Απνηειεζκαηηθά Δξγαιεία γηα Παξαγσγηθόηεηα. Φεβξνπάξηνο 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνηειεζκαηηθά Δξγαιεία γηα Παξαγσγηθόηεηα. Φεβξνπάξηνο 2010"

Transcript

1 Απνηειεζκαηηθά Δξγαιεία γηα Παξαγσγηθόηεηα Φεβξνπάξηνο 2010

2 Πεξηερόκελα Δκείο πνηνη είκαζηε ; Σν Οξακά καο θαη ε Απνζηνιή καο Oη ππεξεζίεο καο Οη πειάηεο καο Σα αληαγσληζηηθά καο πιενλεθηήκαηα Οη ζπλεξγάηεο καο

3 Δκείο πνηνη είκαζηε ; Eίκαζηε έλα Γξαθείν πκβνύισλ, κε παξνπζία ζηελ Διιεληθή ηε Κππξηαθή θαη ηελ Ξέλε αγνξά πάλσ από 15 ρξόληα. Παξέρνπκε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε Θέκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο θαη Γηνίθεζεο

4 Σν Οξακά καο Οη Πειάηεο καο λα είλαη νη πην αληαγσληζηηθνί θαη λα επηηπγράλνπλ ζπλερώο δηαθξίζεηο κέζσ ησλ αμηόπηζησλ ζπκβνπιώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πνπ ζρεδηάδνπκε γηα εθείλνπο

5 Η Απνζηνιή καο Να παξέρνπκε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνύο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο, Τπνδνκέο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ, Management, Γηαρείξηζε θαη Αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ, Μέηξεζε Απόδνζεο θαη παξόκνηνπο ηνκείο

6 Οη ππεξεζίεο καο ( 1 ) Α. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Δθαξκνγή κνληέισλ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ( ΔFQM, Eιιεληθό Μνληέιν ) Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Δθαξκνγή ηνπ Πξνηύπνπ INVESTORS IN PEOPLE / IIP Αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Δπηρεηξεκαηηθήο ΗΘΙΚΗ ΔBEN Gr ύζηεκα 5S Πξαθηηθά εξγαιεία Γηνίθεζεο Performance Management Systems Balanced Scorecard πζηήκαηα δηαρείξηζεο παξαπόλσλ πειαηώλ

7 Οη ππεξεζίεο καο ( 2 ) Β. Οη εθπαηδεπηηθέο καο ππεξεζίεο Bαζηθέο αξρέο Μanagement Γηνίθεζε θαη αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ Αλάπηπμε επηηπρώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Γηνίθεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο 5S Γηαρείξηζε απόδνζεο, ζηνρνζεζία- Benchmarking ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη εξγαιεία παξαθνινύζεζεο Η γπλαίθα ζην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο EBEN Gr Αλάπηπμε θαλαιηώλ θαη εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο

8 Οη Πειάηεο καο ( 1 )

9 Οη Πειάηεο καο ( 2 )

10 Σα αληαγσληζηηθά καο πιενλεθηήκαηα Η πνιύ κεγάιε πείξα καο ζηα ζέκαηα ησλ ππεξεζηώλ καο Πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη βειηηζηνπνίεζε απόδνζεο Η ηήξεζε ησλ δεζκεύζεώλ καο Η ηθαλόηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ ακνηβαίνπ νθέινπο κε ηνπο πειάηεο καο Η επειημία θαη ε ηθαλόηεηα πξνζέγγηζεο ησλ αλζξώπσλ ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ Οξγαληζκνύ

11 Οη ζπλεξγάηεο καο Σν Γξαθείν πκβνύισλ EUROEXCELLENCE έρεη σο Δπηθεθαιήο ηνπο θ.θ. Αληώλε παλό θαη Αγγειηθή Γεκαξάηνπ, θαη παξάιιεια δηαηεξεί καθξνρξόληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηθαλνύο θαη έκπεηξνπο εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο όπσο νη θ. Σδειίλα Καξειιά, Νηνξίλα Ακσξάηε, Βαζίιεο Κνιιάηνο, θ.ά..

12 ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΝΟ Μαζεκαηηθόο ΑΠΘ, αλαιπηήο ΗΤ Control Data, MSc Mgt Troy State, Management Financial companies LOMA Atlanta Georgia, Insurance management LIMRA, trained LUTC trainer. Δπηθεθαιήο αμηνινγεηήο EFQM, επίζεκνο εθπαηδεπηήο γηα Διιάδα θαη Κύπξν Πηζηνπνηεκέλνο Business Excellence Expert European Union Δπηθεθαιήο επηζεσξεηήο European Business Ethics Network (EBEN) πγγξαθέαο 2 βηβιίσλ βξαβεπκέλνο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ύκβνπινο έηνπο 2000 T. ύκβνπινο πνηόηεηαο ΔΒ Πξνζθεθιεκέλνο εηζεγεηήο Παλκην Πεηξαηώο

13 ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΓΖΜΑΡΑΣΟΤ, Partner, BA Business Administration, MBA in ΗR Eπηθεθαιήο Αμηνινγήηξηα γηα ην κνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο EFQM Eπηθεθαιήο Αμηνινγήηξηα γηα ην κνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο EBEN Gr Investors in People Adviser Πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεύηξηα γηα ζέκαηα Μanagement Πηζηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο από ηνλ EUROPEAN QUALITY ORGANIZATION/EQO ( Quality Systems Manager )

14 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ζαο παξνπζηάδνπκε θάπνηα από ηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο καο όπωο πρ.: 1. MONTEΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΗΑ EFQM 2. ΠΡΟΣΤΠΟ ΗΝVESTORS IN PEOPLE 3. MONTEΛΟ ΔΒΔΝ Gr θ.ιπ.

15 Σν Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ΔFQM

16 H ζπκβαηόηεηα ηνπ Μνληέινπ κε άιια εξγαιεία ηνπ Management Leadership Competencies ISO-9000 ISO Employee Surveys Balanced Scorecard People People Results Leadership Policy & Strategy Processes Customer Results Key Performance Results Partnerships & Resources Society Results Balanced Scorecard SIX SIGMA Process Survey Tools Environment Survey Customer Survey

17 RADAR-Logic Results Απνηειέζκαηα Approach - Πξνζέγγηζε Deployment - Αλάπηπμε & Δθαξκνγή Assessment - Αμηνιόγεζε Review - Αλαζθόπεζε

18 Σα Δπίπεδα Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο- EFQM EFQM Levels of Excellence

19 Σα ηξία επίπεδα δηάθξηζεο EFQM EUROPEAN AWARD(EEA) Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία ( R4E) Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία ( C2E)

20 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ INVESTORS IN PEOPLE

21 ΣΟ European Business Δthics Νetwork ΜΟDEL

22 ΔΡΓΑΛΔΗΟ 11. ΗΟΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΚΑΡΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Υάξηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΗΚΑ (Balanced Scorecard) Οικονομική Διάζηαζη Μαθξνπξόζεζκε Αμία Μεηόρνπ Πεγέο Νέωλ Δζόδωλ Αύμεζε Ρεπζηόηεηαο Μείωζε Κόζηνπο Βειηίωζε Κεξδνθνξίαο Διάζηαζη Πελαηών Σηκή Πνηόηεηα Πξόηαζε Αμίαο ζηνλ Πειάηε Δγθαηξόηεηα Υαξαθηεξηζηηθά Δμππεξέηεζε ρέζεηο Μάξθα Διάζηαζη διεργαζιών Μείωζε Διαηωκαηηθώλ Γηεξγαζία Παξαγωγήο Αύμεζε Αμίαο Πξνο Πειάηε Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο Πειαηώλ Λεηηνπξγηθόηεηα Απνηειεζκαηηθόηεηα Τπνζηεξηθηηθέο Γηεξγαζίεο πλερήο ζύγθξηζε επηδόζεωλ θαη βειηίωζε Γηεξγαζία Πνηόηεηαο Διάζηαζη Μάθηζης & Καινοηομίας ηξαηεγηθέο Ηθαλόηεηεο πιινγή θαηλνηνκηθώλ ηδεώλ Δξγαζηαθό Κιίκα γηα δξάζε

23 ΔΡΓΑΛΔΗΟ 10 : ΚΡΗΗΜΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ Xάξηεο Κξίζηκσλ Γηεξγαζηώλ εηαηξίαο 11 Αλάπηπμε λέωλ αγνξώλ 1 2 ηξαηεγηθή θαη Δπηρεηξεζ ζρεδηαζκόο Γηαρείξηζε Δξγαζηώλ Market Market Παξαγωγή Πξνηόληωλ θαη Καηλνηνκία Γηαρεηξηζε εηδηθώλ Σκεκάησλ αγνξάο Σηκνιόγεζε θαη ζπκκόξθσζε κε λνκνζεζία Δζσηεξηθή εηαηξηθή επηθνηλσλία Market Market 7 8 ρεδηαζκόο θαη εγθαηάζηαζε γξακκώλ παξαγσγήο Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε παξαγσγηθήο ππνδνκήο ΚΤΡΗΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 9 10 Λήςε θαη εθηέιεζε παξαγγειηώλ Service Individual customer Individual customer ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 12 Γηνίθεζε Αλζξ Γπλακηθνύ 13ύληαμε θαη Γηαρείξηζε 14 πόξσλ δηαλνκή Κηεξίσλ αλαθνξώλ Δμνπιηζκνύ

24 Tα πέληε ζηάδηα ηνπ 5S : 1.ΓΙΑΛΟΓΗ 2.ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ μερωξίδνπκε ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηαδόκαζηε απ απηά πνπ δελ ρξεηαδόκαζηε 4.ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Τηνζεηνύκε κεζόδνπο πνπ καο εμαζθαιίδνπλ ηα παξαπάλω (πρ. νδεγίεο, εζωηεξηθνύο ειέγρνπο) 5.ΠΔΙΘΑΡΥΙΑ γεληθά ηνπ λένπ ηξόπνπ δωήο καο Κξαηάκε ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηαδόκαζηε ζην ζωζηό κέξνο, ώζηε εύθνια ν θαζέλαο λα κπνξεί λα ηα βξεη θαη λα ηα επηζηξέθεη 3.ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Κξαηάκε θαζαξά ηα πάληα θαη θαινζπληεξεκέλα

25 : Γηαγξακκίζεηο ρώξωλ παξαγωγήο ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΗ Μπλε Χώοξπ απξθήκερζηπ ενεοςξμέμτμ Ποάζιμξ Χώοξπ απξθήκερζηπ ειζεοςξμέμτμ Κόκκιμξ Χώοξπ απξθήκευσης scrap Κίηοιμξ Διαγραμμίσεις μηχανών, διαδρόμων διέλευσης εργαζομένων, Θέσεων κάδων, Περονοφόρων Οοιξθέηηζη πεοιξςώμ που πρέπει να μένουν ελεύθερες ( έξοδοι κινδύνου κλπ) Ασπρες Ρίγες Κόκκιμες Ρίγες Οοιξθέηηζη πεοιξςώμ ρσηλξύ κιμδύμξρ ζε ζρμδραζμό με αμηίζηξιςη ζήμαμζη

26 απηνύο ηνπο δύν αλνηθηνύο πάγθνπο εξγαζίαο, ηα απαξαίηεηα είλαη καδί κ απηά πνπ δελ ρξεηάδνληαη 1ν ΒΖΜΑ : ΞΔΥΩΡΗΕΟΤΜΔ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΔ ΚΑΡΣΔ (RED-TAGS) ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ, ΑΠ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ

27 MH AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 2νΒΖΜΑ: METAKINOYME Δ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΥΩΡΟ* ΤΝ.ΜΑΞΗΛΑΡΗ, ΌΛΑ ΣΑ ΚΟΚΚΗΝΗΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 3νΒΖΜΑ : ΑΤΣΑ ΓΗΑΚΡΗΝΟΝΣΑΗ Δ: 1νλ. Ο,ΣΗ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΚΑΘΟΛΟΤ, ΚΑΗ ΑΠΑΛΛΑΟΜΑΣΔ ΑΠ ΑΤΣΑ 2νλ. ΌΛΑ ΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ, ΔΗΣΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΟΝΣΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ, ΔΗΣΔ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ TO ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΥΩΡΟ, ΓΗΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 4νΒΖΜΑ: ΒΔΛΣΗΩΝΟYME ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ (ηα ηαμηλνκνύκε..) 5νΒΖΜΑ: ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤME ΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΟΤΝ,ΣΟ ΠΟΑ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ, ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΔΣΗΚΔΣΔ, ΣΑΜΠΔΛΔ, ΔΠΗΓΡΑΦΔ...

28 Aξηζηνμέλνπ 4, Αζήλα s : ηει. & fax : θηλ. Αλη. παλνύ : Κηλ. Αγγ. Γεκαξάηνπ : www. euroexcellence.gr

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015 επηέκβξηνο 2015 Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus 2008 2015 Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus Ηγεζία Leadership πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε 1.Σν Μαθξνρξφλην ηξαηεγηθφ Πιάλν γηα ηα 1.1 Πεπιεσόμενα ενόρ Γενικού ηπαηηγικού σεδίος Πληποθοπιακών ςζηημάηων 1.2 Μεθοδολογίερ Οπιζμού Πληποθοπικών πος Τποζηηπίζοςν ηοςρ Δπισειπημαηικούρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα CONCEPT Η ΜΠΑΜ Ππξνηέρλεκα είλαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο ππξνηερλεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη εγέηεο ζην είδνο ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξία κε δπλακηθή αλνδηθή πνξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Hotelearning Handbook

Hotelearning Handbook Hotelearning Handbook 1 Hotel Operations Seminars [HOS] Πνύ απεπζύλεηαη Πνύ απεπζύλεηε Απεπζχλεηαη ζε ηδηνθηήηεο, ζηειέρε θαη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ φπσο θαη ζηνλ ελεκεξσκέλν θαη δξαζηήξην θνηηεηή Τνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν

Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν Γεκηνπξγώληαο έλα Νέν Πιήξεο, Γηαηεξήζηκν θαη Καηλνηόκν Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν Καζ. Γεώξγηνο Ι. Γνπθίδεο* Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ *Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ (ELTRUN) Δπηζη.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο. «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε»

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο. «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε» Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε» Υπεύζπλνο πινπνίεζεο έξγνπ: Αληώλεο Πνιπρξνλίδεο Business Development Director Οθηώβξηνο 2014 Σηόρνη ηεο Δηζήγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα