Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ngπαραρτηματα I II III IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ / ΜΕΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ε. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ζ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ V ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 49

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 50

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...51 ΓΕΝΙΚΑ...52 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ...53 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...56 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ...59 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ...61 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 51

4 ΓΕΝΙΚΑ Η βαθµολογία κάθε επενδυτικής πρότασης υπολογίζεται µε: Τρία ή τέσσερα (κατά περίπτωση) «ποσοτικά κριτήρια», στα οποία η βαθµολογία προκύπτει από συγκεκριµένες µαθηµατικές σχέσεις, που τροφοδοτούνται από τις τιµές µεγεθών που χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης και τις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της επένδυσης (Κριτήρια 1, 2, 3 και 4) και Ένα «ποιοτικό κριτήριο», στο οποίο η βαθµολογία τίθεται κατά την κρίση του αξιολογητή, που κρίνει κατά πόσον η επενδυτική πρόταση και η προτεινόµενη επένδυση πληρούν συγκεκριµένες απαιτήσεις για την αξιοπιστία και την ωριµότητα της επένδυσης, την πιστοποίηση των τεχνολογιών, κλπ. (Κριτήριο 5) Ο βαθµός των προτάσεων σε κάθε κριτήριο (ποσοτικό ή ποιοτικό) κυµαίνεται στην κλίµακα 0 έως 10. Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι µαθηµατικές σχέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της βαθµολογίας κάθε επενδυτικής πρότασης µε βάση τα ποσοτικά κριτήρια. Παρουσιάζονται επίσης όλοι εκείνοι οι παράγοντες υποκριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη βαθµολόγηση του ποιοτικού κριτηρίου, καθώς και κατευθυντήριες γραµµές για τη βαρύτητα και τη βαθµολογία των υποκριτηρίων αυτών. Οι τύποι και τα υποκριτήρια που έχουν προσδιοριστεί είναι γενικοί, προκειµένου να καλύπτουν οποιαδήποτε περίπτωση επένδυσης. Επισηµαίνεται ότι στους τύπους υπεισέρχονται συµβολισµοί µεγεθών µε τους δείκτες «πριν» και «µετά». Ο δείκτης «πριν» αναφέρεται στα µεγέθη που ισχύουν σήµερα στην επιχειρηµατική µονάδα, ενώ ο δείκτης «µετά» αναφέρεται στα αντίστοιχα µεγέθη που προβλέπεται να ισχύσουν στην επιχειρηµατική µονάδα µετά την επένδυση. Σε περίπτωση επένδυσης σε νέα επιχειρηµατική µονάδα (π.χ. επένδυση που πραγµατοποιείται σε χώρο όπου δεν υφίσταται λειτουργούσα επιχειρηµατική µονάδα), όλα τα µεγέθη µε τον δείκτη «πριν» είναι µηδενικά και η βαθµολογία προκύπτει από τα µεγέθη «µετά» _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 52

5 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Το Κριτήριο 1 βαθµολογείται µόνο για επενδύσεις µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από 440 χιλ. ευρώ. Για τη βαθµολόγηση σε σχέση µε το κριτήριο αυτό εκτιµάται ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης (ΕΒΑ) της επένδυσης προ φόρων. Ο ΕΒΑ είναι το υπολογιζόµενο επιτόκιο, µε το οποίο η παρούσα αξία των ταµειακών εισροών της επένδυσης γίνεται ίση µε την παρούσα αξία των ταµειακών εκροών. Κρίνοντας ότι είναι σκόπιµο να χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις οι οποίες χωρίς χρηµατοδότηση δεν θα ήταν βιώσιµες (και συνεπώς δεν θα πραγµατοποιούνταν) αντί να χρηµατοδοτηθούν βιώσιµες και αποδοτικές επενδύσεις (οι οποίες πιθανότατα θα πραγµατοποιούνταν και χωρίς χρηµατοδότηση, εφόσον αποσβέννονται γρήγορα και αποφέρουν οικονοµικά οφέλη στον επενδυτή), ο ΕΒΑ προ φόρων προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση: n t= 1 F - X t t ( 1+ EBA) t = C -E -L όπου: C: ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης Ε: η επιχορήγηση που προβλέπεται για την επένδυση L : το κεφάλαιο της επένδυσης που προέρχεται από δανεισµό t: ο χρόνος προεξόφλησης n: το σύνολο των χρονοσειρών (ο οικονοµικός κύκλος ζωής της επένδυσης) F t : Χ t : το ετήσιο λειτουργικό όφελος προ φόρων, και το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο Το ετήσιο λειτουργικό όφελος προ φόρων προκύπτει ως εξής: F t = ΕΕ πριν - ΕΕ µετά ΕΕ πριν : η ετήσια ενεργειακή δαπάνη της επιχείρησης πριν από την επένδυση ΕΕ πριν = [Ετήσια δαπάνη αγοράς καυσίµου] πριν + [Ετήσια δαπάνη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας] πριν 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 53

6 + [Ετήσια δαπάνη αγοράς θερµικής ενέργειας] πριν + [Ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης ενεργειακού συστήµατος (1) ] πριν - [Ετήσια πρόσοδος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας] πριν - [Ετήσια πρόσοδος από πώληση θερµικής ενέργειας] πριν ΕΕ µετά : η ετήσια ενεργειακή δαπάνη της επιχείρησης µετά την επένδυση ΕΕ µετά = [Ετήσια δαπάνη αγοράς καυσίµου] µετά + [Ετήσια δαπάνη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας] µετά + [Ετήσια δαπάνη αγοράς θερµικής ενέργειας] µετά + [Ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης ενεργειακού συστήµατος (1) ] µετά - [Ετήσια πρόσοδος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας] µετά - [Ετήσια πρόσοδος από πώληση θερµικής ενέργειας] µετά µε τις τιµές των καυσίµων, της ηλεκτρικής και της θερµικής ενέργειας, καθώς και τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ενεργειακού συστήµατος να θεωρούνται διαχρονικά σταθερές. Το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο προσδιορίζεται από τη σχέση: X t = 0, t = 1, N x N r(1+ r) Xt = L t = N N x + 1, N x + Ν (1+ r) 1 όπου: Ν: η διάρκεια καταβολής ετήσιων ισόποσων τοκοχρεωλυσίων r: το επιτόκιο δανεισµού N x : η διάρκεια της περιόδου χάριτος (σε έτη), εάν πιστοποιείται η ύπαρξή της. Άλλως N x = 0 Η βαθµολόγηση αυτού του κριτηρίου είναι τριγωνική, προκειµένου το µεγαλύτερο βαθµό να τον λάβει µια επένδυση, η οποία αν χρηµατοδοτηθεί, γίνεται µέσης απόδοσης. (1) πλην καυσίµου 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 54

7 Ο βαθµός της πρότασης (Β1), µε βάση το κριτήριο του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης υπολογίζεται από τη σχέση: 0 ΕBΑ 5 B1 = 25 - ΕBΑ 0 αν αν αν αν ΕBΑ 5 5 < ΕBΑ < ΕBΑ < 25 ΕBΑ 25 ιευκρινίζεται ότι στον ανωτέρω τύπο ο ΕΒΑ συµπληρώνεται ως ποσοστό επί τοις εκατό και όχι ως δεκαδικός αριθµός _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 55

8 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Κριτήριο 2 βαθµολογείται για όλες τις επενδύσεις. Το εν λόγω κριτήριο πρέπει να εκτιµηθεί η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς συµβατικής ενέργειας (ΕΕΠΕ), η οποία εκφράζεται σε χιλιάδες κιλοβατώρες και, για τις ανάγκες της αξιολόγησης, υπολογίζεται από τη σχέση: ΕΕΠΕ = Λ ΕΚΠΕ πριν ΕΚΠΕ µετα όπου: ΕΚΠΕ πριν : Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από την επένδυση ΕΚΠΕ πριν = ( ΑΗΕ -ΠΗΕ) πριν ( ΑΘΕ -ΠΘΕ) η Η + 0,80 πριν + Θ [ ΚΚ ] κ κ κ πριν ΕΚΠΕ µετα : Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας µετά την επένδυση ΕΚΠΕ µετά = ( ΑΗΕ -ΠΗΕ) µετά ( ΑΘΕ -ΠΘΕ) η Η + 0,80 µετά + Θ [ ΚΚ ] κ κ κ µετά ΑΗΕ πριν : ΠΗΕ πριν : ΑΘΕ πριν : ΠΘΕ πριν : [ΚΚ κ ] πριν : ΑΗΕ µετα : ΠΗΕ µετα : Ετήσια αγοραζόµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), πριν από την επένδυση Ετήσια πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), πριν από την επένδυση Ετήσια αγοραζόµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), πριν από την επένδυση Ετήσια πωλούµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), πριν από την επένδυση Ετήσια κατανάλωση του καυσίµου κ (σε τόνους), πριν από την επένδυση Ετήσια αγοραζόµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), µετά την επένδυση Ετήσια πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), µετά την επένδυση Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ που συνδυάζονται µε νέες επιχειρηµατικές µονάδες πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται και η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ και καταναλώνεται στην νέα επιχειρηµατική µονάδα _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 56

9 ΑΘΕ µετα : ΠΘΕ µετά : Ετήσια αγοραζόµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), µετά την επένδυση Ετήσια πωλούµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kwh), µετά την επένδυση Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ που συνδυάζονται µε νέες επιχειρηµατικές µονάδες πωλούµενη θερµική ενέργεια θεωρείται και η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ και καταναλώνεται στην νέα επιχειρηµατική µονάδα. [ΚΚ κ ] µετα : Ετήσια κατανάλωση του καυσίµου κ (σε τόνους), µετά την επένδυση Θ κ : Θερµογόνος δύναµη του καυσίµου κ, σε kwh/kg (Πίνακας Α1) η Η : Βαθµός απόδοσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης λαµβάνεται η Η = 0,37 αν η επένδυση πραγµατοποιείται στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και η Η = 0,29 στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα (Πίνακας Α2). Παραγωγή µετα Λ = : ο συντελεστής αύξησης της παραγωγής της επιχειρηµατικής Παραγωγήπριν µονάδας. Παραγωγή πριν : Το σύνολο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών της επιχειρηµατικής µονάδας πριν την επένδυση, εκπεφρασµένο σε κοινή µονάδα Παραγωγή µετά : Το σύνολο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών της επιχειρηµατικής µονάδας µετά την επένδυση, εκπεφρασµένο στην ίδια κοινή µονάδα. Ενδεικτικά η κοινή µονάδα αναφοράς µπορεί να είναι: ο αριθµός παραγοµένων προϊόντων, επί παραγωγής ενός τύπου προϊόντος η µάζα παραγοµένων προϊόντων επί παραγωγής οµοειδών τύπων προϊόντων η µάζα αναλισκόµενης βασικής πρώτης ύλης επί παραγωγής διαφορετικών προϊόντων αλλά από την ίδια βασική πρώτη ύλη ο αριθµός παραγωγικών ωρών εργασίας επί ποικιλίας προϊόντων από διαφορετική πρώτη ύλη η προστιθέµενη αξία ή η αξία πωλήσεως των προϊόντων, επί µεγάλης ποικιλίας προϊόντων ένα µέγεθος ενδεικτικό της ποσότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, στον τοµέα των υπηρεσιών _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 57

10 Εάν δεν είναι δυνατή η αναγωγή των προϊόντων (και υπηρεσιών) σε κοινή µονάδα, ο συντελεστής Λ λαµβάνεται ίσος µε 1, και ο υπολογισµός του ΕΚΠΕ πριν γίνεται µε βάση την ίδια σύνθεση προϊόντων που ισχύει µετά την επένδυση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα µεγέθη µε δείκτη «πριν», που υπεισέρχονται στους τύπους αυτού του Παραρτήµατος. Όταν δεν προβλέπεται µεταβολή της παραγωγής της επιχείρησης µετά την επένδυση, σε σχέση µε την παραγωγή πριν από την επένδυση, ο συντελεστής Λ λαµβάνεται ίσος µε 1. Ο βαθµός της πρότασης (Β2) µε βάση το κριτήριο της «Εξοικονόµησης Πρωτογενούς Συµβατικής Ενέργειας» δίνεται από την ακόλουθη σχέση: Β2 = (ΕΕΠΕ/C σ21) / (σ22 σ21) * 10 όπου C είναι ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης. Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται συγκριτικά µεταξύ των υποβληθεισών προτάσεων. Θα εντοπιστεί δηλαδή η πρόταση µε την καλύτερη και η πρόταση µε τη χειρότερη ΕΕΠΕ/C, οι οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0», αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες θα βαθµολογηθούν αναλογικά µεταξύ των προαναφερθεισών. Συνεπώς, οι συντελεστές σ 21 και σ 22 θα προσδιορισθούν ως η µικρότερη και η µεγαλύτερη ΕΕΠΕ/C, αντίστοιχα, που θα προκύψει από τις υποβληθείσες προτάσεις, χωριστά για κάθε τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 58

11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Το Κριτήριο 3 βαθµολογείται για όλες τις επενδύσεις. Για τον υπολογισµό του κριτηρίου 3 λαµβάνεται υπόψη η µείωση ή αποφυγή εκποµπής αερίων ρύπων λόγω της επένδυσης ως προς το κόστος της επένδυσης. Οι αέριοι ρύποι που λαµβάνονται υπόψη είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NΟ x ), οι υδρογονάνθρακες (HC) και τα σωµατίδια. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η µείωση των εκποµπών του αερίου ρύπου ν δίνεται από τη σχέση: ΜΕΑΡ ν = Λ [ΕΕΑΡ ν ] πριν - [ΕΕΑΡ ν ] µετά όπου: [ΕΕΑΡ ν ] πριν : Ετήσια εκποµπή ρύπου ν πριν την επένδυση + [ ΕΕΑΡ ] = ( ΑΗΕ - ΠΗΕ) λ + ( ΑΘΕ - ΠΘΕ) λ λ [ ΚΚ ] ν πριν [ΕΕΑΡ ν ] µετά : Ετήσια εκποµπή ρύπου ν µετά την επένδυση πριν Η,ν [ ΕΕΑΡ ] = ( ΑΗΕ - ΠΗΕ) λ + ( ΑΘΕ - ΠΘΕ) λ λ [ ΚΚ ] ν µετά µετά Η,ν πριν µετά Θ,ν Θ,ν κ κ,ν + λ κ,ν είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου ν από το καύσιµο κ (Πίνακας Α1) (2) λ Η,ν είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου ν από τους υφιστάµενους πετρελαϊκούς σταθµούς, σε g/kwh (Πίνακας Α3) λ Θ,ν είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου ν λόγω της παραγωγής της θερµικής ενέργειας που αγοράζεται ή πωλείται από την επιχείρηση, σε g/kwh (Πίνακας Α3) Η συνολική µείωση εκποµπών όλων των εξεταζόµενων αερίων ρύπων δίνεται από το άθροισµα των επιµέρους: ( ΜΕΑΡ ) + 0. ( ΜΕΑΡ + ΜΕΑΡ + ΜΕΑΡ + ΜΕΑΡ ΜΕΑΡ ) < ΣΜΕ >= CO2 SO2 CO NOx HC + κ κ,ν κ κ πριν µετά σωµατιδια Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής: Β3 = (ΣΜΕ/C - σ 41 ) / (σ 42 σ 41 ) * 10 (2) ιαφορετικές τιµές γίνονται δεκτές, εφ όσον τεκµηριώνονται επαρκώς 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 59

12 Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται συγκριτικά µεταξύ των υποβληθεισών προτάσεων. Θα εντοπιστεί δηλαδή η πρόταση µε την καλύτερη και η πρόταση µε τη χειρότερη ΣΜΕ/C, οι οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0», αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες θα βαθµολογηθούν αναλογικά µεταξύ των προαναφερθεισών. Συνεπώς, οι συντελεστές σ 31 και σ 32 θα προσδιορισθούν ως η µικρότερη και η µεγαλύτερη ΣΜΕ/C, αντίστοιχα, που θα προκύψει από τις υποβληθείσες προτάσεις, χωριστά για κάθε τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 60

13 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Το Κριτήριο 4 βαθµολογείται για όλες τις επενδύσεις. Για τη βαθµολογία της πρότασης µε βάση το κριτήριο αυτό λαµβάνονται υπόψη: η συµβολή της επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, µε βάση το συνολικό κόστος της επένδυσης (C), σε συνάρτηση µε το σχετικό δείκτη ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (Α) της περιφέρειας (Πίνακας Α4) η δηµιουργία νέων σταθερών θέσεων εργασίας εξ αιτίας της επένδυσης (Θ), σε συνάρτηση µε το σχετικό δείκτη ανεργίας (Β) της περιφέρειας (Πίνακας Α4) Με βάση τα παραπάνω, ο βαθµός της πρότασης (Β4) µε βάση το κριτήριο των «Κοινωνικών Επιπτώσεων» δίνεται από τη σχέση: Β4 = 0,8 * (C/Α σ 41 ) / (σ 42 σ 41 ) * ,2 * (Θ * Β σ 43 ) / (σ 44 σ 43 ) * 10 όπου C το συνολικό κόστος της επένδυσης (σε χιλ. ευρώ). Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται συγκριτικά µεταξύ των υποβληθεισών προτάσεων. Θα εντοπιστεί δηλαδή η πρόταση µε το καλύτερο και η πρόταση µε το χειρότερο C/Α, οι οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0» στο σκέλος του ΑΕΠ, αντίστοιχα, καθώς και η πρόταση µε το καλύτερο και η πρόταση µε το χειρότερο Θ*Β, οι οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0» στο σκέλος της ανεργίας, αντίστοιχα, και οι υπόλοιπες θα βαθµολογηθούν αναλογικά µεταξύ των προαναφερθεισών. Συνεπώς, οι συντελεστές σ 41, σ 42, σ 43 και σ 44 θα προσδιορισθούν ως το µικρότερο και µεγαλύτερο C/Α και ως το µικρότερο και µεγαλύτερο B*B, αντίστοιχα, που θα προκύψει από τις υποβληθείσες προτάσεις, χωριστά για κάθε τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 61

14 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ Το Κριτήριο 5 βαθµολογείται για όλες τις επενδύσεις. Οι προτάσεις βαθµολογούνται κατά την κρίση του αξιολογητή, σε κλίµακα Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται συγκεκριµένα υποκριτήρια. Τα υποκριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα Εάν τα στοιχεία που δίνονται είναι, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση του αξιολογητή, ολότελα λανθασµένα ή ιδιαίτερα αναξιόπιστα και ατεκµηρίωτα σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που είναι αδύνατη οποιαδήποτε εκτίµηση απόκλισης από το ορθό και η πρόταση είναι συνολικά αναξιόπιστη, τότε ο αξιολογητής µπορεί να βαθµολογήσει το σύνολο του κριτηρίου µε βαθµό µηδέν (0), αγνοώντας τα λοιπά υποκριτήρια. Παρακάτω αναφέρονται τα υποκριτήρια που υποχρεωτικά βαθµολογούνται, εκτός της ανωτέρω περίπτωσης, καθώς και η γενική µεθοδολογία βαθµολόγησης αυτών: 1. Η αξιοπιστία και επάρκεια τεκµηρίωσης των στοιχείων που δίδονται και της πρότασης συνολικά, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση του αξιολογητή. 0: εάν τα στοιχεία που δίνονται είναι παντελώς ατεκµηρίωτα και επιπρόσθετα όχι απόλυτα αξιόπιστα χωρίς όµως η πρόταση συνολικά να είναι αναξιόπιστη 1-7: εάν τα στοιχεία που δίνονται δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκµηρίωση αλλά γενικά µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα 8-10: εάν τα στοιχεία που δίνονται είναι αξιόπιστα και ταυτόχρονα συνοδεύονται µε επαρκή τεκµηρίωση 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 62

15 2. Η ποιότητα της ενεργειακής επιθεώρησης ή του προσδιορισµού του προς εκµετάλευση ενεργειακού δυναµικού που να τεκµηριώνει επαρκώς τη σκοπιµότητα της επένδυσης, σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη 0: εάν δεν τηρήθηκαν οι βασικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/ για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης ή ο προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού δεν έγινε µε επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο ή γενικά η σχετική ποιότητα είναι ιδιαίτερα χαµηλή ώστε να µην τεκµηριώνεται επαρκώς η σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη 1-7: εάν τηρήθηκαν οι βασικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/ για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης ή ο προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού έγινε µε επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο και έτσι τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη χωρίς όµως να διεξαχθούν µετρήσεις στον απαιτούµενο βαθµό και ακρίβεια 8-10: εάν τηρήθηκαν απολύτως οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/ για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης ή ο προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού έγινε µε επιστηµονικά άριστη µέθοδο και µάλιστα µε µετρήσεις στον απαιτούµενο βαθµό και ακρίβεια ώστε να τεκµηριώνεται επαρκώς η σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη 3. Η τεχνογνωσία στη συγκεκριµένη τεχνολογία (υψηλή βαθµολογία δίνεται σε τεχνολογίες γνωστές και µε ευρεία εφαρµογή) 0: αν δεν είναι γνωστή καµία εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας 1-7: αν η τεχνολογία εφαρµόζεται ευρέως στην ΕΕ (ή παγκοσµίως) αλλά δεν υπάρχουν γνωστές εφαρµογές στην Ελλάδα ή ο φορέας της επένδυσης δεν έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στη συγκεκριµένη τεχνολογία _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 63

16 8-10: αν η προτεινόµενη τεχνολογία εφαρµόζεται ευρέως στην Ελλάδα ή ο φορέας της επένδυσης έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στη συγκεκριµένη τεχνολογία. 4. Η ύπαρξη πιστοποιητικών σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα πιστοποίησης ή άλλα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα για άλλες τεχνολογίες: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αιολικά συστήµατα Σειρά IEC Κεντρικά ηλιακά συςτήµατα ISO ή ΕΝ Φωτοβολταϊκά συστήµατα CEC 503 specifications ή EN 61215:1995 ή IEC 1215:1993 0: όταν δεν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση (α) πρότυπα πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η ύπαρξή τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει του αξιολογητή ή (β) επιστηµονικά αποδεκτές τεχνικές εκθέσεις µε µεθοδολογίες ή µεθόδους στις οποίες βασίζεται η παραγωγή, δοκιµές και εγκατάσταση των προς εφαρµογή τεχνολογιών 1-8: όταν δεν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση πρότυπα πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η ύπαρξή τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει του αξιολογητή αλλά προσκοµίζονται επιστηµονικά αποδεκτές τεχνικές εκθέσεις µε µεθοδολογίες ή µεθόδους στις οποίες βασίζεται η παραγωγή, δοκιµές και εγκατάσταση των προς εφαρµογή τεχνολογιών 9-10: όταν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση πρότυπα πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η ύπαρξή τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει του αξιολογητή 5. Η αξιοπιστία και εµπειρία προµηθευτών, συµβούλων και εγκαταστατών 0: αν δεν πρόκειται για αναγνωρισµένο/ους προµηθευτή/ές, συµβούλους και εγκαταστάτες 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 64

17 1-7: αν πρόκειται για αναγνωρισµένο/ους προµηθευτή/ές, συµβούλους και εγκαταστάτες αλλά όχι από το πρώτο 50% της αγοράς 8-10: αν πρόκειται για αναγνωρισµένο/ους προµηθευτή/ές, συµβούλους και εγκαταστάτες οι οποίοι είναι ανάµεσα στο πρώτο 50% της αγοράς Η συνολική βαθµολογία του κριτηρίου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: Β5 = (Β5.2 + Β5.3 + Β5.4 + Β5.5 + Β5.6) / _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 65

18 Πίνακας Α1. Στοιχεία καυσίµων Καύσιµο Κατωτέρα θερµογόνος δύναµη, Θ κ (kwh/kg) Εκποµπές αερίου ρύπου [λ κ,ν ] (g/kg καυσίµου) CO 2 SO 2 CO NO x HC Σωµατίδια Μαζούτ Νο 1 (1500) Χαµηλού Θείου 11, ,565 5,363 0,188 1,832 Μαζούτ Νο 1 (1500) Υψηλού Θείου 11, ,553 5,251 0,184 1,832 Μαζούτ Νο 3 (3500) Χαµηλού Θείου 11, ,565 5,363 0,188 1,832 Μαζούτ Νο 3 (3500) Υψηλού Θείου 11, ,550 5,221 0,183 1,832 Ντήζελ 11, ,7 0,572 2,384 0,191 0,286 Υγραέριο 12, ,0 0,332 2,102 0,080 0,100 Φυσικό αέριο 13, ,0 0,332 2,102 0,080 0,100 Άλλα καύσιµα Σύµφωνα µε Τεκµηρίωση 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 66

19 Πίνακας Α2. Νησιά στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα Άγιος Ευστράτιος Αγαθονήσι Αµοργός Ανάφη Αντικύθηρα Αντίπαρος Αστυπάλαια ονούσα Ερεικούσα Θήρα Ικαρία Ίος Κάλυµνος Κάρπαθος Κάσος Κίµωλος Κρήτη Κως Λειψοί Λέρος Λέσβος Λήµνος Μεγίστη Μήλος Νάξος Νίσυρος Οθωνοί Οινούσες Πάρος Πάτµος Ρόδος Σάµος Σίκινος Σίφνος Σύµη Τέλενδος Τήλος Φολέγανδρος Φούρνοι Χάλκη Χίος Ψαρά Ψέριµος Άλλα µικρά µη διασυνδεδεµένα νησιά ΝΗΣΙ 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 67

20 Πίνακας Α3. Εκποµπές αερίων ρύπων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, αγοραζόµενης και πωλούµενης θερµικής ενέργειας (g ρύπου ανά kwh) Περιοχή CO 2 SO 2 CO NO x HC Σωµατίδια ΣΤΑΘΜΟΙ Περιοχές που είναι διασυνδεδεµένες ή πρόκειται να διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006 Νησιά που δεν πρόκειται να διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006 (Πίνακας Α2) ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΩΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,5 0,18 1,2 0,05 0,8 1062,5 19,4 0,18 1,5 0,05 1,0 346,6 1,55 0,06 0,567 0,02 0,2 Πίνακας Α4. Οικονοµικοί Περιφερειακοί είκτες Περιφέρεια Σχετικός είκτης ΑΕΠ * Σχετικός είκτης Ανεργίας ** Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 0,929 0,883 Κεντρικής Μακεδονίας 0,975 0,928 υτικής Μακεδονίας 0,923 1,126 Ηπείρου 0,764 1,252 Θεσσαλίας 0,863 1,045 Ιονίων Νήσων 0,977 0,604 υτικής Ελλάδας 0,810 1,054 Στερεάς Ελλάδας 0,877 1,108 Αττικής 1,176 1,108 Πελοποννήσου 0,769 0,676 Βορείου Αιγαίου 0,920 0,964 Νοτίου Αιγαίου 1,245 0,901 Κρήτης 1,033 0,757 * Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Περιφέρειας / Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Χώρας ** είκτης Ανεργίας Περιφέρειας / είκτης Ανεργίας Χώρας, όπου: είκτης Ανεργίας = Αριθµός Ανέργων / Εργατικό υναµικό 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 68

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Περιλαµβάνονται στη δισκέτα 1 η οποία υποβάλλεται µαζί µε την πρόταση εκτός των φακέλων) 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 69

22 ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Ή ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Περιφέρεια :... Νοµός :... Επαρχία :... ήµος, Χωριό, Νησί, Τοποθεσία : _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 70

23 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕ ΣΗΘ ΣΗΘ.1 ΣΗΘ.2 ΣΗΘ.3 ΥΠΟ ΥΠΟ.1 ΥΠΟ.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενες Επιχειρηµατικές Μονάδες Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας / Ψύξης Σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες Σε νεοϊδρυόµενες επιχειρηµατικές µονάδες Σε υψηλής τεχνολογίας υαλόφρακτες θερµοκηπιακές µονάδες µε σύστηµα καθαρισµού και χρήσης καυσαερίων της ΣΗΘ Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή υγραέριο σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες Υποκατάσταση µε φυσικό αέριο Υποκατάσταση µε υγραέριο ΑΠΕ/ΑΙ Αιολικά Συστήµατα ΑΠΕ/ΓΕ Γεωθερµικές Εφαρµογές ΑΠΕ/ΓΕ.1 Ανάπτυξη έργων στον αγροτικό τοµέα ΑΠΕ/ΓΕ.2 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας ΑΠΕ/ΓΕ.3 Τηλεθέρµανση ή/και τηλεψύξη ΑΠΕ/ΓΕ.4 Για αφαλάτωση νερού ΑΠΕ/ΥΗ Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Ισχύος µέχρι 10 MW e ΑΠΕ/ΥΗ.1 Σε ποταµούς και γενικά υδατορέµατα ΑΠΕ/ΥΗ.2 Σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα ΑΠΕ/ΗΛ Κεντρικά Ενεργητικά Ηλιακά Συστήµατα ΑΠΕ/ΗΛ.1 Συµβατικά κεντρικά ηλιακά συστήµατα ΑΠΕ/ΗΛ.2 Κεντρικά ηλιακά συστήµατα υψηλής απόδοσης ΑΠΕ/ΒΙ ΑΠΕ/ΒΙ.1 ΑΠΕ/ΒΙ.2 ΑΠΕ/ΒΙ.3 ΑΠΕ/ΒΙ.4 ΑΠΕ/ΦΒ ΑΠΕ/ΠΣ ΑΠΕ/ΠΣ.1 Αξιοποίηση Βιοµάζας Παραγωγή βιοκαυσίµων για µεταφορές Τηλεθέρµανση ή/και τηλεψύξη Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού - θερµότητας Παραγωγή θερµότητας/ψύξης σε µεµονωµένη εγκατάσταση και διανοµή Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παθητικά Συστήµατα Σε κτίρια του τριτογενούς τοµέα ΑΠΕ/ΠΣ.2 Οικισµοί ή ενότητες κατοικιών άνω των m 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Αρχική Περιβαλλοντική 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 71

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 72

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Θέση Σφραγίδας Ενδιάµεσου Φορέα)** «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Μέτρο 2.1) ΑΙΤΗΣΗ* ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΕΠΑΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ : (οδός, αριθµός, περιοχή) Α.Φ.Μ. :... ΟΥ :... Παρακαλούµε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της επένδυσης που περιγράφεται στα συνηµµένα έντυπα Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα». του Γ Κ.Π.Σ. Συνηµµένα υποβάλλουµε φάκελο που περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Νόµιµος Εκπρόσωπος :... Ηµεροµηνία :... Αρµόδιος στον οποίο µπορεί να απευθυνθεί η Υπηρεσία για πληροφορίες : Υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου Ονοµατεπώνυµο : Τηλέφωνο :... (σφραγίδα εταιρίας) FAX :... * Προσκοµίζεται κατά την παράδοση ** Κατά το άνοιγµα των προτάσεων ο Ενδιάµεσος Φορέας ενσωµατώνει την παρούσα στην «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ» πρόταση 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 73

26 ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Ή ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Περιφέρεια :... Νοµός :... Επαρχία :... ήµος, Χωριό, Νησί, Τοποθεσία : _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 74

27 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕ ΣΗΘ ΣΗΘ.1 ΣΗΘ.2 ΣΗΘ.3 ΥΠΟ ΥΠΟ.1 ΥΠΟ.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενες Επιχειρηµατικές Μονάδες Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας / Ψύξης Σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες Σε νεοϊδρυόµενες επιχειρηµατικές µονάδες Σε υψηλής τεχνολογίας υαλόφρακτες θερµοκηπιακές µονάδες µε σύστηµα καθαρισµού και χρήσης καυσαερίων ΣΗΘ Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή υγραέριο σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες Υποκατάσταση µε φυσικό αέριο Υποκατάσταση µε υγραέριο ΑΠΕ/ΑΙ Αιολικά Συστήµατα ΑΠΕ/ΓΕ Γεωθερµικές Εφαρµογές ΑΠΕ/ΓΕ.1 Ανάπτυξη έργων στον αγροτικό τοµέα ΑΠΕ/ΓΕ.2 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας ΑΠΕ/ΓΕ.3 Τηλεθέρµανση ή/και τηλεψύξη ΑΠΕ/ΓΕ.4 Για αφαλάτωση νερού ΑΠΕ/ΥΗ Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Ισχύος µέχρι 10 MW e ΑΠΕ/ΥΗ.1 Σε ποταµούς και γενικά υδατορέµατα ΑΠΕ/ΥΗ.2 Σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα ΑΠΕ/ΗΛ Κεντρικά Ενεργητικά Ηλιακά Συστήµατα ΑΠΕ/ΗΛ.1 Συµβατικά κεντρικά ηλιακά συστήµατα ΑΠΕ/ΗΛ.2 Κεντρικά ηλιακά συστήµατα υψηλής απόδοσης ΑΠΕ/ΒΙ ΑΠΕ/ΒΙ.1 ΑΠΕ/ΒΙ.2 ΑΠΕ/ΒΙ.3 ΑΠΕ/ΒΙ.4 ΑΠΕ/ΦΒ ΑΠΕ/ΠΣ ΑΠΕ/ΠΣ.1 Αξιοποίηση Βιοµάζας Παραγωγή βιοκαυσίµων για µεταφορές Τηλεθέρµανση ή/και τηλεψύξη Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού - θερµότητας Παραγωγή θερµότητας/ψύξης σε µεµονωµένη εγκατάσταση και διανοµή Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παθητικά Συστήµατα Σε κτίρια του τριτογενούς τοµέα ΑΠΕ/ΠΣ.2 Οικισµοί ή ενότητες κατοικιών άνω των m 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Αρχική Περιβαλλοντική 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 75

28 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΦΜ Ε ΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FAX ΣΤΑΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ονοµατεπώνυµο* ΑΦΜ * Σε περίπτωση νεοϊδρυθείσας επιχείρησης χωρίς ιστορικούς ισολογισµούς, επισυνάπτεται βιογραφικό σηµείωµα 6. ΕΤΑΙΡΟΙ Η ΜΕΤΟΧΟΙ (ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ) Ονοµατεπώνυµο* Ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο ΑΦΜ * Σε περίπτωση νεοϊδρυθείσας επιχείρησης χωρίς ιστορικούς ισολογισµούς, επισυνάπτονται βιογραφικά σηµειώµατα 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 76

29 7. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ α/α Ονοµατεπώνυµο* ΑΦΜ * Σε περίπτωση νεοϊδρυθείσας επιχείρησης, χωρίς ιστορικούς ισολογισµούς, επισυνάπτονται βιογραφικά σηµειώµατα 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Ή ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (ΕΥΡΩ) ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επιλογή της ισχύουσας σειράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (ΕΥΡΩ) ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επιλογή της ισχύουσας σειράς ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΕ ΕΤΗ 00261_griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 77

30 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αναλυτική καταγραφή των οικονοµικών ενισχύσεων που έχουν ληφθεί, έχουν εγκριθεί ή ζητηθεί από άλλα προγράµµατα και αφορούν στο σύνολο, µέρος (π.χ. µελέτη, προµελέτη) ή συµπλήρωµα της προτεινοµένης επένδυσης ή έχουν συνάφεια µε αυτή. ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ ΕΝΤΑΞΗ 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (σε ευρώ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1 Σηµειώσατε Χ ανάλογα µε την περίπτωση ένταξης, έγκρισης ή υποβολής πρότασης σε πρόγραµµα και στην επόµενη στήλη συµπληρώστε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό και το έτος ένταξης ή υποβολής της πρότασης. 2 Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση τεχνολογικών κατηγοριών του προηγούµενου πίνακα, στην ενότητα _griechenland_d d600-11da-a94d c9a66.doc 78

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Οδηγός Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.3 «Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΟΨΗ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 10KW ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7

News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7 News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μάϊος 2007 ύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών Μετά από δύο σχεδόν καταθλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα