Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français"

Transcript

1 Bureau for International Language Co-ordination TRI SERVICE WORD LIST Glossaire de vocabulaire interarmées Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français Edition january

2 1

3 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 1. Οι λίστες του Στρατιωτικού λεξιλογίου που ακολουθούν, έχουν εκπονηθεί από την Βρετανική αντιπροσωπεία στο BILC, για να ακολουθήσει την αναφορά με την ομάδα μελέτης υπ αριθμ. 1 στους κόλπους του BILC 94 Γλωσσική Εκπαίδευση για τις ιδιαίτερες στρατιωτικές ανάγκες, οι οποίες προσδιορίζουν ότι η Βρετανική αντιπροσωπεία θα εφαρμόσει μια λίστα, δείγμα Στρατιωτικών Όρων στην Αγγλική γλώσσα επιπέδου 2 για να κυκλοφορήσει στους κόλπους όλων των κρατών-μελών του BILC για συμφωνία και να πραγματοποιήσει τις μεταφράσεις ικανοποιητικά εκ των προτέρων, για να είναι δυνατή η συζήτηση της λίστας του λεξιλογίου κατά την διάσκεψη τις προσεχείς χρονιές. 2. Οι παρακάτω λίστες εκπονήθηκαν από τον Στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαφορά κάθε Στρατού σε σχέση με το στρατιωτικό λεξικό είναι εμφανώς ενδεδειγμένο από την προσθήκη μιας λίστας διακλαδικών όρων. 3. Για μία μεγαλύτερη χρησιμότητα για τα κράτη-χρήστες, το επιλεγέν επίπεδο για αυτή τη λίστα, είναι το 2,5, που αντιστοιχεί με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλικά συζήτησης προχωρημένου επιπέδου ή επιχειρησιακού επιπέδου. Αν και αυτό το επίπεδο δεν είναι καθορισμένο μέσα στο STANAG 6001, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την πρόθεση να ορίσει γραπτώς αντικειμενικούς σκοπούς εξάσκησης, για αυτό το επίπεδο και να υλοποιήσει μια εξέταση βασισμένη σ αυτούς τους σκοπούς. 4. Παρ όλο που είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε τους όρους για όλες τις συνθήκες, επιχειρησιακές ή εξάσκησης, αυτές οι λίστες παρέχουν ένα λεξικό στοιχειωδών Στρατ/κών Όρων. Πρέπει να έχουμε υπ όψιν ότι αυτές οι λίστες είναι επιπέδου 2,5 και δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα στρατιωτικό λεξικό, αλλά μία λίστα προορισμένη για καθηγητές και εξασκούμενους για να διευκολυνθεί η μάθηση ή η διδασκαλία των στρατιωτικών όρων. Η Γαλλική μετάφραση έγινε από το τμήμα των Αγγλικών Σπουδών των διακλαδικών σχολείων πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών. Για κάθε κοινό ουσιαστικό που αρχίζει από φωνήεν και που ακολουθείται από L στον ενικό, αναφέρεται το γένος μέσα σε παρένθεση (m) για το αρσενικό και (f) για το θηλυκό. Αυτή η λίστα παρουσιάζει το minimum του διακλαδικού λεξιλογίου, το οποίο απαιτείται να γνωρίζουμε για να προετοιμαστούμε για την τρίτη βαθμίδα. Το Αγγλικό λεξιλόγιο είναι καθαρά Βρετανικό. 2

4 Note liminaire 1. Les listes de vocabulaire militaire suivantes ont été réalisées par la délégation britannique au BILC (Bureau for international language coordination) pour faire suite au rapport du groupe d'études numéro 1 au sein du BILC 94 - Formation Linguistique pour des besoins militaires spécifiques qui spécifiait que " la délégation britannique devra établir une liste spécimen de termes militaires en langue anglaise de niveau 2, à faire circuler au sein de tous les pays membres du BILC pour accord et obtenir les traductions suffisamment à l'avance pour pouvoir discuter de la liste de vocabulaire lors de la conférence de l'année prochaine." 2. Les listes suivantes ont été faites par Armée au Royaume-Uni. La différence de chaque Armée en termes de lexique militaire est clairement indiquée par l'addition d'une liste de termes interarmées. 3. Pour une plus grande utilité pour les pays utilisateurs, le niveau choisi pour cette liste est le 2.5, correspondant au Royaume-Uni à "anglais de conversation de niveau avancé ou niveau opérationnel". Bien que ce niveau ne soit pas défini en soi dans le STANAG 6001, le Royaume-Uni a l'intention de définir par écrit des objectifs d'entraînement pour ce niveau et de mettre sur pied un examen basé sur ces objectifs. 4. Bien qu'il soit impossible de spécifier les termes pour toutes les conditions opérationnelles ou d'entraînement, ces listes fournissent un lexique élémentaire de termes militaires. On doit bien garder à l'esprit que ces listes sont de niveau 2.5 et ne sont en aucun cas un dictionnaire militaire mais une liste destinée aux professeurs et aux stagiaires pour faciliter l'apprentissage ou l'enseignement des termes militaires. La traduction française a été réalisée par la Section d'études anglaises de l'ecoles interarmées du Renseignement et des études linguistiques ( Joint School for Military Intelligence and Foreign Languages). La traduction en grec a été réalisée par l école des langues de l armée de terre hellénique (Army Camp «Fakinou», Kanelopoulou 5, STG 902, Goudi, Athènes - Grèce Pour chaque nom commun commençant par une voyelle et nécessitant donc un "l'-- " au singulier, il a été mentionné le genre entre parenthèses (m) pour le genre masculin; (f) pour le genre féminin. Cette liste représente le minimum de vocabulaire interarmées qu il convient de connaître pour préparer le troisième degré. Le vocabulaire anglais est purement britannique. 3

5 ΛΙΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ LISTE DE MOTS USUELS INTERARMEES LIST OF USEFUL WORDS OF ARMY S SERVICES Αεροπορία Airforce l'armée de l'air (f) Στρατός Army l'armée de Terre (f) Επίθεση Attack l attaque (f) Διοίκηση command le commandement Διοικητικός Αξιωματικός commanding officer le chef de corps Πυξίδα compass la boussole, le compas magnétique Πλήρωμα crew l' équipage (m) Αξιωματικός υπηρεσίας duty officer l' officier de permanence (m) Εχθρός enemy l ennemi (m) Μηχανή engine le moteur Άσκηση exercise l' exercice (m) Κιτίο πρώτων βοηθειών first aid kit la trousse de premier secours Χερσαίες δυνάμεις Ground Forces Forces Terrestres (f) Υπόστεγο ελικοπτέρων Hangar le hangar Αρχηγείο headquarters le quartier général Ελικόπτερο helicopter l hélicoptère (m) Διακλαδική υπηρεσία Joint-Service (JS...) Interarmées Αξιωματικός σύνδεσμος (μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων ή liaison officer l officier de liaison (m) μονάδων της αυτής δύναμης) Αξιωματικός Υγειονομικού ή Στρατ. Γιατρός medical officer l' officier du service de santé (m) Ναυτικό Navy la Marine Επιχείρηση οperation l opération (f) Διαταγές οrders les ordres (m) Πιλότος pilot le pilote Εμβέλεια, βεληνεκές range la portée Μερίδα τροφής (οπλιτών) rations les rations (f) Δέκτης (ασυρμάτου) Receiver le récepteur Φορείο stretcher le brancard / la civière Σώματα Στρατού The Services/Forces (Her Majesty's-HM- Forces) les Forces Armées (f) Προσγειώνομαι to land atterrir Διατάσσω to order Ordonner Απογειώνω to take off Décoller Πομπός transmitter l émetteur Εργαστήριο workshop l atelier (m) Ηνωμένα Έθνη United Nations (UN...) les Nations Unies (f) 4

6 ARMY préparé par Individual Language Training Wing, Defence School of Languages (DSL) ARMEE DE TERRE (Traduction en français réalisée par la Section d'études anglaises de l'eirel avec l aide de l officier de liaison britannique au CSEM, PARIS) ΣΤΡΑΤΟΣ 5

7 1. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1. THE ARMED FORCES 1. LES FORCES ARMEES Οι Υπηρεσίες (Ενόπλων Δυνάμεων) The Services/Forces (Her Majesty -HM- Forces) les armées (f) Στρατός Ξηράς Army (Ground Forces) l'armée de Terre (f) Ναυτικό Navy (Royal Navy -RN-) La Marine Αεροπορία Airforce (Royal Air Force -RAF-) l'armée de l'air (f) Διακλαδικά Joint-service (JS...) interarmées (adj.) Ηνωμένα Έθνη United Nations (UN...) les Nations Unies (f) 2. ΜΑΧΙΜΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 2. ARMS OF THE SERVICE 2. LES ARMES (f) DE L'ARMEE DE TERRE Πεζικό Infantry (Inf) l'infanterie (f) Μηχανοκίνητο Πεζικό Mechanised Infantry l'infanterie mécanisée(f) Τεθωρακισμένα Armoured Corps (Royal Armoured Corps-RAC-) l'arme blindée (f) Μηχανικό Engineers (Royal Engineers -RE-) Le génie Πυροβολικό Artillery (Royal Artillery -RA-) l'artillerie (f) Αεροπορία Στρατού Army Air Corps (AAC) l'alat (l Aviation légère de l'armée de terre) (f) Διοικητική Μέριμνα Logistic Corps (Royal Logistics Corps- RLC-) l'arme de la logistique (f) Υπηρεσία διοικήσεως (Υπασπιστήριο) Adjutant General's Corps (AGC) Le service de l'administration Διαβιβάσεις Signals (Royal Signals) les transmissions (f) Υγειονομικό Medical Corps (Royal A Medical Corps-RAMC-) Le service de santé Ηλεκτρολόγοι - Μηχανολόγοι Royal Electrical and Mechanical Engineers- le service du soutien et du maintien en condition (REME 1 ) (aspects mécanique générale et électricité) Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Parachute Regiment (PARA) Le régiment parachutiste (appellation de tradition) Ειδικές Αεροπορικές Υπηρεσίες Special Air Service(Special Air Service- SAS-) les forces spéciales (f) Στρατονομία Military Police(Royal Military Police-RMP-, Provo) La police militaire Σώμα Πληροφορικής Intelligence Corps (INT CORPS) l arme du renseignement Πεζοναύτες Marines (Royal Marines-RM-) les Commandos marine (m) 3. ΒΑΘΜΟΙ a. Στρατιώτης 3. THE RANKS a. Private soldier 3. LES GRADES (m) le Soldat Δεκανέας Private (Pte) Le soldat de 2ème classe Σκοπευτής πυροβόλου Gunner (Gnr) Le canonnier (CAN), l artilleur Χειριστής πυροσωλήνα Fusilier (Fus) Le fusilier Οπλίτης Ιππικού Τεθωρακισμένων Trooper (Tpr) Le cavalier (CAV) 6

8 Σκαπανέας (οπλίτης Μηχανικού) Sapper (Spr) Le sapeur (SAP) Διαβιβαστής Signalman (Sig) Le transmetteur (trans) Τυφεκιοφόρος Rifleman (Rfn) le fantassin (fant) Le soldat de 1 ère classe b. Κατώτερος Υπαξιωματικός b. Junior Non-Commisioned Officer(JNCO) le Sous-officier subalterne Υποδεκανέας, Λογχοφόρος Lance Corporal (LCpl) le caporal (Cap), Brigadier (Brig) Δεκανέας Corporal (Cpl) le caporal-chef (CCH), Brigadier-chef (BCH) c. Ανώτερος Υπαξ/κός c. Senior Non-Commissionned Officer) SNCO le Sous-officier supérieur Λοχίας Sergeant (Sgt) le sergent (Sgt), Maréchal des logis (MDL) Επιλοχίας Staff Sergeant (SSgt) le sergent-chef (SCH), le maréchal des logis chef (MCH) d. Ανθυπασπιστής d. Warrant Officer (WO) l'officier technicien (m) Ανθστής (κατηγορία 2) Warrant Officer Class 2 (WO2) équivalent d'adjudant-chef (ACH) Ανθστής (κατηγορία 1) Warrant Officer Class 1 (WO1) équivalent de major (MAJ) e. Αξιωματικοί e. Officers les Officiers (m) Ανθυπολοχαγός Second Lieutenant (2Lt) le sous-lieutenant (S/Lt) Υπολοχαγός Lieutenant (Lt) le lieutenant (LTN) Λοχαγός Captain (Capt) le capitaine (CNE) Ταγματάρχης Major (Maj) le commandant/chef de bataillon/chef d'escadron / le chef d escadrons (CDT/CBA/CEn/CES) Αντισυνταγματάρχης Lieutenant Colonel (Lt Col) le lieutenant-colonel (LCL) Συνταγματάρχης Colonel (Col) le colonel (Col) Ταξίαρχος Brigadier (Brig) le général de brigade (GB) Υποστράτηγος Major General (Maj Gen) le général de division (GD) Αντιστράτηγος Lieutenant General (Lt Gen) le général de corps d'armée (GCA) Στρατηγός General (Gen) le général d'armée (GA) 4. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 4. FORMATIONS 4. LES FORMATIONS (f), / UNITES (f) Mονάδα Unit l'unité (f) Υπομονάδα Sub-Unit l' unité élémentaire (f) Απόσπασμα Detachment (Det) le détachement / les prélèvements (m) Τμήμα Section (Sec) le groupe Διμοιρία / Ίλη Platoon/Troop (Pl/Tp) la section, le peloton 7

9 Λόχος, Μοίρα, Επιλαρχία Company/Squadron (Coy/Sqn) la compagnie / l'escadron (m) Πυροβολαρχία Battery (Bty) la batterie Τάγμα Battalion (Bn) équivalent de régiment Σύνταγμα Regiment (Regt) "régiment" unité de tradition GB Ταξιαρχία Brigade (Bde) la brigade Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Air-mobile Brigade la brigade aéromobile Μεραρχία Division (Div) la division Τεθωρακισμένη Μεραρχία Armoured Division (Armd Div) la division blindée (DB) Μεραρχία Πεζικού Infantry Division (Inf Div) la division d'infanterie (DI) Σώματα Στρατού Corps le corps d'armée (CA) Σώμα Στρατού Ξηράς Army Group le groupe d'armée Δύναμη Κρούσεως Task Force le groupement tactique Πολυεθνική Δύναμη Multi-national Force la force multinationale Σώμα Στρατού Ταχείας Αντίδρασης ACE Rapid Reaction Corps (ARRC) le corps de réaction rapide de l'ace Ομάδα Μάχης Battle Group le sous groupement tactique Περίπολος Patrol la patrouille Σμήνος Αεροσκαφών (Σώμα Αεροπορίας Στρατού) Flight (Army Air Corps) l escadrille (f) Υπουργείο Αμύνης Ministry of Defence (MOD) le ministère de la défense Σχηματισμός Formation la grande unité (f) Στρατεύματα (γενικός όρος) Troops (general term) les troupes (f), les hommes (m) de troupes Ειρηνευτική Δύναμη Peace Keeping Force les forces (f) de maintien de la paix Απόσπασμα Light Aid Detachment (LAD) le train de combat N 2 (TC 2) Ενισχύσεις reinforcements (general term) les renforcements (m) / les renforts (m) Πλήρωμα (οχημάτων, όπλων κλπ) crew (of a vehicle/gun, etc) l' équipage (m) 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 5. APPOINTMENTS 5.LES AFFECTATIONS (f) / LES FONCTIONS (f) Διοικητής Αποσπάσματος Detachment Commander le chef de détachement Διοικητής Τμήματος Section Commander le chef de groupe Διοικητής Διμοιρίας/Ίλης Platoon/Troop Commander le chef de section (CDS) Διοικητής Λόχου/Ίλης/Πυροβολαρχίας Company Commander le commandant de compagnie Διοικητής Τάγματος Battalion Commander le commandant de régiment Διοικητικός Αξιωματικός Commanding Officer (CO) le chef de corps Διοικητής Ταξιαρχίας Brigade Commander le commandant de brigade Διοικητής Σώματος Corps Commander le commandant de corps d'armée Διοικητής Μονάδος Commander le chef Αρχιστράτηγος Commander in Chief (CinC) le commandant en chef Διοικητής Σχολής Commandant (of school, etc) (Comdt) le commandant (d'une école...) Αρχιλοχίας Λόχου Company Sergeant Major (CSM) le président des sous-officiers de la compagnie Αρχιλοχίας Συντάγματος Regimental Sergeant Major (RSM) le président des sous-officiers du régiment Φροντιστής, Διαχειριστής Υλικού Quartermaster (QM) le commissariat Αξιωματικός Υπηρεσίας Duty Officer l'officier de permanence (m) 8

10 Υπαξιωματικός Υπηρεσίας Duty Non-Commissioned Officer (Duty NCO) le sous-officier de permanence Αξιωματικός Σύνδεσμος Liaison Officer (LO) l' officier de liaison (m) Διοικητής Φρουράς Guard Commander le chef de poste Διοικητής Άρματος Tank Commander le chef de char Φρουρός Sentry la sentinelle Διοικητικός Αξιωματικός Administrative Officer (AO) le chef des services administratifs Αξιωματικός Επιχειρήσεων Operations Officer (OPS Officer) l'officier opérations, le chef du bureau emploi Επιτελάρχης Chief of Staff (COS) le chef d'état-major (CEM) Υπασπιστής Adjutant le chef des personnels Στρατιωτικός Ακόλουθος Military Attache (MA) l'attaché de défense (A.D.) (m) Επιτελικός Αξιωματικός Staff Officer (SO) l'officier d'état-major (M) Υποδιοικητής Second in Command (2IC) le commandant en second Αξιωματικός Υγειονομικού Medical Officer le médecin officier Στρατιωτικός Νοσοκόμος Medical Orderly (medic) l' infirmier (m) Ελεύθερος Σκοπευτής sniper le tireur isolé / le tireur d élite Διοικητής Φρουραρχείου Garrison Commander le commandant d'armes Διαβιβαστής signaller le transmetteur Πυροβολητής gunner le artilleur Πλατφόρμα Πυροβόλου gun layer le pointeur Οδηγός Driver le conducteur Χειριστής Operator le opérateur Πιλότος Pilot le pilote 6. ΟΠΛΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΠΛΩΝ 6. WEAPONS & WEAPONS TERMINOLOGY 6. ARMES (F) ET TERMINOLOGIE LIEE AUX ARMEMENTS Πιστόλι Pistol le pistolet Υποπολυβόλο sub-machine gun (SMG) le pistolet mitrailleur Τυφέκιο Rifle le fusil Πολυβόλο machine Gun (MG) la mitrailleuse Χειροβομβίδα hand grenade la grenade à main Νάρκη κατά προσωπικού mine, personnel la mine anti-personnel Αντιαρματική Νάρκη mine, anti-tank la mine anti-char Ελαφρύ αντιαρματικό όπλο light anti-tank weapon (LAW) l'arme légère anti-char (f) Αντιαεροπορικό όπλο πεζικού εκτοξευόμενο από Infantry anti-aircraft weapon (shoulder launched) l'arme d'infanterie sol - air tirée à l'épaulé (f) τον ώμο Εκτοξευτής ρουκέτας rocket launcher le lance-roquettes Όπλο μάχης field gun la pièce d'artillerie Πυροβόλο άρματος tank gun le canon de char Πυροβόλο (γενικός όρος) gun (general term) le canon Οβιδοβόλο Howitzer l obusier (m) Κανόνι Cannon le canon 9

11 Όλμος Mortar le mortier Πυρομαχικά Ammunition les munitions (f) Ριπή Round le coup Σφαίρα Bullet la balle Βομβίδα(γενικός όρος) grenade (general term) la grenade Βλήμα Shell l' obus (artillerie) (m) Πυραυλικό Σύστημα missile system le système missiles Πύραυλος Missile le missile Κατευθυνόμενο Βλήμα guided missile le missile guidé Ρουκέτα Rocket la roquette/fusée Βεληνεκές Όπλου range (of a weapon) la portée (d'une arme) Εκρηκτικό μεγάλης ισχύος high explosive (HE) l'explosif (brisant) (m) Πυροκροτητής fuze / fuse le détonateur Ναρκοπαγίδα booby trap le piège Πεδίο βολής field of fire le champ de tir Στόχος Target la cible (f), l'objectif (m) Μοχλός ασφαλείας όπλου safety catch la sûreté Σκανδάλη Trigger la queue de détente Πυρηνική κεφαλή ή κώνος μάχης warhead l' ogive (f), la charge militaire Κατευθύνω πυρά to direct fire diriger le feu Άμεσο πυρ direct fire le tir tendu Έμμεσο πυρ Indirect fire le tir indirect Διασταυρωμένα πυρά Crossfire le tir croisé Πυρά φραγμού Barrage le barrage Οπλισμένο με armed with armé de Οπλισμένο armed (adj) armé (adj) Εξοπλισμός armament l'armement (m) Πυροβολώ to fire Tirer Ανοίγω πυρ to open fire ouvrir le feu Παύσατε πυρ to cease fire cesser le feu Ανατινάσσω to blow up Exploser Καταστρέφω to demolish Démolir Καταστροφή Demolition la démolition Ναρκοθετώ to lay mines poser des mines Σημαδεύω to aim at Viser Πυροβολώ εναντίον to shoot at tirer sur Πυροβολισμός Shot le coup Εκτοξεύω to launch Lancer Εκρηκτικό γέμισμα explosive charge la charge explosive Κρατήρας Crater le cratère Πυρηνικό όπλο Nuclear weapon l' arme nucléaire (f) Χημικό όπλο chemical weapon l'arme chimique (f) 10

12 Χημική ουσία chemical agent l'agent chimique (m) Ώρα μηδέν Ground zero le point zéro Εκρηγνύω to explode Exploser 7.ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7. VEHICLES & VEHICLE TERMINOLOGY 7. VEHICULES (M) ET TERMINOLOGIE LIEE AUX VEHICULES Άρμα Μάχης Main Battle Tank (MBT) le char d'assaut Τεθωρακισμένο Πολεμικό Όχημα Armoured Fighting Vehicle (AFV) le véhicule de combat blindé Τεθωρακισμένο Όχημα Αναγνώρισης Armoured Reconnaissance Vehicle le véhicule de reconnaissance blindé Γεφυροφόρο Άρμα armoured bridge layer le char poseur de pont Ερπυστριοφόρο Όχημα tracked vehicle le véhicule à chenilles Τεθωρακισμένο Όχημα Περισυλλογής Armoured Recovery Vehicle (ARV) le char de dépannage Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού Armoured Personnel Carrier (APC) le véhicule blindé de transport de troupes (VTT) (ΤΟΜΠ) Μηχανοκίνητο Όχημα Μάχης Πεζικού Mechanised Infantry Combat Vehicle (MCV) le véhicule de combat d'infanterie mécanisée (VCI) Ελικόπτερο Helicopter (Hel) l'hélicoptère (m) Αεροπλάνο Αναγνώρισης recce aircraft l'avion (m) de reconnaissance Νηοπομπή Convoy le convoi Πυργίσκος (τεθωρακισμένων αρμάτων) turret la tourelle Ερπύστρια track les chenilles (f) ; la piste Θωρακισμένο armoured (adj) blindé (adj.) Θώρακας Armour le blindage Ενεργός Θώρακας reactive armour le blindage réactif Ασθενοφόρο Ambulance l'ambulance (f) Ικανότητα επί ανωμάλου εδάφους cross country capability la capacité tout-terrain Αυτοπροωθούμενο self-propelled (adj) auto-tracté (adj.) Σύστημα Πυρόσβεσης water bowser la citerne d'eau sur camion Απογειώνω to take off décoller Προσγειώνομαι to land atterrir Προσγείωση Landing l'atterrissage (m) Απογείωση take off le décollage Αιωρώ to hover planer Μαχητικό Αεροσκάφος fighter aircraft l'avion de combat (m) Αντιαρματικό Ελικόπτερο anti-tank helicopter l'hélicoptère anti-char (m) Αποβατικό Πλοίο (επιθετικό) assault launch/boat le bateau d'assaut Χόβερκραφτ hovercraft l'aéroglisseur (m) Τρέιλερ trailer la remorque Ρυμουλκώ to tow remorquer Ρυμουλκημένο on tow en remorquage Ποταμόπλοιο (Φέρρυ) ferry (for river crossing) le bac 11

13 Μηχανή engine le moteur Εξωλέμβια Μηχανή power pack le groupe motopropulseur Μέγιστη ταχύτητα maximum speed la vitesse maximum Κυκλοφορία Traffic la circulation Έλεγχος κυκλοφορίας traffic control la fonction mouvements 8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8. EQUIPMENT 8. L'EQUIPEMENT (m) Ασύρματος radio set le poste radio Πομπός Transmitter l émetteur (m) Δέκτης Receiver le récepteur Φορείο Stretcher la civière, le brancard Αγκαθωτό σύρμα barbed wire le fil de fer barbelé Φωτοβολίδα Flare la fusée éclairante Φωτοπαγίδα (παγιδευμένο φωτιστικό) trip flare la fusée éclairante déclenché par un fil tendu Σημάδι τακτικής tactical sign le symbole tactique Δικτυώνω Webbing les brelages Αναπνευστική Μάσκα respirator (gas mask) l'anp (l'appareil normal de respiration), le masque à gaz Ατσάλινο κράνος steel helmet le casque lourd Υπνόσακος sleeping bag le sac de couchage Κιάλια Sights la lunette de visée Ανευρετής βεληνεκούς range finder le télémètre Στολή εκστρατείας field (shell) dressing le pansement individuel Μπουκάλι νερού water bottle le bidon individuel Δοχείο βενζίνης petrol canister (jerry can) le bidon d essence (jerrycan) Πυξίδα Compass la boussole Ανίχνευση Τοποθεσίας με Πυξίδα to take a bearing prendre un gisement Κιτίο πρώτων βοηθειών first aid kit la trousse de première urgence Εξοπλισμός ραντάρ radar equipment l'équipement radar (m) Ραντάρ Εντοπισμού locating radar le radar de localisation Εύρεση στόχου to acquire (a target) acquérir (un objectif) Λήψη στόχου acquisition (of a target) l'acquisition (f) d'un objectif 9. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 9. TACTICAL TERMS 9.LES TERMES TACTIQUES Επιτίθεμαι to attack attaquer Επίθεση attack l'attaque (f) Επίθεση offence l'offensive (f) Αμύνομαι to defend défendre Άμυνα defence la défense Συμπτύσσω to withdraw se replier 12

14 Σύμπτυξη withdrawal le retrait, le repli, la retraite Διάσχιση ποταμού river crossing le franchissement de rivière Διασχίζω (ποταμό) to cross (river) franchir Καταστρέφω to destroy détruire Γεφυρώνω to bridge ponter Συλλαμβάνω to capture capturer Εμπλέκω to engage prendre à parti (un objectif) Αναπτύσσω to deploy déployer Ανάπτυξη (στρατευμάτων) deployment le déploiement Διατάζω to order commander Διαταγές Orders les ordres (m) Χρησιμοποιώ to employ (in action) recourir à Χρήση (στρατευμάτων) trade/employment (military) la fonction Προπαρασκευάζω to prepare Préparer Προπαρασκευή Preparations la préparation Αποκρύπτω to hide Cacher Αποκρύπτω (για άρματα) hide (for tanks) en attente Εκτοξεύω to launch Lancer Παραλλάσσω to camouflage camoufler Παραλλαγή Camouflage le camouflage Αναφέρω to report rendre compte Αναφέρω προς to report to... rendre compte à Αναφορά Report le compte rendu Σήμα Message le message Κινούμαι to move se déplacer Κίνηση στρατεύματος troop movement le mouvement de troupes Φρουρώ to guard Garder Φρουρά Guard la garde Έχω επαφή(με ασύρματους) to establish contact (radio) entrer en contact Διοικώ to command commander Διοίκηση Command le commandement Ηγεσία Leadership le leadership Ηγέτης Leader le chef Ομάδα υπό τις διαταγές του διοικητή ενός συγκεκριμένου κλιμακίου που συμμετέχει σε συσκέψεις orders group (O Group) 13 le groupe (des différentes autorités) participant à la réunion d ordres du commandant de l échelon considéré Προειδοποιητική εντολή warning order l' ordre préparatoire (m) Αναγνωρίζω to reconnoitre reconnaître Αναγνώριση reconnaissance (recce) la reconnaissance (reco) Εντοπίζω to locate Localiser Θέση, τοποθεσία Location la position Ναρκοθετώ to lay mines miner, poser des mines

15 Εκτελώ (καθήκον, υπηρεσία κ.τ.λ.) to execute (a task) exécuter (une mission) Εκτέλεση αποστολής Execution (of a task) l'exécution (f) (d'une mission) Λειτουργώ to operate mettre en œuvre Επιχειρησιακό operational (adj) opérationnel (adj.) Διαβιβάζω to signal envoyer un message Διαβιβάζω Signal le message Σήμα priority signal le message prioritaire Σήμα προτεραιότητας classified signal/message le message classifié Απόρρητο σήμα (top) secret signal/message le message (très) secret défense Επιθεωρώ to inspect Inspecter Επιθεώρηση Inspection l'inspection (f) Διαφυλάττω την ειρήνη to keep the peace maintenir la paix Διαφύλαξη της ειρήνης peace-keeping le maintien de la paix Ανθρωπιστική βοήθεια Humanitarian aid l'aide humanitaire (f) Τακτοποιώ, εγκαθιστώ to billet/accommodate Loger Τακτοποίηση, εγκατάσταση billet/accomodation le logement Στρατιωτικές επεξεργασμένες πληροφορίες military intelligence le renseignement militaire Συλλογή επεξεργασμένων πληροφοριών to gather intelligence acquérir le renseignement Αγώνας εκ του συστάδην close quarter battle (CQB) le combat rapproché Επιχείρηση εκκαθάρισης οίκων house clearance l opération de nettoyage des maisons (f) (combat urbain) Παρέχω πρώτες βοήθειες to give/render first aid donner les premiers soins Μάχη Battle la bataille Εμπλοκή Engagement l'engagement (m) Εφεδρείες Reserves les réserves (f) Εκτρέπω to divert Dévier Εκτροπή Diversion la déviation Εξαπάτηση Deception la déception Κωδικοποιώ to encode Coder Αποκωδικοποιώ to decode Décoder Διασφαλίζω την μετάδοση secure transmission l'émission cryptée (f) Διαβιβάζω καθαρά to send in clear transmettre en clair Στέλνω μήνυμα to send a message envoyer un message Διαβιβάζω to transmit Transmettre Σιγή ασυρμάτου radio silence le silence radio Ρίψη από αέρος air drop le largage aérien 10. ΘΕΣΕΙΣ 10. LOCATIONS 10. LES POSITIONS (f) Πεδίο βολής firing range le champ de tir (d'exercice) Περιοχή ασκήσεων exercise area le camp de manœuvres Σημείο ελέγχου check point le poste de contrôle routier 14

16 Παρατηρητήριο observation post le poste d'observation Αρχηγείο Headquarters le quartier général Δωμάτιο φρουράς Guardroom le poste de garde Στρατώνες Barracks la caserne Κώλυμα Obstacle l'obstacle (m) Στρατιωτικό αεροδρόμιο Airfield le terrain d'aviation / l'aérodrome (m) Ζώνη προσγείωσης landing zone la zone de poser Αεροδιάδρομος Runway la piste / le chemin Νοσοκομείο πεδίου μάχης field hospital l'hôpital de campagne (m) Σταθμός πρώτων βοηθειών dressing station le poste de premier secours Επείγοντα περιστατικά first aid post le poste de première urgence Αποκλεισμός δρόμου road block le barrage routier Αποθήκη Depot le dépôt (essence / matériel) Φορητή κουζίνα field kitchen la cuisine roulante Σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και λιπαντικών POL point le point de ravitaillement en carburants Ραντεβού rendezvous (RV) le rendez-vous Λέσχη αξιωματικών Officer's Mess le cercle officiers Λέσχη ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών WOs & Sgts Mess le cercle des sous-officiers Σταθμός απολύμανσης decontamination point le point de décontamination Χαράκωμα Trench la tranchée Φρουραρχείο Garrison la garnison Πλευρά Flank le flanc Εγκατάσταση installation l'installation (f) Εργαστήριο Workshop l'atelier (m) Σταθμός διοίκησης Command post le poste de commandement Προκεχωρημένη άκρη περιοχής πεδίου μάχης forward edge of the battle area (FEBA) la limite avant du champ de bataille la ligne des contacts Φίλια Στρατεύματα Πρώτης Γραμμής front line own troops (FLOT) la ligne avant des forces amies Βάθος Depth la profondeur Θέση Position la position Σημείο ελέγχου κυκλοφορίας traffic control point le point de régulation de la circulation Υπόστεγο (ελικοπτέρων κτλ) Hangar le hangar Χώρος στάθμευσης Στρατ. Οχημάτων garage (for military vehicles) le garage (pour véhicules militaires) 11. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ 11. MISCELLANEOUS TERMS 11. TERMES DIVERS Βεληνεκές (στόχου) range (to a target) la portée (distance d'une cible) Εκπαίδευση Training la formation / l'entraînement (m) Εχθρός Enemy l ennemi (m) Προσωπικό (επιτελείου) Staff l état-major (m) Εχθρικός Hostile hostile (adj.) Στολή Uniform l uniforme (m) 15

17 Στρατιωτικό military (adj) militaire Άσκηση Exercise l exercice (m) Αερομεταφερόμενο Airborne aéroporté Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης estimated time of arrival (ETA) l heure prévue d'arrivée (f) Εκτιμώμενος χρόνος αναχώρησης estimated time of departure (ETD) l heure prévue de départ (f) Απώλεια σε πόλεμο Casualty les victimes (f), les pertes (f) Τραυματισμένος Wounded blessé (adj.) Στρατιωτική επιχείρηση Operation (military) l'opération (militaire) (f) Αποστολή Mission la mission Αντικειμενικός σκοπός (ΑΝΣΚ) Objective l'objectif (m) Αιχμάλωτος πολέμου prisoner of war (POW) le prisonnier de guerre (P.G.) Φυλακή αιχμαλώτων POW cage la cellule de prisonniers de guerre Πρόσφυγας Refugee le réfugié Εφόδια μάχης combat supplies les approvisionnements (m) Λιπαντικά petrol, oil & lubricants (POL) les carburants (m) Τροφή, μερίδα Rations les rations (f) Πυρηνικός χημικός και βιολογικός nuclear, chemical & biological (NBC) NBC Στρατοδικείο court martial la cour martiale Διαβιβάσεις signals (communications) net le réseau des transmissions Τακτική Tactics la tactique Στρατηγική Strategy la stratégie Πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί blind (unexploded munition) la munition non explosée Εκεχειρία Truce la trêve Απαγόρευση κυκλοφορίας Curfew le couvre-feu Τρομοκράτης Terrorist le terroriste Επιχείρηση Ανορθόδοξου Πολέμου guerilla operation l' opération de guérilla (f) Φατρίες Faction la faction Εκτοπισθέν πρόσωπο συνέπεια πολέμου Displaced person (DP) la personne déplacée 12. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 12. MAP READING TERMINOLOGY 12. TERMINOLOGIE DE TOPOGRAPHIE Έδαφος ground le sol Έδαφος terrain le terrain (topo) Συντεταγμένες χάρτου map (grid) reference les coordonnées cartographiques (f) Τετραγωνισμός χάρτου map square le carré (sur une carte) Χάρτης map la carte Περιοχή (στρατιωτική) area (military) la zone militaire Σύμβολο τακτικής tactical symbol le symbole tactique Τομέας sector le secteur Όριο σύνορο boundary la limite Νεκρό έδαφος dead ground le terrain cloisonné 16

18 Ανοιχτό έδαφος open ground le terrain ouvert Συντεταγμένες co-ordinates les coordonnées (f) Ανάχωμα embankment la berge, la rive, le talus, le remblai Τάφρος-χαντάκι cutting la tranchée Αυχένας βουνού (διάσελο) saddle le col Παρακλάδι οροσειράς Spur l'éperon (m) Επανείσοδος re-entrant le rentrant Χαντάκι ditch le fossé Ποτάμι River la rivière Κανάλι Canal le canal Λίμνη Lake le lac Ρεζερβουάρ Reservoir le réservoir Λόφος Hill la colline Κοιλάδα Valley la vallée Όχθη Bank la rive Ζιζάνια Undergrowth le sous-bois Ίχνος Track la piste Πεδίο Field le champ Φράχτης (φυσικός) Hedge (row) la haie Κατοικημένη περιοχή residential area la zone résidentielle Βιομηχανική περιοχή industrial area la zone industrielle Ξύλο Wood le bois Λόχμη Copse le taillis Αειθαλή δέντρα deciduous tree l' arbre à feuilles caduques (m) Κωνοφόρο conifer le conifère Θάμνος Bush le buisson Όχθη ποταμού river bank la rive / la berge d'une rivière Φράχτης Fence la clôture Τα κυριότερα σημεία cardinal points les points cardinaux (m) Βορράς North le nord Νότος South le sud Ανατολή East l'est Δύση West l'ouest Βόρεια Northerly vers le nord Νότια Southerly vers le sud Δυτικά Westerly vers l'ouest Ανατολικά Easterly vers l'est Αζιμούθιο Bearing le gisement Μοίρες Degrees le degrés Χιλιοστά Mils le millième Αντιπυρική ζώνη fire break le coupe-feu Αντιπυρικές ζώνες direction la direction (f) / l'indication (f) 17

19 Διασταυρώσεις crossroads le croisement, le carrefour de routes Αυτοκινητόδρομος motorway l autoroute (f) Κύριος δρόμος major road la route principale Δευτερεύον δρόμος minor road la route secondaire Αδιάβατος impassable infranchissable (adj.) Αποκλεισμένο blocked (adj) bloqué (adj.) Κλειστός δρόμος road closed la route fermée Οδικός χάρτης route card la carte routière Εκτροπή κυκλοφορίας diversion (for traffic) la déviation (pour la circulation) 18

20 ΑIR FORCE préparé par le TSE1e, HQ Personnel and Training Command RAF ARMEE DE L'AIR (Traduction en français réalisée par la section d'études anglaises de l'eirel avec l aide de l officier de liaison britannique au CSEM, PARIS) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.20

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.20 Βαθμοί Αλλαγές v.2.20 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.20 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.19 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19 Βαθμοί Αλλαγές v.2.19 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.19 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.18 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τους νέους

Διαβάστε περισσότερα

Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea Operational Effectiveness and Strategic Implications, NPS, 2003,

Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea Operational Effectiveness and Strategic Implications, NPS, 2003, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Εθνικότητα: Έλληνας Ηλικία: 56 Τόπος γέννησης: Συρράκο Ιωαννίνων 1. Σπουδές Πτυχίο στη «Στρατιωτική επιστήµη και τέχνη» από

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- H ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εξοµοίωση πλήρους µάχης µε την Κρήτη να έχει καταληφθεί από τις δυνάµεις των RED. Στόχος της άσκησης η υποβάθµιση/παύση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

320 VFW COMAO BRIEFING

320 VFW COMAO BRIEFING 320 VFW COMAO BRIEFING Αποστολη Η καταστροφή των αρχων του διαδρομου 11/19 της Θεσσαλονικης κ καταστροφη των hangars. Μετα την α/γ του ΔΡΑΚΟΥ, καταστροφη του διαδρομου 15/33 ΑΝΣΚ a)oca Αποσυντονισμος ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο»

Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο» 9 Ο Γενικό Λύκειο Πατρών Τμήμα ΕΕ1 Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο» Από την ομάδα:fantastic 4 Αναστασόπουλος Παναγιώτης Γραμματίκας Θανάσης Θεοτοκάτος Στέλιος Παπαγιάννης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 90/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2505 της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 90 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΤΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΤΟ Σχης (ΔΒ) Καβαζίδης Μιχαήλ, ΓΕΕΘΑ/Δ2/ΤΣΣ Σκοπός Παροχή γενικών γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τον Συμμαχικό Αμυντικό Σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησής του. Διάρκεια 20 λεπτά. Περίγραμμα Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0

ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0 ΕΓΚΟΛΠΙΟ e-ιπταµένου 322M e-haf 22/11/08 VERSION 1.0 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - VFR AIRBASE LANDING CHART - 6 - VFR APPROACH CHART - 7 - VFR AREA CHART - 8 - AREA CHART - 9 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Votre système de traite vous parle, écoutez-le!

Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Bruno GARON Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Note : Cette

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη

Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη - Τόπος Je suis perdu. Όταν δεν ξέρετε που είστε Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Πρόλογος / Introduction 11 Κεφάλαιο 1: Η Εξίσωση Άμυνας Chapter 1: The Defence Equation 19 Πόσα αρκούν How Much is Enough 22 Αμυντικός Σχεδιασμός και Διεθνές Περιβάλλον / Defence Equation

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

373ΜΠΚ ΦΟΙΝΙΚΑΣ SOP ΒLUE FLAG ROUND 8 RED SIDE

373ΜΠΚ ΦΟΙΝΙΚΑΣ SOP ΒLUE FLAG ROUND 8 RED SIDE 373ΜΠΚ ΦΟΙΝΙΚΑΣ SOP ΒLUE FLAG ROUND 8 RED SIDE Όπως έχουμε αναφέρει κατά την διάρκεια των ασκήσεων (Μάϊος-Ιούνιος 2016), στόχος της Μοίρας στον 8ο γύρο, θα είναι η βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς κι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015"

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001/6 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική ιευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά)

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) VFR Αναχώρηση VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) SX-SIT: Heraklion Tower, SX-SIT TWR : SX-SIT, Heraklion Tower, go ahead SX-SIT: Ηράκλειο Καλησπέρα, SX-SIT

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποβάθμιση λειτουργίας Α/Δ Καρπάθου τουλάχιστον στο 75% 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΣΚ Strike Καταστροφή διαδρόμου Ν 3526762

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167)

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις Άρθρο 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΤ «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ AEV WISENT Μ113EXCAVATOR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AEV WISENT ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Η FFG ανέλαβε να εκσυγχρονίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών (SIGINT-ΙΜΙΝΤ) στην ΠΑ 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΜΙΝΤ ΠΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ESM-ELINT EMB-145 AEW&C 5 ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 rd AVIATION CAREER DAY Ανχης (ΑΣ) Ελευθέριος Οικονόμου ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εισήγησης είναι η ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν στην καριέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ του ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 11 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Τερψιθέας Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες ZZZZ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION CHAMELEON DCS WORLD

OPERATION CHAMELEON DCS WORLD OPERATION CHAMELEON DCS WORLD 1.2.1 Η επιχείρηση Χαμελαίων αποτελεί Online Tactical Campaign βασισμένο σε εικονικό σενάριο το οποίο ξεκινάει μετά το τέλος της 5νθήμερης σύγκρουσης στη Νότια Οσσετιία το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 η Setup: Openfalcon 4.7 Aegean Ημερομηνία: Δευτέρα 11/10/2010 Ώρα: 21:30 COMAO: HAF 12 αεροσκάφη CAP: Τuaf 6 αεροσκάφη Τομέας Επίθεσης: Δ ΣΤΟΧΟΣ - Primary: Isparta Factory

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα. Αεροναυτικές επιχειρήσεις και Ένοπλες Δυνάμεις. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τις Ελληνικές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Σημείωμα. Αεροναυτικές επιχειρήσεις και Ένοπλες Δυνάμεις. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τις Ελληνικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Σημείωμα Αεροναυτικές επιχειρήσεις και Ένοπλες Δυνάμεις. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τις Ελληνικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Constantinos_kyprios@hotmail.com Η ιστορία της πολεμικής τέχνης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 4: Méthode Audio-Orale (MAO) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βρίσκουμε σε: Αεροδρόμια Λιμάνια, μαρίνες Μετεωρολογικές υπηρεσίες Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Τα βρίσκουμε σε: Αεροδρόμια Λιμάνια, μαρίνες Μετεωρολογικές υπηρεσίες Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις Τι είναι το radar Με απλά λόγια το radar είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μας επιτρέπει να «βλέπουμε» τον γύρω μας χώρο στο σκοτάδι ή σε ομίχλη. Στην πραγματικότητα, είναι ένας πομποδέκτης ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ 1 Στόχος Η παρουσίαση σειράς ΣΣΥΟ με σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην βελτίωση: της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balance 2 Mission Briefing

Balance 2 Mission Briefing Balance 2 Mission Briefing FALCON ADMINS (1) IP : TBD @ BRIEF IVC : SAME INVURNERNABILITY : OFF TS : 21:15C Στο.tac file θα υπάρχουν μια τετράδα (CFT) και ένα ζευγάρι (CFT). Οι Tiger, Ironman, Valadis,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 7: Παράδειγμα Μετάφρασης κειμένου πληροφοριακού χαρακτήρα Είδος κειμένου: Oδηγίες χρήσης Ελπίδα Λουπάκη

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Swissport στην ΕΛΛΑΔΑ 2. Υπηρεσίες 3. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας 4. Το μυστικό της επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Alpha, Alfa) www.redstar.gr

Alpha, Alfa) www.redstar.gr Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha( Alpha, Alfa) 3Μ-51 (3Μ54) 3Μ-51 (3Μ54) Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha, Alfa) 1 Χώρα: Ρωσία Αριθµός αντικειµένου: 3Μ-51 (3Μ54) Ονοµασία: Alfa Κατασκευαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. - Γενικά Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission? Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ

Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ Ο ΓΥΡΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ 1. Φάση Εντολών 1. Τραβήξτε ένα ζάρι εντολής από το σακούλι και δώστε το στον ανάλογο παίκτη. 2. Ο παίκτης επιλέγει μία από τις μονάδες του και της δίνει μία εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 4 th AVIATION CAREER DAY Αρχική: Ανχης (ΑΣ) Ελευθέριος Οικονόµου Τροποποίηση: Τχης (ΑΣ) Δηµήτριος Σανδραµάνης ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY 4 th AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είναι ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού αφιερωμένη στον αεροπορικό κλάδο και στα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

VFR Phraseology Manual

VFR Phraseology Manual VFR Phraseology Manual Εγχειρίδιο VFR Φρασεολογίας Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν θα πετάξουν VFR.

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ

Απόδοση : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Απόδοση : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Ένα από καιρό υπαρκτό πρόβληµα για τα αεροπορικά µέσα που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέση στο Έργο: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός: Άριστα 9,09.

Θέση στο Έργο: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός: Άριστα 9,09. ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Αντιπτέραρχος (εν αποστρατεία) Μηχανικός Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας Απόφοιτος Σχολής Ικάρων, Τμήματος Μηχανικών (ΣΜΑ) Αεροναυπηγός MSc Cranfield UK, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 "περί Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 23/10/1999. ιακόσιοι άνδρες στις... διαταγές της κυρίας λοχαγού

Τα Νέα 23/10/1999. ιακόσιοι άνδρες στις... διαταγές της κυρίας λοχαγού Τα Νέα 23/10/1999 ιακόσιοι άνδρες στις... διαταγές της κυρίας λοχαγού Θέµα χρόνου είναι η κατάκτηση και των τελευταίων «ανδρικών» οχυρών στον Στρατό και τα Σώµατα Ασφαλείας. Ήδη υπηρετούν σε πλοία, επιδιορθώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Το δυσκολότερο κομμάτι βέβαια είναι να περαστούν αυτές οι πληροφορίες στους φίλιους σχηματισμούς.

Το δυσκολότερο κομμάτι βέβαια είναι να περαστούν αυτές οι πληροφορίες στους φίλιους σχηματισμούς. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ένα μεγάλο πρόβλημα στην εναέρια μάχη που πρέπει να επιλυθεί άμεσα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι αυτό του Situation Awareness (S.A.). Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2010 Επιχείρηση Φοίνικας Αποστολή no 1 Sunrise Σενάριο: Ο μόνος νόμιμος στόχος για την έναρξη των εχθροπραξιών είναι η Λήμνος καθώς εκεί είναι αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή και ο εχθρός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ Β ΕΤΟΣ Μαθήματα Α' Εξαμήνου Ώρες ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ Β ΕΤΟΣ Μαθήματα Α' Εξαμήνου Ώρες ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Γ Στη Φ.390/ΑΔ.1104/Σ.256 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25 Απρ 17 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης

ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης Ιωάννου Ευδοξίου Σαριδάκη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ορογραφικής Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Τροχόδρομοι και διάδρομοι Αεροδρόμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α ΠΠ

Η «ΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α ΠΠ Η «ΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α ΠΠ Η λέξη «tank» (δεξαμενή, ντεπόζιτο) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Βρετανούς, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν κρυφή τη νέα τεχνολογία του άρματος

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION AEGEAN FALCONS

OPERATION AEGEAN FALCONS OPERATION AEGEAN FALCONS Η Επιχείριση ''Aegean Falcons'' αποτελεί το πρώτο online Campaign που διοργανώνεται μεταξύ Ελληνικής και Τουρκικής Εικονικής Μοίρας με κύριο σκοπό την καλύτερη εκπαίδευσή τους.

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα