ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ -17-

2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. ναγνωρίζει σε εικόνες και σε εκμαγεία τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των δοντιών καθώς και να τα περιγράφει. Εκπαιδευτική διαδικασία Επίδειξη των μορφολογικών χαρακτηριστικών επί δοντιών σε εκμαγεία. Πραγματοποίηση άσκησης από τους φοιτητές επί των μορφολογικών χαρακτηριστικών των δοντιών. Επίδειξη της διαδικασίας κερώματος για τη διαμόρφωση επιφανειών των δοντιών (απαραίτητη διαδικασία για τις επόμενες ασκήσεις). Εκπαιδευτικό υλικό πό το σύγγραμμα σελ Τα σημαντικά σημεία που περιγράφονται στη συνέχεια. -18-

3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Τα δόvτια έχουν συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, η αναγνώριση και η ονοματολογία των οποίων αποτελεί το αλφαβητάριο της oδoντιατρικής. τη συνέχεια, περιγράφονται τα πλέον χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία ανά επιφάνεια. Μασητική επιφάνεια (οcclusal surface) Εικ..1. Μασητική επιφάνεια γομφίου (φυσικό δόντι - σκίτσο - φυσικό δόντι), όπου σημειώνονται, ενδεικτικά, τα στοιχεία: πρωτογενής αύλακα (πα), δευτερογενής αύλακα (δα), σχισμή (σ), βοθρίο (β), κορυφή φύματος (κφ), επικλινές επίπεδο φύματος (εφ) και ακρολοφία (α). Πρωτογενής ή αυξητική ή παραγωγική αύλακα (primary/developmental groove) (Εικ..1-πα) Επίμηκες εντύπωμα μικρού συνήθως βάθους, που σχηματίζεται στη συνένωση δύο αυξητικών λοβών. πορεία και το μήκος των πρωτογενών αυλάκων συνιστούν χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε δοντιού (π.χ. είναι διαφορετικά σε ένα γομφίο σε σχέση με ένα προγόμφιο ή στον 1ο άνω γομφίο σε σχέση με τον ο). Δευτερογενής αύλακα (secondary groove) (Εικ..1-δα) Είναι αύλακα λιγότερο έvτoνη της παραγωγικής, μικρότερου μήκους και πιο αβαθής. Οι δευτερογενείς αύλακες σε αντίθεση με τις πρωτογενείς, δεν σχηματίζονται στην ένωση των αυξητικών λοβών. Επίσης, οι δευτερογενείς αύλακες δεν συνιστούν χαρακτηριστικά στοιχεία κάποιου δοντιού. χισμή (fissure) (Εικ..1-σ) Υπάρχουν αύλακες ή τμήματά τους που στο βάθος τους παρουσιάζουν ατέλειες (δηλαδή κενά στη συνένωση των λοβών), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχισμοειδείς χώροι, οι οποίοι αποκαλούνται σχισμές. Βοθρίο (pit) (Εικ..1-β) Evτύπωμα στην αδαμαντίνη, συνήθως κάποιου βάθους, που σχηματίζεται, συχνά, στην ένωση δύο ή τριών παραγωγικών αυλάκων. -19-

4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Περισσότερο οι πρωτογενείς και λιγότερο οι δευτερογενείς αύλακες όπως, επίσης, οι σχισμές και τα βοθρία είναι περιοχές της μασητικής επιφάνειας, που ευνοούν την κατακράτηση υπολειμμάτων τροφών και μικροβίων δημιουργώντας ένα μκροπεριβάλλον, ευνοϊκό για την ανάπτυξη τερηδόνας. Φύμα (cusp) (Εικ..1) Υπέργερση στη μασητική επιφάνεια προγομφίων και γομφίων. άθε δόντι έχει συνήθως συγκεκριμένο αριθμό φυμάτων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γι αυτό και τα φύματα αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε δοντιού. άθε φύμα αποτελείται από την κορυφή, τη βάση και τα επικλινή (ή κεκλιμένα) επίπεδα (Εικ..1-κφ, εφ). απόσταση βάσης-κορυφής καθορίζει το ύψος του φύματος. άθε φύμα περιβάλλεται από τις ακρολοφίες του. Το κάθε φύμα παίρνει την ονομασία του από τις εξωτερικές επιφάνειες του δoντιoύ από τις οποίες περιβάλλεται (π.χ. εγγύς - γλωσσικό). Τα φύματα, με την συγκεκριμένη μορφολογία που έχουν, βοηθούν στο να συγγομφώνονται («κλειδώνουν» μεταξύ τους) τα δόντια της άνω με την κάτω γνάθο, όταν έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, έτσι ώστε π.χ κατά τη μάσηση, η τροφή να συγκρατείται μεταξύ τους και να τεμαχίζεται-συνθλίβεται. κρολοφία (ridge) (Εικ..1-α) Επιμήκης υπέργερση στην περιφέρεια της μασητικής επιφάνειας. Οι υπεργέρσεις που αντιστοιχούν στην παρειακή και γλωσσική επιφάνεια ονομάζονται ακραίες κι αυτές που αντιστοιχούν στις όμορες επιφάνειες καλούνται όμορες, συνοδευόμενες, επίσης, και από το όνομα της επιφάνειας που αντιστοιχούν (εγγύς όμορη, άπω όμορφη ακρολοφία). Οι ακραίες και οι όμορες ακρολοφίες είναι τα ακραία όρια της μασητικής επιφάνειας, γι αυτό και συγκρατούν τις τροφές στη μασητική επιφάνεια ώστε να συνθλιβούν και να τεμαχιστούν κατά τη μάσηση, χωρίς να διαφεύγουν. οπτική επιφάνεια ή κοπτικό χείλος (incisal surface) ή (encisal edge) Εικ... Άνω κεντρικοί τομείς (φυσικός φραγμός) και κοπτική άποψη άνω πλάγιου τομέα (ομοίωμα δοντιού), όπου σημειώνoνται το κοπτικό χείλος (κχ) και οι κοπτικές γωνίες (κγ). -0-

5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ οπτικό χείλος (Εικ..-κχ) Επειδή το Χειλεο-γλωσσικό ή χειλεο-υπερώϊο πάχος της κοπτικής επιφάνειας είναι μικρό, αποκαλείται και κοπτκό χείλος. μορφολογία του κοπτικού χείλους βοηθά στην αποκοπή των τροφών, λειτουργία στην οποία οφείλει και την ονομασία του. οπτικές γωνίες (incisal angle) (Εικ..-κγ) τις περιοχές συνένωσης του κοπτικού χείλους με την εγγύς και την άπω όμορη επιφάνεια, σχηματίζονται, αντίστοιχα, δύο δίεδρες γωνίες, η εγγύς-κοπτική και η άπω-κοπτική. Όμορη επιφάνεια (proximal surface) Εικ..3. Πρόσθια και οπίσθια δόντια (φυσικός φραγμός), όπου σημειώνονται σημεία επαφής (σε) και όμορες ακρολοφίες (οα). ημείο επαφής (contact point) (Εικ..3-σε) Το σημείο εκείνο της όμορης επιφάνειας το οποίο εφάπτεται με την όμορη επιφάνεια του γειτονικού δοντιού. ν και αποκαλείται σημείο επαφής είναι, συνήθως, επιφάνεια επαφής. Λόγω του σημείου επαφής αποτρέπεται η μετακίνηση των δοντιών προς τα πλάγια κι επίσης, εμποδίζεται η ενσφήνωση τροφών στο μεσοδόντιο διάστημα. Όμορη ακρολοφία (proximal ridge) (Εικ..3-οα) Το προς τη μασητική επιφάνεια όριο της όμορης επιφάνειας (εγγύς και άπω), στο οποίο και σχηματίζεται μια υπέργερση της αδαμαντίνης (εγγύς και άπω όμορη ακρολοφία, αντίστοιχα). -1-

6 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Προστομιακή ή Παρειακή επιφάνεια (buccal surface) (σε οπίσθια δόντια) Εικ..4. Άνω γομφίοι (φυσικός φραγμός), όπου σημειώνοvται οι ακραίες παρειακές ακρολοφίες (απα), και σκίτσο γομφίων, όπου σημειώνοvται η παρειακή αύλακα (πα) και το παρειακό βοθρίο (πβ). Παρειακή αύλακα (buccal groove) και παρειακό βοθρίο (buccal pit) (Εικ..4-πα, πβ) Δεν σχηματίζοvται σε όλα τα οπίσθια δόvrια και έχουν την αυτή μορφή όπως περιγράφηκε και στη μασητική επιφάνεια. Προστομιακή ή Χειλική επιφάνεια (labial surface) (σε οπίσθια δόντια) Εικ..5. Άνω κεντρικοί τομείς (φυσικός φραγμός) και σκίτσο τομέων, όπου σημειώνονται οι λοβοί (λ) και οι αύλακες (α). Λοβός (Iobe) (Εικ..5-λ) Τμηματική προεξοχή της επιφάνειας κατά την αυχενο-κοπτική κατεύθυνση, που αvτιστοιχεί στους αυξητικούς λοβούς της. ύλακα (groove) (Εικ..5-α) Επίμηκες εvτύπωμα που διαχωρίζει τους λοβούς μεταξύ τους. --

7 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Γλωσσική επιφάνεια (lingual surface) Εικ..6. Γλωσσική επιφάνεια κάτω πρόσθιων δoντιών και γλωσσική επιφάνεια πλάγιου τομέα (ομοίωμα δoντιoύ), όπου σημειώνoνται το γλωσσικό έπαρμα (γε) και η ακραία γλωσσική ακρολοφία (αγα). Γλωσσικό έπαρμα (cingulum) (Εικ..6-γε) Έντονη κυρτότητα της αδαμαντίνης στο αυχενικό τριτημόριο. Το γλωσσικό έπαρμα κατά τη λειτoυργία της μάσησης προστατεύει τους περιοδοντικούς ιστούς από τραυματισμό επειδή καθοδηγεί τις τροφές μακριά από την κορυφή των ούλων. κραία γλωσσική ακρολοφία (marginal lingual ridge) (Εικ..6-αγα) γωνιώδης περιοχή μετάπτωσης από τη γλωσσική προς τις όμορες επιφάνειες. -3-

8 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Ρίζες Εικ..7. Ρίζες οπίσθιου και πρόσθιου δοντιού (ομοίωμα δοντιού), όπου σημειώνονται ο διαχωρισμός (δ), το ακρορρίζιο (α) και η ριζική αύλακα (ρα). Διαχωρισμός (root separation) (Εικ..7-δ) ν το δόντι δεν είναι μονόριζο, η ρίζα, σε μια απόσταση από την αυχενική γραμμή διακλαδίζεται αναλόγως σε δύο (διχασμός), τρία (τριχασμός) ή περισσότερα μέρη. κρορρίζιο (apex) (Εικ..7-α) Το ακραίο τμήμα της ρίζας του δοντιού. Ριζική αύλακα (root groove) (εικ..7-ρα) Εσοχή στις όμορες επιφάνειες της ρίζας κάποιων δοντιών, κατά μήκος του επιμήκη άξονά τους. -4-

9 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Τι είναι το κέρωμα του δοντιού. ΤΕΧΝΙ ΕΡΩΜΤΟ ΔΟΝΤΙΩΝ σταδιακή τοποθέτηση και διαμόρφωση σε τεχνητά δόντια (π.χ. γύψινα, πλαστικά, ακρυλικά) ειδικού ενστάλακτου κεριού για την ανάπλαση - σε φυσιολογικό μέγεθος, σχήμα και με τα σωστά μορφολογικά στοιχεία - όλου ή μέρους των επιφανειών τους ή και τμημάτων τους τα οποία ελλείπουν (Εικ..8). Εικ..8. Γύψινο εκμαγείο όπου η προστομιακή επιφάνεια του άνω κεντρικού (α) έχει αποδοθεί ανατομικά με ενστάλακτο κερί (β). Πού χρησιμοποιείται η τεχνική του κερώμοτος στην οδοντιατρική. α) την καθημερινή οδοντιατρική, ως εργαστηριακό στάδιο, για την κατασκευή προσθετικών εργασιών (π.χ. στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων αποκαταστάσεων). β) Διαγνωστικά, πριν την κατασκευή των έμμεσων (εργαστηριακών) αποκαταστάσεων. ε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήψη αποτυπωμάτων της άνω και κάτω γνάθου, κατασκευάζονται γύψινα εκμαγεία των δοντιών επί των οποίων γίνεται το κέρωμα. κοπός αυτού του κερώματος είναι να μελετηθούν εξωστοματικά - σε συνθήκες σύγκλεισης των δοντιών που προσομοιάζουν με αυτές του στοματικού περιβάλλοντος - οι δυνατότητες και οι τρόποι απόδοσης των προσθετικών αποκαταστάσεων για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος (Εικ..9). Γι αυτό το λόγο, αυτός ο τύπος κερώματος ονομάζεται διαγνωστικό κέρωμα. Εικ..9. Διαγνωστικό κέρωμα για την στεφάνη που θα κατασκευαστεί στον άνω κεντρικό τομέα (κλινικό περιστατικό από Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Oδovτικής Χειρουργικής). -5-

10 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ Γιατί χρησιμοποιείται η τεχνική του κερώματος στη διδασκαλία της οδοντικής μορφολογίας. α) Για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση της μορφολογίας, του σχήματος, του μεγέθους και των ιδιαίτερων ανατομικών στοιχείων του κάθε δοντιού χωριστά, αφού όλα αυτά θα πρέπει να αποδοθούν πιστά από τον ίδιο το φοιτητή στα δόντια του εκμαγείου. β) Για την ανάπτυξη αρχικών τεχνικών δεξιοτήτων - μέσα από τον χειρισμό υλικών (του κεριού) και εργαλείων (εργαλεία διαμόρφωσης του κεριού) - δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες σε μελλοντικό χρόνο στην κλινική πράξη. τεχνική του κερώματος ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία σταδίων κι επίσης, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία χειρισμού του ενστάλακτου κεριού. Εργαλεία και Υλικά Υπάρχουν διάφορα εργαλεία με τα οποία γίνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και η διαμόρφωση του ενστάλακτου κεριού στα δόντια του εκμαγείου (Εικ..10). Εικ..10. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το κέρωμα των δοντιών (σειρά Ρ Thomas). > Εργαλείο εφαρμογής κεριού υτό το εργαλείο, που μπορεί να θερμανθεί σε φλόγα, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων κεριού στο τεχνητό δόντι. Το εργαλείο εφαρμογής κεριού έχει σχεδιαστεί ώστε να ζεσταίνεται και να κρυώνει γρήγορα. > Εργαλεία σκάλισης κεριού υτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν και να αφαιρέσουν το κερί, όπου αυτό απαιτείται. > Χρωματιστό κερί Είναι ειδικό κερί που η σύστασή του το βοηθά να υγροποιείται εύκολα με τη θέρμανση ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί ομαλά στην επιφάνεια του δοντιού ενώ συγχρόνως στερεοποιείται ταχύτατα, δίνοντας δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διαμόρφωσης με εργαλεία χειρός. > Λυχνία οινοπνεύματος τη φλόγα της λυχνίας θερμαίνεται το εργαλείο εφαρμογής κεριού. -6-

11 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ > Μαχαιρίδιο κεριού Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για να κόβει τεμαχίδια κεριού και επίσης για τη μεταφορά και τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων κεριού στην υπό διαμόρφωση επιφάνεια. > Οδοντόβουρτσα Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση από την επιφάνεια των ξεσμάτων του κεριού, που προκύπτουν από την σκάλιση. ΤΔΙ ΕΡΩΜΤΟ ΠΡΟΤΟΜIΩΝ KAl ΓΛΩΙΩN ΕΠΙΦΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ τάδιο 1. ημειώστε τα όρια Με ένα μολύβι σημειώστε τα όρια στην προστομιακή ή γλωσσική επιφάνεια μέχρι τα οποία και θα τοποθετηθεί το κερί. τάδιο. Θέρμανση κεριού Περάστε το άκρο του εργαλείου εφαρμογής κεριού επάνω από τη φλόγα της λυχνίας οινοπνεύματος, φροντίζοντας να ζεσταθεί περισσότερο το πλατύ μέρος, κι όχι η άκρη του εργαλείου. ε περίπτωση που ζεσταθεί περισσότερο η άκρη του εργαλείου, τότε το κερί έχει την τάση να ρέει προς τη λαβή του, κάτι που είναι ανεπιθύμητο. Με γρήγορες κινήσεις πάρτε λίγο κερί με το εργαλείο, που μόλις ζεστάνατε στη φλόγα. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναζεστάνετε το εργαλείο στη φλόγα, προτού αποθέσετε το κερί στο εκμαγείο. υτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ποσότητα κεριού που τοποθετείται. τάδιο 3. λείστε τα όρια ρχίστε να ενσταλάζετε κερί στα όρια της προστομιακής ή γλωσσικής επιφάνειας, όπως έχουν προσδιοριστεί κατά το στάδιο 1. τάδιο 4. φαίρεση περίσσειας κεριού φαιρέστε τυχόν περίσσειες κεριού από τα όρια, με τα εργαλεία σκάλισης. τάδιο 5. άλυψη του δοντιού Μετά τη διαμόρφωση των ορίων, αρχίστε να ενσταλάζετε κερί σε όλη την προστομιακή ή γλωσσική επιφάνεια του δοντιού, ώστε να καλυφθεί με ένα ομαλό στρώμα κεριού. τάδιο 6. Δημιουργία του σχήματος της επιφάνειας Μόλις αποδοθεί μια αδρή μορφολογία της προστομιακής ή γλωσσικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σκάλισης για να επιτύχετε την τελική μορφή, έχοντας υπόψη σας όλα εκείνα τα μορφολογικά στοιχεία που διακρίνουν κάθε δόντι. τάδιο 7. Λείανση της επιφάνειας Με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα, τρίψτε την επιφάνεια που δημιουργήσατε με το κερί ώστε να γίνει λεία και ομαλή. -7-

12 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΤΔΙ ΕΡΩΜΤΟ ΤΜΜΤΟ ΜΥΛ ΟΠΙΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ τάδιο 1. ημειώστε τα όρια Με ένα μολύβι, στη μασητική επιφάνεια σημειώστε τα περιφερικά όρια μέχρι τα οποία θα τοποθετηθεί το κερί. τάδιο. Θέρμανση κεριού θέρμανση του κεριού γίνεται όπως περιγράφηκε παραπάνω. τάδιο 3. λείστε τα όρια ρχίστε να ενσταλάζετε κερί στα όρια της μασητικής επιφάνειας, όπως έχουν προσδιοριστεί κατά το στάδιο 1. τάδιο 4. φαίρεση περίσσειας κεριού φαιρέστε τυχόν περίσσειες κεριού από τα όρια, με τα εργαλεία σκάλισης. τάδιο 5. άλυψη του δοντιού Μετά τη διαμόρφωση των ορίων, αρχίστε να ενσταλάζετε κερί σε όλη τη μασητική επιφάνεια του δοντιού, ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια με ένα ομαλό στρώμα κεριού. τάδιο 6. χηματισμός των ακραίων ακρολοφιών ρχίστε να ενσταλάζετε κερί στην περιοχή των ακραίων όμορων ακρολοφιών, αποδίδοντας το σχήμα τους σύμφωνα με τη μορφολογία του κάθε δοντιού. τάδιο 7. χηματισμός των φυμάτων τη συνέχεια, ενσταλάξτε κερί στην περιοχή των παρειακών και γλωσσικών φυμάτων, αποδίδοντας το σχήμα τους σύμφωνα με τη μορφολογία του κάθε δοντιού. τάδιο 8. Δημιουργία του σχήματος της επιφάνειας Μόλις διαμορφωθεί το γενικό σχήμα και η αδρή μορφολογία της μασητικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σκάλισης για να αποδώσετε τα ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία της μασητικής επιφάνειας του κάθε δοντιού. τάδιο 9. Λείανση της επιφάνειας Με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα, τρίψτε την επιφάνεια που δημιουργήσατε με το κερί ώστε να γίνει λεία και ομαλή. -8-

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Μα ρ τ ι ο σ - Απριλιοσ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 35 Συνδεθείτε τώρα Πρακτικά Θέματα Κλινικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρική Σχολή Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Διευθυντής : o Αν.Καθηγ. Νικόλαος Παρίσης «Χειρουργικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την κλινική κι

Με βάση την κλινική κι Ακτινοδιαγνωστική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 3 Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης D.M.Almog, DMD Διευθυντής οδοντιατρικών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας στο N. Jersey, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.dental-tribune.gr

www.dental-tribune.gr DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Νο ε μ β ρ ι ο σ - Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 39 Συνδεθείτε τώρα Σύγχρονη Τεχνολογία Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ. Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ. Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ακρίβεια μετρήσεων διαστάσεων οδοντικών τόξων με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αλγόριθμοι (επιβλέπων)

αλγόριθμοι (επιβλέπων) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Φασματική απεικόνιση και αλγόριθμοι ταξινόμησης φασμάτων ανάκλασης για την ανίχνευση και χαρτογράφηση τερηδόνας Λάγγα Πέγκυ Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Το οπίσθιο όριο του ατοµικού δισκαρίου της άνω γνάθου πρέπει να καταλήγει: Στις αγκιστρογναθικές εντοµές και να καλύπτει 2-3 mm πέρα από το όριο της σκληρής µαλθακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων Δοντιών

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

... σ' όλους, γνωστούς ή άγνωστους, που με το θάρρος, την τόλμη, το ανήσυχο πνεύμα, τη στέρηση και την αυτοθυσία, μπήκαν στις λαβυρινθώδεις στοές της

... σ' όλους, γνωστούς ή άγνωστους, που με το θάρρος, την τόλμη, το ανήσυχο πνεύμα, τη στέρηση και την αυτοθυσία, μπήκαν στις λαβυρινθώδεις στοές της ... σ' όλους, γνωστούς ή άγνωστους, που με το θάρρος, την τόλμη, το ανήσυχο πνεύμα, τη στέρηση και την αυτοθυσία, μπήκαν στις λαβυρινθώδεις στοές της Επιστήμης, για να εξιχνιάσουν τα άγνωρα, δύσβατα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της 3Shape!

Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της 3Shape! Διαβάστε για την τελευταία διορθωτική έκδοση Καλωσορίσατε στην έκδοση Dental System 2012 της! Με το Dental System της 2012, η συνεχίζει να κατέχει τη παγκόσμια θέση της ως δημιουργός του πλέον καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα