Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν. Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν. Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα"

Transcript

1 Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα Μαθήματα Τα ΡΡΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα κορμοφ, υποχρεωτικά για όλουσ τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ, τα οποία διδάςκονται κατά τα τζςςερα πρϊτα εξάμθνα, ζξι μακιματα ανά εξάμθνο. Είκοςι επτά (27) μακιματα των τριϊν κατευκφνςεων του τμιματοσ (εννιά μακιματα ανά κατεφκυνςθ), τα οποία διδάςκονται κατά τα τρία τελευταία εξάμθνα. Σε κάκε εξάμθνο από τα Ε, ΣΤ και Η διδάςκονται εννιά μακιματα, τρία μακιματα ανά κατεφκυνςθ. Κάκε φοιτθτισ παρακολουκεί ςε κακζνα από τα εξάμθνα αυτά υποχρεωτικά τα τρία μακιματα τθσ κατεφκυνςισ του και δφο επιπλζον μακιματα που επιλζγει από τισ άλλεσ δφο κατευκφνςεισ. Αναλυτικά, τα πενιντα ζνα (51) μακιματα του τμιματοσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ Α ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Αρχζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Μάνατημεντ ΜΓΤ 4 137,5 5,5 2 Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ ΜΓΤ 4 137,5 5 3 Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο ΔΟΝΑ 4 100,0 4,5 4 Γενικι Λογιςτικι ΜΓΤ ,0 5,0 5 Στοιχεία Υπολογιςτικϊν και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΜΓΤ ,0 5,0 6 Γενικά Μακθματικά ΜΓΤ 4 125,0 5,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ Β ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Στοιχεία Εμπορικοφ Δικαίου ΔΟΝΑ 3 100,0 4,0

2 2 Μικροοικονομικι Ανάλυςθ ΜΓΤ 3 112,5 4,5 3 Λογιςτικι Εταιρειϊν ΜΓΤ 3 112,5 4,5 4 Ανάπτυξθ αλγορίκμων - Διαδικαςτικόσ Ρρογραμματιςμόσ Θ/Υ ΜΓΤ ,5 5,5 5 Οικονομικά Μακθματικά ΜΓΤ 4 137,5 5,5 6 Ειςαγωγι ςτθ Στατιςτικι των Επιχειριςεων ΜΓΤ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ Γ ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ ΜΕΤ ,5 4,5 2 Επιχειρθςιακι Ζρευνα ΜΕ ,5 5,5 3 Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων ΜΕΤ 3 112,5 4,5 4 Μακροοικονομικι Ανάλυςθ ΜΓΤ 3 112,5 4,5 5 Δομζσ Δεδομζνων και Οργάνωςθ Αρχείων ΜΓΤ ,5 5,5 6 Ειδικά Θζματα ςτθ Στατιςτικι ΜΕΤ ,5 5,5 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ Δ ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Επιχειρθςιακά Ραίγνια ΜΕΤ ,5 4,5 2 Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ ΜΕ ,5 5,5 3 Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ ΜΕΤ 3 112,5 4,5 4 Οικονομικι τθσ Διοίκθςθσ ΜΓΤ 3 112,5 4,5 5 Επιχειρθματικζσ Δικτυακζσ Εφαρμογζσ και Internet ΜΕ ,5 5,5 6 Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων ΜΓΤ ,5 5,5 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Σελ. 2 από 24

3 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» Ε ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Διοίκθςθ Λειτουργιϊν ΜΕ ,0 6,0 2 Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων ΜΕ ,0 6,0 3 Τεχνικζσ Ρροβλζψεων και Ελζγχου ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «MARKETING» Ε ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Διαφιμιςθ και Δθμόςιεσ Σχζςεισ ΜΕ ,0 6,0 2 Μάρκετινγκ Υπθρεςιϊν ΜΕΤ 4 150,0 6,0 3 Συμπεριφορά Καταναλωτι ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» Ε ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Επιχειρθματικά Δίκτυα Θ/Υ ΜΕΤ ,0 6,0 2 Τεχνολογία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΜΕ ,0 6,0 3 Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Σελ. 3 από 24

4 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» Σ ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα ΜΕΤ 4 150,0 6,0 2 Επιχειρθςιακι Ζρευνα - Ειδικά κζματα ΜΕ ,0 6,0 3 Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «MARKETING» Σ ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Μάρκετινγκ - Διοίκθςθ Επϊνυμου Ρροϊόντοσ ΜΕΤ 4 150,0 6,0 2 Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Διαφθμιςτικισ Εκςτρατείασ / Επικοινωνιακι Ρολιτικι ΜΕ ,0 6,0 3 Μεκοδολογία Ζρευνασ - Ζρευνα Αγοράσ ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» Σ ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Αντικειμενοςτρεφισ Ρρογραμματιςμόσ ΜΕΤ ,0 6,0 2 Τεχνολογίεσ Ραγκόςμιου Ιςτοφ ΜΕ ,0 6,0 3 Θλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Σελ. 4 από 24

5 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» Η ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Στρατθγικι Επιχειριςεων ΜΕ 4 150,0 6,0 2 Ροςοτικζσ Μζκοδοι ςτθ Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων ΜΕ ,0 6,0 3 Διεκνείσ Σχζςεισ και Θεςμοί ΔΟΝΑ 4 150,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «MARKETING» Η ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Στρατθγικό Μάρκετινγκ ΜΕ 4 150,0 6,0 2 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ρωλιςεων ΜΕ ,0 6,0 3 Μάρκετινγκ ςτο Διαδίκτυο - Διαχείριςθ Σχζςεων Ρελατϊν (e-crm) ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ «ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» Η ΕΞΑΜΘΝΟΤ 1 Διαχείριςθ Ζργων ΜΕΤ ,0 6,0 2 Ρρογραμματιςμόσ και Διαχείριςθ Επιχειρθματικϊν Ρόρων - ERP ΜΕ ,0 6,0 3 Ρλθροφοριακά Συςτιματα Διοίκθςθσ ΜΕ ,0 6,0 ΤΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,0 30,0 Επιπλζον, ςτο 5ο εξάμθνο ςπουδϊν ςυμπεριλαμβάνεται το προαιρετικό μάκθμα «Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία», Μάκθμα Ειδικισ Υποδομισ (ΜΕΥ), το οποίο ζχει μόνο κεωρθτικό μζροσ, με 4 ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα, και δεν παρζχει Διδακτικζσ Μονάδεσ ςτουσ Σελ. 5 από 24

6 φοιτθτζσ που κα το παρακολουκιςουν οφτε και κα λαμβάνεται υπ όψιν ςτον υπολογιςμό του βακμοφ πτυχίου. Τα εν λόγω μακιματα είναι ςυμβατά με Ρρογράμματα Σπουδϊν άλλων ελλθνικϊν και ξζνων Ρανεπιςτθμίων, τα οποία αναφζρονται ςτθν αναλυτικι περιγραφι κάκε μακιματοσ. Το περιεχόμενο των μακθμάτων περιγράφεται ςτθν επόμενθ ενότθτα. Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του τμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων», δεν προβλζπεται ςχζςθ Ρροαπαιτοφμενων - Εξαρτϊμενων μακθμάτων. Απαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητασ για Πρακτική Άςκηςη Σφμφωνα με το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του τμιματοσ Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, για να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ - φοιτιτριεσ το δικαίωμα ζναρξθσ Ρρακτικισ τουσ Άςκθςθσ απαιτείται να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα ακόλουκα Μακιματα Ειδικότθτασ ανά κατεφκυνςθ: Α. Κατεφκυνςθ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» 1. Επιχειρθςιακι Ζρευνα 2. Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ 3. Διοίκθςθ Λειτουργιϊν 4. Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων 5. Τεχνικζσ Ρροβλζψεων και Ελζγχου 6. Επιχειρθςιακι Ζρευνα - Ειδικά κζματα 7. Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 8. Στρατθγικι Επιχειριςεων 9. Ροςοτικζσ Μζκοδοι ςτθ Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων Σελ. 6 από 24

7 Β. Κατεφκυνςθ «Marketing» 1. Επιχειρθςιακι Ζρευνα 2. Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ 3. Διαφιμιςθ και Δθμόςιεσ Σχζςεισ 4. Συμπεριφορά Καταναλωτι 5. Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Διαφθμιςτικισ Εκςτρατείασ / Επικοινωνιακι Ρολιτικι 6. Μεκοδολογία Ζρευνασ - Ζρευνα Αγοράσ 7. Στρατθγικό Μάρκετινγκ 8. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ρωλιςεων 9. Μάρκετινγκ ςτο Διαδίκτυο - Διαχείριςθ Σχζςεων Ρελατϊν (e-crm) Γ. Κατεφκυνςθ «Διοίκθςθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων» 1. Επιχειρθςιακι Ζρευνα 2. Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ 3. Επιχειρθματικζσ Δικτυακζσ Εφαρμογζσ και Internet 4. Τεχνολογία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 5. Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων 6. Τεχνολογίεσ Ραγκόςμιου Ιςτοφ 7. Θλεκτρονικό Επιχειρείν 8. Ρρογραμματιςμόσ και Διαχείριςθ Επιχειρθματικϊν Ρόρων - ERP 9. Ρλθροφοριακά Συςτιματα Διοίκθςθσ Σελ. 7 από 24

8 Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. Αρχζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Μάνατημεντ Ειςαγωγι ςτθν Οργάνωςθ Επιχείρθςθσ, θ Ζννοια του Μάνατημεντ, Ρρογραμματιςμόσ και Λιψθ Αποφάςεων, Οργανωτικζσ Δομζσ και Οργανωτικόσ Σχεδιαςμόσ, Στοιχεία Οργανωςιακισ Συμπεριφοράσ, Ραρακίνθςθ, Θγεςία, Δυναμικι Ομάδων, Επικοινωνία, Σφγχρονεσ Τάςεισ ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων, Μακθςιακι Οργάνωςθ, Διοίκθςθ Γνϊςθσ, Ενδυνάμωςθ, Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ, Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ, Αναςχεδιαςμόσ Επιχειρθςιακϊν Διεργαςιϊν, Συγκριτικι Αξιολόγθςθ, Ιςορροπθμζνθ Κάρτα, Οργανωςιακι Κουλτοφρα, Διοίκθςθ Αλλαγϊν. Εφαρμογζσ ςτο ςφγχρονο Επιχειρθματικό Ρεριβάλλον. 2. Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ Θ διαδικαςία του μάρκετινγκ, θ διοίκθςθ του μάρκετινγκ, το περιβάλλον του μάρκετινγκ, τα ςυςτιματα μάρκετινγκ, ςυμπεριφορά καταναλωτϊν, θ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ από τον καταναλωτι, οργανωτικζσ αγορζσ και αγοραςτικι ςυμπεριφορά, τμθματοποίθςθ - ςτόχοσ - κζςθ, μζτρθςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ αγοράσ και των πωλιςεων. 3. Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο - τοιχεία Αςτικοφ Δικαίου Ιδιωτικό και Δθμόςιο Δίκαιο, Σχζςθ Κανόνων Ελλθνικοφ προσ το Κοινοτικό Δίκαιο. Υποκείμενα Δικαίου, Τα πρόςωπα. Δικαίωμα και προςταςία του, Δικαιοπραξία - Αντιπροςϊπευςθ - Ραραγραφι. Σφςταςθ, αλλοίωςθ και κατάργθςθ ενοχικϊν ςχζςεων. Αδικοπραξία, Αδικαιολόγθτοσ πλουτιςμόσ. Κυριότθτα, Ενζχυρο και Υποκικθ. Αξιόγραφα, ςυναλλαγματικι, γραμμάτιο, επιταγι. Εταιρείεσ, Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανισ, Συνεταιριςμόσ, Α.Ε., ΕΡΕ. Συμπλοιοκτθςία - πλοίο, ναφλωςθ, καλάςςια αςφάλιςθ, πτωχευτικι διαδικαςία. 4. Γενικι Λογιςτικι Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ επιχείρθςθσ και τθσ λογιςτικισ. Ρεριουςιακζσ μεταβολζσ και παρακολοφκθςι τουσ με διαδοχικοφσ ιςολογιςμοφσ. Λογαριαςμοί, Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν - Ενεργθτικό, Ράγιο, Κυκλοφοροφν, Κδια Κεφάλαια, Ρακθτικό, Απογραφι. Ρορεία λογιςτικϊν εργαςιϊν, θμερολογιακζσ εγγραφζσ, ςφνταξθ Ιςολογιςμοφ, ςφνταξθ Σελ. 8 από 24

9 Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ, ςφνταξθ Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων, ςφνταξθ Ιςοηυγίου, τιρθςθ ΕΛΓΣ, Οι αποςβζςεισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, αποτίμθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφαρμογζσ Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ. 5. τοιχεία Τπολογιςτικϊν και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων O ρόλοσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν Επιχείρθςθ, Ιςτορικι Εξζλιξθ. Υλικό, βαςικζσ ζννοιεσ, Οργάνωςθ. Λογιςμικό, Είδθ Λογιςμικοφ, Θ χριςθ του λογιςμικοφ ςτθν επιχείρθςθ. Οργάνωςθ και είδθ H/Y. Λειτουργικά Συςτιματα, ιςτορικι εξζλιξθ, είδθ, βαςικζσ ζννοιεσ Λειτουργικϊν Συςτθμάτων. Εξζταςθ Λειτουργικϊν Συςτθμάτων για Ρροςωπικοφσ H/Y και UNIX. Αρχιτεκτονικι Θ/Υ. Αρικμθτικά Συςτιματα. Εφαρμογι Ρλθροφορικισ ςτθν Επιχείρθςθ, επιδράςεισ και αποτελζςματα ςτο προςωπικό και ςτισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ. Ειςαγωγι ςτισ Βάςεισ Δεδομζνων, Ρίνακεσ, Σχζςεισ, Ερωτιματα, Φόρμεσ, Αναφορζσ. Εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθ ςφγχρονθ επιχείρθςθ. 6. Γενικά Μακθματικά Ρραγματικζσ ςυναρτιςεισ μιασ μεταβλθτισ, όρια ςυναρτιςεων και ςυνζχεια. Στοιχεία διαφορικοφ λογιςμοφ: παράγωγοσ, διαφορικό, ακρότατα και ςθμεία καμπισ ςυνάρτθςθσ, εφαπτομζνθ γραφικισ παράςταςθσ και αςφμπτωτεσ. Εφαρμογζσ ςε προβλιματα επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. Βαςικά κεωριματα διαφορικοφ λογιςμοφ και κανόνασ De l Hospital. Στοιχεία ςυνδυαςτικισ ανάλυςθσ: βαςικζσ αρχζσ απαρίκμθςθσ, διωνυμικοί ςυντελεςτζσ, διατάξεισ και ςυνδυαςμοί. Ειςαγωγι ςτθ γραμμικι άλγεβρα: είδθ πινάκων και πράξεισ, αντίςτροφοσ πίνακα, υπολογιςμόσ οριηουςϊν, επίλυςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων εξιςϊςεων. Χαρακτθριςτικό πολυϊνυμο τετραγωνικοφ πίνακα, ιδιοτιμζσ και ιδιοδιανφςματα. Εφαρμογζσ ςε κζματα οικονομίασ. 7. τοιχεία Εμπορικοφ Δικαίου Κλάδοσ - διακρίςεισ, οι αντικειμενικζσ εμπορικζσ πράξεισ, εξ υποκειμζνου εμπορικζσ πράξεισ, τεκμιριο εμπορικότθτασ. Εμπορικά βιβλία. Ζμποροι κατά τυπικό και ουςιαςτικό ςφςτθμα. Απόκτθςθ - απϊλεια εμπορικισ ιδιότθτασ. Συνζπειεσ. Βιομθχανικι ιδιοκτθςία, επωνυμία, Σιμα, Ευρεςιτεχνίεσ - εφευρζςεισ, δίκαιο του ανταγωνιςμοφ - ςυγχωνεφςεισ επιχειριςεων. Οι εταιρείεσ - διακρίςεισ. Θ Ομόρρυκμθ Εταιρεία, ίδρυςθ - λειτουργία λφςθ. Θ Ετερόρρυκμθ ι αφανισ Εταιρεία, Κδρυςθ - λειτουργία λφςθ. Θ Εταιρεία Σελ. 9 από 24

10 Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, είδθ, Κδρυςθ - λειτουργία λφςθ. Θ Ανϊνυμθ Εταιρεία, είδθ, Κδρυςθ - λειτουργία - λφςθ, Δίκαιο των αξιογράφων. Θ ςυναλλαγματικι, Θ επιταγι, Το γραμμάτιο. Εφαρμογζσ εμπορικοφ δικαίου καταςτατικό, επιταγι, ςυναλλαγματικι ςτοιχεία πτωχευτικοφ δικαίου. 8. Μικροοικονομικι Ανάλυςθ Θεωρία Ηιτθςθσ και Ρροςφοράσ, Ελαςτικότθτα, Κόςτοσ και Ραραγωγι, Αγορζσ - Ανταγωνιςμόσ και Ανάπτυξθ, Μονοπϊλιο και διάφορεσ μορφζσ Ολιγοπωλίου, Αποδοτικότθτα και ρφκμιςθ, Ηιτθςθ ςυντελεςτϊν παραγωγισ και παραγωγικότθτα, αμοιβζσ ειςροϊν, Ρρόςοδοσ, τόκοσ και κζρδθ. 9. Λογιςτικι Εταιρειϊν Βαςικά ςτοιχεία λογιςτικισ εταιρειϊν, ζννοιεσ Ομόρρυκμθσ - Ετερόρρυκμθσ Εταιρείασ, Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ανϊνυμθ Εταιρεία - Ρροςδιοριςμόσ Κακαρϊν Αποτελεςμάτων Εκμετάλλευςθσ, κακαρϊν Αποτελεςμάτων χριςθσ, φορολογία νομικϊν προςϊπων, ςυμπλιρωςθ εντφπων εφορίασ για νομικά πρόςωπα, Ε3 - Ε5 - Φ10 - εκκακάριςθ φόρου νομικϊν προςϊπων - Σφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων - ανάλυςθ οικονομικϊν καταςτάςεων - ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ - αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ - αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ - αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ - αρικμοδείκτεσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων - ειςαγωγι ςε αρικμοδείκτεσ αγοράσ - κάκετθ και οριηόντια ανάλυςθ επιχειριςεων - αποτίμθςθ εταιρειϊν και μετοχϊν ειςθγμζνων και μθ ςτο ΧΑΑ - χρθςιμότθτα Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν και Ρροχπολογιςμϊν. 10. Ανάπτυξθ αλγορίκμων - Διαδικαςτικόσ Προγραμματιςμόσ H/Y Βαςικζσ ζννοιεσ αλγορίκμων. Τεχνικζσ ςχεδίαςθσ αλγορίκμων. Ρρογραμματιςτικζσ δομζσ, Ακολουκία, Ζλεγχοσ και Επανάλθψθ. Εργαλεία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (ψευδοκϊδικασ, διαγράμματα ροισ προγράμματοσ, γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ). Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων. Θ γλϊςςα C, Δομι Ρρογράμματοσ ςτθ C, Τφποι δεδομζνων, Δθλϊςεισ Μεταβλθτϊν, Βρόχοι. Ρίνακεσ, Συναρτιςεισ, Δομζσ, Δείκτεσ, Ακολουκίεσ Χαρακτιρων. Ρρογραμματιςμόσ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν με τθ γλϊςςα C, Ανάπτυξθ προγραμμάτων και ςυναρτιςεων ςτθ C. Σελ. 10 από 24

11 11. Οικονομικά Μακθματικά Στοιχεία Γραμμικισ Άλγεβρασ. Ακολουκίεσ, Σειρζσ. Ρραγματικζσ ςυναρτιςεισ μιασ και δφο μεταβλθτϊν: πράξεισ, μερικι παράγωγοσ, ολικό διαφορικό, τοπικά ακρότατα. Πρια ςυναρτιςεων. Μεγιςτοποίθςθ και ελαχιςτοποίθςθ ςυναρτιςεων. Εφαρμογζσ των τοπικϊν ακροτάτων ςε κζματα οικονομίασ, μζκοδοσ εφρεςθσ δεςμευμζνων τοπικϊν ακροτάτων - πολλαπλαςιαςτζσ Lagrange. Συνδυαςτικι ανάλυςθ. Διαφορικόσ και ολοκλθρωτικόσ λογιςμόσ. Ειςαγωγι ςτισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ: διαφορικζσ εξιςϊςεισ χωριηομζνων μεταβλθτϊν, ομογενείσ και γραμμικζσ. Οικονομικζσ εφαρμογζσ. Ολοκλθρϊματα και οι εφαρμογζσ τουσ ςε προβλιματα οικονομικϊν επιςτθμϊν. Εκκετικζσ και λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ και οικονομικζσ του εφαρμογζσ κυρίωσ ςε προβλιματα χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ. Εφαρμογζσ ςε Θλεκτρονικό Υπολογιςτι με το πρόγραμμα Mathematica. 12. Ειςαγωγι ςτθ τατιςτικι των Επιχειριςεων Στοιχειϊδεισ Δειγματολθπτικζσ Μζκοδοι, Ρεριγραφι - Οργάνωςθ - Αποτφπωςθ Δεδομζνων, Αρικμθτικά Ρεριγραφικά Μζτρα (Μζτρα Κεντρικϊν Τάςεων, Μζτρα Διαςποράσ), Ειςαγωγι ςτισ Ρικανότθτεσ (Στοιχειϊδεισ Κανόνεσ, Δεςμευμζνθ πικανότθτα, τφποσ Bayes), Διακριτζσ τυχαίεσ Μεταβλθτζσ και οι Κατανομζσ Ρικανοτιτων τουσ, Συνεχείσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ και θ Κανονικι Κατανομι, Κατανομι Δείγματοσ, Εφαρμογζσ ςε H/Y. 13. Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ Ειςαγωγι ςτθ Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ. Οριςμοί, φιλοςοφία, αξιϊματα, αρχζσ ΔΟΡ. Θ ανάγκθ προςαρμογϊν και αλλαγϊν ςτουσ τρόπουσ διοίκθςθσ. Εργαλεία ελζγχου τθσ ποιότθτασ. Θ οργάνωςθ για τθν ποιότθτα. Επιτελικζσ λειτουργίεσ και λειτουργίεσ γραμμισ. Ανάπτυξθ τθσ ςειράσ ISO τον ζλεγχο και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ζργων και ενεργειϊν. Σφνταξθ εγχειριδίων ποιότθτασ και φακζλων διαδικαςιϊν. Το ευρωπαϊκό πλαίςιο πιςτοποίθςθσ. Κόςτοσ ποιότθτασ. Μεκοδολογίεσ ςτατιςτικοφ ποιοτικοφ ελζγχου SPC. Εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ των ανωτζρω με τθν χριςθ ειδικϊν πακζτων λογιςμικοφ ςε Θ/Υ. 14. Επιχειρθςιακι Ζρευνα Ειςαγωγι ςτθν Ζννοια τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ, Είδθ Επιχειρθςιακϊν Υποδειγμάτων, Γραμμικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Κατάςτρωςθ του Ρροβλιματοσ, Γραφικι και Αλγεβρικι Σελ. 11 από 24

12 Επίλυςθ, Μζκοδοσ Simplex, Ιδιόμορφεσ Ρεριπτϊςεισ, Δυιςμόσ και Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ), Ακζραιοσ Ρρογραμματιςμόσ (Μζκοδοι Branch and Bound, προγραμματιςμόσ 0-1), Ρροβλιματα Μεταφοράσ (Κακοριςμόσ και Επίλυςθ του Τυπικοφ Ρροβλιματοσ, Ειδικζσ Ρεριπτϊςεισ: Ρρόβλθμα Αντικατάςταςθσ, Ρρόβλθμα Μεταφόρτωςθσ), Εφαρμογζσ ςε H/Y. 15. Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων Το μάκθμα ςκοπεφει ςτο να διευκολφνει τθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ Διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποδοτικι, αποτελεςματικι και ανταγωνιςτικι λειτουργία των διαφόρων επιχειριςεων και παραγωγικϊν μονάδων γενικότερα. Ειδικότερα εςτιάηει ςτθν εξζταςθ και ανάλυςθ των διαδικαςιϊν του προγραμματιςμοφ, τθσ ανάλυςθσ εργαςίασ, τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ προςωπικοφ, τθσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων, τθσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων, τθσ πολιτικισ των αμοιβϊν, τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ και τζλοσ των εργαςιακϊν ςχζςεων με τθ μζκοδο τθσ μελζτθσ περιπτϊςεων, ομαδικϊν εργαςιϊν και εξζταςθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και αρκρογραφίασ. 16. Μακροοικονομικι Ανάλυςθ Υπολογιςμόσ Εκνικισ Ραραγωγισ - Συςτιματα Εκνικϊν Λογαριαςμϊν, Συνολικι Ηιτθςθ και Ρροςφορά - το Κεχνςιανό υπόδειγμα, το μονεταριςτικό υπόδειγμα, Δθμοςιονομικι πολιτικι, Νομιςματικι πολιτικι, Επιλογι του Δθμοςίου και εξωτερικζσ επιδράςεισ, Ρλθκωριςμόσ και ανεργία, Μιςκοί - αγορζσ εργαςίασ και εργατικζσ ενϊςεισ, Στοιχεία Διεκνοφσ Εμπορίου. 17. Δομζσ Δεδομζνων και Οργάνωςθ Αρχείων Δομζσ Δεδομζνων, βαςικζσ ζννοιεσ. Ρίνακεσ, Λίςτεσ, Ουρζσ, Δζνδρα, Γράφοι. Επεξεργαςία δομϊν δεδομζνων, ειςαγωγι, ανάκτθςθ και διαγραφι. Τφποι και οργάνωςθ αρχείων, ακολουκιακά, δενδρικά δεικτοδοτθμζνα αρχεία. Επεξεργαςία αρχείων, αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ, ευρετιρια αρχείων. Επεξεργαςία μεγάλων αρχείων. Τρόποι αποκικευςθσ αρχείων. Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςτθν επεξεργαςία αρχείων. Εφαρμογζσ διαχείριςθσ δομϊν δεδομζνων με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. Σελ. 12 από 24

13 18. Ειδικά Θζματα ςτθ τατιςτικι Εκτιμθτικι (Εκτίμθςθ Μζςων και Αναλογιϊν), Διαςτιματα Εμπιςτοςφνθσ Μεγάλων και Μικρϊν Δειγμάτων, Κακοριςμόσ Δείγματοσ, Ζλεγχοι Υποκζςεων (Μονόπλευροι - Αμφίπλευροι), X2 - Ζλεγχοι (Ανεξαρτθςίασ, Καλισ Ρροςαρμογισ), Ανάλυςθ Διαςποράσ (ANOVA), Ανάλυςθ Απλισ Ραλινδρόμθςθσ (Γραμμικι, Λογαρικμικι, Εκκετικι, Δευτζρου Βακμοφ) και Ανάλυςθ Συςχετίςεων δφο Μεταβλθτϊν, Εφαρμογζσ ςε H/Y. 19. Επιχειρθςιακά Παίγνια Ανάλυςθ δεδομζνων με επιχειρθςιακά δεδομζνα, τα τυπικά μοντζλα αντιδράςεων, αυτοματιςμόσ μοντζλων, αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ μοντζλων, τεκμθρίωςθ μοντζλων, επιχειρθματικά ςενάρια, αριςτοποίθςθ και ςτόχοι, ζλεγχοσ ανταγωνιςτικϊν αντιδράςεων, μζκοδοσ Monte Carlo, οι μθχανιςμοί τθσ προςομοίωςθσ, θ προςομοίωςθ ςαν εργαλείο επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ. 20. Επιχειρθματικόσ χεδιαςμόσ Αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων και βοθκιματα, διαχείριςθ ποικιλότθτασ, προϊκθςθ καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ. Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, φφςθ οργανωςιακϊν ςτόχων, μάνατημεντ αντικειμενικϊν ςκοπϊν, ζλεγχοσ ωσ λειτουργία του μάνατημεντ, προςεγγίςεισ εφαρμογισ ελζγχου. Χριςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, ςθμεία - κλειδιά. Τυποποιθμζνοι πίνακεσ και διαγράμματα, βάκοσ χρόνου του ςχεδιαςμοφ. Ξεκινϊντασ νζα επιχείρθςθ, υπολογιςμόσ ρεαλιςτικϊν επιπζδων κόςτουσ, κατανόθςθ κινδφνων, χρθματοδότθςθ, άδειεσ, νομικζσ οντότθτεσ, εμπορικά ονόματα, ςιματα κατατεκζντα κλπ. Στρατθγικι ςκζψθ, βαςικοί αρικμοί, ομάδα διοίκθςθσ. Ανάλυςθ ανταγωνιςμοφ και ανταγωνιςτικότθτασ, πθγζσ, προμθκευτζσ και υλοποίθςθ. Τεχνολογία και μελλοντικά προϊόντα / υπθρεςίεσ. Ρροϊκθςθ πωλιςεων. Ανάλυςθ κλάδου / αγοράσ. Εντοπιςμόσ πλθροφοριϊν, πρακτικι ζρευνα αγοράσ. Ρρόβλεψθ πωλιςεων, πλθροφορίεσ υπόβακρου, ανάλυςθ αγοράσ. Συςχζτιςθ προχπολογιςμοφ και οροςιμων του ςχεδίου. Επιχειρθματικοί αρικμοδείκτεσ. Υλοποίθςθ, ορόςθμα, περιλιψεισ, μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ. Χρθματοδότθςθ μικρϊν επιχειριςεων. Υποβολι ςχεδίου. Σελ. 13 από 24

14 21. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ H χρθματοοικονομικι λειτουργία και το περιβάλλον, θ χρονικι αξία του χριματοσ, Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν, οι επιδράςεισ τθσ μεταβολισ του επιπζδου των τιμϊν, χρθματοοικονομικοί δείκτεσ και διακριτικι ανάλυςθ, πρόβλεψθ χρθματοδοτικϊν αναγκϊν, χρθματοοικονομικόσ προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ, πολιτικι κεφαλαίων κίνθςθσ, διαχείριςθ και πολιτικι των πιςτϊςεων. 22. Οικονομικι τθσ Διοίκθςθσ Αποφάςεισ βελτιςτοποίθςθσ, αποφάςεισ διαχείριςθσ κινδφνου, αποφάςεισ ςτισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ, προςδιοριςτικοί παράγοντεσ ηιτθςθσ, αποτελεςματικι παραγωγι, πρόβλεψθ κόςτουσ, ειδικζσ τεχνικζσ κακοριςμοφ τιμϊν, προγραμματιςμόσ επενδφςεων, αποφάςεισ βάςει ανάλυςθσ ιςολογιςμοφ, αποφάςεισ βάςει ανάλυςθσ κόςτουσ / οφζλουσ, κυβζρνθςθ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, προχπολογιςμόσ κεφαλαίου. 23. Επιχειρθματικζσ Δικτυακζσ Εφαρμογζσ και Internet Τφποι δικτφων ςτθν επιχείρθςθ, κατανεμθμζνεσ επιχειρθματικζσ εφαρμογζσ, βαςικζσ ζννοιεσ για τθν κατανεμθμζνθ επεξεργαςία, βαςικά πρωτόκολλα, ο κατανεμθμζνοσ ζλεγχοσ, τα ςθμαντικότερα κζματα των κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων. Εφαρμογζσ του διαδικτφου (Internet) ςτθν επιχείρθςθ, θλεκτρονικό εμπόριο, αρχζσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ εγγράφων (EDI), θ διαφιμιςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτο διαδίκτυο, intranets. Εξοικείωςθ με τα κατανεμθμζνα ςυςτιματα, το διαδίκτυο και θ ολοκλιρωςθ του με επιχειρθματικζσ εφαρμογζσ (Βάςεισ Δεδομζνων, υπολογιςτικά φφλλα). Εξοικείωςθ με τθν HTML και με τουσ υπάρχοντεσ εκδότεσ. Υλοποίθςθ και δθμοςίευςθ ςελίδασ ςτον παγκόςμιο ιςτό. 24. υςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων Βαςικζσ ζννοιεσ, χριςθ των Βάςεων Δεδομζνων ςτθν επιχείρθςθ, είδθ Βάςεων Δεδομζνων. Θεμελίωςθ των Βάςεων Δεδομζνων, ςχεςιακι άλγεβρα, λειτουργικζσ εξαρτιςεισ. Σχεςιακό μοντζλο των Βάςεων Δεδομζνων, πίνακεσ, κλειδιά, διάγραμμα οντοτιτων - ςχζςεων. Βαςικζσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων, διαγραφι ενθμζρωςθ, ειςαγωγι και βελτιςτοποίθςθ. Συςτιματα διαχείριςθσ κειμζνων, τεχνικζσ δεικτοδότθςθσ, Σελ. 14 από 24

15 μζτρθςθ απόδοςθσ, μοντζλα δεδομζνων, θ χριςθ τουσ ςτθν επιχείρθςθ. Αντικειμενοςτρεφείσ Βάςεισ Δεδομζνων, βαςικζσ ζννοιεσ, θ χριςθ τουσ ςτθν επιχείρθςθ. Ρολυδιάςτατεσ Βάςεισ Δεδομζνων, βαςικζσ ζννοιεσ, μζκοδοι υλοποίθςθσ, ο ρόλοσ τουσ ςτθν ανάλυςθ των επιχειρθματικϊν δεδομζνων. Θ γλϊςςα διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων SQL. Χριςθ εμπορικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ B.Δ. και εξοικείωςθ με τθν γλϊςςα SQL, εξοικείωςθ με ςυςτιματα διαχείριςθσ κειμζνων και με τισ πολυδιάςτατεσ Βάςεισ Δεδομζνων. 25. Διοίκθςθ Λειτουργιϊν Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Λειτουργιϊν, Οριςμόσ τθσ Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν, Οι λειτουργίεσ ςτισ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ, Διάκριςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, O Στρατθγικόσ ρόλοσ τθσ Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν ςτο παγκοςμιοποιθμζνο ανταγωνιςτικό περιβάλλον, Ρροβλζψεισ Ηιτθςθσ, Επιλογι Τοποκεςίασ Εγκατάςταςθσ, Στρατθγικι Επιλογι Διεργαςιϊν και Χωροταξίασ, Σχεδιαςμόσ Ραραγωγικισ Δυναμικότθτασ, Ρροςδιοριςτικι και Ρικανοκεωρθτικι διαχείριςθ αποκεμάτων, Συςτιματα JIT, Ανταγωνιςμόσ με βάςθ το χρόνο. 26. Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων Είδθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων, Ρεριβάλλον Αποφάςεων, (Συνκικεσ Βεβαιότθτασ, Αβεβαιότθτασ, Κινδφνου), Ορκολογικι Ρροςζγγιςθ ςτθ Λιψθ Αποφάςεων, Μζκοδοι Δθμιουργικισ Σκζψθσ (Καταιγιςμόσ Ιδεϊν, Μζκοδοσ Delphi, Αναλογίεσ κλπ.), Συναρτιςεισ Ευθμερία - Χρθςιμότθτασ, Ρροςζγγιςθ Bayes, Ροιοτικζσ Μζκοδοι (Δζνδρα Αποφάςεων, Ρίνακεσ Αποφάςεων, Διαγράμματα Ακολουκίασ Γεγονότων, Αναλυτικι Ιεραρχικι Μζκοδοσ), Εφαρμογζσ ςε H/Y. 27. Σεχνικζσ Προβλζψεων και Ελζγχου Ειςαγωγι ςτισ Μεκόδουσ Ρρόβλεψθσ, Κλαςςικά Υποδείγματα Χρονολογικϊν Σειρϊν, Ρροςζγγιςθ Γραμμικϊν Τάςεων βάςει τθσ Μεκόδου Ελαχίςτων Τετραγϊνων, Εποχιακι Μεταβλθτότθτα, Εκκετικι Εξομάλυνςθ, Μζκοδοι: Box - Jenkins, GAF (Generalized Filtering), Οικονομετρικά Υποδείγματα, Εφαρμογζσ ςε H/Y. Σελ. 15 από 24

16 28. Διαφιμιςθ και Δθμόςιεσ χζςεισ Ζννοια, ςτόχοι και εξζλιξθ τθσ διαφιμιςθσ. Θ ζνταξθ τθσ διαφιμιςθσ ςτο χϊρο του Μάρκετινγκ. Ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τθσ ζρευνασ ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ των διαφθμιςτικϊν προτάςεων. Άντλθςθ πλθροφοριϊν Μάρκετινγκ για τα τμιματα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, δθμιουργικοφ, διαφθμιςτικϊν μζςων. Θ επίδραςθ τθσ διαφιμιςθσ ςτο κόςτοσ των αγακϊν, ςτθν αξία των προϊόντων, ςτθν οικονομία μιασ χϊρασ, ςτον κοινωνικό τομζα Στάδια επενζργειασ τθσ διαφιμιςθσ. Τα υπζρ και τα κατά τθσ διαφιμιςθσ. Διαφθμιςτικζσ επιχειριςεισ, τμιματα και μζκοδοι οργάνωςθσ τουσ. Στόχοι Μάρκετινγκ και Διαφθμιςτικοί ςτόχοι. Στρατθγικι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ. Δθμιουργικζσ προςεγγίςεισ ςτθν διαφιμιςθ. Ζλεγχοσ δθμιουργικισ ιδζασ. Ραραγωγι διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. Ρρογραμματιςμόσ μζςων. Κακοριςμόσ και κατανομι διαφθμιςτικοφ προχπολογιςμοφ. Γενικζσ αρχζσ Δθμοςίων Σχζςεων. Ρρογράμματα Δθμοςίων Σχζςεων. Τεχνικζσ, μζςα και εφαρμογζσ Δθμοςίων Σχζςεων. Το επάγγελμα του ςυμβοφλου των Δ.Σ. Θ Ρρακτικι των Δ.Σ. (οργάνωςθ, ςχεδιαςμόσ ςυνεδρίων, δελτία τφπου, πρόςκλθςθ, διεκνείσ παρουςιάςεισ κ.ά.). Δθμοςιογραφικι ζρευνα. Χριςθ μζςων ενθμζρωςθσ. Θ κοινι γνϊμθ, θ επικοινωνία. 29. Μάρκετινγκ Τπθρεςιϊν Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν. Ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν. Κατανόθςθ των προςδοκιϊν και αντιλιψεων των καταναλωτϊν υπθρεςιϊν μζςω τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ. Σχεδιαςμόσ και τοποκζτθςθ υπθρεςίασ. Ο ρόλοσ των υπαλλιλων και των καταναλωτϊν ςτθ δθμιουργία και παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ. Ο ρόλοσ τθσ προϊκθςθσ. Το κόςτοσ τθσ ποιότθτασ. Θ απόδοςθ τθσ ποιότθτασ. Εςωτερικό μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ των ςχζςεων. Μελζτθ περιπτϊςεων. 30. υμπεριφορά Καταναλωτι Θ διαδικαςία λιψεωσ καταναλωτικϊν αποφάςεων. Θ ψυχολογία τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ. Υποκίνθςθ και καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Ρροςωπικότθτα και καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Δομι και διαχείριςθ των ςτάςεων του καταναλωτι. Τα οικονομικά τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ. Θ δομι των ατομικϊν προτιμιςεων. Θ ατομικι ηιτθςθ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ. Το κοινωνικό περιβάλλον τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ. Ομάδεσ αναφοράσ και ςυμπεριφορά καταναλωτι. Ρολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ επιδράςεισ ςτθν ςυμπεριφορά καταναλωτι. Θ ετερογζνεια καταναλωτικϊν προτιμιςεων και ςυμπεριφορϊν. Αρχζσ και μζκοδοι τμθματοποίθςθσ Σελ. 16 από 24

17 καταναλωτικϊν αγορϊν. Θ ςφγχρονθ ανάλυςθ τθσ επιλογισ του καταναλωτι. Ο καταναλωτισ και τα χαρακτθριςτικά προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θ ςφγχρονθ ανάλυςθ των αντιλιψεων των καταναλωτϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ. Ο καταναλωτισ ζναντι τθσ καινοτομίασ. Θζματα προςταςίασ του καταναλωτι. Ειδικά κζματα ςυμπεριφοράσ καταναλωτι. 31. Επιχειρθματικά Δίκτυα H/Y Βαςικζσ ζννοιεσ δικτφων, θ εξζλιξθ των δικτφων, ο ρόλοσ τουσ ςτθν επιχείρθςθ. Μζςα μετάδοςθσ. Είδθ δικτφων, τοπικά, ευρείασ περιοχισ, μθτροπολιτικά. Είδθ γραμμϊν και ςυςκευϊν δικτφων. Λειτουργικά Συςτιματα δικτφων. Θ τθλεματικι, οι υπθρεςίεσ τθλεματικισ ςτθν επιχείρθςθ, μεταφορά αρχείων, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ, οι νζεσ υπθρεςίεσ τθλεματικισ. Δθμόςια δίκτυα ςτθν Ελλάδα, βαςικά χαρακτθριςτικά, υπθρεςίεσ. Διαδίκτυο (Internet), ιςτορικι εξζλιξθ, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ. Σφνδεςθ προςωπικϊν H/Y, βαςικζσ λειτουργίεσ ςτα τοπικά δίκτυα, διαχείριςθ τοπικϊν δικτφων και χρθςτϊν. O παγκόςμιοσ ιςτόσ, φυλλομετρθτζσ. Υπθρεςίεσ , ftp, telnet. 32. Σεχνολογία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δομθμζνθ ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ λογιςμικοφ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. Διαγράμματα ροισ. Σφμβολα διαγραμμάτων ροισ. Χαρακτθριςτικά διαγραμμάτων ροισ. Είδθ διαγραμμάτων ροισ. Διαγράμματα ροισ δεδομζνων. Δομικά ςτοιχεία. Σφνταξθ. Συνθκιςμζνα λάκθ. Ρολυεπίπεδθ ανάλυςθ. οι εργαςίασ. Διαγράμματα ανάκεςθσ διαδικαςιϊν. Δομικά ςτοιχεία. Αντικειμενοςτρεφισ ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ. Κλάςθ και κλθρονομικότθτα. Αντικείμενο και ςτιγμιότυπο. Unified Modelling Language (UML). Τφποι διαγραμμάτων. Διαγράμματα κλάςεων. Σχζςεισ κλάςεων. Διαγράμματα περιπτϊςεων χριςθσ. Σχζςεισ. Διαγράμματα ακολουκίασ, Διαγράμματα καταςτάςεων. Διαγράμματα δραςτθριοτιτων. Σχεδιαςμόσ διαλογικϊν εφαρμογϊν με βάςθ τα ςενάρια χριςθσ τουσ: θ μεκοδολογία ICONIX. Δομι τθσ μεκοδολογίασ. Ανάλυςθ απαιτιςεων. Αρχικόσ ςχεδιαςμόσ. Σχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. Εφαρμογι. Σελ. 17 από 24

18 33. Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Σχεδίαςθ Βάςεων Δεδομζνων (κανονικοποίθςθ). Μετάβαςθ από το μοντζλο οντοτιτων ςυςχετίςεων ςτο ςχεςιακό. Πψεισ (views), περιοριςμοί (constraints), δοςολθψίεσ (transactions), stored procedures, Triggers. Ο όλοσ και τα κακικοντα του Διαχειριςτι Βάςεων Δεδομζνων. Αςφάλεια και δικαιοδοςία ςε Βάςεισ Δεδομζνων. Αντίγραφα (back up) τθσ βάςθσ δεδομζνων και επαναλειτουργία βάςθσ (recovery). Συγχρονιςμόσ προςπζλαςθσ (concurrency) ςε περιβάλλοντα με πολλοφσ χριςτεσ. Βελτιςτοποίθςθ αιτθμάτων προςπζλαςθσ (query optimization). Κατανεμθμζνεσ Βάςεισ Δεδομζνων (distributed database). Επίκαιρα κζματα βάςεων δεδομζνων (βάςεισ πολυμζςων, βάςεισ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο, αςφάλεια βάςεων δεδομζνων, διαχείριςθ γνϊςθσ και βάςεισ δεδομζνων και γνϊςθσ, XML, OLAP, Data Warehouse κ.λπ.). Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, stored procedures κ.λπ.). Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων Ανοικτοφ κϊδικα. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν πάνω από πρότυπεσ διεπαφζσ επικοινωνίασ με βάςεισ (ODBC, JDBC), κατανεμθμζνεσ βάςεισ, αρχιτεκτονικζσ πελάτθ - εξυπθρετθτι, αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων, βάςεισ και διαδίκτυο. 34. Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα Αλλαγι ςε επίπεδο ατόμου, ςε επίπεδο ομάδασ, υποδείγματα και προςεγγίςεισ επιχειρθματικισ αλλαγισ, διοίκθςθ αλλαγισ. Καινοτομία και ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, τφποι καινοτομίασ, τρόποι καινοτομίασ, νζεσ προκλιςεισ. Καινοτομία ωσ διαδικαςία μάνατημεντ, ωσ κεμελιϊδθσ επιχειρθματικι διαδικαςία, ςυνζπειεσ ελλιποφσ κατανόθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ καινοτομίασ, επιτυχισ διαχείριςθ καινοτομίασ. Στρατθγικζσ καινοτομίασ, τεχνολογικζσ τροχιζσ, αποτελεςματικζσ εξωτερικζσ διαςυνδζςεισ για μάκθςθ, δθμιουργία οργανιςμοφ που καινοτομεί. Στρατθγικζσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, δθμιουργικότθτα, επιλογι και αξιολόγθςθ ζργων, χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ, ςχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ, τεχνολογικι πρόβλεψθ. 35. Επιχειρθςιακι Ζρευνα - Ειδικά Θζματα Θεωρία Αναμονισ (Στοιχεία που Συνκζτουν το Τυπικό Υπόδειγμα Αναμονισ, Συνικεισ Κατανομζσ, Νόμοι Αφίξεων και Ρροτεραιοτιτων, Δυναμικότθτα Στακμϊν Εξυπθρζτθςθσ, Ραράλλθλθ ι Σειριακι Δθμιουργία Ουρϊν, Συλλογι Δεδομζνων και Ζλεγχοσ), Ρροςομοίωςθ (Στόχοι και Σχεδιαςμόσ Εφαρμογϊν Ρροςομοίωςθσ, Είδθ Υποδειγμάτων και Διακριτζσ Σελ. 18 από 24

19 Ρροςεγγίςεισ Ρροςομοίωςθσ, Τυχαίοι Αρικμοί και μζκοδοσ Monte Carlo, Συγκζντρωςθ Ραρατθριςεων και Βελτιςτοποίθςθ), Θεωρία Αποκεμάτων (Κακοριςμόσ του Γενικοφ Ρροβλιματοσ, Υποδείγματα Κακοριςμζνα και Ρικανολογικά, Εφαρμογζσ ςε H/Y. 36. Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ Ανάλυςθ των μεκόδων και τεχνικϊν που ζχουν ωσ αντικείμενο τον ςχεδιαςμό, τον ζλεγχο και τθν εκτζλεςθ τθσ ροισ των προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που περιλαμβάνει τουσ προμθκευτζσ, τθν παραγωγικι διαδικαςία και τα δίκτυα διανομισ προσ τουσ τελικοφ καταναλωτζσ. Θεωρία Αποκεμάτων (Κακοριςμόσ του Γενικοφ Ρροβλιματοσ, Υποδείγματα Κακοριςμζνα και Ρικανολογικά, Εφαρμογζσ ςε Θ/Υ. 37. Μάρκετινγκ - Διοίκθςθ Επϊνυμου Προϊόντοσ Θ ζννοια τθσ επωνυμίασ (brand name), Βαςικζσ ζννοιεσ επωνυμίασ, Επιλογι ονόματοσ τθσ επωνυμίασ, Επιλογι λογοτφπου, Κατοχφρωςθ επωνυμίασ, Ο ρόλοσ του διαδικτφου ςτθ διοίκθςθ τθσ επωνυμίασ, Διεκνείσ επωνυμίεσ, Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα διεκνϊν επωνυμιϊν, Στρατθγικι τυποποίθςθσ και ςτρατθγικι προςαρμογισ, Βαςικοί κανόνεσ τθσ διεκνοφσ διοίκθςθσ επϊνυμου προϊόντοσ, Ανάπτυξθ και διατιρθςθ ςτο χρόνο ιςχυρϊν επωνυμιϊν, Θ κεωρία Ρροςανατολιςμοφ ςτθν Επωνυμία, Ανάπτυξθ φιλοςοφίασ επωνυμίασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, Ανάπτυξθ και ςχεδιαςμόσ επιτυχθμζνων επωνυμιϊν. 38. χεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Διαφθμιςτικισ Εκςτρατείασ / Επικοινωνιακι Πολιτικι Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, διαφθμιςτικά μζςα above the line and below the line, Media shops, χορθγία, Ελλθνικόσ Κϊδικασ Διαφιμιςθσ, Διαφιμιςθ και Ευρωπαϊκι νομοκεςία, δεοντολογία τθσ διαφθμιςτικισ λειτουργίασ, ταυτότθτα και χαρακτθριςτικά του κοινοφ ςτόχου και των διαφθμιςτικϊν μζςων, ςτόχοι ςτρατθγικισ και προγραμματιςμόσ των διαφθμιςτικϊν μζςων, είδθ και μορφζσ τθσ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ, Ρροχπολογιςμόσ και αποςαφινιςθ του διαφθμιςτικοφ κονδυλίου, Επιλογι και κόςτοσ των διαφθμιςτικϊν μζςων, Στρατθγικι μετάδοςθσ τθσ εκςτρατείασ, Αγορά χϊρου, χρόνου, δικαιωμάτων, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ. Σελ. 19 από 24

20 39. Μεκοδολογία Ζρευνασ - Ζρευνα Αγοράσ Ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ αγοράσ, ςχεδιαςμόσ ζρευνασ, είδθ ερευνϊν, πθγζσ πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων για ζρευνεσ μάρκετινγκ, ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα αγοράσ, ςφγχρονοι τρόποι ςυλλογισ δεδομζνων, θ ζννοια τθσ μζτρθςθσ και οι κλίμακεσ μζτρθςθσ ςτθν ζρευνα αγοράσ, ανάπτυξθ ερωτιςεων ςε δθμοςκοπιςεισ (surveys), ςχεδιαςμόσ ερωτθματολογίου, μζκοδοι ςυλλογισ πρωτογενϊν δεδομζνων με δθμοςκοπιςεισ, θ ζννοια και οι διαδικαςίεσ τθσ δειγματολθψίασ, βαςικζσ αρχζσ και κφριεσ μζκοδοι ανάλυςθσ εμπειρικϊν δεδομζνων, ειδικά κζματα ζρευνασ αγοράσ. 40. Αντικειμενοςτρεφισ Προγραμματιςμόσ Θ αντικειμενοςτρεφισ προςζγγιςθ, Ιςτορικό και εφαρμογζσ τθσ, Ζννοιεσ τθσ αντικειμενοςτρεφοφσ φιλοςοφίασ (αντικείμενο, κλάςθ, μζκοδοσ, μινυμα, δθμιουργόσ, κρφψιμο πλθροφορίασ, αφαιρετικότθτα, κλθρονομικότθτα, ςυναρμογι, ενκυλάκωςθ, πολυμορφιςμόσ), Μεκοδολογίεσ για αντικειμενοςτρεφι ανάλυςθ και ςχεδιαςμό πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, Στοιχεία αντικειμενοςτρεφϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, Υλοποίθςθ διεπαφϊν χριςτθ, Εξαιρζςεισ, Νιματα, Διαχείριςθ αρχείων. Ρρογραμματιςμόσ με τθ γλϊςςα Java. 41. Σεχνολογίεσ Παγκόςμιου Ιςτοφ Θεμελιϊδθ ςυςτατικά του web, βαςικοί οριςμοί. Μοντζλο πελάτθ - διακομιςτι (client - server). Ρελάτθσ ιςτοφ. Αρχιτεκτονικι web browser. Διακομιςτισ Ιςτοφ. Είδθ web servers. Τφποι ιςτοςελίδων. Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδων και ιςτοτόπων: Φιλοςοφία και ςχεδιαςμόσ. Ο ρόλοσ τθσ εμφάνιςθσ και τθσ ευχρθςτίασ. Κρίςιμα ςθμεία ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ και ιςτότοπου. Κριτιρια ευχρθςτίασ. Ανάπτυξθ ιςτότοπου για μία επιχείρθςθ: αρχικό πλάνο. Γιατί να γίνει ανάπτυξθ ιςτότοπου; Λειτουργικά οφζλθ, ςτρατθγικά οφζλθ, περιςταςιακά οφζλθ. Απαιτιςεισ. Κφκλοσ ηωισ. Σθμεία επικζντρωςθσ ςχεδιαςμοφ. Εξζταςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και προβλθμάτων του παγκοςμίου Ιςτοφ και οι γενικοί ςτόχοι και αρχιτεκτονικζσ που ζχουν προτακεί για τον Σθμαςιολογικό Ιςτό. Cascading Style Sheets (CSS). Οριςμόσ μορφοποίθςθσ. Σφνταξθ. Ραράμετροσ class. Εφαρμογι CSS. Javascript. Σφγκριςθ με Java. Σενάρια ςτο τμιμα head και ςτο τμιμα body. Σενάρια ςε εξωτερικό αρχείο. Μεταβλθτζσ. Εντολζσ επιλογισ. Αναδυόμενα παράκυρα. Δομζσ επανάλθψθσ. Γεγονότα. Συναρτιςεισ. Κλιςεισ ςυναρτιςεων. Τεχνολογίεσ και γλϊςςεσ αναπαράςταςθσ Σελ. 20 από 24

21 μεταδεδομζνων (XML, RDF, OWL). Ραρουςίαςθ των οντολογιϊν και τθσ λογικισ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων ςτο Σθμαςιολογικό ιςτό. Ευφυείσ Ρράκτορεσ και υπθρεςίεσ παγκόςμιου ιςτοφ για τθν υλοποίθςι τουσ. Εφαρμογζσ. 42. Θλεκτρονικό Επιχειρείν Ειςαγωγι ςτθν e-επιχειρθματικότθτα, Θλεκτρονικό Επιχειρείν και Θλεκτρονικό Εμπόριο, Βαςικζσ κατθγορίεσ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, Επιχειρθματικά Μοντζλα Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, Θλεκτρονικό Κατάςτθμα (e-shop), Αςφάλεια Συναλλαγϊν, Συμμετρικι και αςφμμετρθ κρυπτογραφία, Ψθφιακζσ υπογραφζσ, Τεχνολογίεσ και Υπθρεςίεσ Εξατομίκευςθσ, Τεχνικζσ εξατομίκευςθσ, Συςτιματα Συςτάςεων, Αλγόρικμοι και τεχνικζσ, Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ, Θλεκτρονικζσ κάρτεσ και ζξυπνεσ κάρτεσ (smart cards), Θλεκτρονικζσ επιταγζσ (e-checking), Αςφάλεια θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, Αξιολόγθςθ του e- Επιχειρείν, e-banking, e-work. Υλοποίθςθ Εφαρμογϊν e-επιχειρείν και e-εμπορίου, Εργαλεία ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνων λφςεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου (εμπορικά και ανοικτοφ κϊδικα), Δικτυακοί τόποι ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνων λφςεων e-επιχειρείν και e- εμπορίου, Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ςυςτθμάτων e-επιχειρείν και e- εμπορίου. 43. τρατθγικι Επιχειριςεων H διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ μεταβολισ, το περιβάλλον των επιχειριςεων, προςεγγίςεισ ςτον ςχεδιαςμό ςτρατθγικισ, οι αντικειμενικοί ςτόχοι, ανάλυςθ χάςματοσ, ανάλυςθ SWOT, άλλεσ τεχνικζσ ανάλυςθσ, ςτρατθγικζσ επζκταςθσ - ςυρρίκνωςθσ - οριηόντιασ και κάκετθσ ολοκλιρωςθσ, κακοριςμόσ των προτφπων απόδοςθσ, μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, προκαταρκτικοί ζλεγχοι, ζλεγχοι κατά τθν διεργαςία, ζλεγχοι εκροισ, διαχειριςτικοί ζλεγχοι, θ ςθμαςία τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ, ενκάρρυνςθ καινοτομίασ. 44. Ποςοτικζσ Μζκοδοι ςτθ Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων Εφαρμοςμζνεσ Ροςοτικζσ μζκοδοι ςτθ Λιψθ Αποφάςεων, Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ με Χριςθ Μεκοδολογιϊν Στατιςτικισ (Λιψθ Αποφάςεων με Ρρωτογενι Ρλθροφορία), Ρικανοτιτων (Λιψθ Αποφάςεων με εκ των Υςτζρων Ρλθροφορία) και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ Σελ. 21 από 24

22 (Ρολυκριτθριακι Λιψθ Αποφάςεων, Βζλτιςτα Ρρότυπα Αποδοτικότθτασ, Γραμμικόσ Ρρογραμματιςμόσ, Ρροςομοίωςθ), Εφαρμογζσ ςε H/Y. 45. Διεκνείσ χζςεισ και Θεςμοί Το δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο, Οι διεκνείσ ςυμβάςεισ διακρίςεισ. Οι διεκνείσ οργανιςμοί, Σφςταςθ - διακρίςεισ. Το ιςτορικό πλαίςιο δθμιουργίασ τθσ Ε.Ε. - ΕΟΚ - ΕΚΑΧ - ΕΚΑΕ. Θ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ. Θ δθμιουργία τθσ Ε.Ε. - θ εξζλιξθ τθσ ζωσ ςιμερα. Τα κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε., Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, Το Συμβοφλιο των Υπουργϊν, Θ Επιτροπι, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο, Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ελεγκτικό Συνζδριο και τα δευτερεφοντα κοινοτικά όργανα, θ ΟΝΕ. 46. τρατθγικό Μάρκετινγκ Οι αντιλιψεισ και διαχρονικά θ αποςτολι των επιχειριςεων, θ Διοίκθςθ Μάρκετινγκ ςτο υποςφςτθμα Μάρκετινγκ (θ περιουςιακι αξία τθσ φίρμασ, θ ανάλυςθ τθσ αξίασ για τον πελάτθ, το μάρκετινγκ με τθ βοικεια βάςεων δεδομζνων, το θλεκτρονικό εμπόριο, τα δίκτυα αξίασ, τα υβριδικά κανάλια, θ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, οι ολοκλθρωμζνεσ επικοινωνίεσ μάρκετινγκ κ.ά.), Θ λιψθ των αποφάςεων ςτθ Διοίκθςθ Μάρκετινγκ (Μζκοδοι και κριτιρια λιψεωσ αποφάςεων). Τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ τθσ Διοίκθςθ Μάρκετινγκ, Επιχειρθματικά Σχζδια (Business Plans). Νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ, όπωσ το μάρκετινγκ εμπειριϊν, το ψυχαγωγικό, και το μεταδοτικό μάρκετινγκ. 47. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Πωλιςεων Ειςαγωγι ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ρωλιςεων. Ο κακοριςμόσ των ρόλων του διευκυντι πωλιςεων και των πωλθτϊν. Ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ και προχπολογιςμόσ. Θ οργάνωςθ του προςωπικοφ πωλιςεων. Εκτίμθςθ δυνατοτιτων και προβλζψεισ πωλιςεων. Αναηιτθςθ και επιλογι των πωλθτϊν. Θ εκπαίδευςθ των πωλθτϊν. Θ δθμιουργία κινιτρων. Αποηθμίωςθ των πωλθτϊν. Σχεδιαςμόσ περιοχϊν πωλιςεων. Κακοριςμόσ των μζτρων αποδοτικότθτασ. Εκτίμθςθ και ζλεγχοσ. Σελ. 22 από 24

23 48. Μάρκετινγκ ςτο Διαδίκτυο - Διαχείριςθ χζςεων Πελατϊν (e-crm) Θεωρθτικζσ βάςεισ του CRM, μάρκετινγκ ςχζςεων, πελατοκεντρικόσ προςανατολιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ, ικανοποίθςθ και διατιρθςθ του πελάτθ, αλλαγι τθσ επιχείρθςθσ, προςαρμογι τθσ επιχείρθςθσ ςτο περιβάλλον, υιοκζτθςθ νοοτροπίασ μάκθςθσ. Βαςικζσ λειτουργίεσ του CRM: αμφίδρομθ επικοινωνία με τουσ πελάτεσ, εξόρυξθ δεδομζνων των πελατϊν. Στάδια εφαρμογισ του CRM, προςδιοριςτικοί παράγοντεσ επιτυχίασ του CRM. Ο ρόλοσ τθσ ςτρατθγικισ του CRM ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ. Επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ με κατάλλθλο λογιςμικό και με τθ χριςθ του Διαδικτφου, αμφίδρομθ επικοινωνία με τουσ πελάτεσ, εξόρυξθ και ανάλυςθ πλθροφοριϊν των πελατϊν. 49. Διαχείριςθ Ζργων Θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτοιχεία από τθν διαχείριςθ λειτουργιϊν, χρονικό προγραμματιςμό ζργων και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ επιχειρθςιακϊν αποφάςεων και διαδικαςιϊν. Επίςθσ αναλυτικι περιγραφι των μεκοδολογιϊν χρονικοφ προγραμματιςμοφ και ορκολογικισ οργάνωςθσ των εργαςιϊν ι των μθχανοποιθμζνων δραςτθριοτιτων καταςκευισ των ζργων με κριτιριο τθν βζλτιςτθ διάκεςθ ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων ι τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν. Δικτυωτόσ προγραμματιςμόσ και τεχνικι καταςκευισ δικτυωτοφ διαγράμματοσ ζλεγχοσ πορείασ εκτελζςεωσ ζργου με το δικτυωτό διάγραμμα. Διαγράμματα Gant, θ βελτιςτοποίθςθ χρόνου, κόςτουσ και δυναμικοφ. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του Project Management. Οργάνωςθ ζργου. Εκτίμθςθ κόςτουσ. Επιλογι αναδόχου. Ζλεγχοσ ζργου. Διοικθτικζσ ικανότθτεσ. Διαχείριςθ ρίςκου. 50. Προγραμματιςμόσ και Διαχείριςθ Επιχειρθματικϊν Πόρων - ERP Ζννοια και φιλοςοφία τθσ διαχείριςθσ επιχειρθματικϊν πόρων, Επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ, Σχζςεισ και εξαρτιςεισ μεταξφ επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν, Ο ρόλοσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτισ διαδικαςίεσ και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ, Δομι ERP ςυςτθμάτων, Τεχνολογίεσ, Αρχιτεκτονικι πελάτθ / εξυπθρετθτι (client / server), Ολοκλιρωςθ επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν, Διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, Αναδιοργάνωςθ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν - BPR, Κφκλοσ ηωισ ERP ςυςτθμάτων, Επιλογι - Αξιολόγθςθ - Ρρομικεια ERP ςυςτθμάτων, Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ERP ςυςτθμάτων, Μελζτθ περιπτϊςεων εφαρμογισ ERP ςυςτθμάτων ςε επιχειριςεισ διαφόρων κλάδων και μεγεκϊν. Χριςθ και λειτουργία ERP ςυςτιματοσ. Σελ. 23 από 24

24 51. Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ Ζννοια και οριςμόσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ςτθ ςφγχρονθ επιχείρθςθ. Δομι και πλαίςιο ανάλυςθσ. Σχζςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και management. Στοιχεία τεχνολογίασ. Επεξεργαςία δεδομζνων. Οργάνωςθ δεδομζνων. Ανάλυςθ και ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων, εφαρμογζσ. Αξιολόγθςθ και ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Βαςικζσ ζννοιεσ. Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Διοίκθςθσ (Management Information Systems, MIS). Δομι Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διοικιςεωσ (ΡΣΔ). Ρεριβάλλον των ΡΣΔ. Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ των ΡΣΔ. Ανάλυςθ περιπτϊςεων. Εφαρμογζσ, κίνδυνοι. Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των ΡΣΔ. Θζματα επικοινωνίασ και ανκρωπίνων ςχζςεων ςτα ΡΣΔ. Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα. Ελλθνικι πραγματικότθτα. Ανάλυςθ περιπτϊςεων. Στρατθγικόσ προγραμματιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ και ΡΣΔ. 52. Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία Ειδικά κζματα ξζνθσ γλϊςςασ - ορολογία. Σελ. 24 από 24

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2015 TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ - ΠΑΣΡΑ Περιεχόμενα Ι. ΠPΟΩΠΙΚΟ ΣΜHΜΑΣΟ... 3 ΙΙ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤΔΩΝ... 4 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων 3 Ο εξάμθνο Χθμικών Μθχανικών ΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΕ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γιώργοσ Μαυρωτάσ, Αν.Καθηγητής ΕΜΠ mavrotas@chemeng.ntua.gr Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: 1) ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ι και των ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ από τα ομοιά του. 2) ΣΥΜΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 1:Σφντομη αναςκόπηςη των κυριότερων εννοιϊν των βάςεων δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: ,

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: , Η Εκπαίδευςη του Φαρμακοποιοφ και τησ Ομάδασ του ςε δφςκολουσ καιροφσ Η αγορά του φαρμακείου αλλάηει δραματικά. Είναι κοινι ςυνείδθςθ ότι οι φαρμακοποιοί, βρίςκονται αφενόσ προ μζτρων που κα μειϊςουν αιςκθτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα 1 2 Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 8 1. Ειςαγωγι... 10 1.1 ΟικολογικόσΣχεδιαςμόσ... 10 1.2 Θ ςθμαςία του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ... 11 1.3 Φιλοςοφία ΚφκλουΗωισ... 13 1.4 Ραραδείγματα Κεραμικϊν Ρροϊόντων... 15

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα