Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6"

Transcript

1 1

2 2

3 Πεπιεσόμενα Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6 Ειζαγωγή... 7 Τλικό και Μζκοδοσ Δημιουργία προγράμματοσ ηλεκτρονικών αςκήςεων Διαδικαςία 1 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜζταΦΩΝ Διαδικαςία εφαρμογήσ Ηλεκτρονικών Αςκήςεων-Λογοθεραπευτική παρζμβαςη Διαδικαςία 2 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜζταΦΩΝ Αποτελζςματα των 2 χορηγήςεων του τεςτ ΜζταΦΩΝ η χορήγηςη ΜζταΦΩΝ τεςτ η χορήγηςη ΜζταΦΩΝ τεςτ υηιτθςθ και ςυμπεράςματα Παραρτιματα Βιβλιογραφία

4 Περύληψη Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο -ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ- ζηνρεχεη ζηελ επράξηζηε εθκάζεζε δηαρείξηζεο θαη αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ κεξψλ ηεο ιέμεο (ζπιιαβήο/θσλήκαηνο) ζε δηάθνξεο ζέζεηο κέζα ζ απηήλ. Αλαθέξεηαη ζε παηδηά ηα νπνία εηνηκάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαη, πνπ γηα θάπνην ιφγν, δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην ζηάδην ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή κέξε απηήο. Χο εθ ηνχηνπ δε κπνξνχζε παξά λα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κέζν πνπ θαηαθιχδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Οη αζθήζεηο επηδηψρζεθε λα είλαη ραξνχκελεο θαη θσηεηλέο, κε επράξηζηα ρξψκαηα θαη μεθάζαξεο εληνιέο, ελψ παξάιιεια, ην πξφγξακκα είλαη δηαδξαζηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ. Πηινηηθά εθαξκφζηεθε ζε 3 παηδηά, πνπ είραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά παζνινγίαο, αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. Υνξήγεζε ηνπ ηεζη κεηαθσλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο σο πξνο ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, «ΜέηαΦΧΝ ηεζη». 2. Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ σο πξνο ην βαζκφ αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο θαη θσλνινγηθήο επίγλσζεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 3. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 4. Λνγνζαξαπεπηηθή παξέκβαζε κε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, θαξηψλ θαη καγλεηηθφ πίλαθα γξαθήο. 5. Δπαλαρνξήγεζε ηνπ ΜέηαΦΧΝ ηεζη. 6. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζηεθε. 4

5 Λέξειρ Κλειδιά Ζιεθηξνληθέο αζθήζεηο κεηαθσλνινγηθήο αλάπηπμεο, θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 5

6 Εςσαπιζηίερ ηνλ ζχδπγφ κνπ, Παλαγηψηε, πνπ αγφγγπζηα επσκίζηεθε θαη δεχηεξν (!) ξφιν ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνπ ρσξίο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, ζα ήηαλ αλέθηθηε ε πινπνίεζε ηνπ νλείξνπ κνπ. ηελ θφξε κνπ Διεάλλα πνπ -εθ θνηιίαο κεηξφο- κάρεηαη ζηελ πξψηε γξακκή απηήο ηεο πνιχρξνλεο κάρεο, ζηεξνχκελε ηελ ζπλερή παξνπζία ηεο κακάο ζηηο πην ηξπθεξέο ειηθίεο, κε ηελ ππφζρεζε λα πξνζπαζήζσ λα αλαπιεξψζσ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα κε ζηεξεζεί. ηνπο θαζεγεηέο κνπ, πνπ κε ππνκνλή έζεζαλ ηα ζεκέιηα ζην νηθνδφκεκα ησλ γλψζεψλ κνπ, ηδηαίηεξα ζηελ θ.σφθε γηα ηελ παξνρή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεψλ ηεο ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ ππνκνλεηηθή θαζνδήγεζή ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο, ζηελ θ.εαθνπνχινπ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο ζην θσλνινγηθφ κέξνο ηνπ πνλήκαηνο. 6

7 Ειζαγωγή Με ηελ παξνχζα εξγαζία -ε νπνία έγηλε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηεο θαο Σφθε Δπγελίαο, θαζεγήηξηαο εθαξκνγψλ, εηδηθή ζηελ επεμεξγαζία νκηιίαο/θσλήο/ιφγνπ ζε Ζ/Τεπηρεηξείηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ ειεθηξνληθφ πξφγξακκα ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, γηα παηδηά κεηαθσλνινγηθνχ ζηαδίνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Με ηνλ φξν θσλνινγηθή επίγλσζε αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ (ζπιιαβέο / θσλήκαηα), θαζψο θαη ηνλ ζπλεηδεηφ ρεηξηζκφ ηνπο. «Ο όξνο θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηόζν ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ θσλνινγηθώλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ(θσλεκάησλ, ελδνζπιιαβηθώλ κνλάδσλ θαη ζπιιαβώλ) ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, όζν θαη ηνλ ζπλεηδεηό ρεηξηζκό απηώλ ησλ κνλάδσλ»(gombert, 1992). Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο απηή εμαξηά ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζην επφκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Γηαλλεηνπνχινπ, «Η ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο είλαη δεδνκέλε. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία δηεπθνιύλεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο, ε δε επίδνζε ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηηο δνθηκαζίεο θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο απνηειεί θξηηήξην ζηελά ζπλδεόκελν κε ηελ θαηάθηεζε αλαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ (Bradleyet al1 1983).(Γηαλλεηνπνχινπ θ.α., 2007). Ο Γηψξγνο Καινκνίξεο επίζεο αλαθέξεη: «Έλα παηδί πνπ δπζθνιεύεηαη ζηελ αλάγλσζε/γξαθή ιέμεσλ ζα παξνπζηάζεη, ινγηθά, βειηίσζε όηαλ ηνκείο όπσο ε θσλνινγηθή νξγάλσζε ηεο νκηιίαο ηνπ ή ε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο». (Γηψξγνο Καινκνίξεο, 2007, ζ.27). Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ, είλαη απφξξνηα ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, αληηκεησπίδνληαη κε ηελ εγθαζίδξπζε απηήο. Ζ Γηαλλεηνπνχινπ, επίζεο αλαθέξεη: «Η δπζιεμία είλαη πηζαλόλ όηη ζπληζηά ην ζεκείν επαθήο ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ επηθαλεηαθή ή/θαη βαζύηεξε δνκή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηνλ γξαπηό ιόγν. Σα ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο».(γηαλλεηνπνχινπ 2007). 7

8 Σν ίδην ζέκα έγηλε αληηθείκελν κειέηεο απφ ηελ Σφθε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2012), θαζψο κε ην έξγν ηνπο «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ πνιπκέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο γηα ηα κηθξά παηδηά πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο», θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο θαη νη αλαθνξέο ζηε ζπζρέηηζε ηνπ πξνθνξηθνχ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νκαιή θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο θαη γξαθηθήο δεμηφηεηαο, πξνυπνζέηεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Αληηζηνίρσο, νη ειιείςεηο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, (ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο) είλαη ν πξφδξνκνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη πνπ -αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα, ππεχζπλα θαη απνηειεζκαηηθά- ζα ζπλνδεχνπλ ην άηνκν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζήο ηνπ, επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Ζ δηαηαξαρή απηή είλαη γλσζηή σο «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Σφθε (2011): «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα εηεξνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ απόθηεζε θαη ρξήζε ηεο αθξόαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηνπ ζπιινγηζκνύ, ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν, νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ». Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο ελφο παηδηνχ, ζπλήζσο γίλεηαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε δεχηεξε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζπλνδεχεηαη απφ κία γεληθφηεξε δπζθνιία ηνπ λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, πνπ επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ. Δπίζεο ε Σφθε (2011) αλαθέξεη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη «ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε πςειήο πνηόηεηαο καζεζηαθέο επθαηξίεο, πξηλ από ην λεπηαγσγείν, είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα εθδειώζνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε.» Πξνζαλαηνιηδφκελε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε πξφιεςε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, έθξηλα ζθφπηκν λα δεκηνπξγήζσ απηέο ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο, αθελφο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ ινγνζεξαπεπηή θαη αθεηέξνπ πξνο πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ λεπίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Άιισζηε, είλαη απνδεθηφ απ φινπο, ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία είλαη ξαγδαίεο ηφζν, ψζηε ηα παηδηά ηεο λεπηαθήο ειηθίαο -απξηαλνί καζεηέο- είλαη ήδε εμνηθεησκέλα κε ηελ ηερλνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ειεθηξνληθά 8

9 παηρλίδηα, ηειεπηθνηλσληαθά κέζα (skype),ςεθηαθέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, mp3, mp4, videocamera)θ.α. «Η ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη γίλεη έλα αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε. Τπό ηελ έλλνηα απηή, νη ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ, αιιά δελ αληηθαζηζηνύλ, ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, εληζρύνληαο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ» (Clements&Sarama, 2003, Haugland&Wright, 1997, Siraj&Blatchford 2006, Stephen&Plowman, 2008, Yelland, 2005). «ρεηηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά κηθξώλ ειηθηώλ δείρλνπλ λα απνθηνύλ πξνεγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, ζύκθσλα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζρνινύληαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Αλαπηύζζνπλ ηελ κλήκε ηνπο (Haugland, 1999, Haugland,2000), ηελ πξνζνρή ηνπο (Green&Bavelier, 2003), ηηο ηθαλόηεηεο ηεο παηδείαο (Kamiletal, 2000), ηα καζεκαηηθή ζθέςε ηνπο (Clements, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, ηα παηδηά πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο, φπσο ιέλε νη Toki&Pange (2009, 2010) θαη νη Toki, Drosos&Simitzi, (2012) δελ ςπραγσγνχληαη απιψο, αιιά πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ελεξγφ/δηαδξαζηηθφ ηξφπν, πνπ ζέβεηαη ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ ηνπ θάζε καζεηή. Οη ελ ιφγσ αζθήζεηο βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαιάβεη θαη λα ρεηξηζηεί ηε κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ κε ηε δεκηνπξγία ξίκαο, λα αλαγλσξίζεη ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ζπιιαβή ησλ ιέμεσλ, λα θαηαλνήζεη ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ θσλεκάησλ κέζα ζηε ιέμε θαη λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θσλήκαηα σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο, ζχκθσλα θαη κε ηε Μαξία Λεγάθε πνπ αλαθέξεη: «Η θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ γλώζε ησλ δηάθνξσλ θσλεκάησλ κέζα ζηηο ιέμεηο. Δεμηόηεηεο νκνηνθαηαιεμίαο θαη παξήρεζεο παξνπζηάδνληαη σο νη θαιύηεξνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ησλ κεηέπεηηα αλαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. Σν αληίζεην κάιηζηα έρεη απνδεηρζεί κέζα από έξεπλα ησλ Bradley&Bryant (1983)». Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο είλαη απιή θαη θαηαλνεηή, φρη κφλν απφ γνλείο, μέλνπο πξνο ην αληηθείκελν, αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ινγνζεξαπεπηέο πνπ κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ινηπνχ πιηθνχ (θάξηεο, πίλαθεο, παηρλίδηα θιπ) λα απνηειέζεη κέξνο πιήξνπο ινγνζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. θνπφο ινηπφλ απηήο ηεο πηπρηαθήο, είλαη λα κειεηεζεί ε, σο άλσ αλαθεξφκελε, επίδξαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πνιπκέζσλ ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, ζε παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 9

10 Οη ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κε ηέηνην ηξφπν δνκεκέλεο, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, δηαηεξψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ην θείκελν ζπλαληψληαη δχν φξνη «θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα» θαη «θσλνινγηθή επίγλσζε», πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο φξνπο «καζεζηαθέο δηαηαξαρέο» θαη «καζεζηαθέο δπζθνιίεο». 10

11 Υλικό και Μϋθοδοσ ηεξηδφκελε ζε ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζην ιφγν ή ηελ νκηιίαο ηνπο, θαη ηελ ηάζε ηνπο λα απνκνλψλνληαη, ζεψξεζα ζθφπηκν λα εθκεηαιιεπηψ ηελ επραξίζηεζε πνπ βξίζθνπλ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ζρεδηάζσ έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο, πνπ ζα παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Όπσο ιέεη θη ν Υνπιηαξφο, «ε θύζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ καο θάλνπλ λα βξίζθνπκε ηξόπνπο βνεζεηηθνύο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο, όηαλ δελ ηα θαηαθέξλνπκε, θη απηό, από αξραηνηάησλ ρξόλσλ» (Υνπιηαξφο, 2007, ζει. 508). Αθνινπζνχλ δχν ππνελφηεηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο, α) ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ ζηα παηδηά. Δημιουργία προγράμματοσ ηλεκτρονικών αςκήςεων Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ νρηψ αζθήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ξίκαο, ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ ζπιιαβψλ θαη ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ. Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιέρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα «Δηθφλεο clipart» ηνπ PowerPoint θη απφ ην δηαδίθηπν. Δπεμεξγάζηεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα «Adobe Photoshop CS5» θαη «Εσγξαθηθή» ησλ Windows. Οη εληνιέο ερνγξαθήζεθαλ ζε θηλεηφ ηειέθσλν ζε αξρείν amr θαη κεηαηξάπεθαλ ζε αξρείν wav κε ην πξφγξακκα swich θαη δηαδηθηπαθά απφ ηνhttp://media.io/ (media.ioonlineaudioconverter). Σα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα επηβξάβεπζε, επηιέρζεθαλ απφ ηε ζπιινγή MAZOOANDTHEZOO απφ ηε ζειίδα ζην δηαδίθηπν,youtube. Οη αζθήζεηο Ρίκαο θαη Αλαγλψξηζεο-Γηαρεηξηζκνχ Αξρηθήο θαη Σειηθήο πιιαβήο εκπλεχζηεθαλ απφ ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ Μεηαθσλνινγηθνχ ηεζη ΜέηαΦΧΝ. Οη αζθήζεηο αλαγλψξηζεο θσλήκαηνο κέζα ζηηο ιέμεηο εκπλεχζηεθαλ απφ ην βηβιίν «Πξναλαγλσζηηθέο Γεμηφηεηεο Μαζήκαηα κε ηα Φσλήκαηα» (Αγγειηθή Γηαλληθνπνχινπ θαη Οκάδα Δξγαζίαο).Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αζθήζεηο θαηάηκεζεο θαη ζπγθεξαζκνχ επηιέρζεθαλ βάζεη ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ, ελψ νη ιέμεηο γηα ηηο ξίκεο θαη ηελ 11

12 αλαγλψξηζε αξρηθήο θαη ηειηθήο ζπιιαβήο ήηαλ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ απνδεζκεπκέλεο απ απηφλ. Ο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία πεξηήγεζεο κέζα ζ απηφ (επηζηξνθή ζην κελνχ, επφκελε / πξνεγνχκελε άζθεζε, επαλάιεςε εληνιήο, επηινγή επηπέδνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη: πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφγξακκα, ε έλαξμή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνβνιή απφ ην αξρείν «start». Ανάλςζη αζκήζεων: 1. Άζκηζη «Ρίμα»: ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη γξακκέλα πνηεκαηάθηα, ην ηέινο ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη, ελψ αθνχγεηαη φ,ηη είλαη γξακκέλν. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη ηε ζπλέρεηα ηεο ξίκαο, επηιέγνληαο ηε ζσζηή ιέμε κεηαμχ ηξηψλ εηθφλσλ. Πεξλψληαο πάλσ απφ ηηο εηθφλεο αθνχεη ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία απ απηέο. Πξέπεη λα βξεη θαη λα επηιέμεη ηε ζσζηή, ψζηε λα γίλεη ξίκα. ηελ πεξίπησζε ιάζνπο επηινγήο, ην παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα αθνχζεη νιφθιεξν ην πνίεκα, ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηνπ, ψζηε λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ. Θα ςου πω ζνα τραγοφδι για ζνα μοςχοβολιςτό 12

13 Αληίζηνηρα, φηαλ επηιέγεη ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη αθνχεη νινθιεξσκέλν ην ζσζηφ πνίεκα, ελψ ην θελφ ζην γξαπηφ θείκελν νινθιεξψλεηαη, κε ηε ζσζηή ιέμε λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο. Θα ςου πω ζνα τραγοφδι για ζνα μοςχοβολιςτό λουλοφδι ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη λα κπνξεί ην παηδί λα αλαγλσξίζεη, λα εληνπίζεη θαη λα ρεηξηζηεί κε επθνιία ηε ξίκα. 13

14 2. Άζκηζη «Αναγνώπιζη Απσικήρ ςλλαβήρ»: ε πξψην επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο, κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε ε κία, ε «θεληξηθή», λα είλαη κφλε ηεο ςειά ζηελ νζφλε θαη νη ππφινηπεο απφ θάησ ζηε ζεηξά. Μία εθ ησλ ηξηψλ θάησ έρεη σο αξρηθή ζπιιαβή φπσο θαη ε πξψηε πάλσ. Σν παηδί αθνχεη κία-κία ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία εηθφλα θαη θαιείηαη λα βξεη πνηα είλαη απηή πνπ αξρίδεη φπσο ε πξψηε. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. ε δεχηεξν επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηξεηο εηθφλεο, νη αληίζηνηρεο ιέμεηο ησλ νπνίσλ αξρίδνπλ απφ δηαθνξεηηθή ζπιιαβή. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη πνηα ιέμε αξρίδεη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Με ην πέξαο ησλ επηηπρψλ πξνζπαζεηψλ επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 14

15 ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο αξρηθήο ζπιιαβήο. 15

16 3. Άζκηζη «Αναγνώπιζη Σελικήρ ςλλαβήρ»: ε πξψην επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο, κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε ε κία, ε «θεληξηθή», λα είλαη κφλε ηεο ςειά ζηελ νζφλε θαη νη ππφινηπεο απφ θάησ ζηε ζεηξά. Μία εθ ησλ ηξηψλ έρεη σο ηειηθή ζπιιαβή φπσο θαη ε πξψηε. Σν παηδί αθνχεη κία-κία ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία εηθφλα θαη θαιείηαη λα βξεη πνηα είλαη απηή πνπ ηειεηψλεη φπσο ε πξψηε. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. ε δεχηεξν επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηξεηο εηθφλεο, νη αληίζηνηρεο ιέμεηο ησλ νπνίσλ ηειεηψλνπλ ζε δηαθνξεηηθή ζπιιαβή. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη πνηα ιέμε ηειεηψλεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Με ην πέξαο ησλ επηηπρψλ πξνζπαζεηψλ επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 16

17 ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηειηθήο ζπιιαβήο. 17

18 4. Άζκηζη «Αςηοκινηηάκια με /f/»: Σν παηδί κε παηγληψδε ηξφπν καζαίλεη πψο δεκηνπξγνχληαη νη ζπιιαβέο. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ν Νηφλαιλη λα νδεγεί έλα απηνθηλεηάθη πνπ θέξεη ην γξάκκα «θ». Σν παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα αθνχζεη ηνλ ήρν ηεο θάζε ζπιιαβήο. φ φα φε φι φο φου ε δεχηεξν ρξφλν, θαιείηαη λα παηήζεη πάλσ ζε θνχζθεο κε ζπιιαβέο γηα λα δεη πψο ζρεκαηίδνληαη. Ο Νηφλαιλη ζπλαληά ην απηνθηλεηάθη -κε ην αληίζηνηρν ηεο επηινγήο γξάκκα- θαη φηαλ θηάζεη ζην ίδην χςνο κ απηφ, θξελάξεη θαη ηα γξάκκαηα ελψλνληαη, ζρεκαηίδνληαο θάζε θνξά άιιε ζπιιαβή. 18

19 \ φ φι ι φα φε φι φο φου φ φα α φα φε φι φο φου Ζ εμάζθεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε δηαρείξηζεο ησλ θσλεκάησλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο. 19

20 5. Άζκηζη «Φανάπι»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα θαλάξη-ζεκαηνδφηεο, φπνπ ζην θάζε ρξψκα ηνπ ππάξρεη θη απφ κία ζπιιαβή κηαο ιέμεο. Παηψληαο πάλσ ζε θάζε ρξψκα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη θαη ηελ αληίζηνηρε ζπιιαβή, ε νπνία θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ απηφ. φα φανάρι νά ρι ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα επηιέγεη ηε ζσζηή ζπιιαβή θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί ε ιέμε πνπ ηνπ δεηείηαη. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη θαη πάλσ ζηα ρξψκαηα ηνπ θαλαξηνχ, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη θακία νπηηθή βνήζεηα. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 20

21 ρι φα φανάρι f νά ρι φα νά φα f νά ρι φανάρι ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο έλλνηεο ηνπ ζπγθεξαζκνχ θαη ηεο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. 21

22 6. ηην άζκηζη «Νεπάιδα»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε λεξάηδα Σίγθεξκπει. Γίπια ηεο είλαη γξακκέλε κηα ιέμε. Παηψληαο πάλσ ζηα γξάκκαηα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη ηηο θσλέο ησλ γξακκάησλ. φ α κ ή 1 ο επίπεδο ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα παηάεη κε ηε ζσζηή ζεηξά πάλσ ζηα γξάκκαηα, ψζηε λα θεχγνπλ απ ηε ιέμε θαη λα πεγαίλνπλ ην θαζέλα ζε έλα ινπινχδη. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη πάλσ ζηα ινπινχδηα, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα, ελψ ε ιέμε απ ηελ νπνία θαιείηαη ην παηδί λα επηιέμεη ηα ζσζηά γξάκκαηα, έρεη ππνζηεί αλαγξακκαηηζκφ. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 22

23 φ α κ ή 3 ο επίπεδο 3 ο επίπεδο κ ή α φ ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο θαη φηη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ιέμεηο, ηα γξάκκαηα κπαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θάζε θνξά. 23

24 7. Άζκηζη «Μπαλόνια»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε Μίλε θξαηψληαο έλα κπνπθέην κπαιφληα, πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα πάλε νη ζσζηέο θσλέο ηεο ιέμεο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Παηψληαο πάλσ ζηα γξάκκαηα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη ηηο θσλέο ηνπο. φ ί δ ι 1 φ ο επίπεδο ί δ ι ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα παηάεη κε ηε ζσζηή ζεηξά πάλσ ζηα γξάκκαηα, ψζηε λα θεχγνπλ απ ηε ιέμε θαη λα πεγαίλνπλ ην θαζέλα ζε έλα απφ ηα κπαιφληα ηεο Μίλε. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη πάλσ ζηα κπαιφληα, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα, ελψ ε ιέμε απ ηελ νπνία θαιείηαη ην παηδί λα επηιέμεη ηα ζσζηά γξάκκαηα, έρεη ππνζηεί αλαγξακκαηηζκφ. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 24

25 3 ο επίπεδο φ ί δ ι ί δ ι φ ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο θαη φηη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ιέμεηο, ηα γξάκκαηα κπαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θάζε θνξά. 25

26 8. Άζκηζη «αεποπλάνο»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα αεξνπιάλν κε έλα παλφ πξνζαξκνζκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ, φπνπ αλαγξάθεηαη κία ιέμε. Σν παηδί κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζηα πνπιάθηα ή ζηα γξάκκαηα πνπ θνπβαινχλ, γηα λα αθνχζεη ηηο θσλέο ηνπο. φϊτα φ ϊ τ α ε δεχηεξν ρξφλν, ζηελ νζφλε θαίλεηαη λα έρνπλ θχγεη νη θσλνχιεο / γξάκκαηα απ ηε ιέμε πνπ ήηαλ γξακκέλε πάλσ ηνπ. Κάπνηα πνπιάθηα βξήθαλε ηηο θσλέο/γξάκκαηα, αιιά δελ μέξνπλ κε πνηα ζεηξά πξέπεη λα κπνπλ πξνθεηκέλνπ λα γξαθηεί ζσζηά ε ιέμε. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν, ην παηδί νδεγνχκελν απφ ηελ νπηηθή βνήζεηα ε νπνία δίλεηαη θαη πάλσ ζην παλφ ηνπ αεξνπιάλνπ θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο- θαιείηαη λα βάιεη ηα γξάκκαηα κε ηε ζσζηή ζεηξά. ην δεχηεξν επίπεδν, ε νπηηθή βνήζεηα βξίζθεηαη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ζην ηξίην επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα. 26

27 ϊ φϊτα α φ ϊ τ α φ τ φϊτα α φ ϊ α τ ηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεξαζκνχ ησλ θσλεκάησλ/γξακκάησλ ζε ιέμεηο, θαζψο θαη ην ξφιν ηνπο κέζα ζ απηέο. 27

28 απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ππήξραλ θη άιιεο αζθήζεηο, νη νπνίεο εμαηξέζεθαλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα κία άζθεζε κε έλα ηξαηλάθη ζηνπ νπνίνπ ηα βαγφληα ηαμίδεπαλ ιέμεηο κε κπεξδεκέλα ηα γξάκκαηά ηνπο θαη ην παηδί έπξεπε λα βξεη ηε ζσζηή ζεηξά ηνπο. απηή ηελ άζθεζε θαηλφηαλ ην ηξαίλν λα έξρεηαη πάλσ ζηηο ξάγεο θαη ηαπηφρξνλα αθνπγφηαλ ε κεραλή ηνπ θαη ην θακπαλάθη ηνπ κεραλνδεγνχ. Απηφ ην «θαληαζκαγνξηθφ» ζέακα δεκηνπξγνχζε ζηα παηδηά ηελ αθαηαλίθεηε επηζπκία λα επαλαιακβάλνπλ αδηαιείπησο ηελ θίλεζε ηνπ ηξαίλνπ, κε απνηέιεζκα λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο, φρη κφλν απφ ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο, αιιά θαη απφ ην ππφινηπν ηεο ζπλεδξίαο. Διαδικαςία 1 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜέταΦΩΝ θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δπζθνιηψλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε παηδηά κεηαθσλνινγηθνχ επηπέδνπ, κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θσλνινγηθψλ δπζθνιηψλ ζε παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ 1 νπ 6κήλνπ ηεο Α δεκνηηθνχ, ψζηε λα είλαη νκαιφηεξε ε έληαμή ηνπο ζην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, θξίζεθε απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί ζε παηδηά κε θσλνινγηθά ειιείκκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ γηα ηε θσλνινγηθή ηνπο ελεκεξφηεηα έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ΜέηαΦΧΝ. Σν ηεζη επηρεηξήζεθε λα ρνξεγεζεί ζε 7 παηδηά, 4 εθ ησλ νπνίσλ εμαηξέζεθαλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ην θάζε έλα. Σα 2 απ απηά, αδπλαηνχζαλ λα απνδερζνχλ ηνπο ξφινπο εμεηαζηή-εμεηαδφκελνπ, κε απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία λα παχζεη θαηά ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη. Σν 3 ν ζεσξήζεθε φηη έρξεδε αμηνιφγεζεο απφ ςπρνιφγν, γηα ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ, ελψ ην 4 ν εμαηξέζεθε ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο ζπλνδνχ λα ζπλεξγαζηεί (παξελέβαηλε ζηε δηαδηθαζία). Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα πηινηηθφ πξφγξακκα, κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ λα πεξηνξίδεηαη ζηα 3 παηδηά. πγθεθξηκέλα: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 ηηο 9 Ηνπλίνπ 2013, ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. 28

29 Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο-πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Αθηεξψζεθε αξθεηφο ρξφλνο ζηελ επεμήγεζε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ, θπξίσο ζηελ απνδνρή αιιαγήο ησλ ξφισλ «κεηέξαο / εμεηαζηή». Ζ πξψηε ζπλεδξία δηήξθεζε 60. Παξά ηε δπζθνιία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο, νινθιεξψζεθε επηηπρψο. Ζ δεχηεξε ζπλεδξία είρε δηάξθεηα 50 θαη δηεμήρζε νκαιά. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 ηηο 14 Ηνπλίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Λίγα ιεπηά ήηαλ αξθεηά γηα ηνλ εγθιηκαηηζκφ θαη ηελ απνδνρή ησλ ξφισλ. Ζ ρνξήγεζε έγηλε ζε δχν 50ιεπηεο ζπλεδξίεο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 3ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 ηηο 15 Ηνπιίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ παηδηθνχ ππλνδσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο 29

30 ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε 4 ζπλεδξίεο ησλ 30, κε ηε ζπλεξγαζία λα απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε. Θα ραξαθηήξηδα ην παηδί ππεξθηλεηηθφ, κε πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο. Πάλησο, ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία θάλεθε λα πξφζθεηηαη πην θηιηθά απέλαληί κνπ, δείρλνληαο ζεκεία απνδνρήο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ηνπ έξγνπ κνπ. 30

31 Διαδικαςία εφαρμογήσ Ηλεκτρονικών Αςκήςεων-Λογοθεραπευτική παρέμβαςη Γεκηνπξγήζεθαλ 45ιεπηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ, εθηφο ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο, θάξηεο κε εηθφλεο θαη γξάκκαηα, καγλεηηθφ πίλαθα γξαθήο, παηρλίδηα κλήκεο θαη ρξσκαηηζηνχο καξθαδφξνπο, ελψ επηιέρζεθαλ παηρλίδηα, αλάινγα ησλ ζπλεδξηψλ, γηα ηε δεκηνπξγία αθφκε πην επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ έθαζηνπ παηδηνχ, ειιείςεη επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γηα ην έλα απφ ηα παηδηά (3 ν πεξηζηαηηθφ) θξίζεθε απαξαίηεηε ε εμάζθεζε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αξζξσηψλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Σν ινγνζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνρνζεηήζεθε σο εμήο: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 2. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο ζπλεξγαζίαο. 2. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο. 3. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. 4. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. 5. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. 6. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε. 7. πγθεξαζκφο θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. 8. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. 9. Αλαγλψξηζε αξρηθνχ θσλήκαηνο ζηηο ιέμεηο. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 31

32 2. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 2. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο.(πξνο εκπέδσζε) 3. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. (πξνο εκπέδσζε) 4. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. (πξνο εκπέδσζε) 5. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. (πξνο εκπέδσζε) 6. Υεηξηζκφο αξρηθήο ζπιιαβήο. (πξνο θαηάθηεζε) 7. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε. (πξνο εκπέδσζε) 8. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα.(πξνο εκπέδσζε) 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Απφθηεζε θαηαιεπηήο νκηιίαο ζε φια ηα επηθνηλσληαθά πιαίζηα. 2. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 3. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 2. Αχμεζε ζηνκαηνπξνζσπηθήο θηλεηηθφηεηαο/σζηή ηνπνζέηεζε αξζξσηψλ. 3. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο. (πξνο θαηάθηεζε) 4. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ.(πξνο θαηάθηεζε) 5. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. (πξνο εκπέδσζε) 6. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. (πξνο εκπέδσζε). 7. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε.(πξνο εκπέδσζε). 32

33 8. Υεηξηζκφο αξρηθήο ζπιιαβήο. (πξνο θαηάθηεζε) 9. πγθεξαζκφο θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. (πξνο εκπέδσζε). 10. Δχξεζε ιέμεσλ αξρηθνχ θσλήκαηνο. (πξνο θαηάθηεζε) 11. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. (πξνο θαηάθηεζε) 12. Αλαγλψξηζε αξρηθνχ θσλήκαηνο ζηηο ιέμεηο. (πξνο εκπέδσζε). 13. Υεηξηζκφο αξρηθνχ θσλήκαηνο. (πξνο εκπέδσζε). Διαδικαςία 2 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜέταΦΩΝ Μεηά ην πέξαο ησλ νξηζκέλσλ ζπλεδξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, επαλαιήθζεθε ε ρνξήγεζε ηνπ ΜέηαΦΧΝ ηεζη. πγθεθξηκέλα: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;11 ηηο 20 Απγνχζηνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε δχν ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 50, ρσξίο αμηνζεκείσηεο ζπκπεξηθνξέο. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;8 ηηο 16 Απγνχζηνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. 33

34 Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε έγηλε ζε δχν ζπλεδξίεο ησλ 50, ρσξίο θακία παξαθψιπζε. 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 5;2 ηηο 14 επηεκβξίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ παηδηθνχ ππλνδσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε 4 ζπλεδξίεο ησλ 30. Ζ δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, εκθαλψο εληζρπκέλε, βνήζεζε θαηαιπηηθά ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 34

35 Αποτελϋςματα των 2 χορηγόςεων του τεςτ ΜϋταΦΩΝ Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ εμήρζεζαλ απφ ηα «ΦΤΛΛΑΓΗΑ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ» ηνπ κεηαθσλνινγηθνχ ηεζη ΜέηαΦΧΝ, πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο πνπ γίλνληαη ζην θεθάιαην «Μεζνδνινγία». 1 η χορήγηςη ΜέταΦΩΝ τεςτ 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;4. Αλήθεη ζην 20% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;9. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο 35

36 βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 8). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηεο νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ πςειήο θαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,5,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηνλ πγθεξαζκφ ηεο ιέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο, ηελ Δχξεζε ιέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηελ Δχξεζε ιέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο θαη ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Ζ θαηάηκεζε Λέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο, ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο θαη ν πγθεξαζκφο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο είλαη εκπεδσκέλεο δεμηφηεηεο. 36

37 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 1. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 1ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσ τεςτ ΜζταΦΩΝ 37

38 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;7. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;10. Αλήθεη ζην 7% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 8). Αλήθεη ζην 7% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. 38

39 Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ πςειήο θαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,4,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηνλ πγθεξαζκφ ηεο Λέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο θαη ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηελ Καηάηκεζε ησλ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Ζ Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα θαη ν πγθεξαζκφο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, είλαη εκπεδσκέλεο δεμηφηεηεο. 39

40 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 2. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 2ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσ τεςτ ΜζταΦΩΝ 40

41 3ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη αλεπαξθήο, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;5. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 1ή2. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ βαζκνινγνχληαη κε ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 καζεηψλ κε αλεπαξθέο επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;2. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη νξηαθά πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;2. Αλήθεη ζην 12% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ7. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο αλάκεζα ζην αλψηεξν 23% θα ην θαη ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε νξηαθά πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 4). Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 41

42 πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ νξηαθά πςειήο θαη αλεπαξθνχο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 1,4,7). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηε Ρίκα, ζηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ζηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Οη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο ζπιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, είλαη θαηαθηεκέλεο. Δλψ θακία δεμηφηεηα δελ εκπεδψζεθε. 42

43 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 3. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 3ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσμζταφων τεςτ 1 ν πεξηζηαηηθφ 2 ν πεξηζηαηηθφ 3 ν πεξηζηαηηθφ Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Ρίκα 9 8;7 9 8;7 1 5;5 πιιαβή 5 4;4 4 4;7 4 4;2 Φψλεκα 9 6;2 9 8;10 7 5;2 Γελ. Γείθ. Φσλ.Δπίγλ Πίνακασ 4: υνοπτικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 1θσ χοριγθςθσ ΜζταΦΩΝ τεςτ, όλων των περιςτατικϊν 43

44 2 η χορήγηςη ΜέταΦΩΝ τεςτ 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;11 Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 7;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα πιιαβή πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειφο (ηππηθφο βαζκφο 9). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. 44

45 Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηεο νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,9,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ απφ Αξρηθή πιιαβή, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα θαη ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο θαη ηνπ πγθεξαζκνχ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο έρνπλ εκπεδσζεί. 45

46 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 5. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 1ου περιςτ./2θσ χοριγθςσμζταφων τεςτ 46

47 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;8 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 7;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 10;2. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειφο (ηππηθφο βαζκφο 9). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,8,9). 47

48 ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ δελ ππνιείπεηαη θακίαο δεμηφηεηαο. Έρεη θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε Ρίκα, ζην πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Δλψ έρεη εκπεδψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Σειηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηεο iii) Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθή πιιαβή, ηεο Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα, ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, ηνπ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο θαη ηνπ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. 48

49 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 6. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 2ου περιςτ./2θσ χοριγθςθσ ΜζταΦΩΝ τεςτ 49

50 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 5;2 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;4. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;10. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη νξηαθά πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;2. Αλήθεη ζην 12% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ7. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο αλάκεζα ζην αλψηεξν 23% θα ην θαη ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε νξηαθά πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη κέζε (ηππηθφο βαζκφο 6). Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε 50

51 κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 6,6,7). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζε φηη αθνξά ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Έρεη θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε: Ρίκα, πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. Γεμηφηεηεο πνπ έρεη εκπεδψζεη είλαη ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο θαη ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο. 51

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα