Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6"

Transcript

1 1

2 2

3 Πεπιεσόμενα Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6 Ειζαγωγή... 7 Τλικό και Μζκοδοσ Δημιουργία προγράμματοσ ηλεκτρονικών αςκήςεων Διαδικαςία 1 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜζταΦΩΝ Διαδικαςία εφαρμογήσ Ηλεκτρονικών Αςκήςεων-Λογοθεραπευτική παρζμβαςη Διαδικαςία 2 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜζταΦΩΝ Αποτελζςματα των 2 χορηγήςεων του τεςτ ΜζταΦΩΝ η χορήγηςη ΜζταΦΩΝ τεςτ η χορήγηςη ΜζταΦΩΝ τεςτ υηιτθςθ και ςυμπεράςματα Παραρτιματα Βιβλιογραφία

4 Περύληψη Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο -ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ- ζηνρεχεη ζηελ επράξηζηε εθκάζεζε δηαρείξηζεο θαη αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ κεξψλ ηεο ιέμεο (ζπιιαβήο/θσλήκαηνο) ζε δηάθνξεο ζέζεηο κέζα ζ απηήλ. Αλαθέξεηαη ζε παηδηά ηα νπνία εηνηκάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαη, πνπ γηα θάπνην ιφγν, δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην ζηάδην ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή κέξε απηήο. Χο εθ ηνχηνπ δε κπνξνχζε παξά λα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κέζν πνπ θαηαθιχδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Οη αζθήζεηο επηδηψρζεθε λα είλαη ραξνχκελεο θαη θσηεηλέο, κε επράξηζηα ρξψκαηα θαη μεθάζαξεο εληνιέο, ελψ παξάιιεια, ην πξφγξακκα είλαη δηαδξαζηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ. Πηινηηθά εθαξκφζηεθε ζε 3 παηδηά, πνπ είραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά παζνινγίαο, αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. Υνξήγεζε ηνπ ηεζη κεηαθσλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο σο πξνο ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, «ΜέηαΦΧΝ ηεζη». 2. Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ σο πξνο ην βαζκφ αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο θαη θσλνινγηθήο επίγλσζεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 3. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 4. Λνγνζαξαπεπηηθή παξέκβαζε κε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, θαξηψλ θαη καγλεηηθφ πίλαθα γξαθήο. 5. Δπαλαρνξήγεζε ηνπ ΜέηαΦΧΝ ηεζη. 6. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζηεθε. 4

5 Λέξειρ Κλειδιά Ζιεθηξνληθέο αζθήζεηο κεηαθσλνινγηθήο αλάπηπμεο, θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 5

6 Εςσαπιζηίερ ηνλ ζχδπγφ κνπ, Παλαγηψηε, πνπ αγφγγπζηα επσκίζηεθε θαη δεχηεξν (!) ξφιν ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνπ ρσξίο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, ζα ήηαλ αλέθηθηε ε πινπνίεζε ηνπ νλείξνπ κνπ. ηελ θφξε κνπ Διεάλλα πνπ -εθ θνηιίαο κεηξφο- κάρεηαη ζηελ πξψηε γξακκή απηήο ηεο πνιχρξνλεο κάρεο, ζηεξνχκελε ηελ ζπλερή παξνπζία ηεο κακάο ζηηο πην ηξπθεξέο ειηθίεο, κε ηελ ππφζρεζε λα πξνζπαζήζσ λα αλαπιεξψζσ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα κε ζηεξεζεί. ηνπο θαζεγεηέο κνπ, πνπ κε ππνκνλή έζεζαλ ηα ζεκέιηα ζην νηθνδφκεκα ησλ γλψζεψλ κνπ, ηδηαίηεξα ζηελ θ.σφθε γηα ηελ παξνρή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεψλ ηεο ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ ππνκνλεηηθή θαζνδήγεζή ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο, ζηελ θ.εαθνπνχινπ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο ζην θσλνινγηθφ κέξνο ηνπ πνλήκαηνο. 6

7 Ειζαγωγή Με ηελ παξνχζα εξγαζία -ε νπνία έγηλε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηεο θαο Σφθε Δπγελίαο, θαζεγήηξηαο εθαξκνγψλ, εηδηθή ζηελ επεμεξγαζία νκηιίαο/θσλήο/ιφγνπ ζε Ζ/Τεπηρεηξείηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ ειεθηξνληθφ πξφγξακκα ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, γηα παηδηά κεηαθσλνινγηθνχ ζηαδίνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Με ηνλ φξν θσλνινγηθή επίγλσζε αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ (ζπιιαβέο / θσλήκαηα), θαζψο θαη ηνλ ζπλεηδεηφ ρεηξηζκφ ηνπο. «Ο όξνο θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηόζν ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ θσλνινγηθώλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ(θσλεκάησλ, ελδνζπιιαβηθώλ κνλάδσλ θαη ζπιιαβώλ) ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, όζν θαη ηνλ ζπλεηδεηό ρεηξηζκό απηώλ ησλ κνλάδσλ»(gombert, 1992). Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο απηή εμαξηά ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζην επφκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Γηαλλεηνπνχινπ, «Η ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο είλαη δεδνκέλε. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία δηεπθνιύλεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο, ε δε επίδνζε ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηηο δνθηκαζίεο θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο απνηειεί θξηηήξην ζηελά ζπλδεόκελν κε ηελ θαηάθηεζε αλαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ (Bradleyet al1 1983).(Γηαλλεηνπνχινπ θ.α., 2007). Ο Γηψξγνο Καινκνίξεο επίζεο αλαθέξεη: «Έλα παηδί πνπ δπζθνιεύεηαη ζηελ αλάγλσζε/γξαθή ιέμεσλ ζα παξνπζηάζεη, ινγηθά, βειηίσζε όηαλ ηνκείο όπσο ε θσλνινγηθή νξγάλσζε ηεο νκηιίαο ηνπ ή ε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο». (Γηψξγνο Καινκνίξεο, 2007, ζ.27). Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ, είλαη απφξξνηα ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, αληηκεησπίδνληαη κε ηελ εγθαζίδξπζε απηήο. Ζ Γηαλλεηνπνχινπ, επίζεο αλαθέξεη: «Η δπζιεμία είλαη πηζαλόλ όηη ζπληζηά ην ζεκείν επαθήο ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ επηθαλεηαθή ή/θαη βαζύηεξε δνκή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ηνλ γξαπηό ιόγν. Σα ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο».(γηαλλεηνπνχινπ 2007). 7

8 Σν ίδην ζέκα έγηλε αληηθείκελν κειέηεο απφ ηελ Σφθε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2012), θαζψο κε ην έξγν ηνπο «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ πνιπκέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο γηα ηα κηθξά παηδηά πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο», θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο θαη νη αλαθνξέο ζηε ζπζρέηηζε ηνπ πξνθνξηθνχ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νκαιή θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο θαη γξαθηθήο δεμηφηεηαο, πξνυπνζέηεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Αληηζηνίρσο, νη ειιείςεηο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, (ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο) είλαη ν πξφδξνκνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη πνπ -αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα, ππεχζπλα θαη απνηειεζκαηηθά- ζα ζπλνδεχνπλ ην άηνκν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζήο ηνπ, επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Ζ δηαηαξαρή απηή είλαη γλσζηή σο «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Σφθε (2011): «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα εηεξνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ απόθηεζε θαη ρξήζε ηεο αθξόαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηνπ ζπιινγηζκνύ, ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν, νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ». Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο ελφο παηδηνχ, ζπλήζσο γίλεηαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε δεχηεξε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζπλνδεχεηαη απφ κία γεληθφηεξε δπζθνιία ηνπ λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, πνπ επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ. Δπίζεο ε Σφθε (2011) αλαθέξεη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη «ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε πςειήο πνηόηεηαο καζεζηαθέο επθαηξίεο, πξηλ από ην λεπηαγσγείν, είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα εθδειώζνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε.» Πξνζαλαηνιηδφκελε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε πξφιεςε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, έθξηλα ζθφπηκν λα δεκηνπξγήζσ απηέο ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο, αθελφο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ ινγνζεξαπεπηή θαη αθεηέξνπ πξνο πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ λεπίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Άιισζηε, είλαη απνδεθηφ απ φινπο, ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία είλαη ξαγδαίεο ηφζν, ψζηε ηα παηδηά ηεο λεπηαθήο ειηθίαο -απξηαλνί καζεηέο- είλαη ήδε εμνηθεησκέλα κε ηελ ηερλνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ειεθηξνληθά 8

9 παηρλίδηα, ηειεπηθνηλσληαθά κέζα (skype),ςεθηαθέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, mp3, mp4, videocamera)θ.α. «Η ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη γίλεη έλα αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε. Τπό ηελ έλλνηα απηή, νη ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ, αιιά δελ αληηθαζηζηνύλ, ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, εληζρύνληαο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ» (Clements&Sarama, 2003, Haugland&Wright, 1997, Siraj&Blatchford 2006, Stephen&Plowman, 2008, Yelland, 2005). «ρεηηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά κηθξώλ ειηθηώλ δείρλνπλ λα απνθηνύλ πξνεγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, ζύκθσλα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζρνινύληαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Αλαπηύζζνπλ ηελ κλήκε ηνπο (Haugland, 1999, Haugland,2000), ηελ πξνζνρή ηνπο (Green&Bavelier, 2003), ηηο ηθαλόηεηεο ηεο παηδείαο (Kamiletal, 2000), ηα καζεκαηηθή ζθέςε ηνπο (Clements, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, ηα παηδηά πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο, φπσο ιέλε νη Toki&Pange (2009, 2010) θαη νη Toki, Drosos&Simitzi, (2012) δελ ςπραγσγνχληαη απιψο, αιιά πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ελεξγφ/δηαδξαζηηθφ ηξφπν, πνπ ζέβεηαη ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ ηνπ θάζε καζεηή. Οη ελ ιφγσ αζθήζεηο βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαιάβεη θαη λα ρεηξηζηεί ηε κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ κε ηε δεκηνπξγία ξίκαο, λα αλαγλσξίζεη ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ζπιιαβή ησλ ιέμεσλ, λα θαηαλνήζεη ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ θσλεκάησλ κέζα ζηε ιέμε θαη λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θσλήκαηα σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο, ζχκθσλα θαη κε ηε Μαξία Λεγάθε πνπ αλαθέξεη: «Η θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ γλώζε ησλ δηάθνξσλ θσλεκάησλ κέζα ζηηο ιέμεηο. Δεμηόηεηεο νκνηνθαηαιεμίαο θαη παξήρεζεο παξνπζηάδνληαη σο νη θαιύηεξνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ησλ κεηέπεηηα αλαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. Σν αληίζεην κάιηζηα έρεη απνδεηρζεί κέζα από έξεπλα ησλ Bradley&Bryant (1983)». Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο ειεθηξνληθέο αζθήζεηο είλαη απιή θαη θαηαλνεηή, φρη κφλν απφ γνλείο, μέλνπο πξνο ην αληηθείκελν, αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ινγνζεξαπεπηέο πνπ κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ινηπνχ πιηθνχ (θάξηεο, πίλαθεο, παηρλίδηα θιπ) λα απνηειέζεη κέξνο πιήξνπο ινγνζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. θνπφο ινηπφλ απηήο ηεο πηπρηαθήο, είλαη λα κειεηεζεί ε, σο άλσ αλαθεξφκελε, επίδξαζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πνιπκέζσλ ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, ζε παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 9

10 Οη ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κε ηέηνην ηξφπν δνκεκέλεο, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, δηαηεξψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ην θείκελν ζπλαληψληαη δχν φξνη «θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα» θαη «θσλνινγηθή επίγλσζε», πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο φξνπο «καζεζηαθέο δηαηαξαρέο» θαη «καζεζηαθέο δπζθνιίεο». 10

11 Υλικό και Μϋθοδοσ ηεξηδφκελε ζε ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζην ιφγν ή ηελ νκηιίαο ηνπο, θαη ηελ ηάζε ηνπο λα απνκνλψλνληαη, ζεψξεζα ζθφπηκν λα εθκεηαιιεπηψ ηελ επραξίζηεζε πνπ βξίζθνπλ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ζρεδηάζσ έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο, πνπ ζα παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Όπσο ιέεη θη ν Υνπιηαξφο, «ε θύζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ καο θάλνπλ λα βξίζθνπκε ηξόπνπο βνεζεηηθνύο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο, όηαλ δελ ηα θαηαθέξλνπκε, θη απηό, από αξραηνηάησλ ρξόλσλ» (Υνπιηαξφο, 2007, ζει. 508). Αθνινπζνχλ δχν ππνελφηεηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο, α) ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ ζηα παηδηά. Δημιουργία προγράμματοσ ηλεκτρονικών αςκήςεων Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ νρηψ αζθήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ξίκαο, ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ ζπιιαβψλ θαη ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ. Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιέρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα «Δηθφλεο clipart» ηνπ PowerPoint θη απφ ην δηαδίθηπν. Δπεμεξγάζηεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα «Adobe Photoshop CS5» θαη «Εσγξαθηθή» ησλ Windows. Οη εληνιέο ερνγξαθήζεθαλ ζε θηλεηφ ηειέθσλν ζε αξρείν amr θαη κεηαηξάπεθαλ ζε αξρείν wav κε ην πξφγξακκα swich θαη δηαδηθηπαθά απφ ηνhttp://media.io/ (media.ioonlineaudioconverter). Σα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα επηβξάβεπζε, επηιέρζεθαλ απφ ηε ζπιινγή MAZOOANDTHEZOO απφ ηε ζειίδα ζην δηαδίθηπν,youtube. Οη αζθήζεηο Ρίκαο θαη Αλαγλψξηζεο-Γηαρεηξηζκνχ Αξρηθήο θαη Σειηθήο πιιαβήο εκπλεχζηεθαλ απφ ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ Μεηαθσλνινγηθνχ ηεζη ΜέηαΦΧΝ. Οη αζθήζεηο αλαγλψξηζεο θσλήκαηνο κέζα ζηηο ιέμεηο εκπλεχζηεθαλ απφ ην βηβιίν «Πξναλαγλσζηηθέο Γεμηφηεηεο Μαζήκαηα κε ηα Φσλήκαηα» (Αγγειηθή Γηαλληθνπνχινπ θαη Οκάδα Δξγαζίαο).Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αζθήζεηο θαηάηκεζεο θαη ζπγθεξαζκνχ επηιέρζεθαλ βάζεη ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ, ελψ νη ιέμεηο γηα ηηο ξίκεο θαη ηελ 11

12 αλαγλψξηζε αξρηθήο θαη ηειηθήο ζπιιαβήο ήηαλ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ απνδεζκεπκέλεο απ απηφλ. Ο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία πεξηήγεζεο κέζα ζ απηφ (επηζηξνθή ζην κελνχ, επφκελε / πξνεγνχκελε άζθεζε, επαλάιεςε εληνιήο, επηινγή επηπέδνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη: πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφγξακκα, ε έλαξμή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνβνιή απφ ην αξρείν «start». Ανάλςζη αζκήζεων: 1. Άζκηζη «Ρίμα»: ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη γξακκέλα πνηεκαηάθηα, ην ηέινο ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη, ελψ αθνχγεηαη φ,ηη είλαη γξακκέλν. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη ηε ζπλέρεηα ηεο ξίκαο, επηιέγνληαο ηε ζσζηή ιέμε κεηαμχ ηξηψλ εηθφλσλ. Πεξλψληαο πάλσ απφ ηηο εηθφλεο αθνχεη ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία απ απηέο. Πξέπεη λα βξεη θαη λα επηιέμεη ηε ζσζηή, ψζηε λα γίλεη ξίκα. ηελ πεξίπησζε ιάζνπο επηινγήο, ην παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα αθνχζεη νιφθιεξν ην πνίεκα, ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηνπ, ψζηε λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ. Θα ςου πω ζνα τραγοφδι για ζνα μοςχοβολιςτό 12

13 Αληίζηνηρα, φηαλ επηιέγεη ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη αθνχεη νινθιεξσκέλν ην ζσζηφ πνίεκα, ελψ ην θελφ ζην γξαπηφ θείκελν νινθιεξψλεηαη, κε ηε ζσζηή ιέμε λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο. Θα ςου πω ζνα τραγοφδι για ζνα μοςχοβολιςτό λουλοφδι ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη λα κπνξεί ην παηδί λα αλαγλσξίζεη, λα εληνπίζεη θαη λα ρεηξηζηεί κε επθνιία ηε ξίκα. 13

14 2. Άζκηζη «Αναγνώπιζη Απσικήρ ςλλαβήρ»: ε πξψην επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο, κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε ε κία, ε «θεληξηθή», λα είλαη κφλε ηεο ςειά ζηελ νζφλε θαη νη ππφινηπεο απφ θάησ ζηε ζεηξά. Μία εθ ησλ ηξηψλ θάησ έρεη σο αξρηθή ζπιιαβή φπσο θαη ε πξψηε πάλσ. Σν παηδί αθνχεη κία-κία ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία εηθφλα θαη θαιείηαη λα βξεη πνηα είλαη απηή πνπ αξρίδεη φπσο ε πξψηε. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. ε δεχηεξν επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηξεηο εηθφλεο, νη αληίζηνηρεο ιέμεηο ησλ νπνίσλ αξρίδνπλ απφ δηαθνξεηηθή ζπιιαβή. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη πνηα ιέμε αξρίδεη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Με ην πέξαο ησλ επηηπρψλ πξνζπαζεηψλ επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 14

15 ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο αξρηθήο ζπιιαβήο. 15

16 3. Άζκηζη «Αναγνώπιζη Σελικήρ ςλλαβήρ»: ε πξψην επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο, κε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε ε κία, ε «θεληξηθή», λα είλαη κφλε ηεο ςειά ζηελ νζφλε θαη νη ππφινηπεο απφ θάησ ζηε ζεηξά. Μία εθ ησλ ηξηψλ έρεη σο ηειηθή ζπιιαβή φπσο θαη ε πξψηε. Σν παηδί αθνχεη κία-κία ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία εηθφλα θαη θαιείηαη λα βξεη πνηα είλαη απηή πνπ ηειεηψλεη φπσο ε πξψηε. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. ε δεχηεξν επίπεδν, εκθαλίδνληαη ηξεηο εηθφλεο, νη αληίζηνηρεο ιέμεηο ησλ νπνίσλ ηειεηψλνπλ ζε δηαθνξεηηθή ζπιιαβή. Σν παηδί θαιείηαη λα βξεη πνηα ιέμε ηειεηψλεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή. Δπηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα, επηβξαβεχεηαη θαη ζπλερίδεη ηελ άζθεζε. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Με ην πέξαο ησλ επηηπρψλ πξνζπαζεηψλ επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 16

17 ηφρνο ησλ αζθήζεσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηειηθήο ζπιιαβήο. 17

18 4. Άζκηζη «Αςηοκινηηάκια με /f/»: Σν παηδί κε παηγληψδε ηξφπν καζαίλεη πψο δεκηνπξγνχληαη νη ζπιιαβέο. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ν Νηφλαιλη λα νδεγεί έλα απηνθηλεηάθη πνπ θέξεη ην γξάκκα «θ». Σν παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα αθνχζεη ηνλ ήρν ηεο θάζε ζπιιαβήο. φ φα φε φι φο φου ε δεχηεξν ρξφλν, θαιείηαη λα παηήζεη πάλσ ζε θνχζθεο κε ζπιιαβέο γηα λα δεη πψο ζρεκαηίδνληαη. Ο Νηφλαιλη ζπλαληά ην απηνθηλεηάθη -κε ην αληίζηνηρν ηεο επηινγήο γξάκκα- θαη φηαλ θηάζεη ζην ίδην χςνο κ απηφ, θξελάξεη θαη ηα γξάκκαηα ελψλνληαη, ζρεκαηίδνληαο θάζε θνξά άιιε ζπιιαβή. 18

19 \ φ φι ι φα φε φι φο φου φ φα α φα φε φι φο φου Ζ εμάζθεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε δηαρείξηζεο ησλ θσλεκάησλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο. 19

20 5. Άζκηζη «Φανάπι»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα θαλάξη-ζεκαηνδφηεο, φπνπ ζην θάζε ρξψκα ηνπ ππάξρεη θη απφ κία ζπιιαβή κηαο ιέμεο. Παηψληαο πάλσ ζε θάζε ρξψκα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη θαη ηελ αληίζηνηρε ζπιιαβή, ε νπνία θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ απηφ. φα φανάρι νά ρι ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα επηιέγεη ηε ζσζηή ζπιιαβή θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί ε ιέμε πνπ ηνπ δεηείηαη. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη θαη πάλσ ζηα ρξψκαηα ηνπ θαλαξηνχ, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη θακία νπηηθή βνήζεηα. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 20

21 ρι φα φανάρι f νά ρι φα νά φα f νά ρι φανάρι ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο έλλνηεο ηνπ ζπγθεξαζκνχ θαη ηεο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. 21

22 6. ηην άζκηζη «Νεπάιδα»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε λεξάηδα Σίγθεξκπει. Γίπια ηεο είλαη γξακκέλε κηα ιέμε. Παηψληαο πάλσ ζηα γξάκκαηα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη ηηο θσλέο ησλ γξακκάησλ. φ α κ ή 1 ο επίπεδο ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα παηάεη κε ηε ζσζηή ζεηξά πάλσ ζηα γξάκκαηα, ψζηε λα θεχγνπλ απ ηε ιέμε θαη λα πεγαίλνπλ ην θαζέλα ζε έλα ινπινχδη. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη πάλσ ζηα ινπινχδηα, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα, ελψ ε ιέμε απ ηελ νπνία θαιείηαη ην παηδί λα επηιέμεη ηα ζσζηά γξάκκαηα, έρεη ππνζηεί αλαγξακκαηηζκφ. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 22

23 φ α κ ή 3 ο επίπεδο 3 ο επίπεδο κ ή α φ ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο θαη φηη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ιέμεηο, ηα γξάκκαηα κπαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θάζε θνξά. 23

24 7. Άζκηζη «Μπαλόνια»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε Μίλε θξαηψληαο έλα κπνπθέην κπαιφληα, πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα πάλε νη ζσζηέο θσλέο ηεο ιέμεο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Παηψληαο πάλσ ζηα γξάκκαηα, ην παηδί κπνξεί λα αθνχζεη ηηο θσλέο ηνπο. φ ί δ ι 1 φ ο επίπεδο ί δ ι ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα παηάεη κε ηε ζσζηή ζεηξά πάλσ ζηα γξάκκαηα, ψζηε λα θεχγνπλ απ ηε ιέμε θαη λα πεγαίλνπλ ην θαζέλα ζε έλα απφ ηα κπαιφληα ηεο Μίλε. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν ε νπηηθή βνήζεηα ππάξρεη πάλσ ζηα κπαιφληα, αιιά θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα, ελψ ε ιέμε απ ηελ νπνία θαιείηαη ην παηδί λα επηιέμεη ηα ζσζηά γξάκκαηα, έρεη ππνζηεί αλαγξακκαηηζκφ. ηε ιάζνο επηινγή, ηνπ επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη παξνηξχλεηαη γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. Ζ ζσζηή επηινγή επηβξαβεχεηαη. Μεηά ην επηηπρέο ηέινο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, ην παηδί επηβξαβεχεηαη κε έλα video clip παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ. 24

25 3 ο επίπεδο φ ί δ ι ί δ ι φ ηφρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο θαη φηη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ιέμεηο, ηα γξάκκαηα κπαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θάζε θνξά. 25

26 8. Άζκηζη «αεποπλάνο»: ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα αεξνπιάλν κε έλα παλφ πξνζαξκνζκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ, φπνπ αλαγξάθεηαη κία ιέμε. Σν παηδί κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζηα πνπιάθηα ή ζηα γξάκκαηα πνπ θνπβαινχλ, γηα λα αθνχζεη ηηο θσλέο ηνπο. φϊτα φ ϊ τ α ε δεχηεξν ρξφλν, ζηελ νζφλε θαίλεηαη λα έρνπλ θχγεη νη θσλνχιεο / γξάκκαηα απ ηε ιέμε πνπ ήηαλ γξακκέλε πάλσ ηνπ. Κάπνηα πνπιάθηα βξήθαλε ηηο θσλέο/γξάκκαηα, αιιά δελ μέξνπλ κε πνηα ζεηξά πξέπεη λα κπνπλ πξνθεηκέλνπ λα γξαθηεί ζσζηά ε ιέμε. Ζ άζθεζε έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νπηηθή βνήζεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε. ην πξψην επίπεδν, ην παηδί νδεγνχκελν απφ ηελ νπηηθή βνήζεηα ε νπνία δίλεηαη θαη πάλσ ζην παλφ ηνπ αεξνπιάλνπ θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο- θαιείηαη λα βάιεη ηα γξάκκαηα κε ηε ζσζηή ζεηξά. ην δεχηεξν επίπεδν, ε νπηηθή βνήζεηα βξίζθεηαη κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ζην ηξίην επίπεδν δελ ππάξρεη νπηηθή βνήζεηα. 26

27 ϊ φϊτα α φ ϊ τ α φ τ φϊτα α φ ϊ α τ ηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη λα θαηαιάβεη ην παηδί ηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεξαζκνχ ησλ θσλεκάησλ/γξακκάησλ ζε ιέμεηο, θαζψο θαη ην ξφιν ηνπο κέζα ζ απηέο. 27

28 απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ππήξραλ θη άιιεο αζθήζεηο, νη νπνίεο εμαηξέζεθαλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα κία άζθεζε κε έλα ηξαηλάθη ζηνπ νπνίνπ ηα βαγφληα ηαμίδεπαλ ιέμεηο κε κπεξδεκέλα ηα γξάκκαηά ηνπο θαη ην παηδί έπξεπε λα βξεη ηε ζσζηή ζεηξά ηνπο. απηή ηελ άζθεζε θαηλφηαλ ην ηξαίλν λα έξρεηαη πάλσ ζηηο ξάγεο θαη ηαπηφρξνλα αθνπγφηαλ ε κεραλή ηνπ θαη ην θακπαλάθη ηνπ κεραλνδεγνχ. Απηφ ην «θαληαζκαγνξηθφ» ζέακα δεκηνπξγνχζε ζηα παηδηά ηελ αθαηαλίθεηε επηζπκία λα επαλαιακβάλνπλ αδηαιείπησο ηελ θίλεζε ηνπ ηξαίλνπ, κε απνηέιεζκα λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο, φρη κφλν απφ ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο, αιιά θαη απφ ην ππφινηπν ηεο ζπλεδξίαο. Διαδικαςία 1 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜέταΦΩΝ θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δπζθνιηψλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε παηδηά κεηαθσλνινγηθνχ επηπέδνπ, κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θσλνινγηθψλ δπζθνιηψλ ζε παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ 1 νπ 6κήλνπ ηεο Α δεκνηηθνχ, ψζηε λα είλαη νκαιφηεξε ε έληαμή ηνπο ζην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, θξίζεθε απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί ζε παηδηά κε θσλνινγηθά ειιείκκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ γηα ηε θσλνινγηθή ηνπο ελεκεξφηεηα έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ΜέηαΦΧΝ. Σν ηεζη επηρεηξήζεθε λα ρνξεγεζεί ζε 7 παηδηά, 4 εθ ησλ νπνίσλ εμαηξέζεθαλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ην θάζε έλα. Σα 2 απ απηά, αδπλαηνχζαλ λα απνδερζνχλ ηνπο ξφινπο εμεηαζηή-εμεηαδφκελνπ, κε απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία λα παχζεη θαηά ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη. Σν 3 ν ζεσξήζεθε φηη έρξεδε αμηνιφγεζεο απφ ςπρνιφγν, γηα ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ, ελψ ην 4 ν εμαηξέζεθε ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο ζπλνδνχ λα ζπλεξγαζηεί (παξελέβαηλε ζηε δηαδηθαζία). Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα πηινηηθφ πξφγξακκα, κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ λα πεξηνξίδεηαη ζηα 3 παηδηά. πγθεθξηκέλα: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 ηηο 9 Ηνπλίνπ 2013, ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. 28

29 Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο-πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Αθηεξψζεθε αξθεηφο ρξφλνο ζηελ επεμήγεζε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ, θπξίσο ζηελ απνδνρή αιιαγήο ησλ ξφισλ «κεηέξαο / εμεηαζηή». Ζ πξψηε ζπλεδξία δηήξθεζε 60. Παξά ηε δπζθνιία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο, νινθιεξψζεθε επηηπρψο. Ζ δεχηεξε ζπλεδξία είρε δηάξθεηα 50 θαη δηεμήρζε νκαιά. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 ηηο 14 Ηνπλίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Λίγα ιεπηά ήηαλ αξθεηά γηα ηνλ εγθιηκαηηζκφ θαη ηελ απνδνρή ησλ ξφισλ. Ζ ρνξήγεζε έγηλε ζε δχν 50ιεπηεο ζπλεδξίεο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 3ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 ηηο 15 Ηνπιίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ παηδηθνχ ππλνδσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο 29

30 ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε 4 ζπλεδξίεο ησλ 30, κε ηε ζπλεξγαζία λα απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε. Θα ραξαθηήξηδα ην παηδί ππεξθηλεηηθφ, κε πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο. Πάλησο, ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία θάλεθε λα πξφζθεηηαη πην θηιηθά απέλαληί κνπ, δείρλνληαο ζεκεία απνδνρήο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ηνπ έξγνπ κνπ. 30

31 Διαδικαςία εφαρμογήσ Ηλεκτρονικών Αςκήςεων-Λογοθεραπευτική παρέμβαςη Γεκηνπξγήζεθαλ 45ιεπηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ, εθηφο ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο, θάξηεο κε εηθφλεο θαη γξάκκαηα, καγλεηηθφ πίλαθα γξαθήο, παηρλίδηα κλήκεο θαη ρξσκαηηζηνχο καξθαδφξνπο, ελψ επηιέρζεθαλ παηρλίδηα, αλάινγα ησλ ζπλεδξηψλ, γηα ηε δεκηνπξγία αθφκε πην επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ έθαζηνπ παηδηνχ, ειιείςεη επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γηα ην έλα απφ ηα παηδηά (3 ν πεξηζηαηηθφ) θξίζεθε απαξαίηεηε ε εμάζθεζε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αξζξσηψλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Σν ινγνζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνρνζεηήζεθε σο εμήο: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 2. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο ζπλεξγαζίαο. 2. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο. 3. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. 4. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. 5. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. 6. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε. 7. πγθεξαζκφο θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. 8. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. 9. Αλαγλψξηζε αξρηθνχ θσλήκαηνο ζηηο ιέμεηο. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 31

32 2. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 2. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο.(πξνο εκπέδσζε) 3. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. (πξνο εκπέδσζε) 4. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. (πξνο εκπέδσζε) 5. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. (πξνο εκπέδσζε) 6. Υεηξηζκφο αξρηθήο ζπιιαβήο. (πξνο θαηάθηεζε) 7. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε. (πξνο εκπέδσζε) 8. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα.(πξνο εκπέδσζε) 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Απφθηεζε θαηαιεπηήο νκηιίαο ζε φια ηα επηθνηλσληαθά πιαίζηα. 2. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θσλνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ιέμεσλ. 3. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εμάζθεζε ζην ζπίηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟΗ ΣΟΥΟΗ 1. Υηίζηκν ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 2. Αχμεζε ζηνκαηνπξνζσπηθήο θηλεηηθφηεηαο/σζηή ηνπνζέηεζε αξζξσηψλ. 3. Δληνπηζκφο / αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο. (πξνο θαηάθηεζε) 4. πγθεξαζκφο ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ.(πξνο θαηάθηεζε) 5. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. (πξνο εκπέδσζε) 6. Αλαγλψξηζε αξρηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα αξρή. (πξνο εκπέδσζε). 7. Αλαγλψξηζε ηειηθήο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο / Δχξεζε ιέμεσλ κε ηελ ίδηα θαηάιεμε.(πξνο εκπέδσζε). 32

33 8. Υεηξηζκφο αξρηθήο ζπιιαβήο. (πξνο θαηάθηεζε) 9. πγθεξαζκφο θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. (πξνο εκπέδσζε). 10. Δχξεζε ιέμεσλ αξρηθνχ θσλήκαηνο. (πξνο θαηάθηεζε) 11. Καηάηκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. (πξνο θαηάθηεζε) 12. Αλαγλψξηζε αξρηθνχ θσλήκαηνο ζηηο ιέμεηο. (πξνο εκπέδσζε). 13. Υεηξηζκφο αξρηθνχ θσλήκαηνο. (πξνο εκπέδσζε). Διαδικαςία 2 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜέταΦΩΝ Μεηά ην πέξαο ησλ νξηζκέλσλ ζπλεδξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, επαλαιήθζεθε ε ρνξήγεζε ηνπ ΜέηαΦΧΝ ηεζη. πγθεθξηκέλα: 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;11 ηηο 20 Απγνχζηνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε δχν ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 50, ρσξίο αμηνζεκείσηεο ζπκπεξηθνξέο. 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;8 ηηο 16 Απγνχζηνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. 33

34 Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε έγηλε ζε δχν ζπλεδξίεο ησλ 50, ρσξίο θακία παξαθψιπζε. 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 5;2 ηηο 14 επηεκβξίνπ ρνξεγήζεθε ε πιήξεο κνξθή ηνπ Σεζη Μεηαθσλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Αλαγλσζηηθήο Δηνηκφηεηαο-ΜέηαΦΧΝ. Ζ εμέηαζε δηεμήρζε ζην γξαθείν ηνπ παηδηθνχ ππλνδσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ, κε επαξθή θσηηζκφ, θαξέθια ξπζκηδφκελνπ χςνπο -πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ- ρσξίο άιια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ παξνπζία κφλν, εκνχ (ηνπ εμεηαζηή) θαη ηνπ παηδηνχ. Ζ ηνπνζέηεζή καο ήηαλ αληηθξηζηή, κε ηξφπν ψζηε λα παξαηεξψ κε άλεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηελ απνθνπή άιισλ εξεζηζκάησλ πξνο απηφ -πιελ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θαξηψλ επαηζζεηνπνίεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη έγηλε ζε 4 ζπλεδξίεο ησλ 30. Ζ δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, εκθαλψο εληζρπκέλε, βνήζεζε θαηαιπηηθά ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 34

35 Αποτελϋςματα των 2 χορηγόςεων του τεςτ ΜϋταΦΩΝ Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ εμήρζεζαλ απφ ηα «ΦΤΛΛΑΓΗΑ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ» ηνπ κεηαθσλνινγηθνχ ηεζη ΜέηαΦΧΝ, πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο πνπ γίλνληαη ζην θεθάιαην «Μεζνδνινγία». 1 η χορήγηςη ΜέταΦΩΝ τεςτ 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;9 Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;4. Αλήθεη ζην 20% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;9. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο 35

36 βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 8). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηεο νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ πςειήο θαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,5,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηνλ πγθεξαζκφ ηεο ιέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο, ηελ Δχξεζε ιέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηελ Δχξεζε ιέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο θαη ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Ζ θαηάηκεζε Λέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο, ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο θαη ν πγθεξαζκφο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο είλαη εκπεδσκέλεο δεμηφηεηεο. 36

37 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 1. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 1ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσ τεςτ ΜζταΦΩΝ 37

38 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;6 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;7. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;10. Αλήθεη ζην 7% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 8). Αλήθεη ζην 7% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. 38

39 Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ πςειήο θαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,4,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηνλ πγθεξαζκφ ηεο Λέμεο ζε επίπεδν πιιαβήο θαη ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηελ Καηάηκεζε ησλ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Ζ Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα θαη ν πγθεξαζκφο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, είλαη εκπεδσκέλεο δεμηφηεηεο. 39

40 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 2. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 2ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσ τεςτ ΜζταΦΩΝ 40

41 3ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 4;5 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη αλεπαξθήο, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;5. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 1ή2. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ βαζκνινγνχληαη κε ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 καζεηψλ κε αλεπαξθέο επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 4;2. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη νξηαθά πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;2. Αλήθεη ζην 12% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ7. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο αλάκεζα ζην αλψηεξν 23% θα ην θαη ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε νξηαθά πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη κέζεο επίδνζεο (ηππηθφο βαζκφο 4). Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 41

42 πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ θηλείηαη κεηαμχ νξηαθά πςειήο θαη αλεπαξθνχο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 1,4,7). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηε Ρίκα, ζηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ζηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηελ Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Οη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο ζπιιαβήο, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, είλαη θαηαθηεκέλεο. Δλψ θακία δεμηφηεηα δελ εκπεδψζεθε. 42

43 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 3. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 3ου περιςτ./1θσ χοριγθςθσμζταφων τεςτ 1 ν πεξηζηαηηθφ 2 ν πεξηζηαηηθφ 3 ν πεξηζηαηηθφ Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Κιίκαθα (ηππ. Βαζ.) Αλαπηπμηαθή ειηθία Ρίκα 9 8;7 9 8;7 1 5;5 πιιαβή 5 4;4 4 4;7 4 4;2 Φψλεκα 9 6;2 9 8;10 7 5;2 Γελ. Γείθ. Φσλ.Δπίγλ Πίνακασ 4: υνοπτικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 1θσ χοριγθςθσ ΜζταΦΩΝ τεςτ, όλων των περιςτατικϊν 43

44 2 η χορήγηςη ΜέταΦΩΝ τεςτ 1 ο πεπιζηαηικό Γ. Ε. κοπίηζι, εηών 4;11 Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 7;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηεο ζηελ Κιίκαθα πιιαβή πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειφο (ηππηθφο βαζκφο 9). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. 44

45 Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηεο νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,9,9). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε Ρίκα, ηνλ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ απφ Αξρηθή πιιαβή, ηνλ Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο, ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ηελ Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα θαη ηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο είλαη θαηαθηεκέλεο. Δλψ νη δεμηφηεηεο ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο θαη ηνπ πγθεξαζκνχ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο έρνπλ εκπεδσζεί. 45

46 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 5. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 1ου περιςτ./2θσ χοριγθςσμζταφων τεςτ 46

47 2 ο πεπιζηαηικό Κ. Δ. αγόπι, εηών 5;8 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 8;7. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 7;6. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 10;2. Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη πςειφο (ηππηθφο βαζκφο 9). Αλήθεη ζην 4% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 8 ή 9. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην αλψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 9,8,9). 47

48 ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ δελ ππνιείπεηαη θακίαο δεμηφηεηαο. Έρεη θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε Ρίκα, ζην πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ζηνλ Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, ζηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Δλψ έρεη εκπεδψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Σειηθήο πιιαβήο, ηνπ Δληνπηζκνχ/Αλαγλψξηζεο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, ηεο iii) Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθή πιιαβή, ηεο Δχξεζε Λέμεσλ κε Αξρηθφ Φψλεκα, ηεο Καηάηκεζεο Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, ηνπ πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο θαη ηνπ Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. 48

49 Με θαηαθηεκέλε δεμηφηεηα Καηαθηεκέλε δεμηφηεηα Δκπεδσκέλε δεμηφηεηα Ρίκα πγθεξαζκφο (πι.) Καηάηκεζε (πι.) Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο Υεηξηζκφο Αξρηθήο πιιαβήο Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο πγθεξαζκφο (Φψλ.) Καηάηκεζε (Φψλ.) Υεηξηζκφο Αξρηθνχ Φσλήκαηνο Πίνακασ 6. Αναπτυξιακό προφίλ Φωνολογικισ Επίγνωςθσ 2ου περιςτ./2θσ χοριγθςθσ ΜζταΦΩΝ τεςτ 49

50 3 ο πεπιζηαηικό Φ. Μ. αγόπι, εηών 5;2 Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο Ρίκαο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;4. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηεο πιιαβήο θξίλεηαη κέζε, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 5;10. Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ζ επίδνζή ηνπ ζηελ Κιίκαθα ηνπ Φσλήκαηνο θξίλεηαη νξηαθά πςειή, κε αλαπηπμηαθή ειηθία 6;2. Αλήθεη ζην 12% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθνξά ηα παηδηά πνπ αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ7. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο αλάκεζα ζην αλψηεξν 23% θα ην θαη ην θαηψηεξν 11% ησλ αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε κε 30καζεηέο, αλακέλεηαη έλαο αξηζκφο 3 ή 4 καζεηψλ κε νξηαθά πςειφ επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Ο Γεληθφο δείρηεο Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο θξίλεηαη κέζε (ηππηθφο βαζκφο 6). Αλήθεη ζην 17% ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνξά παηδηά ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηππηθφ βαζκφ 4-6. απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αξρηθνχο βαζκνχο ζην θεληξηθφ 54% αξρηθψλ βαζκψλ. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ηάμε 50

51 κε 30 καζεηέο αλακέλεηαη αξηζκφο 16 καζεηψλ κε κέζν επίπεδν Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απφ ηελ εμαγσγή ηεο ελδναηνκηθήο επίδνζεο, ζην αληίζηνηρν Αλαπηπμηαθφ Πξνθίι Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο γηα ηελ ειηθηαθή ηνπ νκάδα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: i) Ο ελδναηνκηθφο βαζκφο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ζηελ νιφηεηά ηνπ είλαη πςειήο επίδνζεο (ηππηθνί βαζκνί 6,6,7). ii) ε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ππνιείπεηαη ζε φηη αθνξά ηελ Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο. Έρεη θαηαθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε: Ρίκα, πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, Καηάηκεζε Λέμεσλ ζε επίπεδν πιιαβήο, Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθήο πιιαβήο, Υεηξηζκφ Αξρηθήο πιιαβήο, Δληνπηζκφ/Αλαγλψξηζε Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, Δχξεζε Λέμεσλ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο, πγθεξαζκφ Λέμεσλ ζε επίπεδν Φσλήκαηνο, Υεηξηζκφ Αξρηθνχ Φσλήκαηνο. Γεμηφηεηεο πνπ έρεη εκπεδψζεη είλαη ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Αξρηθήο πιιαβήο θαη ν Δληνπηζκφο/Αλαγλψξηζε Σειηθήο πιιαβήο. 51