ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 171 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 6 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης EL EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 6 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης O ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µεταρρύθµιση του 2004 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης βασιζόταν σε δύο κυρίως προτεραιότητες: πρώτον, στον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης και ιδίως του συστήµατος εξέλιξης της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που ήταν σε ισχύ επί περισσότερα από 40 έτη και, δεύτερον, στην εξασφάλιση σηµαντικής εξοικονόµησης πόρων σε πραγµατικούς όρους. Ως προς τον δεύτερο αυτό στόχο, η αρχική επιδίωξη ήταν ρητή: εξοικονόµηση πόρων άνω του 1 δισεκατ. ευρώ εντός της επόµενης 15ετίας. Επτά µόνο έτη µετά την θέσπιση της µεταρρύθµισης, είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η πραγµατική εξοικονόµηση πόρων για το σύνολο της περιόδου. Ωστόσο, σε µακροπρόθεσµη βάση, οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι η µεταρρύθµιση του 2004 έχει πολύ σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις όσον αφορά το µισθολογικό κόστος και τις συντάξεις. Από την άποψη αυτή, η Eurostat υπολόγισε την εξοικονόµηση πόρων που απορρέει από την εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Εκτιµά, λοιπόν, ότι µακροπρόθεσµα (σε 50 έτη), η µεταρρύθµιση του 2004 θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ποσού άνω του 1,5 δισεκατ. ευρώ ετησίως σε σύγκριση µε την κατάσταση πριν την µεταρρύθµιση. Συνεπώς, το συµπέρασµα είναι ότι η µεταρρύθµιση του 2004 αποτελεί επιτυχία από πλευράς δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και την αναµόρφωση του συστήµατος σταδιοδροµίας των υπαλλήλων, η µεταρρύθµιση του 2004 είχε ως στόχο την απλούστευση του παλαιού συστήµατος, που βασιζόταν σε τέσσερεις κατηγορίες προσωπικού, και παράλληλα, την προώθηση µιας αξιοκρατικής εξέλιξης από άποψη σταδιοδροµίας. Αποστολή του νέου συστήµατος ήταν µεν να εξασφαλίσει κατά µέσο όρο τις ίδιες προοπτικές σταδιοδροµίας για τους υπαλλήλους όπως εκείνες που προσέφερε το προηγούµενο σύστηµα, αλλά σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει στους υπαλλήλους µε τις καλύτερες επιδόσεις να ανταµειφθούν για τις προσπάθειές τους παρέχοντάς τους νέες προοπτικές σταδιοδροµίας. Η έκθεση παρέχει µια πρώτη ένδειξη του εάν και σε ποιο βαθµό έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ακριβέστερα, η έκθεση δείχνει ότι οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας κατά µέσο όρο ευνοούνται περισσότερο από τον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης σε σχέση µε τον προηγούµενο. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι ο αντίκτυπος του κανονισµού του 2004 στη σταδιοδροµία διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε το είδος σταδιοδροµίας. Οι υπάλληλοι γραφείου π.χ. έχουν ευνοηθεί πολύ από το νέο σύστηµα σταδιοδροµίας, και σε µεγάλο βαθµό ανεξαρτήτως των ατοµικών τους επιδόσεων. Αντιθέτως, οι προοπτικές σταδιοδροµίας των κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων στο σύνολο της οµάδας αυτής είναι πολύ λιγότερο ελκυστικές σε σχέση µε τον προηγούµενο κανονισµό. Η έκθεση αναλύει επίσης τον αντίκτυπο των µεταβατικών µέτρων που ισχύουν για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν πριν από τον Μάιο του 2004, µε έµφαση στον αντίκτυπο όσον EL 2 EL

4 αφορά τις θέσεις στελεχικού δυναµικού. Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εισαγωγή της νέας διάρθρωσης σταδιοδροµίας, σε συνδυασµό µε τη σύγκλιση προς µια νέα µισθολογική κλίµακα, οδήγησε σε ορισµένα απρόβλεπτα αποτελέσµατα, µε σαφή αποσύνδεση σε ορισµένες περιπτώσεις µεταξύ του επιπέδου ευθυνών και του ύψους της αµοιβής. Ως εκ τούτου, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η εξοικονόµηση δηµοσιονοµικών πόρων λόγω της µεταρρύθµισης του 2004 είναι άνισα κατανεµηµένη µεταξύ του προσωπικού, ιδιαίτερα εις βάρος της κατηγορίας των διοικητικών υπαλλήλων, στο σύνολό της. Το συµπέρασµα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκεκριµένα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να προσελκύσει τους πλέον ταλαντούχους και αφοσιωµένους υπαλλήλους και παράλληλα να διατηρήσει µια διαφοροποιηµένη γεωγραφική βάση, πολύ πιθανόν να πρέπει να ανακατανείµει οµοιόµορφα το βάρος της εξοικονόµησης πόρων σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού. EL 3 EL

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ O Πρόλογος και πολιτική περίληψη... 2 I Ιστορικό, νοµικό πλαίσιο και µεθοδολογία... 6 Πλαίσιο 1, από τον βασικό στον καθαρό µισθο... 8 Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός;... 9 II Κύρια πορίσµατα: συνολικά υπάρχει ισοδυναµία εκτός από την περίπτωση των γραµµατέων/βοηθών γραφείου ) Πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι µπορούν να έχουν ισοδύναµες δοµές σταδιοδροµίας υπό τον όρο ότι προσλαµβάνονται στον βαθµό AD7 της νέας κλίµακας Πίνακας 1: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) ) Οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι αµείβονται λιγότερο σε σηµαντικό βαθµό βάσει του νέου συστήµατος σε σχέση µε το παλαιό και η διαφορά αυτή καλύπτεται µόνον εν µέρει από την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης Πίνακας 2: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) Πίνακας 3: Ελάχιστοι και µέγιστοι βαθµοί για επιλεγµένες θέσεις στελεχικού δυναµικού (βασικός µηνιαίος µισθός σε ευρώ) ) Όσον αφορά τις σταδιοδροµίες των τεχνικών και διοικητικών βοηθών υπάρχει εν πολλοίς ισοδυναµία µεταξύ παλαιού και νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης Πίνακας 4: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) ) Η αρχή της ισοδυναµίας των σταδιοδροµιών παραβιάζεται καθαρά στην περίπτωση των γραµµατέων/βοηθών γραφείου, διότι οι νεοπροσλαµβανόµενοι έχουν πολύ µεγαλύτερες αποδοχές βάσει του νέου συστήµατος σε σύγκριση µε το παλαιό Πίνακας 5: Σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας κατά την πρόσληψη, µετά από 10/20 έτη και κατά την ηλικία συνταξιοδότησης (βαθµός και βασικός* µηνιαίος µισθός) III Συµπέρασµα Πίνακας 6: ιαφορά µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Αντίκτυπος του παραρτήµατος XIII σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Β) Αντίκτυπος της διαδικασίας πιστοποίησης Γ) Αντίκτυπος στους υψηλότερους βαθµούς και στις θέσεις στελεχικού δυναµικού EL 4 EL

6 Πλαίσιο A1, Συντελεστής πολλαπλασιασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α1: ιαφορά αποδοχών βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αναλόγως της ταχύτητας εξέλιξης της σταδιοδροµίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας A2: Αναλογία υπαλλήλων µε µακρύτερη /ταχύτερη σταδιοδροµία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α3: µέση ηλικία συνταξιοδότησης ( ) Πίνακας A4: µέση ηλικία πρόσληψης ( ) Πίνακας A5: µέση ηλικία πρόσληψης ( ) Πίνακας A6: µέση αρχαιότητα πριν από προαγωγή (τα έτη ) EL 5 EL

7 Το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι «η Επιτροπή [ ] υποβάλλει κάθε έτος στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή έκθεση σχετικά µε την εξέλιξη των µέσων σταδιοδροµιών στις δύο οµάδες καθηκόντων σε όλα τα όργανα, η οποία αναφέρει κατά πόσον έχει τηρηθεί η αρχή της ισοδυναµίας και εάν όχι, σε ποια έκταση έχει παραβιασθεί.». Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι «για να εξασφαλισθεί ότι το σύστηµα αυτό παραµένει συνεπές [ ], τα ποσοστά που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο Β, αναθεωρούνται στο τέλος της πενταετούς περιόδου που αρχίζει την 1η Μαΐου 2004, βάσει έκθεσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο και πρότασης της Επιτροπής.». Ως εκ τούτου η Επιτροπή συνέταξε τεχνική έκθεση προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 1. Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να συγκρίνει την παλαιά µε την νέα δοµή σταδιοδροµίας και διαπιστώνει ορισµένες αποκλίσεις. Το πρώτο µέρος της έκθεσης εξηγεί το νοµικό πλαίσιο, τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και τις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται. Το δεύτερο µέρος παραθέτει λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα ανάλογα µε τα διάφορα είδη σταδιοδροµίας. I ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Γίνεται πρόβλεψη περί ισοδυναµίας µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας η οποία πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, «η ισοδυναµία αξιολογείται ως αποτέλεσµα των προαγωγών και της αρχαιότητας στη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου αναφοράς, βάσει τεκµηρίου ότι ο αριθµός των µελών του προσωπικού παραµένει αµετάβλητος, µεταξύ της µέσης σταδιοδροµίας πριν από την 1η Μαΐου 2004 και της µέσης σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή.» Ο ορισµός αυτός αφήνει ανοικτή την έννοια της «µέσης σταδιοδροµίας». Μια πρώτη προσέγγιση θα ήταν να ληφθεί ως αφετηρία η παραδοχή ότι υπάρχει ισοδυναµία µεταξύ παλαιάς και νέας διάρθρωσης εφόσον η συνολική αύξηση του βασικού µηνιαίου µισθού κατά τη διάρκεια µιας µέσης σταδιοδροµίας (δηλαδή η σταδιοδροµία ενός υποθετικού µέσου υπαλλήλου που προσλήφθηκε στη µέση ηλικία πρόσληψης υπαλλήλων της οµάδας καθηκόντων/κατηγορίας στην οποία ανήκει, ο οποίος προάγεται µετά την παρέλευση περιόδου ίσης προς τη µέση διάρκεια παραµονής σε κάθε σχετικό βαθµό και τελικά συνταξιοδοτείται στη µέση ηλικία συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην οµάδα καθηκόντων/κατηγορία στην οποία ανήκει) είναι η ίδια βάσει του προηγούµενου και του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συνεπώς, ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ισοδυναµίας συνεπάγεται απλώς τον υπολογισµό της αύξησης µεταξύ του πρώτου µισθού κατά την πρόσληψη στα θεσµικά όργανα και του τελευταίου µισθού κατά την συνταξιοδότηση, και η σύγκριση της αύξησης αυτής βάσει του προηγούµενου και του ισχύοντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ενώ η πρώτη προσέγγιση είναι απλή και σχετικά εύκολη στην εφαρµογή της, δεν λαµβάνει πλήρως υπόψη το πνεύµα της µεταρρύθµισης του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η µεταρρύθµιση απέβλεπε στην αλλαγή της διάρθρωσης της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων, καταβάλλοντας σε αυτούς µικρότερους µισθούς στην αρχή και προσφέροντας περισσότερες προαγωγές και προοπτικές για υψηλότερους µισθούς στο τέλος της σταδιοδροµίας. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά µεταξύ πρώτου και τελευταίου µισθού ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη 1 Το παράρτηµα ΧΙΙΙ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει επίσης ότι «µε την έκθεση που προσκοµίζεται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το δηµοσιονοµικό αντίκτυπο των ποσοστών προαγωγών που προβλέπει το παρόν Παράρτηµα, και µε την ένταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν πριν από την 1η Μαΐου 2004». Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν στο παράρτηµα Ι. EL 6 EL

8 στη νέα δοµή σταδιοδροµίας, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων επί των συνολικών µισθολογικών δαπανών που συνεπάγεται ο νέος κανονισµός. Για να εξασφαλισθεί µέγιστη συγκρισιµότητα, αποφασίσθηκε, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο όρος «αποδοχές» να αντιστοιχεί στον βασικό µισθό, αποκλείοντας έτσι παράγοντες όπως τα διάφορα επιδόµατα που προβλέπονται από το παράρτηµα VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, τα οποία από τεχνική άποψη θεωρούνται ως µέρος των «αποδοχών» που προβλέπονται από το άρθρο 62 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, αλλά τα οποία ποικίλλουν ανάλογα µε τα προσωπικά δεδοµένα του εκάστοτε υπαλλήλου. Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε να εξετασθούν οι σωρευτικές βασικές αποδοχές για το σύνολο της σταδιοδροµίας, δηλαδή το άθροισµα όλων των καταβολών µηνιαίου βασικού µισθού από την πρόσληψη έως την συνταξιοδότηση. Επισηµαίνεται ότι, ακόµη και µετά την αφαίρεση των συναφών παροχών (βλ. ανωτέρω) ο βασικός µισθός εξακολουθεί να µην αποτελεί το ποσό το οποίο οι υπάλληλοι πραγµατικά λαµβάνουν. Υπάρχουν δύο ακόµη λόγοι προς τούτο: 1) οι καθαροί µισθοί µειώνονται σε σηµαντικό βαθµό από τις διάφορες υποχρεωτικές κρατήσεις (βλ. πλαίσιο 1, Από τον βασικό στον καθαρό µισθό), 2) οι καθαροί µισθοί σχεδόν του 50% του προσωπικού που προσλήφθηκε πριν την 01/05/2004, µειώνονται κατά τον λεγόµενο «συντελεστή πολλαπλασιασµού», ο οποίος εξασφαλίζει την δηµοσιονοµική ουδετερότητα της µεταρρύθµισης του 2004, δεδοµένου ότι µειώνει τον βασικό µισθό των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης (βλ. πλαίσιο A1 στο παράρτηµα 1). EL 7 EL

9 ΠΛΑΙΣΙΟ 1, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ Πλαίσιο 1, από τον βασικό στον καθαρό µισθό Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον βασικό µισθό, όπως ορίζεται στην µισθολογική κλίµακα του άρθρου 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ωστόσο, ο µισθός αυτός υπόκειται σε διάφορες υποχρεωτικές αφαιρέσεις, ορισµένες από τις οποίες αποτελούν αντιστάθµιση κοινωνικές παροχές (ταµείο συντάξεων, ασφάλιση υγείας, ασφάλιση ατυχηµάτων). Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τα ποσοστά των εισφορών/φόρων που βαρύνουν τους µισθούς των υπαλλήλων, όπως είχαν την 1η Ιανουαρίου Φόρος/εισφορά Ποσοστό Συνταξιοδοτική εισφορά 11,6 % Ασφάλιση υγείας 1,7 % Ασφάλιση ατυχηµάτων 0,1 % Φόρος εισοδήµατος Έως 45% Ειδική εισφορά 5,5 % Το γεγονός ότι οι βάσεις πάνω στις οποίες εκτιµώνται οι εισφορές δεν είναι απολύτως ίδιες σε συνδυασµό µε τον προοδευτικό χαρακτήρα του φόρου εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα πολύ µεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά το συνολικό ποσοστό των εισφορών σε ολόκληρη την µισθολογική κλίµακα, από 13,4% για έναν υπάλληλο AST1 έως 40,5% για έναν υπάλληλο AD16, κλιµάκιο 3. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει ορισµένα παραδείγµατα µηνιαίων µισθών µετά τις υποχρεωτικές αφαιρέσεις για διάφορους βαθµούς την 1η Ιανουαρίου 2011: Μισθός µετ ά Συνολικό Βασικός Οριακό ποσοστό Βαθµός την κράτηση ποσοστό µισθός (ευρώ) φορολόγησης εισφορών φορολόγησης Γραµµατέας AST1 / ,4% 13% Τεχνικός βοηθός AST3/ ,8% 25% ιοικητικός υπάλληλος AD5 / ,5% 29% Προϊστάµενος διοικητικής µονάδας AD9/ ,5% 40% ιευθυντής AD14/ ,5% 51% Γενικός ιευθυντής AD16/ ,5% 51% Είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη τα εν λόγω ποσοστά εισφορών, ιδίως κατά την ανάγνωση των διαφόρων πινάκων της έκθεσης, οι οποίοι αναφέρουν µόνον τους βασικούς µισθούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι υπάλληλοι ενδέχεται να δικαιούνται, αναλόγως της οικογενειακής τους κατάστασης και του εάν έχουν εκπατρισθεί, επιδόµατα οικογενείας και εκπατρισµού, οι κανόνες ως προς τα οποία περιγράφονται στην ενότητα 1 και 2 του παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης παρέτεινε τη διάρκεια της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων µε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 63 έτη, έχει ληφθεί υπόψη η µέση σταδιοδροµία προσαρµοσµένη µε βάση την ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή οι µέσες ετήσιες αποδοχές (διαίρεση των σωρευτικών αποδοχών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας δια του αριθµού των ετών σταδιοδροµίας). Αυτό αντισταθµίζει την µηχανική αύξηση των σωρευτικών αποδοχών λόγω του µεγαλύτερου αριθµού ετών, ενώ έχει ασαφή επίδραση στην ισοδυναµία µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας. EL 8 EL

10 Έχουν γίνει επίσης προσοµοιώσεις µε βάση διαφορετικές ταχύτητες εξέλιξης της σταδιοδροµίας (δηλαδή χρονικό διάστηµα παραµονής σε κάθε βαθµό της µισθολογικής κλίµακας). Πρόκειται για κρίσιµο στοιχείο στον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Μολονότι οι διαφορές στις αποδοχές λόγω ταχύτητας εξέλιξης της σταδιοδροµίας ήταν περιορισµένες βάσει του παλαιού κανονισµού, ο νέος περιλαµβάνει κίνητρα που ανταµείβουν τις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Πράγµατι, βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υπάλληλοι µε ταχεία σταδιοδροµία τείνουν να αµείβονται περίπου 15% περισσότερο στο σύνολο της σταδιοδροµίας τους έναντι εκείνων µε κανονική σταδιοδροµία ενώ οι υπάλληλοι µε βραδεία σταδιοδροµία αµείβονται περίπου 9% λιγότερο (βλ. παράρτηµα 2). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ο µέσος όρος των αποδοχών µεταξύ βραδείας και ταχείας σταδιοδροµίας να µην ισοδυναµεί µε τις αποδοχές µιας µέσης σταδιοδροµίας. Η παρούσα έκθεση, συνεπώς, θεωρεί ότι «βραδεία σταδιοδροµία» είναι εκείνη στην οποία οι προαγωγές γίνονται µε αρχαιότητα στον βαθµό 25% µεγαλύτερη από ό,τι σε µια κανονική σταδιοδροµία. Οµοίως, ως «ταχεία σταδιοδροµία» θεωρείται εκείνη στην οποία οι προαγωγές γίνονται µε αρχαιότητα στον βαθµό 25% µικρότερη από ό,τι σε µια κανονική σταδιοδροµία. Ως εκ τούτου οι µέσες αποδοχές σταδιοδροµίας µπορούν να συγκριθούν µεταξύ παλαιού και νέου συστήµατος, υπολογίζοντας τις µέσες αποδοχές για ένα συγκεκριµένο ποσοστό σταδιοδροµιών βραδείας, κανονικής και ταχείας εξέλιξης, που αντιπροσωπεύει την κατανοµή σταδιοδροµιών στην Επιτροπή (βλ. παράρτηµα 3). Βάσει της παραδοχής αυτής, η έκθεση συγκρίνει τέσσερα είδη σταδιοδροµίας ανάλογα µε τα προφίλ προσόντων που χρησιµοποιήθηκαν για προσλήψεις πριν και µετά την µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης: γραµµατείς/βοηθοί γραφείου (πρώην κατηγορία C), βοηθοί (πρώην B), κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι (χωρίς πείρα) και διοικητικοί υπάλληλοι (µε πείρα). Επισηµαίνεται ότι η σύγκριση µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας γίνεται για καθένα από τα τέσσερα αυτά είδη σταδιοδροµίας. Οι συγκρίσεις µεταξύ ειδών σταδιοδροµίας συνεπάγονται περιπλοκές, όπως ο υπολογισµός του ποσοστού υπαλλήλων που αλλάζουν οµάδα καθηκόντων/κατηγορία και η λήψη υπόψη της µέσης ηλικίας στην οποία αυτό συµβαίνει κλπ. Έχει επίσης αποφευχθεί η συνολική σύγκριση σταδιοδροµιών: η προσέγγιση αυτή θα επέβαλλε να ληφθούν υπόψη η διαχρονική µεταβολή του ποσοστού υπαλλήλων που προσλαµβάνονται σε κάθε οµάδα καθηκόντων/κατηγορία. Μολονότι αυτό φαίνεται σκόπιµο για την εκτίµηση του συνολικού δηµοσιονοµικού αντίκτυπου της πολιτικής προσλήψεων από την µεταρρύθµιση και µετά, θα έβαινε πέραν των όσων προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε σύγκριση πρέπει να βασίζεται σε κάποια παραδοχή όσον αφορά τη σχέση µεταξύ µεταβολής των τιµών και µεταβολής των αποδοχών. Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι οι µεταβολές αυτές συµβαίνουν εκ παραλλήλου. Εάν η παραδοχή αυτή αποδεικνυόταν εσφαλµένη, τα αποτελέσµατα της σύγκρισης της δοµής σταδιοδροµίας θα ήταν πολύ διαφορετικά (βλ. Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός;) ΠΛΑΙΣΙΟ 2, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ; Πλαίσιο 2, Τι σηµαίνει παραλληλισµός; Η παρούσα έκθεση λαµβάνει ως βάση ότι οι τιµές και οι αποδοχές αυξάνονται διαχρονικά εκ παραλλήλου. Εν γένει, ο µέσος ετήσιος µισθός που εισπράττεται καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, εκφρασµένος σε ευρώ µε έτος αναφοράς το 2004, υπολογίζεται ως εξής: EL 9 EL

11 pk Έστω ότι είναι το ποσοστό πληθωρισµού το έτος k (όπου k>2004), ένα τυχόν χρηµατικό ποσό s σε ~ s s = k = t (1 + p k ) ευρώ το έτος t, ισοδυναµεί µε k= 2004 ευρώ το έτος 2004 (όπου p = ). r ( g, s) Έστω ότι t είναι οι αποδοχές σε τρέχοντα ευρώ που αντιστοιχούν στον βαθµό g και το κλιµάκιο s στην µισθολογική κλίµακα του έτους t. i Έστω ότι t είναι το ποσοστό προσαρµογής που εφαρµόσθηκε κατά την προσαρµογή της µισθολογικής κλίµακας των υπαλλήλων το έτος t σε σύγκριση µε το έτος t-1 (όπου t>2004 και i = ). Κάθε χρόνο r g, s) r ( g, s)(1 i ) t+ 1 ( = t + t+ 1 η µισθολογική κλίµακα προσαρµόζεται ως εξής:. Ως αποτέλεσµα, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον βαθµό g και στο κλιµάκιο s της µισθολογικής κλίµακας του έτους t σχετίζονται µε τις αντίστοιχες αποδοχές της µισθολογικής κλίµακας του 2004 ως εξής: k 2004 = t t i k k = 2004 r ( g, s) = r ( g, s) (1 + ). Το ποσό αυτό, εκφρασµένο στην σταθερή αξία του ευρώ του έτους 2004, έχει ως εξής: ~ r ( g, s) t r ( g, s) 2004 = k = t k = 2004 k = t k = 2004 (1 + p (1 + i k ) k ) Οι µέσες ετήσιες αποδοχές, A, που εισπράττονται καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας που διαρκεί N έτη, µε αφετηρία το 2004 εκφρασµένες σε ευρώ του 2004 είναι: ~ A = = όπου 1 N ( t t= N t t= 2004 ~ 1 r ( gt, st ) = N 1 N t= N r t= N t= 2004 ( g, s ) k = t 2004 t t t= 2004 k = 2004 r 2004 ( g, s ) t k = t t k = 2004 k = t k = 2004 (1 + p ) (1 + ik ) (1 + pk ) (1 + i ) g t, s ) είναι ο βαθµός και το κλιµάκιο του υπαλλήλου το έτος t. k k Η υπόθεση του παραλληλισµού στην έκθεση σηµαίνει ότι και k = t (1 + ik ) ~ 1 A = οιοδήποτε έτος k ούτως ώστε k = 2004 (1 + pk ) =1 και, ως εκ τούτου N ik pk ισούνται µεταξύ τους για t= N r2004 ( g t, s t ) t= 2004 Εάν εγκαταλειφθεί η υπόθεση αυτή, το αποτέλεσµα της σύγκρισης µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας, όπως εµφανίζεται στην παρούσα έκθεση, θα ήταν αρκετά διαφορετικό. Για παράδειγµα, εάν οι µισθολογικές προσαρµογές ήταν µόνον 0,5 ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερες από το ποσοστό k = t ( 1+ ik ) t 2004 (1.005) πληθωρισµού κατ' έτος, δηλαδή k = 2005 (1 + pk ), οι µέσες ετήσιες αποδοχές ενός υπαλλήλου στον βαθµό AD5 θα ήταν 8% χαµηλότερες από ό,τι αν είχε εξασφαλιστεί ο παραλληλισµός.. EL 10 EL

12 Ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί ότι ο παραλληλισµός πρέπει να θεωρηθεί ως ισχυρή παραδοχή για το µέλλον. Εάν αποδειχθεί ότι η αγοραστική δύναµη των υπαλλήλων φθίνει συνεχώς τα επόµενα έτη, είναι πολύ πιθανόν η αρχή της ισοδυναµίας να παραβιαστεί για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Επισηµαίνεται ότι, λόγω της ισχύος του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µόνον επί µια πενταετία, δεν υπάρχει υπάλληλος του οποίου ολόκληρη η σταδιοδροµία να εξελίχθηκε µε βάση τον νέο κανονισµό, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να υπολογιστούν διάφορες παράµετροι, όπως η µέση ηλικία συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η µέση αρχαιότητα ανά βαθµό υπαλλήλων που προσλήφθηκαν µετά την µεταρρύθµιση δεν είναι ακριβής διότι µόνον οι υπάλληλοι µε τις καλύτερες επιδόσεις έχουν τύχει προαγωγής µέχρι στιγµής. Για τους λόγους αυτούς, τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ιβ του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης χρησιµοποιήθηκαν για τη σύγκριση της νέας δοµής σταδιοδροµίας µε την παλαιά. εδοµένα εκ παρατηρήσεως χρησιµοποιήθηκαν µόνον για να ελεγχθεί αν οι πραγµατικές σταδιοδροµίες ανταποκρίνονται εν γένει στις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση προέρχονται κατά βάση από την Επιτροπή. Εντούτοις, τα αριθµητικά στοιχεία που διαβίβασαν τα άλλα θεσµικά όργανα ανταποκρίνονται σε εκείνα της Επιτροπής (βλ. παράρτηµα 4). II ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η µεθοδολογία που υιοθετείται στην έκθεση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, εκτός από την περίπτωση των γραµµατειακών σταδιοδροµιών, υπάρχει εν πολλοίς αντιστοιχία µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας, αν και µε κάποιο πλεονέκτηµα υπέρ της πρώτης. Ωστόσο, οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας έχουν σηµαντικά καλύτερα αµειβόµενη σταδιοδροµία βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Πράγµατι, η εξέλιξη των αποδοχών βάσει του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης προ του 2004 έτεινε να εξαλείφει τις διαφορές µεταξύ των σταδιοδροµιών διαφορετικής ταχύτητας. Είναι σαφές ότι ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης τείνει να αµείβει καλύτερα τις ταχείες προαγωγές. Αυτό σηµαίνει ότι για όλες τις οµάδες/κατηγορίες καθηκόντων, οι υπάλληλοι µε ταχεία σταδιοδροµία ευνοούνται πολύ περισσότερο µε το νέο σύστηµα. 1 ) ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΣ ΟΜΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ AD7 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Από την 1η Μαΐου 2004, πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι (ήτοι διοικητικοί υπάλληλοι των οποίων η πρόσληψη προϋπέθετε επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ορισµένων ετών) προσλαµβάνονται κυρίως στους βαθµούς AD6 (75 %) και AD7 (25 %). Εκτός αυτών, επισηµαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων AD5 που προσλήφθηκαν µετά τον Μάιο του 2004 διέθετε εκ των πραγµάτων σηµαντική επαγγελµατική πείρα µολονότι αυτό δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς. Συγκεκριµένα, από την εξέταση των προσλήψεων που πραγµατοποιήθηκαν µετά τον Μάιο του 2004, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων AD5 άνω των 30 ετών κατά την πρόσληψη οι οποίοι συνεπώς ενδέχεται να διαθέτουν επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ορισµένων ετών την οποία απέκτησαν πριν από την πρόσληψή τους από την Επιτροπή είναι ο ίδιος µε τον συνολικό αριθµό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν την ίδια περίοδο στους βαθµούς AD6 και AD7. Η έννοια της ισοδυναµίας που εφαρµόζεται στο σηµείο αυτό αφορά το είδος σταδιοδροµίας που EL 11 EL

13 προσφέρεται ανά είδος διαγωνισµού, ανεξαρτήτως των πραγµατικών προσόντων των προσληφθέντων. Βάσει µιας τέτοιας δοµής προσλήψεων, µια σύγκριση των µέσων σταδιοδροµιών υπαλλήλων της Επιτροπής βάσει των ατοµικών δεδοµένων εκάστου αντί βάσει του διαγωνισµού στον οποίο επέτυχαν είναι πολύ πιθανό να έδειχνε σηµαντικό µειονέκτηµα για το προσωπικό που προσλήφθηκε µετά τον Μάιο του Λαµβάνοντας ως βάση µόνον τον βαθµό πρόσληψης και συγκρίνοντας τις σωρευτικές αποδοχές ενός µέσου υπαλλήλου προσληφθέντος στον βαθµό AD6 µε εκείνες ενός µέσου υπαλλήλου προσληφθέντος στον βαθµό Α7 βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, προκύπτει διαφορά περίπου 10% υπέρ των προσληφθέντων βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η διαφορά αυτή δεν µειώνεται όταν λαµβάνεται υπόψη η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης διότι το προσωπικό που προσλήφθηκε µετά το 2004 είναι µεγαλύτερης ηλικίας από το προσωπικό που προσλήφθηκε προ του 2004 µε αποτέλεσµα να µην έχουν µακρύτερη σταδιοδροµία κατά την συνταξιοδότησή τους στην ηλικία των 63 ετών. Αυτό το µειονέκτηµα εις βάρος του βαθµού ΑD6 έναντι του βαθµού Α7 είναι ακόµη εντονότερο στην περίπτωση βραδείας εξέλιξης της σταδιοδροµίας, ενώ µπορεί να παρατηρηθεί ακόµη και στις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Ως εκ τούτου, η νέα δοµή αποβαίνει εις βάρος της µέσης σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό AD6 έναντι των προσληφθέντων στον βαθµό A7 (κατά 11 %, βλ. πίνακα στην ενότητα IV). Η εικόνα είναι διαφορετική κατά τη σύγκριση της σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό Α7 έναντι της σταδιοδροµίας των προσληφθέντων στον βαθµό AD7. Στην συγκεκριµένη αυτή περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές είναι σχεδόν ίδιες µεταξύ παλαιού και νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ενώ οι υπάλληλοι βραδείας σταδιοδροµίας αµείβονται τώρα 7% λιγότερο στη διάρκεια µιας πλήρους σταδιοδροµίας από ό,τι βάσει του παλαιού συστήµατος, οι υπάλληλοι ταχείας σταδιοδροµίας τείνουν να αµείβονται 8% περισσότερο βάσει του νέου συστήµατος. Συνολικά, οι µέσες αποδοχές είναι σχεδόν ίδιες µεταξύ νέων και παλαιών σταδιοδροµιών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση A7 Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών A7 / 2 (5 770 ευρώ*) 44 ετών A5 / 3 (8 264 ευρώ) 54 ετών A4 / 5 ( ευρώ) 61 ετών A4 / 8 ( ευρώ) AD7 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 37 ετών AD7 / ευρώ*** 47 ετών AD10 / ευρώ*** 57 ετών AD12 / ευρώ*** 63 ετών AD13 / ευρώ*** βραδεία AD7 / ευρώ*** AD8 / ευρώ*** AD11 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** ταχεία AD7 / ευρώ*** AD10 / ευρώ*** AD13 / ευρώ*** AD14 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός βάσει της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). Επισηµαίνεται ότι την περίοδο , περίπου 15% των προσλήψεων από τους εφεδρικούς καταλόγους A7/A6 EL 12 EL

14 έγιναν στον βαθµό A6 και ηλικία 40 ½ ετών κατά µέσο όρο. εν υπάρχει παρόµοιο είδος σταδιοδροµίας βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 2 ) ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ. Η πλειονότητα (57 %) των διοικητικών υπαλλήλων που προσλήφθηκαν µετά την 1η Μαΐου 2004 προσλήφθηκε στον βαθµό AD5 µε διαγωνισµούς για τη συµµετοχή στους οποίους δεν απαιτείτο επαγγελµατική πείρα. Το προφίλ αυτό αντιστοιχεί σε εκείνο των κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων που προσλαµβάνονταν στον βαθµό Α8 βάσει του προηγούµενου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Επισηµαίνεται ότι πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι του βαθµού AD5 διαθέτουν στην πράξη επαγγελµατική πείρα σηµαντικού αριθµού ετών, πράγµα το οποίο δεν συνέβαινε στην περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του βαθµού Α8. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι προ του 2004, οι διαγωνισµοί Α8 οργανώνονταν ως επί το πλείστον ταυτόχρονα µε τους διαγωνισµούς Α7 για τους οποίους απαιτείτο επαγγελµατική πείρα. Αντιθέτως, από την 1η Μαΐου 2004, έχουν οργανωθεί πολύ λίγοι γενικοί διαγωνισµοί για βαθµούς ανώτερους του AD5. Εξαιτίας αυτού, όσοι ενδιαφέρονταν να εργασθούν για τα θεσµικά όργανα αναγκάσθηκαν να κάνουν αίτηση, ακόµη και αν διέθεταν επαγγελµατική πείρα, για διαγωνισµούς για τους οποίους η επαγγελµατική πείρα δεν αποτελούσε προϋπόθεση. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα II)1 ), η έννοια της ισοδυναµίας που εφαρµόζεται στην παρούσα έκθεση αφορά το είδος σταδιοδροµίας που προσφέρεται ανά είδος διαγωνισµού, ανεξαρτήτως των πραγµατικών προσόντων των προσλαµβανοµένων. Λαµβάνοντας ως βάση ίση διάρκεια σταδιοδροµίας, η νέα δοµή συνεπάγεται µείωση κατά 9% των συνολικών αποδοχών για υπαλλήλους AD 5 έναντι των υπαλλήλων A8. Η διαφορά αυτή µπορεί να ανέλθει µέχρι το 14% για βραδείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Μόνον οι ταχείας σταδιοδροµίας υπάλληλοι ευνοούνται κάπως από το νέο σύστηµα (κατά µέσο όρο αύξηση κατά 1% των συνολικών αποδοχών για το 25% των υπαλλήλων). Είναι γεγονός ότι η εικόνα είναι λιγότερο δυσµενής όταν λαµβάνεται υπόψη η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. εδοµένου ότι οι κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι προσλαµβάνονται σε µικρότερη ηλικία από τους πεπειραµένους διοικητικούς υπαλλήλους, ο επιπρόσθετος χρόνος κατά τον οποίο υπηρετούν προκειµένου να αποκτήσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα τους επιτρέπει να ανέλθουν σε υψηλότερους βαθµούς που συνεπάγονται µεγαλύτερες αποδοχές σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία είναι 4% λιγότερο, 7% περισσότερο και περίπου 10% λιγότερο, αντίστοιχα. Συνολικά, µε την παραδοχή της ίσης διάρκειας της σταδιοδροµίας, ο µέσος όρος σταδιοδροµίας βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης δείχνει σηµαντικό µειονέκτηµα σε βάρος των νέων κατώτερων διοικητικών υπαλλήλων. Το φαινοµενικό µειονέκτηµα ελαττώνεται (3% συνολικά) µόνον όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να υπηρετήσουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να αποκτήσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. EL 13 EL

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση A8 Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 30 ετών A8 / 1 (4 861 ευρώ*) 40 ετών A6 / 2 (6 734 ευρώ) 50 ετών A4 / 3 (9 967 ευρώ) 61 ετών A4 / 8 ( ευρώ) AD5 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 30** ετών AD5 / ευρώ*** 40 ετών AD8 / ευρώ*** 50 ετών AD11 / ευρώ*** 63 ετών AD13 / ευρώ*** βραδεία AD5 / ευρώ*** AD7 / ευρώ*** AD10 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** ταχεία AD5 / ευρώ*** AD9 / ευρώ*** AD12 / ευρώ*** AD14 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). ** Για τους σκοπούς της προσοµοίωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης για κατώτερους διοικητικούς υπαλλήλους υποτίθεται ότι είναι η ίδια τόσο για την παλαιά όσο και για την νέα δοµή σταδιοδροµίας. Η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης την περίοδο για τον βαθµό AD5 είναι, ωστόσο, κάπως µεγαλύτερη (31,6 έτη για την Επιτροπή), ενώ περιλαµβάνει πεπειραµένα άτοµα. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). Επισηµαίνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας αφορά µόνον τις σταδιοδροµίες µη στελεχικού δυναµικού. Συγκεκριµένα, η διαφορά µισθού κατά την συνταξιοδότηση µεταξύ νέας σταδιοδροµίας ταχείας εξέλιξης και σταδιοδροµίας βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ( ευρώ έναντι ευρώ) αφορά µόνον τους υπαλλήλους σε θέσεις µη στελεχικού δυναµικού. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανό στην πράξη πολλοί υπάλληλοι µε σταδιοδροµία ταχείας εξέλιξης να φθάσουν σε θέσεις στελεχικού δυναµικού. Στην περίπτωση αυτή, όπως απορρέει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι µέγιστοι δυνατοί µισθοί βάσει του παλαιού και του νέου συστήµατος πλησιάζουν περισσότερο µεταξύ τους. EL 14 EL

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ) Προϊστάµενος µονάδας ιευθυντής Γενικός ιευθυντής Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Παλαιός ΚΥΚ Νέος ΚΥΚ Ελάχιστος βαθµός /κλιµάκιο (µισθός) A5 / 1 (7 389) AD9 / 1 (7 128)*** A2 / 1 (12 881) AD14 /1 (13 216)*** A1 / 1 (14 515) AD15 /1 (14 954)*** Μέγιστος βαθµός /κλιµάκιο (µισθός) A3 / 8 (15 173) AD14 / 5 (14 954)*** A2 / 6 (16 560) AD15 / 5 (16 919)*** A1 / 6 (18 371) AD16 / 3 (18 371)*** Σηµείωση: Οι βασικοί µισθοί στις στήλες που αντιστοιχούν σε δεδοµένα του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης (ΚΥΚ) δεν περιλαµβάνουν το επίδοµα ανάληψης στελεχικών καθηκόντων. Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). Οι µισθοί αφορούν αποκλειστικά προσωπικό προσληφθέν µετά την Για το προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την ηµεροµηνία εκείνη ισχύει το παράρτηµα ΧΙΙΙ του νέου ΚΥΚ (βλ. παράρτηµα 1 της παρούσας έκθεσης). Οι βασικοί µισθοί που αναφέρονται είναι απλώς ανώτερα και κατώτερα όρια και δεν αντανακλούν το πραγµατικό χρονικό διάστηµα παραµονής στους βαθµούς αυτούς. *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 3 ) ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι τεχνικοί και διοικητικοί βοηθοί προσλαµβάνονταν στον βαθµό Β5. Βάσει του νέου συστήµατος προσλαµβάνονται όλοι στον βαθµό AST3. Οι νέοι βοηθοί είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτεροι σε ηλικία κατά τρία έτη από τους υπαλλήλους της πρώην κατηγορίας Β, όπερ σηµαίνει ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από 60 σε 63 έχει περιορισµένο αντίκτυπο στη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Για µια σταδιοδροµία κανονικής εξέλιξης (δηλαδή µε διάρκεια παραµονής στους βαθµούς η οποία αντιστοιχεί στη µέση διάρκεια στην Επιτροπή), βάσει του νέου συστήµατος, οι βοηθοί έχουν αποδοχές µειωµένες κατά 5% σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα (4% εάν ληφθεί υπόψη η συνταξιοδότηση στην ηλικία των 63 ετών). Οι αποδοχές υπαλλήλων σταδιοδροµίας βραδείας εξέλιξης είναι κατά 10% χαµηλότερες σε σχέση µε το παλαιό σύστηµα, αλλά οι αποδοχές των υπαλλήλων ταχείας εξέλιξης είναι βάσει του νέου συστήµατος περίπου 4% µεγαλύτερες σε σχέση µε τον παλαιό ΚΥΚ. Το συµπέρασµα είναι ότι οι µέσοι όροι σταδιοδροµίας είναι εν γένει ισοδύναµοι µεταξύ παλαιού και νέου συστήµατος, ενώ οι νέες σταδιοδροµίες είναι µόνον κατά 3% λιγότερο προσοδοφόρες από τις παλαιές. EL 15 EL

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση Β Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών B5 / 2 (3 739 ευρώ*) 44 ετών B3 / 3 (5 072 ευρώ) 54 ετών B2 / 5 (6 570 ευρώ) 60 ετών B1 / 5 (7 779 ευρώ) AST3 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 36 ετών AST3 / ευρώ*** 46 ετών AST6 / ευρώ*** 56 ετών AST8 / ευρώ*** 63 ετών AST9 / ευρώ*** βραδεία AST3 / ευρώ*** AST5 / ευρώ*** AST7 / ευρώ*** AST8 / ευρώ*** ταχεία AST3 / ευρώ*** AST6 / ευρώ*** AST9 / ευρώ*** AST11 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). 4 ) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΙΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ. Βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου προσλαµβάνονταν στον βαθµό C5 και µπορούσαν να φθάσουν στον βαθµό C1. Το µέγιστο φάσµα αποδοχών µεταξύ αρχής και τέλους της σταδιοδροµίας ενός βοηθού γραφείου ήταν µεταξύ 1 και 1,9, δηλαδή µέχρι ευρώ µηνιαία. Βάσει του νέου συστήµατος, οι βοηθοί γραφείου προσλαµβάνονται στον βαθµό AST1 (από την 1 Μαΐου 2004 έχουν προσληφθεί άτοµα στον βαθµό αυτόν, δηλαδή πάνω από το 25 % του συνόλου των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν έκτοτε) και θεωρητικά µπορούν να φθάσουν στον βαθµό AST 11, πράγµα που σηµαίνει µέγιστο φάσµα αποδοχών από 1 έως 3,9, δηλαδή περισσότερα από ευρώ µηναία. Από πλευράς συνολικών αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, οι βοηθοί γραφείου που προσλήφθηκαν µετά την 1η Μαΐου 2004 και έχουν κανονικής εξέλιξης σταδιοδροµία, πληρώνονται 6% περισσότερο βάσει της νέας µισθολογικής κλίµακας. Με προσαρµογή για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, οι µέσες αποδοχές ενός νεοπροσληφθέντος βοηθού γραφείου θα είναι 14% µεγαλύτερες από εκείνες υπαλλήλων γραφείου των οποίων η σταδιοδροµία ολοκληρώθηκε βάσει του παλαιού συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι λαµβάνοντας ως βάση το γεγονός ότι το παλαιό και το νέο προφίλ σταδιοδροµίας περιλαµβάνουν τον ίδιο αριθµό ετών υπηρεσίας (23,2 έτη κατά µέσο όρο επί του συνόλου του πληθυσµού της Επιτροπής), η κανονικής εξέλιξης σταδιοδροµία λήγει στον βαθµό AST7, µε µηναίο µισθό ευρώ. Λαµβάνοντας ως βάση ότι απαιτούνται έξι επιπλέον έτη υπηρεσίας για την συµπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης (63 έτη), οι νέοι EL 16 EL

18 γραµµατείς/βοηθοί γραφείου µε κανονική σταδιοδροµία θα φθάσουν στον βαθµό AST9 (πάνω από ευρώ µηνιαία). Τα αποτελέσµατα αυτά βασίζονται στην παραδοχή ότι µια σταδιοδροµία αρχίζει στη µέση ηλικία πρόσληψης. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας γραµµατέας που προσλαµβάνεται στην ηλικία των 23 ετών θα φθάσει στον βαθµό AST11 (συν EUR ευρώ µηνιαία). Είναι προφανές ότι οι βοηθοί γραφείου που προσλαµβάνονται στον βαθµό AST1 δεν προβλέπεται ότι θα παραµείνουν στην ίδια θέση καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Προσλαµβάνονται µε υψηλότερα προσόντα σήµερα από ό,τι απαιτούσαν οι κατηγορίες υπαλλήλων C. Όση περισσότερη πείρα αποκτούν και όσο περισσότερο εκπαιδεύονται, τόσο περισσότερα καθήκοντα µπορούν να αναλάβουν. Ακολουθούν, παράλληλα, και οι προοπτικές προαγωγής των υπαλλήλων αυτών. Παραµένει γεγονός ότι το πλεονέκτηµα που προσφέρει το νέο σύστηµα είναι ακόµη εµφανέστερο στις ταχείας εξέλιξης σταδιοδροµίες. Οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου ταχείας σταδιοδροµίας θα έχουν ετήσιες αποδοχές κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους κατά µέσο όρο 30% µεγαλύτερες από ό,τι βάσει του παλαιού συστήµατος. Ακόµη και οι βοηθοί γραφείου µε βραδεία σταδιοδροµία έχουν µεγαλύτερες αποδοχές µε τον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Άλλο ένα σηµείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου βραδείας σταδιοδροµίας έχουν µεγαλύτερες αποδοχές βάσει του νέου συστήµατος από τους γραµµατείς/υπαλλήλους γραφείου κανονικής σταδιοδροµίας του παλαιού συστήµατος. Συνολικά, οι µέσες αποδοχές κατά τη σταδιοδροµία γραµµατέων/βοηθών γραφείου βάσει του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης είναι κατά 16% ανώτερες του µέσου όρου σταδιοδροµίας βάσει του παλαιού κανονισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10/20 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ* ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) Βαθµίδα σταδιοδροµίας Πρόσληψη 10 έτη 20 έτη Συνταξιοδότηση C Παλαιά δοµή σταδιοδροµίας 34 ετών C5 / 2 (2 881 ευρώ*) 44 ετών C3 / 4 (3 710 ευρώ) 54 ετών C2 / 8 (4 620 ευρώ) 60 ετών** C1 / 7 (5 084 ευρώ) AST1 Νέα δοµή σταδιοδροµίας κανονική 34 ετών AST1 / ευρώ*** 44 ετών AST4 / ευρώ*** 54 ετών AST7 / ευρώ*** 63 ετών AST9 / ευρώ*** βραδεία AST1 / ευρώ*** AST3 / ευρώ*** AST6 / ευρώ*** AST7 / ευρώ*** ταχεία AST1 / ευρώ*** AST5 / ευρώ*** AST8 / ευρώ*** AST11 / ευρώ*** * Μηνιαίος βασικός µισθός της µισθολογικής κλίµακας που ισχύει από Βασικός µισθός χωρίς τις κρατήσεις για εισφορές και φόρους (βλ. πλαίσιο 1). ** Η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης που παρατηρήθηκε στην Επιτροπή την περίοδο σε σχέση µε τους υπαλλήλους κατηγορίας C ήταν 57,2 έτη, δηλαδή πολύ χαµηλότερη έναντι των άλλων θεσµικών οργάνων (βλ. παράρτηµα 4). Αυτό εξηγείται εν µέρει από την συµπερίληψη ορισµένων δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε να περιληφθεί στον παρόντα πίνακα η επίσηµη ηλικία συνταξιοδότησης (60 έτη προ του 2004). EL 17 EL

19 *** Χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πολλαπλασιασµού που εφαρµόζεται στο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από την 01/05/2004 (βλ. πλαίσιο A1/παράρτηµα 1). III ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές όσον αφορά την διάρκεια της σταδιοδροµίας και τα ποσοστά προαγωγής, που θεωρούνται, ωστόσο, εξαιρετικά εύλογες. Το γεγονός ότι ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης ισχύει µόνον από τον Μάιο του 2004 καθιστά πολύ δύσκολη την εκτίµηση της µελλοντικής συµπεριφοράς του νεοπροσληφθέντος προσωπικού. Συγκεκριµένα, η ηλικία συνταξιοδότησης και η διάρκεια της σταδιοδροµίας είναι εξαιρετικά θεωρητικά µεγέθη. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η παρακολούθηση της ισοδυναµίας των σταδιοδροµιών. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση έχει εντοπίσει ορισµένες διαφορές µεταξύ παλαιάς και νέας δοµής σταδιοδροµίας. Συγκεκριµένα, βάσει της νέας δοµής σταδιοδροµίας, οι πεπειραµένοι διοικητικοί υπάλληλοι τείνουν να έχουν µικρότερες αποδοχές, ενώ οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου πολύ µεγαλύτερες. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Βοηθοί γραφείου πρώην C / AST 1 Βοηθοί πρώην Β / AST 3 Κατώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι πρώην A8 / AD5 ιοικητικοί υπάλληλοι πρώην A7 / AD6 ιοικητικοί υπάλληλοι πρώην A7 / AD7 Βραδεία σταδιοδροµία Κανονική σταδιοδροµία Ταχεία σταδιοδροµία Μέσες σταδιοδροµίες +6% +14% +30% +16% -10% -4% +4% -3% -10% -4% +7% -3% -17% -12% -2% -11% -7% -2% +8% -1% Πηγή: Γ HR Σηµείωση: «+» σηµαίνει ότι η νέα δοµή σταδιοδροµίας είναι ευνοϊκότερη από την παλαιά από άποψη µέσων ετήσιων αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας (προσαρµοσµένων µε βάση τη µεταβολή της ηλικίας συνταξιοδότησης). EL 18 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ποσοστών προαγωγής που προβλέπονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ του ΚΥΚ και µετάβαση των υπαλλήλων εν υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004 στο νέο σύστηµα σταδιοδροµίας, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής της διαδικασίας πιστοποίησης Το παράρτηµα ΧΙΙΙ του ΚΥΚ προβλέπει µεταβατικά µέτρα για τους υπαλλήλους που είχαν διοριστεί πριν από την 1η Μαΐου Θεσπίζει κανόνες προοδευτικής µετάβασης των υπαλλήλων από το παλαιό σύστηµα σταδιοδροµίας σε αυτό που προβλέπει ο νέος κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης. Μια πτυχή της προοδευτικής αυτής µετάβασης είναι ότι τα ποσοστά του παραρτήµατος Ι.Β δεν εφαρµόζονται άµεσα στην παλαιά δοµή σταδιοδροµίας και προσωρινά αντικαθίστανται από ποσοστά ad hoc. Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει στατιστικές σχετικά µε την πορεία της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, µε βάση την αύξηση του µισθού τους την περίοδο , από την οποία µπορούν να εκτιµηθούν άµεσα οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της µεταβατικής αυτής περιόδου 2. Η ενότητα α) του παρόντος παραρτήµατος παρέχει την πραγµατική αύξηση µισθού σε καθεµιά από τις τέσσερις κατηγορίες υπαλλήλων που υπήρχαν πριν από την 1η Μαΐου 2004, η ενότητα β) αναλύει περισσότερο λεπτοµερειακά τον αντίκτυπο της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ η ενότητα γ) επισηµαίνει ορισµένες ασυνέπειες που εισήγαγε το παράρτηµα ΧΙΙΙ, ιδίως όσον αφορά τους ανώτερους βαθµούς και τις θέσεις στελεχικού δυναµικού. Α) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XIII ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η µέθοδος που ακολουθείται αφορά τον υπολογισµό του ποσού κατά το οποίο αυξήθηκε ο βασικός µισθός των υπαλλήλων εν υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι εν υπηρεσία τον Μάιο του 2009, µεταξύ των δύο αυτών ηµεροµηνιών. Η αύξηση συγκρίνεται µε την αύξηση που θα προέκυπτε εάν δεν είχε επέλθει αλλαγή στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκρίνεται επίσης µε την αύξηση που θα προέκυπτε εάν οι υπόψη υπάλληλοι είχαν λάβει την µέση αύξηση µισθού που παρέχει η νέα µισθολογική κλίµακα. Ο υπολογισµός δείχνει ότι όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου είχαν αύξηση µισθού ανώτερη από αυτήν που θα είχαν εάν δεν είχε επέλθει αλλαγή στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης. Το όφελος είναι περιορισµένο για την κατηγορία Α, στην οποία η αύξηση µισθού ήταν 0,1 ποσοστιαία µονάδα ετησίως πάνω από εκείνην που θα υπήρχε χωρίς την µεταρρύθµιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και µόνον κατά τι λιγότερο (-0,1 ποσοστιαία µονάδα) από ό,τι θα ήταν αν οι υπόψη υπάλληλοι είχαν ωφεληθεί από τα ποσοστά του παραρτήµατος Ι.Β του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Για την κατηγορία Β, το πλεονέκτηµα έναντι του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ήταν σηµαντικότερο σε σχέση µε την κατηγορία Α. Ο µισθός των βοηθών έχει αυξηθεί κατά 0,5 ποσοστιαία µονάδα περισσότερο ετησίως από ό,τι βάσει των παλαιών 2 Στο παρόν παράρτηµα τα αποτελέσµατα βασίζονται σε δεδοµένα που αφορούν το προσωπικό της Επιτροπής. Μπορεί να µην ισχύουν άµεσα για τα άλλα θεσµικά όργανα διότι η εφαρµογή του παραρτήµατος ΧΙΙΙ µπορεί να διαφέρει από το ένα θεσµικό όργανο στο άλλο. EL 19 EL

21 κανόνων. Το ποσοστό αυτό είναι ακόµη µεγαλύτερο από την αύξηση που προβλέπει ο νέος κανονισµός. Στην περίπτωση των παλαιών κατηγοριών C και D, η παρατηρούµενη αύξηση µισθού δεν λαµβάνει υπόψη την διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 3 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Στη βάση αυτή, η αύξηση µισθών στις κατηγορίες C και D ήταν 1,5 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τον παλαιό κανονισµό. Το πλεονέκτηµα ανέρχεται σε 0,6 ποσοστιαία µονάδα ετησίως για την κατηγορία D και 0,7 ποσοστιαία µονάδα για την κατηγορία C. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση είναι πολύ µικρότερη από την αύξηση που προβλέπεται στον νέο κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης για την οµάδα καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων. Β) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία πιστοποίησης µε την οποία οι υπάλληλοι των παλαιών κατηγοριών C και D µπορούν να αλλάξουν σταδιοδροµία (ποιοτική αλλαγή) και να γίνουν µέλη της οµάδας καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων χωρίς περιορισµούς, έχει συµβάλει στην περαιτέρω αύξηση των αποδοχών τους. Από τον υπολογισµό προκύπτει ότι, µετά από µια πενταετία, η διαδικασία πιστοποίησης είχε πολύ µεγάλο αντίκτυπο από άποψη µισθολογικής αύξησης για τους υπαλλήλους οι οποίοι υπάχθηκαν σε αυτήν. Οι πιστοποιηµένοι υπάλληλοι κατηγορίας C είχαν σχεδόν διπλάσια αύξηση µισθού από ό,τι βάσει του παλαιού κανονισµού. Η διαφορά είναι ακόµη µεγαλύτερη για τους υπαλλήλους κατηγορίας D για τους οποίους η αύξηση µισθού ήταν σχεδόν τριπλάσια από ό,τι βάσει του παλαιού κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Ωστόσο, κατά µέσο όρο ο συνολικός αντίκτυπος της διαδικασίας πιστοποίησης για τις κατηγορίες C και D ήταν πιο περιορισµένος. Η µέση ετήσια µισθολογική αύξηση για όλους τους υπαλλήλους της κατηγορίας D ήταν µόνον 0,1 ποσοστιαία µονάδα περισσότερο από ό,τι χωρίς τη διαδικασία πιστοποίησης και 0,2 ποσοστιαία µονάδα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας C. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου 2004 έως την 1η Μαΐου 2009, µόνον ένα κλάσµα του συνόλου των υπαλλήλων που δυνητικά ήταν επιλέξιµοι έτυχε πιστοποίησης βάσει της διαδικασίας αυτής (28 % των υπαλλήλων κατηγορίας C και µόνον 12 % των υπαλλήλων κατηγορίας D). Γ) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Η διαδικασία µετάβασης, µε την οποία οι παλαιές σταδιοδροµίες µετατρέπονται προοδευτικά σε νέες σταδιοδροµίες, εξαρτάται πολύ από το σύστηµα προαγωγών. Μάλιστα, η διαδικασία µετάβασης αρχίζει µόνον µε την πρώτη προαγωγή του υπαλλήλου µετά την 1η Μαΐου Έως ότου προαχθούν, οι υπάλληλοι διατηρούν τον ίδιο συντελεστή πολλαπλασιασµού που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, όπως υπολογίστηκε την 1η Μαΐου Ωστόσο, δεν υπήρξε διαδικασία µετάβασης για τα είδη θέσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ια του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Συγκεκριµένα, πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι Γενικοί ιευθυντές και οι Αναπληρωτές Γενικοί ιευθυντές ανήκαν άπαντες µόνον στον βαθµό Α1. Έκτοτε, όµως, οι Γενικοί ιευθυντές µπορούν να ανήκουν στον βαθµό AD15 ή στον βαθµό AD16. Επίσης, οι ιευθυντές µπορούν πλέον να φθάσουν στον βαθµό AD15. Όλοι οι υπάλληλοι που κατείχαν θέση διευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 EL 20 EL

22 τοποθετήθηκαν στον βαθµό AD15, όπως επίσης και οι πρώην υπάλληλοι A3 που έκτοτε προάχθηκαν σε ιευθυντές. Ωστόσο, οι υπάλληλοι µε θέση ιευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 οι οποίοι διορίσθηκαν ως Γενικοί ιευθυντές έκτοτε, δεν έλαβαν αυτοµάτως προαγωγή (στην πραγµατικότητα µόνον ένα πολύ µικρό µέρος αυτών έχει προαχθεί). Συνεπώς, δεν συγκλίνουν ακόµη προς την νέα σταδιοδροµία. Αυτή η έλλειψη συγχρονισµού µεταξύ εισαγωγής της νέας δοµής σταδιοδροµίας από άποψη τύπου θέσης που καταλαµβάνει ο υπάλληλος και σύγκλισης προς τη νέα µισθολογική κλίµακα έχει ορισµένα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα: ορισµένοι υπάλληλοι της Επιτροπής που δεν κατέχουν θέση Γενικού ιευθυντή είχαν µεγαλύτερο µισθό, τον Μάιο του 2009, από εκείνους που κατείχαν τέτοια θέση, υπάλληλοι που κατείχαν θέση ιευθυντή πριν από την 1η Μαΐου 2004 και διορίσθηκαν σε θέση Γενικού ιευθυντή έκτοτε, είχαν µέση µισθολογική αύξηση µεταξύ Μαΐου 2004 και Μαΐου 2009 σχεδόν τρεις φορές µικρότερη από την µισθολογική αύξηση υπαλλήλων που είχαν θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας πριν την 1η Μαΐου 2004 και διορίσθηκαν έκτοτε σε θέση ιευθυντή, ορισµένοι υπάλληλοι µε θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας που διορίστηκαν σε θέση ιευθυντή µετά την 1η Μαΐου 2004, αλλά δεν έχουν ακόµη προαχθεί σε υψηλότερο βαθµό έκτοτε, έχουν µικρότερο µισθό από Προϊστάµενους ιοικητικών Μονάδων της δικής τους ιεύθυνσης. Ορισµένες φορές, ο µισθός τους είναι µικρότερος και από τον µισθό ορισµένων διοικητικών υπαλλήλων της ιεύθυνσής τους. Επισηµαίνεται ότι η νέα δοµή σταδιοδροµίας µπορεί να έχει µεγαλύτερες συνέπειες όσον αφορά την µισθολογική διάρθρωση στο εσωτερικό διοικητικών µονάδων από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Για παράδειγµα, δεν είναι αδύνατο ο προϊστάµενος µιας διοικητικής µονάδας να έχει µικρότερες αποδοχές από όλους τους υφισταµένους του, περιλαµβανοµένης της γραµµατείας του. Το υποθετικό αυτό παράδειγµα δεν οφείλεται συγκεκριµένα στις διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, αλλά στο είδος των θέσεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ια. Οι προϊστάµενοι διοικητικών µονάδων µπορούν να διοριστούν στον βαθµό AD9, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι µπορούν να φθάσουν µέχρι τον βαθµό AD14 (δηλαδή πέντε βαθµούς πιο πάνω σε αντίθεση µε τον ένα βαθµό πιο πάνω που ήταν δυνατόν βάσει του προηγούµενου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης) και οι γραµµατείς/βοηθοί γραφείου µέχρι τον βαθµό AST11 (δηλαδή δύο βαθµούς πιο πάνω από τον βαθµό εισόδου για τη θέση Προϊστάµενου ιοικητικής Μονάδας). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, το παράρτηµα ΧΙΙΙ µε την σύγκλιση του συντελεστή πολλαπλασιασµού, επιτείνει κάποια από αυτά τα αποτελέσµατα της νέας δοµής σταδιοδροµίας. EL 21 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ολοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπηρετούν επί δοκιµασία για περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Ενιαία Αρχή Πληρωμής Αθήνα, 3/1/2011 Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά και από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΟΝΤΑΡΙΟ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 3 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 8 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013. ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012

ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013. ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012 ΕΑΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το ΔΣ της ΕΑΑΣ ΘΕΜΑ: Μείωση Στρατιωτικών Συντάξεων σύμφωνα με Ν.4093/2012 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά 2 Επίθετο Ταυτότητας Γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση στοιχεία: ιεύθυνση κατοικίας Ταχ. Κώδικας ιεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κατηγορία ημοτικού Σχολείου Τύπος Σχολείου Αριθμός Μαθητών Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας Α1 Υποχρεωτικό Ολοήμερο Α2 Ενιαίο/ Κύκλος Α + Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Σε όλο το προσωπικό να παραχωρηθούν µισθολογικές αυξήσεις ως ακολούθως: Ι. Από 01/01/2003 2% αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Επιτροπή Συμβούλιο Κοινοβούλιο Διαμεσολαβητή Δικαστήριο Ελεγκτ. Συνέδριο Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα