Ασ ακούςουμε τα μικρά παιδιά. Εγχειρίδιο χρηςτών για το διαδικτυακό μάθημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασ ακούςουμε τα μικρά παιδιά. Εγχειρίδιο χρηςτών για το διαδικτυακό μάθημα"

Transcript

1 Ασ ακούςουμε τα μικρά παιδιά Εγχειρίδιο χρηςτών για το διαδικτυακό μάθημα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΑΓΑΠ 4 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ 5 3 ΑΡΥΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ SYNERGY Μάζεζε-εθπαίδεπζε ελειίθσλ Πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε Εκπόδηα-δπζθνιίεο Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε Σν πξόγξακκα Synergy Δηζαγσγή ηφρνη Μνξθή - δνκή Μεζνδνινγία Σερληθέο Σύζηαζε θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο Τα ζρέδηα παηδαγωγηθήο δξάζεο (projects) Η ξπζκηζηηθή απηναμηνιόγεζε Τα παηδαγωγηθά βνεζήκαηα Ο επηκνξθσηήο - κεζνιαβεηήο Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 26 ΕΑΔΑΠ Σελίδα 2

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 30 Παξάξηεκα Η: Παξαδείγκαηα ξπζκηζηηθήο απηναμηνιφγεζεο παηδαγσγψλ Παξάξηεκα ΗΗ: Παξάδεηγκα νδεγνχ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιφγεζεο επηκνξθσηψλ - κεζνιαβεηψλ Παξάξηεκα ΗΗΗ: Δξσηεκαηνιφγην επηκνξθνχκελσλ 36 Παξάξηεκα ΗV: Δξσηεκαηνιφγην επηκνξθσηψλ - κεζνιαβεηψλ 43 ΕΑΔΑΠ Σελίδα 3

4 1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΑΓΑΠ Ζ Δηαηξία γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηε Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε ησλ Παηδηώλ (ΔΑΓΑΠ) είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1992 απφ νκάδα επηζηεκφλσλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην δηεζλέο θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Bernard van Leer. Γεληθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε κειέηε, ε πξνψζεζε θαη ε δηάδνζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ΟΛΩΝ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Ο ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε παηδαγσγψλ θαη ζπληνληζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε εκπινθή ηνπο ζηελ αλαλέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Ζ πξνψζεζε ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηνπο πξνζρνιηθνχο θαη ζρνιηθνχο ζεζκνχο. Ζ έξεπλα ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. Ζ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ. Ζ δηάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα κέζα απφ ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθά θαη δηεζλή δίθηπα. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε ΔΑΓΑΠ έρεη δηεμάγεη πνηθίιεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζπληνληζηψλ πξνζρνιηθψλ ηδξπκάησλ θαη γνλέσλ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ελεκεξσηηθά έληππα, παηδαγσγηθά παθέηα, βηβιία θαη αξρείν θαηαγεγξακκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 4

5 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ Σν παξφλ εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο, δειαδή: ζε επηκνξθσηέο, ζε επηκνξθνχκελνπο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ επηκνξθσηέο, ζε αθαδεκατθνχο πνπ εθπαηδεχνπλ/επηκνξθψλνπλ καζεηέο, ζε ζηειέρε βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη λεπηαγσγείσλ (δηεπζπληέο, ηκεκαηάξρεο, άιια ζηειέρε θ.ι.π.) θαη ζε παηδαγσγνχο/εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε αλεπίζεκεο επηκνξθψζεηο (αιιεινεπηκνξθψζεηο θαη δηθηχσζε). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 5

6 3 ΑΡΥΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ SYNERGY 3.1. Μάζεζε-εθπαίδεπζε ελειίθσλ Πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθεο; Ζ κάζεζε κπνξεί λα ζπληειείηαη απξνζρεδίαζηα θαη αθνχζηα. Ωζηφζν, ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζε ζθφπηκεο θαη ζρεδηαζκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε γλψζεο. Κνηλφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο είλαη φηη ε ηειεπηαία απνηειεί κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπφκελνο δελ ζηέθεηαη παζεηηθά απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, εκπιέθεηαη ζπλεηδεηά ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, θηλεηνπνηνχκελνο ηφζν απφ εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο, φζν θαη απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (Rogers 1999) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε - Ζ εκπεηξία: Ο επηκνξθνχκελνο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ην θαηλνχξγην πιηθφ θαη λα ην εξκελεχζεη βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεψλ ηνπ (Piaget 1975). - Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο (απνδνρή, ζεβαζκφο, δηάινγνο, αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θιπ.) (CRESAS 1991; Sheckley 1988). - Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ (Κφθθνο 1999). - Ο επηκνξθσηήο: Οη ζπρλέο, θαη πνιιέο θνξέο ιεπηνκεξείο, αλαθνξέο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηκνξθσηή επηζεκαίλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ 1 (Sheckley 1988; Shelfhout et al. 2002; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999; Torkington & Landers 1995; Κφθθνο 1999). 1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή βι. θεθάιαην 1.2 «Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 6

7 Εκπόδηα-Δπζθνιίεο 2 - Σα ππάξρνληα βηψκαηα: Οη ελήιηθνη δηαζέηνπλ πιήζνο απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε. Ωζηφζν, θάπνηεο εκπεηξίεο είλαη πηζαλφ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε θαη ν επηκνξθσηήο ίζσο ρξεηαζηεί λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο «απνκάζεζεο» 3. - Οη πξνζδνθίεο: Οη ελήιηθνη έρνπλ πξνζδνθίεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε ηνπο. Οη πξνζδνθίεο κπνξεί λα κελ είλαη θνηλέο γηα φιε ηελ νκάδα, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. - Δμσηεξηθέο δπζθνιίεο: Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα πνιιά θαζήθνληα θαη ηηο δεζκεχζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πηζαλή αξλεηηθή ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε (π.ρ. ππεξβνιηθφ άγρνο). - Ο θφβνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: Μπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο είηε απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη αθφκα νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. - Ζ ειιηπήο νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ: Μπνξεί λα νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αθαηάιιειε επηινγή επηκνξθσηψλ, ζηηο πηέζεηο πνπ πηζαλψο αζθεί ν ειέγρσλ νξγαληζκφο γηα θαζνδεγνχκελε κάζεζε θαη άκεζα απνηειέζκαηα, ζηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηνπο ρψξνπο επηκφξθσζεο θ.ά Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο - Ο εθπαηδεπφκελνο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθεηαη ζε κηα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπ (Noyé & Piveteau 1999). - Παξάιιεια, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ επηκνξθσηή φζνλ αθνξά ηνλ παξαιιειηζκφ ζηφρνπ-απφδνζεο. Γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα πξνζαξκφδεη 2 Βι. γηα παξάδεηγκα McGivney (1996), Rogers (1999) θαη Κφθθνο (1999). 3 Ο φξνο αλαθέξεηαη θαη εμεγείηαη πεξηθξαζηηθά ζην Rogers (1999: ). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 7

8 αλάινγα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη θη απφ ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο (Shelfhout et al. 2002). - Κάζε είδνο αλαηξνθνδφηεζεο, αιιά θαη θάζε είδνο αληαιιαγήο γεληθφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή, φηαλ ζπληειείηαη ζε νκαδηθφ πιαίζην θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα «ζπκκεηξηθψλ» ζρέζεσλ. Όηαλ, δειαδή, ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο αηζζάλεηαη φηη έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη κέζα απφ αληαιιαγέο θαη αιιειεπηδξάζεηο λα «ζπλνηθνδνκεί» ηε γλψζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο (CRESAS 1987). - Ζ «ππνθίλεζε» 4 είλαη ζεκαληηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ν επηκνξθσηήο πξνζπαζεί λα ηελ θξαηήζεη ζε πςειά επίπεδα θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα πξνζεγγίζνπλ ζηαδηαθά ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο (Κφθθνο 1999; Shelfhout et al. 2002; Noyé & Piveteau 1999). - Πξνθεηκέλνπ ε ππνθίλεζε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξά ζε πςειά επίπεδα, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπκκεηέρνπλ: o «Σηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. o Σηε δηακόξθωζε ηνπ αλαιπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ απηό είλαη θαζνξηζκέλν, κπνξνύλ ηνπιάρηζηνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηε δηεπθξίληζε νξηζκέλωλ ζεκείωλ ή ηελ απόθαζε επηθέληξωζεο ζε θάπνηα από απηά). o Σηε δηακόξθωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ελδερνκέλωο ζηε ρξήζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κέζωλ. o Σε απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο ρώξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο καζεζηαθήο δξάζεο. o Σηε δηακόξθωζε ηωλ κεζόδωλ αμηνιόγεζεο. o Σηε δηεύξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ώζηε λα δηαζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ππάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηωλ εθπαηδεπόκελωλ, θαζώο θαη κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θνηλωληθνύο-επαγγεικαηηθνύο ηνπο ξόινπο» (Κφθθνο 1999: 71-72). 4 «Ωο ππνθίλεζε ζεωξνύληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ελεξγνπνηνύλ θαη θαηεπζύλνπλ πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη νξγαλωκέλα γύξω από θάπνην ζθνπό Η ππνθίλεζε ζηε κάζεζε είλαη εθείλε ε εμώζεζε πνπ ζπγθξαηεί έλα πξόζωπν κέζα ζηε καζεζηαθή θαηάζηαζε θαη ην ελζαξξύλεη λα κάζεη» (Rogers 1999: 125). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 8

9 3.1.2 Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή Ο επηκνξθσηήο κέζα ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην παχεη λα έρεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη κεηαθνξέα ηεο απζεληηθήο γλψζεο θαη θαιείηαη λα είλαη ζπληνληζηήο, λα ππνζηεξίδεη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο επηκνξθσηήο, απφ ηε κηα πιεπξά πξέπεη λα αθήλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αξθεηή ειεπζεξία ψζηε λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο κφλνη ηνπο θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπο θαζνδεγεί δηαθξηηηθά ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπλέρεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα θαηαζηήζεη ζαθείο ηνπο άκεζνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ηνπο θαηαθηήζνπλ κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν κάζεζεο (Shelfhout et al. 2002; Κφθθνο 1999; Rogers 1999; Noyé & Piveteau 1999; Burguière 1987). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεί κεγάιν θάζκα καζεζηαθψλ-εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα, ην νπνίν λα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δμίζνπ απαξαίηεην είλαη αθελφο λα πξνζθέξεη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο πιήζνο επθαηξηψλ γηα λα δηεξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζζνχλ, λα αλαθαιχςνπλ γλψζεηο κέζα απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξάμε θαη αθεηέξνπ λα ηνπο βνεζά λα αλαιχνπλ ηηο πξαθηηθέο αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα απμάλεη ζπλερψο ηα επίπεδα ππνθίλεζεο φρη κε ηε ρξήζε εμεηάζεσλ θαη άιισλ αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, αιιά κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ, ηε ζπδήηεζε, ηα παηδαγσγηθά ζρέδηα δξάζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Σέινο, πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα αλαηξνθνδνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 9

10 Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, ν επηκνξθσηήο, εθηφο απφ ην λα γλσξίδεη ζε βάζνο ην αληηθείκελφ ηνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη κηα πιεζψξα ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ: - Nα ζέβεηαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ, - λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, - λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, - λα θαηαλνεί ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζά λα δηνξζψλνπλ ηπρφλ παξεξκελείεο, - λα ζπληνλίδεη ρσξίο λα πνδεγεηεί, - λα έρεη απηνγλσζία, λα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο, ηα δπλαηά θη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, ηα φξηά ηνπ σο πξνζσπηθφηεηα θαη ηα φξηα ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ ζηελ εθπαηδεπφκελε νκάδα, - λα απηναμηνινγείηαη θαη λα απηναλειίζζεηαη, λα εμεηάδεη, δειαδή, ηελ πνηφηεηα θη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη, λα είλαη αλνηρηφο ζηελ θξηηηθή πνπ ηνπ αζθείηαη, φπσο επίζεο θαη λα εληνπίδεη ηα ζεκεία ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα εμειηρζεί Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλαληάηαη ζε πνιιέο κνξθέο, φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε επηκφξθσζε ζε πνιηηηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηζκηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο φξνο επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο 5 θαη αθνξά φζνπο ζην παξειζφλ έρνπλ νινθιεξψζεη κηα πεξίνδν βαζηθψλ ζπνπδψλ. Ζ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε, φπσο θαλεξψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο, επηδηψθεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επηκνξθνχκελσλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν είδνο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο είλαη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο λα ηα δηεθπεξαηψζνπλ θάπνηνη εηδηθνί. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ε γλψζε έρεη κεηαθηλεζεί απφ ην 5 Ζ θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1999: 74) νξίδεηαη σο «εθπαίδεπζε πνπ έρεη πεξηνξηζκέλνπο, ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη απνζθνπεί θπξίωο ζηε δηδαρή νξζώλ ηξόπωλ κάζεζεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 10

11 θπζηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη κεηαδίδεηαη κέζα απφ αθαδεκατθέο δηαδηθαζίεο. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα έρνπλ θαη επαλάιεςε ραξαθηεξηζηεί σο κε απνδνηηθά (Garet et al. 2001; Taylor 1999). Γηα απηφλ ην ιφγν δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε εχξεζεο ελφο λένπ ηχπνπ επηκφξθσζεο φπσο είλαη ηα ελδνυπεξεζηαθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. Μηα βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλδπάδνπλ φζα καζαίλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο θαη ζε έλα επφκελν ζηάδην λα αιιάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, φηαλ απηφ θξίλεηαη επηζπκεηφ. Παξάιιεια, φκσο, δίλεηαη θαη ε αθνξκή ζην θνξέα λα πξνρσξήζεη ζε δνκηθέο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη ηηο λέεο πξαθηηθέο ησλ επηκνξθνχκελσλ (Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ 2000). Δπηπξνζζέησο, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα αλαδηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη απηφ, βέβαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηηο πξαθηηθέο ηνπο (Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ 2000; Garet et al. 2001). Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα είλαη ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Πνηθίιινπλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα αθνξνχλ: - ηε βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, - ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ή πξνζρεδηαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, - ην ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ - ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά θ.ά. (Garet et al. 2001). Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνηθίιινπλ επίζεο σο πξνο ηηο ηερληθέο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά (ΔΑΓΑΠ 2003; ΕΑΔΑΠ Σελίδα 11

12 Fennessy 1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1988; Sparks 1986; Torkington & Landers 1995) θαη είλαη νη εμήο: - Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ o Παξνπζηάδνληαη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. o Παξνπζηάδεηαη ππνδεηγκαηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία είηε κε παξαθνινχζεζε ζε ζρνιείν είηε απφ βίληεν θιπ. - Πξαθηηθή θαη αλαηξνθνδόηεζε o Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ κε ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή. o Γίλνληαη επαξθείο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ησλ λεναπνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. o Ο ππεχζπλνο αλαηξνθνδνηεί ηνλ επηκνξθνχκελν, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. - Επνπηεία o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηεξεί ηνπο επηκνξθνχκελνπο ελψ εθαξκφδνπλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ην πξφγξακκα. o Αθνινπζεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή. - Σπλνδεία o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα επηιέμνπλ ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα, εκπιέθεηαη ζηηο επηινγέο ηνπο θαη παξαθνινπζεί ηηο δξάζεηο ηνπο. o Δληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη κέζα απφ ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο αθνινπζνχλ λέεο ξπζκίζεηο. - Πιαηζίωζε o Οη επηκνξθνχκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηφζν ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ φζν θαη ηηο γλψζεηο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαθηήζνπλ. Ωζηφζν, πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα δξάζεσλ θαη αλαζηνραζκνχ. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 12

13 o Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη ξπζκίζεηο ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα ζεκεία θιεηδηά ηεο πιαηζίσζεο. - Καζνδεγεηηθή παξέκβαζε o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγάδεηαη απεπζείαο κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε φηαλ απηνί πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. - Σπδεηήζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθωλ o Οη παηδαγσγνί ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα o Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο, κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ επηκνξθσηή, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο παηδαγσγνχο λα αλαιχζνπλ ηηο λέεο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ ηνπο ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. - Δηνηθεηηθή ππνζηήξημε o Σφζν ν ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη νη ππφινηπνη δηνηθεηηθνί παξάγνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνηήζή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο σζνχλ ηνπο παηδαγσγνχο λα βειηηψζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο, πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μεξηθνί πηζαλνί ιφγνη είλαη νη εμήο (Noyé & Piveteau 1999; Ingvarson 1988; Sparks 1986): - Ο θφβνο γηα ην άγλσζην, ν θφβνο γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ απνηπρία. - Σν βάξνο ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο αδξάλεηαο. - Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. - Ζ ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ έλα ελδνζρνιηθφ πξφγξακκα λα δηαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφ ηελ επηηπρία ηνπ, ζα πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (Κφθθνο 1999; Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ 2000; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999; Fennessy 1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1988; Sparks 1986). πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη: ΕΑΔΑΠ Σελίδα 13

14 - Να αθνξά θαη λα εκπιέθεη όιν ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ: Ζ ζπιινγηθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγεί θνηλή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, θνηλνχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ε έλα ηέηνην θιίκα ε εδξαίσζε ηεο αιιαγήο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ είλαη ζαθψο επθνιφηεξε. - Να δεκηνπξγεί ακθίδξνκε θαη ζπλερή πιεξνθόξεζε κεηαμύ ηωλ δηνηθεηηθώλ παξαγόληωλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηωλ επηκνξθνύκελωλ: Σν πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφ φηαλ απνηειεί ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εμέιημε ησλ επηκνξθνχκελσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν ηνπο ζην πξφγξακκα. Γηα απηφλ ην ιφγν θαη ν ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεη κηα ζαθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, θηινζνθία θιπ.), λα ην ππνζηεξίδεη θαη λα κεηαθέξεη ηνπο πηζαλνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο αλψηεξνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, φηαλ ε ζπκβνιή ηνπο ζεσξείηαη αλαγθαία. - Να εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή κε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο: Οη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε πξνεγνχκελεο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ είλαη πην πηζαλφ λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. - Να δξα ππνζηεξηθηηθά: Ζ δηαηήξεζε ηεο ππνθίλεζεο ζε πςειά επίπεδα θαη ε εμνηθείσζή ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο είλαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη λένη ζηφρνη. - Να δηεμάγεηαη από θαηάιιειν επηκνξθωηή: Όπσο ζπκβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο, έηζη θαη ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ν επηκνξθσηήο δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζρεηηθφ θεθάιαην. 6 6 Βι. θεθάιαην 1.2 «Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 14

15 - Να έρεη δηάξθεηα: Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο παξέρνπλ ηελ επθαηξία γηα αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ, ηηο αληηιήςεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Γίλνπλ, επίζεο, ηελ επθαηξία ζηνπο επηκνξθνχκελνπο παηδαγσγνχο λα δνθηκάζνπλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη λα πξνβνχλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε ηνπο. 3.2 Σν πξόγξακκα Synergy Δηζαγσγή Σν Synergy είλαη έλα πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ην νπνίν απνηειεί πξντφλ κηαο καθξάο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΑΓΑΠ κε επξσπατθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο (Γαιιίαο, Ηξιαλδίαο Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Πνξηνγαιίαο θ.ά). Δθαξκφδεηαη απφ ην 1994 θπξίσο ζε ρψξνπο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο παηδαγσγνχο, ηνπο δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο ππεχζπλνπο. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά θαη νηθνλνκηθά απφ ην Ίδξπκα Bernard van Leer θαη ηελ ΔΑΓΑΠ, ελψ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί λα επηκνξθψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ελειίθσλ 7 απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη: ζηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ζηε δεκηνπξγία ζπκκεηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζηελ παξνρή ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο. 7 Βι. θεθάιαην 1.1 «Πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθεο;». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 15

16 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, λφκνη, δηεθδηθήζεηο θαη «επξσπατθέο επηηαγέο» δεκηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα έλα θαηλνχξην πιαίζην φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Βαζηθφηεξε αιιαγή είλαη θαη ε κεηάβαζε ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν πξφγξακκα Synergy πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο πνπ επηβάιινπλ νη θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηνπ ηελ ηζηνξία, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ζεζκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο ηνπ ρψξνπ ηφρνη ηφρνη ηνπ Synergy είλαη: ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ε ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ησλ παηδαγσγψλ κέζα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ παηδαγσγψλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, ε θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαλέσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ε αλαγλψξηζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Synergy είλαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα αγσγήο πνπ παξέρνπλ ηα πξνζρνιηθά ηδξχκαηα εληζρχνληαο ηελ θνηλή δξάζε -δειαδή ηε ζπλέξγεηα- φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο Μνξθή - δνκή Σν πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο Synergy κπνξεί λα δηεμάγεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα αμηνπνηείηαη ζην ρψξν θαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο ησλ επηκνξθνχκελσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή επηκφξθσζε ελειίθσλ, βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη παξαδείγκαηα ηεο ηάμεο. Σν πξφγξακκα είλαη ΕΑΔΑΠ Σελίδα 16

17 επέιηθην θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ζρήκα επηκφξθσζεο ηνπ Synergy βαζίδεηαη ζηελ νκαδηθή δνπιεηά ζε φια ηα επίπεδα, ζηηο αληαιιαγέο ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπ είλαη ε καθξά ρξνληθή δηάξθεηα επηκφξθσζεο (πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο θη έσο ηξία έηε), έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ λα νηθεηνπνηεζεί ζηαδηαθά κηα επηζηεκνληθή κέζνδν εξγαζίαο, ηελ νπνία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ: ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο ΔΑΓΑΠ, ε oπνία έρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επηζηεκνληθφ θαη κεζνδνινγηθφ επίπεδν, ηνπο επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο, ηνπο νπνίνπο επηκνξθψλεη θαη νξίδεη ε ΔΑΓΑΠ 8 θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα. Απηφο πνπ εθπξνζσπεί ην πξφγξακκα ζηα φξγαλα ηνπ θνξέα, εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο Μεζνδνινγία Ζ κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο έξεπλαο δξάζεο 9 θαη ηεο παηδαγσγηθήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (CRESAS 1992). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Synergy ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ: Θεσξίαο θαη πξάμεο. Βνεζά ηνλ επηκνξθνχκελν λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ ζέζεηο αληηπαξαζέηνληάο ηηο κε ηηο θαζεκεξηλέο παηδαγσγηθέο ηνπ πξαθηηθέο. Σν γεγνλφο απηφ ηνλ σζεί λα θάλεη λέεο ππνζέζεηο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη κέζα απφ εθαξκνγέο. Ζ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ νδεγεί ηνλ επηκνξθνχκελν λα νηθνδνκήζεη λέεο 8 Βι. θεθάιαην 2.6 «Ο επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο». 9 Ζ έξεπλα δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ κεηά απφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε (Altrichter et al. 2001). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 17

18 γλψζεηο, λα αλαζεσξήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη λα ζεσξεηηθνπνηήζεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξάμε. Σσλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Δλζαξξχλεη ηηο αληαιιαγέο απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, δεκηνπξγψληαο «ζπκκεηξηθέο ζρέζεηο» (Schwartz 1973; 1977). Ο φξνο «ζπκκεηξηθέο» ππνδεηθλχεη ζρέζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θάζε ζπλεξγάηεο αηζζάλεηαη φηη έρεη ην δηθαίσκα λα ππνζηεξίδεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλφ νηθνδφκεκα (Chretiennot et al. 1989). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, φινη ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο θνηλνχ έξγνπ. Ο θαζέλαο κε ην ξπζκφ ηνπ θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ εκπιέθεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία «ζπλνηθνδφκεζεο» γλψζεσλ (Αλαγλσζηνπνχινπ 2003a) Σερληθέο Σύζηαζε θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε νκαδηθή κνξθή εξγαζίαο. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη: Δπηθνηλσλίεο ηνπ επηκνξθσηή-κεζνιαβεηή κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο, θαηά ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ε κνξθή επηθνηλσλίαο κε ηελ παηδαγσγηθή νκάδα 10. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παηδαγσγηθή νκάδα, ν επηκνξθσηήο δηαπξαγκαηεχεηαη καδί κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο θαη ηε ζπζηήλνπλ. Ζ παηδαγσγηθή νκάδα: - εληνπίδεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, - ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο, - θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ, - παίξλεη απνθάζεηο γηα ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο, - θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ δξάζεσλ, ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπο, - επηθπξψλεη παηδαγσγηθά ζπκβφιαηα θαη 10 Με ηνλ φξν «παηδαγσγηθή νκάδα» ελλννχκε ηε κεηεμέιημε ηεο εξγαζηαθήο νκάδαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη θνηλνχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, λα ξπζκίδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο εθαξκνγέο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ (Παπαπξνθνπίνπ 1999). Όηαλ ε νκάδα δηεπξχλεηαη κε ηελ εκπινθή άιισλ αηφκσλ πνπ δελ είλαη εθπαηδεπηηθνί, ηφηε νλνκάδεηαη «δηεπξπκέλε παηδαγσγηθή νκάδα» (ΔΑΓΑΠ 2003). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 18

19 - ρξεζηκνπνηεί «εξγαιεία παξαηήξεζεο», φπσο γηα παξάδεηγκα θσηνγξαθηθή κεραλή, θάκεξα, βίληεν θαη ζράξεο παξαηήξεζεο. πλαληήζεηο ηεο «δηεπξπκέλεο παηδαγσγηθήο νκάδαο», ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, νη εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, εθπξφζσπνη γνλέσλ, ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο ΔΑΓΑΠ θαη απνηειεί έλαλ άιιν ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο γίλνληαη κία θνξά ην δίκελν θαη ζε θεληξηθή αίζνπζα πνπ παξαρσξεί ν εθάζηνηε θνξέαο: - παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ηάμεηο, - γλσζηνπνηνχληαη πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο, - αλαιχνληαη νη ζηφρνη, ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπο, - πξαγκαηνπνηνχληαη ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο αμηνινγήζεηο κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ, πξσηνθφιισλ παξαηήξεζεο θ.ά., - ζεζκνζεηνχληαη θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, νξγάλσζε παηδηθνχ θεζηηβάι, - απνθαζίδεηαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εθπξφζσπσλ ηνπ θνξέα θαη ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ππάιιεισλ ζην πξφγξακκα θαη - πξνγξακκαηίδνληαη δξάζεηο γηα ην «άλνηγκα» ησλ ζρνιείσλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε εκεξίδεο, εθδειψζεηο, έληππα, αθίζεο θ.ά. Ζ ζπλεδξίαζε ηεο «νκάδαο ησλ κεζνιαβεηψλ-επηκνξθσηψλ», ε νπνία απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο ΔΑΓΑΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, νη επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο ελεκεξψλνπλ ηα ππφινηπα κέιε γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο θαη ζρεδηάδνπλ απφ θνηλνχ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα: - αλαιχνπλ ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ, - εληνπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο, - εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, άγρε, αλαζθάιεηεο, ΕΑΔΑΠ Σελίδα 19

20 - αλαδεηνχλ απφ θνηλνχ ηφζν πξαθηηθέο ιχζεηο φζν θαη ζεσξεηηθή ππνζηήξημε, - αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη - κεζνδεχνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο Τα ζρέδηα παηδαγωγηθήο δξάζεο (projects) 11 Σα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο απνηεινχλ ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ Synergy, επεηδή επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο: ελεξγνπνηνχλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο εξεπλεηηθήο ζηάζεο, αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ησλ παηδηψλ, θαζψο δελ εζηηάδνληαη ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο φζν ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα λα κάζνπλ, θαζηζηνχλ αλαγθαίεο ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ νκαδηθή δνπιεηά, ελζαξξχλνπλ ην άλνηγκα ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ: - ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ παηδαγσγψλ ελφο ζρνιείνπ, - ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζρνιείσλ κηαο πεξηνρήο, - εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη - γεσγξαθηθψο απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, ηα νπνία, φκσο, επηθνηλσλνχλ ζπζηεκαηηθά κεηαμχ ηνπο Η ξπζκηζηηθή απηναμηνιόγεζε Πξφθεηηαη γηα πνιχηηκν εξγαιείν, ην νπνίν αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο. Απηφ ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο απέρεη πνιχ απφ ηελ εγθάζεηε, εμσζρνιηθή αμηνιφγεζε ή ηελ απιντθή θαη ζπλάκα νδπλεξή επνπηεία θαη βαζκνιφγεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παηδαγσγνχο (νινκψλ 1991) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη φζνη ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζρέδην παηδαγσγηθήο δξάζεο. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα ζέηεη ζηφρνπο, ηνπο πινπνηεί θαη παξαηεξεί ζπζηεκαηηθά ηφζν ηηο δξάζεηο, φζν 11 Βι. γηα παξάδεηγκα Frey, 1998; Helm θαη Katz, 2002 ΕΑΔΑΠ Σελίδα 20

21 θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο. ηε ζπλέρεηα αμηνινγεί βάζεη θξηηεξίσλ πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη θαη πξνβαίλεη ζε λέεο ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί εθ λένπ. 12 Ζ απηναμηνιφγεζε θαη νη ξπζκίζεηο γίλνληαη ζε δχν επίπεδα 13 : 1. Οη παηδαγσγνί κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπο, αθνχ έρνπλ θαζνξίζεη ηηο δξάζεηο, αμηνινγνχλ ηη επηηεχρζεθε θαη ηη φρη, ηνπο ιφγνπο επηηπρίαο ή απνηπρίαο, ηελ θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πεξαηηέξσ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ θαη, ηέινο, πξνβαίλνπλ ζε λέεο ξπζκίζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη δίλεη ζηνλ παηδαγσγφ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ παηδηψλ. 2. Όινη νη παηδαγσγνί ελφο ζρνιείνπ παξαηεξνχλ ζπζηεκαηηθά θαη θαηαγξάθνπλ κε ην κέζν επηινγήο ηνπο -βίληεν, θσηνγξαθηθή κεραλή, ζράξεο παξαηήξεζεο, πξσηφθνιια θιπ.- ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ αληαιιαγέο απφςεσλ αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηαγξαθψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επαλαπξνζαξκνγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ (Αλαγλσζηνπνχινπ & Παπαπξνθνπίνπ 2001) Τα παηδαγωγηθά βνεζήκαηα 14 Ο φξνο «παηδαγσγηθά βνεζήκαηα» ππνδεηθλχεη εθείλα ηα «εξγαιεία» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνζηεξηθηηθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηηξέπνπλ ζηνλ επηκνξθσηή λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο (Noyé & Pivetau 1999). Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα Synergy ρξεζηκνπνηεί (κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά) ηα εμήο παηδαγσγηθά βνεζήκαηα: - Σν θάθειν, ν νπνίνο είλαη εξγαιείν ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, έλαο «ρψξνο» απνζήθεπζεο θαη αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκεχεη, επίζεο, θαη σο 12 Γηα παξαδείγκαηα νδεγψλ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιφγεζεο βι. παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. 13 Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν ηάμεο. Αλαθνξηθά κε ηε γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, βι. θεθάιαην 3.3 «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο». 14 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Εέξβα (2003). ΕΑΔΑΠ Σελίδα 21

22 ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, θαζψο θαη σο πεξίιεςε ηεο δνπιεηάο ηεο νκάδαο. Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη: - βηβιηνγξαθία (γηα ελήιηθεο θαη παηδηά), - άξζξα απφ επηζηεκνληθά, θπξίσο παηδαγσγηθά, πεξηνδηθά, - ζεκεηψζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ, - εθδειψζεηο κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, παηδηθά θεζηηβάι θ.ά., - παηδαγσγηθφ πιηθφ (έληππα, αθίζεο, απηνθφιιεηα, θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, παηρλίδηα) θαη - ζηνηρεία γηα αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν (δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ζχληνκεο πιεξνθνξίεο). - Σε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, ηελ νπνία ζπγθξνηεί ε νκάδα ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ βηβιία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο. - Σα εξγαιεία: Ο επηκνξθσηήο θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή παξέρνπλ πιάλα πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ, εξσηεκαηνιφγηα θ.ά. - Σα posters: αθίζεο κε θσηνγξαθίεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξάζεηο θαη απφ νξγαλσκέλα projects, ζπλνδεπφκελεο απφ ζπλνπηηθέο ιεδάληεο. - Σν δεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν, κε ην νπνίν θαηαγξάθνληαη επηιεθηηθά δηάινγνη ησλ παηδηψλ ή θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ. - Σν βίληεν: νη επηκνξθνχκελνη καγλεηνζθνπνχλ ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή ηνπο πξαθηηθή, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πξνβάιινληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηελ παηδαγσγηθή νκάδα Ο επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη θαη νη έξεπλεο έρνπλ επηθπξψζεη (Anagnostopoulos & Papaprocopiou 1992) φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο καθξφρξνλεο δξάζεο ή ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθνί ζπλεξγάηεο, κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, γλψζεηο, αληηιήςεηο θιπ., εκθαλίδεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο κεζνιαβεηηθνχ ζηνηρείνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο ζην πξφγξακκα Synergy θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ εμήο δηπιφ ξφιν: ΕΑΔΑΠ Σελίδα 22

23 Σν ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ζπλεξγάηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα θαη ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαθηεζεί απφ απηνχο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο απνηειεί ην θιεηδί ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy, ε επηινγή θαη ε επηκφξθσζή ηνπ ηπγράλεη ηδηαίηεξεο θαη ζπζηεκαηηθήο κέξηκλαο. Σα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη είλαη: δίπισκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνιχ θαιή γλψζε ησλ ρψξσλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθφο. Ωζηφζν, ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα απηή ηε δνπιεηά έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ επηκνξθσηήκεζνιαβεηή, ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 15. ην δχζθνιν θαη πνιχπινθν έξγν ηνπ, ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο έρεη σο ζηεξίγκαηα: Σε βαζηθή θαη θπξίσο ηε ζπλερή επηκφξθσζε απφ ηελ ΔΑΓΑΠ πνπ δηαξθεί φζν θαη ε απαζρφιεζή ηνπ ζην πξφγξακκα, φπσο θαη ηε ζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο ΔΑΓΑΠ (ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ επηκνξθσηψλκεζνιαβεηψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ). Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξέρνληαο ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ θαη δηαζθαιίδεη, σο έλα ζεκείν, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Σελ εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο ΔΑΓΑΠ θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αληηζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θνξέα, λα ηηο ζεσξεί αλαπφθεπθην ζηνηρείν θαη λα γλσξίδεη ηξφπνπο λα ηηο κεηψλεη, λα ηηο παξαθάκπηεη ή λα ηηο ειέγρεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν εληνπίδεη, αλαιχεη θαη ειέγρεη ηηο ίδηεο ηνπ ηηο ζηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο. 15 Βι. θεθάιαην 1.2 «Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 23

24 Σε ζεζκνζέηεζε ή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ επηκνξθσηήκεζνιαβεηή απφ ηνλ ππεχζπλν θνξέα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζή ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ επηκνξθσηή-κεζνιαβεηή γίλεηαη ζε πνιιά επίπεδα: Έκκεζα, απφ ηελ πνξεία ησλ ζρεδίσλ παηδαγσγηθήο δξάζεο πνπ εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ νκάδα ησλ επηκνξθνχκελσλ. Άκεζα απφ ηνλ ίδην (απηναμηνιφγεζε), κε ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο ΔΑΓΑΠ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ εζσηεξηθή 17 αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy θαη ε δηεξεχλεζε ηξφπσλ βειηίσζήο ηνπ ζπλφδεςαλ απφ ηελ αξρή θαη ζπλνδεχνπλ αθφκα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Οη καθξνρξφληεο εθαξκνγέο θαη ε επξχηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα (ζε νκάδεο ππεπζχλσλ, παηδαγσγηθέο νκάδεο, δηεπξπκέλεο νκάδεο, δηνηθεηηθνχο, παηδαγσγνχο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θνηλσληθνχο εηαίξνπο) απαίηεζε: α) ηε ζπλερή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 18 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηε ζπλνιηθή, απνινγηζηηθή 19 αμηνιφγεζε. Η ζπλερήο δηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζπιινγηθή. Βαζίζηεθε ζε δηαδηθαζίεο πνπ εηζεγήζεθε ε επηζηεκνληθή επηηξνπή, αιιά νξγαλψζεθαλ θαη έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο. Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο: 16 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βι. θεθάιαην 3.3 «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο». 17 χκθσλα κε ηνπο Βεξγίδε & Καξαιή (1999: 133) «Ζ αμηνιφγεζε ραξαθηεξίδεηαη σο εζσηεξηθή φηαλ ν αμηνινγεηήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ πινπνηεί ην πξφγξακκα». 18 χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1999: 37), ν φξνο «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε» αλαθέξεηαη ζηελ «αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη παξάιιεια κε κηα εθπαηδεπηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία θη έηζη δηεπθνιχλεη ηε ζπλερή δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο». 19 Ο φξνο «απνινγηζηηθή», ζχκθσλα κε ηνπο Βεξγίδε & Καξαιή (1999: ) αλαθέξεηαη «ζηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ε νπνία ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ή ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο». ΕΑΔΑΠ Σελίδα 24

25 ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ ηεο επηκφξθσζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο επηκφξθσζεο λα παξαθνινπζήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πλεχκαηνο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, πξνσζεί ηελ αιιεινεπηκφξθσζε, θαιιηεξγεί θιίκα ζπλεπζχλεο ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ φιεο ηεο επηκνξθσηηθήο νκάδαο, εμαζθαιίδεη ηελ απηνδέζκεπζε ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη επηθπξσλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ «νδεγώλ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιόγεζεο» 20. Ζ ζπλνιηθή απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε: πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα δηαηππσζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 20 Βι. παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 25

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διιεληθή Altrichter, H., P. Posch & B. Somekh (2001). Οη εθπαηδεπηηθνί εξεπλνύλ ην έξγν ηνπο. Αζήλα: Μεηαίρκην. Αλαγλσζηνπνχινπ, Λ. (2003a). «Ζ νκαδηθή εξγαζία ζε φια ηα επίπεδα». ην ΔΑΓΑΠ (επηκ.) Πξνο κηα ζπλεξγαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή επηκόξθωζε ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή. Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο. Αλαγλσζηνπνχινπ, Λ. (2003b). «Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο». ην ΔΑΓΑΠ (επηκ.) Πξνο κηα ζπλεξγαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή επηκόξθωζε ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή. Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο. Αλαγλσζηνπνχινπ, Λ. & Ν. Παπαπξνθνπίνπ (2001). «Ρπζκηζηηθή απηναμηνιφγεζε: Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο». ην Μπαγάθεο, Γ. (επηκ.) Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ζρνιείνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Βεξγίδεο, Γ. & Θ. Καξαιήο (1999). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ: Σρεδηαζκόο, Οξγάλωζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ (Σ. Γ ). Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Γεκεηξφπνπινο, Δ. Γ. (1994). Εηζαγωγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αζήλα: «Διιελ». Γεκεηξφπνπινο, Δ. Γ. (1999). Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο: Οδεγόο ηνπ Αμηνινγεηή. Αζήλα: Γξεγφξεο. ΔΑΓΑΠ (επηκ.) (2003). Πξνο κηα ζπλεξγαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή επηκόξθωζε ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή. Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 26

27 Εέξβα, Μ. (2003). «Σα παηδαγσγηθά βνεζήκαηα». ην ΔΑΓΑΠ (επηκ.) Πξνο κηα ζπλεξγαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή επηκόξθωζε ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή. Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο. Κφθθνο, Α. (1999). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ: Τν Πεδίν, νη Αξρέο Μάζεζεο, νη Σπληειεζηέο. Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Noyé, D. & J. Piveteau (1999). Πξαθηηθόο Οδεγόο ηνπ Εθπαηδεπηή. Αζήλα: Μεηαίρκην. Ξσρέιιεο, Π. & Z. Παπαλανχκ (2000). Η Ελδνζρνιηθή Επηκόξθωζε ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ: Ειιεληθέο Εκπεηξίεο Θεζζαινλίθε: ΤΠΔΠΘ / ΔΠΔΑΔΚ, Δλέξγεηα 1.3.α (2), Τπνέξγν 4. Παπαπξνθνπίνπ, Ν. (1989). «Κνηλσληθνί ζπλεξγάηεο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε». Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, 50, ζει Rogers, A. (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. νινκψλ, Η. (1991). Εζωηεξηθή αμηνιόγεζε θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Β Κ.Π.., ΤΠΔΠΘ. Frey, K. (1998). H κέζνδνο project. Μηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν ωο ζεωξία θαη πξάμε. Θεζζαινλίθε: Aθνί Κπξηαθίδε. Helm J. H. & L. Katz, L. (2002). Μέζνδνο Project θαη Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Ξελόγισζζε Anagnostopoulos, H. & Ν. Papaprokopiou (1992). Le rôle de l'enseignant formateur. Παξνπζίαζε κε ηξεηο αθίζεο ζηηο Journées ouvertes de l'iedpe. Βαξθειψλε, 3-5 επηεκβξίνπ ΕΑΔΑΠ Σελίδα 27

28 Burguière, E. (1987). Contrats et éducation: la pédagogie du contrat, le contrat en éducation. Παξίζη: INRP/l Harmattan. Chretiennot, C., M. Hardy, & F. Platone (1989). L'auto évaluation pédagogique: une méthode pour travailler en équipe (κεηάθξ. ΔΑΓΑΠ). ην Les cahiers pédagogiques. Παξίζη, Οθηψβξηνο CRESAS (1987). On n apprends pas tout seul. Interactions sociales et constructions de savoirs. Παξίζη: ESF. CRESAS (1991). Naissance d une pédagogie interactive. Παξίζη: ESF/INRP. CRESAS (1992). Vers une pédagogie interactive. On n apprend pas tout seul. Παξίζη: INRP. Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Μπάθηγρακ: Open University Press. Fennessy, D. (1998). Teacher s perception of the effects of in-service education and school based support on their teaching. Δηζήγεζε ζην British Research Association Annual Conference, The Queen s University of Belfast, Απγνχζηνπ Garet, M. S., A. C. Porter, L. Desimone, B. F. Birman & K. S. Yoon (2001). What Makes Professional Development Effective? Results from a National Sample of Teachers. American Educational Research Journal, 38 (4), ζει Ingvarson, L. (1988). Factors affecting the impact of in-service courses for teachers: Implications for policy. Teaching and teacher education, 4 (2), ζει Miles, M. B. & A. M. Huberman (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2ε έθδνζε. Θάνπδελη Όνπθο, Καιηθφξληα: Sage. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 28

29 McGivney, V. (1996). Adult participation in learning: can we change the pattern? Δηζήγεζε ζε ζπλέδξην ηεο ΔΔ ζην Newcastle University, Ννέκβξηνο Piaget, J. (1975). La naissance de l intelligence chez l enfant. Νεζαηέι & Παξίζη: Delachaux & Niestle. Schelfhout, W., F. Dochy, S. Janssens & K. Struyven (2002). The use of selfpeer- and teacher-assessment as feedback system in a learning environment aimed at fostering skills of cooperation, organizing and putting entrepreneurial knowledge into practice. Δηζήγεζε ζην Learning Communities and Assessment Cultures Conference πνπ νξγαλψζεθε απφ ην EARLI Special Interest Group on Assessment and Evaluation, University of Northumbria, Απγνχζηνπ Schwartz, B. (1973). L'éducation demain. Παξίζη: Aubier - Montaigne. Schwartz, B. (1977). Une autre école. Παξίζη: Flammarion. Sheckley, B. G. (1988) The best and worst learning experience of adult learners. Δηζήγεζε ζην Annual SCUTREA Conference, Sparks, G. M. (1986) The effectiveness of alternative training activities in changing teaching practices. American Educational Research Journal, 23 (2), ζει Taylor, R. (1999) Adult Education goes back to the future: history meets hightech in the workplace. Δηζήγεζε ζην SCUTREA 29 th Annual Conference, 5-7 Ηνπιίνπ 1999, University of Warwick. Tokington, K. & C. Landers (1995). Enhancing the skills of early childhood trainers: Training pack. Bernard van Leer Foundation/UNESCO ΕΑΔΑΠ Σελίδα 29

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Παξάξηεκα Ι: Παξαδείγκαηα ξπζκηζηηθήο απηναμηνιόγεζεο παηδαγσγώλ 1ν Παξάδεηγκα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY Hκεξήζηα Καηαγξαθή Ηκεξνκελίεο: Πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλαηε εζείο θαη πνηεο ηα παηδηά (φρη απαξαηηήησο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ψξαο). Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ ελήιηθα Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηα παηδηά (ιεθηηθά ή κε) Πψο αμηνπνηήζεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ; - Σηο εθαξκφζακε ακέζσο; - Σηο θαηαγξάςακε; - Γεζκεπηήθακε λα ηηο πινπνηήζνπκε θάπνηα απφ ηηο επφκελεο κέξεο; ΕΑΔΑΠ Σελίδα 30

31 Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά κηα πην επεμεξγαζκέλε θαηαγξαθή δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν λα αμηνινγεζνχλ πην πνιχπινθα ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ νκάδεο κε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ζηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο. 2 ν Παξάδεηγκα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY Kαηαγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο Ζ πξφηαζε πξνέξρεηαη απφ ηα παηδηά ή απφ ηνλ ελήιηθα; (ζχληνκε πεξηγξαθή). Πψο δφζεθε ε εληνιή; Ση είπακε αθξηβψο; Πνηεο ήηαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ ελήιηθα; Ση πξφηεηλαλ ηα παηδηά; Τπήξμαλ αιιειεπηδξάζεηο (κεηαμχ ησλ παηδηψλ, κεηαμχ παηδηψλ θαη ελειίθσλ); Άιιαμε θάηη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ, ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, ζηηο πξνηάζεηο; ΕΑΔΑΠ Σελίδα 31

32 Πψο επηηεχρζεθαλ θάπνηνη απφ ηνπο δηθνχο καο αξρηθνχο ζηφρνπο; (π.ρ. παξαηεξψ φηη ππάξρεη εμέιημε ζην ιφγν) Δλεπιάθεζαλ νη γνλείο; Με πνηνλ ηξφπν; Σν ηξίην θαη ηέηαξην παξάδεηγκα πξννξίδνληαη γηα παηδαγσγηθέο νκάδεο κε θάπνηα κεγαιχηεξε εκπεηξία επηκφξθσζεο. Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, πξφθεηηαη γηα εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε, δειαδή δηαδηθαζίεο ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Πξάγκαηη, έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν έλα ζρέδην ή κηα δξάζε έρνπλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα, ηφζν πην εχθνιε θαη αλψδπλε είλαη ε εμεχξεζε θξηηεξίσλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. 3 ν Παξάδεηγκα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY ρεδηαζκόο 1. Πεξηερόκελν ηνπ ζρεδίνπ παηδαγσγηθήο δξάζεο Σίηινο: Ζκεξνκελία εθθίλεζεο: Πξνβιεπφκελεο δξάζεηο: ΕΑΔΑΠ Σελίδα 32

33 2. Λόγνη επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ: Π.ρ. επίιπζε πξνβιεκάησλ, ρψξνπ, δχζθνισλ ζηηγκψλ, πξνζσπηθά θίλεηξα, αλάγθεο ησλ παηδηψλ θ.ά. 3. Πξνηεξαηόηεηεο. Βξαρππξόζεζκνη-Μαθξνπξόζεζκνη ηόρνη: 4. Πξνηάζεηο νξγάλσζεο: Σξφπνη νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ (εξγαζηήξηα, γσληέο, επηζθέςεηο θιπ.) 4 ν Παξάδεηγκα Απνινγηζκόο 21 ησλ παηδαγσγηθώλ δξάζεσλ ηνπ έηνπο Πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηόο ζαο (ειηθία, αξηζκόο παηδηώλ). 21 ηελ πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε απνθαιείηαη απνινγηζκφο, γηαηί είλαη έλαο φξνο πνπ δελ πξνθαιεί ηφζν αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φζν ε αμηνιφγεζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε δνθηκαζίεο ζρνιηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ηχπνπ. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 33

34 2. Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ επηιέμαηε θαη εθαξκόζαηε απηή ηε ρξνληά. 3. Πνηνη είλαη νη παηδαγσγηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζαο; 4. Πώο δέρηεθαλ ηα παηδηά ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε; 5. Tη άιιαμε κέζα ζηελ ηάμε ζαο από ηνλ ηξόπν πνπ δνπιέςαηε απηόλ ην ρξόλν; 6. Άιιαμε θάηη ζηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο γνλείο; 7. Από ηηο θεηηλέο ζαο δξάζεηο ηη αμίδεη λα θξαηήζεηε γηα ηελ επόκελε ρξνληά; ΕΑΔΑΠ Σελίδα 34

35 Παξάξηεκα ΙΙ: Παξάδεηγκα νδεγνύ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιόγεζεο επηκνξθσηώλ-κεζνιαβεηώλ Ο νδεγφο απηφο ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο κεζνιαβεηέο λα αμηνινγνχλ ζπζηεκαηηθά ηε κεζνιάβεζε-επηκφξθσζε ησλ παηδαγσγψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ππνζηήξημεο πνπ πηνζεηνχλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο παηδαγσγνχο, νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζε πην επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ νδεγνχ γίλεηαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν: ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο ησλ κεζνιαβεηψλ, ζηα κέζα θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. 1. Πξνηεξαηόηεηεο ηεο παξέκβαζεο-ζηόρνη Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο: Ζκεξνκελία εθθίλεζεο ησλ παξεκβάζεσλ: Λφγνη επηινγήο ησλ παξεκβάζεσλ: 2. Πνξεία δηεμαγσγήο ησλ παξεκβάζεσλ Σερληθέο ππνζηήξημεο παηδαγσγψλ: Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο: Σερληθέο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο: 3. Δπηπηώζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ζε επίπεδν παηδαγσγψλ (εκπινθή, δέζκεπζε, ελεξγνπνίεζε θ.ά.): ζε επίπεδν παηδαγσγηθήο νκάδαο (νκάδα ζηαζκνχ, δηεπξπκέλε νκάδα): ζε επίπεδν ζπλεξγαηψλ (δηεπζπληέο, αηξεηνί, γνλείο, θνηλφηεηα θ.ά.) ζε επίπεδν κεζνιαβεηή (ηξνπνπνίεζε ηερληθψλ θαη ηαθηηθήο): ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο (πξνεθηάζεηο, απνθιίζεηο, θαηλνηνκίεο, ζηαζηκφηεηα θ.ά.): 4. Ρπζκίζεηο ηεο παξέκβαζεο Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξέκβαζεο θαη εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ παηδαγσγψλ. ΕΑΔΑΠ Σελίδα 35

36 Παξάξηεκα ΙΙΙ: Δξσηεκαηνιόγην επηκνξθνύκελσλ A ΜΔΡΟ (ΓΔΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ) Ηιηθία: θαη άλσ ρνιή / ηκήκα απνθνίηεζεο:..... Έηε πξνϋπεξεζίαο σο παηδαγσγόο: Σώξα εξγάδεζηε σο: Έθηαθηνο Μόληκνο ε πνην δήκν / θνξέα παξαθνινπζήζαηε ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο Synergy;..... Γηάζηεκα πνπ ζπκκεηείραηε ζην πξόγξακκα: από.../.../... έσο.../.../.. ε πνην δήκν / θνξέα εξγάδεζζε ηώξα;..... ΕΑΔΑΠ Σελίδα 36

37 Δίραηε ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο ή ζεκηλάξην πξηλ ην Synergy; Ναη Όρη Αλ λαη, ζε πνην;..... Β ΜΔΡΟ (ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 1. Αληαπνθξίζεθε ην πξόγξακκα Synergy ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είραηε; Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ Γελ απαληψ Αηηηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο ΕΑΔΑΠ Σελίδα 37

38 2. Πόζν ζαο βνήζεζε ην πξόγξακκα ζην λα: Αλαλεψζεηε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο Δκπινπηίζεηε γλψζεηο Αμηνινγήζεηε ην παηδαγσγηθφ ζαο έξγν πλδέζεηε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε Πξνζεγγίζεηε εξεπλεηηθά ηηο παηδαγσγηθέο ζαο πξαθηηθέο Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ Γελ απαληψ 3. Πόζν ζαο βνήζεζε ην πξόγξακκα λα ζπλεξγαζηείηε κε: Άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζαο πλαδέιθνπο άιισλ παηδηθψλ ζηαζκψλ Σελ ππεχζπλε ηνπ ζηαζκνχ Σε δηνίθεζε Σνπο γνλείο Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ Γελ απαληψ 4. Δθαξκόζαηε ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο (projects); Ναη Όρη Aλ λαη, πνην ζεσξείηε ην πην πεηπρεκέλν ζαο; ΕΑΔΑΠ Σελίδα 38

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αγλή Σηνύια 1 θαη Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ 2

Αγλή Σηνύια 1 θαη Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ 2 Έξεπλα γηα ηελ Δπηκόξθσζε ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηηο Βηβιηνζήθεο ησλ ΤΔΙ θαη πξνηάζεηο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Βειηηζηνπνίεζεο ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ Αγλή Σηνύια 1 θαη Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ 2 1 Σερλνινγηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο Γέζκε εξγαζηώλ 3 Αλάιπζε αλαγθώλ http://www.intercol.edu/nqcontent.cfm?a_id=1 Πεξηερόκελα 1. Σηφρνη 3 2. Δλεκέξσζε ηεο έξεπλαο ηεο EUCIS 4 3. Γείγκα εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 5 4. Σχλνςε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα