ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο θαη ςπρηζκνχ είλαη αλακθηζβήηεην. ην παξφλ θεθάιαην εθζέηνληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν «ζηαπξνδξφκη» απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο παηδηνχ. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ κε ηε δπζθνιία αλάπηπμεο κεηαθνξηθήο ζθέςεο, γιψζζαο, πξάμεο. Η δπζθνιία απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί ζε ςπρηθφ επίπεδν κε ηελ ζπξξίθλσζε ελφο «ελδηάκεζνπ/ κεηαβαηηθνχ ρψξνπ», ή ρψξνπ παηρληδηνχ, φπσο ηνλ νξίδεη ν Winnicott. Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί (νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε) θαη ηελ θπξηνιεθηηθά «ρξεζηηθή» δηαπαηδαγψγεζή ηνπ: εμεηάδεηαη δειαδή αλ ν πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζηνρεχεη ζηελ ππεξαλάπηπμε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ θαη πψο κπνξεί απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σφζν ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο φζν θαη ηα γισζζηθά δεδνκέλα απφ παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ φςεηο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ θαη παηδηψλ κε δπζθνιίεο απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία κηαο κεηαβαηηθήο-κεηαθνξηθήο πεξηφδνπ πνπ θαίλεηαη λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νκαιή ςπρν-θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Λέξειρ-κλειδιά: Δλδηάκεζνο/ κεηαβαηηθφο ρψξνο, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, πκπιεθηηθή/ κεηαβηβαζηηθή (κεηαθνξηθή) θάζε αλάπηπμεο. 1. Δηζαγσγή: γηα ηελ έλλνηα θαη ηηο εθδειώζεηο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ Ο φξνο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο» (ΜΓ) θαιχπηεη έλα επξχ θαη αλνκνηνγελέο θάζκα δπζθνιηψλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή απνηπρία. Η πεξηγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ΜΓ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ άιιεο δηαηαξαρέο ζπληζηνχλ μερσξηζηφ αληηθείκελν κειέηεο, αθνχ ηα θξηηήξηα θαη νη κέζνδνη πνπ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζαθή φξηα γηα έλα εληειψο μερσξηζηφ είδνο πξνβιεκάησλ, απνιχησο δηαρσξηζκέλσλ απφ άιια είδε δηαηαξαρψλ 1. Γηα νξηζκέλνπο κειεηεηέο ηα φξηα είλαη αλάκεζα ζην παζνινγηθφ (π.ρ. λνεηηθή πζηέξεζε/ απηηζκφο, ζνβαξή αηζζεζηνθηλεηηθή ή λεπξνινγηθή βιάβε) θαη ην κε παζνινγηθφ (φπνπ αλήθνπλ θαη νη ΜΓ, π.ρ. δπζιεμία) γηα άιινπο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε πηζαλέο αηηίεο φπσο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην ρακειφ * Γξεγφξεο Ακπαηδφγινπ, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ιαηξηθή ρνιή, Τπεχζπλνο Τπεξεζίαο Παηδηνχ θαη Δθήβνπ, Γ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ, Θεζζαινλίθε. Διεύθςνζη: Σ. Παπαγεσξγίνπ 5, 54634, Θεζζαινλίθε. Σει.: , Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: * Eιέλε Μφηζηνπ, Ph.D., Γηδάζθνπζα βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Διεύθςνζη: Δκκαλνπήι Παππά 53, Θεζζαινλίθε-Αζβεζηνρψξη, Σ.Κ.57010, Σει.: (θηλεηφ), , Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 1 Γηα κηα αλαιπηηθή ζχλνςε νξηζκψλ, θξηηεξίσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ βιέπε Fletcher et al., 2002, 2005.

2 θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ status ηεο νηθνγέλεηαο ή ζνβαξά ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα ησλ ΜΓ (US Office of Education, 1977/1968) ζε παιαηφηεξεο θπξίσο κειέηεο ν δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ πςεινχ IQ ηνπ παηδηνχ πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα ήηαλ έλα θεληξηθφ θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ζηελ νκάδα ησλ ΜΓ (Hoskyan & Swanson, 2000 Rutter & Yule, 1975 θ.ά.). ηελ εξγαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» ζην εμήο πιαίζην: φηαλ ππάξρνπλ δηαπηζησκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ε ζνβαξή παζνινγία έρεη απνθιεηζηεί ελψ ιακβάλνληαη ππφςε πεξηβαιινληηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο (κεηνλεθηηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε νηθνγέλεηαο, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θ.ά.) κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ελφο παηδηνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ (θαη φρη κφλν) νη δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο απηέο απνξξένπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θαη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο (αιιά θαη άιισλ δεμηνηήησλ, πέξαλ ηεο γιψζζαο, π.ρ. καζεκαηηθά) επίζεο, νη ΜΓ κπνξεί λα εθδειψλνληαη σο δπζθνιία ή θαη σο αδηαθνξία απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. Έηζη, είκαζηε πνιιέο θνξέο αληηκέησπνη κε έλα ζχκπησκα, πνπ πέξα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο επηθαλεηαθέο δηαγλψζεηο/ θαηαηάμεηο απαηηεί κηα βαζχηεξε θαη πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα ιεηηνπξγηθή θαη εχθακπηε αληηκεηψπηζε. ηελ εξγαζία απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πφηε, πνχ θαη γαηί κπνξεί θάηη λα πάεη «ζηξαβά» ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, θαη πψο απηφ ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε έλα κε αλακελφκελν απνηέιεζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γίλεηαη αλαπφθεπθηα εκθαλέο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Η νπηηθή πνπ ζα πηνζεηεζεί ζα είλαη ζε πνιιά ζεκεία κέζα απφ ην πξίζκα ηεο γισζζηθήο, γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, θπζηνινγηθήο θαη απνθιίλνπζαο. Βέβαηα, νη απνθιίζεηο/δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ι.ρ. ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έρνπλ δηαβαζκίζεηο: κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ηελ απιή θαζπζηέξεζε ηεο νκηιίαο (ρξνληθά) θαη ηελ ηδηαίηεξε/ πεξίεξγε πξνθνξά σο ηε ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ απφθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ή/ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ι.ρ. δπζιεμία) νη δηαηαξαρέο απηέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κεηαμχ άιισλ ζε κηα θιίκαθα πνπ ζπζρεηίδεη ηε δηαηαξαρή θαη ηνλ ζπλαθφινπζν βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Ακπαηδφγινπ, 2001). 2. Πηπρέο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ παηδηνύ Η γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζπλεπψο θαη νη απνθιίζεηο δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ επαξθψο αλ απνζπαζηνχλ απφ ηε ζπλνιηθή αηζζεζηνθηλεηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε κε δπν ιφγηα δελ κπνξεί λα λνεζεί γισζζηθή αλάπηπμε απνθνκκέλε απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη ην παηδί ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη. πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ ην παηδί εμαξηάηαη απφιπηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ: ην παηδί αξρηθά είλαη έλα κε ηα πξάγκαηα (ηνλ θφζκν θαη εηδηθφηεξα ηε κεηέξα), κέζα απφ κηα ζρέζε βησκαηηθή, φπνπ θπξηαξρεί ην αίζζεκα θαη νη αηζζήζεηο (Piaget, 1973 Werner & Kaplan, 1963 θ.ά.). Η βίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εληειψο ζπγθεθξηκέλε θαη αζχλεηδε. Αλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα πξάγκαηα αξρίδεη ζρεηηθά λσξίο, ηα δπν θπξίσο πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ην παηδί εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηελ άκεζε αληίιεςε, ζην εδψ-θαη-

3 ηψξα, ζην ζπλαίζζεκα θαη ηηο αζχλεηδεο αληηδξάζεηο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ: δεη δειαδή ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα νιηζηηθή-ζπλελσηηθή θαη άκεζα βησκαηηθή. Σν πέξαζκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ δελ κπνξεί λα ζπκβεί απφηνκα: γίλεηαη ζηαδηαθά, πεξλψληαο απφ ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο-θάζεηο. Ήδε ε πξψηκε θνηλσληθνπνίεζε αξρίδεη κέζα απφ ηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ζπλερψο απμάλνληαη, εκπινπηίδνληαη θαη γίλνληαη πνιππινθφηεξεο. Σν παηδί ζπλεηδεηνπνηεί ζηαδηαθά φηη δελ είλαη έλα κε ηα πξάγκαηα, θαη κηα βαζηθή θαη εχθνια παξαηεξήζηκε εθδήισζε ηεο απηνλφκεζεο είλαη ε βάδηζε. Σελ ίδηα πεξίνδν αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα γισζζηθά εθθσλήκαηα: ε αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, θαη απαηηεί έλα κέζν ζπκβαηηθνπνηεκέλν (θαη αθαηξεηηθφ) ε ακεζφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ. Βέβαηα, ε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν δελ είλαη μεθάζαξε, θάηη πνπ ζα ηζρχεη γηα αξθεηφ θαηξφ αθφκα: απφ ηελ απφιπηε έλσζε πεξλάκε ζηαδηαθά ζην ζχκπιεγκα, φπνπ δηαθνξά θαη νκνηφηεηα ελαιιάζζνληαη θαη έρνπλ ηελ ίδηα εμνπζία. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο ζπκπιεθηηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ (βι. Vygotsky, 1988) αληαλαθιψληαη ζηα πξψηκα γισζζηθά εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη θαζψο ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλαπηχζζεηαη ε απηνλφκεζε, ην παηδί αλαδεηά ηξφπνπο απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ δηαηεξνχλ έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, αιιά έρνπλ μεθχγεη απφ ηελ απφιπηε εμάξηεζε θαη ζχκθπζε. Σε δηπιή απηή θχζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηηο νινθξάζεηο, ηηο ππεξεπεθηάζεηο θαη ηα πξψηκα κε θπξηνιεθηηθά/ κεηαθνξηθά εθθσλήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε θηλεηηθή απηνλφκεζε θαη ε αληίιεςε ηεο απνδέζκεπζεο απφ ην πεξηβάιινλ, πξνάγεη ηελ πξάμε-δξάζε πάλσ ζε απηφ: αξρηθά ηε ρξήζε-ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη αξγφηεξα ην παηρλίδη. Δίλαη κηα θάζε ζπκπιεγκαηηθή κελ, πνπ δηαηεξεί άκεζνπο δεζκνχο κε ηελ πξνεγνχκελε αλαπηπμηαθή θάζε, αιιά θαη πξσηνζπκβνιηθή, αθνχ ηα ζχκβνια, γισζζηθά θαη κε (παηρλίδη) έξρνληαη λα εηζάγνπλ κηα πξψηκε αθαίξεζε θαη γελίθεπζε. Θεσξνχκε φηη ε θάζε απηή ηξνθνδνηείηαη απφ έλα είδνο κεηαθνξηθνχ/ κεηαβηβαζηηθνχ κεραληζκνχ, αθνχ νη εθδειψζεηο ηνπ παηδηνχ γιψζζα θαη πξάμε είλαη νπζηαζηηθά κεηαθνξηθέο. Σα ζηνηρεία απφ ηε γισζζηθή θαη γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε καξηπξνχλ φηη ν ζπκπιεθηηθφο/ κεηαβηβαζηηθφο κεραληζκφο πνπ αλαθέξακε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηνγελείο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, αθνχ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή γιψζζα θαη ην παηρλίδη ην παηδί αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο ηνπ κεηαζρεκαηίδνληαο ελέξγεηεο θαη αληηθείκελα απφ ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή ηνπ εκπεηξία ζε ζχκβνια (Μφηζηνπ, 2007 Winner, MacCarthy, Kleinman & Gardner, 1979). Δμάιινπ, θαη ζηελ ελήιηθε γιψζζα ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε απφδνζε φςεσλ ηνπ θφζκνπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα δεζκά ηεο αθαίξεζεο θαη ηεο γελίθεπζεο, γηα λα απνδνζνχλ κε έλαλ ηξφπν ακεζφηεξν, βησκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Καη αλ ε γισζζηθή κεηαθνξά (θπξίσο) καο θέξλεη πηα σο ελήιηθεο θνληά ζηελ άκεζε βίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ αλάκλεζε ηεο «πξσηνγελνχο ζέξκεο» πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηνγελή αηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη απφ ηελ νπνία καο «ρψξηζαλ» νη νξηνζεηήζεηο ηεο ζπκβνιηθήο γιψζζαο (Υξηζηίδεο, 2002: , 104,107, ) ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ιφγνπ ε αληίιεςε θαη ε ρξήζε ηεο κε θπξηνιεμίαο είλαη θπξίσο αλάγθε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απαξρέο κηαο άκεζεο, εκπεηξηθήο κάζεζεο: απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πξψηε «ιέμε», ηελ ολόθπαζη, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ

4 άκεζε, αηζζεηεξηαθή ζχλδεζε θαη ζχκθπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο, ηελ ςπεπεπέκηαζη, πην «γισζζηθή» κελ, αιιά ζηελ ίδηα βάζε ηεο νιηζηηθφηεηαο, ηεο βησκαηηθήο εγγχηεηαο αιιά θαη ηεο δηαπίζησζεο νκνηνηήησλ, θαη ηηο ζςναιζθηζιακέρ ανηιζηοισίζειρ θαη ην παισνίδι πποζποίηζηρ, πνπ βαζίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζπγγεληθά πξνο ηε κεηαθνξά θαη πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο. Η επφκελε θάζε ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη γεληθεπηηθή θαη αθαηξεηηθή. Αληί ηνπ ζπκπιέγκαηνο θπξηαξρεί ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε ηεξάξρεζε, ε ζπκβαηηθνπνίεζε, νη ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν θαη ε αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ησλ πξαγκάησλ κεηαμχ ηνπο δελ είλαη απιέο, έλα πξνο έλα, αιιά πνιιαπιέο. Δίλαη κηα ζπλεηδεηή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, έκκεζε, δηακεζνιαβεκέλε θαη ζπκβνιηθή. 3. Η έλλνηα ηνπ ελδηάκεζνπ ή κεηαβαηηθνύ «ρώξνπ» θαη ν ξόινο ηνπ ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Δίλαη θαλεξφ φηη ην πέξαζκα απφ ηελ αηνκηθή ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε απηνλφεηα εχθνιν νχηε μαθληθφ. Γηα λα εληαρζεί επηηπρψο ην παηδί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ ζα πξέπεη λα πεξάζεη νκαιά απφ ην ελδηάκεζν ζηάδην, πνπ απνδεηθλχεηαη έηζη θξηζηκφηαηε πεξίνδνο, αθνχ ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε θάζε αλάπηπμεο απνηειψληαο έλα είδνο γέθπξαο. ζνλ αθνξά ηε γιψζζα, κε ζπκπιεθηηθφ/ κεηαθνξηθφ ζε πνιιά ηξφπν, ην παηδί κέζα απφ δεηθηηθά θαη εηθνληθά ζηνηρεία πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ζχκβνια, πξνρσξά ζηε δφκεζε ελφο γισζζηθνχ-λνεηηθνχ θφζκνπ. ην παηρλίδη πξνζπνίεζεο, ηα πξσηνγελή βηψκαηα θαη αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη πάιη κεηαθνξηθά θαη ζπκπιεθηηθά γηα ηε δφκεζε, απηή ηε θνξά, κηαο απηήο ελαιιαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η πξψηε παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη θαλείο είλαη φηη ην ελδηάκεζν απηφ ζηάδην είλαη βαζχηαηα θαιιηηερληθφ: ε θαληαζία, ην ζπλαίζζεκα, ε εηθφλα θαη νη δνθηκέο-ζπλδπαζκνί απνθαιχπηνπλ κηα πεγαία δεκηνπξγηθφηεηα, γηα ηελ νπνία θηλεηήξηα δχλακε είλαη ε απμαλφκελε αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα αλαθάιπςε-κάζεζε ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπ φζν ησλ άιισλ. Απηή ε αλαθάιπςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο επαθήο αλαπφθεπθηα ζα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο, πνπ είλαη θαη απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ιφγνπο (αιιά θαη απνηέιεζκα) ηεο επηθνηλσλίαο. Γεκηνπξγηθφηεηα θαη επραξίζηεζε, ινηπφλ, δπν βαζηθφηαηα ζηνηρεία ζην πέξαζκα απφ ην Δγψ ζην Δκείο. ηαλ ην παηδί πξσηναλαθαιχπηεη απηή ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απηνέθθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλαδεηά θαη αλάινγνπο ηξφπνπο, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα είλαη αληίζηνηρνη ηεο ςπρνλνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Η απμαλφκελε εκπεηξία ηνπ, ε γλψζε πνπ έξρεηαη σο επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε-επηθνηλσλία, ζα νδεγήζεη θαη ζηελ παξαπέξα βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ. ε ζχκπλνηα κε φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί, έξρνληαη νη απφςεηο ηνπ D. W. Winnicott (2005/1971). χκθσλα κε απηέο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δηαθξίλεηαη κηα πνξεία απφ ηε βίσζε κηαο εζσηεξηθήο, ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ζχκθπζε κε ηνλ θφζκν (πξσηνγελψο ηε κεηέξα) πξνο ηελ αληίιεςε ηεο εμσηεξηθήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην ζηαδηαθφ απνρσξηζκφ-απηνλφκεζε θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ. ε απηή ηελ πνξεία

5 ην κηθξφ παηδί πεξλάεη απφ κηα ελδηάκεζε θάζε ζρέζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ν ελδηάκεζνο απηφο «ρψξνο» δελ είλαη νχηε εζσηεξηθφο νχηε εμσηεξηθφο, νχηε ππνθεηκεληθφο νχηε αληηθεηκεληθφο εδψ βαζηιεχνπλ ηα κεηαβαηηθά αληηθείκελα θαη θαηλφκελα 2 θαη ε αλαθάιπςε ηνπ «εγψ». Η δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκβνιηθφηεηα είλαη εκθαλήο θαη έρεη εμέρνπζα ζέζε, εηδηθά ζην παηρλίδη. ια θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ έλσζε-ζχκθπζε-εμάξηεζε θαη ηελ απνκάθξπλζε-απηνλφκεζε-έιεγρν, αλάκεζα ζε ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ, ηε βίσζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηε ρξήζε ηεο. Απηή ε «νπδέηεξε δψλε», ηνλίδεη ν Winnicott, είλαη ε κήηξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ραξάο αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο (ζπκίδνπκε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία πνπ αλαθέξακε πην πάλσ!), πνπ πξσηνγελψο πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, κεηαβηβάδνληαη ζε αληηθείκελα θαη ελέξγεηεο θαη αξγφηεξα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε παηρλίδη κε θαηάιεμε ηε δφκεζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο. Η κεηάβαζε απφ ηελ έλσζε ζηνλ απνρσξηζκφ (ή απφ ην Δγψ ζην Δκείο) είλαη κηα δχζθνιε απφ ηε θχζε ηεο δηαδηθαζία (νδπλεξή εκπεηξία), ζεκεηψλεη ν Winnicott, αιιά ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ην ελδηάκεζν θελφ «γεκίδεη» κε δηάθνξεο θαληαζηαθέο, δεκηνπξγηθέο θαη ζπκβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηεο ελδηάκεζεο πεξηνρήο θαίλεηαη λα είλαη ε νκαινπνίεζε ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηελ άκεζε αηνκηθή-ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ Δγψ ζηε ζπιινγηθή, δηακεζνιαβεκέλε θαη γεληθεπηηθή εκπεηξία ηνπ Δκείο. 4. Η πξόηαζε καο γηα κηα ελαιιαθηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Ση γίλεηαη φκσο αλ γηα θάπνην ιφγν ην πέξαζκα δελ είλαη νκαιφ, αλ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ελδηάκεζε, κεηαβηβαζηηθή θαη έληνλα κεηαθνξηθή θάζε; χκθσλα κε φζα είπακε παξαπάλσ, φηαλ ην παηδί γηα θάπνην ιφγν (φρη ζαθψο παζνινγηθφ) δε βηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηθνηλσλία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, δελ ππάξρεη θαη ην ζπλαθφινπζν θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. Αθνινχζσο, φηαλ νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο (θαη, κέζα ζ απηνχο ε κάζεζε) δελ πξνμελνχλ επραξίζηεζε θαη δελ δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ γηα παξαπέξα αλαθαιχςεηο, δελ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ θαη ν ιφγνο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε κάζεζε-γλψζε γεληθφηεξα. Έρνπκε ηνλίζεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ην ζπλαίζζεκα, πνπ εθθξάδνληαη θαηά θφξνλ ζε κεηαθνξηθέο εθδειψζεηο γιψζζαο θαη πξάμεο, είλαη ηα εξγαιεία ηνπ παηδηνχ πνπ επηρεηξεί κέζα απφ ηελ ελδηάκεζε/ κεηαβαηηθή θάζε λα κάζεη ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Οη ελήιηθεο φκσο πνιιέο θνξέο απαηηνχλ απφ ην παηδί λα κεηψζεη απηή ηε θάζε γηα λα εηζρσξήζεη ζηνλ θφζκν ηνπο γξεγνξφηεξα, θαηαζηέιινληαο θαη θαηαξγψληαο απηφλ ηνλ πνιχηηκν θαη εχζξαπζην ρψξν σο άρξεζην θαη ειαηησκαηηθφ. ηνλ θφζκν φπνπ ε θπξηνιεμία ζηε γιψζζα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ πξάμεσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ππέξηαην ζθνπφ ηεο επηηπρίαο, ν ελδηάκεζνο ρψξνο θαη φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη, ζηελ θαιχηεξε 2 Αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαιχπηνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηηο δπν θάζεηο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα νκαινπνηήζνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ ελφηεηα (πξσηνγελψο κε ηε κεηέξα αιιά θαη ηνλ θφζκν) ζηνλ απνρσξηζκφ θαη ηελ απηνλνκία. Αξρηθά κπνξεί λα είλαη κηα ελέξγεηα (πηπίιηζκα δαθηχινπ) ή έλα αληηθείκελν (π.ρ. παηρλίδη), αξγφηεξα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παηρλίδη, πξψηα αηνκηθφ θαη κεηά ζπιινγηθφ [ ]. Σα κεηαβαηηθά θαηλφκελα είλαη πξντφληα δεκηνπξγίαο ηνπ παηδηνχ, ζε «ζπλεξγαζία» κε ηε κεηέξα θαη ηνλ θφζκν, ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν αιιά είλαη δηαθνξνπνηεκέλα θαη απφ ηα δχν, θαη είλαη ε βάζε γηα ηε δφκεζε ηεο εκπεηξίαο. Ο ελδηάκεζνο απηφο θφζκνο επηδεί ζηελ ελήιηθε δσή κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ζξεζθεία.

6 πεξίπησζε λα είλαη άζθνπα, κε νινθιεξσκέλα, ειαηησκαηηθά, θαη ζηε ρεηξφηεξε λα παξεκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο «ζσζηήο» θνηλσληθνπνίεζεο. κσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη απφθηεζεο γλψζεο δελ αληαπνθξίλνληαη νχηε ζηα ελδηαθέξνληα, νχηε ζηελ επαίζζεηε ςπρνλνεηηθή θάζε ηνπ παηδηνχ. Η θαηάθηεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ην «αλψξηκν» (θαηλνκεληθά) παηρλίδη θαη έλαλ «άζθνπν» ιφγν (κεηαθνξέο, ινγνπαίγληα, «απηνζπλνκηιία») φρη κφλν δελ ελζαξξχλεηαη, αιιά θαη θαηαζηέιιεηαη: έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε κεηαθνξψλ ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά (Pollio, Barlow, Fine & Pollio, 1977). Απηφ φκσο πνπ ζηελ νπζία θαηαζηέιιεηαη θαη παξεκπνδίδεηαη είλαη ε νκαιή θπζηνινγηθή κεηάβαζε. Η βίαηε πξνζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζε έλαλ θφζκν γηα ην νπνίν είλαη αλψξηκν, θαη κε κέζα μέλα ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ, ζα επηθέξεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηνπ ζε πνιιά επίπεδα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη πνιιά παηδηά αληαπεμέξρνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ επξχηεξνπ ή ζηελφηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξεο απψιεηεο. Σα παηδηά φκσο πνπ δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ ηφζν εχθνια ζα έξζνπλ θάπνηα ζηηγκή αληηκέησπα κε ην πξφβιεκα ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαη ίζσο θαη ην ζηίγκα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Γελ λνκίδνπκε φηη ηα παηδηά κε ΜΓ έρνπλ θάπνην εηδηθφ πξφβιεκα, π.ρ. κηα εγγελή δπζθνιία κε ηα ζχκβνια (γξάκκαηα, αξηζκνί): απιά ε ζρέζε ηνπο κε ηα ζχκβνια είλαη δηαηαξαγκέλε. ηελ νπζία, ε άθαηξε θαη μέλε αθφκα ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ επαθή κε ηε δηακεζνιαβεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε θπξηαξρία ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο θπξηνιεμίαο είλαη αδηακθηζβήηεηα, επηηπγράλεη ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ επηδηψθεηαη: αληί ηεο γξήγνξεο πξνφδνπ ηελ νπηζζνδξφκεζε, ελψ ε απνηπρία ηνπ παηδηνχ δε ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζην ίδην αιιά ζην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν παηδαγσγηθφ πιαίζηφ ηνπ. Οη πξνηάζεηο κηαο ελαιιαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ κε ΜΓ απνξξένπλ θπζηνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο. Χζηφζν ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχ. Αληί επηιφγνπ, ζα ζεκεηψζνπκε κφλν φηη ηα παηδηά κε ΜΓ πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνληαη σο παξάμελα θαη «δηαθνξεηηθά», είλαη πξάγκαηη δηαθνξεηηθά: είλαη παηδηά κε απμεκέλεο αλάγθεο λα μάθοςν διαθοπεηικά απφ φ,ηη πξνζδνθνχλ απφ απηά ίζσο θαη πην θπζηνινγηθά θαηά κηα έλλνηα κε ηξφπνπο θαη πεξηερφκελν πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ςπρνλνεηηθή, θνηλσληθή, γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Η κεηαθνξά (ζηε γιψζζα θαη ηελ πξάμε) σο κεραληζκφο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη έληαμεο ζε απηφλ, πνπ θπξηαξρεί ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία/ εξγαιείν κάζεζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε γλψζε κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επραξίζηεζε. Βηβιηνγξαθία Ακπαηδφγινπ, Γ. (2001). Παζνινγία ηεο Γιψζζαο. ην Εγκςκλοπαιδικόρ Οδηγόρ για ηη Γλώζζα (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Fletcher, J. M., Francis, D. J., Morris, R. D. & Lyon, G. R. (2005). Evidence Based Assessment of Learning Disabilities in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, Vol. 3, Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Barnes, M., Stuebing, M., Francis, K. K., Olson, K. K. & al. (2002). Classification on Learning Disabilities: An Evidence-Based Evaluation. In R. Bradley, L. Danielson & D. P. Hallahan (Eds.), Identification of Learning Disabilities: Research to Practice (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

7 Hoskyan, M. & Swanson, H. L. (2000). Cognitive Processing of Low Achievers and Children with Reading Disabilities: A Selective Mete-analytic Review of the Published Literature. The School Psychology Review, 29, Μφηζηνπ, Δ. (2007). ςεηο ηεο κε Κπξηνιεμίαο ζηε Γιψζζα θαη ηε θέςε ηνπ Παηδηνχ. ην Μελέηερ για ηην Ελληνική Γλώζζα 27 (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ιλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε). Piaget, J. (1973). The Child s Conception of the World. London: Granada Publishing. Pollio, H. R., Barlow, J. M., Fine, H. J. & Pollio M. R. (1977). Psychology and the Poetics of Growth: Figurative Language in Psychology, Psychotherapy and Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Rutter, M. & Yule, W. (1975). The Concept of Specific Reading Retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 16, US Office of Education (1977/1968). Assistance to States for Education for Handicapped Children: Procedures for Evaluating Specific Learning disabilities. Federal Register, 42, G1082-G1085. Vygotsky, L. (1988). Γλώζζα και Σκέτη (κηθξ. Α. Ρφδε). Αζήλα: Γλψζε. Werner, H. & Kaplan, B. (1963). Symbol Formation. New York: Wiley & Sons. Winner, E., McCarthy, E., Kleinman, S. & Gardner, H. (1979). First Metaphors. New Directions for Child Development, 3, Winnicott, D. W. (2005/1971). Playing and Reality. London and New York: Rutledge. Υξηζηίδεο, Α.-Φ. (2002). Ότειρ ηηρ Γλώζζαρ. Αζήλα: Νήζνο. Metaphor and learning difficulties: The role of transitional space Grigoris Abatzoglou * & Eleni Motsiou * ABSTRACT The paper addresses the question whether there is a specific relationship between Learning Difficulties in children and the underdevelopment of the metaphorical/ creative competence. We also discuss the probability of being too «literally educated» or, what kind of education the environment (family, school) expects from the child to have, which skills and abilities are encouraged and how this could be related to Learning Difficulties and metaphor. We will argue that there is a critical, transitional period in child s early development that appears to be strongly connected to various metaphorical activities. Key words: Complexive/ metaphorical developmental stage, Learning difficulties, Transitional space/ phenomena. * Grigoris Abatzoglou, Ph.D., Associate Professor in Child Psychiatry, University Aristotle of Thessaloniki, Child Psychiatry Unit, 3rd Psychiatric Clinic, AHEPA Hospital. Address: T. Papageorgiou 5, 54634, Thessaloniki. Tel.: , * Eleni Motsiou, Ph.D., Temporary Lecturer, University of Thessaly, Department of Preschool Education. Address: E. Pappa 53, Asvestohori Thessaloniki, Tel , , (mobile).

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ. Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης

Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ. Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ Ενότητα: Εισαγωγή στη C++ Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (float) στη C++ (1)

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΠΩΜΔΝΗ ΠΑΗΡΝΔΗ ΟΞΔΙΑ ΠΑΗΡΝΔΗ:

ΠΔΡΙΠΩΜΔΝΗ ΠΑΗΡΝΔΗ ΟΞΔΙΑ ΠΑΗΡΝΔΗ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΣΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΝΙΜΟΤ ΟΞΔΙΑ ΠΑΗΡΝΔΗ: ε πξνπαξαιήγνπζα. θάζε βξαρχρξνλε ζπιιαβή. ε καθξφρξνλε παξαιήγνπζα κπξνζηά απφ καθξφρξνλε ιήγνπζα. ε νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα