ζ γεληθεπκέλε δηδαληνθηνλία (Πνιπξάθεο, 2003), ζε νπσξψλεο κε glyphosate, είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε πην αλζεθηηθψλ εηδψλ (Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Paspalum distichum), αιιά θαη ηελ εκθάληζε παξάιιεια λέσλ δχζθνισλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο δηδαλίσλ (Parietaria juduica, Hedera helix, Arum italicum

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ θ.α.). H θαιιηέξγεηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηα δηδαληνθηφλα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθψλ βηνηχπσλ δηδαλίσλ. Οη Powels and Preston (2006) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα ηέηνησλ θπηψλ αχμεζε ηε ρξήζε ηνπ glyphosate πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο επηινγήο αλζεθηηθψλ βηφηππσλ ησλ δηδαλίσλ. Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο έρεη παξαηεξεζεί θαη εμαηηίαο ηεο κεηαθεξφκελεο γχξεο απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζε ζπγγεληθά επαίζζεηα είδε δηδαλίσλ ή ζε άιια γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα θπηά ηνπ ηδίνπ είδνπο (Hall, et al., 2000). Μεηαβνιέο ζηε ρισξίδα, έρνπλ, επίζεο, παξαηεξεζεί ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαιιηέξγεηαο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ αλζεθηηθψλ ζε δηδαληνθηφλα. πγθεθξηκέλα, νη Heard et al. (2003a; 2003b) δηαπίζησζαλ κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ ππθλφηεηα θαη ζηε βηνκάδα ησλ 12 επηθξαηέζηεξσλ δηδαλίσλ θαηφπηλ εθαξκνγήο ηνπ glufosinate ζε θαιιηέξγεηεο γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο ειαηνθξάκβεο θαη ηνπ glyphosate ζε αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο δαραξφηεπηινπ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή δηδαληνθηνλία. Ζ απμεκέλε ρξήζε ηνπ glyphosate είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο δηδαληνρισξίδαο (Culpepper et al., 2006) πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επαίζζεησλ δηδαλίσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ δηδαλίσλ. Ζ ινγηθή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ δελ έρεη πξνθαιέζεη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε θπζηθή ρισξίδα, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Ζ αλεχζπλε θαη αλεμέιεγθηε ρξήζε, φκσο, ησλ δηδαληνθηφλσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρεηηθά ζηαζεξφηεξα νηθνζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, φπσο βνζθφηνπνπο θαη δάζε. Απηφ, πνπ γεληθά παξαηεξείηαη, είλαη φηη ε κείσζε ελφο αλεπηζχκεηνπ είδνπο δεκηνπξγεί θελά πνπ θαιχπηνληαη ζχληνκα απφ άιιν ή άιια είδε, ηα νπνία δελ απνθιείεηαη λα γίλνπλ εμίζνπ αλεπηζχκεηα, εάλ δελ ιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα (Πνιπξάθεο, 2003).

26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Albanis, T.A., Danis, T.G. and Kourgia, M.K Transportation of pesticides in estuaries of the Axios, Loudias and Aliakmon rivers (Thermaikos Gulf), Greece. Science of the Total Environment, 156: Albanis, T.A., Danis, T.G. and Hela, D.G Transportation of pesticides in estuaries of Louros and Arachthos rivers (Amvrakikos Gulf, N. W. Greece). Science of the Total Environment, 171: Albanis, T.A. Hela, D.G. Sakellarides, T.M. and Konstantinou, I.K Monitoring of pesticide residues and their metabolites in surface and underground waters of Imathia (N. Greece) by means of solid-phase extraction disks and gas chromatography. Journal of Chromatography A, 823: Amvrazi, E.G. and Albanis, T.A Pesticide residue assessment in different types of olive oil and preliminary exposure assessment of Greek consumers to the pesticide residues detected. Food Chemistry, 113: Atanassova-Altimirska, R., Bakalivanov, D. and Poushkarov, N Gardian and pivot herbicide effect on some non-symbiotic nitrogen fixing bacteria. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23: Bellos, D., Sawidis, T. and Tsekos I Nutrient chemistry of river Pinios (Thessalia, Greece). Environment International, 30: Berova, M. and Zlatev, Z Growth and photosynthesis responses of young bean (Phaseolus vulgaris L.) plants to herbicide stress. Probable protective effect of polyamine diethylenetriamine. Journal of Environmental Protection and Ecology, 3: Boesten, J. J. T. I. and van der Linden, A. M. A Modeling the influence of sorption and transformation on pesticide leaching and persistence. Journal of Environmental Quality, 20: Brooks, D.R., Bohan, D.A., Champion, G.T., Haughton, A.J., Hawes, C., Heard, M.S., Clark, S.J., Dewar, A.M., Firbank, L.G., Perry, J.N., Rothery, P., Scott, R.J., Woiwod, I.P., Birchall, C., Skellern, M.P., Walker, J.H., Baker, P., Bell, D., Browne, E.L., Dewar, A.J.G., Fairfax, C.M., Garner, B.H., Haylock, L.A., Horne, S.L., Hulmes, S.E., Mason, N.S., Norton, L.R., Nuttall, P., Randle, Z., Rossall, M.J., Sands, R.J.N., Singer, E.J. and Walker, M.J Invertebrate responses to the management of genetically modified herbicide-tolerant and conventional spring crops. I. Soil-surface-active invertebrates. Philosophical Transactions of the Royal Society, 358: Bues, R., Bussières, P., Dadomo, M., Dumas, Y., Garcia-Pomar, M. I. and Lyannaz, J. P Assessing the environmental impacts of pesticides used on processing tomato crops. Agriculture Ecosystems and Environment, 102: Cantonwine, E. G., Culbreath, A. K. and Stevenson, K. L Effects of cover crop residue and preplant herbicide on early leaf spot of peanut. Plant Disease, 91: Carafa, R., Marinov, D., Dueri, S., Wollgast, J., Giordani, G., Viaroli, P., Zaldívar, J-M A bioaccumulation model for herbicides in Ulva rigida and Tapes philippinarum in Sacca di Goro lagoon (Northern Adriatic). Chemosphere, 74: Chatzi, L., Alegakis, A., Tzanakis, N., Siafakas, N., Kogevinas, M. Lionis, C Association of allergic rhinitis with pesticide use among grape farmers in Crete, Greece. Occupational and Environmental Medicine, 64:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα