ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 I. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η Πολιτική ιαχείρισης των Κινδύνων καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας σε συνεργασία µε την Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Οι ως άνω στρατηγικές αφορούν τον καθορισµό του συνολικού κινδύνου που δύναται να αναλάβει η Εταιρία καθώς και των ειδικότερων κινδύνων βάσει των οποίων καθορίζονται τα ανώτατα ετήσια αποδεκτά όρια, που έχουν εφαρµογή σε διάφορές λειτουργίες της Εταιρίας (π.χ. ανώτατα όρια παροχής πιστώσεων ανά πελάτη, οµάδα πελατών ή και συνολικά για την Εταιρία, κλπ) 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Οι κάτωθι περιγραφόµενοι κίνδυνοι δύνανται να έχουν επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρίας (κίνδυνος κερδοφορίας) και κατά συνέπεια στα ίδια κεφάλαια αυτής (κίνδυνος κεφαλαίων) Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να υποστεί ζηµιές ή να απωλέσει κέρδη λόγω χρεοκοπιών ή µείωσης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων της. Επίσης, σε αυτόν τον κίνδυνο εµπεριέχονται και οι κίνδυνοι χώρας και εκδότη. Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος αρνητικών µεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρίας λόγω µεταβολών στις τιµές της αγοράς (π.χ. επιτόκια, τιµές µετοχών, συναλλάγµατος, κλπ) ή παραµέτρων που επηρεάζουν τις τιµές (π.χ. διακυµάνσεις, συσχετίσεις, κλπ) Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να υποστεί ζηµιές λόγω µη επαρκών ή κακών συστηµάτων και διαδικασιών, τεχνικών βλαβών, απάτης, ή και εξωγενών παραγόντων (πυρκαγιές, καταστροφές, κλπ). Στον λειτουργικό κίνδυνο συµπεριλαµβάνεται και ο νοµικός κίνδυνος. Κίνδυνος Συγκέντρωσης είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζηµιές λόγω µεγάλων ανοιγµάτων έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλοµένων ή/και οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων ή/και αντισυµβαλλοµένων µε κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινός οικονοµικός τοµέας, κοινή γεωγραφική περιοχή, κοινός εκδότης εξασφαλίσεων, κλπ) Υπολειπόµενος Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης που χρησιµοποιεί η Εταιρία λιγότερο αποτελεσµατικές από ότι αναµενόταν. Κίνδυνος Ρευστότητας ονοµάζεται ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να µην µπορεί να εξοφλήσει τρέχουσες και µελλοντικές της υποχρεώσεις, είτε καθόλου (κίνδυνος χρεοκοπίας) είτε να µην µπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως (κίνδυνος χρηµατοδότησης και αναχρηµατοδότησης). Επιπλέον, ως κίνδυνος ρευστότητας Σελίδα 2 από 18

3 λογίζεται και ο κίνδυνος να µην µπορεί η Εταιρία να ρευστοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού της (κυρίως θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών) εγκαίρως και στην επιθυµητή τιµή λόγω µη επαρκούς ρευστότητας στην αγορά. Επιχειρηµατικός Κίνδυνος (Κίνδυνος Αγοράς) είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζηµιές λόγω σηµαντικών αποκλίσεων από τα προϋπολογιζόµενα έσοδα και έξοδα. Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος επηρεάζεται τόσο από την επιχειρηµατική στρατηγική και τον εσωτερικό σχεδιασµό και οργάνωση της Εταιρίας, όσο και από εξωγενείς παράγοντες όπως µεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, τη συµπεριφορά των πελατών, τεχνολογικές εξελίξεις. Στον επιχειρηµατικό κίνδυνο περιλαµβάνεται και ο κίνδυνος στρατηγικής (κίνδυνος αρνητικών εξελίξεων λόγω καίριων παρελθόντων ή µελλοντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων). Λοιποί Κίνδυνοι για την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ νοούνται ο κίνδυνος φήµης (ο κίνδυνος ζηµιών λόγω εταιρικών συµβάντων που δύνανται να κλονίσουν την εµπιστοσύνη πελατών, επενδυτών ή/και συνεργατών), και ο κανονιστικός κίνδυνος (κίνδυνος ζηµιών λόγω µη επαρκούς συµµόρφωσης µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας). 3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύµφωνα µε το πλαίσιο που εισήγαγε η Βασιλεία ΙΙ, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος είναι οι τρεις τύποι κινδύνων που καλύπτονται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια µίας εταιρίας. Οι άλλες κατηγορίες κινδύνων παρακολουθούνται µε ποιοτικά (ενίοτε και µε ποσοτικά) κριτήρια στη βάση των οριζοµένων στο θεσµικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ (Πυλώνας ΙΙ). Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων ορίζει τα µέγιστα επιθυµητά ποσοστά που καταλαµβάνουν τα κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο επί του συνόλου των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται για τη συνολική κάλυψη των κινδύνων (άθροισµα κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο). Συγκεκριµένα, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα η διοίκηση της Εταιρίας όταν: τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον πιστωτικό κίνδυνο ξεπεράσουν το 50% των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται και για τους τρεις κινδύνους (ή αν ξεπεράσουν το 36,5% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων) τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον κίνδυνο αγοράς ξεπεράσουν το 20% των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται και για τους τρεις κινδύνους (ή αν ξεπεράσουν το 14,6% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων) τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον λειτουργικό κίνδυνο ξεπεράσουν το 65% των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται και για τους τρεις κινδύνους (ή αν ξεπεράσουν το 47,45% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων) Επίσης, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα η διοίκηση της Εταιρίας σε περίπτωση που το ύψος των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται και από τους τρεις κινδύνους Σελίδα 3 από 18

4 (πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ξεπεράσει το 73% των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων (ή αν ο Συντελεστής Φερεγγυότητας να κατέλθει κάτω του 11%), όπως αυτά υπολογίζονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των εννοιών παρακολούθησης κινδύνων και διαχείρισης κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων (risk management) αφορά την ενεργή και συνειδητή διαχείριση των κινδύνων στα διάφορα επίπεδα και λειτουργίες της Εταιρίας, στην καθηµερινή υλοποίηση της οποίας εµπλέκονται εκτός από την Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων και τη ιοίκηση της Εταιρίας και οι υπάλληλοι των διαφόρων τµηµάτων της Εταιρίας µέσω της εφαρµογής των εσωτερικών διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Εταιρία. Η παρακολούθηση των κινδύνων (risk control) αφορά στον εντοπισµό, ποσοτικοποίηση (όπου αυτό είναι δυνατό), περιορισµό, έλεγχο και αναφορά των κινδύνων. Η λειτουργία της παρακολούθησης των κινδύνων είναι αρµοδιότητα της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για την εν γένει υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που έχει καθορίσει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και αναφέρεται στην Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ιοικητικό Συµβούλιο για τη συνολική κατάσταση των κινδύνων της Εταιρίας. Όπως φαίνεται και στο οργανόγραµµα της Εταιρίας, η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων υπόκειται διοικητικά στο ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία και αποστέλλει τις αναφορές της εκτός από το ιευθύνοντα Σύµβουλο και στο ιοικητικό Συµβούλιο κατευθείαν τουλάχιστον µία φορά το έτος. Επίσης, η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων συνδράµει µε τις γνώσεις της και άλλες λειτουργίες της Εταιρίας. Σελίδα 4 από 18

5 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟ- ΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (M.I.S.) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Χ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / BROKERS / ΑΕΠΕΥ / ΑΕΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η δοµή του Συστήµατος ιαχείρισης Κινδύνων και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων και τµηµάτων της Εταιρίας φαίνεται παρακάτω: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Back Office (πιστωτικός κίνδυνος - κίνδυνος ρευστότητας) Front Office (κίνδυνος αγοράς - κανονιστικός κίνδυνος) Ίδιο ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Παροχή πιστώσεων αορίστου χρόνου Παροχή βραχ/σµων πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ειδική ιαπραγµάτευση ιαχείριση χαρτοφυλακίων ιαχείριση διαθεσίµων Παροχή Συµβουλών ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Λήψη, ιαβίβαση & Εκτέλεση εντολών ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνος Συγκέντρωσης Υπολειπόµενος Κίνδυνος Λειτουργικός Κίνδυνος Επιχειρηµατικός Κίνδυνος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σελίδα 5 από 18

6 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας. Σύµφωνα µε τον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου: «Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθά τον οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διοίκησης». Ως εκ τούτου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προσφέρει µία δεύτερη ανεξάρτητη εκτίµηση των πηγών των κινδύνων στους οποίους υπόκειται η Εταιρία και παράλληλα µία ιεράρχηση αυτών. Φυσικά, µέρος των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι και ο έλεγχος και αξιολόγηση της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων και των διαδικασιών που η τελευταία καλείται να εφαρµόζει. 3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι υπεύθυνη τόσο για τη συµµόρφωση των διαδικασιών που ακολουθεί η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων µε τον ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όσο και στην εν γένει αξιολόγηση των διαδικασιών και των τµηµάτων της Εταιρίας σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους µε τις κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και διαχείριση του κανονιστικού κινδύνου που διατρέχει η Εταιρία, και ο ρόλος αυτός είναι ανεξάρτητος αυτού που έχει η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων. Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης υποβάλλει τουλάχιστον κατ έτος ανεξάρτητη αναφορά προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας σχετικά τόσο µε το βαθµό συµµόρφωσης των επί µέρους τµηµάτων της Εταιρίας µε τις ισχύουσες διαδικασίες, όσο και µε το βαθµό συµµόρφωσης των διαδικασιών της Εταιρίας µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (RISK CONTROL) Η λειτουργία παρακολούθησης των κινδύνων της Εταιρίας αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων. Η τελευταία εντοπίζει πιθανούς νέους κινδύνους που αναδύονται και αναλύει τα αίτιά τους. Στον εντοπισµό νέων κινδύνων δύναται να συνδράµεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης, καθώς ο Εσωτερικός Έλεγχος Σελίδα 6 από 18

7 ως αρµόδιος για την αξιολόγηση των υφιστάµενων διαδικασιών της Εταιρίας δύναται να εντοπίζει κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν κυρίως από πιθανή ανεπάρκεια ή µη ορθή εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων ποσοτικοποιεί τους υφιστάµενους ή δυνητικούς κινδύνους (όπου αυτό είναι εφικτό βάσει παραδεδεγµένων µεθοδολογιών και των εργαλείων που διαθέτει, ή όπου η σχέση κόστους ωφέλειας δικαιολογεί µία τέτοια ποσοτικοποίηση). Σε κάθε περίπτωση ποσοτικοποιούνται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος βάσει των κείµενων διατάξεων που ισχύουν σε εφαρµογή του Ν.3601/2007 Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων εφαρµόζει, όπου είναι δυνατό, τεχνικές µείωσης κινδύνων και προτείνει στη ιοίκηση της Εταιρίας µέτρα που θα µπορούσαν να περιορίσουν τους κινδύνους. Όλα τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου των κινδύνων στη βάση συνολικών ή επιµέρους ορίων που έχουν τεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και των ορίων που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων ενηµερώνει τουλάχιστον ανά µήνα το ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, ενώ υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας στο ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον µία φορά ανά έτος (ή συχνότερα εάν κρίνει σκόπιµο). Τέλος, ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων υποβάλει αναφορές στις εποπτικές αρχές σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας και τη διαχείριση των κινδύνων της κατά τα εκάστοτε οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (RISK MANAGEMENT) Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισµένη µε τη λειτουργία της παρακολούθησης και µέτρησης των κινδύνων, έχει και το ρόλο του ελέγχου της καθηµερινής διαχείρισης των κινδύνων στην πράξη από τα επιµέρους τµήµατα και διευθύνσεις της Εταιρίας. Οι διευθύνσεις και τα τµήµατα της Εταιρίας, µέσα από την ορθή εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που έχουν θεσπισθεί, διαχειρίζονται στην πράξη και σε καθηµερινό επίπεδο τους κινδύνους της Εταιρίας. Ο ρόλος της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων, σε αυτό το επίπεδο είναι να διαπιστώνει τη σωστή εφαρµογή των διαδικασιών από τα αρµόδια τµήµατα και ειδικά αυτών που έχουν σχεδιασθεί για τον περιορισµό των κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρία. Επίσης, η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες για την εφαρµοσιµότητά τους καθώς και για τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες, και προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο λύσεις. ίχως να είναι δυνατόν να αντιστοιχισθούν επακριβώς οι επιµέρους κίνδυνοι µε τις διάφορες διευθύνσεις της Εταιρίας, ωστόσο µπορούν να ειπωθούν τα ακόλουθα: Η ιεύθυνση Υποστήριξης Συναλλαγών, µε την αρµοδιότητά της να παρακολουθεί το ύψος και τη σωστή παροχή πιστώσεων από την Εταιρία προς τους πελάτες έχει κεντρικό ρόλο στην καθηµερινή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, η ίδια ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για την καθηµερινή Σελίδα 7 από 18

8 διαχείριση των διαθεσίµων της Εταιρίας και ως εκ τούτου εµπλέκεται πρακτικά και στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Στις ως άνω λειτουργίες που διεκπεραιώνει η ιεύθυνση Υποστήριξης Συναλλαγών, συνδράµεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/και τον Γενικό ιευθυντή. Η ιεύθυνση Συναλλαγών σε συνεργασία µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/και τον Γενικό ιευθυντή διαχειρίζονται καθηµερινά στην πράξη τον κίνδυνο αγοράς της Εταιρίας. Αυτό γιατί στη ιεύθυνση Συναλλαγών ανήκει το Τµήµα Ειδικής ιαπραγµάτευσης, ενώ ο ιευθύνων Σύµβουλος ή/και ο Γενικός ιευθυντής είναι υπεύθυνοι για το ίδιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας. Επίσης το front office της Εταιρίας και δη οι ιευθύνσεις Συναλλαγών και ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων φέρουν το βάρος της καθηµερινής διαχείρισης του σηµαντικότερου µέρους του κανονιστικού κινδύνου στον οποίο υπόκειται η Εταιρία, µέσω της υποχρέωσης που έχουν για την ορθή εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών. Ο ιευθύνων Σύµβουλος και ο Γενικός ιευθυντής σε συνεργασία µε τις λοιπές διευθύνσεις της Εταιρίας αλλά και τη συνδροµή της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισµένοι µε την καθηµερινή διαχείριση των λοιπών κινδύνων όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο υπολοιπόµενος κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος και οι λοιποί κίνδυνοι. Σηµειώνεται ειδικά για το λειτουργικό κίνδυνο ότι σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή διαχείρισή του παίζει η ιεύθυνση Μηχανογράφησης. 3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων υποβάλλει τουλάχιστον µία φορά κατ έτος αναφορά στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αναφορά σχετικά µε την Ε..Α.Κ.Ε. Στο πλαίσιο της σχετικής εκθέσεως: α) εξετάζεται η διάρθρωση, µέτρηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος από την Εταιρεία των κινδύνων σε σχέση µε τις δραστηριότητες της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο βαθµό, κατά τον οποίον καλύπτεται το σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρείας, β) αποτιµάται το αποτέλεσµα από την τρέχουσα εφαρµογή της Ε..Α.Κ.Ε. και ιδίως το εύλογον αυτού σε συνάρτηση µε την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας, γ) επισηµαίνονται τυχόν δυσλειτουργίες ή επιπλοκές στη λειτουργία της Ε..Α.Κ.Ε. και συγκεκριµένα το είδος της δυσλειτουργίας και οι περιοχές, στις οποίες διαπιστώνεται πρόβληµα. Τέλος, στην ως άνω έκθεση αξιολογήσεως, αναλόγως των διαπιστωθέντων προβληµάτων: α) θα περιέχονται προτάσεις σε σχέση µε τη διόρθωση, επικαιροποίηση και βέλτιστη προσαρµογή της Ε..Α.Κ.Ε. στα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Σελίδα 8 από 18

9 β) θα υποδεικνύονται διαρθρωτικές βελτιώσεις σε σχέση µε τις στρατηγικές, τις εσωτερικές ρυθµίσεις, τις διαδικασίες και του µηχανισµούς της Ε..Α.Κ.Ε. και τις αξιολογήσεις της Εταιρείας σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια της, γ) θα τεκµηριώνονται οι λόγοι που τυχόν επιβάλλουν την αναπροσαρµογή των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, δ) θα υποδεικνύονται οι δέουσες βελτιώσεις στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας προκειµένου να καταστούν κατάλληλες προς το είδος των κινδύνων και των δραστηριοτήτων που η Εταιρεία αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, ε) θα επεξηγούνται επαρκώς τα προτεινόµενα µέτρα για την βελτίωση της Ε..Α.Κ.Ε. στ) θα προτείνεται χρονοδιάγραµµα υλοποιήσεως των προτάσεων. Οι ως άνω υποβαλλόµενες προτάσεις υλοποιούνται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην εν θέµατι απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου θα προβλέπεται το χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των ως άνω προτάσεων. Αρµόδιος για την υλοποίηση των εγκεκριµένων από το ιοικητικό Συµβούλιο προτάσεων είναι ο ιευθυντής της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων και ο ιευθύνων Σύµβουλος. Μετά την παρέλευση του προβλεποµένου στην ως άνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου χρόνου, το τελευταίο αξιολογεί την πορεία υλοποιήσεως των προτάσεων. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται τακτικά µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, στον οποίο υπάγεται διοικητικά, για την πρακτική και καθηµερινή εφαρµογή της Ε..Α.Κ.Ε. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχει στην τελευταία όλα τα ζητούµενα και απαραίτητα στοιχεία. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει ανεξάρτητες αναφορές στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, τουλάχιστον µία φορά κατ έτος, µέσα στις οποίες αναφέρεται στους ελέγχους που έχει κάνει ως προς τη λειτουργία της Υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων ως προς την ορθή τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας, ενώ στις σχετικές αναφορές δύναται να εκφράζει γνώµη σχετικά µε την επάρκεια των εν λόγω διαδικασιών. Τέλος, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συµµόρφωσης υποβάλλει αναφορές στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, τουλάχιστον µία φορά κατ έτος, στις οποίες αναφέρεται στην επάρκεια των διαδικασιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και προτείνει λύσεις σχετικά µε τυχόν παρατηρηθείσες ανεπάρκειες ή αστοχίες. Σελίδα 9 από 18

10 Οι ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της Εταιρίες οφείλουν να συνεργάζονται µε την Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων και να της παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του έργου της.. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εφαρµόζει προς το παρόν ειδικές στρατηγικές αντιστάθµισης των κινδύνων. Ωστόσο, χρήσιµο είναι να σηµειωθούν τα ακόλουθα: Η Εταιρία φροντίζει ώστε τα διαθέσιµά της καθώς κια αυτά των πελατών να κατανέµονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς διαφόρων πιστωτικών ιδρυµάτων. Η Εταιρία σε θέµατα παροχής πιστώσεων προς τους πελάτες εφαρµόζει τις διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/ και 8/370/ II. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα αναφερόµενα στο παρόν αφορούν την εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συµµετέχει σε κάποιο όµιλο επιχειρήσεων. III. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α. ΕΙ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Εταιρίας αποτελούνται αποκλειστικά από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital). Η Εταιρία δεν βασίζεται σε Συµπληρωµατικά Ίδια (Tier 2 Capital) ή σε Συµπληρωµατικά Ίδια για την κάλυψη του Κινδύνου Αγοράς (Tier 3 Capital). Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια αποτελούνται από τα Κύρια Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital), τα οποία αποτελούνται από το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο συν τη διαφορά υπέρ το άρτιο και τα αποθεµατικά, µείον τις ζηµιές εις νέον (χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) και τις ενδιάµεσες ζηµιές περιόδου, και από τα Αφαιρετικά Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που στην περίπτωσή της Εταιρίας απαρτίζονται από άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και την συµµετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης. Πρόσθετα Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (όπως υβριδικοί τίτλοι) δε χρησιµοποιούνται από την Εταιρία. Β. ΒΑΣΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2008 τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονταν σε ,99 εκ των οποίων τα Κύρια Στοιχεία ανέρχονταν σε ,79 και τα Αφαιρετικά Στοιχεία σε ,80. Σελίδα 10 από 18

11 Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2008 τα Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονταν σε 0.. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Την 31/12/2008 το Σύνολο των Στοιχείων της Εταιρίας που αφαιρούνται κατά 50% από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονταν σε 0. Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2008 το Σύνολο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας ανέρχονταν σε ,99. IV. ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. ΜΕΘΟ ΟΣ Η Εταιρία χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου χρησιµοποιείται η µέθοδος του βασικού δείκτη. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ Την 31/12/2008 οι κεφαλαικές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο ανήλθαν σε Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΑΓΟΡΑΣ Την 31/12/2008 οι κεφαλαικές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς ανήλθαν σε ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Την 31/12/2008 οι κεφαλαικές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου ανήλθαν σε 0. Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ Την 31/12/2008 οι κεφαλαικές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο ανήλθαν σε Συγκεντρωτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κατηγοριών κινδύνου έχουν ως εξής: Σελίδα 11 από 18

12 Κίνδυνος Ισοδύναµο Σταθµισµένου Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Ενεργητικού Αγοράς Πιστωτικός Λειτουργικός Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζηµιές λόγω αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων από πελάτες ή λοιπούς αντισυµβαλλόµενους. Ο εν λόγω κίνδυνος επικεντρώνεται κυρίως στις λειτουργίες της παροχής πιστώσεων από την Εταιρία προς τους πελάτες της καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης των διαθεσίµων της Εταιρίας και τη φύλαξη των διαθεσίµων των πελατών. Β. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΜΕΘΟ ΟΙ 1. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων ενηµερώνεται καθηµερινά για το ύψος των ρευστών διαθεσίµων κεφαλαίων της Εταιρίας, ώστε να γνωρίζει κατά πόσο επηρεάζεται η ρευστότητά της από την ενδεχόµενη επέλευση πιστωτικού κινδύνου. 2. Η Εταιρία ακολουθεί την Τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής της επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία δεν συνυπολογίζει κατά τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου τεχνικές µειώσεως του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό της στάθµισης των ανοιγµάτων, πλην της στάθµισης µε συντελεστή 75% των απαιτήσεων έναντι πελατών λιανικής. 3. ιαχείριση διαθεσίµων της Εταιρίας: Ο καθορισµός των ορίων στα διαθέσιµα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται µε γνώµονα την επίτευξη επαρκούς διασποράς των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεµένα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες σχετικές µε την τοποθέτηση των διαθεσίµων της(π.χ. repos, προθεσµιακές καταθέσεις) µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους. Η διάρκεια των πραγµατοποιουµένων προθεσµιακών καταθέσεων δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τους έξι µήνες. Σελίδα 12 από 18

13 Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Το συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς συµψηφισµούς, αλλά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου έχει ως εξής: Κατηγορία Ανοίγµατος Άνοιγµα Σταθµισµένο Ποσό Απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων Απαιτήσεις έναντι πελατών λιανικής Απαιτήσεις έναντι Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Πάγια Προπληρωθένατα έξοδα Ταµειακά διαθέσιµα Λοιπές κατηγορίες ανοιγµάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Η Εταιρία ακολουθεί την Τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής της επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία δεν συνυπολογίζει κατά τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου τεχνικές µειώσεως του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό της στάθµισης των ανοιγµάτων, πλην της στάθµισης µε συντελεστή 75% των απαιτήσεων έναντι πελατών λιανικής. Για τους σκοπούς εφαρµογής της τυποποιηµένης µεθόδου οι καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) που έχουν αναγνωρισθεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service και ICAP. Σελίδα 13 από 18

14 VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Α. ιαδικασία και Κριτήρια Χορήγησης Πιστώσεων Κατά τη χορήγηση πιστώσεων περιθωρίου (margin) η Εταιρεία µεριµνά ώστε το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων να µην υπερβαίνει την ικανότητα εξοφλήσεως των πελατών. Κατά την αξιολόγηση των πελατών της Εταιρείας σε σχέση µε τη χορήγηση πιστώσεων λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και ο βαθµός φερεγγυότητας του. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί ηµερησίως, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Υποστήριξης Συναλλαγών (στην οποία ανήκει και το Τµήµα Παροχής Πιστώσεως), τις γραµµές χρηµατοδότησης που η Εταιρία έχει διασφαλίσει από πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τα ρευστά διαθέσιµα της Εταιρίας, ούτως ώστε να γνωρίζει το ύψος των πιστώσεων που µπορεί να παρέχει η Εταιρία, συνολικά, σε πελάτες της. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται µε το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων πελατών για χρήση ορίου της πιστώσεως αναλόγως των ρευστών διαθεσίµων που η Εταιρία διαθέτει. Η Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί την ηµερήσια χρήση των πιστωτικών ορίων εκ µέρους των πελατών και την αξία των τρεχουσών ανοιγµάτων. Β. Παροχή Ασφάλειας έναντι χορηγούµενων πιστώσεων Η κατάρτιση συναλλαγών δανεισµού περιθωρίου πραγµατοποιείται µόνον εφόσον προηγουµένως έχει υπογραφεί σχετική σύµβαση του πελάτη µε την Εταιρία. H Εταιρία παρέχει πιστώσεις περιθωρίου µόνον στην περίπτωση που έχει λάβει από τον Πελάτη τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.- Η Εταιρία δεν εκταµιεύει κανένα ποσό της πιστώσεως, εφόσον ο πελάτης δεν παράσχει προς την Εταιρία ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του µε όσα προβλέπει ο νόµος και ορίζει η σύµβαση. το οποίο µπορεί να αποτελείται µόνο από κινητές αξίες αποδεκτές από την Εταιρία. To είδος των αποδεκτών αξιών ορίζεται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη σύµβαση µε τον Πελάτη, προβλέπεται ρητώς ότι µέχρι την κάλυψη εκ µέρους του Πελάτη του ιατηρητέου Περιθωρίου Ασφαλείας η εταιρεία δεν θα προβαίνει για λογαριασµό του Πελάτη σε καµία άλλη αγορά µετοχών µε πίστωση. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αναλάβει χρηµατικά ποσά από το Λογαριασµό Πίστωσης Αορίστου Χρόνου ή να παραλάβει µετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της Εταιρίας, βάσει των όρων της σχετικής σύµβασης που έχει υπογράψει µε την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται, στο πλαίσιο της σχετικής σύµβασης µε τον Πελάτη, να αρνηθεί καταβολή χρηµάτων στον Πελάτη, ακόµη και αν επί µέρους λογαριασµοί του εµφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της Εταιρίας, από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης σε περίπτωση που, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστώσεως και για οποιοδήποτε λόγο προκύψει Έλλειµµα Περιθωρίου καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσµο χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτης έναντι της Εταιρείας, η τελευταία εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως, στο πλαίσιο της σχετικής σύµβασης της µε τον Πελάτη Σελίδα 14 από 18

15 κατά την κρίση της, α) να µεταφέρει στον Λογαριασµό Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό του Πελάτη που τηρείται στην εταιρεία, µειώνοντας έτσι το χρεωστικό υπόλοιπο ή/και να β) να µεταφέρει άµεσα στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κινητές αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασµό τηρεί ο Πελάτης στην εταιρεία, επιλέγοντας κατά την κρίση της µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή/και γ) να ρευστοποιήσει αµέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το ιατηρητέο Περιθώριο στα εκάστοτε συµβατικώς ή εκ του νόµου οριζόµενα επίπεδα ή, κατά περίπτωση, να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσµη υποχρέωση του Πελάτη. Σε περίπτωση που το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού πιστώσεως, όπως και αν αυτό προκύψει, υπερβεί το συµφωνηµένο όριο της πίστωσης και ο Πελάτης δεν να καταθέσει αµέσως στην εταιρεία, σε πίστωση του λογαριασµού πιστώσεως το ποσό της διαφοράς, η Εταιρεία πέραν των δικαιωµάτων που έχει να προβεί άµεσα σε ρευστοποίηση τίτλων προς αποκατάσταση της συµφωνηµένης σχέσης ιατηρητέου Περιθωρίου και Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να κλείσει οριστικά την πίστωση. Νόµιµο ή συµβατικό ενέχυρο.- Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της εταιρείας έναντι του Πελάτη υφίσταται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2843/2000 νόµιµο ενέχυρο υπέρ της εταιρείας επί των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, άλλως συνιστάται, στο πλαίσιο της σχετικής σύµβασης µε τον Πελάτη συµβατικό ενέχυρο επ αυτών. Γ. Συναλλαγές πελατών υνάµει των διατάξεων του ν. 2843/2000 και των αποφάσεων υπ αριθ. 2/363/ και 8/370/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επί αγοράς χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών οι πελάτες της Εταιρείας οφείλουν να εξοφλούν το τίµηµα της αγοράς µέχρι το πέρας του Τ+3, άλλως η Εταιρεία προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4.. ιασπορά διαθεσίµων και χαρτοφυλακίου συναλλαγών Ο καθορισµός των ορίων στα διαθέσιµα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται µε γνώµονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεµένα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Η Εταιρία κατά την σύναψη συµφωνιών επαναγοράς (repos) επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσµευση χρηµατικών ποσών προκειµένου να διατηρεί στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες επαναγοράς (repos). Σελίδα 15 από 18

16 VII. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η Εταιρία δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. VIII. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Η Εταιρία εφαρµόζει την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 4/459/ Την 31/12/2008 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς είχαν ως εξής: Κατηγορία Ανοίγµατος Ποσό Κεφαλαιακή Απαίτηση Κίνδυνος Θέσης - Μετοχές (Long) Σε περίπτωση επενδύσεων των διαθεσίµων της Εταιρείας σε µετοχές, η ιοίκηση της Εταιρείας µεριµνά για την εξασφάλιση επαρκούς διασποράς των επενδύσεων σε κινητές αξίες, θέτοντας, ανά κατηγορία επενδεδυµένων κινητών αξιών ενδεικτικό ορίζοντα διακράτησης. Σε σχέση µε το ίδιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, η ιοίκηση ενηµερώνεται καθηµερινώς από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε τη διαχείριση του ως προς την αποτίµηση της αξίας του χαρτοφυλακίου. Οι θέσεις του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας παρακολουθούνται καθηµερινώς από την Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, µέσω του ειδικού για το σκοπό αυτό λογισµικού. Η αποτίµηση της αξίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών γίνεται µε τη µέθοδο mark to market. H αποτίµηση γίνεται µε βάση τα στοιχεία που συλλέγει η ιεύθυνση Υποστήριξης Συναλλαγών της Εταιρίας και υπολογίζει στη συνέχεια το λογιστήριο της Εταιρίας. Τα στοιχεία προέρχονται είτε από screen prices (προκειµένου για µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.) και από έγκυρές ανεξάρτητες πηγές (Βloomberg κτλ.). IX. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 1. Υπολογισµός του λειτουργικού κινδύνου Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία µε τη µέθοδο του Βασικού είκτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση 6/459/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες σε επίπεδο Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων, όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση 6/459/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σελίδα 16 από 18

17 2. Καταγραφή των γεγονότων που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο. Η καταγραφή είναι λεπτοµερής και περιέχει στοιχεία ιστορικότητας, ενώ πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτήν από τα λοιπά αρµόδια στελέχη. Ο Υπεύθυνος ιαχειρίσεως Κινδύνων ενηµερώνει σχετικώς τις µονάδες κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. 3. Έλεγχος της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων Ο Υπεύθυνος µηχανογράφησης της Εταιρίας προβαίνει σε καθηµερινή βάση σε έλεγχο της ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας των πληροφοριακών της συστηµάτων. Στο πλαίσιο του ανωτέρου ελέγχου καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τα γεγονότα που αποτελούν πρόβληµα για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων (π.χ. µη εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητα, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, εσωτερική ή εξωτερική παραβίαση ασφάλειας, µη διαθεσιµότητα ή δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων κτλ.) Ο Υπεύθυνος µηχανογράφησης της Εταιρίας προβαίνει σε τακτική βάση (τουλάχιστον άπαξ ετησίως) και σε κάθε περίπτωση, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής (π.χ. αξιολόγηση της καταλληλότητας της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, αξιοπιστία των συστηµάτων, ποιότητα και επάρκεια της υφιστάµενης πολιτικής ασφαλείας, πληρότητα των διαδικασιών υποστηρίξεως των παρεχόµενων υπηρεσιών πληροφορικής, επάρκεια των σχεδίων συνέχειας εργασιών και ανακάµψεως της λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση ανάγκης). 4. Λειτουργικός κίνδυνος που συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Προκειµένου η Εταιρία να καλύψει τον λειτουργικό κίνδυνο που συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες: o Η Εταιρία τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες και πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σύµφωνα και µε το προφίλ του πελάτη. o Η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί, µέσω των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών της, τον τρόπο εξυπηρετήσεως των πελατών και παροχής υπηρεσιών σε αυτούς. o Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών και παραπόνων. o Η Εταιρία ελέγχει τακτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τον έλεγχο της ταυτότητας του συναλλασσοµένου µε αυτήν. Σελίδα 17 από 18

18 o Η Εταιρία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των συστηµάτων και των διαδικασιών λειτουργίας των τµηµάτων, τόσο µέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή όσο και µέσω των ιευθυντών που επιβλέπουν την λειτουργία των επιµέρους Τοµέων και τµηµάτων της Εταιρίας. 5. Σχέδιο συνέχειας εργασιών και ανάκαµψης της λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητας της Η Εταιρία τηρεί σε καθηµερινή βάση αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών της αρχείων. Τα αρχεία ασφαλείας προέρχονται από το σύνολο των Βάσεων εδοµένων που υποστηρίζουν οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν όλα τα καταστήµατα της Εταιρίας και καλύπτουν όλα τα αποθηκευµένα αρχεία της Εταιρίας. Με την χρησιµοποίηση των αρχείων ασφαλείας δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας εφεδρικού συστήµατος πληροφορικής σε περίπτωση που το βασικό σύστηµα πληροφοριών της Εταιρίας δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του (π.χ. εξαιτίας εσωτερικής ή εξωτερικής παραβίασης των συστηµάτων ηλεκτρονικής ασφαλείας ή λόγω υλικής καταστροφής). Σε περίπτωση εκδηλώσεως γεγονότος έκτακτης ανάγκης που επιφέρει αναγκαστική διακοπή των εργασιών της Εταιρίας, ο ιευθύνων Σύµβουλος αναλαµβάνει καθήκοντα Συντονιστή των απαραίτητων ενεργειών. Από τη στιγµή που λαµβάνει χώρα περιστατικό που ενεργοποιεί το σχέδιο συνέχισης και ανάκαµψης της λειτουργίας της Εταιρίας, ο Συντονιστής κατευθύνει τις ακόλουθες ενέργειες : α) έναρξη των διαδικασιών περιορισµού και ελέγχου της κατάστασης, β) εφαρµογή εσωτερικής διαδικασίας ενηµέρωσης, ανάθεσης αρµοδιοτήτων, γ) το συντονισµό προσώπων και (ενδεχοµένως) δ) την εκκένωση χώρων (π.χ. σε περίπτωση ατυχηµάτων). Σε περίπτωση αδυναµίας χρήσης του χώρου των γραφείων της Εταιρίας το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας από το χώρο οποιουδήποτε εκ των υποκαταστηµάτων της κριθεί κατάλληλος προς τούτο. X. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η Εταιρία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγµατα. Σελίδα 18 από 18

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. VERSAL ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Ltd

Argus Stockbrokers Ltd Argus Stockbrokers Ltd ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα