ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 171 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 6 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης EL EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 6 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης O ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µεταρρύθµιση του 2004 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης βασιζόταν σε δύο κυρίως προτεραιότητες: πρώτον, στον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης και ιδίως του συστήµατος εξέλιξης της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που ήταν σε ισχύ επί περισσότερα από 40 έτη και, δεύτερον, στην εξασφάλιση σηµαντικής εξοικονόµησης πόρων σε πραγµατικούς όρους. Ως προς τον δεύτερο αυτό στόχο, η αρχική επιδίωξη ήταν ρητή: εξοικονόµηση πόρων άνω του 1 δισεκατ. ευρώ εντός της επόµενης 15ετίας. Επτά µόνο έτη µετά την θέσπιση της µεταρρύθµισης, είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η πραγµατική εξοικονόµηση πόρων για το σύνολο της περιόδου. Ωστόσο, σε µακροπρόθεσµη βάση, οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι η µεταρρύθµιση του 2004 έχει πολύ σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις όσον αφορά το µισθολογικό κόστος και τις συντάξεις. Από την άποψη αυτή, η Eurostat υπολόγισε την εξοικονόµηση πόρων που απορρέει από την εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Εκτιµά, λοιπόν, ότι µακροπρόθεσµα (σε 50 έτη), η µεταρρύθµιση του 2004 θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ποσού άνω του 1,5 δισεκατ. ευρώ ετησίως σε σύγκριση µε την κατάσταση πριν την µεταρρύθµιση. Συνεπώς, το συµπέρασµα είναι ότι η µεταρρύθµιση του 2004 αποτελεί επιτυχία από πλευράς δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και την αναµόρφωση του συστήµατος σταδιοδροµίας των υπαλλήλων, η µεταρρύθµιση του 2004 είχε ως στόχο την απλούστευση του παλαιού συστήµατος, που βασιζόταν σε τέσσερεις κατηγορίες προσωπικού, και παράλληλα, την προώθηση µιας αξιοκρατικής εξέλιξης από άποψη σταδιοδροµίας. Αποστολή του νέου συστήµατος ήταν µεν να εξασφαλίσει κατά µέσο όρο τις ίδιες προοπτικές σταδιοδροµίας για τους υπαλλήλους όπως εκείνες που προσέφερε το προηγούµενο σύστηµα, αλλά σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει στους υπαλλήλους µε τις καλύτερες επιδόσεις να ανταµειφθούν για τις προσπάθειές τους παρέχοντάς τους νέες προοπτικές σταδιοδροµίας. Η έκθεση παρέχει µια πρώτη ένδειξη του εάν και σε ποιο βαθµό έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ακριβέστερα, η έκθεση δείχνει ότι οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας κατά µέσο όρο ευνοούνται περισσότερο από τον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης σε σχέση µε τον προηγούµενο. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι ο αντίκτυπος του κανονισµού του 2004 στη σταδιοδροµία διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε το είδος σταδιοδροµίας. Οι υπάλληλοι γραφείου π.χ. έχουν ευνοηθεί πολύ από το νέο σύστηµα σταδιοδροµίας, και σε µεγάλο βαθµό ανεξαρτήτως των ατοµικών τους επιδόσεων. Αντιθέτως, οι προοπτικές σταδιοδροµίας των κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων στο σύνολο της οµάδας αυτής είναι πολύ λιγότερο ελκυστικές σε σχέση µε τον προηγούµενο κανονισµό. Η έκθεση αναλύει επίσης τον αντίκτυπο των µεταβατικών µέτρων που ισχύουν για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν πριν από τον Μάιο του 2004, µε έµφαση στον αντίκτυπο όσον EL 2 EL

4 αφορά τις θέσεις στελεχικού δυναµικού. Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εισαγωγή της νέας διάρθρωσης σταδιοδροµίας, σε συνδυασµό µε τη σύγκλιση προς µια νέα µισθολογική κλίµακα, οδήγησε σε ορισµένα απρόβλεπτα αποτελέσµατα, µε σαφή αποσύνδεση σε ορισµένες περιπτώσεις µεταξύ του επιπέδου ευθυνών και του ύψους της αµοιβής. Ως εκ τούτου, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η εξοικονόµηση δηµοσιονοµικών πόρων λόγω της µεταρρύθµισης του 2004 είναι άνισα κατανεµηµένη µεταξύ του προσωπικού, ιδιαίτερα εις βάρος της κατηγορίας των διοικητικών υπαλλήλων, στο σύνολό της. Το συµπέρασµα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκεκριµένα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να προσελκύσει τους πλέον ταλαντούχους και αφοσιωµένους υπαλλήλους και παράλληλα να διατηρήσει µια διαφοροποιηµένη γεωγραφική βάση, πολύ πιθανόν να πρέπει να ανακατανείµει οµοιόµορφα το βάρος της εξοικονόµησης πόρων σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού. EL 3 EL

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ O Πρόλογος και πολιτική περίληψη... 2 I Ιστορικό, νοµικό πλαίσιο και µεθοδολογία... 6 Πλαίσιο 1, από τον βασικό στον καθαρό µισθο... 8 Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός;... 9 II Κύρια πορίσµατα: συνολικά υπάρχει ισοδυναµία εκτός από την περίπτωση των γραµµατέων/βοηθών γραφείου ) Πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι µπορούν να έχουν ισοδύναµες δοµές σταδιοδροµίας υπό τον όρο ότι προσλαµβάνονται στον βαθµό AD7 της νέας κλίµακας Πίνακας 1: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) ) Οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι αµείβονται λιγότερο σε σηµαντικό βαθµό βάσει του νέου συστήµατος σε σχέση µε το παλαιό και η διαφορά αυτή καλύπτεται µόνον εν µέρει από την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης Πίνακας 2: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) Πίνακας 3: Ελάχιστοι και µέγιστοι βαθµοί για επιλεγµένες θέσεις στελεχικού δυναµικού (βασικός µηνιαίος µισθός σε ευρώ) ) Όσον αφορά τις σταδιοδροµίες των τεχνικών και διοικητικών βοηθών υπάρχει εν πολλοίς ισοδυναµία µεταξύ παλαιού και νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης Πίνακας 4: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) ) Η αρχή της ισοδυναµίας των σταδιοδροµιών παραβιάζεται καθαρά στην περίπτωση των γραµµατέων/βοηθών γραφείου, διότι οι νεοπροσλαµβανόµενοι έχουν πολύ µεγαλύτερες αποδοχές βάσει του νέου συστήµατος σε σύγκριση µε το παλαιό Πίνακας 5: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) III Συµπέρασµα Πίνακας 6: ιαφορά µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Αντίκτυπος του παραρτήµατος XIII σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Β) Αντίκτυπος της διαδικασίας πιστοποίησης Γ) Αντίκτυπος στους υψηλότερους βαθµούς και στις θέσεις στελεχικού δυναµικού EL 4 EL

6 Πλαίσιο A1, Συντελεστής πολλαπλασιασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α1: ιαφορά αποδοχών βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αναλόγως της ταχύτητας εξέλιξης της σταδιοδροµίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας A2: Αναλογία υπαλλήλων µε µακρύτερη /ταχύτερη σταδιοδροµία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α3: µέση ηλικία συνταξιοδότησης ( ) Πίνακας A4: µέση ηλικία πρόσληψης ( ) Πίνακας A5: µέση ηλικία πρόσληψης ( ) Πίνακας A6: µέση αρχαιότητα πριν από προαγωγή (τα έτη ) EL 5 EL

7 Το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι «η Επιτροπή [ ] υποβάλλει κάθε έτος στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή έκθεση σχετικά µε την εξέλιξη των µέσων σταδιοδροµιών στις δύο οµάδες καθηκόντων σε όλα τα όργανα, η οποία αναφέρει κατά πόσον έχει τηρηθεί η αρχή της ισοδυναµίας και εάν όχι, σε ποια έκταση έχει παραβιασθεί.». Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι «για να εξασφαλισθεί ότι το σύστηµα αυτό παραµένει συνεπές [ ], τα ποσοστά που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο Β, αναθεωρούνται στο τέλος της πενταετούς περιόδου που αρχίζει την 1η Μαΐου 2004, βάσει έκθεσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο και πρότασης της Επιτροπής.». Ως εκ τούτου η Επιτροπή συνέταξε τεχνική έκθεση προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 1. Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να συγκρίνει την παλαιά µε την νέα δοµή σταδιοδροµίας και διαπιστώνει ορισµένες αποκλίσεις. Το πρώτο µέρος της έκθεσης εξηγεί το νοµικό πλαίσιο, τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και τις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται. Το δεύτερο µέρος παραθέτει λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα ανάλογα µε τα διάφορα είδη σταδιοδροµίας. I ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Γίνεται πρόβλεψη περί ισοδυναµίας µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας η οποία πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, «η ισοδυναµία αξιολογείται ως αποτέλεσµα των προαγωγών και της αρχαιότητας στη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου αναφοράς, βάσει τεκµηρίου ότι ο αριθµός των µελών του προσωπικού παραµένει αµετάβλητος, µεταξύ της µέσης σταδιοδροµίας πριν από την 1η Μαΐου 2004 και της µέσης σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή.» Ο ορισµός αυτός αφήνει ανοικτή την έννοια της «µέσης σταδιοδροµίας». Μια πρώτη προσέγγιση θα ήταν να ληφθεί ως αφετηρία η παραδοχή ότι υπάρχει ισοδυναµία µεταξύ παλαιάς και νέας διάρθρωσης εφόσον η συνολική αύξηση του βασικού µηνιαίου µισθού κατά τη διάρκεια µιας µέσης σταδιοδροµίας (δηλαδή η σταδιοδροµία ενός υποθετικού µέσου υπαλλήλου που προσλήφθηκε στη µέση ηλικία πρόσληψης υπαλλήλων της οµάδας καθηκόντων/κατηγορίας στην οποία ανήκει, ο οποίος προάγεται µετά την παρέλευση περιόδου ίσης προς τη µέση διάρκεια παραµονής σε κάθε σχετικό βαθµό και τελικά συνταξιοδοτείται στη µέση ηλικία συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην οµάδα καθηκόντων/κατηγορία στην οποία ανήκει) είναι η ίδια βάσει του προηγούµενου και του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συνεπώς, ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ισοδυναµίας συνεπάγεται απλώς τον υπολογισµό της αύξησης µεταξύ του πρώτου µισθού κατά την πρόσληψη στα θεσµικά όργανα και του τελευταίου µισθού κατά την συνταξιοδότηση, και η σύγκριση της αύξησης αυτής βάσει του προηγούµενου και του ισχύοντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ενώ η πρώτη προσέγγιση είναι απλή και σχετικά εύκολη στην εφαρµογή της, δεν λαµβάνει πλήρως υπόψη το πνεύµα της µεταρρύθµισης του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η µεταρρύθµιση απέβλεπε στην αλλαγή της διάρθρωσης της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων, καταβάλλοντας σε αυτούς µικρότερους µισθούς στην αρχή και προσφέροντας περισσότερες προαγωγές και προοπτικές για υψηλότερους µισθούς στο τέλος της σταδιοδροµίας. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά µεταξύ πρώτου και τελευταίου µισθού ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη 1 Το παράρτηµα ΧΙΙΙ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει επίσης ότι «µε την έκθεση που προσκοµίζεται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το δηµοσιονοµικό αντίκτυπο των ποσοστών προαγωγών που προβλέπει το παρόν Παράρτηµα, και µε την ένταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν πριν από την 1η Μαΐου 2004». Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν στο παράρτηµα Ι. EL 6 EL

8 στη νέα δοµή σταδιοδροµίας, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων επί των συνολικών µισθολογικών δαπανών που συνεπάγεται ο νέος κανονισµός. Για να εξασφαλισθεί µέγιστη συγκρισιµότητα, αποφασίσθηκε, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο όρος «αποδοχές» να αντιστοιχεί στον βασικό µισθό, αποκλείοντας έτσι παράγοντες όπως τα διάφορα επιδόµατα που προβλέπονται από το παράρτηµα VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, τα οποία από τεχνική άποψη θεωρούνται ως µέρος των «αποδοχών» που προβλέπονται από το άρθρο 62 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, αλλά τα οποία ποικίλλουν ανάλογα µε τα προσωπικά δεδοµένα του εκάστοτε υπαλλήλου. Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε να εξετασθούν οι σωρευτικές βασικές αποδοχές για το σύνολο της σταδιοδροµίας, δηλαδή το άθροισµα όλων των καταβολών µηνιαίου βασικού µισθού από την πρόσληψη έως την συνταξιοδότηση. Επισηµαίνεται ότι, ακόµη και µετά την αφαίρεση των συναφών παροχών (βλ. ανωτέρω) ο βασικός µισθός εξακολουθεί να µην αποτελεί το ποσό το οποίο οι υπάλληλοι πραγµατικά λαµβάνουν. Υπάρχουν δύο ακόµη λόγοι προς τούτο: 1) οι καθαροί µισθοί µειώνονται σε σηµαντικό βαθµό από τις διάφορες υποχρεωτικές κρατήσεις (βλ. πλαίσιο 1, Από τον βασικό στον καθαρό µισθό), 2) οι καθαροί µισθοί σχεδόν του 50% του προσωπικού που προσλήφθηκε πριν την 01/05/2004, µειώνονται κατά τον λεγόµενο «συντελεστή πολλαπλασιασµού», ο οποίος εξασφαλίζει την δηµοσιονοµική ουδετερότητα της µεταρρύθµισης του 2004, δεδοµένου ότι µειώνει τον βασικό µισθό των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης (βλ. πλαίσιο A1 στο παράρτηµα 1). EL 7 EL

9 ΠΛΑΙΣΙΟ 1, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ Πλαίσιο 1, από τον βασικό στον καθαρό µισθό Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον βασικό µισθό, όπως ορίζεται στην µισθολογική κλίµακα του άρθρου 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ωστόσο, ο µισθός αυτός υπόκειται σε διάφορες υποχρεωτικές αφαιρέσεις, ορισµένες από τις οποίες αποτελούν αντιστάθµιση κοινωνικές παροχές (ταµείο συντάξεων, ασφάλιση υγείας, ασφάλιση ατυχηµάτων). Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τα ποσοστά των εισφορών/φόρων που βαρύνουν τους µισθούς των υπαλλήλων, όπως είχαν την 1η Ιανουαρίου Φόρος/εισφορά Ποσοστό Συνταξιοδοτική εισφορά 11,6 % Ασφάλιση υγείας 1,7 % Ασφάλιση ατυχηµάτων 0,1 % Φόρος εισοδήµατος Έως 45% Ειδική εισφορά 5,5 % Το γεγονός ότι οι βάσεις πάνω στις οποίες εκτιµώνται οι εισφορές δεν είναι απολύτως ίδιες σε συνδυασµό µε τον προοδευτικό χαρακτήρα του φόρου εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα πολύ µεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά το συνολικό ποσοστό των εισφορών σε ολόκληρη την µισθολογική κλίµακα, από 13,4% για έναν υπάλληλο AST1 έως 40,5% για έναν υπάλληλο AD16, κλιµάκιο 3. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει ορισµένα παραδείγµατα µηνιαίων µισθών µετά τις υποχρεωτικές αφαιρέσεις για διάφορους βαθµούς την 1η Ιανουαρίου 2011: Μισθός µετ ά Συνολικό Βασικός Οριακό ποσοστό Βαθµός την κράτηση ποσοστό µισθός (ευρώ) φορολόγησης εισφορών φορολόγησης Γραµµατέας AST1 / ,4% 13% Τεχνικός βοηθός AST3/ ,8% 25% ιοικητικός υπάλληλος AD5 / ,5% 29% Προϊστάµενος διοικητικής µονάδας AD9/ ,5% 40% ιευθυντής AD14/ ,5% 51% Γενικός ιευθυντής AD16/ ,5% 51% Είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη τα εν λόγω ποσοστά εισφορών, ιδίως κατά την ανάγνωση των διαφόρων πινάκων της έκθεσης, οι οποίοι αναφέρουν µόνον τους βασικούς µισθούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι υπάλληλοι ενδέχεται να δικαιούνται, αναλόγως της οικογενειακής τους κατάστασης και του εάν έχουν εκπατρισθεί, επιδόµατα οικογενείας και εκπατρισµού, οι κανόνες ως προς τα οποία περιγράφονται στην ενότητα 1 και 2 του παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης παρέτεινε τη διάρκεια της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων µε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 63 έτη, έχει ληφθεί υπόψη η µέση σταδιοδροµία προσαρµοσµένη µε βάση την ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή οι µέσες ετήσιες αποδοχές (διαίρεση των σωρευτικών αποδοχών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας δια του αριθµού των ετών σταδιοδροµίας). Αυτό αντισταθµίζει την µηχανική αύξηση των σωρευτικών αποδοχών λόγω του µεγαλύτερου αριθµού ετών, ενώ έχει ασαφή επίδραση στην ισοδυναµία µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας. EL 8 EL

10 Έχουν γίνει επίσης προσοµοιώσεις µε βάση διαφορετικές ταχύτητες εξέλιξης της σταδιοδροµίας (δηλαδή χρονικό διάστηµα παραµονής σε κάθε βαθµό της µισθολογικής κλίµακας). Πρόκειται για κρίσιµο στοιχείο στον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Μολονότι οι διαφορές στις αποδοχές λόγω ταχύτητας εξέλιξης της σταδιοδροµίας ήταν περιορισµένες βάσει του παλαιού κανονισµού, ο νέος περιλαµβάνει κίνητρα που ανταµείβουν τις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Πράγµατι, βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υπάλληλοι µε ταχεία σταδιοδροµία τείνουν να αµείβονται περίπου 15% περισσότερο στο σύνολο της σταδιοδροµίας τους έναντι εκείνων µε κανονική σταδιοδροµία ενώ οι υπάλληλοι µε βραδεία σταδιοδροµία αµείβονται περίπου 9% λιγότερο (βλ. παράρτηµα 2). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ο µέσος όρος των αποδοχών µεταξύ βραδείας και ταχείας σταδιοδροµίας να µην ισοδυναµεί µε τις αποδοχές µιας µέσης σταδιοδροµίας. Η παρούσα έκθεση, συνεπώς, θεωρεί ότι «βραδεία σταδιοδροµία» είναι εκείνη στην οποία οι προαγωγές γίνονται µε αρχαιότητα στον βαθµό 25% µεγαλύτερη από ό,τι σε µια κανονική σταδιοδροµία. Οµοίως, ως «ταχεία σταδιοδροµία» θεωρείται εκείνη στην οποία οι προαγωγές γίνονται µε αρχαιότητα στον βαθµό 25% µικρότερη από ό,τι σε µια κανονική σταδιοδροµία. Ως εκ τούτου οι µέσες αποδοχές σταδιοδροµίας µπορούν να συγκριθούν µεταξύ παλαιού και νέου συστήµατος, υπολογίζοντας τις µέσες αποδοχές για ένα συγκεκριµένο ποσοστό σταδιοδροµιών βραδείας, κανονικής και ταχείας εξέλιξης, που αντιπροσωπεύει την κατανοµή σταδιοδροµιών στην Επιτροπή (βλ. παράρτηµα 3). Βάσει της παραδοχής αυτής, η έκθεση συγκρίνει τέσσερα είδη σταδιοδροµίας ανάλογα µε τα προφίλ προσόντων που χρησιµοποιήθηκαν για προσλήψεις πριν και µετά την µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης: γραµµατείς/βοηθοί γραφείου (πρώην κατηγορία C), βοηθοί (πρώην B), κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι (χωρίς πείρα) και διοικητικοί υπάλληλοι (µε πείρα). Επισηµαίνεται ότι η σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας γίνεται για καθένα από τα τέσσερα αυτά είδη σταδιοδροµίας. Οι συγκρίσεις µεταξύ ειδών σταδιοδροµίας συνεπάγονται περιπλοκές, όπως ο υπολογισµός του ποσοστού υπαλλήλων που αλλάζουν οµάδα καθηκόντων/κατηγορία και η λήψη υπόψη της µέσης ηλικίας στην οποία αυτό συµβαίνει κλπ. Έχει επίσης αποφευχθεί η συνολική σύγκριση σταδιοδροµιών: η προσέγγιση αυτή θα επέβαλλε να ληφθούν υπόψη η διαχρονική µεταβολή του ποσοστού υπαλλήλων που προσλαµβάνονται σε κάθε οµάδα καθηκόντων/κατηγορία. Μολονότι αυτό φαίνεται σκόπιµο για την εκτίµηση του συνολικού δηµοσιονοµικού αντίκτυπου της πολιτικής προσλήψεων από την µεταρρύθµιση και µετά, θα έβαινε πέραν των όσων προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε σύγκριση πρέπει να βασίζεται σε κάποια παραδοχή όσον αφορά τη σχέση µεταξύ µεταβολής των τιµών και µεταβολής των αποδοχών. Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι οι µεταβολές αυτές συµβαίνουν εκ παραλλήλου. Εάν η παραδοχή αυτή αποδεικνυόταν εσφαλµένη, τα αποτελέσµατα της σύγκρισης της δοµής σταδιοδροµίας θα ήταν πολύ διαφορετικά (βλ. Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός;) ΠΛΑΙΣΙΟ 2, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ; Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός; Η παρούσα έκθεση λαµβάνει ως βάση ότι οι τιµές και οι αποδοχές αυξάνονται διαχρονικά εκ παραλλήλου. Εν γένει, ο µέσος ετήσιος µισθός που εισπράττεται καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, εκφρασµένος σε ευρώ µε έτος αναφοράς το 2004, υπολογίζεται ως εξής: EL 9 EL

11 pk Έστω ότι είναι το ποσοστό πληθωρισµού το έτος k (όπου k>2004), ένα τυχόν χρηµατικό ποσό s σε ~ s s = k = t (1 + p k ) ευρώ το έτος t, ισοδυναµεί µε k= 2004 ευρώ το έτος 2004 (όπου p = ). r ( g, s) Έστω ότι t είναι οι αποδοχές σε τρέχοντα ευρώ που αντιστοιχούν στον βαθµό g και το κλιµάκιο s στην µισθολογική κλίµακα του έτους t. i Έστω ότι t είναι το ποσοστό προσαρµογής που εφαρµόσθηκε κατά την προσαρµογή της µισθολογικής κλίµακας των υπαλλήλων το έτος t σε σύγκριση µε το έτος t-1 (όπου t>2004 και i = ). Κάθε χρόνο r g, s) r ( g, s)(1 i ) t+ 1 ( = t + t+ 1 η µισθολογική κλίµακα προσαρµόζεται ως εξής:. Ως αποτέλεσµα, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον βαθµό g και στο κλιµάκιο s της µισθολογικής κλίµακας του έτους t σχετίζονται µε τις αντίστοιχες αποδοχές της µισθολογικής κλίµακας του 2004 ως εξής: k 2004 = t t i k k = 2004 r ( g, s) = r ( g, s) (1 + ). Το ποσό αυτό, εκφρασµένο στην σταθερή αξία του ευρώ του έτους 2004, έχει ως εξής: ~ r ( g, s) t r ( g, s) 2004 = k = t k = 2004 k = t k = 2004 (1 + p (1 + i k ) k ) Οι µέσες ετήσιες αποδοχές, A, που εισπράττονται καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας που διαρκεί N έτη, µε αφετηρία το 2004 εκφρασµένες σε ευρώ του 2004 είναι: ~ A = = όπου 1 N ( t t= N t t= 2004 ~ 1 r ( gt, st ) = N 1 N t= N r t= N t= 2004 ( g, s ) k = t 2004 t t t= 2004 k = 2004 r 2004 ( g, s ) t k = t t k = 2004 k = t k = 2004 (1 + p ) (1 + ik ) (1 + pk ) (1 + i ) g t, s ) είναι ο βαθµός και το κλιµάκιο του υπαλλήλου το έτος t. k k Η υπόθεση του παραλληλισµού στην έκθεση σηµαίνει ότι και k = t (1 + ik ) ~ 1 A = οιοδήποτε έτος k ούτως ώστε k = 2004 (1 + pk ) =1 και, ως εκ τούτου N ik pk ισούνται µεταξύ τους για t= N r2004 ( g t, s t ) t= 2004 Εάν εγκαταλειφθεί η υπόθεση αυτή, το αποτέλεσµα της σύγκρισης µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας, όπως εµφανίζεται στην παρούσα έκθεση, θα ήταν αρκετά διαφορετικό. Για παράδειγµα, εάν οι µισθολογικές προσαρµογές ήταν µόνον 0,5 ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερες από το ποσοστό k = t ( 1+ ik ) t 2004 (1.005) πληθωρισµού κατ' έτος, δηλαδή k = 2005 (1 + pk ), οι µέσες ετήσιες αποδοχές ενός υπαλλήλου στον βαθµό AD5 θα ήταν 8% χαµηλότερες από ό,τι αν είχε εξασφαλιστεί ο παραλληλισµός.. EL 10 EL

12 Ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί ότι ο παραλληλισµός πρέπει να θεωρηθεί ως ισχυρή παραδοχή για το µέλλον. Εάν αποδειχθεί ότι η αγοραστική δύναµη των υπαλλήλων φθίνει συνεχώς τα επόµενα έτη, είναι πολύ πιθανόν η αρχή της ισοδυναµίας να παραβιαστεί για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Επισηµαίνεται ότι, λόγω της ισχύος του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µόνον επί µια πενταετία, δεν υπάρχει υπάλληλος του οποίου ολόκληρη η σταδιοδροµία να εξελίχθηκε µε βάση τον νέο κανονισµό, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να υπολογιστούν διάφορες παράµετροι, όπως η µέση ηλικία συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η µέση αρχαιότητα ανά βαθµό υπαλλήλων που προσλήφθηκαν µετά την µεταρρύθµιση δεν είναι ακριβής διότι µόνον οι υπάλληλοι µε τις καλύτερες επιδόσεις έχουν τύχει προαγωγής µέχρι στιγµής. Για τους λόγους αυτούς, τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ιβ του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης χρησιµοποιήθηκαν για τη σύγκριση της νέας δοµής σταδιοδροµίας µε την παλαιά. εδοµένα εκ παρατηρήσεως χρησιµοποιήθηκαν µόνον για να ελεγχθεί αν οι πραγµατικές σταδιοδροµίες ανταποκρίνονται εν γένει στις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση προέρχονται κατά βάση από την Επιτροπή. Εντούτοις, τα αριθµητικά στοιχεία που διαβίβασαν τα άλλα θεσµικά όργανα ανταποκρίνονται σε εκείνα της Επιτροπής (βλ. παράρτηµα 4). II ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η µεθοδολογία που υιοθετείται στην έκθεση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, εκτός από την περίπτωση των γραµµατειακών σταδιοδροµιών, υπάρχει εν πολλοίς αντιστοιχία µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας, αν και µε κάποιο πλεονέκτηµα υπέρ της πρώτης. Ωστόσο, οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας έχουν σηµαντικά καλύτερα αµειβόµενη σταδιοδροµία βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Πράγµατι, η εξέλιξη των αποδοχών βάσει του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης προ του 2004 έτεινε να εξαλείφει τις διαφορές µεταξύ των σταδιοδροµιών διαφορετικής ταχύτητας. Είναι σαφές ότι ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης τείνει να αµείβει καλύτερα τις ταχείες προαγωγές. Αυτό σηµαίνει ότι για όλες τις οµάδες/κατηγορίες καθηκόντων, οι υπάλληλοι µε ταχεία σταδιοδροµία ευνοούνται πολύ περισσότερο µε το νέο σύστηµα. 1 ) ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΣ ΟΜΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ AD7 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Από την 1η Μαΐου 2004, πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι (ήτοι διοικητικοί υπάλληλοι των οποίων η πρόσληψη προϋπέθετε επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ορισµένων ετών) προσλαµβάνονται κυρίως στους βαθµούς AD6 (75 %) και AD7 (25 %). Εκτός αυτών, επισηµαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων AD5 που προσλήφθηκαν µετά τον Μάιο του 2004 διέθετε εκ των πραγµάτων σηµαντική επαγγελµατική πείρα µολονότι αυτό δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς. Συγκεκριµένα, από την εξέταση των προσλήψεων που πραγµατοποιήθηκαν µετά τον Μάιο του 2004, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων AD5 άνω των 30 ετών κατά την πρόσληψη οι οποίοι συνεπώς ενδέχεται να διαθέτουν επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ορισµένων ετών την οποία απέκτησαν πριν από την πρόσληψή τους από την Επιτροπή είναι ο ίδιος µε τον συνολικό αριθµό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν την ίδια περίοδο στους βαθµούς AD6 και AD7. Η έννοια της ισοδυναµίας που εφαρµόζεται στο σηµείο αυτό αφορά το είδος σταδιοδροµίας που EL 11 EL

13 προσφέρεται ανά είδος διαγωνισµού, ανεξαρτήτως των πραγµατικών προσόντων των προσληφθέντων. Βάσει µιας τέτοιας δοµής προσλήψεων, µια σύγκριση των µέσων σταδιοδροµιών υπαλλήλων της Επιτροπής βάσει των ατοµικών δεδοµένων εκάστου αντί βάσει του διαγωνισµού στον οποίο επέτυχαν είναι πολύ πιθανό να έδειχνε σηµαντικό µειονέκτηµα για το προσωπικό που προσλήφθηκε µετά τον Μάιο του Λαµβάνοντας ως βάση µόνον τον βαθµό πρόσληψης και συγκρίνοντας τις σωρευτικές αποδοχές ενός µέσου υπαλλήλου προσληφθέντος στον βαθµό AD6 µε εκείνες ενός µέσου υπαλλήλου προσληφθέντος στον βαθµό Α7 βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, προκύπτει διαφορά περίπου 10% υπέρ των προσληφθέντων βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η διαφορά αυτή δεν µειώνεται όταν λαµβάνεται υπόψη η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης διότι το προσωπικό που προσλήφθηκε µετά το 2004 είναι µεγαλύτερης ηλικίας από το προσωπικό που προσλήφθηκε προ του 2004 µε αποτέλεσµα να µην έχουν µακρύτερη σταδιοδροµία κατά την συνταξιοδότησή τους στην ηλικία των 63 ετών. Αυτό το µειονέκτηµα εις βάρος του βαθµού ΑD6 έναντι του βαθµού Α7 είναι ακόµη εντονότερο στην περίπτωση βραδείας εξέλιξης της σταδιοδροµίας, ενώ µπορεί να παρατηρηθεί ακόµη και στις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Ως εκ τούτου, η νέα δοµή αποβαίνει εις βάρος της µέσης σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό AD6 έναντι των προσληφθέντων στον βαθµό A7 (κατά 11 %, βλ. πίνακα στην ενότητα IV). Η εικόνα είναι διαφορετική κατά τη σύγκριση της σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό Α7 έναντι της σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό AD7. Στην συγκεκριµένη αυτή περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές είναι σχεδόν ίδιες µεταξύ παλαιού και νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ενώ οι υπάλληλοι βραδείας σταδιοδροµίας αµείβονται τώρα 7% λιγότερο στη διάρκεια µιας πλήρους σταδιοδροµίας από ό,τι βάσει του παλαιού συστήµατος, οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας τείνουν να αµείβονται 8% περισσότερο βάσει του νέου συστήµατος. Συνολικά, οι µέσες αποδοχές είναι σχεδόν ίδιες µεταξύ νέων και παλαιών σταδιοδροµιών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση A7 Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών A7 / 2 (5 770 ευρώ*) 44 ετών A5 / 3 (8 264 ευρώ) 54 ετών A4 / 5 ( ευρώ) 61 ετών A4 / 8 ( ευρώ) AD7 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 37 ετών AD7 / ευρώ*** 47 ετών AD10 / ευρώ*** 57 ετών AD12 / ευρώ*** 63 ετών AD13 / ευρώ*** βραδεία AD7 / ευρώ*** AD8 / ευρώ*** AD11 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** ταχεία AD7 / ευρώ*** AD10 / ευρώ*** AD13 / ευρώ*** AD14 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός βάσει της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). Επισηµαίνεται ότι την περίοδο , περίπου 15% των προσλήψεων από τους εφεδρικούς καταλόγους A7/A6 EL 12 EL

14 έγιναν στον βαθµό A6 και ηλικία 40 ½ ετών κατά µέσο όρο. εν υπάρχει παρόµοιο είδος σταδιοδροµίας βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 2 ) ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ. Η πλειονότητα (57 %) των διοικητικών υπαλλήλων που προσλήφθηκαν µετά την 1η Μαΐου 2004 προσλήφθηκε στον βαθµό AD5 µε διαγωνισµούς για τη συµµετοχή στους οποίους δεν απαιτείτο επαγγελµατική πείρα. Το προφίλ αυτό αντιστοιχεί σε εκείνο των κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων που προσλαµβάνονταν στον βαθµό Α8 βάσει του προηγούµενου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επισηµαίνεται ότι πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι του βαθµού AD5 διαθέτουν στην πράξη επαγγελµατική πείρα σηµαντικού αριθµού ετών, πράγµα το οποίο δεν συνέβαινε στην περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του βαθµού Α8. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι προ του 2004, οι διαγωνισµοί Α8 οργανώνονταν ως επί το πλείστον ταυτόχρονα µε τους διαγωνισµούς Α7 για τους οποίους απαιτείτο επαγγελµατική πείρα. Αντιθέτως, από την 1η Μαΐου 2004, έχουν οργανωθεί πολύ λίγοι γενικοί διαγωνισµοί για βαθµούς ανώτερους του AD5. Εξαιτίας αυτού, όσοι ενδιαφέρονταν να εργασθούν για τα θεσµικά όργανα αναγκάσθηκαν να κάνουν αίτηση, ακόµη και αν διέθεταν επαγγελµατική πείρα, για διαγωνισµούς για τους οποίους η επαγγελµατική πείρα δεν αποτελούσε προϋπόθεση. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα II)1 ), η έννοια της ισοδυναµίας που εφαρµόζεται στην παρούσα έκθεση αφορά το είδος σταδιοδροµίας που προσφέρεται ανά είδος διαγωνισµού, ανεξαρτήτως των πραγµατικών προσόντων των προσλαµβανοµένων. Λαµβάνοντας ως βάση ίση διάρκεια σταδιοδροµίας, η νέα δοµή συνεπάγεται µείωση κατά 9% των συνολικών αποδοχών για υπαλλήλους AD 5 έναντι των υπαλλήλων A8. Η διαφορά αυτή µπορεί να ανέλθει µέχρι το 14% για βραδείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Μόνον οι ταχείας σταδιοδροµίας υπάλληλοι ευνοούνται κάπως από το νέο σύστηµα (κατά µέσο όρο αύξηση κατά 1% των συνολικών αποδοχών για το 25% των υπαλλήλων). Είναι γεγονός ότι η εικόνα είναι λιγότερο δυσµενής όταν λαµβάνεται υπόψη η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. εδοµένου ότι οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι προσλαµβάνονται σε µικρότερη ηλικία από τους πεπειραµένους διοικητικούς υπαλλήλους, ο επιπρόσθετος χρόνος κατά τον οποίο υπηρετούν προκειµένου να αποκτήσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα τους επιτρέπει να ανέλθουν σε υψηλότερους βαθµούς που συνεπάγονται µεγαλύτερες αποδοχές σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία είναι 4% λιγότερο, 7% περισσότερο και περίπου 10% λιγότερο, αντίστοιχα. Συνολικά, µε την παραδοχή της ίσης διάρκειας της σταδιοδροµίας, ο µέσος όρος σταδιοδροµίας βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης δείχνει σηµαντικό µειονέκτηµα σε βάρος των νέων κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων. Το φαινοµενικό µειονέκτηµα ελαττώνεται (3% συνολικά) µόνον όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να υπηρετήσουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να αποκτήσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. EL 13 EL

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση A8 Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 30 ετών A8 / 1 (4 861 ευρώ*) 40 ετών A6 / 2 (6 734 ευρώ) 50 ετών A4 / 3 (9 967 ευρώ) 61 ετών A4 / 8 ( ευρώ) AD5 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 30** ετών AD5 / ευρώ*** 40 ετών AD8 / ευρώ*** 50 ετών AD11 / ευρώ*** 63 ετών AD13 / ευρώ*** βραδεία AD5 / ευρώ*** AD7 / ευρώ*** AD10 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** ταχεία AD5 / ευρώ*** AD9 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** AD14 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). ** Για τους σκοπούς της προσοµοίωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης για κατώτερους διοικητικούς υπαλλήλους υποτίθεται ότι είναι η ίδια τόσο για την παλαιά όσο και για την νέα δοµή σταδιοδροµίας. Η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης την περίοδο για τον βαθµό AD5 είναι, ωστόσο, κάπως µεγαλύτερη (31,6 έτη για την Επιτροπή), ενώ περιλαµβάνει πεπειραµένα άτοµα. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). Επισηµαίνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας αφορά µόνον τις σταδιοδροµίες µη στελεχικού δυναµικού. Συγκεκριµένα, η διαφορά µισθού κατά την συνταξιοδότηση µεταξύ νέας σταδιοδροµίας ταχείας εξέλιξης και σταδιοδροµίας βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ( ευρώ έναντι ευρώ) αφορά µόνον τους υπαλλήλους σε θέσεις µη στελεχικού δυναµικού. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανό στην πράξη πολλοί υπάλληλοι µε σταδιοδροµία ταχείας εξέλιξης να φθάσουν σε θέσεις στελεχικού δυναµικού. Στην περίπτωση αυτή, όπως απορρέει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι µέγιστοι δυνατοί µισθοί βάσει του παλαιού και του νέου συστήµατος πλησιάζουν περισσότερο µεταξύ τους. EL 14 EL

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ) Προϊστάµενος µονάδας ιευθυντής Γενικός ιευθυντής Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Ελάχιστος βαθµός /κλιµάκιο (µισθός) A5 / 1 (7 389) AD9 / 1 (7 128)*** A2 / 1 (12 881) AD14 /1 (13 216)*** A1 / 1 (14 515) AD15 /1 (14 954)*** Μέγιστος βαθµός /κλιµάκιο (µισθός) A3 / 8 (15 173) AD14 / 5 (14 954)*** A2 / 6 (16 560) AD15 / 5 (16 919)*** A1 / 6 (18 371) AD16 / 3 (18 371)*** Σηµείωση: Οι βασικοί µισθοί στις στήλες που αντιστοιχούν σε δεδοµένα του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης (ΚΥΚ) δεν περιλαµβάνουν το επίδοµα ανάληψης στελεχικών καθηκόντων. Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). Οι µισθοί αφορούν αποκλειστικά προσωπικό προσληφθέν µετά την Για το προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την ηµεροµηνία εκείνη ισχύει το παράρτηµα ΧΙΙΙ του νέου ΚΥΚ (βλ. παράρτηµα 1 της παρούσας έκθεσης). Οι βασικοί µισθοί που αναφέρονται είναι απλώς ανώτερα και κατώτερα όρια και δεν αντανακλούν το πραγµατικό χρονικό διάστηµα παραµονής στους βαθµούς αυτούς. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 3 ) ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι τεχνικοί και διοικητικοί βοηθοί προσλαµβάνονταν στον βαθµό Β5. Βάσει του νέου συστήµατος προσλαµβάνονται όλοι στον βαθµό AST3. Οι νέοι βοηθοί είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτεροι σε ηλικία κατά τρία έτη από τους υπαλλήλους της πρώην κατηγορίας Β, όπερ σηµαίνει ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από 60 σε 63 έχει περιορισµένο αντίκτυπο στη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Για µια σταδιοδροµία κανονικής εξέλιξης (δηλαδή µε διάρκεια παραµονής στους βαθµούς η οποία αντιστοιχεί στη µέση διάρκεια στην Επιτροπή), βάσει του νέου συστήµατος, οι βοηθοί έχουν αποδοχές µειωµένες κατά 5% σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα (4% εάν ληφθεί υπόψη η συνταξιοδότηση στην ηλικία των 63 ετών). Οι αποδοχές υπαλλήλων σταδιοδροµίας βραδείας εξέλιξης είναι κατά 10% χαµηλότερες σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα, αλλά οι αποδοχές των υπαλλήλων ταχείας εξέλιξης είναι βάσει του νέου συστήµατος περίπου 4% µεγαλύτερες σε σχέση µε τον παλαιό ΚΥΚ. Το συµπέρασµα είναι ότι οι µέσοι όροι σταδιοδροµίας είναι εν γένει ισοδύναµοι µεταξύ παλαιού και νέου συστήµατος, ενώ οι νέες σταδιοδροµίες είναι µόνον κατά 3% λιγότερο προσοδοφόρες από τις παλαιές. EL 15 EL

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση Β Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών B5 / 2 (3 739 ευρώ*) 44 ετών B3 / 3 (5 072 ευρώ) 54 ετών B2 / 5 (6 570 ευρώ) 60 ετών B1 / 5 (7 779 ευρώ) AST3 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 36 ετών AST3 / ευρώ*** 46 ετών AST6 / ευρώ*** 56 ετών AST8 / ευρώ*** 63 ετών AST9 / ευρώ*** βραδεία AST3 / ευρώ*** AST5 / ευρώ*** AST7 / ευρώ*** AST8 / ευρώ*** ταχεία AST3 / ευρώ*** AST6 / ευρώ*** AST9 / ευρώ*** AST11 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 4 ) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΙΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ. Βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου προσλαµβάνονταν στον βαθµό C5 και µπορούσαν να φθάσουν στον βαθµό C1. Το µέγιστο φάσµα αποδοχών µεταξύ αρχής και τέλους της σταδιοδροµίας ενός βοηθού γραφείου ήταν µεταξύ 1 και 1,9, δηλαδή µέχρι ευρώ µηνιαία. Βάσει του νέου συστήµατος, οι βοηθοί γραφείου προσλαµβάνονται στον βαθµό AST1 (από την 1 Μαΐου 2004 έχουν προσληφθεί άτοµα στον βαθµό αυτόν, δηλαδή πάνω από το 25 % του συνόλου των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν έκτοτε) και θεωρητικά µπορούν να φθάσουν στον βαθµό AST 11, πράγµα που σηµαίνει µέγιστο φάσµα αποδοχών από 1 έως 3,9, δηλαδή περισσότερα από ευρώ µηναία. Από πλευράς συνολικών αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, οι βοηθοί γραφείου που προσλήφθηκαν µετά την 1η Μαΐου 2004 και έχουν κανονικής εξέλιξης σταδιοδροµία, πληρώνονται 6% περισσότερο βάσει της νέας µισθολογικής κλίµακας. Με προσαρµογή για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, οι µέσες αποδοχές ενός νεοπροσληφθέντος βοηθού γραφείου θα είναι 14% µεγαλύτερες από εκείνες υπαλλήλων γραφείου των οποίων η σταδιοδροµία ολοκληρώθηκε βάσει του παλαιού συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι λαµβάνοντας ως βάση το γεγονός ότι το παλαιό και το νέο προφίλ σταδιοδροµίας περιλαµβάνουν τον ίδιο αριθµό ετών υπηρεσίας (23,2 έτη κατά µέσο όρο επί του συνόλου του πληθυσµού της Επιτροπής), η κανονικής εξέλιξης σταδιοδροµία λήγει στον βαθµό AST7, µε µηναίο µισθό ευρώ. Λαµβάνοντας ως βάση ότι απαιτούνται έξι επιπλέον έτη υπηρεσίας για την συµπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης (63 έτη), οι νέοι EL 16 EL

18 γραµµατείς/βοηθοί γραφείου µε κανονική σταδιοδροµία θα φθάσουν στον βαθµό AST9 (πάνω από ευρώ µηνιαία). Τα αποτελέσµατα αυτά βασίζονται στην παραδοχή ότι µια σταδιοδροµία αρχίζει στη µέση ηλικία πρόσληψης. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας γραµµατέας που προσλαµβάνεται στην ηλικία των 23 ετών θα φθάσει στον βαθµό AST11 (συν EUR ευρώ µηνιαία). Είναι προφανές ότι οι βοηθοί γραφείου που προσλαµβάνονται στον βαθµό AST1 δεν προβλέπεται ότι θα παραµείνουν στην ίδια θέση καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Προσλαµβάνονται µε υψηλότερα προσόντα σήµερα από ό,τι απαιτούσαν οι κατηγορίες υπαλλήλων C. Όση περισσότερη πείρα αποκτούν και όσο περισσότερο εκπαιδεύονται, τόσο περισσότερα καθήκοντα µπορούν να αναλάβουν. Ακολουθούν, παράλληλα, και οι προοπτικές προαγωγής των υπαλλήλων αυτών. Παραµένει γεγονός ότι το πλεονέκτηµα που προσφέρει το νέο σύστηµα είναι ακόµη εµφανέστερο στις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου ταχείας σταδιοδροµίας θα έχουν ετήσιες αποδοχές κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους κατά µέσο όρο 30% µεγαλύτερες από ό,τι βάσει του παλαιού συστήµατος. Ακόµη και οι βοηθοί γραφείου µε βραδεία σταδιοδροµία έχουν µεγαλύτερες αποδοχές µε τον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Άλλο ένα σηµείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου βραδείας σταδιοδροµίας έχουν µεγαλύτερες αποδοχές βάσει του νέου συστήµατος από τους γραµµατείς/υπαλλήλους γραφείου κανονικής σταδιοδροµίας του παλαιού συστήµατος. Συνολικά, οι µέσες αποδοχές κατά τη σταδιοδροµία γραµµατέων/βοηθών γραφείου βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης είναι κατά 16% ανώτερες του µέσου όρου σταδιοδροµίας βάσει του παλαιού κανονισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση C Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών C5 / 2 (2 881 ευρώ*) 44 ετών C3 / 4 (3 710 ευρώ) 54 ετών C2 / 8 (4 620 ευρώ) 60 ετών** C1 / 7 (5 084 ευρώ) AST1 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 34 ετών AST1 / ευρώ*** 44 ετών AST4 / ευρώ*** 54 ετών AST7 / ευρώ*** 63 ετών AST9 / ευρώ*** βραδεία AST1 / ευρώ*** AST3 / ευρώ*** AST6 / ευρώ*** AST7 / ευρώ*** ταχεία AST1 / ευρώ*** AST5 / ευρώ*** AST8 / ευρώ*** AST11 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). ** Η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης που παρατηρήθηκε στην Επιτροπή την περίοδο σε σχέση µε τους υπαλλήλους κατηγορίας C ήταν 57,2 έτη, δηλαδή πολύ χαµηλότερη έναντι των άλλων θεσµικών οργάνων (βλ. παράρτηµα 4). Αυτό εξηγείται εν µέρει από την συµπερίληψη ορισµένων δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε να περιληφθεί στον παρόντα πίνακα η επίσηµη ηλικία συνταξιοδότησης (60 έτη προ του 2004). EL 17 EL

19 *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). III ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές όσον αφορά την διάρκεια της σταδιοδροµίας και τα ποσοστά προαγωγής, που θεωρούνται, ωστόσο, εξαιρετικά εύλογες. Το γεγονός ότι ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης ισχύει µόνον από τον Μάιο του 2004 καθιστά πολύ δύσκολη την εκτίµηση της µελλοντικής συµπεριφοράς του νεοπροσληφθέντος προσωπικού. Συγκεκριµένα, η ηλικία συνταξιοδότησης και η διάρκεια της σταδιοδροµίας είναι εξαιρετικά θεωρητικά µεγέθη. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η παρακολούθηση της ισοδυναµίας των σταδιοδροµιών. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση έχει εντοπίσει ορισµένες διαφορές µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας. Συγκεκριµένα, βάσει της νέας δοµής σταδιοδροµίας, οι πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι τείνουν να έχουν µικρότερες αποδοχές, ενώ οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου πολύ µεγαλύτερες. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Βοηθοί γραφείου πρώην C / AST 1 Βοηθοί πρώην Β / AST 3 Κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι πρώην A8 / AD5 ιοικητικοί υπάλληλοι πρώην A7 / AD6 ιοικητικοί υπάλληλοι πρώην A7 / AD7 Βραδεία σταδιοδροµία Κανονική σταδιοδροµία Ταχεία σταδιοδροµία Μέσες σταδιοδροµίες +6% +14% +30% +16% -10% -4% +4% -3% -10% -4% +7% -3% -17% -12% -2% -11% -7% -2% +8% -1% Πηγή: Γ HR Σηµείωση: «+» σηµαίνει ότι η νέα δοµή σταδιοδροµίας είναι ευνοϊκότερη από την παλαιά από άποψη µέσων ετήσιων αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας (προσαρµοσµένων µε βάση τη µεταβολή της ηλικίας συνταξιοδότησης). EL 18 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ποσοστών προαγωγής που προβλέπονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ του ΚΥΚ και µετάβαση των υπαλλήλων εν υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004 στο νέο σύστηµα σταδιοδροµίας, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής της διαδικασίας πιστοποίησης Το παράρτηµα ΧΙΙΙ του ΚΥΚ προβλέπει µεταβατικά µέτρα για τους υπαλλήλους που είχαν διοριστεί πριν από την 1η Μαΐου Θεσπίζει κανόνες προοδευτικής µετάβασης των υπαλλήλων από το παλαιό σύστηµα σταδιοδροµίας σε αυτό που προβλέπει ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης. Μια πτυχή της προοδευτικής αυτής µετάβασης είναι ότι τα ποσοστά του παραρτήµατος Ι.Β δεν εφαρµόζονται άµεσα στην παλαιά δοµή σταδιοδροµίας και προσωρινά αντικαθίστανται από ποσοστά ad hoc. Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει στατιστικές σχετικά µε την πορεία της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, µε βάση την αύξηση του µισθού τους την περίοδο , από την οποία µπορούν να εκτιµηθούν άµεσα οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της µεταβατικής αυτής περιόδου 2. Η ενότητα α) του παρόντος παραρτήµατος παρέχει την πραγµατική αύξηση µισθού σε καθεµιά από τις τέσσερις κατηγορίες υπαλλήλων που υπήρχαν πριν από την 1η Μαΐου 2004, η ενότητα β) αναλύει περισσότερο λεπτοµερειακά τον αντίκτυπο της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ η ενότητα γ) επισηµαίνει ορισµένες ασυνέπειες που εισήγαγε το παράρτηµα ΧΙΙΙ, ιδίως όσον αφορά τους ανώτερους βαθµούς και τις θέσεις στελεχικού δυναµικού. Α) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XIII ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η µέθοδος που ακολουθείται αφορά τον υπολογισµό του ποσού κατά το οποίο αυξήθηκε ο βασικός µισθός των υπαλλήλων εν υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι εν υπηρεσία τον Μάιο του 2009, µεταξύ των δύο αυτών ηµεροµηνιών. Η αύξηση συγκρίνεται µε την αύξηση που θα προέκυπτε εάν δεν είχε επέλθει αλλαγή στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκρίνεται επίσης µε την αύξηση που θα προέκυπτε εάν οι υπόψη υπάλληλοι είχαν λάβει την µέση αύξηση µισθού που παρέχει η νέα µισθολογική κλίµακα. Ο υπολογισµός δείχνει ότι όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου είχαν αύξηση µισθού ανώτερη από αυτήν που θα είχαν εάν δεν είχε επέλθει αλλαγή στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Το όφελος είναι περιορισµένο για την κατηγορία Α, στην οποία η αύξηση µισθού ήταν 0,1 ποσοστιαία µονάδα ετησίως πάνω από εκείνην που θα υπήρχε χωρίς την µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και µόνον κατά τι λιγότερο (-0,1 ποσοστιαία µονάδα) από ό,τι θα ήταν αν οι υπόψη υπάλληλοι είχαν ωφεληθεί από τα ποσοστά του παραρτήµατος Ι.Β του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Για την κατηγορία Β, το πλεονέκτηµα έναντι του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ήταν σηµαντικότερο σε σχέση µε την κατηγορία Α. Ο µισθός των βοηθών έχει αυξηθεί κατά 0,5 ποσοστιαία µονάδα περισσότερο ετησίως από ό,τι βάσει των παλαιών 2 Στο παρόν παράρτηµα τα αποτελέσµατα βασίζονται σε δεδοµένα που αφορούν το προσωπικό της Επιτροπής. Μπορεί να µην ισχύουν άµεσα για τα άλλα θεσµικά όργανα διότι η εφαρµογή του παραρτήµατος ΧΙΙΙ µπορεί να διαφέρει από το ένα θεσµικό όργανο στο άλλο. EL 19 EL

21 κανόνων. Το ποσοστό αυτό είναι ακόµη µεγαλύτερο από την αύξηση που προβλέπει ο νέος κανονισµός. Στην περίπτωση των παλαιών κατηγοριών C και D, η παρατηρούµενη αύξηση µισθού δεν λαµβάνει υπόψη την διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 3 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Στη βάση αυτή, η αύξηση µισθών στις κατηγορίες C και D ήταν 1,5 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τον παλαιό κανονισµό. Το πλεονέκτηµα ανέρχεται σε 0,6 ποσοστιαία µονάδα ετησίως για την κατηγορία D και 0,7 ποσοστιαία µονάδα για την κατηγορία C. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση είναι πολύ µικρότερη από την αύξηση που προβλέπεται στον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης για την οµάδα καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων. Β) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία πιστοποίησης µε την οποία οι υπάλληλοι των παλαιών κατηγοριών C και D µπορούν να αλλάξουν σταδιοδροµία (ποιοτική αλλαγή) και να γίνουν µέλη της οµάδας καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων χωρίς περιορισµούς, έχει συµβάλει στην περαιτέρω αύξηση των αποδοχών τους. Από τον υπολογισµό προκύπτει ότι, µετά από µια πενταετία, η διαδικασία πιστοποίησης είχε πολύ µεγάλο αντίκτυπο από άποψη µισθολογικής αύξησης για τους υπαλλήλους οι οποίοι υπάχθηκαν σε αυτήν. Οι πιστοποιηµένοι υπάλληλοι κατηγορίας C είχαν σχεδόν διπλάσια αύξηση µισθού από ό,τι βάσει του παλαιού κανονισµού. Η διαφορά είναι ακόµη µεγαλύτερη για τους υπαλλήλους κατηγορίας D για τους οποίους η αύξηση µισθού ήταν σχεδόν τριπλάσια από ό,τι βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ωστόσο, κατά µέσο όρο ο συνολικός αντίκτυπος της διαδικασίας πιστοποίησης για τις κατηγορίες C και D ήταν πιο περιορισµένος. Η µέση ετήσια µισθολογική αύξηση για όλους τους υπαλλήλους της κατηγορίας D ήταν µόνον 0,1 ποσοστιαία µονάδα περισσότερο από ό,τι χωρίς τη διαδικασία πιστοποίησης και 0,2 ποσοστιαία µονάδα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας C. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου 2004 έως την 1η Μαΐου 2009, µόνον ένα κλάσµα του συνόλου των υπαλλήλων που δυνητικά ήταν επιλέξιµοι έτυχε πιστοποίησης βάσει της διαδικασίας αυτής (28 % των υπαλλήλων κατηγορίας C και µόνον 12 % των υπαλλήλων κατηγορίας D). Γ) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Η διαδικασία µετάβασης, µε την οποία οι παλαιές σταδιοδροµίες µετατρέπονται προοδευτικά σε νέες σταδιοδροµίες, εξαρτάται πολύ από το σύστηµα προαγωγών. Μάλιστα, η διαδικασία µετάβασης αρχίζει µόνον µε την πρώτη προαγωγή του υπαλλήλου µετά την 1η Μαΐου Έως ότου προαχθούν, οι υπάλληλοι διατηρούν τον ίδιο συντελεστή πολλαπλασιασµού που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, όπως υπολογίστηκε την 1η Μαΐου Ωστόσο, δεν υπήρξε διαδικασία µετάβασης για τα είδη θέσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ια του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκεκριµένα, πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι Γενικοί ιευθυντές και οι Αναπληρωτές Γενικοί ιευθυντές ανήκαν άπαντες µόνον στον βαθµό Α1. Έκτοτε, όµως, οι Γενικοί ιευθυντές µπορούν να ανήκουν στον βαθµό AD15 ή στον βαθµό AD16. Επίσης, οι ιευθυντές µπορούν πλέον να φθάσουν στον βαθµό AD15. Όλοι οι υπάλληλοι που κατείχαν θέση διευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 EL 20 EL

22 τοποθετήθηκαν στον βαθµό AD15, όπως επίσης και οι πρώην υπάλληλοι A3 που έκτοτε προάχθηκαν σε ιευθυντές. Ωστόσο, οι υπάλληλοι µε θέση ιευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 οι οποίοι διορίσθηκαν ως Γενικοί ιευθυντές έκτοτε, δεν έλαβαν αυτοµάτως προαγωγή (στην πραγµατικότητα µόνον ένα πολύ µικρό µέρος αυτών έχει προαχθεί). Συνεπώς, δεν συγκλίνουν ακόµη προς την νέα σταδιοδροµία. Αυτή η έλλειψη συγχρονισµού µεταξύ εισαγωγής της νέας δοµής σταδιοδροµίας από άποψη τύπου θέσης που καταλαµβάνει ο υπάλληλος και σύγκλισης προς τη νέα µισθολογική κλίµακα έχει ορισµένα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα: ορισµένοι υπάλληλοι της Επιτροπής που δεν κατέχουν θέση Γενικού ιευθυντή είχαν µεγαλύτερο µισθό, τον Μάιο του 2009, από εκείνους που κατείχαν τέτοια θέση, υπάλληλοι που κατείχαν θέση ιευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 και διορίσθηκαν σε θέση Γενικού ιευθυντή έκτοτε, είχαν µέση µισθολογική αύξηση µεταξύ Μαΐου 2004 και Μαΐου 2009 σχεδόν τρεις φορές µικρότερη από την µισθολογική αύξηση υπαλλήλων που είχαν θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας πριν την 1η Μαΐου 2004 και διορίσθηκαν έκτοτε σε θέση ιευθυντή, ορισµένοι υπάλληλοι µε θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας που διορίστηκαν σε θέση ιευθυντή µετά την 1η Μαΐου 2004, αλλά δεν έχουν ακόµη προαχθεί σε υψηλότερο βαθµό έκτοτε, έχουν µικρότερο µισθό από Προϊστάµενους ιοικητικών Μονάδων της δικής τους ιεύθυνσης. Ορισµένες φορές, ο µισθός τους είναι µικρότερος και από τον µισθό ορισµένων διοικητικών υπαλλήλων της ιεύθυνσής τους. Επισηµαίνεται ότι η νέα δοµή σταδιοδροµίας µπορεί να έχει µεγαλύτερες συνέπειες όσον αφορά την µισθολογική διάρθρωση στο εσωτερικό διοικητικών µονάδων από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Για παράδειγµα, δεν είναι αδύνατο ο προϊστάµενος µιας διοικητικής µονάδας να έχει µικρότερες αποδοχές από όλους τους υφισταµένους του, περιλαµβανοµένης της γραµµατείας του. Το υποθετικό αυτό παράδειγµα δεν οφείλεται συγκεκριµένα στις διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, αλλά στο είδος των θέσεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ια. Οι προϊστάµενοι διοικητικών µονάδων µπορούν να διοριστούν στον βαθµό AD9, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι µπορούν να φθάσουν µέχρι τον βαθµό AD14 (δηλαδή πέντε βαθµούς πιο πάνω σε αντίθεση µε τον ένα βαθµό πιο πάνω που ήταν δυνατόν βάσει του προηγούµενου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης) και οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου µέχρι τον βαθµό AST11 (δηλαδή δύο βαθµούς πιο πάνω από τον βαθµό εισόδου για τη θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, το παράρτηµα ΧΙΙΙ µε την σύγκλιση του συντελεστή πολλαπλασιασµού, επιτείνει κάποια από αυτά τα αποτελέσµατα της νέας δοµής σταδιοδροµίας. EL 21 EL

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ Προσωρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Αποδέκτης : οι αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς

Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς Αριθ. 12 Πίνακας περιεχοµένων ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...7 A. Μεταφορά νοµοθεσίας...7 B. ιαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥ ΏΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα