ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο θαη ςπρηζκνχ είλαη αλακθηζβήηεην. ην παξφλ θεθάιαην εθζέηνληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν «ζηαπξνδξφκη» απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο παηδηνχ. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ κε ηε δπζθνιία αλάπηπμεο κεηαθνξηθήο ζθέςεο, γιψζζαο, πξάμεο. Η δπζθνιία απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί ζε ςπρηθφ επίπεδν κε ηελ ζπξξίθλσζε ελφο «ελδηάκεζνπ/ κεηαβαηηθνχ ρψξνπ», ή ρψξνπ παηρληδηνχ, φπσο ηνλ νξίδεη ν Winnicott. Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί (νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε) θαη ηελ θπξηνιεθηηθά «ρξεζηηθή» δηαπαηδαγψγεζή ηνπ: εμεηάδεηαη δειαδή αλ ν πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζηνρεχεη ζηελ ππεξαλάπηπμε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ θαη πψο κπνξεί απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σφζν ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο φζν θαη ηα γισζζηθά δεδνκέλα απφ παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ φςεηο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ θαη παηδηψλ κε δπζθνιίεο απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία κηαο κεηαβαηηθήο-κεηαθνξηθήο πεξηφδνπ πνπ θαίλεηαη λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νκαιή ςπρν-θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Λέξειρ-κλειδιά: Δλδηάκεζνο/ κεηαβαηηθφο ρψξνο, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, πκπιεθηηθή/ κεηαβηβαζηηθή (κεηαθνξηθή) θάζε αλάπηπμεο. 1. Δηζαγσγή: γηα ηελ έλλνηα θαη ηηο εθδειώζεηο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ Ο φξνο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο» (ΜΓ) θαιχπηεη έλα επξχ θαη αλνκνηνγελέο θάζκα δπζθνιηψλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή απνηπρία. Η πεξηγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ΜΓ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ άιιεο δηαηαξαρέο ζπληζηνχλ μερσξηζηφ αληηθείκελν κειέηεο, αθνχ ηα θξηηήξηα θαη νη κέζνδνη πνπ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζαθή φξηα γηα έλα εληειψο μερσξηζηφ είδνο πξνβιεκάησλ, απνιχησο δηαρσξηζκέλσλ απφ άιια είδε δηαηαξαρψλ 1. Γηα νξηζκέλνπο κειεηεηέο ηα φξηα είλαη αλάκεζα ζην παζνινγηθφ (π.ρ. λνεηηθή πζηέξεζε/ απηηζκφο, ζνβαξή αηζζεζηνθηλεηηθή ή λεπξνινγηθή βιάβε) θαη ην κε παζνινγηθφ (φπνπ αλήθνπλ θαη νη ΜΓ, π.ρ. δπζιεμία) γηα άιινπο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε πηζαλέο αηηίεο φπσο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην ρακειφ * Γξεγφξεο Ακπαηδφγινπ, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ιαηξηθή ρνιή, Τπεχζπλνο Τπεξεζίαο Παηδηνχ θαη Δθήβνπ, Γ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ, Θεζζαινλίθε. Διεύθςνζη: Σ. Παπαγεσξγίνπ 5, 54634, Θεζζαινλίθε. Σει.: , Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: * Eιέλε Μφηζηνπ, Ph.D., Γηδάζθνπζα βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Διεύθςνζη: Δκκαλνπήι Παππά 53, Θεζζαινλίθε-Αζβεζηνρψξη, Σ.Κ.57010, Σει.: (θηλεηφ), , Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 1 Γηα κηα αλαιπηηθή ζχλνςε νξηζκψλ, θξηηεξίσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ βιέπε Fletcher et al., 2002, 2005.

2 θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ status ηεο νηθνγέλεηαο ή ζνβαξά ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα ησλ ΜΓ (US Office of Education, 1977/1968) ζε παιαηφηεξεο θπξίσο κειέηεο ν δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ πςεινχ IQ ηνπ παηδηνχ πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα ήηαλ έλα θεληξηθφ θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ζηελ νκάδα ησλ ΜΓ (Hoskyan & Swanson, 2000 Rutter & Yule, 1975 θ.ά.). ηελ εξγαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» ζην εμήο πιαίζην: φηαλ ππάξρνπλ δηαπηζησκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ε ζνβαξή παζνινγία έρεη απνθιεηζηεί ελψ ιακβάλνληαη ππφςε πεξηβαιινληηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο (κεηνλεθηηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε νηθνγέλεηαο, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θ.ά.) κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ελφο παηδηνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ (θαη φρη κφλν) νη δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο απηέο απνξξένπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θαη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο (αιιά θαη άιισλ δεμηνηήησλ, πέξαλ ηεο γιψζζαο, π.ρ. καζεκαηηθά) επίζεο, νη ΜΓ κπνξεί λα εθδειψλνληαη σο δπζθνιία ή θαη σο αδηαθνξία απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. Έηζη, είκαζηε πνιιέο θνξέο αληηκέησπνη κε έλα ζχκπησκα, πνπ πέξα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο επηθαλεηαθέο δηαγλψζεηο/ θαηαηάμεηο απαηηεί κηα βαζχηεξε θαη πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα ιεηηνπξγηθή θαη εχθακπηε αληηκεηψπηζε. ηελ εξγαζία απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πφηε, πνχ θαη γαηί κπνξεί θάηη λα πάεη «ζηξαβά» ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, θαη πψο απηφ ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε έλα κε αλακελφκελν απνηέιεζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γίλεηαη αλαπφθεπθηα εκθαλέο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Η νπηηθή πνπ ζα πηνζεηεζεί ζα είλαη ζε πνιιά ζεκεία κέζα απφ ην πξίζκα ηεο γισζζηθήο, γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, θπζηνινγηθήο θαη απνθιίλνπζαο. Βέβαηα, νη απνθιίζεηο/δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ι.ρ. ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έρνπλ δηαβαζκίζεηο: κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ηελ απιή θαζπζηέξεζε ηεο νκηιίαο (ρξνληθά) θαη ηελ ηδηαίηεξε/ πεξίεξγε πξνθνξά σο ηε ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ απφθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ή/ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ι.ρ. δπζιεμία) νη δηαηαξαρέο απηέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κεηαμχ άιισλ ζε κηα θιίκαθα πνπ ζπζρεηίδεη ηε δηαηαξαρή θαη ηνλ ζπλαθφινπζν βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Ακπαηδφγινπ, 2001). 2. Πηπρέο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ παηδηνύ Η γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζπλεπψο θαη νη απνθιίζεηο δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ επαξθψο αλ απνζπαζηνχλ απφ ηε ζπλνιηθή αηζζεζηνθηλεηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε κε δπν ιφγηα δελ κπνξεί λα λνεζεί γισζζηθή αλάπηπμε απνθνκκέλε απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη ην παηδί ζε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη. πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ ην παηδί εμαξηάηαη απφιπηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ: ην παηδί αξρηθά είλαη έλα κε ηα πξάγκαηα (ηνλ θφζκν θαη εηδηθφηεξα ηε κεηέξα), κέζα απφ κηα ζρέζε βησκαηηθή, φπνπ θπξηαξρεί ην αίζζεκα θαη νη αηζζήζεηο (Piaget, 1973 Werner & Kaplan, 1963 θ.ά.). Η βίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εληειψο ζπγθεθξηκέλε θαη αζχλεηδε. Αλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα πξάγκαηα αξρίδεη ζρεηηθά λσξίο, ηα δπν θπξίσο πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ην παηδί εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηελ άκεζε αληίιεςε, ζην εδψ-θαη-

3 ηψξα, ζην ζπλαίζζεκα θαη ηηο αζχλεηδεο αληηδξάζεηο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ: δεη δειαδή ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα νιηζηηθή-ζπλελσηηθή θαη άκεζα βησκαηηθή. Σν πέξαζκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ δελ κπνξεί λα ζπκβεί απφηνκα: γίλεηαη ζηαδηαθά, πεξλψληαο απφ ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο-θάζεηο. Ήδε ε πξψηκε θνηλσληθνπνίεζε αξρίδεη κέζα απφ ηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ζπλερψο απμάλνληαη, εκπινπηίδνληαη θαη γίλνληαη πνιππινθφηεξεο. Σν παηδί ζπλεηδεηνπνηεί ζηαδηαθά φηη δελ είλαη έλα κε ηα πξάγκαηα, θαη κηα βαζηθή θαη εχθνια παξαηεξήζηκε εθδήισζε ηεο απηνλφκεζεο είλαη ε βάδηζε. Σελ ίδηα πεξίνδν αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα γισζζηθά εθθσλήκαηα: ε αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, θαη απαηηεί έλα κέζν ζπκβαηηθνπνηεκέλν (θαη αθαηξεηηθφ) ε ακεζφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ. Βέβαηα, ε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν δελ είλαη μεθάζαξε, θάηη πνπ ζα ηζρχεη γηα αξθεηφ θαηξφ αθφκα: απφ ηελ απφιπηε έλσζε πεξλάκε ζηαδηαθά ζην ζχκπιεγκα, φπνπ δηαθνξά θαη νκνηφηεηα ελαιιάζζνληαη θαη έρνπλ ηελ ίδηα εμνπζία. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο ζπκπιεθηηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ (βι. Vygotsky, 1988) αληαλαθιψληαη ζηα πξψηκα γισζζηθά εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη θαζψο ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλαπηχζζεηαη ε απηνλφκεζε, ην παηδί αλαδεηά ηξφπνπο απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ δηαηεξνχλ έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, αιιά έρνπλ μεθχγεη απφ ηελ απφιπηε εμάξηεζε θαη ζχκθπζε. Σε δηπιή απηή θχζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηηο νινθξάζεηο, ηηο ππεξεπεθηάζεηο θαη ηα πξψηκα κε θπξηνιεθηηθά/ κεηαθνξηθά εθθσλήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε θηλεηηθή απηνλφκεζε θαη ε αληίιεςε ηεο απνδέζκεπζεο απφ ην πεξηβάιινλ, πξνάγεη ηελ πξάμε-δξάζε πάλσ ζε απηφ: αξρηθά ηε ρξήζε-ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη αξγφηεξα ην παηρλίδη. Δίλαη κηα θάζε ζπκπιεγκαηηθή κελ, πνπ δηαηεξεί άκεζνπο δεζκνχο κε ηελ πξνεγνχκελε αλαπηπμηαθή θάζε, αιιά θαη πξσηνζπκβνιηθή, αθνχ ηα ζχκβνια, γισζζηθά θαη κε (παηρλίδη) έξρνληαη λα εηζάγνπλ κηα πξψηκε αθαίξεζε θαη γελίθεπζε. Θεσξνχκε φηη ε θάζε απηή ηξνθνδνηείηαη απφ έλα είδνο κεηαθνξηθνχ/ κεηαβηβαζηηθνχ κεραληζκνχ, αθνχ νη εθδειψζεηο ηνπ παηδηνχ γιψζζα θαη πξάμε είλαη νπζηαζηηθά κεηαθνξηθέο. Σα ζηνηρεία απφ ηε γισζζηθή θαη γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε καξηπξνχλ φηη ν ζπκπιεθηηθφο/ κεηαβηβαζηηθφο κεραληζκφο πνπ αλαθέξακε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηνγελείο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, αθνχ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή γιψζζα θαη ην παηρλίδη ην παηδί αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο ηνπ κεηαζρεκαηίδνληαο ελέξγεηεο θαη αληηθείκελα απφ ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή ηνπ εκπεηξία ζε ζχκβνια (Μφηζηνπ, 2007 Winner, MacCarthy, Kleinman & Gardner, 1979). Δμάιινπ, θαη ζηελ ελήιηθε γιψζζα ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε απφδνζε φςεσλ ηνπ θφζκνπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα δεζκά ηεο αθαίξεζεο θαη ηεο γελίθεπζεο, γηα λα απνδνζνχλ κε έλαλ ηξφπν ακεζφηεξν, βησκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Καη αλ ε γισζζηθή κεηαθνξά (θπξίσο) καο θέξλεη πηα σο ελήιηθεο θνληά ζηελ άκεζε βίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ αλάκλεζε ηεο «πξσηνγελνχο ζέξκεο» πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηνγελή αηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη απφ ηελ νπνία καο «ρψξηζαλ» νη νξηνζεηήζεηο ηεο ζπκβνιηθήο γιψζζαο (Υξηζηίδεο, 2002: , 104,107, ) ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ιφγνπ ε αληίιεςε θαη ε ρξήζε ηεο κε θπξηνιεμίαο είλαη θπξίσο αλάγθε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απαξρέο κηαο άκεζεο, εκπεηξηθήο κάζεζεο: απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πξψηε «ιέμε», ηελ ολόθπαζη, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ

4 άκεζε, αηζζεηεξηαθή ζχλδεζε θαη ζχκθπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο, ηελ ςπεπεπέκηαζη, πην «γισζζηθή» κελ, αιιά ζηελ ίδηα βάζε ηεο νιηζηηθφηεηαο, ηεο βησκαηηθήο εγγχηεηαο αιιά θαη ηεο δηαπίζησζεο νκνηνηήησλ, θαη ηηο ζςναιζθηζιακέρ ανηιζηοισίζειρ θαη ην παισνίδι πποζποίηζηρ, πνπ βαζίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζπγγεληθά πξνο ηε κεηαθνξά θαη πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο. Η επφκελε θάζε ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη γεληθεπηηθή θαη αθαηξεηηθή. Αληί ηνπ ζπκπιέγκαηνο θπξηαξρεί ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε ηεξάξρεζε, ε ζπκβαηηθνπνίεζε, νη ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν θαη ε αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ησλ πξαγκάησλ κεηαμχ ηνπο δελ είλαη απιέο, έλα πξνο έλα, αιιά πνιιαπιέο. Δίλαη κηα ζπλεηδεηή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, έκκεζε, δηακεζνιαβεκέλε θαη ζπκβνιηθή. 3. Η έλλνηα ηνπ ελδηάκεζνπ ή κεηαβαηηθνύ «ρώξνπ» θαη ν ξόινο ηνπ ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Δίλαη θαλεξφ φηη ην πέξαζκα απφ ηελ αηνκηθή ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε απηνλφεηα εχθνιν νχηε μαθληθφ. Γηα λα εληαρζεί επηηπρψο ην παηδί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ ζα πξέπεη λα πεξάζεη νκαιά απφ ην ελδηάκεζν ζηάδην, πνπ απνδεηθλχεηαη έηζη θξηζηκφηαηε πεξίνδνο, αθνχ ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε θάζε αλάπηπμεο απνηειψληαο έλα είδνο γέθπξαο. ζνλ αθνξά ηε γιψζζα, κε ζπκπιεθηηθφ/ κεηαθνξηθφ ζε πνιιά ηξφπν, ην παηδί κέζα απφ δεηθηηθά θαη εηθνληθά ζηνηρεία πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ζχκβνια, πξνρσξά ζηε δφκεζε ελφο γισζζηθνχ-λνεηηθνχ θφζκνπ. ην παηρλίδη πξνζπνίεζεο, ηα πξσηνγελή βηψκαηα θαη αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη πάιη κεηαθνξηθά θαη ζπκπιεθηηθά γηα ηε δφκεζε, απηή ηε θνξά, κηαο απηήο ελαιιαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η πξψηε παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη θαλείο είλαη φηη ην ελδηάκεζν απηφ ζηάδην είλαη βαζχηαηα θαιιηηερληθφ: ε θαληαζία, ην ζπλαίζζεκα, ε εηθφλα θαη νη δνθηκέο-ζπλδπαζκνί απνθαιχπηνπλ κηα πεγαία δεκηνπξγηθφηεηα, γηα ηελ νπνία θηλεηήξηα δχλακε είλαη ε απμαλφκελε αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα αλαθάιπςε-κάζεζε ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπ φζν ησλ άιισλ. Απηή ε αλαθάιπςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο επαθήο αλαπφθεπθηα ζα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο, πνπ είλαη θαη απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ιφγνπο (αιιά θαη απνηέιεζκα) ηεο επηθνηλσλίαο. Γεκηνπξγηθφηεηα θαη επραξίζηεζε, ινηπφλ, δπν βαζηθφηαηα ζηνηρεία ζην πέξαζκα απφ ην Δγψ ζην Δκείο. ηαλ ην παηδί πξσηναλαθαιχπηεη απηή ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απηνέθθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλαδεηά θαη αλάινγνπο ηξφπνπο, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα είλαη αληίζηνηρνη ηεο ςπρνλνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Η απμαλφκελε εκπεηξία ηνπ, ε γλψζε πνπ έξρεηαη σο επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε-επηθνηλσλία, ζα νδεγήζεη θαη ζηελ παξαπέξα βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ. ε ζχκπλνηα κε φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί, έξρνληαη νη απφςεηο ηνπ D. W. Winnicott (2005/1971). χκθσλα κε απηέο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δηαθξίλεηαη κηα πνξεία απφ ηε βίσζε κηαο εζσηεξηθήο, ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ζχκθπζε κε ηνλ θφζκν (πξσηνγελψο ηε κεηέξα) πξνο ηελ αληίιεςε ηεο εμσηεξηθήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην ζηαδηαθφ απνρσξηζκφ-απηνλφκεζε θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ. ε απηή ηελ πνξεία

5 ην κηθξφ παηδί πεξλάεη απφ κηα ελδηάκεζε θάζε ζρέζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ν ελδηάκεζνο απηφο «ρψξνο» δελ είλαη νχηε εζσηεξηθφο νχηε εμσηεξηθφο, νχηε ππνθεηκεληθφο νχηε αληηθεηκεληθφο εδψ βαζηιεχνπλ ηα κεηαβαηηθά αληηθείκελα θαη θαηλφκελα 2 θαη ε αλαθάιπςε ηνπ «εγψ». Η δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκβνιηθφηεηα είλαη εκθαλήο θαη έρεη εμέρνπζα ζέζε, εηδηθά ζην παηρλίδη. ια θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ έλσζε-ζχκθπζε-εμάξηεζε θαη ηελ απνκάθξπλζε-απηνλφκεζε-έιεγρν, αλάκεζα ζε ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ, ηε βίσζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηε ρξήζε ηεο. Απηή ε «νπδέηεξε δψλε», ηνλίδεη ν Winnicott, είλαη ε κήηξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ραξάο αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο (ζπκίδνπκε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία πνπ αλαθέξακε πην πάλσ!), πνπ πξσηνγελψο πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, κεηαβηβάδνληαη ζε αληηθείκελα θαη ελέξγεηεο θαη αξγφηεξα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε παηρλίδη κε θαηάιεμε ηε δφκεζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο. Η κεηάβαζε απφ ηελ έλσζε ζηνλ απνρσξηζκφ (ή απφ ην Δγψ ζην Δκείο) είλαη κηα δχζθνιε απφ ηε θχζε ηεο δηαδηθαζία (νδπλεξή εκπεηξία), ζεκεηψλεη ν Winnicott, αιιά ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ην ελδηάκεζν θελφ «γεκίδεη» κε δηάθνξεο θαληαζηαθέο, δεκηνπξγηθέο θαη ζπκβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηεο ελδηάκεζεο πεξηνρήο θαίλεηαη λα είλαη ε νκαινπνίεζε ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηελ άκεζε αηνκηθή-ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ Δγψ ζηε ζπιινγηθή, δηακεζνιαβεκέλε θαη γεληθεπηηθή εκπεηξία ηνπ Δκείο. 4. Η πξόηαζε καο γηα κηα ελαιιαθηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Ση γίλεηαη φκσο αλ γηα θάπνην ιφγν ην πέξαζκα δελ είλαη νκαιφ, αλ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ελδηάκεζε, κεηαβηβαζηηθή θαη έληνλα κεηαθνξηθή θάζε; χκθσλα κε φζα είπακε παξαπάλσ, φηαλ ην παηδί γηα θάπνην ιφγν (φρη ζαθψο παζνινγηθφ) δε βηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηθνηλσλία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, δελ ππάξρεη θαη ην ζπλαθφινπζν θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. Αθνινχζσο, φηαλ νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο (θαη, κέζα ζ απηνχο ε κάζεζε) δελ πξνμελνχλ επραξίζηεζε θαη δελ δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ γηα παξαπέξα αλαθαιχςεηο, δελ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ θαη ν ιφγνο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε κάζεζε-γλψζε γεληθφηεξα. Έρνπκε ηνλίζεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ην ζπλαίζζεκα, πνπ εθθξάδνληαη θαηά θφξνλ ζε κεηαθνξηθέο εθδειψζεηο γιψζζαο θαη πξάμεο, είλαη ηα εξγαιεία ηνπ παηδηνχ πνπ επηρεηξεί κέζα απφ ηελ ελδηάκεζε/ κεηαβαηηθή θάζε λα κάζεη ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Οη ελήιηθεο φκσο πνιιέο θνξέο απαηηνχλ απφ ην παηδί λα κεηψζεη απηή ηε θάζε γηα λα εηζρσξήζεη ζηνλ θφζκν ηνπο γξεγνξφηεξα, θαηαζηέιινληαο θαη θαηαξγψληαο απηφλ ηνλ πνιχηηκν θαη εχζξαπζην ρψξν σο άρξεζην θαη ειαηησκαηηθφ. ηνλ θφζκν φπνπ ε θπξηνιεμία ζηε γιψζζα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ πξάμεσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ππέξηαην ζθνπφ ηεο επηηπρίαο, ν ελδηάκεζνο ρψξνο θαη φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη, ζηελ θαιχηεξε 2 Αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαιχπηνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηηο δπν θάζεηο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα νκαινπνηήζνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ ελφηεηα (πξσηνγελψο κε ηε κεηέξα αιιά θαη ηνλ θφζκν) ζηνλ απνρσξηζκφ θαη ηελ απηνλνκία. Αξρηθά κπνξεί λα είλαη κηα ελέξγεηα (πηπίιηζκα δαθηχινπ) ή έλα αληηθείκελν (π.ρ. παηρλίδη), αξγφηεξα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παηρλίδη, πξψηα αηνκηθφ θαη κεηά ζπιινγηθφ [ ]. Σα κεηαβαηηθά θαηλφκελα είλαη πξντφληα δεκηνπξγίαο ηνπ παηδηνχ, ζε «ζπλεξγαζία» κε ηε κεηέξα θαη ηνλ θφζκν, ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν αιιά είλαη δηαθνξνπνηεκέλα θαη απφ ηα δχν, θαη είλαη ε βάζε γηα ηε δφκεζε ηεο εκπεηξίαο. Ο ελδηάκεζνο απηφο θφζκνο επηδεί ζηελ ελήιηθε δσή κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ζξεζθεία.

6 πεξίπησζε λα είλαη άζθνπα, κε νινθιεξσκέλα, ειαηησκαηηθά, θαη ζηε ρεηξφηεξε λα παξεκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο «ζσζηήο» θνηλσληθνπνίεζεο. κσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη απφθηεζεο γλψζεο δελ αληαπνθξίλνληαη νχηε ζηα ελδηαθέξνληα, νχηε ζηελ επαίζζεηε ςπρνλνεηηθή θάζε ηνπ παηδηνχ. Η θαηάθηεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ην «αλψξηκν» (θαηλνκεληθά) παηρλίδη θαη έλαλ «άζθνπν» ιφγν (κεηαθνξέο, ινγνπαίγληα, «απηνζπλνκηιία») φρη κφλν δελ ελζαξξχλεηαη, αιιά θαη θαηαζηέιιεηαη: έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε κεηαθνξψλ ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά (Pollio, Barlow, Fine & Pollio, 1977). Απηφ φκσο πνπ ζηελ νπζία θαηαζηέιιεηαη θαη παξεκπνδίδεηαη είλαη ε νκαιή θπζηνινγηθή κεηάβαζε. Η βίαηε πξνζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζε έλαλ θφζκν γηα ην νπνίν είλαη αλψξηκν, θαη κε κέζα μέλα ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ, ζα επηθέξεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηνπ ζε πνιιά επίπεδα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη πνιιά παηδηά αληαπεμέξρνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ επξχηεξνπ ή ζηελφηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξεο απψιεηεο. Σα παηδηά φκσο πνπ δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ ηφζν εχθνια ζα έξζνπλ θάπνηα ζηηγκή αληηκέησπα κε ην πξφβιεκα ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαη ίζσο θαη ην ζηίγκα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Γελ λνκίδνπκε φηη ηα παηδηά κε ΜΓ έρνπλ θάπνην εηδηθφ πξφβιεκα, π.ρ. κηα εγγελή δπζθνιία κε ηα ζχκβνια (γξάκκαηα, αξηζκνί): απιά ε ζρέζε ηνπο κε ηα ζχκβνια είλαη δηαηαξαγκέλε. ηελ νπζία, ε άθαηξε θαη μέλε αθφκα ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ επαθή κε ηε δηακεζνιαβεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε θπξηαξρία ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο θπξηνιεμίαο είλαη αδηακθηζβήηεηα, επηηπγράλεη ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ επηδηψθεηαη: αληί ηεο γξήγνξεο πξνφδνπ ηελ νπηζζνδξφκεζε, ελψ ε απνηπρία ηνπ παηδηνχ δε ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζην ίδην αιιά ζην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν παηδαγσγηθφ πιαίζηφ ηνπ. Οη πξνηάζεηο κηαο ελαιιαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ κε ΜΓ απνξξένπλ θπζηνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο. Χζηφζν ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχ. Αληί επηιφγνπ, ζα ζεκεηψζνπκε κφλν φηη ηα παηδηά κε ΜΓ πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνληαη σο παξάμελα θαη «δηαθνξεηηθά», είλαη πξάγκαηη δηαθνξεηηθά: είλαη παηδηά κε απμεκέλεο αλάγθεο λα μάθοςν διαθοπεηικά απφ φ,ηη πξνζδνθνχλ απφ απηά ίζσο θαη πην θπζηνινγηθά θαηά κηα έλλνηα κε ηξφπνπο θαη πεξηερφκελν πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ςπρνλνεηηθή, θνηλσληθή, γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Η κεηαθνξά (ζηε γιψζζα θαη ηελ πξάμε) σο κεραληζκφο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη έληαμεο ζε απηφλ, πνπ θπξηαξρεί ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία/ εξγαιείν κάζεζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε γλψζε κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επραξίζηεζε. Βηβιηνγξαθία Ακπαηδφγινπ, Γ. (2001). Παζνινγία ηεο Γιψζζαο. ην Εγκςκλοπαιδικόρ Οδηγόρ για ηη Γλώζζα (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Fletcher, J. M., Francis, D. J., Morris, R. D. & Lyon, G. R. (2005). Evidence Based Assessment of Learning Disabilities in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, Vol. 3, Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Barnes, M., Stuebing, M., Francis, K. K., Olson, K. K. & al. (2002). Classification on Learning Disabilities: An Evidence-Based Evaluation. In R. Bradley, L. Danielson & D. P. Hallahan (Eds.), Identification of Learning Disabilities: Research to Practice (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

7 Hoskyan, M. & Swanson, H. L. (2000). Cognitive Processing of Low Achievers and Children with Reading Disabilities: A Selective Mete-analytic Review of the Published Literature. The School Psychology Review, 29, Μφηζηνπ, Δ. (2007). ςεηο ηεο κε Κπξηνιεμίαο ζηε Γιψζζα θαη ηε θέςε ηνπ Παηδηνχ. ην Μελέηερ για ηην Ελληνική Γλώζζα 27 (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ιλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε). Piaget, J. (1973). The Child s Conception of the World. London: Granada Publishing. Pollio, H. R., Barlow, J. M., Fine, H. J. & Pollio M. R. (1977). Psychology and the Poetics of Growth: Figurative Language in Psychology, Psychotherapy and Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Rutter, M. & Yule, W. (1975). The Concept of Specific Reading Retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 16, US Office of Education (1977/1968). Assistance to States for Education for Handicapped Children: Procedures for Evaluating Specific Learning disabilities. Federal Register, 42, G1082-G1085. Vygotsky, L. (1988). Γλώζζα και Σκέτη (κηθξ. Α. Ρφδε). Αζήλα: Γλψζε. Werner, H. & Kaplan, B. (1963). Symbol Formation. New York: Wiley & Sons. Winner, E., McCarthy, E., Kleinman, S. & Gardner, H. (1979). First Metaphors. New Directions for Child Development, 3, Winnicott, D. W. (2005/1971). Playing and Reality. London and New York: Rutledge. Υξηζηίδεο, Α.-Φ. (2002). Ότειρ ηηρ Γλώζζαρ. Αζήλα: Νήζνο. Metaphor and learning difficulties: The role of transitional space Grigoris Abatzoglou * & Eleni Motsiou * ABSTRACT The paper addresses the question whether there is a specific relationship between Learning Difficulties in children and the underdevelopment of the metaphorical/ creative competence. We also discuss the probability of being too «literally educated» or, what kind of education the environment (family, school) expects from the child to have, which skills and abilities are encouraged and how this could be related to Learning Difficulties and metaphor. We will argue that there is a critical, transitional period in child s early development that appears to be strongly connected to various metaphorical activities. Key words: Complexive/ metaphorical developmental stage, Learning difficulties, Transitional space/ phenomena. * Grigoris Abatzoglou, Ph.D., Associate Professor in Child Psychiatry, University Aristotle of Thessaloniki, Child Psychiatry Unit, 3rd Psychiatric Clinic, AHEPA Hospital. Address: T. Papageorgiou 5, 54634, Thessaloniki. Tel.: , * Eleni Motsiou, Ph.D., Temporary Lecturer, University of Thessaly, Department of Preschool Education. Address: E. Pappa 53, Asvestohori Thessaloniki, Tel , , (mobile).

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη 23-25 Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων 2 Οργανωτική Επιτροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα