3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ."

Transcript

1 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (monitoring), ηελ πξόιεςε θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ: Ceroplastes rusci, Hemiberlesia lataniae, Lobesia botrana θαη Ceratitis capitata, ζε θαξπνύο αθηηληδίσλ πνπ πξννξίδνληαη λα εμαρζνύλ ζηελ Κίλα ώζηε λα απνθεύγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη ε εκθάληζε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ θαη νη πξνζβνιέο. 3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ. 3.1) Ceroplastes rusci. Η παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θνθθνεηδνχο εληφκνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ ππφ εμέηαζε δεηγκάησλ. Σν έληνκν εκθαλίδεη δχν γελεέο ην έηνο. Γηαρεηκάδεη σο αλψξηκν ελήιηθν ζειπθφ ζηνπο θιαδίζθνπο ησλ δέλδξσλ. Σα ζειπθά σξηκάδνπλ αλαπαξαγσγηθά θαη γελλνχλ απγά ην Μάτν. Οη πξνλχκθεο κεηαθηλνχληαη ζηα θχιια θαη αξγφηεξα φηαλ αλαπηπρζνχλ ζε πξνλχκθεο 2 νπ ζηαδίνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ηνπο θιαδίζθνπο. Οη πξνλχκθεο ηεο δεχηεξεο γελεάο εθθνιάπηνληαη πεξί ην ηέινο ηνπ Απγνχζηνπ. Με βάζε ηελ πεξηγξαθφκελε βηνινγία γίλεηαη παξαηήξεζε ζε θχιια θαη θιαδίζθνπο απφ ην Μάην θαη κεηά ζε νπσξψλεο κε ηζηνξηθφ πξνζβνιήο αλά 15 εκέξεο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο ησλ πξνλπκθψλ 1 εο θαη 2 εο ειηθίαο. Η παξαθνινχζεζε κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη κε ηε ρξήζε δηαθαλψλ θνιιεηηθψλ ηαηληψλ δηπιήο φςεο (κήθνπο 10εθ.) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε λεαξνχο θιαδίζθνπο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε παξνπζία θαη κεηαθίλεζε ησλ πξνλπκθψλ. Μακροσκοπικός έλεγχος: κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εληφκνπ. Σν ζειπθφ έρεη ζρήκα σνεηδέο κήθνπο πεξίπνπ 3-5mm, πιάηνπο 2-3 θαη χςνο 2-3mm. Σν γεληθφ ρξψκα είλαη ππφιεπθν, ειαθξψο ξφδηλν. Σν ζψκα ζηα λψηα θαιχπηεηαη απφ 9 θεξψδεηο πιάθεο, κία κεγάιε νθηαγσληθή θαη 8 κηθξφηεξεο ζε ζρήκα ζρεδφλ ηεηξάπιεπξνπ. Σν ζρήκα ηνπ ζπκίδεη φζηξαθν ρειψλαο. Κάησ απφ ηηο θεξψδεηο πιάθεο ην ζψκα είλαη εξπζξνηψδεο. Οη λεαξέο πξνλχκθεο έρνπλ ζρήκα άζηξνπ θαη ρξψκα θφθθηλν θαη αξγφηεξα γίλνληαη ππφιεπθεο ιφγσ ησλ θεξσδψλ λεκαηίσλ απφ ηα νπνία ζθεπάδνληαη. Η παξνπζία κπξκεγθηψλ ζηα θπηά είλαη έλδεημε φηη κπνξεί λα ππάξρεη πξνζβνιή απφ θνθθνεηδή έληνκα ηεο νηθνγέλεηαο Coccidae, δηφηη παξάγνπλ κειηηψκαηα ηα νπνία ζπιιέγνπλ ηα κπξκήγθηα. Οη παξαηεξήζεηο γηα ηελ παξνπζία ηνπ εληφκνπ ζηνλ νπσξψλα κπνξνχλ λα γίλνληαη φιν ην ρξφλν αθνχ δηαρεηκάδεη σο αλψξηκν ελήιηθν ζειπθφ. ηα ζπζθεπαζηήξηα θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαξπψλ γηα παξνπζία αηφκσλ ηνπ εληφκνπ πάλσ ζηνπο θαξπνχο. 3.2) Hemiberlesia lataniae Σν έληνκν είλαη ηεο νηθνγέλεηαο Diaspididae. Φέξεη αζπίδην κε 1,5-2 mm δηάκεηξν κε ζρήκα θπθιηθφ θαη ρξψκα θαθέ φηαλ είλαη ζε βιαζηνχο θαη αλνηρηφ γθξη φηαλ είλαη ζε θχιια. Σν ζψκα ηνπ ζειπθνχ είλαη ρξψκαηνο ιακπεξνχ θίηξηλνπ. Σν H. lataniae δελ έρεη κειεηεζεί ζηελ Διιάδα, φκσο είλαη γλσζηφ φηη ζην Ιζξαήι ζπκπιεξψλεη 4 γελεέο. πλεπψο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ γίλεηαη νπηηθά ζε δείγκαηα θαζ φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Μακροσκοπικός έλεγχος: Η παξνπζία ηνπ H. lataniae κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηελ εκθάληζε αθαλφληζηνπ απνρξσκαηηζκνχ θαη παξακφξθσζε ζηα θχιια, βιαζηνχο θαη θαξπνχο. Πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε θνξκνχο, βιαζηνχο, θχιια θαη θαξπνχο γηα ηελ παξνπζία γθξηδσπψλ ή θαθέ αζπηδίσλ κέρξη δηακέηξνπ 2mm.

2 2 ηα ζπζθεπαζηήξηα θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαξπψλ γηα παξνπζία αζπηδίσλ ηνπ εληφκνπ. 3.3) Η παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ Lobesia botrana θαη Ceratitis capitata γίλεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ παγίδσλ ) ΓΕΝΙΚΑ. α) Ππθλφηεηα παγίδσλ. Σνπνζεηείηαη 1 παγίδα αλά αγξνηεκάρην. ηελ πεξίπησζε κηαο «εληαίαο πεξηνρήο» απφ θπηνυγεηλνκηθήο απφςεσο, ήηνη κηαο έθηαζεο φπνπ θαιιηεξγείηαη ε ίδηα πνηθηιία αθηηληδηάο, επηθξαηνχλ παξφκνηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θαη δελ παξεκβάιινληαη άιινη μεληζηέο ησλ ελ ιφγσ εληφκσλ, κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 παγίδα αλά 20 ζηξέκκαηα. β) Άιινη μεληζηέο. i) Γηα Lobesia botrana: Ακπέιη. ii) Γηα Ceratitis capitata: χθα, γηγαξηφθαξπα, εζπεξηδνεηδή, ππξελφθαξπα, ισηφο. γ) Σνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ, έιεγρνο θαη ηαπηνπνίεζε ησλ εληφκσλ. Η παξαθνινχζεζε ησλ παγίδσλ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά αλά 10 εκέξεο. Ο εμαγσγέαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππφρξενπο ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ, ηνλ έιεγρν ησλ παγίδσλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εληφκσλ ζε νπσξψλεο, ζπζθεπαζηήξηα θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εληφκσλ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηα επίζεκα εξγαζηήξηα Γεσξγηθήο Δληνκνινγίαο θαη Βηνινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ ΜΦΙ ) Lobesia botrana Η παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ L. botrana (επδεκίδαο) γίλεηαη κε ηε ρξήζε θεξνκνληθψλ παγίδσλ. Ο αξηζκφο ησλ παγίδσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ νπσξψλα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή. Η ζχιιεςε αηφκσλ επδεκίδαο ζε θεξνκνληθή παγίδα δελ ζπλεπάγεηαη θαη πξνζβνιή θαξπψλ απφ πξνλχκθεο. Μεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πξνζβνιψλ ππάξρεη ζε νπσξψλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ακπειψλεο. Μακροσκοπικός έλεγχος: Η παξνπζία θαη δηαπίζησζε πξνζβνιήο ζε θαξπνχο αθηηληδίσλ δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθά. Οη θαξπνί απνζεθεχνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε εληνκνζηεγείο ρψξνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά εληφκσλ απφ άιια εππαζή πξντφληα (π.ρ. ζηαθχιηα). ηα ζπζθεπαζηήξηα θαη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο γίλεηαη έιεγρνο ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ρψξσλ γηα παξνπζία θνπθνπιηψλ ψξηκσλ πξνλπκθψλ θαζψο θαη λπκθψλ. Λακβάλνληαη δείγκαηα θαξπψλ αλά παξηίδα. Οη θαξπνί ειέγρνληαη γηα ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο θαη παξνπζίαο πξνλπκθψλ ηνπ εληφκνπ. Δπίζεο ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο, εθηφο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, αλαξηψληαη θεξνκνληθέο παγίδεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο ελειίθσλ ) Ceratitis capitata Η παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ C. capitata γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηξνθηθψλ παγίδσλ ηχπνπ McPhail θαη ειθπζηηθφ ηηο νπζίεο νμηθφ

3 3 ακκψλην θαη ηξηκεζπιακίλε ζε εηδηθνχο δηαλεκεηέο. Ο αξηζκφο ησλ παγίδσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ νπσξψλα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή. Οη παγίδεο ηνπνζεηνχληαη ζην ζθηαδφκελν ηκήκα ηεο θφκεο ησλ πξέκλσλ θαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 30 m κεηαμχ ηνπο. Οη παγίδεο ζπιιακβάλνπλ ηφζν ελήιηθα ζειπθά φζν θαη αξζεληθά έληνκα. Οη παγίδεο αλαξηψληαη ζηνπο νπσξψλεο θαηά ηηο αξρέο Απγνχζηνπ θαη παξακέλνπλ ζηνπο ελ ιφγσ νπσξψλεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ. Η ζχιιεςε ελειίθσλ ηεο κχγαο ηεο Μεζνγείνπ ζηηο παγίδεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη πξνζβνιή θαξπψλ απφ πξνλχκθεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπιιακβάλνληαη άηνκα ζηηο παγίδεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία θαξπψλ θαη θνπή θαξπψλ (destructive sampling) γηα ηελ παξνπζία αβγψλ θαη πξνλπκθψλ ηνπ εληφκνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαξπψλ. Σα ελήιηθα ηνπ εληφκνπ έρνπλ κήθνο ζψκαηνο 4-6 mm θαη πιάηνο mm. Ο ζψξαθαο, ε θνηιία θαη νη πηέξπγεο ηνπ εληφκνπ θαιχπηνληαη απφ θαζηαλέο, καχξεο, θίηξηλεο θαη ιεπθέο θειίδεο θαη δψλεο. Η θεθαιή έρεη θηηξηλσπφ ρξσκαηηζκφ θαη θέξεη θεξαίεο κε θηηξηλνθαζηαλφ έσο εξπζξνθάζηαλν ρξσκαηηζκφ. Οη ζχλζεηνη νθζαικνί έρνπλ έληνλν ηξηδίδνλ ρξσκαηηζκφ θαη θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θεθαιήο. ην κέησπν ησλ αξζεληθψλ ππάξρνπλ δχν έκκηζρεο θεξαηνεηδείο απνθχζεηο ρξψκαηνο αξγπξφηεθξνπ νη νπνίεο απνπζηάδνπλ απφ ηα ζειπθά. Ο σνζέηεο είλαη θαζηαλέξπζξνο θαη έρεη κήθνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0.9 έσο 1.3 mm. Μακροσκοπικός έλεγχος: Σα ζπκπηψκαηα ηεο πξνζβνιήο ησλ θαξπψλ απφ πξνλχκθεο ηεο κχγαο ηεο Μεζνγείνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζνχλ εμσηεξηθά ηνπιάρηζην ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πξνζβνιήο. Σν έληνκν σνηνθεί ζηε ζάξθα ησλ θαξπψλ θαη ε πξνλχκθε νινθιεξψλεη ηελ αλάπηπμή ηεο εληφο ησλ θαξπψλ. Σα αθξηβή ζπκπηψκαηα πάλσ ζε θαξπνχο αθηηληδίσλ απφ λχγκαηα σνηνθίαο ηνπ εληφκνπ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί κε ζαθήλεηα κηαο θαη ηα αθηηλίδηα δελ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζπλήζεηο μεληζηέο ηνπ εληφκνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο πξνζβεβιεκέλσλ θαξπψλ απαηηείηαη ε δεηγκαηνιεςία θαξπψλ θαη ν πξνζεθηηθφο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο αβγψλ θαη πξνλπκθψλ ηνπ εληφκνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σν ζειπθφ σνηνθεί ζε ψξηκνπο ή ζρεδφλ ψξηκνπο θαξπνχο. Με ηνλ σνζέηε ην ζειπθφ αλνίγεη νπή ζην θινηφ ησλ θαξπψλ θαη ελαπνζέηεη νκάδεο αβγψλ είηε ζην θινηφ είηε ζηελ ζάξθα ησλ θαξπψλ. Μεηά ηελ εθθφιαςή ηνπο νη πξνλχκθεο νξχζζνπλ ζηνέο θαηαζηξέθνληαο ηε ζάξθα ησλ θαξπψλ θαη αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο εμέξρνληαη ησλ θαξπψλ θαη πέθηνπλ ζην έδαθνο φπνπ θαη λπκθψλνληαη. Tα αβγά είλαη ιεπηά, επηκήθε, θπξηά κήθνπο mm κε ιακπεξφ ιεπθφ ρξσκαηηζκφ. Οη πξνλχκθεο είλαη άπνδεο, αθέθαιεο κε ππφιεπθν ρξσκαηηζκφ, θπιηλδξηθφ θαη επίκεθεο ζψκα κε ην εκπξφζζην ηκήκα ζηελφηεξν απφ ην νπίζζην. Σν κήθνο ηεο πξνλχκθεο είλαη αλάινγν ηεο πξνλπκθηθήο ειηθίαο θαη θπκαίλεηαη απφ mm γηα ηελ πξψηε πξνλπκθηθή ειηθία έσο 6-10 mm γηα ηηο πξνλχκθεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Οη λχκθεο είλαη θπιηλδξηθέο κε κήθνο ζψκαηνο mm θαη δηάκεηξν απφ mm θαη ρξσκαηηζκφ πνπ παξαιιάζζεη απφ ππφιεπθνο έσο ζθνχξνο θαζηαλφο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ μεληζηή επάλσ ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη πξνλχκθεο. Οη θαξπνί απνζεθεχνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε εληνκνζηεγείο ρψξνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά εληφκσλ απφ άιια εππαζή πξντφληα. εκεηψλνπκε φηη ην ελ ιφγσ έληνκν πξνζβάιιεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θαξπψλ. ηα ζπζθεπαζηήξηα θαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, δηελεξγνχληαη καθξνζθνπηθνί έιεγρνη, ζε έλα δείγκα θαξπψλ αλά παξηίδα, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο λπγκάησλ σνηνθίαο θαη πξνλπκθψλ

4 4 ζηε ζάξθα ηνπο. Δπίζεο ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο, εθηφο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, αλαξηψληαη παγίδεο ελειίθσλ γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε παξνπζία ή κε ελειίθσλ αηφκσλ ηνπ εληφκνπ. 4) Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ησλ Επηβιαβώλ Οξγαληζκώλ (ΙΡΜ) γηα λα απνθεύγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη ε εκθάληζε θαη νη πξνζβνιέο. α) Ceroplastes rusci Η πξφιεςε θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε βαζίδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο θαη εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ. Η επέκβαζε γίλεηαη φηαλ ππάξρνπλ λεαξέο πξνλχκθεο 1 εο θαη 2 εο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ εληφκνπ κε ηα ιηγφηεξν επηθίλδπλα κε εληνκνθηφλα γηα ηα σθέιηκα έληνκα ψζηε λα απνθεχγνληαη κειινληηθέο εμάξζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ. β) Hemiberlesia lataniae Γηα λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εληφκνπ ζε έλα νπσξψλα απαηηείηαη αξρηθά έιεγρνο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ πξνο εγθαηάζηαζε ψζηε λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ην έληνκν. ε εγθαηαζηεκέλν νπσξψλα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο καθξνζθνπηθνί έιεγρνη γηα ηελ παξνπζία γθξηδσπψλ ή θαθέ αζπηδίσλ κέρξη δηακέηξνπ 2mm. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ χπνπηα ζπκπηψκαηα παξνπζίαο ηνπ εληφκνπ, ιακβάλνληαη δείγκαηα θαη απνζηέιινληαη γηα αλαγλψξηζε ζην επίζεκν εξγαζηήξην. Όηαλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία ηνπ εληφκνπ γίλεηαη θαηαπνιέκεζε κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ ζην ζηάδην ησλ θηλεηψλ πξνλπκθψλ. Η παξαθνινχζεζε ηεο εκθάληζεο θηλεηψλ πξνλπκθψλ γίλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (αλά 15εκεξν) πξνζβεβιεκέλσλ βιαζηψλ ή κε ηε ρξήζε δηαθαλψλ θνιιεηηθψλ ηαηληψλ δηπιήο φςεο θαη έιεγρφ ηνπο αλά εβδνκάδα. γ) Lobesia botrana Οη παγίδεο ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη εθφζνλ παξαηεξνχληαη ζπιιήςεηο αξζεληθψλ αηφκσλ δηελεξγείηαη έιεγρνο, ζε δείγκα 100 θαξπψλ αλά παξηίδα, γηα ηελ παξνπζία πξνλπκθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη πξνζβνιέο ζε θαξπνχο γίλεηαη επέκβαζε κε έλα εγθεθξηκέλν εληνκνθηφλν. δ) Ceratitis capitata (κχγα ηεο Μεζνγείνπ). ηνπο νπσξψλεο αθηηληδίσλ ηνπνζεηνχληαη ηξνθηθέο παγίδεο ηχπνπ McPhail ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ νη νπνίεο ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Παξάιιεια γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο θαξπψλ νη νπνίνη ειέγρνληαη γηα ηελ παξνπζία αβγψλ θαη πξνλπκθψλ ηνπ εληφκνπ. ε πεξίπησζε ζπιιήςεσλ ζηηο παγίδεο θαη παξαηήξεζεο πξνζβνιψλ ζηνπο θαξπνχο δηελεξγνχληαη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί κε ηα θαηάιιεια εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα. Δπηπιένλ, ζε έλα ζρέδην νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο κχγαο ηεο Μεζνγείνπ, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην έληνκν είλαη εμαηξεηηθά πνιπθάγν. Ξεληζηέο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε πςειψλ πιεζπζκψλ ηνπ εληφκνπ είλαη ηα ζχθα, ηα γηγαξηφθαξπα, νξηζκέλα εζπεξηδνεηδή (π.ρ. λεξάληδηα, καληαξίληα, πνξηνθάιηα) θαη νη ισηνί. Οη ελ ιφγσ θαξπνί κπνξεί λα σξηκάδνπλ ηαπηφρξνλα ή λα πξνεγνχληαη ειαθξά ηεο σξίκαλζεο ησλ αθηηληδίσλ θαη λα δεκηνπξγνχλ πςεινχο πιεζπζκνχο ηνπ εληφκνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηα αθηηλίδηα. 5) Τπφδεηγκα θαηαγξαθήο ησλ κέηξσλ παξαθνινχζεζεο (monitoring), πξφιεςεο θαη Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηβιαβψλ Οξγαληζκψλ (ΙΡΜ) απφ ηνπο ππφρξενπο. Οπσξψλαο ή Απνηειέζκαηα monitoring Μέηξα πξφιεςεο θαη νινθιεξσκέλεο

5 5 ζπζθεπαζηήξην ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο Απνηέιεζκα καθξνζθνπηθ ψλ ειέγρσλ+επηβ ιαβείο νξγαληζκνί Απνηέιεζκα απφ παγίδεο +επηβιαβείο νξγαληζκνί Απνηέιεζκα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ+επη βιαβείο νξγαληζκνί δηαρείξηζεο (IPM) Οπσξψλαο πζθεπαζηήξην Απνζεθεπηηθφο ρψξνο 1) Οπσξψλαο ή ζπζθεπαζηήξην ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο: αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην κεηξψν. 2) Απνηέιεζκα καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ+επηβιαβείο νξγαληζκνί: π.ρ. ζε έλα νπσξψλα δηελεξγήζεθαλ 8 καθξνζθνπηθνί έιεγρνη θαη δελ δηαπηζηψζεθαλ ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο, αλαγξάθεηαη σο εμήο 8/+0. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζπκπηψκαηα ζε 2 καθξνζθνπηθνχο ειέγρνπο αλαγξάθνληαη σο εμήο 8/+2. Αλαγξάθεηαη θαη ν επηβιαβήο νξγαληζκφο εθφζνλ ηαπηνπνηεζεί απφ ην επίζεκν εξγαζηήξην. 3) Απνηέιεζκα απφ παγίδεο: αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ παγίδσλ, ν αξηζκφο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ ηαπηνπνηήζεθε θαη ν επηβιαβήο νξγαληζκφο.(π.ρ. 3 παγίδεο, +2 άηνκα Ceratitis capitata). 4) Απνηέιεζκα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ+επηβιαβείο νξγαληζκνί ζηελ πεξίπησζε πνπ απνζηέιινληαη δείγκαηα ζηα εξγαζηήξηα: π.ρ. ζηάιζεθαλ 25 δείγκαηα απφ ηα νπνία ηα 5 είλαη ζεηηθά αλαγξάθνληαη σο 25/+5. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνδείγκαηνο δηαηεξνχληαη ζην αξρείν απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο θπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Η δαπάλε ηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ ζηα επίζεκα εξγαζηήξηα θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλνπλ ηνπο ππφρξενπο. 6) Γηα θάζε ππφρξεν, ν αξηζκφο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί θαη ε απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζηα επίζεκα εξγαζηήξηα θαζνξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ νηθεία ππεξεζία θπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε βηνινγία ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο απφ πξνεγνχκελα έηε. 7) Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ησλ δεηγκάησλ. Σα δείγκαηα ησλ θαξπψλ ζπζθεπάδνληαη εληνκνζηεγψο ζε ράξηηλεο ή πάληλεο ζαθνχιεο θαη απνζηέιινληαη γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Σα δείγκαηα ησλ εληφκσλ (πξνλχκθεο, ελήιηθα) ηνπνζεηνχληαη ζε θηαιίδηα κε αιθνφιε. ηε ζήκαλζε ησλ δεηγκάησλ αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: α) Ο λνκφο. β) Η εκεξνκελία. γ) Ο αθξηβήο ηφπνο ζπιινγήο (π.ρ. ν νπσξψλαο, ην ζπζθεπαζηήξην, ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο). δ) Σν φλνκα ηνπ παξαγσγνχ. ε) Η έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. ζη) Σν είδνο, ε πνηθηιία. θαη δ) Ο αξηζκφο ηεο παξηίδαο. 8) Δπίζεκα εξγαζηήξηα. Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην: α) Δξγαζηήξην Γεσξγηθήο Δληνκνινγίαο η. Γέιηα 8, Κεθηζηά

6 6 Σει.: , Fax: (ππ φςηλ: Γξνο. Γ. Π. Παπαρξήζηνπ) β) Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Καηαπνιέκεζεο η. Γέιηα 8, Κεθηζηά Σει.: , Fax: (ππ φςηλ Γξνο Π. Μπισλά) 9) ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ /2009 (Β 2614) «Καζνξηζκφο ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ φξσλ εμαγσγήο, ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, λσπψλ θαξπψλ αθηηληδίσλ πνπ θαηάγνληαη απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο», απαηηείηαη ε έγθξηζε πξφζζεησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, νη νηθείεο ππεξεζίεο θπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ή ηα επίζεκα εξγαζηήξηα, ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα ζην Σκήκα Γ ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο κε θνηλνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ ζην Σκήκα Α.

7 7 10) Σππηθέο θσηνγξαθίεο ησλ ζρεηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. Δλήιηθα άηνκα ηνπ C. rusci Πξνλχκθεο ηνπ C. rusci Δλήιηθα άηνκα ηνπ H. lataniae Απνηθία ηνπ H. lataniae

8 8 Δλήιηθν άηνκν ηνπ L. botrana Πξνλχκθε ηνπ L. botrana ζε ξάγα ζηαθπιηνχ. Δλήιηθν ζειπθφ ηνπ C. capitata Δλήιηθν αξζεληθφ ηνπ C. capitata Αβγά ηνπ C. capitata Πξνλχκθεο ηνπ C. capitata ζηε ζάξθα θαξπνχ

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η επίδραζη διαθορεηικών επιπέδων λίπανζης ζηην ποιόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ:Γ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 Αζήλα 10176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ Άγηνο Νηθφιανο 29-9-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σκήκα: Φπηνπξνζηαζίαο &Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Γξαθείν: Φπηνπξνζηαζίαο Σαρ.Γ/λζε: Άγηνο Νηθόιανο Σαρ.Κωδ.:72100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΑΜΠΔΛΙΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) θαη Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) 1. Επηβιαβείς οργαληζκοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν.

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΚΑΗΟΤΜΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΡΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα